Chronologický register predpisov ročníka 1994

Číslo predpisu Názov predpisu
42/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o civilnej ochrane obyvateľstva
53/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do mnohostranných zmluvných dokumentov, ktorých depozitárom je generálny tajomník Organizácie Spojených národov
63/1994 Z. z. Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o lehotách revízií elektrických zariadení a o skúškach revíznych technikov týchto zariadení v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom
82/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych hmotných rezervách
114/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby
122/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o výške odmeny, o spôsobe úhrady a výplaty odmeny a náhrad členom volebných komisií
125/1994 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody
152/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
154/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách
158/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda
166/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o kategorizácii územia Slovenskej republiky
188/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane hospodárskej súťaže
198/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Vojenskom spravodajstve
199/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
200/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov
226/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore
249/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov
252/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
253/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
255/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o poľnej stráži
273/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní
288/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národných kultúrnych pamiatok
289/1994 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení národnej kultúrnej pamiatky v Ružomberku