101/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.05.1995

101
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 3. mája 1995,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 3 znie:
㤠3
Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom registri a je zapísaná v zozname daňových poradcov vedenom komorou (ďalej len „zoznam“) a ak je zriadená ako verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť; fyzické osoby, ktoré v jej mene poskytujú daňové poradenstvo, musia mať oprávnenie podľa tohto zákona.“.
2.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „daňových poradcov (ďalej len „zoznam“) vedeného komorou“.
3.
V § 5 písm. b) sa vypúšťajú slová „občiansky a morálne“.
4.
V § 5 písm. c) vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 3a) a 3b) znie:
„c)
má skončené vysokoškolské štúdium3a) ekonomického alebo právnického zamerania alebo jeho obsahovo ucelenú časť3b) a vykonáva najmenej päť rokov právnickú alebo ekonomickú prax; výnimku zo vzdelania môže udeliť komora,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a) a 3b) znejú:
„3a)
§ 21 ods. 2 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
3b)
§ 21 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb.“.
5.
V § 6 ods. 3 znie:
„(3)
Komora pravidelne zabezpečuje povinné vzdelávanie a preskúšavanie daňových poradcov v súčinnosti s Ministerstvom financií Slovenskej republiky; pri zmene daňových zákonov, najmenej však raz za tri roky.“.
6.
V § 7 ods. 2 znie:
„(2)
Za vykonanie skúšky, opakovanie skúšky a za vydanie osvedčenia je uchádzač povinný zaplatiť komore úhrady. Výšku týchto úhrad ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
7.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Uchádzač, ktorý skúšku absolvoval neúspešne, ju môže zopakovať najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od jej neúspešného absolvovania.“.
8.
V § 8 ods. 1 písm. b) znie:
„b)
právnickú osobu, v ktorej mene budú vykonávať daňové poradenstvo fyzické osoby zapísané do zoznamu, ak fyzické osoby alebo právnické osoby zapísané do zoznamu majú väčšinu hlasovacích práv v najvyššom orgáne spoločnosti alebo ak osoby zapísané do zoznamu tvoria aspoň tri štvrtiny členov jej štatutárneho orgánu.“.
9.
§ 10 ods. 2 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
úspešne neabsolvoval preskúšanie podľa § 6 ods. 3.“.
10.
V § 10 ods. 3 znie:
„(3)
Komora môže tiež pozastaviť výkon činnosti daňovému poradcovi, ak sa nezúčastňuje na povinnom vzdelávaní daňových poradcov organizovanom komorou, alebo počas disciplinárneho konania podľa § 24 až 27 tohto zákona.“.
11.
§ 12 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
nespĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. b).“.
12.
§ 15 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
platiť členský príspevok určený komorou.“.
13.
Za § 20 sa vkladá nová štvrtá časť, ktorá vrátane nadpisu znie:
„ŠTVRTÁ ČASŤ
Asistent daňového poradcu
§ 20a
Asistent daňového poradcu je fyzická osoba zapísaná do zoznamu asistentov daňových poradcov vedeného komorou.
§ 20b
Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti žiadateľa do zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto
a)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
b)
je bezúhonný,
c)
má skončené vysokoškolské štúdium3a) ekonomického alebo právnického zamerania alebo má úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru, prípadne úplné stredné odborné vzdelanie a absolvoval obsahovo ucelenú časť3b) ekonomických študijných odborov,
d)
má potvrdenie daňového poradcu o tom, že ho zamestná ako asistenta.
§ 20c
(1)
Komora nezapíše do zoznamu asistentov daňových poradcov
a)
pracovníka ústredného orgánu štátnej správy a daňového orgánu4),
b)
sudcu, prokurátora a štátneho notára.
(2)
Rozhodnutie o odmietnutí zápisu do zoznamu asistentov daňových poradcov musí byť riadne odôvodnené a doručené žiadateľovi do vlastných rúk.
§ 20d
Asistent daňového poradcu je oprávnený vykonávať činnosť podľa tohto zákona len ako pracovník daňového poradcu alebo právnickej osoby, ktorá spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 1 písm. b), a je oprávnený vykonávať tie úkony, na ktoré ho daňový poradca splnomocní.
§ 20e
(1)
Komora vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov toho, kto
a)
nevykonával činnosť asistenta daňového poradcu počas troch po sebe nasledujúcich rokov,
b)
bol zapísaný do zoznamu daňových poradcov.
(2)
Komora ďalej vyčiarkne zo zoznamu asistentov daňových poradcov asistenta daňového poradcu z dôvodov uvedených v § 10 ods. 2 písm. a), b) a § 11 písm. a), b), c), e) a g).“.
Doterajšia štvrtá až šiesta časť sa označuje ako piata až siedma časť.
14.
V § 21 ods. 4 písm. b) sa slovo „predstavenstvo“ nahrádza slovom „prezídium“.
15.
V § 21 ods. 6 znie:
„(6)
Daňovému poradcovi, ktorý je zvolený do funkcie v orgánoch komory, patrí náhrada výdavkov súvisiacich s výkonom funkcie a odmena schválená zhromaždením.“.
16.
V § 22 ods. 1 písm. c) znie:
„c)
vedie zoznam daňových poradcov a zoznam asistentov daňových poradcov,“.
17.
V § 22 ods. 1 písm. d) sa slovo „česko-slovenským“ nahrádza slovom „slovenským“.
18.
V § 22 ods. 1 písm. f) sa slová „činnosť daňových poradcov“ nahrádzajú slovami „dane a daňových poradcov“.
19.
V § 22 ods. 2 sa slovo „predstavenstva“ nahrádza slovom „prezídia“.
20.
V § 23 ods. 1 sa slovo „poplatky“ nahrádza slovom „úhrady“.
21.
V § 23 ods. 3 sa v prvej vete vypúšťa čiarka a slová „a to po dohode s ministerstvom“.
22.
V § 26 ods. 2 a 3 sa slovo „predstavenstvo“ nahrádza slovom „prezídium“ v príslušnom páde.
23.
V § 27 sa slovo „súd“ nahrádza slovami „Najvyšší súd Slovenskej republiky“.
24.
V § 29 sa sumy „20 000 Kčs“ a „100 000 Kčs“ nahrádzajú sumami „200 000 Sk“ a „1 000 000 Sk“.
Čl. II
Právnické osoby zapísané do zoznamu sú povinné do 30. septembra 1995 uviesť svoje právne postavenie do súladu s týmto zákonom, inak sa zo zoznamu vyčiarknu.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.