199/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1994 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 13. júla 1994
o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
PSYCHOLOGICKÁ ČINNOSŤ
§ 1
Psychologická činnosť je
a)
skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania človeka alebo skupiny ľudí psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe,
b)
psychoterapia,
c)
psychologické poradenstvo,
d)
používanie psychodiagnostických metód a testov.
Vykonávanie psychologickej činnosti
§ 2
(1)
Psychologickú činnosť môžu vykonávať len osoby, ktoré absolvovali vysokoškolské štúdium v odbore psychológia a spĺňajú ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom. Tým nie je dotknuté oprávnenie lekárov vykonávať psychoterapeutickú činnosť podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Psychologickú činnosť podľa tohto zákona môžu vykonávať samostatne, vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odmenu alebo v neštátnych zariadeniach2) (ďalej len „psychologická činnosť") iba psychológovia, ktorí získajú na túto činnosť osvedčenie (§ 12 ods. 3). Psychologická činnosť nie je živnosťou.3)
(3)
Psychológ, ktorý vykonáva psychologickú činnosť, môže v súlade so svojím osvedčením (odsek 2) používať označenie „psychológ" a „psychoterapeut". Tým nie je dotknuté oprávnenie na vykonávanie psychologickej činnosti a používanie označenia „psychológ" podľa osobitných predpisov.4)
§ 3
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Psychológ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s psychologickou činnosťou s klientom.
(2)
Povinnosti mlčanlivosti môže zbaviť psychológa len klient alebo jeho zákonný zástupca. Ak by to malo byť na škodu klienta, psychológ dodrží princíp mlčanlivosti aj napriek súhlasu na jeho porušenie.
(3)
Vo verejnom záujme môže bez súhlasu klienta alebo jeho zákonného zástupcu zbaviť psychológa povinnosti mlčanlivosti Predsedníctvo Slovenskej komory psychológov.
DRUHÁ ČASŤ
SLOVENSKÁ KOMORA PSYCHOLÓGOV
§ 4
Zriadenie komory
(1)
Zriaďuje sa Slovenská komora psychológov (ďalej len „komora") ako samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje psychológov na základe dobrovoľnosti.
(2)
Členstvo v komore je podmienkou iba na vykonávanie psychologickej činnosti podľa § 2 ods. 2.
(3)
Komora je právnická osoba.
(4)
Sídlom komory je Bratislava.
§ 5
Poslanie komory
Poslaním komory je presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, zúčastňovať sa na zvyšovaní ich odbornej úrovne a ochraňovať ich stavovskú česť.
§ 6
Úlohy komory
Komora plní najmä tieto úlohy:
a)
pôsobí, aby jej členovia vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom upraveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a poriadkami komory,
b)
na základe výsledkov osobitných odborných skúšok vydáva osvedčenia oprávňujúce vykonávať psychologickú činnosť,
c)
obhajuje práva a oprávnené profesiové a sociálne záujmy svojich členov,
d)
v spolupráci so štátnymi a s inými orgánmi alebo aj vo vlastnej pôsobnosti zabezpečuje zvyšovanie odbornosti svojich členov,
e)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov vzťahujúcich sa na psychologickú činnosť a na tvorbu sadzobníka odmien za psychologické úkony,
f)
vedie zoznam členov komory (ďalej len „zoznam členov").
Členstvo v komore
§ 7
(1)
Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov vedeného komorou.
(2)
Komora zapíše do zoznamu členov komory každého, kto preukáže, že
a)
skončil vysokoškolské štúdium v odbore psychológia,
b)
je spôsobilý na právne úkony,
c)
je bezúhonný,
d)
vyhlási, že bude plniť povinnosti člena komory,
e)
zaplatí určené zápisné.
§ 8
(1)
Nikto nesmie byť nútený do členstva v komore a do účasti na jej činnosti.
(2)
Komora nesmie zasahovať do práv a povinností psychológov, ktorí nie sú jej členmi a psychologickú činnosť vykonávajú v štátnych zariadeniach.2)
§ 9
(1)
Členstvo v komore zaniká
a)
úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho,
b)
vystúpením z komory,
c)
vyčiarknutím zo zoznamu členov pre neplatenie členského príspevku najmenej počas jedného roka po predchádzajúcom písomnom upozornení,
d)
zrušením členstva na základe právoplatného rozhodnutia súdu o zákaze výkonu povolania,
e)
vyčiarknutím zo zoznamu členov na základe právoplatného disciplinárneho rozhodnutia o vylúčení z komory.
(2)
Členstvo v komore sa dočasne preruší
a)
na žiadosť člena,
b)
na základe právoplatného rozhodnutia súdu o dočasnom zákaze výkonu povolania,
c)
počas výkonu trestu odňatia slobody,
d)
na základe právoplatného disciplinárneho rozhodnutia o dočasnom pozastavení členstva.
§ 10
Práva člena komory
Člen komory má právo
a)
voliť a byť volený do orgánov komory,
b)
zúčastňovať sa na plnení úloh komory a predkladať návrhy na činnosť komory,
c)
žiadať komoru o bezplatnú právnu pomoc a v prípade súdneho sporu týkajúceho sa výkonu psychologickej činnosti aj o sprostredkovanie zastúpenia pred súdom.
d)
na finančnú pomoc z prostriedkov komory.
§ 11
Povinnosti člena komory
Člen komory je povinný
a)
vykonávať svoje povolanie odborne, v súlade s etikou a spôsobom upraveným všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b)
dodržiavať stanovy, rokovací poriadok, volebný poriadok a disciplinárny poriadok,
c)
riadne platiť členské príspevky.
§ 12
(1)
Členovia komory, ktorí sa uchádzajú o vykonávanie psychologickej činnosti (§ 2 ods. 2), sú povinní podrobiť sa osobitnej skúške pred skúšobnou komisiou. Podrobnosti o spôsobe vykonania skúšok upraví skúšobný poriadok komory.
(2)
Skúšobnú komisiu tvoria členovia psychologickej komory, a ak ide o odbor klinická psychológia, aj predseda psychoterapeutickej spoločnosti, prípadne ním poverený zástupca.
(3)
Podmienkou pripustenia na skúšku podľa odseku 1 je
a)
absolvovanie aspoň trojročnej psychologickej praxe a
b)
občianska bezúhonnosť.
(4)
Uchádzačovi, ktorý úspešne absolvoval skúšku podľa odseku 1, vydá komora osvedčenie, ktoré ho oprávňuje na vykonávanie psychologickej činnosti.
Disciplinárna zodpovednosť
§ 13
(1)
Za závažné alebo opätovné porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa na výkon psychologickej činnosti, stanovami a poriadkami komory [§ 11 písm. b)], ak nejde o trestný čin, možno uložiť tieto disciplinárne opatrenia:
a)
ústne napomenutie,
b)
písomné pokarhanie,
c)
podmienečné vyčiarknutie zo zoznamu členov komory až na dva roky.
(2)
Ak ide o členov komory podľa § 4 ods. 2, možno uložiť tieto ďalšie disciplinárne opatrenia:
a)
peňažnú pokutu až do výšky 5 000 Sk,
b)
odňatie osvedčenia na samostatné vykonávanie psychologickej činnosti až na dva roky,
c)
vylúčenie z komory až na päť rokov.
(3)
Pokuty podľa odseku 2 písm. a) sú príjmom komory.
§ 14
(1)
O uložení disciplinárneho opatrenia rozhoduje disciplinárna komisia. Disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru komory (§ 20).
(2)
Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa kontrolný výbor dozvedel o disciplinárnom previnení, najneskôr do jedného roka odo dňa, keď k nemu došlo.
(3)
Rozhodnutie o disciplinárnom opatrení podľa § 13 ods. 1 písm. b) a c) musí byť písomné a musí obsahovať okrem výroku disciplinárneho opatrenia jeho odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Na doručenie rozhodnutia sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.5)
(4)
Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia môže podať odvolanie postihnutý člen komory aj kontrolný výbor komory. Odvolanie možno podať do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok.
(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu o disciplinárnom opatrení rozhoduje predsedníctvo komory, ktoré môže napadnuté rozhodnutie potvrdiť, zmeniť, alebo zrušiť a vec vrátiť na nové konanie. Rozhodnutie predsedníctva komory je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.
(6)
Člen komory postihnutý podľa § 13 ods. 2 písm. a) až c) môže sa domáhať ochrany na súde.
Orgány komory
§ 15
(1)
Orgánmi komory sú
a)
valné zhromaždenie komory,
b)
predsedníctvo komory,
c)
predseda komory,
d)
kontrolný výbor komory,
e)
disciplinárna komisia.
(2)
Komora si zriaďuje profesijné komisie a podľa potreby aj odborné orgány a poradné orgány.
(3)
Funkčné obdobie orgánov komory je spravidla dvojročné.
§ 16
(1)
Funkcie členov orgánov komory sú čestné. Za ich výkon sa poskytuje len náhrada za stratu času a preukázané náklady. Podľa finančných možností komory možno za výkon funkcie poskytnúť aj mimoriadnu finančnú odmenu. O odmene rozhoduje valné zhromaždenie komory.
(2)
Funkcia predsedu komory a člena predsedníctva komory je nezlučiteľná s funkciou člena kontrolného výboru komory a člena disciplinárnej komisie. Rovnako je nezlučiteľná funkcia člena kontrolného výboru komory s funkciou člena disciplinárnej komisie.
§ 17
Valné zhromaždenie komory
(1)
Valné zhromaždenie komory je najvyšším orgánom komory. Valné zhromaždenie komory tvoria všetci členovia komory alebo delegáti volení podľa kľúča schváleného predsedníctvom komory.
(2)
Valné zhromaždenie komory sa schádza spravidla raz za rok. Ak o to požiada aspoň tretina členov komory alebo kontrolný výbor komory, predsedníctvo komory je povinné zvolať valné zhromaždenie komory do dvoch mesiacov odo dňa, keď žiadosť došla komore.
(3)
Valné zhromaždenie komory je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komory alebo zvolených delegátov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.
(4)
Valné zhromaždenie komory rozhoduje najmä o týchto otázkach:
a)
schvaľuje stanovy komory, ich zmeny a doplnky, etický kódex psychologickej činnosti, volebný poriadok, rokovací poriadok, disciplinárny poriadok a skúšobný poriadok komory,
b)
určuje počet členov orgánov komory,
c)
volí a odvoláva členov orgánov komory,
d)
schvaľuje rozpočet komory spravidla na jednoročné obdobie a záverečný účet,
e)
prerokúva a schvaľuje správy o činnosti predsedníctva komory a kontrolného výboru komory,
f)
schvaľuje výšku zápisného a členských príspevkov,
g)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času pri výkone funkcií a mimoriadne odmeny,
h)
môže zmeniť, alebo zrušiť rozhodnutia predsedníctva komory, zmierniť aj odpustiť disciplinárne opatrenia,
i)
uznášať sa o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.
§ 18
Predsedníctvo komory
(1)
Predsedníctvo komory je riadiacim orgánom komory.
(2)
Predsedníctvo komory plní najmä tieto úlohy:
a)
volí a odvoláva predsedu komory a podpredsedu komory spomedzi členov predsedníctva komory zvolených valným zhromaždením komory,
b)
vedie zoznam členov komory a zoznam psychológov vykonávajúcich psychologickú činnosť,
c)
vydáva na základe výsledkov skúšok osvedčenia o spôsobilosti vykonávať psychologickú činnosť,
d)
zabezpečuje odbornú prípravu a výcvik psychológov a vyjadruje sa o formách pregraduálneho a postgraduálneho štúdia psychológie a o ďalších formách zvyšovania ich odbornosti,
e)
zabezpečuje dokumentačnú a informačnú činnosť pre potreby svojich členov,
f)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri tvorbe právnych predpisov vzťahujúcich sa na psychologickú činnosť,
g)
posudzuje a chráni oprávnené záujmy členov komory a zabezpečuje im právne rady a právnu pomoc [§ 10 písm. c)],
h)
hospodári s majetkom komory,
i)
rozhoduje o odvolaniach podľa § 14 ods. 5,
j)
plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí valné zhromaždenie komory.
(3)
Predsedníctvo komory sa schádza spravidla raz za dva mesiace.
§ 19
Predseda komory
(1)
Predseda komory
a)
zastupuje komoru navonok,
b)
zvoláva a vedie rokovania predsedníctva komory a valného zhromaždenia komory,
c)
zabezpečuje plnenie uznesení predsedníctva komory,
d)
riadi správny aparát komory.
(2)
Predsedu komory počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda komory.
§ 20
Kontrolný výbor komory
(1)
Kontrolný výbor komory
a)
kontroluje plnenie uznesení valného zhromaždenia komory a predsedníctva komory,
b)
podáva návrhy na zvolanie valného zhromaždenia komory, ak zistí, že činnosť komory nie je v súlade s týmto zákonom alebo so stanovami komory,
c)
podáva návrhy na začatie disciplinárneho konania podľa § 14 ods. 1,
d)
kontroluje aspoň raz za rok hospodárenie s majetkom komory a vedenie účtovnej evidencie.
(2)
Kontrolný výbor komory má právo pozastaviť výkon rozhodnutia predsedníctva komory a predsedu komory, ak zistí, že rozhodnutie odporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu alebo stanovám, alebo poriadkom komory. Ak predsedníctvo komory alebo predseda komory nezabezpečí nápravu, kontrolný výbor komory predloží vec valnému zhromaždeniu komory.
(3)
Členovia kontrolného výboru komory sa môžu zúčastniť na zasadnutiach všetkých orgánov komory.
§ 21
Disciplinárna komisia
Disciplinárna komisia
a)
prerokúva návrhy na disciplinárne opatrenia proti členom komory,
b)
ukladá disciplinárne opatrenia podľa § 13.
§ 22
Majetok a hospodárenie komory
(1)
Majetok komory tvoria
a)
príjmy zo zápisného,
b)
príjmy z členských príspevkov,
c)
príjmy z pokút podľa § 13 ods. 2 písm. a),
d)
dary, dotácie a iné príjmy získané v súlade s právnymi predpismi.
(2)
Komora hospodári podľa rozpočtu schváleného valným zhromaždením komory.
§ 23
Prechodné a záverečné ustanovenia
(1)
Do zvolenia výkonných orgánov komory práce súvisiace so zriaďovaním komory zabezpečuje Hlavný výbor Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied (ďalej len „hlavný výbor"), ktorý eviduje aj psychológov prihlasujúcich sa za členov komory a psychológov, ktorí už vykonávajú psychologickú činnosť samostatne, vo svojom mene a na vlastnú zodpovednosť alebo v neštátnom zariadení.
(2)
Hlavný výbor zvolá do dvoch mesiacov od účinnosti tohto zákona valné zhromaždenie komory a pripraví návrh jej stanov a predloží ho na prerokovanie a schválenie valnému zhromaždeniu komory.
(3)
Valné zhromaždenie komory na svojom prvom zasadnutí schváli predbežnú organizačnú štruktúru komory a prijme ďalšie potrebné opatrenia na zabezpečenie jej činnosti.
§ 24
Psychológovia, ktorí po nadobudnutí účinnosti tohto zákona vykonávajú psychologickú činnosť (§ 2 ods. 2) bez osvedčenia podľa § 12 ods. 4, budú môcť pokračovať vo svojej činnosti, len ak dodatočne, najneskôr do jedného roka, získajú takéto osvedčenie. K ich žiadostiam o pripustenie na skúšky sa nevyžaduje potvrdenie o absolvovaní praxe podľa § 12 ods. 3 písm. a).
§ 25
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.
Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.
1)
Napr. zákon č. 20/1966 o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore.
2)
Napr. § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
3)
§ 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
4)
Napr. § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z., § 53 ods. 1 písm. d) zákona č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.