253/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.09.1994 do 31.12.1994

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. augusta 1994
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚČEL ZÁKONA
§ 1
Tento zákon upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov miest (ďalej len „starosta“) a ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt.1)
§ 2
Starosta nie je pracovníkom obce.
DRUHÁ ČASŤ
PLATOVÉ POMERY STAROSTOV
§ 3
Starostovi patrí minimálny plat, ktorý je násobkom priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, zaokrúhlený nahor na celých 100 Sk, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil predpísaný sľub. Plat sa upravuje každoročne k 31. marcu kalendárneho roka. Násobok priemerného mesačného platu pracovníka národného hospodárstva Slovenskej republiky v závislosti od počtu obyvateľov je uvedený v § 4 ods. 1 tohto zákona.
§ 4
(1)
Starostovia sa zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov nasledovne:
1. &nbsp do 500 obyvateľov 1,35-násobok
2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,53-násobok
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,89-násobok
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,07-násobok
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,25-násobok
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,43-násobok
7. od 20001 do 50 000 obyvateľov 2,79-násobok
8. od 50001 do 100 000 obyvateľov 3,06-násobok
9. nad 100 000 obyvateľov 3,42-násobok.
(2)
V prípade, že starosta vykonáva svoju funkciu popri hlavnom zamestnaní (úväzkový starosta), vynásobí sa plat koeficientom úväzku.
(3)
Počet obyvateľov obce vychádza zo stavu sčítania obyvateľstva podľa osobitných predpisov.
§ 5
(1)
Starostom k minimálnemu platu patrí primerane príplatok za riadenie.2)
(2)
Starostovi možno tiež udeliť odmenu do výšky 50 % minimálneho platu patriaceho podľa § 4 tohto zákona s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu verejnej funkcie. O výške tejto odmeny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
(3)
Starostovi, ktorý bol dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, sa po skončení výkonu funkcie vypláca päť mesiacov priemerný mesačný plat z rozpočtu obce, pokiaľ sa výkon jeho funkcie neskončí podľa osobitného predpisu.3)
(4)
Starosta, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie, sa počas výkonu funkcie posudzuje, pokiaľ ide o jeho pracovnoprávne nároky z nemocenského poistenia, nároky zo sociálneho a dôchodkového zabezpečenia, nároky na dovolenku, ako pracovník obce.
§ 6
Náhrady výdavkov poskytované voleným orgánom v súvislosti s výkonom funkcie
Na poskytovanie náhrad výdavkov starostovi v súvislosti s výkonom jeho funkcie sa v plnom rozsahu vzťahujú predpisy upravujúce poskytovanie náhrad výdavkov pracovníkom v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 7
(1)
Starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
(2)
Platy starostov podliehajú zdaneniu.
§ 8
Ak obecné zastupiteľstvo do jedného mesiaca od účinnosti tohto zákona nerozhodne, že starostovi patrí vyšší plat, ako je uvedené v § 4, vypláca sa starostovi minimálny plat a minimálny príplatok za riadenie podľa tohto zákona.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Jozef Moravčík v. r.
1)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
2)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov (príloha č. 3).
3)
§ 13b ods. 5 písm. a), b), c) a § 13c písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.