145/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 14.09.1999

145
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 1995
o správnych poplatkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, obce, štátne archívy1) a zastupiteľské úrady (ďalej len „správny orgán“).
§ 2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 3
Poplatník
(1)
Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§ 4
Oslobodenie od poplatkov
(1)
Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a)
štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka,
b)
Slovenský pozemkový fond, pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
c)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
d)
osoba, ktorej bolo priznané postavenie zahraničného Slováka.2a)
(2)
Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), o zdravotnom poistení, o priestupkoch3), o prístupe k informáciám o životnom prostredí, o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu4).
(3)
Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 5
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou
(1)
Základom poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou je, ak ide o nehnuteľnosť, cena zistená podľa osobitných predpisov5). Ak ide o hnuteľnú vec, základom poplatku je cena obvyklá v mieste a čase vykonania úkonu.
(2)
Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.
(3)
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor. Poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol.
§ 6
Sadzby poplatkov
(1)
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.
(2)
Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.
§ 7
Platenie poplatkov
(1)
Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa do sumy 10 000 Sk platia kolkovými známkami6) alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu, alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu. Nad sumu 10 000 Sk sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.
(2)
Poplatky vyberané obcami a poplatky, ktorých výnos je príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva, sa platia prevodom z účtu v banke, poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu.
(3)
Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.
(4)
Poplatky sa platia v slovenských korunách, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, v prepočte slovenskej meny na cudziu menu. Zastupiteľský úrad môže prijať platenie aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo. Táto mena však musí byť uvedená v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.
(6)
Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.
(7)
Prepočet slovenskej meny na cudziu menu sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska v deň oznámenia sumy poplatku.
§ 8
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1)
Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
(2)
Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 9
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
§ 10
Vrátenie poplatku
(1)
Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
(2)
Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).
(3)
Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.
(4)
Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
(5)
Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať
a)
označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,
b)
dátum vydania rozhodnutia,
c)
presné označenie poplatníka,
d)
trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e)
výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok (preplatok poplatku) vracia,
f)
spôsob úhrady poplatku (§ 7),
g)
sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,
h)
podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a
i)
odtlačok úradnej pečiatky.
(6)
Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(7)
Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 50 Sk. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.
(8)
Poplatok alebo preplatok zaplatený kolkovými známkami a poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie, do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.
(9)
Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
§ 11
Doručovanie
Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk, ak adresát písomnosť neprevezme osobne, inak o doručovaní platia ustanovenia osobitného predpisu8).
§ 12
Lehoty
(1)
Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.
(2)
Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí
a)
nalepením kolkovej známky na výzvu (§ 8) a odovzdaním osobne príslušnému správnemu orgánu, alebo na doručenie pošte v posledný deň lehoty,
b)
v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v banke alebo do pokladnice správneho orgánu.
(3)
Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia osobitného predpisu8).
§ 13
Zánik práva
(1)
Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku.
(2)
Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.
(3)
Právo daňového úradu, obce alebo Štátneho fondu cestného hospodárstva vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).
(4)
Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku alebo doplatku alebo ak daňový úrad, obec alebo Štátny fond cestného hospodárstva vykonajú úkon na vymáhanie poplatku alebo doplatku a ak o tom upovedomia poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.
(5)
Právo daňového úradu, obce alebo Štátneho fondu cestného hospodárstva vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.
§ 14
Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáhajú podľa osobitného predpisu8) daňové úrady príslušné podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie. Poplatok, ktorý nie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáha správny orgán, ktorého je príjmom.
§ 15
Kontrola poplatkov
Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti kontrolu správnosti a včasnosti vyberania a platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Štátneho fondu cestného hospodárstva. Ak poplatky vyberá organizačná jednotka správneho orgánu, na výkon kontroly je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka. Nedostatky zistené kontrolou je správny orgán povinný v určenej lehote odstrániť.
§ 16
Pokuty
(1)
Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 5 000 Sk podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.
(2)
Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje osobitný predpis8).
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 17
Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1)
Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán prerokoval podanie, vykonal úkon alebo uskutočnil konanie. Príjmy poplatkov podľa položiek 62 až 68 sadzobníka sú príjmom Štátneho fondu cestného hospodárstva alebo obce, ak povolenia podľa týchto položiek vydáva obec.
(2)
Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu.
(3)
Poplatky platené kolkovými známkami sú vždy príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 18
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom upraví grafickú úpravu a hodnoty kolkových známok, ako aj spôsob ich použitia a výmeny.
§ 19
Prechodné ustanovenie
Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 19a
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
PREHĽAD
sadzobníka správnych poplatkov
Časť Položka
I. Všeobecná správa 1 až 14
II. Vnútorná správa 15 až 30
III. Pôdohospodárstvo 31 až 42
IV. Veterinárna správa 43 až 49
V. Stavebná správa 50 až 54
VI. Doprava 55 až 78
VII. Telekomunikácie 79 až 96
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 97 až 113
IX. Colná správa 114 až 117
X. Životné prostredie 118 až 128
XI. Banská činnosť 129 až 150
XII. Jadrová bezpečnosť 151 až 157
XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 158 až 161
XIV. Hospodárska súťaž 162 až 164
XV. Puncovníctvo 165
XVI. Priemyselné práva 166 až 187
XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšbníctvo a certifikácia 188 až 194
XVIII. Konzulárne poplatky 195 až 219
XIV. Štatistika 220 a 221
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Návrh na obnovu konania na orgáne štátnej správy, ak ho podáva  
1. fyzická osoba ..... 500 Sk
2. právnická osoba ..... 5 000 Sk
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa návrhu vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu ..... 20 Sk
b) Overenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu  
  v slovenskom jazyku ..... 20 Sk
  v cudzom jazyku ..... 50 Sk
c) Vyhotovenie a overenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 300 Sk
d) Nostrifikácia dokladov o vzdelaní ..... 100 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatku podľa písmena a) tejto položky nepodlieha prvý úradný výpis z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí.
3. Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberajú aj štátne archívy.
Položka 3
Overenie  
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..... 20 Sk
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ..... 60 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené overenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.
Položka 4
Vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch
štátnych archívov, ak ide o
 
a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ..... 50 Sk
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ..... 50 Sk
c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ..... 50 Sk
d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ..... 100 Sk
Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Položka 5
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov8a) ..... 2 500 Sk
b) Vydanie osvedčenia alebo overenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov8a) .....    200 Sk
c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia .....      50 Sk
d) Vydanie potvrdenia o akreditácii podľa osobitných predpisov ..... 2 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia) alebo vydanie preukazu ako náhrady za preukaz (osvedčenie) stratený, zničený, poškodený, odcudzený alebo neupotrebiteľný ..... 50 Sk
b) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 20 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až na pätinu sadzby alebo ho zvýšiť až na štvornásobok sadzby. Ak je preukaz (osvedčenie) neupotrebiteľný, znižuje sa poplatok podľa tejto položky vždy na pätinu sadzby.Poznámka
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok tejto položky až do výšky desaťnásobku sadzby, ak vydáva preukaz (osvedčenie) ako náhradu za preukaz (osvedčenie) stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
Položka 7
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) ..... 50 Sk
Oslobodenie
Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov. Ďalej sú od poplatku za vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) oslobodené poisťovne vykonávajúce zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Položka 8
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania ..... 300 Sk
Poznámky
1. Poplatok podlľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom záujme, napr. pri
živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní podľa zákona Slovenskej národnej
rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania
rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 50 až 53.
3. Pri kolaudačnom konaní sa poplatok nevyberie.
4. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie, ktoré vykonal
správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.
Položka 9
a) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo z parcelného protokolu bývalého pozemkového
katastra, kópie z katastrálnej mapy alebo z mapy bývalého pozemkového katastra formátu A 4,
vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách a identifikácie parciel, za
každých aj začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra
pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky alebo jedného listu vlastníctva 100 Sk
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu alebo kópie, za každú aj začatú stranu písomných
a grafických dokladov uvedených v písmenách a) a c)........................................................................... 20 Sk
c) Vydanie kópie z katastrálnej mapy doplnenej o stav mapy bývalého pozemkového katastra, za
každých aj začatých 20 parciel mapy bývalého pozemkového katastra............................................... 100 Sk
d) Poskytnutie časti katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra na
nahliadnutie pre potreby vyhotovenia odpisu, výpisu alebo náčrtu, za každých aj začatých 20
parciel písomnej informácie a za každú grafickú informáciu v rámci jedného katastrálneho
územia a pre jeden geometrický plán........................................................................................................ 50 Sk
e) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel ............... 100 Sk
f) Overenie kópie geometrického plánu, za každú overovanú kópiu..................................................... 100 Sk
g) Vytyčovanie hraníc 2 pozemkov............................................................................................................... 2 000 Sk
h) Overenie vytyčovacích náčrtov, za každý náčrt ...................................................................................... 100 Sk
i) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov............ 100 Sk
j) Overenie merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú
do základných štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár.........................
100 Sk
Oslobodenie
Poplatky podľa tejto položky neplatia zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby
a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa
osobitného zákona, knižnice, galérie a múzeá.
Poznámky
1. Výpisom z katastra nehnuteľností sa rozumie výpis, odpis alebo kópia.
2. Úkony spoplatňované podľa písmena a) tejto položky nezahŕňajú vydanie výpisu z parcelného
protokolu bývalého pozemkového katastra a identifikáciu parciel, ak je vlastnícky vzťah už
vpísaný na liste vlastníctva. Táto poznámka neplatí, ak úkony spoplatňované podľa písmena a)
tejto položky sa vyžadujú v súvislosti s uplatňovaním reštitučných nárokov podľa osobitných
predpisov.
3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vydanie výpisu z parcelného protokolu
bývalého pozemkového katastra a za identifikáciu parciel, ak je vlastnícky vzťah už vpísaný na
liste vlastníctva.
4. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až d) tejto položky, ak ide o úkony spojené
s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov a s vytváraním po-
ľovných revírov.
5. Úkon spoplatňovaný podľa písmena d) nezahŕňa poskytovanie súradníc podrobných bodov.
6. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely
dedičského konania a na účely ochrany kultúrnych pamiatok.
7. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil
správny orgán, za opravné úkony sa už správny poplatok nevyberá.
8. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej
alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá aj poplatok za overenie podľa položky 2 písm. b).
Položka 10
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
a) zmluvy o prevode nehnuteľnosti, z ceny nehnuteľnosti..................................................................... 0,1 %
najmenej
200 Sk
najviac
4 000 Sk
b) zmluvy o záložnom práve na založenie nehnuteľnosti, zo sumy poskytnutého úveru
a v prípade, že sa úver neposkytol, z ceny nehnuteľnosti.......................................................
0,1 %
najmenej
300 Sk
najviac
5 000 Sk
c) zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného bremena, zmluvy o zriadení predkupného práva. 300 Sk
d) zámennej zmluvy, z ceny nehnuteľnosti, ktorá je vyššia................................................................... 0,1 %
najmenej
200 Sk
najviac
2 500 Sk
e) dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ceny nehnuteľnosti 0,1 %
najmenej
200 Sk
najviac
2 500 Sk
f) zmluvy o rozdelení nehnuteľnosti, z ceny pôvodnej nehnuteľnosti 0,1 %
najmenej
200 Sk,
najviac
4 000 Sk
Oslobodenie
Poplatky podľa tejto položky neplatí Fond národného majetku Slovenskej republiky, zariadenia
sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby
podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú
alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov, knižnice, galérie a múzeá.
Poznámka
Ak sa jedným návrhom žiada vklad do katastra nehnuteľností viacerých zmlúv spoplatňovaných
podľa písmen a) až e) tejto položky, vyberie sa poplatok súčtom poplatkov určených pri konkrétnych
zmluvách.
Položka 11
Vydanie potvrdenia o registrácii periodickej tlače9)................................................................................... 200 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok vo výške polovice určenej sadzby, ak vykonáva zmenu názvu alebo
zmenu vydavateľa periodickej tlače. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a zmeny vydavateľa sa
vyberie len jeden poplatok.
Položka 12
a) Vydanie licencie na rozhlasové a televízne vysielanie10) éterom.....................................................        20 000 Sk
  až 200 000 Sk
b) Vydanie licencie na televízne vysielanie v káblových rozvodoch  
do 500 prípojok vrátane................................................................................................................................         10 000 Sk
nad 500 do 1 000 prípojok vrátane............................................................................................................         15 000 Sk
nad 1 000 do 2 000 prípojok vrátane........................................................................................................         20 000 Sk
nad 2 000 do 4 000 prípojok vrátane........................................................................................................         30 000 Sk
nad 4 000 do 8 000 prípojok vrátane........................................................................................................         40 000 Sk
nad 8 000 prípojok.......................................................................................................................................         50 000 Sk
za každých ďalších 1 000 prípojok.............................................................................................................           1 000 Sk
c) Vydanie licencie na rozhlasové a televízne vysielanie satelitom (družicou)..................................      400 000 Sk
d) Zmena programovej skladby a vysielacej schémy............................................................................        20 000 Sk
e) Ostatné zmeny vo vydanej licencii.........................................................................................................        10 000 Sk
Splnomocnenie
1. Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena a) tejto položky určí príslušný správny orgán.
2. Správny orgán vyberie poplatok vo výške polovice sadzby pri vykonaní zmien vo vydanej licencii.
Položka 13
Vydanie potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc ........................................................................ 600 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípade, ak spoje nevydali povolenie na prevádzku
alebo odovzdanie rádiovej stanice.
Položka 14
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie  
1. fyzické osoby ..... 300 Sk
2. právnické osoby ..... 5 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby
a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného
zákona, národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.
II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 15
Žiadosť o nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík............................................................................. 20 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípade, ak sa nahliadnutie do matrík povolí.
Položka 16
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine...................................... 500 Sk
Poznámka
Ak sa doručuje osvedčenie o právnej spôsobilosti do cudziny, poplatok vyberie zastupiteľský úrad.
Položka 17
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom obvodnom úrade štátnymi občanmi  
Slovenskej republiky......................................................................................................................................... 200 Sk
b) Uzatvorenie manželstva iným než príslušným obvodným úradom štátnymi občanmi Slovenskej  
republiky............................................................................................................................................................... 500 Sk
c) Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby alebo mimo úradne určenej miestnosti........ 300 Sk
d) Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý
má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, a cudzincom, ktorý má na území
 
Slovenskej republiky povolený iný než trvalý pobyt....................................................................................... 1 000 Sk
e) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený  
iný než trvalý pobyt.............................................................................................................................................. 500 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, občania
ťažko zdravotne postihnutí a držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú
manželstvo na obvodnom úrade príslušnom podľa miesta prechodného pobytu v mieste praco-
viska jedného z nich.
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen a), b) a c) sa vyberie aj od cudzincov11), ktorí majú na území Slovenskej
republiky povolený trvalý pobyt.
3. Pre územie Slovenskej republiky sa orgánom, pred ktorým sa manželstvo uzatvára, rozumie stále
pracovisko obvodného úradu.
4. Ak sa uzatvorí manželstvo pred iným než príslušným obvodným úradom, poplatok podľa
písmena d) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) obvodný úrad, ktorý pripravil podklady
na uzatvorenie manželstva.
Položka 18
Povolenie zmeny  
a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného alebo priezviska
rozvedeného manžela na predchádzajúce priezvisko.................................................................................
50 Sk
b) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch.......................................................................................... 1 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza vyhlásením
rozvedeného manžela, že prijíma opäť predchádzajúce alebo pôvodné (rodné) priezvisko, ak sa
táto skutočnosť oznámila do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia
o rozvode manželstva.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena alebo oprava priezviska osvojených detí
alebo zmena, ktorú treba vykonať v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
 
 
 
Poznámky
1. Oprava mena a priezviska osoby v prípade transsexuality sa považuje za zmenu v dôsledku
nesprávneho zápisu v matrike.
2. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden
poplatok.
3. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa
zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na priezvisko opatrovníka, na spoločné priezvisko
pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo pestúnmi
sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.
4. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
Položka 19
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov veku................................ 5 000 Sk
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 18. roku veku.................................. 500 Sk
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31. 12. 1992 štátnym
občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej
republike.......................................................................................................................................................... 500 Sk
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky jednou listinou
1. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku................................................................................................ 5 000 Sk
2. deťom do 18. roku veku .......................................................................................................................... 500 Sk
3. manželom, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky .............................................................
500 Sk
4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky...............
500 Sk
2. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky ..............
500 Sk
Položka 20
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov veku........................... 10 000 Sk
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dletata do 18. roku veku............................. 500 Sk
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho
občianstva Českej republiky ......................................................................................................................... 200 Sk
d) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho
občianstva Českej republiky dieťaťa do 18. roku veku ............................................................................ 100 Sk
e) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou
1. manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky ....................................... 200 Sk
2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej
republiky ............................................................................................................................................................
200 Sk
3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky ................... 100 Sk
Poznámky
1. Ak sa doručuje listina o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky do cudziny,
poplatok vyberie zastupiteľský úrad.
2. Listina o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa odovzdá (doručí)
až po zaplatení poplatku.
Položka 21
Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky................................... 50 Sk
Položka 22
a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného preukazu totožnosti....................................................... 400 Sk
b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu deťom do 15. roku veku................................ 150 Sk
c) Vydanie cestovného preukazu alebo preukazu na prekračovanie štátnych hraníc............................ 200 Sk
d) Vydanie hraničnej priepustky
1. jednorazovej..................................................................................................................................................... 50 Sk
2. stálej.................................................................................................................................................................. 200 Sk
e) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom doklade, za každý úkon............................ 100 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie hraničnej priepustky deťom
do 15. roku veku.
2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie cestovného dokladu ako náhrady za
platný cestovný doklad pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom.
Splnomocnenie
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby,
ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený, a až do výšky
štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť
poplatníka. Správny orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na
požiadanie občana z humanitných dôvodov.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške polovice určenej sadzby,
ak vydáva cestovný doklad platný doklad, ktorému bola skrátená platnosť do 31. decembra 1997.
Položka 23
a) Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe .............................................................................. 2 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku...................................................................................................... 3 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely ............................................................ 5 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi ........................................................................ 5 000 Sk
c) Predĺženie dlhodobého pobytu cudzincovi na účel
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe 1 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku 2 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely 3 000 Sk
d) Vydanie preukazu povolenia na pobyt 50 Sk
e) Vydanie preukazu povolenia na pobyt ako náhrady za stratený, zničený, poškodený
alebo odcudzený preukaz pre nedbanlivosť cudzinca ...........................................................................
500 Sk
f) Poskytnutie písomnej informácie o mieste pobytu cudzinca ............................................................. 50 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené deti do 15. roku veku.
2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo predĺženie
povolenia na dlhodobý pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
3. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie
alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje štipendium
Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných
zmlúv, ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich na školy v Slovenskej republike na základe
záväzkov z medzinárodných zmlúv.
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť
z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.
2. Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena e) tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby,
ak vydáva preukaz povolenia na pobyt po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania
predošlého preukazu.
Položka 24
Udelenie víza Slovenskej republiky alebo jeho predĺženie cudzincovi s povolením pobytu na území
Slovenskej republiky...........................................................................................................................................
1 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené udelenie víza a predĺženie víza Slovenskej republiky
a) do diplomatických a služobných pasov, deťom do 15. roku veku a ak je zachovaná vzájomnosť
v ostatných prípadoch,
b) z dôvodu zdravotníckej alebo charitatívnej pomoci a pri vyhostení.
Poznámka
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 % určenej sadzby, ak sa vízum
Slovenskej republiky udeľuje cudzincovi v rámci organizovanej turistiky na kratší pobyt ako 24
hodín.
Položka 25
Udelenie víza Slovenskej republiky na hraničnom priechode.................................................................. 2 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na
pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republi-
ky a vlády Slovenskej republiky.
2. Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udeľuje vízum z humanitných dôvodov, zdra-
votníckej alebo charitatívnej pomoci, alebo ak sa vízum udeľuje cudzincovi na účely núteného
pobytu na území Slovenskej republiky. Oslobodenie sa vzťahuje aj na cudzincov do 15. roku
veku.
Poznámka
Poznámka k položke 24 tu platí obdobne.
Položka 26
Overenie pozvania cudzinca do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v pozvaní...... 1 000 Sk
Položka 26a
Žiadosť o nahliadnutie do Hraničného dokumentárneho diela a hraničného archívu
za každé hraničné dielo, resp. každý druh archívneho dokumentu ................................
20 Sk
Položka 26b
Vydanie
a) súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako súčasti
vyznačenia štátnej hranice, za každých aj začatých 20 súradníc .....................................
100 Sk
b) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3 .......................... 100 Sk
c) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A4 ........................... 50 Sk
d) súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme
alebo na dočasné vybratie hraničného znaku ....................................................................
200 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberá v prípade, ak ide o hraničné
dokumentárne dielo v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Položka 27
a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
1. štátny občan Slovenskej republiky..................................................................................................... 200 Sk
2. cudzinec.................................................................................................................................................. 600 Sk
b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať zbraň a strelivo
1. prvá skúška............................................................................................................................................ 500 Sk
2. opakovaná skúška................................................................................................................................ 250 Sk
c) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti nosiť zbraň a strelivo
1. prvá skúška............................................................................................................................................ 1 000 Sk
500 Sk
2. opakovaná skúška................................................................................................................................
d) Vykonanie skúšky na rozšírenie oprávnenia držať zbraň a strelivo na oprávnenie nosiť zbraň
a strelivo
1. prvá skúška............................................................................................................................................ 500 Sk
2. opakovaná skúška................................................................................................................................ 250 Sk
e) Žiadosť o predĺženie platnosti zbrojného preukazu
1. štátny občan Slovenskej republiky................................................................................................... 100 Sk
2. cudzinec................................................................................................................................................ 300 Sk
f) Žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu....................................................................... 2 000 Sk
g) Rozšírenie alebo zmena oprávnenia v rámci držania zbraní a streliva........................................ 100 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení vojaci z povolania a vojaci v ďalšej
službe ozbrojených síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky
a príslušníci Slovenskej informačnej služby.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 oslobodenia pri položke
31, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholo-
vého športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané
len na športové účely.
4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1, ak boli v služobnom
pomere najmenej 20 rokov.
Poznámky
1. Od osôb, ktoré vykonávajú právo poľovníctva a používajú zbrane len na tento účel, a od osôb,
ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyberie sa
príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.
2. Od cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa príslušný poplatok
vyberie v sadzbe ako od štátnych občanov Slovenskej republiky.
Položka 28
a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia, za každú zbraň alebo jej hlavnú časť, o zaevidovanie
každej zbrane alebo jej hlavnej časti
1. štátny občan Slovenskej republiky................................................................................................ 450 Sk
2. cudzinec......................................................................................................................................... 1 500 Sk
900 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu.......................................................................................
b) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia za účelom vývozu streliva
1. štátny občan Slovenskej republiky................................................................................................ 100 Sk
2. cudzinec......................................................................................................................................... 300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu....................................................................................... 200 Sk
c) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu, na každú zbraň alebo jej hlavnú časť
1. štátny občan Slovenskej republiky................................................................................................ 450 Sk
2. cudzinec......................................................................................................................................... 750 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu....................................................................................... 900 Sk
d) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na strelivo
1. štátny občan Slovenskej republiky................................................................................................ 100 Sk
2. cudzinec......................................................................................................................................... 300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu....................................................................................... 200 Sk
e) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane
1. štátny občan Slovenskej republiky................................................................................................ 100 Sk
2. cudzinec........................................................................................................................................ 300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu....................................................................................... 200 Sk
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 27.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej
súťaži v športovej streľbe alebo na inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako
aj osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.
3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medziná-
rodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana,
a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.
4. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných
štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci
spolupráce s Policajným zborom.
5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej
republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta
Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru
vykonávajúci pasovú kontrolu na hraničnom priechode.
Poznámky
1. Poznámky k položke 27 tu platia obdobne.
2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa
nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.
3. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť,
a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.
4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej
najmenšie dostupné spotrebiteľské balenie streliva, a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto
položky.
5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo, a poplatok sa vybral
podľa písmena b) tejto položky.
6. Ak povolenie podľa písmen c) a d) tejto položky vydáva útvar Policajného zboru vykonávajúci
pasovú kontrolu na hraničnom priechode, zvyšuje sa príslušný poplatok o 50 % určenej sadzby.
Zvýšenie sa nevzťahuje na osoby, ktoré vykonávajú právo poľovníctva a používajú zbrane len na
tento účel.
Položka 28a
a) Úschova každej zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je
1. štátny občan Slovenskej republiky ....................................................................................................... 500 Sk
2. cudzinec .................................................................................................................................................... 1 500 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ........................................................................................... 9 00 Sk
b) Predĺženie úschovy zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je
1. občan Slovenskej republiky ................................................................................................................... 250 Sk
2. cudzinec ..................................................................................................................................................... 750 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ............................................................................................. 450 Sk
5 000 Sk
c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní ...........................................................................................
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku podľa položky 27 bodov 1 a 4 platí takisto pri písmenách a) a b)
tejto položky.
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o vystavovanie zbraní ozbrojenými
silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej
služby a na múzeá, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti.
Položka 29
a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely ako na živnostenské
podnikanie..........................................................................................................................................................
1 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice................................................... 1 000 Sk
Poznámky
1. Poplatok vyberá správny orgán, ktorý vydáva povolenie.
2. Za vyjadrenie na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok nevyberá.
3. Poplatok sa nevyberá za zriadenie a prevádzku strelnice v pôsobnosti Armády Slovenskej re-
publiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby.
Položka 30
a) Návrh na registráciu
1. politickej strany alebo politického hnutia........................................................................................... 1 000 Sk
2. združenia občanov.................................................................................................................................. 300 Sk
3. nadácie..................................................................................................................................................... 500 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb .......................................................................................... 300 Sk
5. pozemkového spoločenstva ................................................................................................................ 300 Sk
6. spoločenstva bytových a nebytových priestorov ................................................................................ 300 Sk
7. neinvestičného fondu ............................................................................................................................ 300 Sk
b) Zmena stanov a štatútu
1. politickej strany alebo politického hnutia............................................................................................ 500 Sk
2. združenia občanov................................................................................................................................... 200 Sk
3. nadácie...................................................................................................................................................... 200 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb ........................................................................................... 200 Sk
5. pozemkového spoločenstva ................................................................................................................. 100 Sk
6. spoločenstva bytových a nebytových priestorov ................................................................................ 100 Sk
7. neinvestičného fondu ............................................................................................................................ 100 Sk
c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
stanovy a štatút
1. politickej strany alebo politického hnutia, združenia občanov a nadácie .................................... 200 Sk
2. záujmového združenia právnických osôb, pozemkového spoločenstva, spoločenstva
bytových a nebytových priestorov a neinvestičného fondu ......................................................................
100 Sk
d) Vyhotovenie výpisu zo zoznamu politických strán, politických hnutí, z registra združení
občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev
bytových a nebytových priestorov a neinvestičného fondu ......................................................................
50 Sk
e) Výmaz
1. politickej strany alebo politického hnutia zo zoznamu strán a hnutí.............................................. 200 Sk
2. nadácie z registra nadácií ..................................................................................................................... 500 Sk
3. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb ... 300 Sk
4. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev ............................................ 300 Sk
5. spoločenstva bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev bytových
a nebytových priestorov ..................................................................................................................................
300 Sk
6. neinvestičného fondu ............................................................................................................................. 300 Sk
Poznámka
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky znížený o 50 %, ak sa vykoná
len zmena názvu alebo sídla. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a sídla sa vyberie poplatok
len raz. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí a ulíc alebo zmenu
údajov v stanovách vyplývajúcu zo zmien v právnych normách z oblasti združovania občanov
sa poplatok nevyberie
Položka 30a
a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom
alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území
Slovenskej republiky .....................................................................................................
500 Sk
b) Zmena stanov a štatútu organizácie s medzinárodným prvkom ..................... 200 Sk
c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené stanovy a štatút organizácie s medzinárodným prvkom ........
200 Sk
Položka 30b
a) Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky11a) konanej
1. na celom území Slovenskej republiky ................................................................................ 500 Sk
2. v územnom obvode kraja ...................................................................................................... 300 Sk
3. v územnom obvode okresu ................................................................................................... 100 Sk
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky .............................   50 Sk
III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO
Položka 31
Vydanie poľovného lístka alebo predĺženie jeho platnosti
a) štátny občan Slovenskej republiky ....................................................................................................... 120 Sk
b) cudzinec
1. ročný......................................................................................................................................................... 5 000 Sk
2. na jeden mesiac.................................................................................................................................... 1 500 Sk
c) Výpis z registra disciplinárnych trestov................................................................................................. 30 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení lesníci a poľovníci z povolania, ktorí majú
v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, pracovníci štátnej správy lesného hospodárstva
a poľovníctva, pracovníci Slovenského poľovníckeho zväzu, poľovnícki hospodári a osoby určené
ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo
povolania, členovia lesnej stráže, ak túto funkciu vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných
povinností, a členovia lesnej stráže - dôchodcovia, ak túto funkciu v posledných piatich rokoch
vykonávali ako pracovnú povinnosť.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na
pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
Poznámka
1. Od cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, sa poplatok vyberie
podľa písmena a) tejto položky.
2. Vydanie ročného poľovného lístka pre poslucháčov odborných škôl, na ktorých sa vychovávajú
poľovníci z povolania, poplatku nepodlieha.
Položka 32
Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti
a) štátny občan Slovenskej republiky
1. ročný................................................................................................................................................. 100 Sk
2. trojročný........................................................................................................................................... 200 Sk
3. deti do 15. roku veku..................................................................................................................... 10 Sk
b) cudzinec
1. ročný................................................................................................................................................. 3 000 Sk
500 Sk
2. na jeden mesiac............................................................................................................................
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, odborní pracovníci na úseku rybárstva, ak majú vykoná-
vanie rybárstva vo svojej pracovnej náplni, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené
ako rybárska stráž po predložení potvrdenia školy alebo potvrdenia o výkone funkcie alebo povola-
nia.
Poznámka
Od cudzincov, ktorí majú na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt, sa poplatok vyberie
podľa písmena a) tejto položky.
Položka 33
a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru............................................................................................... 2 000 Sk
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru................................................................ 3 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme štátnej ochrany
prírody, ochrany genofondu zveri, ako aj vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný
orgán štátnej správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného lesného úradu.
Položka 34
Povolenie vykonávať prípravné školenie uchádzačov o prvý poľovný lístok............................................ 5 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodené odborné školy, na ktorých je výučba poľovníctva súčasťou učebných
osnov, a organizácie, ktoré sú určené zákonom o poľovníctve.
Položka 34a
Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky na získanie vysvedčenia a preukazu poľovníckeho hospodára ...... 100 Sk
Položka 35
Povolenie mimoriadneho odstrelu zveri na poľovných a nepoľovných pozemkoch.................................... 500 Sk
Oslobodenie
Od poplatku sú oslobodené osoby a organizácie, ktoré vykonávajú odstrel zveri v záujme štátnej
ochrany prírody a ochrany genofondu zveri, vedeckej a výskumnej činnosti a aj sanitárny odstrel
a poľovačku na účely výcviku a skúšok poľovne upotrebiteľných psov.
Položka 36
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade
pochybností....................................................................................................................................................
500 Sk
Položka 37
Povolenie zmeny predpisov lesných hospodárskych plánov, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania
a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov
do 10.......................................................................................................................................................... 200 Sk
do 30.......................................................................................................................................................... 300 Sk
nad 30....................................................................................................................................................... 500 Sk
Oslobodenie
Od poplatkov je oslobodené schvaľovanie lesných hospodárskych plánov a vyhlasovanie lesov
ochranných a osobitného určenia pod vplyvom imisií.
Položka 38
Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat............................................................... 500 Sk
Položka 38a
a) Vydanie osvedčenia o uvádzaní prípravkov ochrany rastlín do obehu 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii prípravkov ochrany rastlín ............... 1 000 Sk
Položka 39
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia
1. za prvých 5 rokov.......................................................................................................................... 3 000 Sk
2. za ďalšie 3 roky............................................................................................................................. 2 000 Sk
3. za každý ďalší rok......................................................................................................................... 800 Sk
b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia........................................................................................ 400 Sk
c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia.................................................................................. 300 Sk
Poznámky
1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského
osvedčenia.
2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti
šľachtiteľského osvedčenia.
Položka 40
Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra krmív...................................................................... 500 Sk
Položka 41
Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív.............................................................................................. 200 Sk
Položka 42
Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra krmív..................................................................... 500 Sk
Položka 42a
a) Žiadosť o povolenie na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu ............................. 500 Sk
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu 500 Sk
c) Žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu
okrem liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia ...........................................................
1 000 Sk
d) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho
závodu okrem liehovaru na pestovateľské pálenie ovocia .............................................
500 Sk
IV. ČASŤ
VETERINÁRNA SPRÁVA
Položka 43
Vydanie veterinárneho povolenia na dovoz, prevoz a vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho
pôvodu, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz.................................................... 200 Sk
Poznámka
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 % určenej sadzby, ak ide
o predĺženie platnosti povolenia alebo o jeho rozšírenie.
Položka 44
a) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti podmienok na výrobu, spracovanie, ošetrovanie, skladovanie
a prepravu živočíšnych produktov...........................................................................................................................
200 Sk
b) Vydanie veterinárneho rozhodnutia o použiteľnosti mäsa a orgánov jatočných zvierat podľa
§ 10 a 11 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ....................
100 Sk
c) Schválenie skladu na oddelené uskladnenie pod uzáverom dovezených živočíšnych produktov,
krmív alebo predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz podľa § 25 ods. 3 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 118/1987 Zb. o veterinárnej ochrane
štátneho územia v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky
č. 258/1994 Z. z.........................................................................................................................................................
100 Sk
Položka 45
Vydanie súhlasu
a) na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu krmív doteraz nepoužívaných z hľadiska ich
zdravotnej nezávadnosti..........................................................................................................................
200 Sk
b) na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu veterinárnych liečiv a ostatných veteri-
nárnych prípravkov...................................................................................................................................
200 Sk
Položka 46
Vydanie záväzného posudku podľa § 24 ods. 1 písm. b) bodu 2 zákona č. 87/1987 Zb. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov...................................................................................................
200 Sk
Položka 47
Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat........................................................................................................ 200 Sk
Položka 48
a) Vydanie povolenia na činnosť podľa § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb.
o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky............................................................
600 Sk
b) Zmena alebo rozšírenie priestorov a zmena zodpovedných zamestnancov .............................
100 Sk
Položka 49
Vydanie veterinárneho osvedčenia
a) na vývoz zvierat, potravín a surovín živočíšneho pôvodu a krmív..................................................... 100 Sk
b) na prepravu živočíšnych produktov....................................................................................................... 100 Sk
c) na premiestňovanie zvierat..................................................................................................................... 100 Sk
1. veľkých........................................................................................................................................................ 100 Sk
2. stredne veľkých......................................................................................................................................... 50 Sk
3. malých........................................................................................................................................................ 20 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené humanitné, dobročinné, charitatívne
spolky a neziskové nadácie v súvislosti s poskytovaním humanitnej pomoci do zahraničia pod
podmienkou, že nejde o obchodnú ani o inú zárobkovú činnosť.
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak ide o
a) naliehavé a nutné zabitie zvierat,
b) liečenie zvierat,
c) jatočné zvieratá na okamžité zabitie v územnom obvode okresu alebo mimo okresu,
d) premiestňovanie malých a drobných zvierat na výstavy, prehliadky, súťaže a zvody.
V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 50
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia
a) pre fyzické osoby.................................................................................................................................... 200 Sk
b) pre právnické osoby............................................................................................................................... 500 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické
osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa
osobitného zákona a knižnice.
Poznámka
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno
rozhodnutie.
Položka 51
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu12).................................................................................................................... 500 Sk
2. na stavbu bytových domov12)...................................................................................................................... 1 000 Sk
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty)
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2................................................................................................ 500 Sk
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2..................................................................................................... 1 000 Sk
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu.......................................... 300 Sk
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace na podnika-
teľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť...
300 Sk
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami............................................................................... 500 Sk
f) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom
rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk vrátane.....................................................................................
1 000 Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane................................................................................................. 1 500 Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane.................................................................................................. 2 000 Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane.............................................................................................. 3 500 Sk
nad 100 mil. Sk.................................................................................................................................. 6 000 Sk
f) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie. 300 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení
občania ťažko zdravotne postihnutí, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 50.
Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa, stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden
poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom
povolení.
2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako
nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne, vojenské a iné
stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117,
§ 120 a § 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 52
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby a zmeny stavby ........................................................................ päťnásobok
sadzby určenej
v položke 51
Poznámka
Poplatok sa vyberie za vydanie dodatočného povolenia stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri
1976 bez stavebného povolenia.
Položka 53
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby...................................................................................................................
300 Sk
2. na odstránenie stavby......................................................................................................................... 100 Sk
3. na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé
zariadenie...................................................................................................................................................
1 500 Sk
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti................................................................................................ 2 000 Sk
Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 50.
2. Od poplatku podľa písmena a) bodu 3 tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplý-
vajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
Poznámka
Pri konaní o zmene užívania stavby súčasne so stavebným konaním o vydanie stavebného
povolenia sa vyberie poplatok podľa položky 51.
Položka 54
Vydanie oprávnenia na projektovú činnosť právnickým osobám............................................................... 1 000 Sk
Poznámky
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o zmenu v rozsahu
oprávnenia na projektovú činnosť.
2. Ak ide o zmenu sídla právnickej osoby, priezviska alebo bydliska štatutárneho zástupcu alebo
vedúceho projektovej zložky, vyberie sa poplatok 20 Sk.
VI. ČASŤ
DOPRAVA
Položka 55
Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu
alebo inštruktorského preukazu a ich rozšírenie ............................................................................
50 Sk
Položka 55a
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky12a)
1. okresným dopravným inšpektorátom ....................................................................................................... 300 Sk
2. krajským dopravným inšpektorátom ......................................................................................................... 500 Sk
3. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky .............................................................................................. 500 Sk
Položka 56
Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla
do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch ............................................................................................
100 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla
alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením na základe úradného príkazu
alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
Poznámky
1. Poplatníkom je nadobúdateľ motorového alebo prípojného vozidla.
2. Poplatok podľa tejto položky zníži správny orgán na 50 Sk, ak ide o motorové vozidlo upravené
na vedenie ťažko zdravotne postihnutými osobami a ak je poplatníkom osoba ťažko zdravotne
postihnutá, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
3. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj poplatok za vydanie príslušných dokladov.
4. Správny orgán pri zápise držiteľa vozidla do evidencie vyberie za pridelenie evidenčného čísla
a vydanie tabuľky s evidenčným číslom poplatok podľa položky 60 písm. c).
Položka 56a
Vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla
1. okresným dopravným inšpektorátom ...................................................................................................... 100 Sk
2. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ............................................................................................ 500 Sk
PoznámkaVydanie informácií možno uskutočniť na základe odôvodnenej písomnej žiadosti a vydané
informácie odovzdať písomne alebo v digitálnej forme na pamäťovom médiu.
Položka 57
Schválenie technickej spôsobilosti
a) jednotlivého motorového alebo prípojného vozidla
1. novovyrobené vozidlá.................................................................................................................................. 2 000 Sk
2. ojazdené vozidlá..........................................................................................................................................
2.1. kategórie M a N, do troch rokov........................................................................................................... 10 000 Sk
2.2. kategórie M a N, od troch do štyroch rokov ...................................................................................... 20 000 Sk
2.3. kategórie M a N, od štyroch do piatich rokov ................................................................................... 30 000 Sk
2.4. kategórie M a N, od piatich do šiestich rokov .................................................................................. 40 000 Sk
2.5. kategórie M a N, staršie ako šesť rokov ........................................................................................... 50 000 Sk
2.6. ostatné kategórie vozidiel .................................................................................................................... 5 000 Sk
b) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla ... 5 000 Sk
c) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu súčasti, výstroja a výbavy motorového vozidla
alebo prípojného vozidla ................................................................................................................................
3 000 Sk
d) hromadne prestavaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla ................................. 2 000 Sk
e) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu pracovného stroja neseného .............................. 5 000 Sk
f) typu dráhového vozidla pre mestské dráhy alebo lanové dráhy ......................................................... 5 000 Sk
g) typu súčasti a výstroja dráhového vozidla pre mestské dráhy alebo lanové dráhy ........................ 3 000 Sk
h) podstatných zmien na dráhovom vozidle................................................................................................ 2 000 Sk
Splnomocnenie
1. Poplatok podľa tejto položky zníži správny orgán na 75 Sk, ak sú držiteľmi motorových vozidiel
osoby ťažko zdravotne postihnuté, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S alebo ak ide o motorové
vozidlá, na ktorých je vykonaná osobitná úprava ovládacích mechanizmov prispôsobených pre
osoby ťažko zdravotne postihnuté, držiteľov preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
2. Poplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán vo výške 50 % sadzby v prípadoch, ak ide
o schválenie technickej spôsobilosti motorového alebo prípojného vozidla po prestavbe alebo
dostavbe.
3. Poplatky podľa tejto položky sa nevyberú, ak sa schvaľuje technická spôsobilosť motorového
vozidla alebo prípojného vozidla po odcudzení.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i poplatok za vydanie príslušných dokladov.
2. Podkladom na schválenie technickej spôsobilosti vozidla je vykonanie technickej kontroly
v staniciach technickej kontroly.
3. Za schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu na
prepravu viac ako 6 osôb na ložnom priestore s vykonaním záznamu do dokladov sa vyberie
poplatok podľa položky 60 písmeno b).
Položka 57a
Podanie žiadosti o povolenie výroby (stavby) alebo prestavby jednotlivého vozidla12b)........ 200 Sk
Položka 57b
Vykonanie zmeny alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti
typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla alebo typu súčasti, výstroja a výbavy ............
1 000 Sk
Položka 57c
a) Schválenie typu dráhového vozidla pre železničné dráhy ........................... 2 000 Sk
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre železničné dráhy ... 1 000 Sk
Položka 58
a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie motorového alebo prípojného vozidla z premávky...................... 200 Sk
b) Povolenie výnimky na schválenie technickej spôsobilosti jednotlivého motorového alebo prípoj-
ného vozidla.................................................................................................................................................................
500 Sk
c) Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie ............. 50 Sk
Položka 59
Vykonanie skúšky
a) na získanie vodičského oprávnenia
1. skupiny A a A/50................................................................................................................................................ 500 Sk
2. skupiny B a T..................................................................................................................................................... 1 000 Sk
3. skupiny C a D.................................................................................................................................................... 2 000 Sk
b) pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia................................................. 500 Sk
c) na získanie alebo rozšírenie inštruktorského oprávnenia ....................................................................... 1 000 Sk
Poznámky
1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 50 %, ak ide o skúšku
na predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.
2. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku
na získanie vodičského oprávnenia, ak bol výcvik vykonávaný na stredných (aj vojenských)
školách a odborných učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak bol výcvik
vykonávaný na stredných odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy,
ak ide o vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky
3. Za vydanie preukazu (osvedčenia) o vykonaní skúšky sa vyberie poplatok podľa položky 55.
4. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní
vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.
5. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia,
ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky
sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu
Položka 59a
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo vydanie preukazu
na vedenie lanovej dráhy osobám, ktoré nadobudnú odbornú spôsobilosť na vedenie
dráhového vozidla ...........................................................................................................................................
200 Sk
b) Rozšírenie odbornej spôsobilosti na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe ............. 100 Sk
Položka 60
a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel ............................................................................................ 50 Sk
b) Zápis zmeny v dokladoch ..................................................................................................................................... 50 Sk
c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie
alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú,
poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku ....................................................................................
300 Sk
d) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom ............ 300 Sk
e) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom ............ 300 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena c) tejto položky na dvadsaťnásobok, ak vydáva tabuľku
s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla. V prípade vydania duplikátu
takejto tabuľky z dôvodu odcudzenia, straty alebo poškodenia vyberie správny orgán poplatok vo výške
dvojnásobku určenej sadzby
Poznámky
1. Poplatky podľa písmen c), d) a e) tejto položky vyberie správny orgán za každú jednotlivú tabuľku
s evidenčným číslom.
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky sa nevyberie, ak sa už vybral podľa položky 6 sadzobníka.
3. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje
tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997 a ktorú je držiteľ vozidla povinný
podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách vymeniť.
Položka 61
Vydanie evidenčného dokladu
a) na vykonávanie výcviku vodičov a doškoľovacieho kurzu vodičov ....................................................... 5 000 Sk
b) na vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho
kurzu inštruktorov ..............................................................................................................................................
5 000 Sk
Poznámka
Správny orgán zníži poplatok podľa tejto položky na 200 Sk, ak sa zmení názov organizácie z dôvodu
zlúčenia alebo rozdelenia organizácie alebo z dôvodu zmeny pôsobnosti orgánov, ktoré ich evidujú
(preregistrácia).
Položka 62
a) Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi
1. na medzinárodnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .................... 2 000 Sk
2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ................. 500 Sk
3. na vnútroštátnu verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ....................... 1 000 Sk
4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok .................... 500 Sk
5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú
linku ...............................................................................................................................................................
1 000 Sk
6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových
liniek mestskej hromadnej dopravy v obci .............................................................................................
5 000 Sk
b) Vydanie dopravnej licencie na neurčitý čas podľa písmena a) tejto položky ................................ 25 000 Sk
c) Vydanie dopravnej licencie zahraničnému dopravcovi na medzinárodnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok ....................................................................................................................................
10 000 Sk
d) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmen a) až c) ........................................................... 50 %
príslušnej sadzby
e) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie ................................................................................... 400 Sk
f) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy zahraničným
prevádzkovateľom na území Slovenskej republiky
1. na jednu prepravu jedným vozidlom ................................................................................................... 1 000 Sk
2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom ............................................................................................. 3 000 Sk
3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom ........................................................................... 6 000 Sk
g) Vydanie povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy zahraničným prevádzkovateľom medzi
dvoma miestami ležiacimi na území Slovenskej republiky ..................................................................
10 000 Sk
h) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným
prevádzkovateľom na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom ...................................................
10 000 Sk
i) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu ..................................... 200 Sk
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych
výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov a z dôvodov verejného záujmu.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku
znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky,
môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.
3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku
až na trojnásobok.
Položka 63
a) poplatky za nadrozmernosť a nadmernosť  
1. nadrozmerná preprava  
1.1. pri prekročení prípustnej celkovej šírky14a) celková šírka v cm
       do 300,0 ............................................................................................................................................................. 10 Sk/km
       od 300,1 do 350,0 ............................................................................................................................................ 20 Sk/km
       od 350,1 do 400,0 ............................................................................................................................................ 30 Sk/km
       od 400,1 do 450,0 ............................................................................................................................................ 60 Sk/km
       od 450,1 do 500,0 ............................................................................................................................................ 80 Sk/km
       od 500,1 do 550,0 ............................................................................................................................................ 110 Sk/km
       od 550,1 do 600,0 ............................................................................................................................................ 150 Sk/km
       nad 600,1 ........................................................................................................................................................... 150 Sk/km
       a za každých i začatých 50,0 cm šírky ........................................................................................................... 40 Sk
1.2 pri prekročení prípustnej celkovej výšky14a) celková výška v cm
       od 400,1 do 450,0 ............................................................................................................................................ 15 Sk/km
       od 450,1 do 500,0 ............................................................................................................................................ 20 Sk/km
       od 500,1 do 550,0 ............................................................................................................................................ 25 Sk/km
       od 550,1 do 600,0 ............................................................................................................................................ 35 Sk/km
       nad 600,1 ........................................................................................................................................................... 35 Sk/km
       a za každých i začatých 10 cm ........................................................................................................................ 5 Sk
1.3 pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky14a) celková dĺžka v m  
      nad 12,01 (pre sólo vozidlo) ............................................................................................................................ 10 Sk/km
      nad 18,01 do 22,00 (návesové súpravy a prívesové súpravy) .................................................................. 15 Sk/km
      nad 22,00 (návesové súpravy a prívesové súpravy) ................................................................................... 20 Sk/km
2. nadmerná preprava
2.1. prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti vozidla14b)
        celková hmotnosť v t
50 Sk/km
        do 60.................................................................................................................................................................. 50 Sk/km
        od 60,01 do 70,00 .......................................................................................................................................... 70 Sk/km
        od 70,01 do 80,00 .......................................................................................................................................... 90 Sk/km
        od 80,01 do 90,00 .......................................................................................................................................... 100 Sk/km
        od 90,01 do 100,00 ........................................................................................................................................ 105 Sk/km
        nad 100,01 ....................................................................................................................................................... 110 Sk/km
        a za každých i začatých 10 t ........................................................................................................................... 20 Sk
2.2. prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu (nápravový tlak)14b) prekročenie v %
       3,01 %-5 % - jednoduchá náprava ................................................................................................................ 7 Sk/km
                             - dvojnáprava ............................................................................................................................... 8 Sk/km
                             - trojnáprava ................................................................................................................................. 12 Sk/km
       5,01 %-10 % - jednoduchá náprava .............................................................................................................. 11 Sk/km
                              - dvojnáprava ............................................................................................................................... 14 Sk/km
                              - trojnáprava ................................................................................................................................. 16 Sk/km
       10,01 %-15 % - jednoduchá náprava ............................................................................................................ 20 Sk/km
                                  - dvojnáprava ........................................................................................................................... 22 Sk/km
                                  - trojnáprava ............................................................................................................................. 28 Sk/km
       15,01 %-20 % - jednoduchá náprava ............................................................................................................ 28 Sk/km
                                  - dvojnáprava ........................................................................................................................... 30 Sk/km
                                  - trojnáprava ............................................................................................................................. 38 Sk/km
        20,01 %-25 % - jednoduchá náprava ........................................................................................................... 42 Sk/km
                                   - dvojnáprava .......................................................................................................................... 45 Sk/km
                                   - trojnáprava ............................................................................................................................ 48 Sk/km
        25,01 %-30 % - jednoduchá náprava ........................................................................................................... 55 Sk/km
                                  - dvojnáprava ........................................................................................................................... 55 Sk/km
                                  - trojnáprava ............................................................................................................................. 55 Sk/km
        30,01 %-35 % - jednoduchá náprava ............................................................................................................ 68 Sk/km
                                   - dvojnáprava ........................................................................................................................... 70 Sk/km
                                   - trojnáprava ............................................................................................................................. 70 Sk/km
        35,01 %-40 % - jednoduchá náprava ............................................................................................................ 70 Sk/km
                                   - dvojnáprava ........................................................................................................................... 75 Sk/km
                                   - trojnáprava ............................................................................................................................. 80 Sk/km
        40,01 %-45 % - jednoduchá náprava ............................................................................................................ 85 Sk/km
                                   - dvojnáprava ........................................................................................................................... 95 Sk/km
                                   - trojnáprava ............................................................................................................................. 95 Sk/km
        45,01 %-50 % - jednoduchá náprava ............................................................................................................ 100 Sk/km
                                   - dvojnáprava ........................................................................................................................... 110 Sk/km
                                   - trojnáprava ............................................................................................................................. 120 Sk/km
        nad 50 % - jednoduchá náprava ..................................................................................................................... 100 Sk/km
        a za každých i začatých 5 % .............................................................................................................................. 20 Sk
                            dvojnáprava ..................................................................................................................................... 110 Sk/km
        a za každých i začatých 5 % .............................................................................................................................. 22 Sk
                            trojnáprava ....................................................................................................................................... 120 Sk/km
        a za každých i začatých 5 %............................................................................................................................... 25 Sk
b) tranzitná preprava ..................................................................................................................................................
     1.1. nadrozmerná preprava ................................................................................................................................. 10 000 Sk
     1.2. ostatné prípady .............................................................................................................................................. 50 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych
strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.
 
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.2. Poplatok za nadrozmernú a nadmernú prepravu vykonanú bez povolenia môže správny
orgán zvýšiť na trojnásobok až päťnásobok14c) určenej sadzby.3. Správny orgán môže pri vnútrozemskej preprave vykonávanej po vlastnej osi špeciálnych
mechanizmov a vozidiel s pridelenou štátnou poznávacou značkou, ktoré majú v technickom
preukaze vyznačenú výnimku z prípustných rozmerov a hmotnosti, ak ich celková hmotnosť
neprekročí 60 t, šírka 3,0 m a výška 4,0 m a nápravový tlak 11,5 t, povoliť jednorazovo prepravu
po viacerých trasách na čas najviac troch mesiacov. V týchto prípadoch správny orgán vyberie
jednotnú sadzbu poplatku 25 000 Sk. V ostatných prípadoch špeciálnych mechanizmov a vozidiel
sa pri spoplatňovaní postupuje tak ako pri inej nadrozmernej a nadmernej preprave.4. Správny orgán môže pri nadrozmerných a nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou
alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť
od vybratia poplatku.
 
Poznámky
1. Poplatníkom podľa tejto položky je aj ten, komu sa povolenie vydáva dodatočne na základe
zistenia meraním v teréne.14c) Poplatok je splatný dňom začatia konania správnym orgánom.
2. Za základ výpočtu poplatku podľa bodu 1 sa berie maximálny rozmer, ktorý prekračuje prípustnú
mieru v šírke, výške alebo v dĺžke.
3. Do základu dĺžky súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú
do súpravy zapojené len na prekonanie krátkych obťažných úsekov prepravnej trasy.
4. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery (bod 1),
sa celková výška poplatkov určí ako kombinácia súčtu poplatkov uvedených v bode 1 (1.1., 1.2. a 1.3.).
5. Pri nadmernej preprave (2.1.) je základom hmotnosti vozidla hmotnosť celej súpravy, t. j. ťažných
vozidiel, prívesov a návesov a tlačných vozidiel prepravovaných bremien.
6. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu (2.2.) sa každá náprava
posudzuje samostatne a výsledný poplatok sa určí za maximálne prekročenú nápravu vynásobený
dĺžkou prepravnej trasy v km. Ak má náprava nerovnomerné preťaženie ľavej a pravej strany, pri určení
sadzby sa berie do úvahy viac preťažená strana.
7. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy za sebou, sa každá náprava
posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 10 t.
8. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená celková hmotnosť a nápravový tlak, sa poplatok určí
ako súčet čiastkových sadzieb podľa bodov 2.1. a 2.2.9. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené
prípustné rozmery14a) aj prípustná hmotnosť,14b) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa bodov 1 a 2.
Položka 64
Vydanie náhradného povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy pre zahraničného
prevádzkovateľa na hraničnom priechode.......................................................................................................... 15 000 Sk
Položka 65
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií.................................................. 3 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto
položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok
až na päťnásobok.
Poznámka
Povolením podľa tejto položky sa rozumie povolenie podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g)
vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
Položka 66
a) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky diaľnic a ciest I. a II. triedy................................................ 5 000 Sk
b) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií........................ 2 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch zvýšiť poplatok až na päťnásobok sadzby v závis-
losti od rozsahu a doby uzavretia pozemnej komunikácie a od jej dopravného významu a fyzickým
osobám môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
Položka 67
a) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na cestu L, II. a III. triedy........................................... 2 000 Sk
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu......................................... 1 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho
odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok
zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo
v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené vyvola-
nými investíciami.
Položka 68
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie........................... 1 000 Sk
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti........................... 500 Sk
c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
1. s cestou................................................................................................................................................................ 3 000 Sk
2. s miestnou komunikáciou................................................................................................................................ 2 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na päťná-
sobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
Poznámka
Poznámka bodu 1 pri položke 67 tu platí obdobne.
Položka 69
a) Vydanie výnimky zo zákazu stavieb v ochrannom pásme celoštátnych dráh a vlečiek
1. fyzickým osobám........................................................................................................................... 500 Sk
2. právnickým osobám...................................................................................................................... 1 000 Sk
b) Vydanie výnimky zo zákazu činnosti v obvode dráhy .............................................................. 1 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá dráhový správny orgán.
Položka 69a
Vydanie súhlasu pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy
1. fyzickým osobám ............................................................................................................. 300 Sk
2. právnickým osobám ........................................................................................................ 500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá dráhový správny orgán.
Položka 70
a) Vydanie rozhodnutia o zriadení železničného priecestia.......................................................................... 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o spôsobe zabezpečenia zmeny zabezpečenia železničného priecestia........ 500 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení železničného priecestia........................................................................... 100 Sk
Poznámky
1. Poznámka pri položke 69 tu platí obdobne.
2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie.
Položka 70a
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy ............................ 15 000 Sk
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe ........ 15 000 Sk
Položka 71
a) Vydanie povolenia na zriadenie pozemných leteckých zariadení (letísk)15)
1. dopravné letisko s medzinárodnou prevádzkou................................................................................. 10 000 Sk
2. dopravné letisko s vnútroštátnou prevádzkou..................................................................................... 8 000 Sk
3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou premávkou.......................................... 5 000 Sk
4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou.............................................. 3 000 Sk
5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo............................................................................................ 5 000 Sk
b) Vydanie osvedčenia na zriadenie leteckej školy.................................................................................... 1 000 Sk
c) Predĺženie platnosti osvedčenia uvedeného v písmene b).................................................................. 500 Sk
d) Zmeny a rozšírenie osvedčenia uvedeného v písmene b)................................................................... 200 Sk
e) Vydanie povolenia pre tuzemského prevádzkovateľa na vykonanie leteckej dopravy za úhradu
alebo vydanie osvedčenia tuzemského leteckého prevádzkovateľa ......................................................
5 000 Sk
f) Predĺženie platnosti alebo podstatná zmena osvedčenia uvedeného v písmene e) ...................... 500 Sk
g) Vydanie prevádzkového povolenia pre leteckého dopravcu určeného leteckým úradom cudzieho
štátu na základe medzivládnej dohody ........................................................................................................
1 000 Sk
h) Predĺženie povolenia podľa písmena g) na ďalšiu IATA periódu ....................................................... 500 Sk
i) Vydanie prevádzkového povolenia zahraničnému leteckému dopravcovi na vykonávanie
medzinárodnej leteckej dopravy nad rámec medzivládnej dohody ........................................................
10 000 Sk
j) Predĺženie povolenia podľa písmena i) na ďalšiu IATA periódu .......................................................... 5 000 Sk
k) Vydanie povolenia zahraničnému leteckému dopravcovi na vykonávanie série nepravidelných
letov (viac ako 10 letov v sérii) ........................................................................................................................
10 000 Sk
l) Jednorazové udelenie prepravných práv pre nepravidelnú leteckú dopravu cestujúcich alebo
nákladu dopravcom iného štátu, ako je dopravca štátu počiatku alebo konečného miesta
určenia prepravy ...............................................................................................................................................
5 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže na základe vzájomnosti znížiť poplatok podľa písmen g) až l) až o 50 %,
prípadne od jeho vybratia upustiť.
Poznámka
Správny orgán vyberie poplatok za podstatnú zmenu povolenia v písmene a) tejto položky vo výške
25 % určenej sadzby.
Položka 72
a) Vydanie rozhodnutia o prevádzkovej spôsobilosti civilného leteckého pozemného zariadenia
(letiska) - certifikát
1. Letisko pre pravidelné a nepravidelné dopravné lety so vzletovou a pristávacou dráhou alebo
vzletovou a dosadacou plochou
1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia.......................................................... 2 000 Sk
1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením................................................................ 4 000 Sk
1.3. prístrojovou................................................................................................................................................... 8 000 Sk
1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva............................ 10 000 Sk
1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva........................... 15 000 Sk
1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva........................... 20 000 Sk
2. Letisko pre všeobecné letectvo so vzletovou a pristávacou dráhou alebo vzletovou a dosadacou
plochou
2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia........................................................... 2 000 Sk
2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením................................................................. 3 000 Sk
2.3. prístrojovou.................................................................................................................................................... 6 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia
1. dopravného letiska............................................................................................................................................ 10 000 Sk
2. letiska na iné účely ........................................................................................................................................... 5 000 Sk
3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky............................................................................................... 5 000 Sk
4. ornitologických ochranných pásiem............................................................................................................... 2 000 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení................................................................................................ 500 Sk
d) Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia .................. 3 000 Sk
e) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu leteckého pozemného zariadenia spojené
s miestnym šetrením
1. dopravného letiska............................................................................................................................................ 2 000 Sk
2. letiska na iné účely ........................................................................................................................................... 1 500 Sk
3. zariadenia zabezpečovacej leteckej techniky............................................................................................... 1 500 Sk
f) Schválenie letiskového poriadku alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza,
1. letiska slúžiaceho výhradne na lety VFT ....................................................................................................... 1 500 Sk
2. letiska slúžiaceho na lety VFT a IFR .............................................................................................................. 2 000 Sk
Poznámky
1. Správny orgán vyberie za vykonanie zmeny alebo doplnku vo vydanom rozhodnutí o prevádzkovej
spôsobilosti leteckého pozemného zariadenia a za jeho obnovenie podľa písmena a) tejto položky
poplatok vo výške 25 % určenej sadzby.
2. Správny orgán vyberie za vykonanie dodatočného posúdenia poplatok podľa písmena e) tejto
položky zvýšený o 100 % určenej sadzby.
3. Zmeny a doplnky rozhodnutí vykonané nezávisle od majiteľa alebo prevádzkovateľa leteckého
pozemného zariadenia sa nespoplatňujú.
Položka 73
a) Zápis civilného lietadla do slovenského leteckého registra
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane)...................................... 500 Sk
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane).................. 1 500 Sk
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg....................................................... 5 000 Sk
b) Výmaz civilného lietadla zo slovenského leteckého registra
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane)...................................... 50 Sk
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane).................. 150 Sk
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg....................................................... 500 Sk
Položka 74
a) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky alebo vystavenie jeho duplikátu 600 Sk
b) Vydanie alebo rozšírenie preukazu vodcu malého plavidla alebo vystavenie jeho duplikátu............. 400 Sk
c) Vydanie medzinárodného preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel alebo vysta-
venie jeho duplikátu...............................................................................................................................................
200 Sk
d) Vydanie každej pracovnej knižky člena lodnej posádky.............................................................................. 200 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky je oslobodené vydanie preukazov z dôvodov,
ktoré nezavinil poplatník.
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 75
a) Vydanie alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia alebo vydanie jeho duplikátu
1. pre malé plavidlá do dĺžky 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu.............................................................................................. 200 Sk
1.2. s vlastným strojným pohonom.................................................................................................. 300 Sk
2. pre malé plavidlá nad dĺžku 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu............................................................................................... 500 Sk
2.2. s vlastným strojným pohonom.................................................................................................. 800 Sk
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami
3.1. bez vlastného strojného pohonu.............................................................................................. 1 000 Sk
3.2. s vlastným strojným pohonom.................................................................................................. 1 500 Sk
b) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného osvedčenia pre malé plavidlá alebo vydanie jeho
duplikátu.................................................................................................................................................. 400 Sk
c) Vydanie zvláštneho povolenia na jednotlivú plavbu.................................................................... 1 000 Sk
d) Vydanie alebo predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie zmien alebo vydanie
duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu nákladov alebo cestujúcich........................................................................ 2 000 Sk
2. neurčené na prepravu nákladov alebo cestujúcich.................................................................... 1 000 Sk
e) Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich zariadení, ktoré podliehajú evidencii, alebo
vydanie jeho duplikátu
1. do dĺžky 20 m..................................................................................................................................... 300 Sk
2. nad dĺžku 20 m.................................................................................................................................. 800 Sk
f) Vydanie osobitného povolenia na osobitnú prepravu.................................................................. 500 Sk
g) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu jedného malého plavidla a vydanie
povolenia na jeho stavbu....................................................................................................................... 1 000 Sk
h) Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového osvedčenia malého plavi.................. 2 000 Sk
ch) Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej typovej dokumentácie......................... 400 Sk
i) Schválenie technickej dokumentácie na stavbu a rekonštrukciu ostatných plavidiel............. 2 000 Sk
j) Povolenie na zriadenie požičovne malých plavidiel
1. do 10 plavidiel..................................................................................................................................... 1 000 Sk
2. nad 10 plavidiel................................................................................................................................... 3 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vydanie zvláštneho povolenia na
skúšobnú plavbu.
2. Od poplatku podľa písmen a), b) a d) tejto položky je oslobodenie vydania lodných listín
na základe nariadenia ústredného orgánu štátnej správy.
Poznámky
1. Za zmenu lodného osvedčenia podľa písmena a) tejto položky a za zmenu ciachového preukazu
podľa písmena d) tejto položky správny orgán vyberie poplatok vo výške 50 % určenej sadzby.
2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 76
a) Vydanie námorníckej knižky......................................................................................................................... 500 Sk
b) Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka.............................................................................................. 100 Sk
c) Vydanie preukazu spôsobilosti námorného dôstojníka......................................................................... 300 Sk
d) Vydanie preukazu spôsobilosti kapitána a I. strojného dôstojníka...................................................... 2 200 Sk
e) Vydanie potvrdenia preukazu spôsobilosti ............................................................................................... 500 Sk
f) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní predpísaného kurzu.................................................... 200 Sk
g) Vydanie preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel na mori.......................................... 400 Sk
h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až f).................................................................. 400 Sk
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
Položka 77
a) Prvý zápis lode do námorného registra vrátane vydania registrového listu
1. s BRT (brutto registrovaná tona) do 5 000 t......................................................................................... 30 000 Sk
2. s BRT od 5 000 t do 15 000 t................................................................................................................... 50 000 Sk
3. s BRT viac ako 15 000 t............................................................................................................................ 80 000 Sk
b) Opakovaný ročný zápis lode do námorného registra vrátane vydania registrového listu
1. s BRT do 5 000 t......................................................................................................................................... 15 000 Sk
2. s BRT od 5 000 t do 15 000 t.................................................................................................................... 20 000 Sk
3. s BRT viac ako 15 000 t............................................................................................................................. 30 000 Sk
c) Výmaz lode z námorného registra........................................................................................................... 10 000 Sk
d) Zmena mena lode...................................................................................................................................... 10 000 Sk
e) Iný zápis v námornom registri................................................................................................................... 5 000 Sk
f) Prvý zápis nesamohybného plavidla do námorného registra vrátane vydania registrového listu.. 5 000 Sk
g) Opakovaný ročný zápis nesamohybného plavidla do námorného registra vrátane vydania re-
gistrového listu................................................................................................................................................... 2 000 Sk
h) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra........................................................................ 2 000 Sk
ch) Zápis jachty do námorného registra vrátane vydania registrového listu........................................... 10 000 Sk
i) Výmaz jachty z námorného registra............................................................................................................. 3 000 Sk
j) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre rekreačné plavidlá na plavbu na mori alebo vydanie
jeho duplikátu...................................................................................................................................................... 400 Sk
Poznámky
1. Poplatky podľa písmena a) a b) tejto položky sa zvyšujú pre tankové, osobné a špeciálne lode
o 50 % určenej sadzby.
2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú na námornú plavbu.
Položka 78
a) Vydanie dočasného sprievodného listu ..... 2 000 Sk
b) Vydanie ostatných lodných listín okrem registrového listu, za každú listinu ..... 2 000 Sk
c) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny ..... 2 000 Sk
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na námornú plavbu.
VII. ČASŤ
TELEKOMUNIKÁCIE
Položka 79
Podanie námietky proti výške telekomunikačných poplatkov v správnom konaní na oblastnom
telekomunikačnom úrade...........................................................................................................................
50 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení občania zdravotne ťažko postihnutí - držitelia
preukazov ZŤP a ZŤP-S, držitelia osvedčení podľa zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch česko-
slovenskej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie,
zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby
podľa osobitných predpisov bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona.
Položka 80
Poverenie na zriaďovanie (montáž, servis, meranie) vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej
siete podľa kapitoly 267 Vestníka spojov č. 25/1992..............................................................................
15 000 Sk
Položka 81
Povolenie amatérskej rádiostanice.............................................................................................................. 100 Sk
Položka 82
Povolenie modelárskej rádiostanice............................................................................................................... 30 Sk
Položka 83
Povolenie občianskej rádiostanice
a) pre fyzickú osobu................................................................................................................................... 60 Sk
b) pre právnickú osobu.............................................................................................................................. 100 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení ťažko zdravotne postihnutí občania – držitelia
preukazov ZŤP a ZŤP-S, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady
vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov
Položka 84
a) Vydanie povolenia na zriaďovanie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení............................ 100 Sk
b) Zmena počtu rádiostaníc v povolení podľa písmena a) tejto položky...................................................... 100 Sk
c) Iné zmeny údajov v povolení podľa písmena a) tejto položky.................................................................. 20 Sk
d) Vydanie zvláštnej volacej značky............................................................................................................. 100 Sk
e) Povolenie ďalšej prevádzky stanice, pri ktorej sa porušili podmienky v povolení.................................. 500 Sk
Položka 85
a) Vydanie vysvedčenia o spôsobilosti obsluhovať vysielacie rádiové stanice............................................ 200 Sk
b) Predĺženie platnosti vysvedčenia...................................................................................................................... 50 Sk
c) Vydanie duplikátu vysvedčenia.......................................................................................................................... 20 Sk
Položka 86
Overenie spôsobilosti podľa osobitných predpisov
a) skúšky pozemných operátov........................................................................................................................ 100 Sk
b) skúšky palubných operátov
1.1. pre vysvedčenie rádiotelegrafistu I. a II. triedy a všeobecné vysvedčenie........................................ 300 Sk
1.2. pre obmedzené vysvedčenie.................................................................................................................... 100 Sk
c) skúšky rádioamatérov................................................................................................................................... 100 Sk
Položka 87
Osobitné povolenie - udelenie výnimky zo súboru noriem na odrušenie.................................................... 300 Sk
Položka 88
Povolenie na pripojenie telekomunikačného zariadenia na jednotnú telekomunikačnú sieť (JTS)
alebo k telekomunikačnému zariadeniu iného prevádzkovateľa16), alebo telekomunikačnej prenoso-
vej cesty
a) 2-drôtovým prípojným bodom na rozhraní JTS, za každý bod.......................................................... 300 Sk
b) 4-drôtovým prípojným bodom na rozhraní JTS, za každý bod.......................................................... 1 000 Sk
c) optickým káblom na rozhraní JTS, za každé vlákno........................................................................... 2 000 Sk
d) 3-drôtovým prípojným vedením ............................................................................................................ 500 Sk
Poznámky
1. Za vydanie dočasného povolenia na pripojenie telekomunikačného zariadenia sa určená sadzba
poplatku podľa tejto položky zvyšuje o 25 %. Ak sa vydáva dodatočné povolenie, zvyšuje sa
určená sadzba poplatku o 500 %.
2. Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
3. V prípade kombinovaného pripojenia na rozhraní JTS sa výsledný poplatok určí súčtom bodov
pod písmenami a) až c) tejto položky.
Položka 89
a) Vydanie povolenia na zriaďovanie televízneho káblového rozvodu........................................................ 500 Sk
b) Zmena povolenia............................................................................................................................................. 500 Sk
Položka 90
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie televízneho káblového rozvodu17).......................... 1 500 Sk
  a za každú zásuvku 5 Sk
b) Zmena povolenia........................................................................................................................... 500 Sk
Poznámka
Za jednu zásuvku sa na tento účel považuje bytová jednotka alebo každých 25 fyzicky
začatých zásuviek v nemocniciach a školách.
   
Položka 91
Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb mimo jednotnej telekomunikačnej siete, za
každý druh služby................................................................................................................................................... 5 000 Sk
Položka 92
a) Vydanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti
1. telekomunikačného zariadenia........................................................................................................... 3 000 Sk
až 24 000 Sk
2. telekomunikačného zariadenia v prípade opakovaného schvaľovania....................................... 3 000 Sk
b) Vydanie iného rozhodnutia alebo potvrdenia.................................................................................... 1 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení ťažko zdravotne postihnutí občania – držitelia
preukazov ZŤP a ZŤP-S, zariadenia sociálnej starostlivosti, právnické osoby a fyzické osoby,
ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady
vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú úhradu vynaložených nákladov.
Splnomocnenie
Poplatky podľa písmena a) tejto položky v rámci rozpätia určí príslušný správny orgán.
Poznámky
1. Poplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.
2. Poplatok podľa písmena b) tejto položky nezahŕňa vedľajšie náklady spojené s mimoriadnou
revíziou alebo kontrolou.
Položka 93
a) Zmena rozhodnutia podľa písmena a) položky 92................................................................................ 1 500 Sk
b) Vyhotovenie duplikátu rozhodnutia podľa písmena a) položky 92...................................................... 100 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o tom, že zariadenie nepodlieha schvaľovaniu.................................................. 1 000 Sk
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.
Položka 94
a) Vydanie povolenia na poskytovanie neverejných služieb prostredníctvom pozemných staníc
a sietí VSAT do celkového počtu 150 prevádzkovaných pozemných staníc............................................... 100 000 Sk
b) Rozšírenie povolenia pod písmenom a) o ďalších maximálne 150 pozemných staníc..................... 100 000 Sk
Položka 95
Povolenie na poskytovanie telekomunikačných služieb
a) telefaxová služba pre verejnosť...................................................................................................... 1 000 Sk
b) audiotex a videotex
1. celoplošná úroveň............................................................................................................................ 1 000 000 Sk
2. lokálna úroveň................................................................................................................................... 300 000 Sk
c) prenos dát.......................................................................................................................................... 50 000 Sk
d) hlasová pošta.................................................................................................................................... 50 000 Sk
Položka 96
Vydanie osvedčenia o autorizácii laboratória pre overenie technickej spôsobilosti telekomuni-
kačných zariadení....................................................................................................................................... 50 000 Sk
VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Položka 97
Udelenie povolenia na emisiu dlhopisov, z celkovej sumy emisie ............................................ 1 promile
najmenej 1 000 Sk
najviac 500 000 Sk
Položka 98
Žiadosť o povolenie vzniku investičnej spoločnosti alebo investičného fondu vrátane povolenia na  
vydávanie podielových listov18)....................................................................................................................... 50 000 Sk
Položka 99
Schválenie štatútu investičného alebo podielového fondu ...................................................................... 10 000 Sk
Položka 100
Schválenie zmeny štatútu Investičného alebo podielového fondu............................................................ 1 000 Sk
Položka 101
a) Žiadosť o povolenie zlúčenia, splynutia, rozdelenia investičných spoločností alebo investičných
fondov.......................................................................................................................................................................... 10 000 Sk
b) Žiadosť o vymenovanie likvidátora investičnej spoločnosti alebo investičného fondu ......................... 5 000 Sk
c) Schválenie likvidačného plánu alebo jeho zmeny ........................................................................................ 2 000 Sk
d) Žiadosť o schválenie zmien v povolení na vznik investičnej spoločnosti ................................................ 1 000 Sk
Položka 102
Podanie žiadosti o udelenie povolenia na vydanie podielových listov vrátane schválenia štatútu
podielového fondu ................................................................................................................................... 10 000 Sk
Položka 103
Vydanie povolenia
a) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov19) vrátane premeny neverejne obcho-
vateľných cenných papierov na verejne obchodovateľné cenné papiere, z hodnoty emisie 0,5 promile
najmenej 2 000 Sk
najviac 1 mil. Sk
b) na predaj alebo verejné obchodovanie zahraničného cenného papiera............................... 20 000 Sk
c) pre tlačiareň na tlač cenných papierov.......................................................................................... 50 000 Sk
d) na organizovanie trhu s cennými papiermi
1. pre burzy20) ........................................................................................................................................ 100 000 Sk
2. pre mimoburzový trh.......................................................................................................................... 50 000 Sk
e) na vykonávanie činnosti
1. obchodníka s cennými papiermi.................................................................................................... 50 000 Sk
2. makléra............................................................................................................................................... 5 000 Sk
f) na emisiu verejne obchodovateľných cenných papierov akciovej spoločnosti zaradenej
do privatizácie ........................................................................................................................................
2 000 Sk
g) zmena povolení podľa písmena a) až e) bodu 1 ........................................................................ 5 000 Sk
Položka 103a
Podanie žiadosti o informáciu o subjektoch kapitálového trhu alebo žiadosti
o zoznam účastníkov kapitálového trhu s povolením Ministerstva financií Slovenskej
republiky na činnosť, ktorá nevyžaduje rozhodnutie ...............................................................
200 Sk
Položka 104
Žiadosť  
a) o udelenie povolenia na podnikanie v poisťovníctve21)....................................................................... 50 000 Sk
b) o udelenie povolenia na vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti pre zahraničné poisťovne  
1. fyzické osoby.................................................................................................................................................. 2 000 Sk
2. právnické osoby............................................................................................................................................ 10 000 Sk
c) o udelenie povolenia na zmenu v predmete podnikania v poisťovníctve.......................................... 20 000 Sk
d) o udelenie povolenia na zlúčenie alebo splynutie poisťovní............................................................... 20 000 Sk
e) o schválenie všeobecných poistných podmienok alebo ich zmeny, ak nejde súčasne o udelenie
povolenia podnikania v poisťovníctve...........................................................................................................
20 000 Sk
Položka 104a
Žiadosť
a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne21a) .......................................... 5 000 Sk
b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ........................................................................... 1 000 Sk
c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ......................................................... 1 000 Sk
d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku  
dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne .....................................................................................    500 Sk 
e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie 2 000 Sk
doplnkových dôchodkových poisťovní .................................................................................................................
Položka 105
Podanie žiadosti
o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na majetkovú účasť v zahraničí22)
1. fyzické osoby....................................................................................................................................... 500 Sk
2. právnické osoby................................................................................................................................. 1 000 Sk
Položka 107
Udelenie povolenia na emisiu vkladových listov, vkladových a depozitných certifikátov splatných
1. do 1 roku, z celkovej sumy emisie................................................................................................ 0,5 promile
najmenej 1 000 Sk
najviac 50 000 Sk
2. nad 1 rok, z celkovej sumy emisie................................................................................................ 1 promile
najmenej 1 000 Sk
najviac 500 000 Sk
Položka 107a
a) Zrušenie povolenia na verejnú obchodovateľnosť cenných papierov .......................... 3 000 Sk
b) Zrušenie ISIN ........................................................................................................................... 1 000 Sk
Položka 107b
Podanie žiadosti o schválenie zmien v povoleniach alebo žiadosti o zrušenie povolení podľa
položiek 97 a 107 .....................................................................................................................................
1 000 Sk
Položka 108
Prevzatie štátnej záruky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním
zmluvy o záruke z celkovej sumy záruky ............................................................................................
1 promile
najviac 10 000 000 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky vyberá Ministerstvo financií Slovenskej republiky pred vydaním
záručnej listiny alebo pred podpísaním zmluvy o záruke.
Položka 108a
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Ministerstva financií Slovenskej republiky .................... 10 000 Sk
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 109
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj ................... 40 000 Sk
Ak na technickom zariadení ako celku môže hrať súčasne viac hráčov, považuje sa
každé samostatné hracie miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.
b) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších predpisov ........................................................................................................................
1 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier ............................. 10 000 Sk
Položka 109a
a) Vydanie oprávnenia na prijímanie kurzových stávok v stávkových kanceláriách ........................ 1 000 Sk
b) Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) ........................................................................ 500 Sk
c) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ............................................................................... 500 Sk
d) Vydanie identifikačnej karty ako náhrady za stratenú, zničenú, poškodenú alebo odcudzenú
kartu ..............................................................................................................................................................
500 Sk
Položka 110
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie....................................... 200 Sk
Poznámka
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu samostatne hospodáriaceho roľníka sa vyberie poplatok
v sume 20 Sk.
Položka 110a
a) Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom v daňovom konaní na základe
žiadosti daňového subjektu podľa § 4, 13, § 38 ods. 6, § 59 a 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov .............................................
300 Sk
b) Vydanie potvrdenia územným finančným orgánom podľa osobitných predpisov ....... 100 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní
podmienok na uznanie nezdaniteľných častí zo základu dane pri príjmoch fyzických
osôb zo závislej činnosti a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa
§ 40h ods. 1 písm. g) zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších
predpisov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej príslušnosti (domicile)
a vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 36 zákona č. 286/1992 Zb.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti
o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu (zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 229/1995 Z. z. o spotrebnej dani z liehu v znení
neskorších predpisov).
PoznámkaDoplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ, sa považuje za úkon
spoplatnený podľa položky 2 písm. a) sadzobníka.
Položka 110b
a) Žiadosť o zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej
knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia ............................
300 Sk
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra ................... 300 Sk
c) Žiadosť o poskytnutie úľavy podľa § 103 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania, dani z prevodu a prechodu
nehnuteľností v znení neskorších predpisov, podľa § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov, podľa § 18 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch ..................................
300 Sk
d) Poskytnutie údajov a informácií z úradnej evidencie správcu dane podľa osobitných
predpisov23a) ........................................................................................................................................
500 Sk
e) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo
odcudzené osvedčenie .......................................................................................................................
200 Sk
Položka 110c
a) Žiadosť o odborné stanovisko k uplatňovaniu právnych predpisov na úseku cien pre
1. podnikateľské subjekty .......................................................................................................... 500 Sk
2. ostatné subjekty ...................................................................................................................... 200 Sk
b) Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných cenových právnych predpisov
(s výnimkou rozhodnutí vo veciach regulovaných cien)
1. podnikateľské subjekty .......................................................................................................... 1 000 Sk
2. ostatné subjekty ...................................................................................................................... 500 Sk
Položka 110d
a) Vydanie rozhodnutia o úprave dane z obratu podľa § 52 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 500 Sk
b) Vydanie povolenia na predaj tovaru spotrebného charakteru bez dane z pridanej hodnoty
fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných
liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských
plavebných spoločností ............................................................................................................................
500 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky vyberá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Položka 111
a) Vydanie živnostenského listu.................................................................................................................... 1 000 Sk
b) Vydanie koncesnej listiny.......................................................................................................................... 2 000 Sk
c) Žiadosť o nahliadnutie do živnostenského registra, za každý list registra....................................... 20 Sk
d) Výpis zo živnostenského registra, za každý list registra ..................................................................... 50 Sk
e) Vydanie náhradného živnostenského listu alebo koncesnej listiny náhradou za stratený, zničený,
poškodený alebo odcudzený.........................................................................................................................
300 Sk
f) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej pre-
vádzkarni...........................................................................................................................................................
200 Sk
g) Autorizácia inšpekčnej knihy.................................................................................................................... 50 Sk
Poznámky
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške 10 % určenej sadzby,
ak ide o zrušenie živnostenského oprávnenia na ohlasovaciu živnosť alebo o vyznačenie zmien
živnostenského listu. Počet živnostenských listov, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet
súčasne vyznačených zmien nemá vplyv na výšku poplatku.
2. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky vo výške 10 % určenej sadzby,
ak ide o zrušenie živnostenského oprávnenia na koncesovanú živnosť alebo o vyznačenie zmien
koncesnej listiny. Počet koncesných listín, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne
vyznačených zmien nemá vplyv na výšku poplatku.
3. Zmena adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačená v dôsledku premenovania
názvov obcí a ulíc, alebo zmena dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených
vyplývajúca z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa vykoná bez poplatku.
Položka 111a
1. Vydanie licencie na prevádzku
a) strážnej služby .......................................................................................................................................... 2 500 Sk
b) detektívnej služby ..................................................................................................................................... 3 000 Sk
c) vlastnej ochrany ........................................................................................................................................ 2 000 Sk
2. Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú prípravu súkromných bezpečnostných
činností ............................................................................................................................................................
5 000 Sk
Položka 112
a) Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
1. krajským úradom podľa § 31 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon")
1.1. fyzickým osobám podľa § 31 ods. 4 zákona ............................................................................ 2 000 Sk
1.2. fyzickým osobám alebo právnickým osobám podľa § 31 ods. 5 zákona ........................... 5 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 31 ods. 2 zákona .......................... 15 000 Sk
b) Zmena povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného
1. krajským úradom ................................................................................................................................. 1 000 Sk
2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ......................................................................... 5 000 Sk
100 Sk
c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) ...................................................
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi
liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo veterinárnymi
pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu
1. fyzickým osobám .................................................................................................................................. 2 000 Sk
2. právnickým osobám ............................................................................................................................ 5 000 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 112a
a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi 500 Sk
b) Zmena povolenia vydaného podľa písmena a) ................................................................................. 200 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o využití prírodných liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd
podľa § 65 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov .............................................................................................
5 000 Sk
d) Vydanie súhlasu na vykonávanie geologických prác v ochranných pásmach prírodných
liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 66 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov ..
1 000 Sk
e) Vydanie stanoviska k vykonávaniu geologických prác, banskej činnosti alebo činnosti
vykonávanej banským spôsobom, ak sa tieto práce vykonávajú na získanie prírodných
liečivých zdrojov a zdrojov minerálnych stolových vôd podľa § 69 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení
neskorších predpisov ..................................................................................................................................
1 000 Sk
Položka 112b
a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku .................................................... 75 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku ................................................. 50 000 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku ................ 20 000 Sk
d) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie veterinárneho lieku ............. 20 000 Sk
e) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie humánneho lieku ..................................... 50 000 Sk
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku .................................... 20 000 Sk
Položka 112c
a) Žiadosť o registráciu novej chemickej látky alebo novej chemickej látky obsiahnutej
v chemickom prípravku ..................................................................................................................
3 000 Sk
b) Žiadosť o schválenie klasifikácie, balenia a označovania existujúcej chemickej látky
alebo prípravku ...............................................................................................................................
2 000 Sk
c) Žiadosť o schválenie karty bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej látky
alebo nebezpečného chemického prípravku ............................................................................
2 000 Sk
PoznámkaPoplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vzťahuje na chemický prípravok,
ktorý sa skladá z dvoch chemických látok. Za každú ďalšiu chemickú látku obsiahnutú
v chemickom prípravku sa určená suma poplatku zvyšuje o 25 %.
Položka 113
a) Vydanie povolenia na vývoz licencovaného tovaru (vývozná licencia) okrem povolenia na vývoz
kontrolovaného tovaru a tovaru v rámci autolimitačných medzivládnych dohôd, obilia, múky,
obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží, surového dreva, kovových odpadov
a vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii ................................................................
0,1 %
b) Vydanie povolenia na vývoz obilia, múky, obilných šrotov a zmesí, surových hovädzích koží,
surového dreva a kovových odpadov, z hodnoty tovaru uvedenej v povolení .......................................
0,5 %
c) Vydanie povolenia na dovoz licencovaného tovaru (dovozná licencia) okrem povolenia
na dovoz kontrolovaného tovaru, ropy, zemného plynu, čierneho uhlia a vojenského materiálu,
z hodnoty tovaru uvedenej v licencii ............................................................................................................
0,2 %
d) Vydanie povolenia na dovoz ropy, zemného plynu a čierneho uhlia, z hodnoty tovaru uvedenej
v povolení .........................................................................................................................................................
0,1 %
e) Vydanie povolenia na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru a vývoz tovaru v rámci
autolimitačných medzivládnych dohôd .......................................................................................................
500 Sk
f) Udelenie pracovnej licencie právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má sídlo alebo trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky, na práce v zahraničí v rámci zmluvy o dielo,
z kontrahovanej hodnoty prác .......................................................................................................................
0,2 %
g) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné a psychotropné látky
a prekurzory .....................................................................................................................................................
100 Sk
h) Vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom ....................................................... 50 000 Sk
i) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, z hodnoty tovaru uvedenej v licencii .. 0,2 %
najmenej 1 000 Sk
j) Vydanie duplikátu alebo predĺženie platnosti povolení (licencií) podľa písmen a) až i)................ 300 Sk
Splnomocnenie
V prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku.
IX. ČASŤ
COLNÁ SPRÁVA
Položka 114
a) Predĺženie platnosti colného dokladu pred uplynutím jeho platnosti................................................... 20 Sk
b) Overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom tovaru cez slo-
venské štátne hranice ........................................................................................................................................ 20 Sk
c) Overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru ...................................... 100 Sk
Položka 115
Vydanie osvedčenia o pôvode tovaru vrátane overenia, že vyvážaný tovar je slovenského pôvodu.............. 50 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány colnej správy. Doklady sú určené na identifikáciu tovaru v zahraničí.
Položka 116
Vydanie rozhodnutia o nomenklatúrnom zaradení tovaru alebo o pôvode tovaru ................................. 350 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické
osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa
osobitného zákona, národné metodické centrá, regionálne kultúrne centrá, knižnice a štátne divadlá.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky.
Položka 117
a) Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov
a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou..........................................................................
200 Sk
b) Podnet na začatie konania o dumpingu ............................................................................................ 50 000 Sk
c) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie dovozného cla, daní a iných platieb pri dovoze .............. 500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmena a) tejto položky pri cestných vozidlách a kontajneroch vyberajú orgány
colnej správy v súlade s ustanovením článku 46 ods. 1 Dohovoru TIR (vyhláška ministra
zahraničných vecí č. 144/1982 Zb.).
X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIA
Položka 118
Podanie žiadosti o udelenie súhlasu podľa § 7, § 13 ods. 2, § 14 ods. 2, § 19 ods. 6, § 27 ods. 2,
§ 28, § 29 ods. 1, § 30 ods. 1, § 32 ods. 3 a 4, § 34 ods. 3,§ 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
1. fyzická osoba........................................................................................................................................ 50 Sk
2. právnická osoba................................................................................................................................... 500 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení užívatelia poľovných revírov, ktorí ochranu
prírody a krajiny vykonávajú v súlade so zákonom č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení neskorších
predpisov, a múzeá s prírodovedným zameraním.2. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých
škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne
chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.3. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 32 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiadatelia, ktorí sú povinní odstraňovať
stromy a kry podľa osobitných predpisov.23a)
Poznámka
Poplatok podľa bodu 2 tejto položky sa vyberie aj od fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
ak nimi podaná žiadosť súvisí s predmetom ich podnikania.
Položka 119
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom Národnej rady Slovenskej
republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
1. fyzická osoba.......................................................................................................................................... 50 Sk
2. právnická osoba..................................................................................................................................... 500 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl
po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedeckovýskumnú činnosť, a múzeá
s prírodovedným zameraním.
2. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sú oslobodení žiadatelia, ktorí sú povinní
odstraňovať stromy a kry podľa osobitných predpisov.23a)
Poznámka
1. Za miestne zisťovanie, ak je potrebné na udelenie výnimky, vyberie sa poplatok podľa položky 8.
2. Poplatok podľa bodu 2 tejto položky sa vyberie aj od fyzických osôb oprávnených na podnikanie,
ak nimi podaná žiadosť súvisí s predmetom ich podnikania
Položka 119a
a) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz odpadov ................................................................................ 200 Sk
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov ...................................................... 200 Sk
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky 200 Sk
Položka 120
a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia.......................................................................... 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia.......................................................................... 800 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia........................................................................ 200 Sk
d) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia...................................................... 500 Sk
e) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu.................................... 70 Sk
Poznámky
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky vo výške 10 % určenej sadzby,
ak vykonáva zmenu sídla (trvalého pobytu), zmenu rodného čísla alebo zmenu identifikačného
čísla organizácie.
2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie prieskumných
území.
Položka 121
a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodno-
covanie geologických prác ..................................................................................................................
500 Sk
b) Rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie
geologických prác ...............................................................................................................................
300 Sk
c) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnoco-
vanie geologických prác......................................................................................................................
300 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmena a) tejto položky zahŕňa aj vydanie preukazu odbornej spôsobilosti na
projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác okrem prípadov znovuoverenla
odbornej spôsobilosti.
Položka 122
a) Vydanie rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác........................................................... 1 000 Sk
b) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu..... 70 Sk
c) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác.......................................... 300 Sk
d) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác ........................................... 500 Sk
Poznámky
1. Ak ide o zmenu sídla (trvalého pobytu) organizácie alebo zodpovedného zástupcu, zmenu
rodného čísla, identifikačného čísla organizácie, správny orgán vyberie poplatok vo výške 10 %
sadzby uvedenej v písmene a) tejto položky.
2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných
povolení na vykonávanie geologických prác.
Položka 123
Vydanie rozhodnutia o tom, že určitá činnosť je geologickou prácou......................................................... 50 Sk
Položka 124
Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhrade-
ným nerastom..............................................................................................................................................
100 Sk
Položka 125
a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska................................................. 600 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk ...................................................................... 300 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % určenej sadzby, ak
ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.
Položka 126
Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku................................................................................................... 300 Sk
Položka 127
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky
vo veciach ochrany ovzdušia ...........................................................................................................................
1 000 Sk
b) Žiadosť o udelenie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonanie merania
emisií a imisií, ak nejde o koncesovanú živnosť – úradné meranie ......................................................
5 000 Sk
Poznámky
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 50 % určenej sadzby, ak ide
o podanie žiadosti o rozšírenie rozsahu alebo predĺženie času platnosti osvedčenia
alebo oprávnenia.
2. Ak ide o zmenu priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmenu obchodného mena,
prípadne názvu a sídla právnickej osoby a o zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti
osvedčenia alebo oprávnenia, vyberie sa poplatok v sume 20 Sk.
3. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok podľa tejto položky.
4. Odňatie a zánik osvedčenia alebo oprávnenia sa nespoplatňujú.
5. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá, ak ide o koncesovanú živnosť - úradné meranie.
Položka 128
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach odpadov..... 5 000 Sk
Poznámka
Poznámky k položke 127 tu platia obdobne.
XI. ČASŤ
BANSKÁ ČINNOSŤ
Položka 129
Vydanie rozhodnutia o
a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia............................................................................ 500 Sk
b) zrušení chráneného ložiskového územia.................................................................................................. 200 Sk
Položka 130
Vydanie rozhodnutia o
a) určení dobývacieho priestoru.............................................................................................................. 1 000 Sk
b) zmene dobývacieho priestoru............................................................................................................. 800 Sk
c) zrušení dobývacieho priestoru............................................................................................................. 200 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru určuje
z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena b) až na štvrtinu určenej sadzby.
Položka 131
Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu...... 1 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priesto-
rov. Poplatníkom je nadobúdateľ dobývacieho priestoru.
Položka 132
a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti
1. v podzemí............................................................................................................................................. 1 000 Sk
2. na povrchu........................................................................................................................................... 500 Sk
b) Vydanie banského oprávnenia.......................................................................................................... 2 000 Sk
c) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené banské oprávnenie .................................................................................................
200 Sk
d) Vydanie výpisu z banského registra ................................................................................................. 100 Sk
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania
a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto
banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) bodu 1 tejto položky až o 50 % určenej sadzby.
2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % určenej sadzby,
ak ide o vydanie rozhodnutia o zmene povolenej banskej činnosti.
3. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až na desatinu určenej
sadzby, ak ide len o predĺženie časovej platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.
Položka 133
Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie,
prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
a) podzemným spôsobom........................................................................................................................... 500 Sk
b) povrchovým spôsobom........................................................................................................................... 300 Sk
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o zmenu povolenia dobývania,
zabezpečenia alebo likvidácie, znížiť poplatok až o 50 % určenej sadzby.
2. Správny orgán môže znížiť poplatok až na desatinu určenej sadzby, ak ide len o predĺženie
časovej platnosti povolenia.
Položka 134
Vydanie povolenia na uvedenie výbušniny alebo pomôcky na použitie výbušnín do obehu..................... 300 Sk
Položka 135
Vydanie povolenia na odber výbušnín....................................................................................................... 100 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby, ak ide
o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.
Poznámka
Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je povolenie na odber výbušnín súčasťou
povolenia na trhacie alebo ohňostrojné práce podľa položky 137.
Položka 136
Vydanie povolenia na zhotovenie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce..................................... 500 Sk
Položka 137
Vydanie povolenia na
a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce....................................................................... 200 Sk
b) trhacie práce veľkého rozsahu.................................................................................................................... 400 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až na trojnásobok sadzby, ak
sa jedným rozhodnutím povoľuje viac odstrelov.
Poznámky
1. Správny orgán zníži poplatok podľa tejto položky o 50 % určenej sadzby, ak je žiadateľom fyzická
osoba.
2. Správny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je povolenie na trhacie práce súčasťou
povolenia podľa položky 132 alebo 133.
Položka 138
Vydanie povolenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov
ohňostrojov a pyrotechnikov ..........................................................................................................................
1 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky znížiť až na pätinu určenej sadzby v prípadoch
zmeny povolenia alebo schvaľovania zmeny učebných osnov a textov.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a schvaľovanie učebných osnov a testov.
Položka 139
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín........................................................................ 600 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním
a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Položka 140
Vydanie povolenia na stavbu skladu výbušnín......................................................................................... 1 500 Sk
Položka 141
Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín .......................................................................... 1 500 Sk
Položka 142
Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby........................................................................ 1 500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli povolené
v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 132.
Položka 143
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov 500 Sk
b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej
činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky
podľa písmena a) ............................................................................................................................................
500 Sk
c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b)
vrátane opakovaného preskúšania ..............................................................................................................
400 Sk
Položka 144
a) Vydanie oprávnenia na vypracúvanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok
a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených
technických zariadení .............................................................................................................................
1 500 Sk
b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie,
skúšky a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov ...........................
500 Sk
Poznámka
Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a overenie
spôsobilosti sa poplatok zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 5 000 Sk.
Položka 145
Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení odberateľovi podľa
osobitných predpisov.................................................................................................................................... 500 Sk
Položka 146
Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov
a) na dovoz technických zariadení................................................................................................................... 300 Sk
b) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja.................................................................... 300 Sk
c) k projektovej dokumentácii stavieb............................................................................................................. 300 Sk
d) k stavbe, k zariadeniu ................................................................................................................................... 300 Sk
Poznámka
Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie
dokumentácie sa poplatok zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 3 000 Sk.
Položka 147
a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov 300 Sk
b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov 500 Sk
Poznámky
1. Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie
dokumentácie sa poplatok zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 3 000 Sk.
2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa aj posúdenie výsledku overovacej prevádzky.
3. Pri povoľovaní zmeny na vybranom banskom zariadení sa určí základný poplatok v sume 150 Sk
a za každú aj začatú hodinu sa zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 1 500 Sk.
Položka 148
Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie
alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti vyko-
návanej banským spôsobom .................................................................................................................... 300 Sk
Poznámka
Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a overenie spôso-
bilosti sa poplatok zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 3 000 Sk.
Položka 149
Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo podstatné
zmeny na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb .......................................................
500 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie.
Položka 150
a) Povolenie výnimky z banských predpisov ................................................................................................... 500 Sk
b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch .................. 1 000 Sk
c) Predĺženie platnosti povolenej výnimky ....................................................................................................... 300 Sk
d) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem ............................................................................... 500 Sk
Poznámka
Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie
dokumentácie sa poplatok podľa písmen a), c) a d) zvyšuje o 50 Sk, najviac však do sumy 2 000 Sk
Položka 150a
Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia,
zaradenia alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch ................................................
300 Sk
XII. ČASŤ
JADROVÁ BEZPEČNOSŤ
Položka 151
Vydanie rozhodnutia o súhlase na
a) jednotlivé etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, najmä na zavážanie jadrového
paliva do reaktora, na začatie fyzikálneho spustenia, energetického spustenia a skúšobnej
prevádzky jadrového zariadenia .................................................................................................................... 3 000 Sk
b) vykonanie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnost jadrového zariadenia..................................... 1 500 Sk
c) používanie zariadenia na dopravu jadrových materiálov a na ich prepravu....................................... 1 000 Sk
d) skladovanie, spracovanie a ukladanie jadrových materiálov............................................................... 2 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia pre vysoké školy alebo
výskumné ústavy, v ktorých sa jadrové zariadenie využíva na výskumné alebo študijné účely.
Splnomocnenie
V prípade písomného podania s neúplnou alebo nevyhovujúcou dokumentáciou môže správny
orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky až o 50 % určenej sadzby.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmen a) a d) tejto položky sa vyberie za každé jednotlivé rozhodnutie.
2. Poplatok podľa tejto položky zahŕňa i miestne zisťovanie.
Položka 152
Vydanie rozhodnutia o schválení
a) súhrnu medzných stavov a parametrov jadrových zariadení.....................................................................
3 000 Sk
b) programov zabezpečenia akosti vybraných zariadení z hľadiska jadrovej bezpečnosti....................... 2 000 Sk
c) programov uvádzania jadrových zariadení do prevádzky vrátane programov fyzikálneho a energe-
tického spúšťania..................................................................................................................................................
5 000 Sk
d) zmeny limitov a podmienok programov uvádzania do prevádzky a spôsobu zaistenia jadrovej
bezpečnosti jadrového zariadenia......................................................................................................................
1 000 Sk
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 151.
Splnomocnenie
Poplatok za vydanie rozhodnutia podľa písmena d) tejto položky môže správny orgán znížiť až na
polovicu sadzby.
Poznámky
1. Poplatok podľa písmena b) tejto položky vyberie správny orgán osobitne za vydané rozhodnutie
o schválení zadávacieho programu, osobitne za schválenie každého čiastkového programu
a osobitne za každý individuálny program.
2. Poznámka č. 2 k položke 151 platí tu obdobne.
3. Ak sa rozhodnutie podľa tejto položky použije ako podklad pre rozhodnutie podľa položky 151,
správny orgán poplatok nevyberie.
Položka 153
Vydanie posudku o
a) vnútornom havarijnom pláne jadrového zariadenia............................................................................
3 000 Sk
b) vonkajšom havarijnom pláne.................................................................................................................. 3 000 Sk
c) havarijnom poriadku zariadenia na dopravu jadrových materiálov................................................... 1 000 Sk
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 151.
Položka 154
Vydanie
a) oprávnenia na odber jadrových materiálov................................................................................................... 500 Sk
b) oprávnenia na výrobu a opravy uzavretých žiaričov...................................................................................... 500 Sk
c) poverenia na vystavovanie osvedčení a sprievodných listov pre dovážané rádioaktívne žiariče.........
d) poverenia na odvozy a uskladňovanie rádioaktívnych odpadov................................................................
300 Sk
500 Sk
Splnomocnenie
1. V prípade zmeny poverenia alebo oprávnenia môže správny orgán znížiť poplatok až o 50 %
určenej sadzby.
2. Poplatok môže správny orgán znížiť až na desatinu určenej sadzby, ak ide len o predĺženie časovej
platnosti poverenia alebo oprávnenia.
Položka 155
Vydanie oprávnenia
a) právnickej osobe na prípravu vybraných zamestnancov ................................ 2 000 Sk
b) fyzickej osobe na odbornú prípravu vybraných zamestnancov ..................... 500 Sk
Položka 156
Schválenie učebných osnov a spôsobu prípravy vybraných pracovníkov................................................. 1 000 Sk
Splnomocnenie
V prípade schvaľovania zmeny učebných osnov alebo spôsobu prípravy vybraných pracovníkov
môže správny orgán poplatok podľa tejto položky znížiť až na polovicu určenej sadzby.
Položka 157
Vydanie oprávnenia na činnosť vybraných pracovníkov ............................................................................ 300 Sk
Poznámka
Odňatie oprávnenia na činnosť vybraných pracovníkov sa nespoplatňuje.
XIII. ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA
Položka 158
a) Vydanie oprávnenia alebo osvedčenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce
a technických zariadení24).................................................................................................................. 500 Sk
b) Vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických
zariadení v jadrovej energetike25) vrátane miestneho zisťovania na účely overenia spôsobilosti,
za každú aj začatú hodinu pracovného času ...................................................................................................... 200 Sk
najviac však 10 000 Sk
c) Vydanie osvedčenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických
zariadení v jadrovej energetike26).........................................................................................................................
500 Sk
d) Vydanie odborného stanoviska podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce
a technických zariadení v jadrovej energetike27)................................................................................................
1 000 Sk
e) Vydanie stanoviska orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce
a technickými zariadeniami k pravidlám o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa
ustanovení Zákonníka práce ..................................................................................................................................
500 Sk
f) Povolenie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...............................................................................................................
300 Sk
g) Predĺženie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ...............................................................................................................
100 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena d) tejto položky znížiť,
prípadne podľa rozsahu posudzovanej dokumentácie zvýšiť až na päťnásobok určenej sadzby.
Poznámky
1. Poplatky podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.
2. Za každú aj začatú hodinu pracovného času potrebného na miestne zisťovanie a posudzovanie
dokumentácie sa poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky zvyšuje o 50 Sk, najviac však
do sumy 1 000 Sk.
3. Poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.
Položka 159
a) Žiadosť o vydanie potvrdenia (oprávnenia) o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov28)
v oblasti určených technických zariadení na dráhach na zváranie koľajových vozidiel a vyhradených
koľajových zariadení v doprave, pri opravách kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb vrátane
miestneho zisťovania na účely overenia odbornej spôsobilosti organizácie, za každú aj začatú
 
hodinu pracovného času pracovníka jednej odbornosti .................................................................................... 400 Sk
  najviac 30 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie vyjadrenia o spôsobilosti určeného technického zariadenia a kontajnerov ISO
na prevádzku vrátane preverenia spôsobilosti podľa osobitných predpisov28) podľa druhu zariadenia
a druhu výkonu
  1. Elektrické zariadenia
 
    1.1. pred uvedením do prevádzky...................................................................................................................... od 100 do 8 000 Sk
    1.2. po uvedení do prevádzky............................................................................................................................. od 50 do 3 000 Sk
  2. Zdvíhacie zariadenia  
    2.1. pred uvedením do prevádzky..................................................................................................................... od 500 do 3 000 Sk
    2.2. po uvedení do prevádzky............................................................................................................................ od 300 do 2 000 Sk
  3. Lanové dráhy  
    3.1. pred uvedením do prevádzky.................................................................................................................... od 100 000 do 500 000 Sk
    3.2. po uvedení do prevádzky........................................................................................................................... od 1 000 do 5 000 Sk
  4. Tlakové zariadenia  
    4.1. pred uvedením do prevádzky................................................................................................................... od 100 do 6 000 Sk
    4.2. po uvedení do prevádzky........................................................................................................................... od 100 do 5 000 Sk
  5. Plynové zariadenia  
    5.1. pred uvedením do prevádzky................................................................................................................... od 100 do 2 000 Sk
    5.2. po uvedení do prevádzky.......................................................................................................................... od 100 do 1 000 Sk
  6. Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus.................... 1 000 Sk
c) Vydanie osvedčenia (preukazu) pracovníkom podľa osobitných predpisov28) v oblasti určených
technických zariadení na dráhach o zváraní koľajových vozidiel a vyhradených koľajových
zariadení v doprave, pri opravách kontajnerov ISO radu 1 a výmenných nadstavieb vrátane
 
overenia odbornej spôsobilosti......................................................................................................................... 500 Sk
Splnomocnenie
1. Poplatky v rámci ustanoveného rozpätia určí podľa druhu určeného technického zariadenia
v závislosti od rozsahu a zložitosti výkonu orgán štátneho odborného technického dozoru na
dráhach.
2. Správny orgán môže zvýšiť poplatky podľa písmen a) a b) tejto položky až na päťnásobok
určených sadzieb, ak je žiadateľom cudzozemec alebo ak sa úkon vykonáva v záujme cudzozemca.
3. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného technického dozoru na dráhach.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 159a
a) Vydanie technického preukazu určeného dráhového vozidla
1. už prevádzkovaného .................................................................................................. 1 000 Sk
2. novododaného ........................................................................................................... 2 000 Sk
b) Zmena údajov v technickom preukaze určeného dráhového vozidla ................ 500 Sk
Položka 160
Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov v oblasti určených
technických zariadení na dráhach na ich dovoz........................................................................................
1 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Položka 161
Posúdenie technickej dokumentácie určených technických zariadení a vydanie odborného stano-
viska (vrátane vydania osvedčenia o posúdení technickej dokumentácie prototypu), za každú aj
začatú hodinu pracovného času............................................................................................................................... 200 Sk
najviac 25 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti a právnické
osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného
zákona.
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 161a
Vydanie technického preukazu určeného dráhového vozidla na železničnej dráhe 1 000 Sk
a) pre novovyrobené dráhové vozidlo .................................................................................... 1 000 Sk
b) pre už prevádzkované dráhové vozidlo ............................................................................. 500 Sk
XIV. ČASŤ
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Položka 162
Návrh na vydanie rozhodnutia o tom, či dohoda obmedzujúca súťaž spĺňa ustanovené podmienky,
za ktorých sa na ňu nevzťahuje zákaz (negatívny atest).........................................................................
2 000 Sk
Položka 163
Návrh na vydanie súhlasu s koncentráciou, ak spoločný obrat účastníkov koncentrácie je
a) menej ako 1 miliarda Sk................................................................................................................... 15 000 Sk
b) najmenej 1 miliarda Sk..................................................................................................................... 50 000 Sk
Poznámky
1. Poplatníkom podľa tejto položky je oznamovateľ koncentrácie podľa § 9 ods. 5 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.
2. Spoločný obrat podľa tejto položky sa vypočíta podľa § 9 ods. 2 a 3 zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z.
Položka 164
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Protimonopolného úradu Slovenskej republiky........................... 10 000 Sk
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.
XV. ČASŤ
PUNCOVNÍCTVO
Položka 165
a) Overenie platnosti puncovej značky............................................................................................................ 20 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky na tovar z drahých kovov......................................... 200 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky na tovar z drahých kovov......................... 40 Sk
d) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin...................... 400 Sk
Poznámka
Podľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.
XVI. ČASŤ
PRIEMYSELNÉ PRÁVA
Položka 166
a) Vydanie fotokópie, odpisu, výpisu z registra, zo spisu alebo z úradnej listiny, za každú aj začatú
stranu ..................................................................................................................................................................
100 Sk
b) Podanie prihlášky na preukázanie odbornej spôsobilosti advokátom alebo komerčným právni-
kom a vykonanie odbornej skúšky uchádzačom o zápis do registra patentových zástupcov ............
1 500 Sk
Položka 167
a) Podanie žiadosti o
1. odpustenie zameškania lehoty.............................................................................................................. 1 000 Sk
2. vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie.......................................................... 200 Sk
b) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(ďalej len „Úrad") ..........................................................................................................................................
2 500 Sk
Poznámka
Poplatok zaplatený podľa písmena b) tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu
vyhovelo.
VYNÁLEZY
Položka 168
a) Podanie prihlášky vynálezu
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami.................................................................................................. 800 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi..................................................................................................................... 1 600 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. zverejnenie prihlášky vynálezu pred zákonom ustanovenou lehotou............................................ 600 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky vynálezu na iného prihlasovateľa alebo prevodu
alebo prechodu patentu na iného majiteľa ..............................................................................................
800 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa vynálezu alebo majiteľa patentu......................... 300 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa vynálezu, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu, za každú prihlášku vynálezu
alebo patentu .................................................................................................................................................
200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa vynálezu alebo majiteľa patentu........................................ 200 Sk
6. utajenie alebo odtajenie vynálezu......................................................................................................... 1 000 Sk
7. zápis licenčnej zmluvy do patentového registra, za každý vynález.................................................. 200 Sk
8. udelenie nútenej licencie na vynález.................................................................................................... 5 000 Sk
9. prevedenie autorského osvedčenia na patent.................................................................................... 2 000 Sk
10. zápis každého ďalšieho rozhodného údaja do patentového registra........................................... 200 Sk
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky vynálezu
1. do 10 uplatnených patentových nárokov............................................................................................... 2 500 Sk
2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok............................................................................................. 400 Sk
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov............................................................... 2 000 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres..................................................................... 200 Sk
Oslobodenie
Od poplatku vybraného podľa písmena b) bodu 2 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Poznámka
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy Úradu.
Ak podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené na 3,5-palcovej diskete, upravené v textových
editoroch T 602, MS Word, Win Text, Word Perfect, vyberie sa poplatok v 2/3 určenej sadzby.
Položka 169
a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie spadá do rozsahu patentu..................................................... 5 000 Sk
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia prá-
voplatnosti rozhodnutia o udelení patentu..................................................................................................... 1 000 Sk
Položka 170
Udržiavanie platnosti patentu za
a) 3., 4. a 5. rok spolu........................................................................................................................... 5 000 Sk
b) 6. rok................................................................................................................................................. 1 700 Sk
c) 7. rok................................................................................................................................................. 2 100 Sk
d) 8. rok................................................................................................................................................. 2 700 Sk
e) 9. rok................................................................................................................................................. 3 500 Sk
f) 10. rok................................................................................................................................................. 4 500 Sk
g) 11. rok................................................................................................................................................. 5 500 Sk
h) 12. rok................................................................................................................................................ 6 500 Sk
ch) 13. rok................................................................................................................................................ 7 500 Sk
i) 14. rok................................................................................................................................................ 8 500 Sk
j) 15. rok................................................................................................................................................. 9 500 Sk
k) 16. rok................................................................................................................................................ 11 000 Sk
l) 17. rok................................................................................................................................................ 12 500 Sk
m) 18. rok................................................................................................................................................ 14 000 Sk
n) 19. rok................................................................................................................................................ 15 500 Sk
o) 20. rok................................................................................................................................................ 17 000 Sk
Poznámky:
1. Poplatok za tretí až piaty rok udržiavania platnosti patentu sa platí vo výške ustanovenej
zákonom platným v čase rozhodnutia o udelení patentu. V rozhodnutí o udelení patentu sa
uvedie aj údaj o výške poplatku. Poplatky za udržiavanie platnosti patentu na ďalšie obdobie sa
platia bez výzvy Úradu vo výške ustanovenej zákonom platným v čase platenia poplatku. Ak
poplatník zaplatil poplatok vopred na obdobie, keď začiatok lehoty na zaplatenie poplatku začína
plynúť až v čase platnosti nového zákona, musí poplatok zaplatiť vo výške ustanovenej týmto
zákonom. Ak poplatník platí poplatok v ďalšej lehote šiestich mesiacov podľa bodu 4 týchto
poznámok, použije sa zákon platný v čase splatnosti poplatku v predchádzajúcej (uplynulej)
lehote splatnosti.
2. a) Poplatok za udržiavanie platnosti patentu za tretí až piaty rok je splatný najneskôr do troch
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu.
b) Poplatok za šiesty a každý ďalší rok platnosti patentuje splatný pred uplynutím predchádzajúceho
roka platnosti patentu.
3. Ak lehota uvedená v bode 2 písmene b) uplynula pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
o udelení patentu, poplatky v týchto prípadoch sú splatné v lehote ustanovenej v bode 2 písmene a).
4. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v bodoch 2 a 3, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej
lehote šiestich mesiacov. V takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
5. Za udržiavanie platnosti patentu, na ktorý dal majiteľ ponuku licencie, sa platia poplatky
v polovičnej výške.
Položka 171
Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 81 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb. o vyná-
lezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch sa vyberá poplatok podľa položky 170.
Položka 172
Úkony Úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa zmluvy o patentovej spolupráci........ 1 600 Sk
ÚŽITKOVÉ VZORY
Položka 173
a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami.................................................................................................... 700 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi........................................................................................................................ 1 400 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov............................................................ 500 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu
alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa................................................................................ 800 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu alebo prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru............................. 300 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa úžitkového vzoru, pôvodcu úžitkového vzoru alebo majiteľa úžitkového vzoru,
za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor........................................................................................ 200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru............................................ 200 Sk
6. zápis licenčnej zmluvy do registra, za každý úžitkový vzor.................................................................... 200 Sk
7. udelenie nútenej licencie na úžitkový vzor.............................................................................................. 5 000 Sk
8. zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra úžitkových vzorov........................................................ 200 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) bodu 2 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Položka 174
a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru 5 000 Sk
b) Návrh na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov....................................................... 500 Sk
c) Konanie o výmaze úžitkového vzoru................................................................................................... 2 500 Sk
Poznámka
Podľa písmena c) tejto položky sa vyberie poplatok za konanie o návrhu na výmaz začaté na základe
vyjadrenia majiteľa úžitkového vzoru. Poplatok sa vyberie po konaní a poplatníkom je ten, kto nemal
v konaní úspech. Pri čiastkovom úspechu v konaní rozhodne o výške miery úspešnosti účastníkov
Úrad.
Položka 175
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky......................................................................................................................... 3 000 Sk
2. po druhý raz o tri roky...................................................................................................................... 6 000 Sk
Poznámky
1. Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti,
poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od
vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
2. Ak sa poplatok nezaplatil v určenej lehote, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich
mesiacov; v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
PRIEMYSELNÉ VZORY
Položka 176
a) Podanie prihlášky priemyselného vzoru
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami
1.1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku..................................................................................................... 600 Sk
1.2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v tejto prihláške...................................... 100 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi
2.1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku...................................................................................................... 1 200 Sk
2.2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v tejto prihláške...................................... 200 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zápisu priemyselného vzoru do registra priemyselných vzorov............................................. 500 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky priemyselného vzoru na iného prihlasovateľa alebo
prevodu alebo prechodu priemyselného vzoru na iného majiteľa ........................................................... 600 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu, prihlasovateľa alebo majiteľa priemyselného vzoru................................. 300 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa priemyselného vzoru, pôvodcu priemyselného vzoru alebo majiteľa priemyselného
vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný priemyselný vzor .......................................................................
100 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa priemyselného vzoru..................................... 200 Sk
6. utajenie alebo odtajenie priemyselného vzoru....................................................................................... 1 000 Sk
7. zápis licenčnej zmluvy do registra priemyselných vzorov, za každý priemyselný vzor...................... 200 Sk
8. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra priemyselných vzorov ........................... 200 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) bodu 2 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Položka 177
a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu zapísaného priemy-
selného vzoru .................................................................................................................................................
3 000 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz priemyselného vzoru z registra priemyselných vzorov
1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku.........................................................................................................
600 Sk
2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v priemyselnom vzore............................... 100 Sk
Položka 178
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu priemyselného vzoru
1. po prvý raz o päť rokov...................................................................................................................... 2 000 Sk
2. po druhý raz o päť rokov................................................................................................................... 4 000 Sk
Poznámky
1. Ak dôjde k zápisu priemyselného vzoru do registra priemyselných vzorov po uplynutí doby jeho
platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa priemyselného vzoru do dvoch
mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
2. Ak sa poplatok nezaplatil v určenej lehote, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich
mesiacov; v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV
Položka 179
a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov ...................................................................... 5 000 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného prihla-
sovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného
majiteľa ............................................................................................................................................................ 600 Sk
2. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa topografie polovodičových výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových vý-
robkov alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov, za každú prihlášku alebo zapísanú
topografiu polovodičových výrobkov............................................................................................................ 200 Sk
3. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov......... 200 Sk
4. zápis licenčnej zmluvy do registra topografií polovodičových výrobkov............................................ 200 Sk
5. udelenie nútenej licencie na topografiu polovodičových výrobkov.................................................... 5 000 Sk
6. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra topografií polovodičových výrobkov . 200 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) bodu 1 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Položka 180
Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov............................................... 4 000 Sk
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Položka 181
a) Podanie prihlášky
1. individuálnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb........................................ 3 000 Sk
2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried výrobkov alebo služieb............................................ 5 000 Sk
3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu výrobkov alebo služieb
nad tri triedy ..................................................................................................................................................
300 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného majiteľa .............................
600 Sk
2. vyhlásenie ochrannej známky za chýrnu........................................................................................... 20 000 Sk
3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú prihlášku alebo zapísanú ochrannú
známku ..........................................................................................................................................................
100 Sk
4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky................................... 200 Sk
5. zápis licenčnej zmluvy na ochrannú známku do registra................................................................ 500 Sk
6. zápis zúženia zoznamu výrobkov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy
alebo zmluvy o prihláške a používaní kolektívnej ochrannej známky, zmenu v ochrannej známke
500 Sk
7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra ochranných známok ........................ 200 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) bodu 1 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Položka 182
a) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok .......................................................... 600 Sk
b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok .......................................... 500 Sk
Položka 183
Podanie žiadosti o
a) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky................................................................................. 2 500 Sk
b) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky..................................................................................... 3 000 Sk
c) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr
však do šiestich mesiacov od tohto dátumu............................................................................................ 3 500 Sk
d) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr
však do šiestich mesiacov od tohto dátumu............................................................................................ 4 000 Sk
Položka 184
Podanie žiadosti o
a) medzinárodný zápis ochrannej známky...................................................................................................... 1 500 Sk
b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky................................................................................ 1 500 Sk
c) územné rozšírenie alebo zúženie medzinárodného zápisu ochrannej známky................................... 800 Sk
d) zúženie zoznamu výrobkov alebo služieb medzinárodne zapísanej ochrannej známky, zápis
prevodu alebo prechodu medzinárodne zapísanej ochrannej známky, zápis zmeny mena,
priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena alebo názvu sídla majiteľa medzinárodne
zapísanej ochrannej známky ..............................................................................................................................
500 Sk
OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV
Položka 185
a) Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobkov...................................................................................... 2 000 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvodu výrobkov........................................................................... 2 000 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu zapísaného označenia pôvodu výrobkov na iného užívateľa........ 600 Sk
3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu výrobkov..................................................................... 100 Sk
4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu výrobkov........................ 200 Sk
5. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu .................................. 200 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) bodu 2 tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona
č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Položka 186
Návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobkov............................................................................. 2 000 Sk
Položka 187
Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobkov ....................................................... 1 000 Sk
XVII. ČASŤ
METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA
Položka 188
a) Podanie prihlášky fyzickou osobou alebo právnickou osobou na registráciu výrobcu,
opravára alebo montážnika meradiel ..........................................................................................................
500 Sk
b) Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(ďalej len „úrad“) o vydanie písomného odborného výkladu slovenských technických noriem
(ďalej len „normy“), za každých päť noriem ................................................................................................
300 Sk
c) Podanie žiadosti na úrade o vydanie písomného odborného výkladu k článkom normy
z hľadiska ich záväznosti, za každú normu .................................................................................................
300 Sk
PoznámkaPoplatok podľa písmen b) a c) sa nevyberie, ak ide o žiadosti v súvislosti s tvorbou
Slovenských technických noriem.
Položka 189
Podanie žiadosti na úrade o autorizáciu
a) štátneho metrologického strediska.................................................................................................... 1 000 Sk
b) na výkon úradného merania................................................................................................................ 1 000 Sk
c) certifikačného orgánu............................................................................................................................ 1 000 Sk
d) štátnej skúšobne................................................................................................................................... 1 000 Sk
Položka 190
a) Vydanie osvedčenia o akreditácii úradom a Slovenským národným akreditačným systémom
(ďalej len „SNAS") ......................................................................................................................................... 1 000 Sk
300 Sk
b) Obnovenie účinnosti osvedčenia o akreditácii úradom a SNAS.....................................................
c) Zmena v osvedčení o akreditácii vykonaná úradom a SNAS............................................................ 200 Sk
Položka 191
Vydanie povolenia na vykonanie skúšok a na posudzovanie výrobkov zahraničnými inštitúciami........ 100 Sk
Položka 192
Podanie žiadosti o uznanie skúšok výrobku vykonaných v zahraničí na schválenie výrobku pre
územie Slovenskej republiky ....................................................................................................................
100 Sk
Položka 193
Podanie žiadosti na úrade o vydanie potvrdenia o tom, že výrobok nepodlieha povinnému
schváleniu alebo certifikácii alebo že meradlo schvaľovaniu typu nepodlieha,
za každý typ výrobku .............................................................................................................................
200 Sk
Položka 194
a) Podanie žiadosti na úrade alebo štátnej skúšobni o schválenie výrobku alebo vydanie
certifikátu alebo osvedčenia o výrobku, alebo vydanie rozhodnutia o schválení typu meradla
alebo dodatku k rozhodnutiu o schválení typu meradla ..................................................................
200 Sk
b) Vydanie osvedčenia na výherný prístroj podľa osobitného zákona28a) .................................. 100 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnej starostlivosti
a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby podľa osobitného
zákona vo vzťahu k príjemcovi bez úhrady vynaložených nákladov, za úplnú alebo čiastočnú
úhradu vynaložených nákladov.
XVIII. ČASŤ
KONZULÁRNE POPLATKY
SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI
1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľské úrady môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia a z dôvodu vzájomnosti môžu poplatok zvýšiť vo vzťahu k cudzozemcovi.
2. Zastupiteľský úrad môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu.
Položka 195
a) Vstupné, návratné, jednosmerné prejazdné vízum................................................................................. 660 Sk
b) Obojstranné prejazdné vízum....................................................................................................................... 990 Sk
c) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na tri mesiace............................................ 1 540 Sk
d) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na šesť mesiacov..................................... 2 750 Sk
e) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na 12 mesiacov......................................... 3 850 Sk
f) Predĺženie platnosti spätného víza............................................................................................................... 330 Sk
g) Predĺženie platnosti víza, z určenej sadzby................................................................................................ 50 %
Oslobodenie
Od poplatku za udelenie víza sú oslobodení
1. držitelia diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,
2. deti do 15. roku veku,
3. občania štátov, s ktorými Slovenská republika uzavrela dohody o bezplatnom udeľovaní víz,
jednostranne zrušila vízové poplatky alebo na základe reciprocity.
4. novinári, ktorí sú akreditovaní v Slovenskej republike, na základe predloženia platného novi-
nárskeho preukazu vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vyberajú vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak ide
o prednostné udelenie víza, najmä mimo úradných hodín.
Položka 195a
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva............................ 500 Sk
Položka 196
Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky.............................................. 3 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci sa
služobne v zahraničí.
Položka 197
Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade................................................................................................ 750 Sk
Poznámky
1. Podľa tejto položky sa nepostupuje, ak je žiadaný úkon spoplatnený podľa iných položiek tejto
časti sadzobníka.
2. Za podanie žiadosti o povolenie zmeny mena alebo priezviska sa vyberie poplatok podľa položky 18.
Položka 198
Vybranie pohľadávky, renty a podobne s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia, úkony
v konaní o dedičstve (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie a doručenie de-
dičstva), z vybranej sumy (ceny) alebo hodnoty dedičstva ............................................................................. 4%
najmenej 150 Sk
Poznámky
1. Ak sa pri vybavení žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie
pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyberie sa poplatok za podanie žiadosti na zastupiteľskom
úrade.
2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva
nezníženej o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.
Položka 199
Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, zo sumy alebo ceny
predmetu za každý rok................................................................................................................................. 1 %
najmenej 150 Sk
b) listín alebo spisov, za každý rok............................................................................................................ 200 Sk
Poznámka
Poplatok sa nevyberie v prípade, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade len za účelom
jeho doručenia.
Položka 200
a) Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a podobne....................................... 600 Sk
b) Spísanie plnomocenstva s overením podpisu............................................................................................ 300 Sk
Poznámka
Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ďalších tlačív, ktoré slúžia pre úradnú
potrebu alebo potrebu zastupiteľského úradu.
Položka 201
Vidovanie listín bez overovania.................................................................................................................... 150 Sk
Položka 202
a) Overenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis............................................................ 100 Sk
b) Overenie úradných pečiatok a úradných podpisov na listinách vydaných cudzozemskými
orgánmi na použitie v Slovenskej republike (superlegalizácia), za každý odtlačok a za každý
podpis...................................................................................................................................................................... 200 Sk
c) Overenie úradných pečiatok a úradných podpisov na listinách vydaných orgánmi Slovenskej
republiky na použitie v cudzine, za každý odtlačok a za každý podpis ......................................................... 200 Sk
Položka 203
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) vrátane overenia..................................................................................... 250 Sk
b) Overenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie) ........................................................................... 250 Sk
c) Overenie správnosti predloženého prekladu............................................................................................. 250 Sk
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vyberajú v polovičnej výške, ak ide o zápis do osobitnej matriky
(matričná udalosť v cudzine). Poplatok sa vyberie za každú ai začatú stranu.
Položka 204
Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom................................................................................................ 200 Sk
Položka 205
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu
a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu.................................................................................... 600 Sk
b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu.................................................................................... 650 Sk
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu........................................................ 1 000 Sk
d) z čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak. 30 Sk
e) do čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov, za každý slovný znak....... 30 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 206
a) Vyhotovenie matričného dokladu............................................................................................................... 300 Sk
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho overenie.................................................................. 700 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.
Položka 207
Podanie žiadosti o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky.............................................. 200 Sk
Položka 208
Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín
alebo spisov ................................................................................................................................................ 150 Sk
Položka 209
a) Vydanie cestovného pasu........................................................................................................................... 750 Sk
b) Vydanie cestovného pasu osobám do 15 rokov..................................................................................... 250 Sk
c) Vystavenie cestovného preukazu (náhradného cestovného dokladu) na cestu do Slovenskej
republiky a späť ................................................................................................................................................. 250 Sk
d) Vykonanie zmeny v cestovnom pase......................................................................................................... 150 Sk
e) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmien v cestovnom preukaze (náhradnom cestovnom
doklade) na cestu do Slovenskej republiky a späť...................................................................................... 50 Sk
í) Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého................................... 100 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky až do výšky dvojnásobku príslušnej sadzby,
ak cestovný doklad vydáva ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený cestovný doklad.
Položka 210
a) Vyhotovenie cestovného preukazu na návrat do Slovenskej republiky osobám
s trvalým pobytom v Slovenskej republike .................................................................................................
100 Sk
b) Vyhotovenie cestovného preukazu totožnosti (náhradného cestovného dokladu)
na návrat do Slovenskej republiky osobe bez štátnej príslušnosti s trvalým bydliskom
v Slovenskej republike ...................................................................................................................................
250 Sk
PoznámkaSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť.
Položka 211
Vydanie potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc ............................................................................ 600 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípadoch, ak slovenské spoje nevydali povolenie na
prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.
Položka 212
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte osoby................................................................................ 150 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za potvrdenie alebo písomné oznámenie údajov o každej
osobe v ňom uvádzanej.
Položka 213
Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky ................................................................ 300 Sk
Položka 214
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov veku............................. 10 000 Sk
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 18. roku veku............................. 500 Sk
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho
občianstva Českej republiky ..........................................................................................................................
200 Sk
d) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho
občianstva Českej republiky dieťaťu do 18. roku veku .............................................................................
100 Sk
e) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky jednou listinou .............................................
1. manželov v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky ...................................... 200 Sk
2. manželov a ich detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej
republiky .............................................................................................................................................................
200 Sk
3. detí do 18. roku veku v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky .................. 100 Sk
Poznámky
1. Listina o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa odovzdá (doručí) až po zaplatení
poplatku.
Položka 215
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov veku .............................. 5 000 Sk
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 18. roku veku................................ 500 Sk
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá bola k 31. 12. 1992 štátnym
občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt v Slovenskej .....................
500 Sk
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky jednou listinou
1. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku.................................................................................................. 5 000 Sk
2. deťom do 18. roku veku ............................................................................................................................ 500 Sk
3. manželom, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky .................................................................
500 Sk
4. manželom a ich deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky .................
500 Sk
5. rodičovi a jeho deťom do 18. roku veku, ktorí boli k 31. 12. 1992 štátnymi občanmi Českej
a Slovenskej Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky .................
500 Sk
Položka 216
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz a prevoz (jednosmerný i obojsmerný)
a) každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí
1. štátny občan Slovenskej republiky................................................................................................ 450 Sk
2. cudzozemec...................................................................................................................................... 1 500 Sk
b) streliva
1. štátny občan Slovenskej republiky................................................................................................ 100 Sk
2. cudzozemec....................................................................................................................................... 500 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dovoz a prevoz zbrane získanej ako
cena v streleckých alebo iných podobných súťažiach.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv
poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených
sprievodov týchto osôb.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na
pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republi-
ky a vlády Slovenskej republiky.
4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov iných štátov, ak
dovážajú alebo prevážajú zbrane a strelivo pri plnení úloh v rámci spolupráce s Policajným
zborom.
Položka 217
a) Vydanie námorníckej knižky............................................................................................................................ 200 Sk
b) Vydanie preukazu spôsobilosti námorníka a námorného dôstojníka.................................................... 100 Sk
Položka 218
a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov............................................................................................... 200 Sk
b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v denníku posádky.......................................................... 200 Sk
c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke........................................................ 100 Sk
d) Potvrdenie námorného protestu............................................................................................................ 600 Sk
e) Vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode........................................................ 2 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmena b) sa vyberie len raz bez ohľadu na počet odtlačkov pečiatok vyznačených
v denníku posádky.
Položka 219
a) Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účel
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe .......................................................... 2 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku .................................................................................. 3 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a na iné vyššie neuvedené účely ........................................ 5 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi ................................................... 5 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok
znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.
Položka 219a
a) Vydanie potvrdenia o skončení vojenskej prezenčnej služby ........... 150 Sk
b) Podanie žiadosti o výpis z registra trestov ............................................ 150 Sk
XIX. ČASŤ
ŠTATISTIKA
Položka 220
a) Pridelenie identifikačného čísla (IČO) ............................................................................................... 100 Sk
b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla
ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie .................................
150 Sk
c) Výpis zo štatistického registra za každú registrovanú jednotku .................................................... 50 Sk
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky vyberajú krajské správy Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Položka 221
a) Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť .............................. 200 Sk
b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej
klasifikácie ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie .....
50 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
2)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
2a)
Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3)
§ 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.
4)
§ 5 zákona č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
6)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 95/1993 Z. z. o kolkových známkach.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
8a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Zb. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
9)
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 123/1992 Zb. o pobyte cudzincov na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
11a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a iných podobných hrách.
12)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení vyhlášky č. 45/1979 Zb. a vyhlášky č. 376/1992 Zb.
12a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
13)
Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve v znení neskorších predpisov.
14)
§ 13 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách.
14a)
14c)
§ 3 ods. 4 písm. b) a § 8 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.
15)
Zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
17)
Vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 73/1974 Zb. o spoločných rozvodoch rozhlasových a televíznych signálov po kábloch v znení vyhlášky Federálneho ministerstva spojov č. 360/1991 Zb.
18)
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
19)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
20)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
21a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o  doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
23a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.
23a)
Napríklad zákon č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z.
24)
§ 2 písm. g) a § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona č. 256/1994 Z. z.
25)
§ 5 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.
26)
§ 10 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.
27)
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 31/1991 Zb.
28)
Zákon č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.
Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.
28a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.