c40-r1/1993 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.07.1993

o oprave chýb
1.
v zákone č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v slovenskom vydaní Zbierky zákonov (Zb.),
2.
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb,
3.
vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov.
1.
V prílohe zákona má položka 10 vrátane odpisových skupín správne znieť:
„(10)
Nehmotný majetok 2
z toho:
počítačové programy
a znalosti, prípadne skúsenosti 1
podobnej povahy
patenty 3.“.
2.
V § 8 ods. 3 písm. i) má správne znieť:
„i)
odtlačok pečiatky ministerstva.“.
3.
V § 10 ods. 3 má správne znieť:
(3)
Príslušný úrad životného prostredia9) na základe podkladov z ústavu vyhlási varovné a regulačné opatrenia signálom podľa odseku 1 písm. c),
a)
ak boli v dôsledku nepriaznivých rozptylových podmienok prekročené osobitné imisné limity10) ustanovené na vyhlásenie príslušného signálu upozornenia, prvého regulačného stupňa alebo druhého regulačného stupňa podľa prílohy č. 3 tejto vyhlášky a
b)
ak táto situácia sa predpovedá najmenej na osem nasledujúcich hodín.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu2) má byť namiesto „§ 8 až 11 a § 12 ods. 2 písm. c)“ správne uvedené „§ 8 až 11 a § 18 ods. 2 písm. c)“.
Redakcia