82/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.1994 do 31.05.2001

82
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 1994
o štátnych hmotných rezervách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje
a)
právne vzťahy súvisiace s tvorbou, financovaním, obmenou, zámenou, pôžičkami, uvoľňovaním, skladovaním, ochraňovaním, kontrolou a vlastníckymi vzťahmi k štátnym hmotným rezervám,
b)
pôsobnosť Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) 1).
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vytváraním štátnych hmotných rezerv ich tvorba podľa požiadaviek systému krízových plánov2) a úloh určených príslušnými orgánmi štátnej správy,
b)
hospodárením so štátnymi hmotnými rezervami ich obmena, zámena, pôžička, nájom, uvoľňovanie, vyčleňovanie, skladovanie, ochraňovanie a udržiavanie, pričom
1.
obmena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu, akosti, prípadne množstva,
2.
zámena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou iného druhu, akosti, prípadne množstva,
3.
pôžička znamená dočasné prenechanie majetkovej hodnoty zásadne za odplatu,
4.
uvoľňovanie alebo vyčleňovanie znamená predaj alebo likvidáciu majetkovej hodnoty, ktorá prestala slúžiť svojmu účelu,
5.
ochraňovanie alebo udržiavanie znamená súhrn činností Správy rezerv a právnických osôb alebo fyzických osôb pri starostlivosti o štátne hmotné rezervy.
DRUHÁ ČASŤ
ŠTÁTNE HMOTNÉ REZERVY A ICH SPRÁVA
§ 3
Štátne hmotné rezervy
(1)
Slovenská republika vytvára na ochranu svojej ekonomiky a riešenie mimoriadnej situácie3), brannej pohotovosti4) a výnimočného stavu5) štátne hmotné rezervy.
(2)
Štátne hmotné rezervy sú majetkové hodnoty uložené a ochraňované na území Slovenskej republiky. Podľa určenia sa štátne hmotné rezervy delia na
a)
hmotné rezervy,
b)
mobilizačné rezervy,
c)
osobitné zásoby.
§ 4
Správa štátnych hmotných rezerv
(1)
Štátne hmotné rezervy spravuje Správa rezerv spôsobom a za podmienok ustanovených týmto zákonom a v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1).
(2)
Správa rezerv zabezpečuje
a)
tvorbu, financovanie, hospodárenie, ochranu a kontrolu štátnych hmotných rezerv,
b)
vykonávanie majetkovej správy štátnych hmotných rezerv,
c)
rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv,
d)
pripravenosť štátnych hmotných rezerv na ich použitie na určené ciele,
e)
štátne intervenčné nákupy vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) do štátnych hmotných rezerv,
f)
koordináciu činností ústredných a ostatných štátnych orgánov v oblasti štátnych hmotných rezerv,
g)
styk so zahraničím na účelné a efektívne riešenie štátnych hmotných rezerv,
h)
poskytovanie odborných služieb za úhradu v oblastiach priamo súvisiacich s činnosťou a odborným zameraním Správy rezerv za podmienky, že sa tým neohrozí jej základné poslanie,
i)
ostatné činnosti v oblasti štátnych hmotných rezerv, ktoré súvisia s plnením úloh vymedzených týmto zákonom a súvisiacimi predpismi.
TRETIA ČASŤ
DRUHY ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV
§ 5
Hmotné rezervy
(1)
Hmotné rezervy tvoria vybrané základné suroviny, materiály a výrobky, ktoré sú určené na ochranu ekonomiky Slovenskej republiky a na dočasné riešenie následkov mimoriadnej situácie.
(2)
Hmotné rezervy sú vo vlastníctve štátu. Pokiaľ je to hospodárne a sú splnené podmienky ochraňovania ustanovené Správou rezerv všeobecne záväzným právnym predpisom, môžu byť hmotné rezervy aj vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb.
(3)
Na základe opatrení prijatých oprávnenými ústrednými orgánmi štátnej správy vypracúva Správa rezerv návrhy na
a)
zoznam položiek hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov,
b)
uvoľňovanie hmotných rezerv a podmienok jeho vykonania,
c)
zámenu hmotných rezerv nedosahujúcich minimálny limit.
Návrhy podľa tohto odseku schvaľuje vláda.
(4)
Ak vláda neustanoví inak, môže Správa rezerv vykonať zámenu hmotných rezerv presahujúcich ich minimálny limit.
§ 6
Mobilizačné rezervy
(1)
Mobilizačné rezervy tvoria vybrané základné suroviny, materiály, stroje, výrobky, náradie, dokumentácia a nehnuteľnosti na ich zabezpečenie. Sú súčasťou mobilizačných príprav a vytvárajú sa pre potreby ozbrojených síl, ekonomiky a obyvateľstva.
(2)
Mobilizačné rezervy sú vo vlastníctve štátu.
(3)
Mobilizačné rezervy sa vytvárajú na základe požiadaviek systému hospodárskej mobilizácie a za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Mobilizačné rezervy sú určené na použitie v období mimoriadnej situácie a na zabezpečenie rýchleho prechodu ekonomiky na činnosť za brannej pohotovosti a výnimočného stavu, ako aj na následnú obnovu hospodárskeho a spoločenského života.
(5)
Správa rezerv môže dať súhlas aj na iné použitie mobilizačných rezerv, ako sa uvádza v odseku 4, ak takéto použitie bude účelné, efektívne a hospodárne a neohrozí účel ustanovený v odseku 4.
§ 7
Osobitné zásoby
(1)
Osobitné zásoby tvoria životne dôležité suroviny, materiály a výrobky na uspokojovanie základných potrieb obyvateľstva a ozbrojených síl v období mimoriadnej situácie, brannej pohotovosti a výnimočného stavu.
(2)
Osobitné zásoby sú vo vlastníctve právnických osôb a fyzických osôb.
(3)
Osobitné zásoby sa vytvárajú a udržiavajú na základe zmluvných vzťahov a za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.
(4)
Správa rezerv môže rozhodnúť o zámene spôsobu vytvárania a udržiavania osobitných zásob a hmotných rezerv navzájom, pokiaľ to bude hospodárne.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 8
Financovanie
Výdavky spojené s tvorbou, ochranou a hospodárením so štátnymi hmotnými rezervami sa hradia zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny rozpočet“).
§ 9
Povinnosti a oprávnenia osôb
(1)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 2 písm. b) č. 5 tohto zákona, sú povinné najmä
a)
trvale zabezpečiť pohotovú použiteľnosť štátnych hmotných rezerv,
b)
umožniť zástupcom Správy rezerv a Správou rezerv povereným osobám prístup, vykonanie kontroly štátnych hmotných rezerv a nakladanie s nimi.
(2)
Právnické osoby a fyzické osoby sú oprávnené predkladať Správe rezerv návrhy na zaradenie položiek strategického významu do štátnych hmotných rezerv na základe vývoja hospodárstva, výsledkov riešenia výrobných a výskumných úloh.
(3)
Použitie štátnych hmotných rezerv sa považuje za neoprávnené, ak tieto rezervy použije právnická osoba alebo fyzická osoba v rozpore s ustanovením § 3 ods.1 tohto zákona.
§ 10
Sankcie
(1)
Správa rezerv je oprávnená uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu
a)
za neoprávnené použitie štátnych hmotných rezerv až do sumy päťnásobku hodnoty neoprávnene použitého množstva, najmenej do sumy 50 000 Sk, a pri opätovnom neoprávnenom použití štátnych hmotných rezerv až do sumy desaťnásobku hodnoty neoprávnene použitého množstva,
b)
za porušenie povinností ustanovených v § 9 ods.1 tohto zákona až do sumy 500 000 Sk.
(2)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania, následky protiprávneho konania a na mieru zavinenia a rozsah škody.
(3)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 písm. a) môže Správa rezerv začať do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom použití štátnych hmotných rezerv dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa ich neoprávneného použitia. Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 písm. b) môže Správa rezerv začať do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa ich porušenia.
(4)
Na konanie podľa odseku 1 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6)
(5)
Pokuta uložená podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 11
Spolupráca iných orgánov a osôb
Na zabezpečenie úloh podľa tohto zákona sú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi štátnych hmotných rezerv, a podľa tohto zákona sú povinní
a)
spolupracovať so Správou rezerv pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s tvorbou, financovaním, hospodárením a kontrolou štátnych hmotných rezerv,
b)
poskytovať Správe rezerv potrebné podklady a informácie na komplexné zabezpečovanie štátnych hmotných rezerv.
§ 12
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Vláda upraví nariadením podrobnosti tvorby, financovania, hospodárenia a kontroly štátnych hmotných rezerv.
(2)
Podrobnosti k § 4 ods. 2 písm. h) upraví všeobecne záväzným právnym predpisom Správa rezerv.
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 69/1964 Zb. o Správe štátnych hmotných rezerv,
2.
Pravidlá o utváraní, ochraňovaní a používaní federálnych hmotných rezerv, schválené uznesením Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky č. 116 z 19. apríla 1973, reg. v čiastke 32/1973 Zb.
§ 14
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Jozef Moravčík v.r.
1)
§ 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z.
2)
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 284/1992 Zb. o opatreniach hospodárskej mobilizácie.
4)
§ 46 až 49 zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov.§ 5 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).