154/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2005 do 31.01.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

154
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 27. mája 1994
o matrikách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Všeobecné ustanovenie
Účelom zákona je právna úprava vedenia matrík a s tým súvisiacich práv a povinností fyzických osôb a úloh orgánov štátnej správy.
I. ČASŤ
MATRIKY
Pojem
§ 2
(1)
Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.
(2)
Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva (ďalej len „matričné udalosti“), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 21 a 23 ods. 4). Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.1)
(3)
Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Kniha narodení a kniha úmrtí sa vedie pre každú obec; kniha manželstiev sa vedie ako jediná.
§ 3
(1)
Matrika je verejná listina.
(2)
Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list (ďalej len „úradný výpis“), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.
(3)
Úradný výpis obsahuje údaje ustanovené týmto zákonom o skutočnostiach zapísaných v matrike podľa stavu v deň jeho vyhotovenia.
(4)
Potvrdenie o údajoch zapísaných v matrike obsahuje údaje ustanovené osobitným zákonom alebo potrebné na uplatnenie nárokov fyzickej osoby v cudzine.
(5)
Doslovný výpis obsahuje všetky údaje zapísané v matrike v pôvodnom aj zmenenom stave.
Správa matrík
§ 4
(1)
Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košiciach mestská časť, ktoré sú uvedené v prílohe (ďalej len „matričný úrad“). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Pri vedení matrík zabezpečuje matričný úrad jednotný informačný systém a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov.
§ 5
(1)
Matrika sa vedie v jednom vyhotovení. Zápisy sa vykonávajú na základe písomného oznámenia, do knihy narodení aj na základe ústneho oznámenia rodiča.
(2)
Pre každú knihu narodení, knihu manželstiev a knihu úmrtí sa vedie abecedný register.
(3)
Matriky zostávajú uložené na matričnom úrade, ktorý vedie matriky. Po uplynutí 100 rokov od posledného zápisu do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí sa tieto knihy odovzdajú do archívu.
§ 6
(1)
Matrika sa vedie na zviazaných tlačivách.
(2)
Matričný úrad môže viesť matriky aj na iných nosičoch informácií než na zviazaných tlačivách, ak sa tým dosiahne účelnejší spôsob vedenia matriky, operatívnejšie vydávanie dokladov a zabezpečí sa ochrana informácií pred zneužitím podľa osobitného zákona.2)
§ 7
Zápisy do matriky sa vykonávajú len v úradnej miestnosti v sídle matričného úradu.
§ 8
(1)
Na vedenie matrík ustanoví starosta obce matrikára a jeho zástupcu; ak je to potrebné vzhľadom na rozsah činností, ustanoví vedúceho matrikára a potrebný počet matrikárov (ďalej len „matrikár“).
(2)
Matrikárom môže byť fyzická osoba, ktorá je plnoletá, bezúhonná, preukázala ovládanie vedenia matrík zložením skúšky a zložila sľub.
(3)
Matrikár skladá do rúk starostu obce sľub tohto znenia:
„Sľubujem, že budem verný Slovenskej republike a budem zachovávať jej zákony a vykonávať všetky povinnosti spojené s vedením matrík podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Zachovám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa pri svojej úradnej činnosti dozviem.“.
(4)
Ak nemôže matrikár alebo jeho zástupca vykonávať úlohy spojené s vedením matrík, vykoná obvodný úrad opatrenia na zabezpečenie riadneho výkonu štátnej správy na tomto úseku.
(5)
Matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva pred orgánom štátu, sa poskytuje finančný príspevok na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajška.
§ 9
Matričný úrad vedie zbierku listín. Tvoria ju listiny, ktoré slúžia ako podklad na zápis, dodatočný zápis, dodatočný záznam alebo ich zmenu v matrike. Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku odovzdá obvodnému úradu.
Príslušnosť matriky
§ 10
(1)
Na vykonanie zápisu narodenia alebo úmrtia do knihy narodení alebo knihy úmrtí je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa osoba narodila alebo zomrela. Ak sa nezistí, kde sa osoba narodila alebo zomrela, vykoná zápis matričný úrad, v ktorého obvode sa narodená alebo zomretá osoba našla.
(2)
Ak sa narodí alebo zomrie osoba v dopravnom prostriedku, zapíše narodenie alebo úmrtie matričný úrad, v ktorého obvode bola narodená alebo zomretá osoba vyložená z dopravného prostriedku.
(3)
Na vykonanie zápisu rozhodnutia súdu o vyhlásení štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho je príslušný matričný úrad v sídle súdu, ktorý rozhodol o vyhlásení za mŕtveho. Na zápis rozhodnutia súdu o vyhlásení za mŕtveho cudzieho štátneho príslušníka alebo osoby, ktorá bola v rozhodujúcom čase bez štátnej príslušnosti (ďalej len „bezdomovec“) alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť, ak mala posledný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je príslušný matričný úrad Bratislava-Staré Mesto.
§ 11
Na zápis uzavretia manželstva je príslušný matričný úrad, v ktorého obvode sa uzavrelo manželstvo.3)
§ 12
Zápisy do matriky sa vykonávajú v štátnom jazyku.4)
Zápisy do matriky
§ 13
(1)
Do knihy narodení sa zapisuje
a)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia dieťaťa, a ak ide o viacpočetný pôrod, aj časové poradie narodenia,
b)
meno5), priezvisko, pohlavie a rodné číslo dieťaťa,
c)
meno 6), priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo, štátne občianstvo a miesto trvalého pobytu rodičov dieťaťa,
d)
dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa, ak majú rôzne priezviská alebo nežijú v manželstve, prípadne rozhodnutie súdu o určení priezviska,
e)
deň, mesiac a rok zápisu.
(2)
Narodenie živého dieťaťa i narodenie mŕtveho dieťaťa sa oznamuje na zápis do knihy narodení.
(3)
Narodenie je povinný oznámiť matričnému úradu lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo ktorý po pôrode poskytol liečebný úkon; v ostatných prípadoch je povinný to urobiť jeden z rodičov. Ten, na koho sa vzťahuje oznamovacia povinnosť, je povinný urobiť oznámenie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pôrodu. Matka môže splniť oznamovaciu povinnosť aj po tejto lehote, hneď ako je schopná urobiť oznámenie.
(4)
Pri ústnom oznámení narodenia je oznamovateľ povinný preukázať svoju totožnosť. Ak je oznamovateľ nemý alebo hluchonemý, alebo ak urobí oznámenie v jazyku, ktorý matrikár neovláda, je potrebná prítomnosť tlmočníka; ak nejde o úradne ustanoveného tlmočníka, musí tlmočník zložiť do rúk matrikára, pred ktorým vykonáva tlmočnícku funkciu, sľub predpísaný osobitným predpisom.7) Údaje o tlmočení a tlmočníkovi sa vyznačia v knihe narodení.
(5)
Zápis dieťaťa, ktoré matka zanechala po pôrode v zdravotníckom zariadení a súčasne písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom,7a) do knihy narodení sa vykoná na základe správy lekára, ktorý pôsobil pri pôrode; správa sa posiela najneskôr v deň prepustenia matky zo zdravotníckeho zariadenia a musí obsahovať údaje podľa odseku 1 písm. a) a údaj o pohlaví dieťaťa.
§ 14
Do knihy manželstiev sa zapisuje
a)
deň, mesiac a rok uzavretia manželstva, a ak sa manželstvo uzavrelo mimo sídla matričného úradu, miesto uzavretia manželstva,
b)
meno6), priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, rodné číslo a osobný stav muža a ženy, ktorí uzavreli manželstvo (ďalej len „manželia“),
c)
meno6), priezvisko, rodné priezvisko, deň, mesiac, rok a miesto narodenia rodičov manželov,
d)
dohoda manželov o priezvisku a dohoda o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezvisko8) sa uvedie v mužskom aj ženskom tvare.
e)
štátne občianstvo manželov,
f)
mená, priezviská a rodné čísla svedkov,
g)
deň, mesiac a rok zápisu.
§ 15
(1)
Do knihy úmrtí sa zapisuje
a)
deň, mesiac, rok a miesto úmrtia,
b)
meno6), priezvisko, rodné priezvisko, miesto trvalého pobytu, deň, mesiac, rok a miesto narodenia, pohlavie, rodné číslo a štátne občianstvo zomretého,
c)
deň, mesiac a rok zápisu.
(2)
Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí, a to aj prostredníctvom matričného úradu v mieste jej trvalého pobytu. Do knihy úmrtí sa zapisuje aj rozhodnutie súdu o vyhlásení občana za mŕtveho. Narodenie mŕtveho dieťaťa sa nezapisuje do knihy úmrtí.
§ 16
Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania,
a)
ak o to požiadajú rodičia9) pri zápise priezviska ich dieťaťa ženského pohlavia do knihy narodení podľa § 13 ods. 1 alebo osvojitelia pri zápise priezviska osvojeného dieťaťa, ak ide o osvojenie podľa osobitného predpisu9a),
b)
ak o to požiada žena pri zápise uzavretia manželstva do knihy manželstiev podľa § 14,
c)
ak o to požiada žena v súvislosti so zápisom rozhodnutia o zmene priezviska podľa osobitného zákona.10)
§ 17
Ak sa narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie nezapísalo v čase na to určenom, zapíše sa dodatočne. Dodatočný zápis sa vykoná z úradnej povinnosti.
Nazeranie do matriky a výpisy z matriky
§ 18
(1)
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy
a)
osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
b)
na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon,
c)
na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov. 11)
(2)
Na účely tohto zákona sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.12)
(3)
Úradný výpis určený na použitie v cudzom štáte overí krajský úrad, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.
§ 19
(1)
Úradný výpis z knihy narodení (ďalej len „rodný list“) obsahuje
a)
názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b)
deň, mesiac, rok, miesto narodenia a rodné číslo dieťaťa,
c)
meno5) a priezvisko dieťaťa,
d)
pohlavie dieťaťa,
e)
meno6), priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátne občianstvo a rodné číslo rodičov,
f)
deň, mesiac a rok vyhotovenia rodného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(2)
Úradný výpis z knihy manželstiev (ďalej len „sobášny list“) obsahuje
a)
názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b)
deň, mesiac, rok a miesto uzavretia manželstva,
c)
meno6), priezvisko, prípadne rodné priezvisko manželov a ich rodné čísla,
d)
deň, mesiac, rok, miesto narodenia manželov,
e)
meno6), priezvisko, prípadne rodné priezvisko rodičov manželov,
f)
dohodu manželov o priezvisku a dohodu o priezvisku ich spoločných detí; dohodnuté priezviská sa uvedú v mužskom aj ženskom tvare.
g)
deň, mesiac a rok vyhotovenia sobášneho listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(3)
V rodnom liste osoby inej ako slovenskej národnosti, ktorej sa tento úradný výpis týka a ktorej meno je zapísané v matrike v slovenskom ekvivalente, uvedie sa jej meno v jej jazyku, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úpravy a potvrdenia sa vyhotovia s takýmto tvarom mena.
(4)
Úradný výpis z knihy úmrtí (ďalej len „úmrtný list“) obsahuje
a)
názov dokladu a označenie matričného úradu, ktorý vyhotovuje doklad,
b)
deň, mesiac, rok, miesto úmrtia a rodné číslo zomretého,
c)
meno6), priezvisko, prípadne rodné priezvisko zomretého,
d)
pohlavie, miesto trvalého pobytu zomretého,
e)
deň, mesiac, rok a miesto narodenia zomretého,
f)
deň, mesiac a rok vyhotovenia úmrtného listu, podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby a odtlačok úradnej pečiatky matričného úradu.
(5)
V rodnom liste alebo sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada; o tejto skutočnosti sa v matrike urobí záznam. Všetky ďalšie úradné výpisy a potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike sa vyhotovia s takýmto tvarom priezviska. Písomná žiadosť podľa prvej vety sa založí do zbierky listín.
(6)
Písomnú žiadosť podľa odsekov 3 a 5 môžu podať, ak ide o neplnoletú osobu ženského pohlavia, jej rodičia.9)
(7)
Na zapísanie zmeny tvaru mena a priezviska podľa odsekov 3, 5 a 6 v úradnom výpise sa nevzťahujú ustanovenia osobitného zákona o zmene mena a zmene priezviska10) a tento úkon nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa osobitného zákona.13)
(8)
Žiadosť o zapísanie ženského priezviska s koncovkou slovenského prechyľovania v úradnom výpise vyhotovenom po tom, čo bolo uplatnené právo podľa odsekov 3, 5 a 6 alebo podľa § 16 sa považuje za žiadosť o zmenu priezviska podľa osobitného zákona.10)
Zápisy do matriky na základe dokladov z cudzích štátov
§ 20
Zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu vykoná matričný úrad len so súhlasom obvodného úradu.
§ 21
(1)
Osvojenie štátneho občana Slovenskej republiky staršieho ako 18 rokov v cudzine podľa cudzích právnych predpisov sa nezapisuje do matriky.
(2)
Osvojenie cudzinca staršieho ako 18 rokov osvojeného podľa právnych predpisov jeho domovského štátu sa zapisuje do matriky, ak žije v manželstve so štátnym občanom Slovenskej republiky a v dôsledku osvojenia sa zmenilo priezvisko aj štátneho občana Slovenskej republiky.
(3)
Osvojenie neplnoletého cudzinca štátnym občanom Slovenskej republiky, a to aj podľa právneho poriadku jeho domovského štátu, sa zapisuje do matriky.
§ 22
(1)
O narodení alebo uzavretí manželstva cudzinca na území Slovenskej republiky sa súčasne so zápisom do matriky vyhotoví na účely výmeny matrík rodný list alebo sobášny list, ak ide o príslušníka štátu, s ktorým sa na základe medzinárodnej dohody alebo zásady vzájomnosti vykonáva výmena úradných výpisov.
(2)
Úmrtie cudzinca na území Slovenskej republiky sa po zápise do knihy úmrtí vždy oznámi zastupiteľskému úradu príslušného cudzieho štátu v Slovenskej republike. Ak cudzí štát nemá v Slovenskej republike zastupiteľský úrad, oznámi matričný úrad úmrtie cudzinca Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.
§ 23
Osobitná matrika
(1)
Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na
a)
území cudzieho štátu,
b)
zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
c)
lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
d)
území nepatriacom žiadnemu štátu,
sa zapisujú do osobitnej matriky.
(2)
Zápis sa vykoná na základe oznámenia podaného občanom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v cudzom štáte. Štátny občan Slovenskej republiky môže oznámenie urobiť aj na matričnom úrade, v obvode ktorého má trvalý pobyt. Súčasne je povinný predložiť doklady na vykonanie zápisu v osobitnej matrike jednému z uvedených orgánov.
(3)
Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti. Týmto spôsobom nemožno nahradiť právoplatné rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho.
(4)
Zápis do osobitnej matriky sa nevykonáva, ak matričná udalosť nastala pred 31. decembrom 1949 a ak bola zapísaná do matriky v Slovenskej republike alebo Českej republike podľa právnej úpravy platnej v tom čase.
(5)
Ak osobitný právny predpis ustanoví povinnosť preukázať narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie podľa odseku 1 úradným výpisom, preukazujú sa tieto skutočnosti úradným výpisom z osobitnej matriky.
(6)
Úradné výpisy po matričných udalostiach týkajúcich sa štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali do 31. decembra 1992 na území Českej republiky, sú v Slovenskej republike verejnými listinami. O matričných udalostiach v nich uvedených netreba vykonať zápis v osobitnej matrike. Ak však štátny občan Slovenskej republiky o takýto zápis požiada, orgán, ktorý vedie osobitnú matriku, je povinný mu vyhovieť.
(7)
Osobitnú matriku vedie ministerstvo.
§ 24
Súčinnosť
Súdy a iné štátne orgány, matričné úrady, orgány cirkví a náboženských spoločností14) (ďalej len „cirkev“) a lekári sú povinní zasielať príslušnému matričnému úradu oznámenia o rozhodnutiach, dohodách, súhlasných vyhláseniach alebo iných skutočnostiach,14a) ktoré majú vplyv na osobný stav, meno alebo priezvisko osoby a sú podkladom na zápis do matriky, jeho zmenu alebo zrušenie.
§ 25
Obnova matriky
(1)
Ak sa prvopis matriky stratí, zničí alebo sa stane neupotrebiteľným, zabezpečí matričný úrad jeho nové vyhotovenie
a)
podľa zbierky listín,
b)
v prípade matriky vedenej do 31. decembra 1958 tým, že druhopis tejto matriky vyhlási za prvopis; súčasne zabezpečí vyhotovenie nového druhopisu v spolupráci s obvodným úradom.
(2)
Ak sa nezachová ani zbierka listín, zabezpečí matričný úrad obnovenie matriky podľa iných verejných listín, prípadne podľa iných hodnoverných dokladov.
§ 26
Zmeny zápisov v matrike
Zmeny zápisov, dodatočné zápisy, dodatočné záznamy a ich opravy v matrike vykonáva matričný úrad na základe verejných listín, iných listín alebo oznámení, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
II. ČASŤ
POSTUP PRED UZAVRETÍM MANŽELSTVA
§ 27
(1)
Štátny občan Slovenskej republiky pred uzavretím manželstva predloží matričnému úradu príslušnému podľa miesta uzavretia manželstva tieto doklady:
a)
rodný list,
b)
doklad o štátnom občianstve,
c)
potvrdenie o pobyte,
d)
úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o vdovca alebo vdovu, alebo právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného alebo rozvedenú, alebo právoplatný rozsudok o vyhlásení manželstva za neplatné,
e)
doklad o rodnom čísle,15)
ak potrebné údaje neobsahuje občiansky preukaz.
(2)
Štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom v cudzine predkladá doklady uvedené v odseku 1 písm. c) a d) vydané príslušným úradom cudzieho štátu.
(3)
Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, doloží okrem dokladov uvedených v odseku 1 písm. a) až c) a e) právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo.
(4)
Okrem dokladov uvedených v predchádzajúcich odsekoch snúbenci pred uzavretím manželstva vyplnia predpísané tlačivo; v odôvodnených prípadoch to môže urobiť iba jeden z nich. Ak ide o uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi, zašle matričný úrad vyplnené tlačivo príslušnému orgánu cirkvi.
(5)
O uzavretí manželstva sa vyhotoví zápisnica. Zápisnica o uzavretí manželstva musí obsahovať mená, priezviská a podpisy snúbencov, ich rodné čísla, mená, priezviská a podpisy svedkov, ich rodné čísla, dátum a miesto uzavretia manželstva, meno, priezvisko a podpis sobášiaceho a odtlačok úradnej pečiatky orgánu, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo.
(6)
Orgán cirkvi, pred ktorým sa uzavrelo manželstvo, je povinný zaslať zápisnicu o uzavretí manželstva do troch pracovných dní od uzavretia manželstva príslušnému matričnému úradu. Matričný úrad vykoná zápis do knihy manželstiev na základe dokladov uvedených v odsekoch 1 až 4 a zápisnice o uzavretí manželstva.
§ 28
(1)
Cudzinec pred uzavretím manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva tieto doklady:
a)
rodný list,
b)
doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva,
c)
doklad o štátnom občianstve,
d)
doklad o pobyte,
e)
potvrdenie o osobnom stave,
f)
úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca,
g)
právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo, rozvedený,
h)
doklad, ktorým možno preukázať totožnosť.
(2)
Ak je ustanovená povinnosť predložiť rozsudok o rozvode manželstva vydaný súdom cudzieho štátu, možno ho pokladať za verejnú listinu iba vtedy, ak je uznaný podľa osobitného zákona.16)
(3)
Tým nie je dotknuté ustanovenie osobitného zákona o odpustení predloženia uvedených dokladov.17)
§ 29
(1)
Osoba, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu, predloží právoplatné rozhodnutie orgánu príslušného na povolenie uzavretia manželstva zástupcom18) a písomné splnomocnenie pre zástupcu. Zástupcom môže byť iba osoba rovnakého pohlavia ako snúbenec, ktorého zastupuje.
(2)
Písomné splnomocnenie obsahuje
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt snúbenca a zástupcu,
b)
vyhlásenie o priezvisku snúbencov a ich spoločných detí v mužskom aj ženskom tvare8),
c)
vyhlásenie, že splnomocniteľovi nie sú známe okolnosti, ktoré by vylučovali uzavretie manželstva, a že je mu známy zdravotný stav druhého snúbenca,
d)
overený podpis osoby, ktorá chce uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcu.
§ 30
(1)
Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine vydá matričný úrad príslušný podľa trvalého pobytu na žiadosť občanovi Slovenskej republiky alebo osobe, ktorá je v čase podania žiadosti bezdomovcom alebo ktorej štátne občianstvo nemožno určiť a ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Ak sa štátny občan Slovenskej republiky trvale zdržiava v cudzine, vydá mu osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo príslušný matričný úrad po predložení dokladov o osobnom stave a o trvalom pobyte vyhotovených orgánmi štátu, v ktorom má trvalý pobyt. Ak uvedené doklady orgány cudzieho štátu nevydávajú, predloží o tom štátny občan Slovenskej republiky potvrdenie, súčasne urobí vyhlásenie o osobnom stave a trvalom pobyte. Podpis na vyhlásení musí byť overený.
(3)
Osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva platí šesť mesiacov.
III. ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 31
(1)
Kontrolnú činnosť na úseku matrík vykonávajú obvodné úrady, krajské úrady a ministerstvo.
(2)
Obvodný úrad vykonáva na matričných úradoch vo svojom územnom obvode najmenej raz za rok kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov.
(3)
Krajský úrad vykonáva kontrolu vedenia a uloženia zbierky listín na obvodných úradoch vo svojom územnom obvode.
(4)
Ministerstvo vykonáva kontrolu vedenia matrík a usmerňuje výkon kontroly, ktorý uskutočňujú krajské úrady a obvodné úrady.
§ 32
Matričný úrad plní oznamovaciu povinnosť o údajoch zapísaných v matrike alebo zbierke listín voči štátnym orgánom, obciam a iným ustanovizniam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch.19)
§ 33
Úradný výpis zo zápisu v matrikách uložených v štátnych oblastných archívoch alebo v Archíve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vyhotoví matričný úrad, v ktorého obvode pôsobnosti má archív sídlo.
§ 34
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom výšku a spôsob poskytnutia príspevku matrikárovi, ktorý je činný pri obrade uzavierania manželstva, na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a úpravu zovňajška. Taktiež ustanoví podrobnosti o vedení matriky, vykonávaní zápisov do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí, vedení osobitnej matriky, vydávaní úradných výpisov, výmene matrík s cudzinou a vykonávaní skúšky matrikára.
§ 35
Porušenie povinností podľa tohto zákona (§ 13 a 15) sa posudzuje podľa osobitných predpisov.20)
§ 36
Ženské priezvisko v slovenskom jazyku sa používa s náležitou koncovkou slovenského prechyľovania.
§ 37
(1)
Úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných k 31. decembru 1949 (rodný list, prípadne rodný a krstný list, sobášny list a úmrtný list), ako aj úradné výpisy vyhotovené podľa právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona, zostávajú v platnosti a majú charakter verejnej listiny, ak sa nezmenili skutočnosti v nich uvedené.
(2)
Listiny vydané súdmi a inými úradmi v cudzine, ktoré platia v mieste, kde boli vydané, za verejné listiny a ktoré sú podkladom na zápis, zmenu alebo doplnenie zápisu v matrike, predkladajú sa s úradným prekladom do slovenského jazyka a opatrené príslušnými overeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodná zmluva neustanovujú inak.
(3)
Ak sú údaje o mene a priezvisku, rodnom priezvisku, dátume narodenia, uzavretia manželstva alebo úmrtia, alebo o rodnom čísle osoby uvedené v úradnom výpise v rozpore so skutočnosťou, príslušný matričný úrad vykoná opravu zápisu na základe verejnej listiny a vydá nový úradný výpis. To neplatí, ak ide o úradný výpis podľa § 19 ods. 5 a 6 tohto zákona.
(4)
Ak sa údaje v úradných výpisoch osvedčujúce osobný stav odlišujú od údajov v iných verejných listinách, považujú sa za správne údaje uvedené v úradných výpisoch, ak sa nepreukáže opak.
(5)
Ak tento zákon ustanovuje, že sa do matriky zapisujú rodné čísla, vzťahuje sa toto ustanovenie na štátnych občanov Slovenskej republiky. Na cudzincov sa vzťahuje len za predpokladu, že im príslušný orgán14) pridelil rodné číslo.
(6)
Na účely tohto zákona sa za verejnú listinu považuje každá listina, ktorá osvedčuje skutočnosti o osobnom stave, ak bola vydaná oprávneným orgánom a obsahuje náležitosti ustanovené týmto zákonom.
(7)
Tento zákon sa nevzťahuje na uloženie matrík, ich druhopisov vedených do 31. decembra 1958 a zbierok listín podľa osobitných právnych predpisov platných do účinnosti tohto zákona.
§ 37a
Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov zostávajú nezmenené.
§ 37b
Štátnemu občanovi, ktorého uzavretie manželstva podľa § 23 ods. 1 sa zapísalo do osobitnej matriky do 30. júna 2002 a ktorý pri uzavieraní manželstva prijal ako spoločné priezvisko priezvisko manžela a súčasne si ponechal svoje doterajšie priezvisko, bude vydaný sobášny list s uvedením obidvoch priezvisk, ak o to požiada.
§ 38
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,
2.
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1993 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 268/1949 Zb. o matrikách,
3.
vládne nariadenie č. 93/1958 Zb. o zmenách v pôsobnosti v matričných veciach,
4.
§ 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku,
5.
vyhláška Federálneho ministerstva vnútra č. 22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách v znení vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 4/1991 Zb.,
6.
položky 7, 9 až 14 prílohy C a položky 62, 63, 69, 76 až 83 prílohy E zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
§ 39
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1995 okrem § 12, 16, 19 ods. 3, 5 až 7§ 38 bodu 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júlom 1994.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Jozef Moravčík v. r.
Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z.
ZOZNAM MATRIČNÝCH ÚRADOV
Kraj Okres Obec (mestská časť)
Bratislavský kraj Bratislava I Staré Mesto
Bratislava II Podunajské Biskupice
Ružinov
Vrakuňa
Bratislava III Nové Mesto
Rača
Vajnory
Bratislava IV Devínska Nová Ves
Karlova Ves
Záhorská Bystrica
Bratislava V Čunovo
Jarovce
Petržalka
Rusovce
Malacky Gajary
Jabloňové
Jakubov
Kostolište
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Malé Leváre
Marianka
Pernek
Plavecké Podhradie
Plavecký Mikuláš
Plavecký Štvrtok
Rohožník
Sološnica
Studienka
Stupava
Suchohrad
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorie (vojenský obvod)
Záhorská Ves
Závod
Zohor
Pezinok Báhoň
Budmerice
Častá
Doľany
Modra
Pezinok
Slovenský Grob
Svätý Jur
Šenkvice
Viničné
Vinosady
Vištuk
Senec Bernolákovo
Blatné
Čataj
Dunajská Lužná
Hrubý Šúr
Chorvátsky Grob
Ivanka pri Dunaji
Kostolná pri Dunaji
Kráľová pri Senci
Malinovo
Most pri Bratislave
Nová Dedinka
Reca
Senec
Tomášov
Veľký Biel
Trnavský kraj Dunajská Streda Baka
Baloň
Blatná na Ostrove
Čiližská Radvaň
Dolný Bar
Dolný Stál
Dunajská Streda
Gabčíkovo
Holice
Horný Bar
Jahodná
Kráľovičove Kračany
Lehnice
Michal na Ostrove
Nový Život
Ohrady
Okoč
Padáň
Rohovce
Sap
Šamorín
Štvrtok na Ostrove
Topoľníky
Trhová Hradská
Trnávka
Trstená na Ostrove
Veľká Paka
Veľké Blahovo
Veľký Meder
Vojka nad Dunajom
Vrakúň
Zlaté Klasy
Galanta Abrahám
Čierny Brod
Dolné Saliby
Galanta
Horné Saliby
Jelka
Kajal
Košúty
Kráľov Brod
Mostová
Pata
Pusté Úľany
Sereď
Sládkovičovo
Šintava
Šoporňa
Tomášikovo
Topoľnica
Trstice
Váhovce
Veľká Mača
Veľké Úľany
Veľký Grob
Vozokany
Zemianske Sady
Hlohovec Červeník
Dvorníky
Hlohovec
Horné Otrokovce
Horné Zelenice
Leopoldov
Madunice
Pastuchov
Trakovice
Piešťany Dolný Lopašov
Drahovce
Chtelnica
Krakovany
Moravany nad Váhom
Ostrov
Piešťany
Veľké Kostoľany
Veselé
Vrbové
Senica Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur
Cerová
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kúty
Lakšárska Nová Ves
Moravský Svätý Ján
Plavecký Peter
Prietrž
Prievaly
Senica
Sobotište
Šajdíkove Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
Skalica Brodské
Dubovce
Gbely
Holíč
Kopčany
Petrova Ves
Popudinské Močidlany
Radošovce
Skalica
Unín
Trnava Bíňovce
Bohdanovce nad Trnavou
Boleráz
Borová
Brestovany
Cífer
Dechtice
Dobrá Voda
Dolná Krupá
Dolné Dubové
Dolné Lovčice
Dolné Orešany
Horné Orešany
Jaslovské Bohunice
Križovany nad Dudváhom
Majcichov
Ružindol
Smolenice
Suchá nad Parnou
Špačlnce
Šúrovce
Trnava
Trstín
Vlčkovce
Voderady
Zavar
Trenčiansky kraj Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou
Podlužany
Rybany
Slatina nad Bebravou
Šišov
Uhrovec
Veľké Držkovce
Zlatníky
Ilava Bolešov
Červený Kameň
Dubnica nad Váhom
Horná Poruba
Ilava
Košeca
Ladce
Nová Dubnica
Pruské
Zliechov
Myjava Brezová pod Bradlom
Kostolné
Krajné
Myjava
Vrbovce
Nové Mesto nad Váhom Beckov
Bošáca
Bzince pod Javorinou
Čachtice
Dolné Srnie
Horná Streda
Hrádok
Kálnica
Kočovce
Lubina
Lúka
Modrová
Moravské Lieskové
Nová Bošáca
Nové Mesto nad Váhom
Pobedim
Podolie
Považany
Stará Turá
Partizánske Bošany
Chynorany
Klátova Nová Ves
Partizánske
Skačany
Veľké Uherce
Veľký Klíž
Žabokreky nad Nitrou
Považská Bystrica Brvnište
Dolná Mariková
Dolný Lieskov
Domaniža
Horná Mariková
Jasenica
Papradno
Plevník-Drienové
Považská Bystrica
Prečín
Pružina
Udiča
Prievidza Bojnice
Bystričany Čavoj
Čereňany
Diviaky nad Nitricou
Dolné Vestenice
Handlová
Horná Ves
Chrenovec-Brusno
Kanianka
Lehota pod Vtáčnikom
Nedožery-Brezany
Nitrianske Pravno
Nitrianske Rudno
Nitrianske Sučany
Nitrica
Nováky
Osľany
Prievidza
Valaská Belá
Zemianske Kostoľany
Púchov Beluša
Dohnaný
Lazy pod Makytou
Lednica
Lednické Rovne
Lúky
Lysá pod Makytou
Mojtín
Puchov
Záriečie
Trenčín Dolná Súča
Drietoma
Dubodiel
Horná Súča
Horné Srnie
Melčice- Lieskové
Motešice
Nemšová
Soblahov
Svinná
Trenčianska Teplá
Trenčianska Turňá
Trenčianske Jastrabie
Trenčianske Stankovce
Trenčianske Teplice
Trenčín
Nitriansky kraj Komárno Bátorove Kosihy
Bodza
Búč
Čalovec
Číčov
Dulovce
Hurbanovo
Chotín
Imeľ
Iža
Kameničná
Klížska Nemá
Kolárovo
Komárno
Marcelová
Martovce
Moča
Modrany
Nesvady
Okoličná na Ostrove
Pribeta
Radvaň nad Dunajom
Sokolce
Svätý Peter
Tôň
Trávnik
Veľké Kosihy
Zemianska Olča
Zlatná na Ostrove
Levice Bátovce
Beša
Čaka
Čata
Demandice
Dolná Seč
Dolný Pial
Farná
Hokovce
Hontianska Vrbica
Horné Semerovce
Hronovce
Ipeľský Sokolec
Jur nad Hronom
Kalná nad Hronom
Keť
Kozárovce
Levice
Mýtne Ludany
Nová Dedina
Nový Tekov
Plášťovce
Plavé Vozokany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Rybník
Santovka
Starý Tekov
Šahy
Šalov
Šarovce
Tekovské Lužany
Tlmače
Veľké Ludince
Veľký Ďur
Vyškovce nad Ipľom
Želiezovce
Žemberovce
Nitra Alekšince
Báb
Branč
Cabaj-Čápor
Golianovo
Hruboňovo
Ivanka pri Nitre
Jarok
Jelenec
Klasov
Lefantovce
Lehota
Lužianky
Mojmírovce
Nitra
Nová Ves nad Žitavou
Nové Sady
Pohranice
Rišňovce
Veľké Zálužie
Veľký Cetín
Vinodol
Vráble
Výčapy-Opatovce
Zbehy
Nové Zámky Andovce
Bánov
Bardoňovo
Belá
Bešeňov
Bíňa
Branovo
Bruty
Černík
Dedinka
Dolný Ohaj
Dubník
Dvory nad Žitavou
Gbelce
Hul
Jasová
Jatov
Kamenica nad Hronom
Kamenín
Kamenný Most
Kmeťovo
Kolta
Komjatice
Komoča
Ľubá
Maňa
Michal nad Žitavou
Mojzesovo
Mužla
Nová Vieska
Nové Zámky
Palárikovo
Podhájska
Pozba
Rúbaň
Salka
Semerovo
Sikenička
Strekov
Svodín
Štúrovo
Šurany
Trávnica
Tvrdošovce
Úľany nad Žitavou
Veľké Lovce
Veľký Kýr
Zemné
Šaľa Diakovce
Hájske
Kráľova nad Váhom
Močenok
Neded
Selice
Šaľa
Tešedíkovo
Trnovec nad Váhom
Vlčany
Žihárec
Topoľčany Bojná
Horné Obdokovce
Kovarce
Ludanice
Prašice
Preseľany
Radošina
Rajčany
Solčany
Topoľčany
Veľké Ripňany
Zlaté Moravce Čierne Kľačany
Hosťovce
Neverice
Obyce
Skýcov
Sľažany
Tesárske Mlyňany
Topoľčianky
Zlaté Moravce
Žilinský kraj Bytča Bytča
Kolárovice
Kotešová
Petrovice
Predmier
Súľov-Hradná
Štiavnik
Veľké Rovné
Čadca Čadca
Čierne
Klokočov
Korňa
Krásno nad Kysucou
Makov
Nová Bystrica
Olešná
Oščadnica
Raková
Skalité
Stará Bystrica
Staškov
Svrčinovec
Turzovka
Vysoká nad Kysucou
Zákopčie
Zborov nad Bystricou
Dolný Kubín Dlhá nad Oravou
Dolný Kubín
Chlebnice
Oravský Podzámok
Párnica
Veličná
Zázrivá
Kysucké Nové Mesto Horný Vadičov
Kysucké Nové Mesto
Kysucký Lieskovec
Nesluša
Ochodnica
Rudina
Liptovský Mikuláš Bobrovec
Huty
Hybe
Kráľova Lehota
Liptovská Kokava
Liptovská Sielnica
Liptovský Hrádok
Liptovský Ján
Liptovský Mikuláš
Ľubeľa
Partizánska Ľupča
Pribylina
Svätý Kríž
Važec
Východná
Závažná Poruba
Martin Belá-Dulice
Blatnica
Bystrička
Ďaňová
Kláštor pod Znievom
Košťany nad Turcom
Krpeľany
Lipovec
Martin
Necpaly
Podhradie
Príbovce
Sklabiňa
Sučany
Turany
Turčianska Štiavnicka
Turčianske Jaseno
Valča
Vrútky
Žabokreky
Námestovo Bobrov
Breza
Hruštín
Krušetnica
Lokca
Mútne
Námestovo
Novoť
Oravská Lesná
Oravská Polhora
Oravské Veselé
Rabča
Rabčice
Zákamenné
Zubrohlava
Ružomberok Hubová
Komjatná
Likavka
Liptovská Lúžna
Liptovská Osada
Liptovská Teplá
Liptovské Revúce
Lisková
Ľubochňa
Lúčky
Ružomberok
Sliače
Stankovany
Švošov
Turčianske Teplice Dubové
Horná Štubňa
Jazernica
Malý Čepčín
Mošovce
Sklené
Slovenské Pravno
Turček
Turčianske Teplice
Tvrdošín Habovka
Liesek
Nižná
Suchá Hora
Trstená
Tvrdošín
Žilina Belá
Čičmany
Divina
Dlhé Pole
Dolná Tižina
Dolný Hričov
Fačkov
Hôrky
Lietava
Lutiše
Rajec
Rajecká Lesná
Rajecké Teplice
Strečno
Terchová
Varín
Žilina
Banskobystrický kraj Banská Bystrica Banská Bystrica
Brusno
Čerín
Ľubietová
Poniky
Selce
Slovenská Ľupča
Staré Hory
Banská Štiavnica Banská Belá
Banská Štiavnica
Prenčov
Svätý Anton
Štiavnické Bane
Brezno Bacúch
Beňuš
Brezno
Čierny Balog
Heľpa
Hronec
Lom nad Rimavicou
Mýto pod Ďumbierom
Nemecká
Podbrezová
Pohorelá
Pohronská Polhora
Polomka
Predajná
Šumiac
Telgárt
Valaská
Závadka nad Hronom
Detva Detva
Detvianska Huta
Dúbravy
Horný Tisovník
Hriňová
Klokoč
Kriváň
Látky
Podkriváň
Stará Huta
Vígľaš
Vígľašská Huta-Kalinka
Krupina Bzovík
Cerovo
Čabradský Vrbovok
Dudince
Hontianske Moravce
Hontianske Nemce
Hontianske Tesáre
Krupina
Litava
Rykynčice
Sebechleby
Senohrad
Lučenec Ábelová
Buzitka
Divín
Dobroč
Fiľakovo
Halič
Holiša
Lovinobaňa
Lučenec
Mýtna
Radzovce
Rapovce
Šíd
Tomášovce
Veľká nad Ipľom
Poltár Cinobaňa
Hrnčiarska Ves
Kalinovo
Kokava nad Rimavicou
Málinec
Poltár
Uhorské
Revúca Gemerská Ves
Hucín
Jelšava
Lubeník
Muráň
Ratková
Revúca
Sirk
Tornaľa
Rimavská Sobota Bátka
Číž
Figa
Gemerský Jablonec
Hajnáčka
Hnúšťa
Hodejov
Hostice
Hrachovo
Jesenské
Klenovec
Kráľ
Ožďany
Rimavská Baňa
Rimavská Seč
Rimavská Sobota
Teplý Vrch
Tisovec
Včelince
Veľký Blh
Veľktý Krtíš Bušince
Čebovce
Čelovce
Dačov Lom
Dolná Strehová
Dolné Plachtince
Dolné Strháre
Hrušov
Kamenné Kosihy
Modrý Kameň
Nenince
Pôtor
Senné
Sklabiná
Slovenské Ďarmoty
Veľká Čalomija
Veľká Ves nad Ipľom
Veľký Krtíš
Vinica
Vrbovka
Želovce
Zvolen Budča
Dobrá Niva
Lešť (vojenský obvod)
Očová
Pliešovce
Sása
Sliač
Zvolen
Zvolenská Slatina
Žarnovica Hodruša-Hámre
Hrabičov
Hronský Beňadik
Nová Baňa
Veľká Lehota
Žarnovica
Žiar nad Hronom Hliník nad Hronom
Horná Ždaňa
Janova Lehota
Kremnica
Trnavá Hora
Vyhne
Žiar nad Hronom
Prešovský kraj Bardejov Bardejov
Gaboltov
Hertník
Kružlov
Kurima
Malcov
Marhaň
Nižná Polianka
Raslavice
Zborov
Humenné Humenné
Kamenica nad Cirochov
Košarovce
Koškovce
Ohradzany
Papín
Ruská Poruba
Topoľovka
Udavské
Kežmarok Javorina (vojenský obvod)
Kežmarok
Lendak
Slovenská Ves
Spišská Belá
Spišská Stará Ves
Spišské Hanušovce
Veľká Lomnica
Vrbov
Levoča Levoča
Nižné Repaše
Spišské Podhradie
Spišský Štvrtok
Medzilaborce Habura
Krásny Brod
Medzilaborce
Oľka
Radvaň nad Laborcom
Výrava
Poprad Hôrka
Hranovnica
Liptovská Teplička
Poprad
Spišské Bystré
Svit
Štrba
Šuňava
Veľký Slavkov
Vysoké Tatry
Ždiar
Prešov Bzenov
Drienov
Fričovce
Hermanovce
Chmeľov
Chminianska Nová Ves
Kapušany
Lemešany
Petrovany
Prešov
Sedlice
Svinia
Šarišské Bohdanovce
Široké
Terňa
Tuhrina
Veľký Šariš
Sabinov Brezovica
Jarovnice
Lipany
Pečovská Nová Ves
Sabinov
Šarišské Dravce
Šarišské Michaľany
Snina Belá nad Cirochou
Klenová
Pčoliné
Snina
Stakčín
Ubľa
Ulič
Stará Ľubovňa Hniezdne
Jarabina
Ľubotín
Malý Lipník
Mníšek nad Popradom
Nová Ľubovňa
Orlov
Plavnica
Podolínec
Stará Ľubovňa
Veľký Lipník
Stropkov Brusnica
Bukovce
Havaj
Nižná Olšava
Stropkov
Turany nad Ondavou
Svidník Cernina
Giraltovce
Krajná Poľana
Kružlová
Ladomirová
Nižný Mirošov
Okrúhle
Svidník
Vranov nad Topľou Bystré
Hanušovce nad Topľou
Holčíkovce
Nižný Hrabovec
Sečovská Polianka
Slovenská Kajňa
Soľ
Továrné
Vranov nad Topľou
Vyšný Žipov
Košický kraj Gelnica Gelnica
Jaklovce
Kluknava
Margecany
Mníšek nad Hnilcom
Nálepkovo
Prakovce
Smolník
Švedlár
Košice I Staré Mesto
Košice II Šaca
Západ
Košice III Dargovských hrdinov
Košice IV Juh
Košice-okolie Bidovce
Bohdanovce
Buzica
Čaňa
Čečejovce
Družstevná pri Hornáde
Haniska
Jasov
Kecerovce
Košická Belá
Košická Polianka
Kráľovce
Kysak
Malá Ida
Medzev
Moldava nad Bodvou
Nižný Klátov
Perín- Chym
Poproč
Rozhanovce
Ruskov
Seňa
Slanec
Turňa nad Bodvou
Valaliky
Veľká Ida
Ždaňa
Michalovce Bracovce
Budkovce
Jovsa
Malčice
Michalovce
Nacina Ves
Palín
Pavlovce nad Uhom
Strážske
Trhovište
Veľké Kapušany
Vinné
Vojany
Zalužice
Zemplínska Široká
Žbince
Rožňava Dobšiná
Jablonov nad Turňou
Krásnohorské Podhradie
Plešivec
Rožňava
Slavošovce
Štítnik
Sobrance Bežovce
Krčava
Podhoroď
Porúbka
Remetské Hámre
Sobrance
Úbrež
Veľké Revištia
Spišská Nová Ves Hrabušice
Krompachy
Letanovce
Markušovce
Rudňany
Spišská Nová Ves
Spišské Vlachy
Spišský Hrušov
Trebišov Boľ
Borša
Cejkov
Čerhov
Čierna nad Tisou
Kráľovský Chlmec
Kuzmice
Leles
Michaľany
Novosad
Parchovany
Sečovce
Somotor
Streda nad Bodrogom
Trebišov
Veľké Trakany
Veľký Horeš.
1)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky.
Zákon č. 88/1990 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú predpisy o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva.
2)
Zákon č. 256/1992 Zb. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
3)
§ 3 a 4 zákona č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku.
6)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.
7)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
7a)
§ 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.
9)
§ 37 zákona 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 108 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z.
11)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/1993 Z. z. o štátnych štatistických zisťovaniach vykonávaných u obyvateľstva.
13)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
15)
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 55/1976 Zb. o rodnom čísle.
16)
§ 63 a 67 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom.
17)
§ 7 zákona č. 94/1963 Zb.
18)
§ 9 zákona č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
19)
Napríklad: § 18 a 27 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb., § 20 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.