253/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1998 do 31.12.2001

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. augusta 1994
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚČEL ZÁKONA
§ 1
Tento zákon upravuje právne postavenie starostov obcí a primátorov miest (ďalej len „starosta“), ustanovuje minimálnu výšku mesačného platu starostov zodpovedajúcu počtu obyvateľov obce alebo mesta, ktorí majú na ich území trvalý pobyt,1) a ďalšie náležitosti súvisiace s výkonom funkcie.
§ 2
(1)
Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Výkon tejto funkcie je nezlučiteľný s funkciami podľa osobitného predpisu2) a s výkonom práce zamestnanca obce.
(2)
Starostovi počas výkonu funkcie patrí dovolenka na zotavenie; na jej účely sa primerane použije osobitný predpis.3) Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo.
(3)
Starosta sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia,4) nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia,5) podpory v nezamestnanosti a platenia príspevku na poistenie v nezamestnanosti6) posudzuje ako zamestnanec v pracovnom pomere.
(4)
Obec vo vzťahu k starostovi na účely uvedené v odseku 3 vystupuje ako zamestnávateľ.
DRUHÁ ČASŤ
PLATOVÉ POMERY STAROSTOV
§ 3
Starostovi patrí plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) na prepočítané počty osôb za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa § 4 ods. 1, zaokrúhlený smerom nahor na celých 100 Sk, začínajúc prvým dňom mesiaca, v ktorom zložil predpísaný sľub.
§ 4
(1)
Starostovia sa zaraďujú do deviatich platových skupín podľa počtu obyvateľov nasledovne:
1. &nbsp do 500 obyvateľov 1,35-násobok
2. od 501 do 1 000 obyvateľov 1,53-násobok
3. od 1 001 do 3 000 obyvateľov 1,89-násobok
4. od 3 001 do 5 000 obyvateľov 2,07-násobok
5. od 5 001 do 10 000 obyvateľov 2,25-násobok
6. od 10 001 do 20 000 obyvateľov 2,43-násobok
7. od 20001 do 50 000 obyvateľov 2,79-násobok
8. od 50001 do 100 000 obyvateľov 3,06-násobok
9. nad 100 000 obyvateľov 3,42-násobok.
(2)
Plat starostu nemôže byť nižší, ako je ustanovené v § 3. Obecné zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až na dvojnásobok.
(3)
Počtom obyvateľov obce alebo mesta sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky7) k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roku.
(4)
Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí plat v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie. Tento plat nemôže byť nižší ako súčin platu ustanoveného podľa § 3 a koeficientu 0,3.
§ 5
(1)
Starostovi patrí k platu primeraný príplatok za riadenie podľa osobitného predpisu.8) Starostovi, ktorý nevykonáva funkciu v celom rozsahu (úväzkový starosta), patrí príplatok v pomernej časti zodpovedajúcej rozsahu vykonávanej funkcie.
(2)
Starostovi možno poskytovať odmeny s prihliadnutím na náročnosť a kvalitu výkonu funkcie až do výšky 50 % súčtu platov za obdobie, za ktoré sa odmena poskytuje, a mimoriadne odmeny za činnosť vykonávanú v súvislosti so živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami, pri ktorých dochádza k ohrozeniu života, zdravia alebo majetku, a pri odstraňovaní ich následkov. O poskytnutí odmien a ich výške rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
(3)
Pri skončení výkonu funkcie starostu9) z dôvodu skončenia funkčného obdobia patrí starostovi odstupné z rozpočtu obce, ktoré v závislosti od času výkonu funkcie je
a)
päťnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu štyri roky,
b)
štvornásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu tri roky,
c)
trojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu dva roky,
d)
dvojnásobok jeho priemerného mesačného platu, ak vykonával funkciu jeden rok,
e)
priemerný mesačný plat, ak vykonával funkciu viac ako šesť mesiacov.
(4)
Nárok na odstupné podľa odseku 3 nevznikne, ak bol starosta do funkcie opäť zvolený.
(5)
Na účely tohto zákona sa smrť starostu považuje za skončenie funkčného obdobia a jednorazová odmena podľa odseku 3 a ďalšie peňažné nároky sa vyplatia postupne priamo jeho manželke, deťom a rodičom, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti;10) predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.
§ 6
Starostovi pri cestách, ktoré súvisia s výkonom funkcie, patria cestovné náhrady podľa osobitného predpisu.11)
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.
§ 7
(1)
Starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.
(2)
Nárok na plat starostovi zaniká dňom skončenia výkonu funkcie starostu podľa osobitného predpisu9) alebo dňom jeho smrti. Nárok na plat a príplatok za riadenie starostovi nezaniká, ak bol starosta do funkcie opätovne zvolený.
(3)
Zrážky z platu starostu možno vykonať len v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.3)
§ 7a
V roku 1995 sa pri úprave platov starostov podľa § 3 druhej vety nepostupuje.
§ 8
Ak obecné zastupiteľstvo do jedného mesiaca od účinnosti tohto zákona nerozhodne, že starostovi patrí vyšší plat, ako je uvedené v § 4, vypláca sa starostovi minimálny plat a minimálny príplatok za riadenie podľa tohto zákona.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Jozef Moravčík v. r.
1)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
2)
§ 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
7)
§ 24 a 42 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 155/1993 Z. z.
8)
Príloha č. 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/1996 Z. z.
9)
§ 13c zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 252/1994 Z. z.
11)
Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.