154/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1994 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. mája 1994
o matrikách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Všeobecné ustanovenie
Účelom zákona je právna úprava vedenia matrík a s tým súvisiacich práv a povinností fyzických osôb a úloh orgánov štátnej správy.
I. ČASŤ
MATRIKY
Pojem
§ 2
(1)
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
(2)
Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení otcovstva a o rozvode manželstva (ďalej len „matričné udalosti“), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 21 a 23 ods. 4). Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.1)
(3)
Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí.
§ 3
(1)
Matrika je verejná listina.
(2)
Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len „úradný výpis“), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.
(3)
Úradný výpis obsahuje údaje ustanovené týmto zákonom o skutočnostiach zapísaných v matrike podľa stavu v deň jeho vyhotovenia.
(4)
Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje ustanovené osobitným zákonom alebo potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej osoby v cudzine.
(5)
Doslovný výpis obsahuje všetky údaje zapísané v matrike v pôvodnom aj zmenenom stave.
Správa matrík
§ 4
Matriku vedie obvodný úrad (ďalej len „matričný úrad“). Na priblíženie štátnej správy k občanom možno na vedenie matriky a výkon matričných činností zriadiť pracovisko mimo sídla matričného úradu; aj toto pracovisko je matričným úradom. Pracovisko matričného úradu mimo jeho sídla zriaďuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Matričný úrad vedie jedinú knihu manželstiev; knihu narodení a knihu úmrtí vedie matričný úrad pre každú obec.
§ 5
(1)
Matrika sa vedie v jednom vyhotovení. Zápisy sa vykonávajú na základe písomného oznámenia, do knihy narodení aj na základe ústneho oznámenia rodiča.
(2)
Pre každú knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí sa vedie abecedný register.
(3)
Matriky zostávajú uložené na matričnom úrade, ktorý vedie matriky. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí sa tieto knihy odovzdajú do archívu.
§ 6
(1)
Matrika sa vedie na zviazaných tlačivách.
(2)
Matričný úrad môže viesť matriky aj na iných nosičoch informácií než na zviazaných tlačivách, ak sa tým dosiahne účelnejší spôsob vedenia matriky, operatívnejšie vydávanie dokladov a zabezpečí sa ochrana informácií pred zneužitím podľa osobitného zákona.2)
§ 7
Zápisy do matriky sa vykonávajú len v úradnej miestnosti v sídle matričného úradu.
§ 8
(1)
Na vedenie matrík ustanoví prednosta obvodného úradu matrikára a jeho zástupcu; ak je to potrebné vzhľadom na rozsah činností, ustanoví vedúceho matrikára a potrebný počet matrikárov (ďalej len „matrikár“).
(2)
Matrikárom môže byť štátny občan Slovenskej republiky, ktorý je plnoletý, bezúhonný, preukázal ovládanie vedenia matrík zložením predpísanej skúšky a zložil predpísaný sľub.
(3)
Matrikár skladá do rúk prednostu obvodného úradu sľub tohto znenia:
„Sľubujem, že budem verný Slovenskej republike a budem zachovávať jej zákony a vykonávať všetky povinnosti spojené s vedením matrík podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Zachovám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej úradnej činnosti dozviem.“.
(4)
Ak nemôže matrikár alebo jeho zástupca vykonávať úlohy spojené s vedením matrík, vykoná obvodný úrad opatrenia na zabezpečenie riadneho výkonu štátnej správy na tomto úseku.
(5)
Matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva pred orgánom štátu, sa poskytuje finančný príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajška.
§ 9
Matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku odovzdá matričnému úradu v sídle okresného úradu.
Príslušnosť matriky
§ 10
(1)
Na vykonanie zápisu narodenia alebo úmrtia do knihy narodení alebo knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla.
(2)
Ak sa narodí alebo zomrie osoba v dopravnom prostriedku, zapíše narodenie alebo úmrtie matričný úrad, v ktorého obvode bola narodená alebo zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku.
(3)
Na vykonanie zápisu rozhodnutia súdu o vyhlásení štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho je príslušný matričný úrad v sídle súdu, ktorý rozhodol o vyhlásení za mŕtveho. Na zápis rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby, ktorá bola v rozhodujúcom čase bez štátnej príslušnosti (ďalej len „bezdomovec“) alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť, ak mala posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný Obvodný úrad Bratislava I.
§ 11
Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.3)
§ 12
Zápisy do matriky sa vykonávajú v štátnom jazyku.4)
Zápisy do matriky
§ 13
(1)
Do knihy narodení sa zapisuje
a)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia,
b)
meno5), priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa,
c)
meno 6), priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa,
d)
dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, ak majú rôzne priezviská alebo nežijú v manželstve, prípadne rozhodnutie súdu o určení priezviska,
e)
deň, mesiac a rok zápisu.
(2)
Narodenie živého dieťaťa i narodenie mŕtveho dieťaťa sa oznamuje na zápis do knihy narodení.
(3)
Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie.
(4)
Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť. Ak je oznamovateľ nemý alebo hluchonemý, alebo ak urobí oznámenie v jazyku, ktorý matrikár neovláda, je potrebná prítomnosť tlmočníka; ak nejde o úradne ustanoveného tlmočníka, musí tlmočník zložiť do rúk matrikára, pred ktorým vykonáva tlmočnícku funkciu, sľub predpísaný osobitným predpisom.7) Údaje o tlmočení a tlmočníkovi sa vyznačia v knihe narodení.
§ 14
Do knihy manželstiev sa zapisuje
a)
deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia manželstva,
b)
meno6), priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len „manželia“),
c)
meno6), priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
d)
dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku detí, ak si manželia ponechajú doterajšie priezviská; dohodnuté priezvisko8) sa uvedie v mužskom i ženskom tvare,
e)
štátne občianstvo manželov,
f)
mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
g)
deň, mesiac a rok zápisu.
§ 15
(1)
Do knihy úmrtí sa zapisuje
a)
deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
b)
meno6), priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého,
c)
deň, mesiac a rok zápisu.
(2)
Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.
§ 16
Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania,
a)
ak o to požiadajú rodičia9) pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení podľa § 13 ods. 1 alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa, ak ide o nezrušiteľné osvojenie,
b)
ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev podľa § 14,
c)
ak o to požiada žena v súvislosti so zápisom rozhodnutia o zmene priezviska podľa osobitného zákona.10)
§ 17
Ak sa narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nezapísalo v čase na to určenom, zapíše sa dodatočne. Dodatočný zápis sa vykoná z úradnej povinnosti.
Nazeranie do matriky a výpisy z matriky
§ 18
(1)
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy
a)
osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
b)
na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon,
c)
na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov. 11)
(2)
Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.12)
(3)
Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí okresný úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
§ 19
(1)
Úradný výpis z knihy narodení (ďalej len „rodný list“) obsahuje
a)
názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b)
deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
c)
meno5) a priezvisko dieťaťa,
d)
pohlavie dieťaťa,
e)
meno6), priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátne občianstvo a rodné číslo rodičov,
f)
deň, mesiac a rok vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(2)
Úradný výpis z knihy manželstiev (ďalej len „sobášny list“) obsahuje
a)
názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b)
deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,
c)
meno6), priezvisko, prípadne rodné priezvisko manželov a ich rodné čísla,
d)
deň, mesiac, rok, miesto narodenia manželov,
e)
meno6), priezvisko, prípadne rodné priezvisko rodičov manželov,
f)
dohodu manželov o priezvisku a dohodu o priezvisku ich spoločných detí, ak si manželia ponechali doterajšie priezvisko; dohodnuté priezvisko sa uvedie v mužskom a ženskom tvare,
g)
deň, mesiac a rok vyhotovenia sobášneho listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(3)
V rodnom liste osoby inej ako slovenskej národnosti, ktorej sa tento úradný výpis týka a ktorej meno je zapísané v matrike v slovenskom ekvivalente, uvedie sa jej meno v jej jazyku, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úpravy a potvrdenia sa vyhotovia s takýmto tvarom mena.
(4)
Úradný výpis z knihy úmrtí (ďalej len „úmrtný list“) obsahuje
a)
názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b)
deň, mesiac, rok, miesto úmrtia a rodné číslo zomretého,
c)
meno6), priezvisko, prípadne rodné priezvisko zomretého,
d)
pohlavie, miesto trvalého pobytu zomretého,
e)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia zomretého,
f)
deň, mesiac a rok vyhotovenia úmrtného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(5)
V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.
(6)
Písomnú žiadosť podľa odsekov 3 a 5 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu ženského pohlavia, jej rodičia.9)
(7)
Na zapísanie zmeny tvaru mena a priezviska podľa odsekov 3, 5 a 6 v úradnom výpise sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o zmene mena a zmene priezviska10) a tento úkon nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa osobitného zákona.13)
(8)
Žiadosť o zapísanie ženského priezviska s koncovkou slovenského prechyľovania v úradnom výpise vyhotovenom po tom, čo bolo uplatnené právo podľa odsekov 3, 5 a 6 alebo podľa § 16 sa považuje za žiadosť o zmenu priezviska podľa osobitného zákona.10)
Zápisy do matriky na základe dokladov z cudzích štátov
§ 20
Zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu vykoná matričný úrad len so súhlasom okresného úradu.
§ 21
(1)
Osvojenie štátneho občana Slovenskej republiky staršieho ako 18 rokov v cudzine podľa cudzích právnych predpisov sa nezapisuje do matriky.
(2)
Osvojenie cudzinca staršieho ako 18 rokov osvojeného podľa právnych predpisov jeho domovského štátu sa zapisuje do matriky, ak žije v manželstve so štátnym občanom Slovenskej republiky a v dôsledku osvojenia sa zmenilo priezvisko aj štátneho občana Slovenskej republiky.
(3)
Osvojenie neplnoletého cudzinca štátnym občanom Slovenskej republiky, a to aj podľa právneho poriadku jeho domovského štátu, sa zapisuje do matriky.
§ 22
(1)
O narodení alebo uzavretí manželstva cudzinca na území Slovenskej republiky sa súčasne so zápisom do matriky vyhotoví na účely výmeny matrík rodný list alebo sobášny list, ak ide o príslušníka štátu, s ktorým sa na základe medzinárodnej dohody alebo zásady vzájomnosti vykonáva výmena úradných výpisov.
(2)
Úmrtie cudzinca na území Slovenskej republiky sa po zápise do knihy úmrtí vždy oznámi zastupiteľskému úradu príslušného cudzieho štátu v Slovenskej republike. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, oznámi matričný úrad úmrtie cudzinca Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.
§ 23
Osobitná matrika
(1)
Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na
a)
území cudzieho štátu,
b)
zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
c)
lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
d)
území nepatriacom žiadnemu štátu,
sa zapisujú do osobitnej matriky.
(2)
Zápis sa vykoná na základe oznámenia podaného občanom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v cudzom štáte. Štátny občan Slovenskej republiky môže oznámenie urobiť aj na matričnom úrade, v obvode ktorého má trvalý pobyt. Súčasne je povinný predložiť doklady na vykonanie zápisu v osobitnej matrike jednému z uvedených orgánov.
(3)
Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.
(4)
Zápis do osobitnej matriky sa nevykonáva, ak matričná udalosť nastala pred 31. decembrom 1949 a ak bola zapísaná do matriky v Slovenskej republike alebo Českej republike podľa právnej úpravy platnej v tom čase.
(5)
Ak osobitný právny predpis ustanoví povinnosť preukázať narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie podľa odseku 1 úradným výpisom, preukazujú sa tieto skutočnosti úradným výpisom z osobitnej matriky.
(6)
Úradné výpisy po matričných udalostiach týkajúcich sa štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali do 31. decembra 1992 na území Českej republiky, sú v Slovenskej republike verejnými listinami. O matričných udalostiach v nich uvedených netreba vykonať zápis v osobitnej matrike. Ak však štátny občan Slovenskej republiky o takýto zápis požiada, orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, je povinný mu vyhovieť.
(7)
Osobitnú matriku vedie Obvodný úrad Bratislava I.
§ 24
Súčinnosť
Súdy a iné štátne orgány, matričné úrady, orgány cirkví a náboženských spoločností14) (ďalej len „cirkev“) a lekári sú povinní zasielať príslušnému matričnému úradu oznámenia o rozhodnutiach, dohodách, súhlasných vyhláseniach alebo iných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na osobný stav, meno alebo priezvisko osoby a sú podkladom na zápis do matriky, jeho zmenu alebo zrušenie.
§ 25
Obnova matriky
(1)
Ak sa prvopis matriky stratí, zničí alebo sa stane neupotrebiteľným, zabezpečí matričný úrad jeho nové vyhotovenie
a)
podľa zbierky listín,
b)
v prípade matriky vedenej do 31. decembra 1958 tým, že druhopis tejto matriky vyhlási za prvopis; súčasne zabezpečí vyhotovenie nového druhopisu v spolupráci s okresným úradom.
(2)
Ak sa nezachová ani zbierka listín, zabezpečí matričný úrad obnovenie matriky podľa iných verejných listín, prípadne podľa iných hodnoverných dokladov.
§ 26
Zmeny zápisov v matrike
Zmeny zápisov, dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy v matrike vykonáva matričný úrad na základe verejných listín, iných listín alebo oznámení, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
II. ČASŤ
POSTUP PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA
§ 27
(1)
Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:
a)
rodný list,
b)
doklad o štátnom občianstve,
c)
potvrdenie o pobyte,
d)
úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
e)
doklad o rodnom čísle,15)
ak potrebné údaje neobsahuje občiansky preukaz.
(2)
Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklady uvedené v odseku 1 písm. c) a d) vydané príslušným úradom cudzieho štátu.
(3)
Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) a e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
(4)
Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch snúbenci pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
(5)
O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať mená, priezviská a podpisy snúbencov, ich rodné čísla, mená, priezviská a podpisy svedkov, ich rodné čísla, dátum a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
(6)
Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný zaslať zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev na základe dokladov uvedených v odsekoch 1 až 4 a zápisnice o uzavretí manželstva.
§ 28
(1)
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a)
rodný list,
b)
doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
c)
doklad o štátnom občianstve,
d)
doklad o pobyte,
e)
potvrdenie o osobnom stave,
f)
úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
g)
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený,
h)
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
(2)
Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona.16)
(3)
Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov.17)
§ 29
(1)
Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží právoplatné rozhodnutie orgánu príslušného na povolenie uzavretia manželstva zástupcom18) a písomné splnomocnenie pre zástupcu. Zástupcom môže byť iba osoba rovnakého pohlavia ako snúbenec, ktorého zastupuje.
(2)
Písomné splnomocnenie obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt snúbenca a zástupcu,
b)
vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí v mužskom aj ženskom tvare8),
c)
vyhlásenie, že splnomocniteľovi nie sú známe okolnosti, ktoré by vylučovali uzavretie manželstva, a že je mu známy zdravotný stav druhého snúbenca,
d)
overený podpis osoby, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu.
§ 30
(1)
Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine vydá matričný úrad príslušný podľa trvalého pobytu na žiadosť občanovi Slovenskej republiky alebo osobe, ktorá je v čase podania žiadosti bezdomovcom alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť a ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa štátny občan Slovenskej republiky trvale zdržiava v cudzine, vydá mu osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo príslušný matričný úrad po predložení dokladov o osobnom stave a o trvalom pobyte vyhotovených orgánmi štátu, v ktorom má trvalý pobyt. Ak uvedené doklady orgány cudzieho štátu nevydávajú, predloží o tom štátny občan Slovenskej republiky potvrdenie, súčasne urobí vyhlásenie o osobnom stave a trvalom pobyte. Podpis na vyhlásení musí byť overený.
(3)
Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov.
III. ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 31
(1)
Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a okresné úrady.
(2)
Okresný úrad je povinný na matričných úradoch v obvode svojej pôsobnosti najmenej raz za rok vykonať kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a urobiť opatrenia na odstránenie nedostatkov.
§ 32
Matričný úrad plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.19)
§ 33
Úradný výpis zo zápisu v matrikách uložených v štátnych oblastných archívoch alebo v Archíve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyhotoví matričný úrad, v ktorého obvode pôsobnosti má archív sídlo.
§ 34
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom výšku a spôsob poskytnutia príspevku matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva, na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajška. Taktiež ustanoví podrobnosti o vedení matriky, vykonávaní zápisov do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí, vedení osobitnej matriky, vydávaní úradných výpisov, výmene matrík s cudzinou a vykonávaní skúšky matrikára.
§ 35
Porušenie povinností podľa tohto zákona (§ 13 a 15) sa posudzuje podľa osobitných predpisov.20)
§ 36
Ženské priezvisko v slovenskom jazyku sa používa s náležitou koncovkou slovenského prechyľovania.
§ 37
(1)
Úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných k 31. decembru 1949 (rodný list, prípadne rodný a krstný list, sobášny list a úmrtný list), ako aj úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti a majú charakter verejnej listiny, ak sa nezmenili skutočnosti v nich uvedené.
(2)
Listiny vydané súdmi a inými úradmi v cudzine, ktoré platia v mieste, kde boli vydané, za verejné listiny a ktoré sú podkladom na zápis, zmenu alebo doplnenie zápisu v matrike, predkladajú sa s úradným prekladom do slovenského jazyka a opatrené príslušnými overeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovujú inak.
(3)
Ak sú údaje o mene a priezvisku, rodnom priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia, alebo o rodnom čísle osoby uvedené v úradnom výpise v rozpore so skutočnosťou, príslušný matričný úrad vykoná opravu zápisu na základe verejnej listiny a vydá nový úradný výpis. To neplatí, ak ide o úradný výpis podľa § 19 ods. 5 a 6 tohto zákona.
(4)
Ak sa údaje v úradných výpisoch osvedčujúce osobný stav odlišujú od údajov v iných verejných listinách, považujú sa za správne údaje uvedené v úradných výpisoch, ak sa nepreukáže opak.
(5)
Ak tento zákon ustanovuje, že sa do matriky zapisujú rodné čísla, vzťahuje sa toto ustanovenie na štátnych občanov Slovenskej republiky. Na cudzincov sa vzťahuje len za predpokladu, že im príslušný orgán14) pridelil rodné číslo.
(6)
Na účely tohto zákona sa za verejnú listinu považuje každá listina, ktorá osvedčuje skutočnosti o osobnom stave, ak bola vydaná oprávneným orgánom a obsahuje náležitosti ustanovené týmto zákonom.
(7)
Tento zákon sa nevzťahuje na uloženie matrík, ich druhopisov vedených do 31. decembra 1958 a zbierok listín podľa osobitných právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona.
§ 38
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1993 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,
3.
vládne nariadenie č. 93/1958 Zb. o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach,
4.
§ 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku,
5.
vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 4/1991 Zb.,
6.
položky 7, 9 až 14 prílohy C a položky 62, 63, 69, 76 až 83 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
§ 39
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995 okrem § 12, 16, 19 ods. 3, 5 až 7§ 38 bodu 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Jozef Moravčík v. r.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Zákon č. 88/1990 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva.
2)
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
3)
§ 3 a 4 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku.
6)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.
7)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
8)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.
9)
§ 37 zákona 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.
11)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
14)
§ 4 zákona č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
15)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 55/1976 Zb. o rodnom čísle.
16)
§ 63 a 67 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
17)
§ 7 zákona č. 94/1963 Zb.
18)
§ 9 zákona č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad: § 18 a 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., § 20 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.