252/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

252
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. augusta 1994,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 v tretej vete sa slová „dohoda o usporiadaní majetkových právnych vzťahov“ nahrádzajú slovami „dohoda o usporiadaní majetkových a ostatných vzťahov“.
2.
V § 2 ods. 3 v druhej vete sa slová „dohoda o majetkovoprávnom vyrovnaní“ nahrádzajú slovami „dohoda o usporiadaní majetkových a ostatných vzťahov“.
3.
V § 3 ods. 2 písm. f) sa slová „požadovať ochranu“ nahrádzajú slovami „požadovať súčinnosť pri ochrane“.
4.
V § 4 ods. 3 sa slová „Obec spravuje svoje vnútorné veci, najmä“ nahrádzajú slovami „Obec pri výkone samosprávnych funkcií najmä“.
5.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa vypúšťajú slová „ak osobitný zákon neustanovuje inak“.
6.
V § 4 ods. 3 písm. j) sa slová „obecné podniky a iné právnické osoby“ nahrádzajú slovami „svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov“.
7.
V § 11 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú slová „na štyri roky“.
8.
V § 12 ods. 1 v štvrtej vete sa slovo „Program“ nahrádza slovami „Návrh programu“.
9.
V § 12 ods. 2 v tretej vete sa slovo „všetkých“ nahrádza slovom „prítomných“.
10.
V § 13 ods. 1 sa na konci druhej vety pripájajú slová „na štyri roky“. Za druhú vetu sa vkladá táto veta: „Funkcia starostu je verejnou funkciou.“.
11.
V § 13b ods. 1 v prvej vete sa za slovo „ktorého“ vkladajú slová „na návrh starostu“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „a zvoliť nového“.
12.
V § 13b ods. 3 sa za slovo „zastupiteľstvo“ vkladajú slová „na návrh starostu“.
13.
V § 13b ods. 5 sa vypúšťajú slová „a tým odvolať doterajšieho starostu“.
14.
Za § 13b sa vkladá nový § 13c, ktorý znie:
㤠13c
Výkon funkcie starostu sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
d)
zložením sľubu nového starostu.
15.
V § 14 ods. 2 druhá veta znie: „V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán v obecnom zastupiteľstve.“.
16.
§ 18 znie:
„(1)
Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva najmä kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce, kontroluje príjmy a výdavky rozpočtu obce, ako aj nakladanie s majetkom obce. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.
(2)
Do funkcie ho volí obecné zastupiteľstvo na dobu neurčitú. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
(3)
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným. Je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva a nakladania s majetkom obce. Výsledky kontroly predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu.
(4)
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva.
(5)
Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa končí
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie.
(6)
Obecné zastupiteľstvo odvoláva hlavného kontrolóra z funkcie
a)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
ak vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra podľa odseku 4,
c)
ak dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie (§ 18 ods. 1).“.
17.
V § 25 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ďalšie dôvody zániku mandátu poslanca upravujú osobitné právne predpisy.18b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b) znie:
„18b)
§ 7 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
§ 52 ods. 3 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch.“.
18.
V § 25 ods. 7 znie:
„(7)
Starostovi a poslancovi, ktorý je na výkon funkcie dlhodobe plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.18a)“.
Čl. III
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 471/1990 Zb. o volebnom období orgánov samosprávy obcí.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Jozef Moravčík v. r.