82/1994 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2003 do 14.05.2006

82
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 24. marca 1994
o štátnych hmotných rezervách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel zákona
Tento zákon upravuje
a)
právne vzťahy súvisiace s tvorbou, financovaním, obmenou, zámenou, pôžičkami, uvoľňovaním, skladovaním, ochraňovaním, kontrolou a vlastníckymi vzťahmi k štátnym hmotným rezervám,
b)
pôsobnosť Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej len „Správa rezerv“) 1).
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vytváraním štátnych hmotných rezerv ich tvorba podľa požiadaviek systému krízových plánov2) a úloh určených príslušnými orgánmi štátnej správy,
b)
hospodárením so štátnymi hmotnými rezervami ich obmena, zámena, pôžička, nájom, uvoľňovanie, vyčleňovanie, skladovanie, ochraňovanie, udržiavanie, kúpa a predaj, pričom
1.
obmena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu, akosti, prípadne množstva,
2.
zámena je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou iného druhu, akosti, prípadne množstva,
3.
pôžička znamená dočasné prenechanie majetkovej hodnoty zásadne za odplatu,
4.
uvoľňovanie alebo vyčleňovanie je rozhodnutie Správy rezerv o tom, že štátne hmotné rezervy prestali slúžiť účelu podľa tohto zákona a správca je povinný s nimi nakladať podľa osobitného predpisu,2a)
5.
ochraňovanie alebo udržiavanie znamená súhrn činností Správy rezerv a právnických osôb alebo fyzických osôb pri starostlivosti o štátne hmotné rezervy.
c)
minimálnym limitom položky hmotných rezerv určené množstvo jednej položky hmotných rezerv vyjadrené v merných jednotkách, pod ktoré nesmie množstvo hmotných rezerv jednej položky klesnúť,
d)
orientačným cieľovým stavom hmotných rezerv množstvo jednej položky hmotných rezerv vyjadrené v merných jednotkách, ktoré sa považuje za maximálne z hľadiska potrieb Slovenskej republiky,
e)
skladovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa na základe písomnej zmluvy o skladovaní zaviazala prevziať štátne hmotné rezervy, aby ich skladovala,
f)
ochraňovateľom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá na základe písomnej zmluvy o ochraňovaní vykonáva súhrn činností súvisiacich so starostlivosťou o štátne hmotné rezervy,
g)
zásobami štátnych hmotných rezerv základné suroviny, materiály, výrobky, stroje, zariadenia, náradie, dokumentácia, výpočtová technika a softwarové produkty pre výpočtovú techniku,
h)
presunom premiestnenie štátnych hmotných rezerv medzi ochraňovateľmi.
DRUHÁ ČASŤ
ŠTÁTNE HMOTNÉ REZERVY A ICH SPRÁVA
§ 3
Štátne hmotné rezervy
(1)
Slovenská republika vytvára a dopĺňa na ochranu svojej ekonomiky a riešenie mimoriadnej situácie,3) brannej pohotovosti štátu,4) stavu ropnej núdze4a) a výnimočného stavu5) štátne hmotné rezervy.
(2)
Štátne hmotné rezervy sú majetkové hodnoty vytvárané, dopĺňané, spravované, uložené a ochraňované na území Slovenskej republiky, ak osobitný predpis neustanovuje inak.4a) Podľa určenia sa štátne hmotné rezervy delia na
a)
hmotné rezervy,
b)
mobilizačné rezervy.
(3)
Správa rezerv v rámci tvorby štátnych hmotných rezerv vytvára pohotovostné zásoby na použitie v období mimoriadnej situácie3) a na poskytovanie humanitárnej pomoci.
(4)
Pohotovostné zásoby sa vytvárajú aj na základe údajov o disponibilných zdrojoch hmotných rezerv a ich územnom rozložení v spolupráci s okresnými úradmi.5a)
(5)
O poskytovaní pohotovostných zásob na účely humanitárnej pomoci v zahraničí rozhoduje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). V ostatných prípadoch o použití pohotovostných zásob rozhoduje vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy v spolupráci s okresnými úradmi a Správou rezerv.
§ 4
Správa štátnych hmotných rezerv
(1)
Štátne hmotné rezervy spravuje Správa rezerv spôsobom a za podmienok ustanovených týmto zákonom a v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom1).
(2)
Správa rezerv zabezpečuje
a)
tvorbu, dopĺňanie, financovanie, hospodárenie, ochranu a kontrolu štátnych hmotných rezerv,
b)
vykonávanie majetkovej správy štátnych hmotných rezerv,
c)
rozmiestňovanie štátnych hmotných rezerv,
d)
pripravenosť štátnych hmotných rezerv na ich použitie na určené ciele,
e)
štátne intervenčné nákupy vlády do štátnych hmotných rezerv mimo nákupov uskutočňovaných podľa osobitného predpisu.5b)
f)
koordináciu činností ústredných a ostatných štátnych orgánov v oblasti štátnych hmotných rezerv,
g)
styk so zahraničím na účelné a efektívne riešenie štátnych hmotných rezerv,
h)
poskytovanie odborných služieb za úhradu v oblastiach priamo súvisiacich s činnosťou a odborným zameraním Správy rezerv za podmienky, že sa tým neohrozí jej základné poslanie,
i)
koordináciu a metodické usmerňovanie tvorby krízových plánov v oblasti štátnych hmotných rezerv,
j)
plnenie zakladateľských funkcií voči právnickým osobám zabezpečujúcim úlohy v oblasti štátnych hmotných rezerv, ktorých zakladateľom je Správa rezerv,
k)
analytickú a operatívnu evidenciu zásob štátnych hmotných rezerv,
l)
zhromažďovanie údajov o disponibilných zdrojoch hmotných rezerv,
m)
ostatné činnosti v oblasti štátnych hmotných rezerv, ktoré súvisia s plnením úloh vymedzených týmto zákonom a súvisiacimi predpismi.
(3)
Zabezpečenie štátnych hmotných rezerv je Správa rezerv povinná uskutočniť formou finančnej zábezpeky, bankovou zárukou alebo záložným právom na majetok právnickej osoby alebo fyzickej osoby (ďalej len „dlžník“) podľa osobitných predpisov.5c)
(4)
Finančnou zábezpekou na účely tohto zákona je zloženie peňažných prostriedkov na obmenový účet Správy rezerv za vyčlenené zásoby štátnych hmotných rezerv.
§ 4a
Tvorba a dopĺňanie štátnych hmotných rezerv
(1)
Ústredné orgány štátnej správy uplatňujú požiadavky na vytváranie a dopĺňanie štátnych hmotných rezerv vyplývajúce z krízových plánov a požiadaviek Ministerstva obrany Slovenskej republiky a iných úloh ústredných orgánov štátnej správy na Správu rezerv.
(2)
Tvorba a dopĺňanie štátnych hmotných rezerv sa vykonáva podľa rozpisu plánu vytvárania a dopĺňania štátnych hmotných rezerv.
(3)
Tvorba a dopĺňanie štátnych hmotných rezerv sa spravuje podľa osobitných predpisov,5d) ak nepodliehajú osobitnému režimu ochrany.5e)
TRETIA ČASŤ
DRUHY ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV A HOSPODÁRENIE S NIMI
§ 5
Hmotné rezervy
(1)
Hmotné rezervy tvoria vybrané základné suroviny, materiály, výrobky a nehnuteľnosti na ich skladovanie a ochraňovanie. Hmotné rezervy sú určené na ochranu ekonomiky, pre potreby ozbrojených síl a na dočasné riešenie následkov mimoriadnej situácie.
(2)
Hmotné rezervy sú vo vlastníctve štátu. Ak je to hospodárne a sú splnené podmienky ochraňovania, môžu byť hmotné rezervy aj vo vlastníctve právnických osôb alebo fyzických osôb.
(3)
Osobitným druhom hmotných rezerv sú núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje tento zákon, ak osobitný predpis4a) neustanovuje inak.
(4)
Správa rezerv v spolupráci s vecne príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy posúdi účelnosť požiadaviek do 31. mája kalendárneho roka a vypracuje návrhy na
a)
zoznam položiek hmotných rezerv, ich minimálnych limitov a orientačných cieľových stavov,
b)
uvoľňovanie hmotných rezerv a podmienok jeho vykonania,
c)
zámenu hmotných rezerv nedosahujúcich minimálny limit.
Tieto návrhy schvaľuje vláda.
(5)
Ak vláda neurčí inak, môže Správa rezerv vykonať zámenu hmotných rezerv presahujúcich ich minimálny limit. Zámenou sa uskutočňujú štrukturálne zmeny hmotných rezerv a v čase zámeny položiek hmotných rezerv sa nemusí súčasne uskutočniť nákup inej položky.
(6)
Požiadavky na tvorbu hmotných rezerv na nasledujúci rok sa predkladajú Správe rezerv do 31. marca kalendárneho roka.
(7)
Správa rezerv vytvára hmotné rezervy kúpou na tuzemských trhoch, zahraničných trhoch alebo prostredníctvom komoditnej burzy.5d)
§ 5a
Hospodárenie s hmotnými rezervami
(1)
Pri hospodárení s hmotnými rezervami Správa rezerv uskutočňuje iba
a)
kúpu a predaj zásob,
b)
obmenu a zámenu zásob,
c)
pôžičku zásob,
pričom sa uplatňuje zásada účelnosti a hospodárnosti.
(2)
Na hospodárenie s nehnuteľným majetkom hmotných rezerv sa primerane vzťahujú ustanovenia § 6a až 6f.
(3)
Podrobnosti o tvorbe a hospodárení s hmotnými rezervami ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Správa rezerv.
§ 5b
Predaj zásob
Zásoby hmotných rezerv predáva Správa rezerv v rámci obmien a zámen. Za zmluvný predaj sa považuje aj predaj prostredníctvom komoditnej burzy.
§ 5c
Obmena zásob
(1)
Správa rezerv ustanovuje pre jednotlivé položky zásob hmotných rezerv doby obmeny, ktoré sú určené podľa technických podmienok skladovania a kvalitatívnych ukazovateľov pre jednotlivé položky zásob hmotných rezerv.
(2)
Obmenu zásob hmotných rezerv zabezpečuje ochraňovateľ alebo skladovateľ podľa zmluvy o obmene alebo podľa zmluvy o zámene uzatvorenej so Správou rezerv vrátane podmienok určených podľa odseku 1.
(3)
Obmenu položky zásob hmotných rezerv pred uplynutím stanovenej doby obmeny možno vykonať po písomnom súhlase Správy rezerv. Urýchlenú obmenu alebo vyskladnenie zásob hmotných rezerv bez súhlasu Správy rezerv možno vykonať len v prípadoch odvrátenia ekologickej havárie, ohrozenia života alebo zdravia ako aj okamžitého zabránenia znehodnoteniu zásob hmotných rezerv.
§ 5d
Pôžička zásob
(1)
Správa rezerv môže určiť, že objem zásob hmotných rezerv, ktorý presiahne minimálny limit jednej položky, sa použije v príslušnom roku na účely pôžičky.
(2)
Správa rezerv o poskytnutí pôžičky zásob hmotných rezerv zabezpečenej podľa § 4 ods. 3 a 4 rozhoduje na podklade žiadosti. Dlžník je povinný vrátiť Správe rezerv v zmluve dohodnutom termíne zásoby hmotných rezerv rovnakej položky, množstva a akosti.
(3)
Ak požičané zásoby hmotných rezerv neboli vrátené Správe rezerv ani po druhej písomnej výzve doručenej dlžníkovi, zábezpeka prepadá v prospech Správy rezerv.
(4)
Pri poskytnutí pôžičky Správa rezerv dlžníkovi vyúčtuje úroky za dočasné prenechanie zásob hmotných rezerv.5f) Úrok je najviac vo výške dvojnásobku diskontnej úrokovej sadzby ustanovenej Národnou bankou Slovenska5g) v čase uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Úrok je príjmom štátneho rozpočtu.
(5)
Predĺženie dohodnutej doby pôžičky Správa rezerv povoľuje iba v odôvodnených prípadoch na základe žiadosti dlžníka.
§ 6
Mobilizačné rezervy
(1)
Mobilizačné rezervy tvoria vybrané základné suroviny, materiály, stroje, výrobky, náradie, dokumentácia a nehnuteľnosti na ich zabezpečenie. Sú súčasťou mobilizačných príprav a vytvárajú sa pre potreby ozbrojených síl, ekonomiky a obyvateľstva.
(2)
Mobilizačné rezervy sú vo vlastníctve štátu.
(3)
Mobilizačné rezervy sa vytvárajú na základe požiadaviek systému hospodárskej mobilizácie. Po-drobnosti o tvorbe a hospodárení s mobilizačnými rezervami ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Správa rezerv.
(4)
Mobilizačné rezervy sú určené na použitie v období mimoriadnej situácie a na zabezpečenie rýchleho prechodu ekonomiky na činnosť za brannej pohotovosti a výnimočného stavu, ako aj na následnú obnovu hospodárskeho a spoločenského života.
(5)
O použití mobilizačných rezerv po vyhlásení mimoriadnej situácie3) rozhoduje vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy v súčinnosti so Správou rezerv. V období brannej pohotovosti štátu alebo po vyhlásení výnimočného stavu5) o použití mobilizačných rezerv rozhoduje vláda.
(6)
Správa rezerv na základe stanoviska príslušného ústredného orgánu štátnej správy môže dať súhlas na iné použitie mobilizačných rezerv, ako sa uvádza v odseku 4, ak takéto požitie bude účelné, efektívne a hospodárne, neohrozí účel ustanovený v odseku 4, a o použití mobilizačných rezerv ochraňovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí Správu rezerv, ktorej zašle oznámenie vrátane zoznamu mobilizačných rezerv so zdôvodnením ich použitia.
(7)
Mobilizačné rezervy spotrebované, znehodnotené alebo poškodené v období mimoriadnej situácie, brannej pohotovosti štátu alebo výnimočného stavu na-vrhne ochraňovateľ na vyčlenenie a súčasne požiada podľa potreby o ich doplnenie, opravu alebo obmenu.
(8)
Po prijatí zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok Správa rezerv vykoná rozpis tvorby mobilizačných rezerv a zašle ho vecne príslušným orgánom štátnej správy a ochraňovateľom.
§ 6a
Hospodárenie s mobilizačnými rezervami
(1)
Hospodárením s mobilizačnými rezervami sa rozumie
a)
obmena zásob,
b)
zámena zásob,
c)
výpožička zásob,
d)
nájom mobilizačných rezerv,
e)
vyčleňovanie mobilizačných rezerv,
f)
skladovanie zásob,
g)
presun zásob.
(2)
Hospodárenie s mobilizačnými rezervami sa zabezpečuje zmluvou o ochraňovaní zásob alebo nehnuteľného majetku uzatvorenou medzi Správou rezerv a ochraňovateľom.
(3)
Pri ochraňovaní mobilizačných rezerv je ochraňovateľ povinný vykonávať činnosti, ktorými sa predchádza vzniku škody stratou, nevhodným skladovaním a manipuláciou pri obmenách, zámenách a vyčleňovaní, ďalej škodám spôsobeným oneskoreným podaním návrhu na obmenu, zámenu a vyčleňovanie vrátane ich oneskorenej realizácie.
(4)
Mobilizačné rezervy obstaráva ochraňovateľ.
§ 6b
Obmena zásob
(1)
Obmenu zásob mobilizačných rezerv (ďalej len „obmena“) vykoná ochraňovateľ pred skončením lehoty ich skladovania podľa záručných podmienok výrobcu, dodávateľa alebo lehôt určených atestmi orgánov oprávnených na ich vydávanie.
(2)
Obmena sa vykonáva na podklade plánu obmien, ktorý vypracuje ochraňovateľ na obdobie kalendárneho roka, a v termíne do 30. júna kalendárneho roka predloží Správe rezerv.
(3)
Súhlas na vykonanie obmeny vydá Správa rezerv podľa plánu obmien. Správa rezerv zabezpečuje finančné prostriedky na prípadné cenové rozdiely.
(4)
Zásoby mobilizačných rezerv možno obmieňať po častiach a etapách. Každá etapa sa považuje za samostatnú obmenu.
§ 6c
Zámena zásob
(1)
Zámenu zásob mobilizačných rezerv (ďalej len „zámena“) vykonáva ochraňovateľ, ak sa iným druhom zásob efektívnejšie zabezpečia potreby vyplývajúce z krízových plánov alebo potrieb vecne príslušných ústredných orgánov štátnej správy.
(2)
Ochraňovateľ spracováva plán zámen na obdobie kalendárneho roka a predkladá ho vecne príslušnému orgánu štátnej správy a Správe rezerv v termíne do 31. mája kalendárneho roka.
(3)
Súhlas na vykonanie zámeny vydá Správa rezerv podľa plánu zámen a stanoviska príslušného ústredného orgánu štátnej správy. Správa rezerv zabezpečuje finančné prostriedky na cenové rozdiely pri zámenách.
(4)
Pri zámene po častiach sa postupuje podľa § 6b ods. 4.
§ 6d
Výpožička zásob
(1)
Surovinu, materiál, výrobky, náradie a dokumentáciu mobilizačných rezerv možno vypožičať iba na základe písomnej zmluvy najviac na jeden rok.
(2)
Žiadosť o výpožičku suroviny, materiálu, výrobkov, náradia a dokumentácie mobilizačných rezerv alebo jej predĺženie sa predkladá Správe rezerv a vecne príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy.
(3)
Za výpožičku uhrádza dlžník úroky5f) do výšky dvojnásobku diskontnej úrokovej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska v čase uzatvorenia zmluvy z oceneného predmetu zmluvy.
§ 6e
Nájom mobilizačných rezerv
(1)
Nevyužívané mobilizačné rezervy môže dať Správa rezerv do nájmu právnickej osobe alebo fyzickej osobe (ďalej len „nájomca“) iba na základe zmluvy.5h)
(2)
Žiadosť o nájom alebo predĺženie nájmu mobilizačných rezerv sa predkladá Správe rezerv so súhlasom vecne príslušného ústredného orgánu štátnej správy.
(3)
Pred skončením nájmu je nájomca povinný vykonať potrebnú údržbu, ošetrenie, konzerváciu na vlastné náklady. Pri motorových a prípojných vozidlách opatrených evidenčným číslom vozidla nájomca zabezpečí na vlastné náklady technickú spôsobilosť a odstráni zistené chyby.
§ 6f
Vyčleňovanie mobilizačných rezerv
(1)
Ak sa stanú mobilizačné rezervy neúčelné, ochraňovateľ bezodkladne predloží vecne príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy návrh na vyčlenenie mobilizačných rezerv a súčasne ho predloží Správe rezerv na vedomie.
(2)
Vecne príslušný ústredný orgán štátnej správy zašle stanovisko k návrhu na vyčlenenie mobilizačných rezerv ochraňovateľovi a na vedomie Správe rezerv. Na základe stanoviska vykoná ochraňovateľ nové ocenenie určené znaleckým posudkom alebo odbornou komisiou vymenovanou štatutárnym orgánom ochraňovateľa.
(3)
Nové ocenenie odbornou komisiou sa vykoná pri vyčlenení zásob, ktorých ocenenie v účtovníctve nepresahuje 50 000 Sk za jednu mernú jednotku.
(4)
Správa rezerv s prihliadnutím na nové ocenenie vydá rozhodnutie o vyčlenení mobilizačných rezerv, určí spôsob a termín jeho skončenia.
(5)
Vydaním rozhodnutia Správy rezerv na vyčlenenie zásob nie je dotknutá povinnosť ochraňovateľa zásoby ochraňovať až do skončenia ich prevodu alebo likvidácie.
(6)
Vydaním rozhodnutia Správy rezerv na vyčlenenie nehnuteľností nie sú dotknuté povinnosti ochraňovateľa tieto ochraňovať až do skončenia ich prevodu alebo likvidácie. Prevod nehnuteľnosti Správa rezerv uskutočňuje podľa osobitných predpisov.2a)
§ 6g
Skladovanie zásob
(1)
Zásoby mobilizačných rezerv sa uskladňujú tak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu, zámene, zneužitiu a odcudzeniu, boli kontrolovateľné, dosiahnuteľné a pripravené na rýchle vyskladnenie. Mobilizačné rezervy musia byť na viditeľnom mieste označené symbolom „Program 222“.
(2)
Ak sú kapacity skladov mobilizačných rezerv voľné, možno v nich bezodplatne skladovať hmotné rezervy, stroje zariadenia a materiál určený na uchovanie výrobných kapacít a materiál civilnej ochrany.
(3)
Ak nemožno zásoby mobilizačných rezerv skladovať v skladoch mobilizačných rezerv, skladujú sa v iných skladoch iba na základe písomnej zmluvy o nájme uzatvorenej medzi Správou rezerv a vlastníkom skladu alebo správcom skladu.
(4)
V odôvodnených prípadoch možno vykonať zámenu skladov mobilizačných rezerv za iné, rovnocenné, len podľa podmienok určených osobitným predpisom5i).
(5)
Ochraňovateľ je povinný zabezpečiť technickú spôsobilosť vozidla5j) a vykonať raz za pol roka jeho preskúšanie skúšobnou jazdou v dĺžke maximálne 30 km, čo zaznamená v prevádzkovej knihe vozidla. Ochraňovateľ je povinný zabezpečiť technickú spôsobilosť aj na ostatných technických zariadeniach.
§ 6h
Presun zásob
(1)
Presun zásob mobilizačných rezerv sa vykoná v prípade, ak podľa plánovacích dokumentov hospodárskej mobilizácie a krízových plánov sa mobilizačné rezervy stali u ochraňovateľa prebytočné a vytvorenie rovnakého druhu mobilizačných rezerv potrebuje iný ochraňovateľ.
(2)
Pôvodný a nový ochraňovateľ predkladajú svojmu vecne príslušnému ústrednému orgánu štátnej správy a Správe rezerv návrh na presun zásob mobilizačných rezerv.
(3)
Správa rezerv vydá povolenie o presune na základe návrhu na presun vrátane stanoviska vecne príslušného ústredného orgánu štátnej správy a oboznámi s ním dotknuté subjekty.
(4)
Náklady spojené s presunom zásob, ktoré sa uskutočnia bez stanoviska vecne príslušného ústredného orgánu štátnej správy a povolenia Správy rezerv, uhrádza ochraňovateľ.
(5)
Pri presune vozidla alebo pri jeho vyčlenení zo zásob mobilizačných rezerv je ochraňovateľ povinný predložiť príslušnému orgánu technický preukaz na vykonanie zmeny.
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 8
Financovanie
(1)
Výdavky súvisiace s vytváraním, ochranou a správou štátnych hmotných rezerv sa hradia zo štátneho rozpočtu.
(2)
Správa rezerv zriaďuje v Štátnej pokladnici na financovanie obmien, zámen a pôžičiek štátnych hmotných rezerv bežné účty. Príjmom bežných účtov sú tržby za predaj štátnych hmotných rezerv pri realizácii ich obmien, zámen a pôžičiek, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
(3)
Výdavkom bežných účtov sú platby za nákup štátnych hmotných rezerv pri realizácii ich obmien, zámen a pôžičiek. Zostatky na týchto účtoch koncom roka neprepadajú, prechádzajú do nasledujúceho roka. V prípade nedostatku zdrojov zo štátneho rozpočtu možno z tohto účtu hradiť aj výdavky na ochraňovanie štátnych hmotných rezerv.
(4)
Správa rezerv môže dočasne voľné finančné prostriedky na bežných účtoch podľa odseku 2 použiť na termínované vklady. Výnosy z uvedenej činnosti použije ako ďalší zdroj na ochraňovanie štátnych hmotných rezerv.
(5)
Správa rezerv na efektívnejšie hospodárenie v zmysle osobitných predpisov realizuje zálohové platby pri kúpe hmotných rezerv prostredníctvom burzových obchodov.5d)
(6)
V rámci plnenia predmetu činnosti v oblasti obmien a zámen Správa rezerv môže započítať vzájomné pohľadávky.5k)
(7)
Správa rezerv pri realizácii obmien a zámen môže poskytnúť zmluvné preddavky z bežných účtov.
§ 9
Povinnosti a oprávnenia osôb
(1)
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 2 písm. b) č. 5 tohto zákona, sú povinné najmä
a)
trvale zabezpečiť pohotovú použiteľnosť štátnych hmotných rezerv,
b)
umožniť zástupcom Správy rezerv a Správou rezerv povereným osobám prístup, vykonanie kontroly štátnych hmotných rezerv a hospodárenie s nimi; týmto nie je dotknutý výkon kontroly podľa osobitných predpisov,5l)
c)
viesť analytickú a operatívnu evidenciu pohybu zásob a nehnuteľného majetku štátnych hmotných rezerv.
(2)
Právnické osoby a fyzické osoby sú oprávnené predkladať Správe rezerv návrhy na zaradenie položiek strategického významu do štátnych hmotných rezerv na základe vývoja hospodárstva, výsledkov riešenia výrobných a výskumných úloh.
(3)
Použitie štátnych hmotných rezerv sa považuje za neoprávnené, ak tieto rezervy použije právnická osoba alebo fyzická osoba v rozpore s ustanovením § 3 ods.1 tohto zákona.
§ 9a
Ochraňovanie
(1)
Správa rezerv ako správca štátnych hmotných rezerv (§ 6 ods. 1) a právnické osoby a fyzické osoby ako ochraňovatelia majetku štátnych hmotných rezerv vykonávajú zmluvou dohodnutý súhrn činností súvisiacich so starostlivosťou o zverený majetok najmä
a)
ochranu pred odcudzením a zachovanie prevádzkovej schopnosti a jeho použiteľnosti,
b)
zabezpečenie energií potrebných na prevádzku a skladovanie, likvidáciu odpadov z prevádzky, údržbu a opravy,
c)
ostatné činnosti, ktorých rozsah bude predmetom zmluvy o ochraňovaní.
(2)
Ochraňovanie zabezpečuje Správa rezerv na podklade zmluvy o ochraňovaní uzatvorenej s právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorej bol takýto majetok zverený na ochraňovanie.
§ 10
Sankcie
(1)
Správa rezerv je oprávnená uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe pokutu
a)
za neoprávnené použitie štátnych hmotných rezerv až do sumy päťnásobku hodnoty neoprávnene použitého množstva, najmenej do sumy 500 000 Sk, a pri opätovnom neoprávnenom použití štátnych hmotných rezerv až do sumy desaťnásobku hodnoty neoprávnene použitého množstva,
b)
za porušenie povinností ustanovených v § 9 ods.1 tohto zákona až do sumy 1 000 000 Sk.
(2)
Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, dobu trvania, následky protiprávneho konania a na mieru zavinenia a rozsah škody.
(3)
Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 písm. a) môže Správa rezerv začať do jedného roka odo dňa, keď sa o neoprávnenom použití štátnych hmotných rezerv dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa ich neoprávneného použitia. Konanie o uložení pokuty podľa odseku 1 písm. b) môže Správa rezerv začať do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinností dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa ich porušenia.
(4)
Na konanie podľa odseku 1 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.6)
(5)
Pokuta uložená podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.
§ 11
Spolupráca iných orgánov a osôb
Na zabezpečenie úloh podľa tohto zákona sú príslušné ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a miestne orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi štátnych hmotných rezerv, a podľa tohto zákona sú povinní
a)
spolupracovať so Správou rezerv pri zabezpečovaní úloh súvisiacich s tvorbou, financovaním, hospodárením a kontrolou štátnych hmotných rezerv,
b)
poskytovať Správe rezerv potrebné podklady a informácie na komplexné zabezpečovanie štátnych hmotných rezerv.
§ 13
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 69/1964 Zb. o Správe štátnych hmotných rezerv,
2.
Pravidlá o utváraní, ochraňovaní a používaní federálnych hmotných rezerv, schválené uznesením Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky č. 116 z 19. apríla 1973, reg. v čiastke 32/1973 Zb.
3.
§ 35 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
4.
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 284/1992 Zb. o opatreniach hospodárskej mobilizácie.
§ 14
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Jozef Moravčík v.r.
1)
§ 26 zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 2/1993 Z. z.
2)
Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/1993 na koordináciu hospodárskej mobilizácie (oznámenie č. 204/1993 Z. z.)
2a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
4)
§ 5 zákona č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov.
4a)
Zákon č. 170/2001 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze.
5a)
§ 1 ods. 4 a § 11 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike.
5b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 270/1991 Zb. o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve v znení neskorších predpisov.
5c)
Napríklad § 299 až 408 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, § 151 až 151v, § 544 až 558 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 191/1950 Zb. zákon zmenkový a šekový, zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov, zákon č. 385/1999 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 329/2000 Z. z.
5d)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon č. 229/1992 Zb. o komoditných burzách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
5e)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z. o ochrane štátneho tajomstva, služobného tajomstva, o šifrovej ochrane informácií a o zmene a doplnení Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
5g)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
5h)
Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
5j)
Zákon Národnej rady slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
5k)
§ 6a ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 229/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.
5l)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení zákona č. 458/2000 Z. z.
6)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok).