145/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2002 do 31.08.2002

145
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 1995
o správnych poplatkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky“), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, obce, štátne archívy1) a zastupiteľské úrady (ďalej len „správny orgán“).
§ 2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 3
Poplatník
(1)
Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§ 4
(1)
Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a)
štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov podľa XVI. časti sadzobníka,
b)
Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky,
c)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2)
Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a)
o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b)
o zdravotnom poistení s výnimkou poskytovania údajov zdravotnej poisťovni podľa osobitného predpisu,2a)
c)
o priestupkoch,3)
d)
o správnych deliktoch,
e)
o slobodnom prístupe k informáciám.
f)
o zamestnanosti s výnimkou sprostredkovania zamestnania právnickými osobami alebo fyzickými osobami za úhradu.4)
(3)
Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(4)
Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 5
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou
(1)
Základom poplatku ustanoveného percentuálnou sadzbou je, ak ide o nehnuteľnosť, cena zistená podľa osobitných predpisov5). Ak ide o hnuteľnú vec, základom poplatku je cena obvyklá v mieste a čase vykonania úkonu.
(2)
Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.
(3)
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor. Poplatky sa zaokrúhľujú na celé koruny nadol s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 7.
§ 6
Sadzby poplatkov
(1)
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.
(2)
Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.
§ 7
Platenie poplatkov
(1)
Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami,6) v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 10 000 Sk.
(2)
Poplatky vyberané obcami, sa platia prevodom z účtu v banke, poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu.
(3)
Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovou poukážkou na účet príslušného správneho orgánu.
(4)
Poplatky sa platia v slovenských korunách, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, v prepočte slovenskej meny na cudziu menu. Zastupiteľský úrad môže prijať platenie aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo. Táto mena však musí byť uvedená v kurzovom lístku Národnej banky Slovenska.
(6)
Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.
(7)
Prepočet slovenskej meny na cudziu menu a naopak sa vykoná kurzom peňažných prostriedkov v cudzej mene vyhláseným Národnou bankou Slovenska v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.
§ 8
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1)
Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
(2)
Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 9
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
§ 10
Vrátenie poplatku
(1)
Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
(2)
Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).
(3)
Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.
(4)
Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na celé koruny nadol.
(5)
Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať
a)
označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,
b)
dátum vydania rozhodnutia,
c)
presné označenie poplatníka,
d)
trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e)
výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok (preplatok poplatku) vracia,
f)
spôsob úhrady poplatku (§ 7),
g)
sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,
h)
podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a
i)
odtlačok úradnej pečiatky.
(6)
Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(7)
Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 50 Sk. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.
(8)
Poplatok alebo preplatok zaplatený kolkovými známkami a poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie, do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.
(9)
Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
§ 11
Doručovanie
Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk, ak adresát písomnosť neprevezme osobne, inak o doručovaní platia ustanovenia osobitného predpisu8).
§ 12
Lehoty
(1)
Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.
(2)
Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí
a)
nalepením kolkovej známky na výzvu (§ 8) a odovzdaním osobne príslušnému správnemu orgánu, alebo na doručenie pošte v posledný deň lehoty,
b)
v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v banke alebo do pokladnice správneho orgánu.
(3)
Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia osobitného predpisu8).
§ 13
Zánik práva
(1)
Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku.
(2)
Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.
(3)
Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).
(4)
Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku alebo doplatku alebo ak daňový úrad alebo obec vykonajú úkon na vymáhanie poplatku alebo doplatku a ak o tom upovedomia poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.
(5)
Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.
§ 14
Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáhajú podľa osobitného predpisu8) daňové úrady príslušné podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie. Poplatok, ktorý nie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáha správny orgán, ktorého je príjmom.
§ 15
Kontrola poplatkov
Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti kontrolu správnosti a včasnosti vyberania a platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak poplatky vyberá organizačná jednotka správneho orgánu, na výkon kontroly je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka. Nedostatky zistené kontrolou je správny orgán povinný v určenej lehote odstrániť.
§ 16
Pokuty
(1)
Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 5 000 Sk podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.
(2)
Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje osobitný predpis8).
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 17
Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1)
Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán prerokoval podanie, vykonal úkon alebo uskutočnil konanie. Poplatky podľa položiek 79 až 85 sadzobníka sú príjmom obce, ak povolenia podľa týchto položiek vydáva obec.
(2)
Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, odviesť do 20. dňa nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu. Zastupiteľský úrad odvedie poplatky v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7.
(3)
Poplatky platené kolkovými známkami sú vždy príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 18
Splnomocňovacie ustanovenie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom upraví grafickú úpravu a hodnoty kolkových známok, ako aj spôsob ich použitia a výmeny.
§ 19
Prechodné ustanovenie
Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 19a
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 19b
Prechodné ustanovenie
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 19c
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
PREHĽAD
sadzobníka správnych poplatkov
Časť Položka
I. Všeobecná správa 1 až 15
II. Vnútorná správa 16 až 36
III. Pôdohospodárstvo 37 až 52
IV. Veterinárna správa 53 až 58
V. Stavebná správa 59 až 62
VI. Doprava 63 až 98
VII. Telekomunikácie 99 až 123
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154
IX. Colníctvo 155 až 159
X. Životné prostredie 160 až 171
XI. Banská činnosť 172 až 194
XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201
XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209
XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212
XV. Puncovníctvo 213
XVI. Priemyselné práva 214 až 235
XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239
XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265
XIX. Štatistika 266 až 267
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva  
1. fyzická osoba ..... 500 Sk
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 5 000 Sk
Poznámky
1. Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
2. Návrhom podľa tejto položky nie je oprava colného vyhlásenia podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky v znení neskorších predpisov.
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu ..... 50 Sk
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu  
  v slovenskom jazyku ..... 50 Sk
  v cudzom jazyku ..... 100 Sk
c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 300 Sk
d) Nostrifikácia dokladov o vzdelaní ..... 200 Sk
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
Položka 3
Osvedčenie  
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..... 30 Sk
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ..... 100 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.
Položka 4
  Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o  
a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ..... 100 Sk
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ..... 100 Sk
c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ..... 100 Sk
d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ..... 150 Sk
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu
  1. v slovenskom jazyku ..... 50 Sk
  2. v cudzom jazyku ..... 100 Sk
Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.
Položka 5
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9) ..... 2 500 Sk
b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov9) ..... 200 Sk
c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia ..... 50 Sk
d) Vydanie potvrdenia o akreditácii podľa osobitných predpisov10) ..... 2 000 Sk
e) Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu10a) ..... 1 000 Sk
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka .... 50 Sk
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 200 Sk
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 50 Sk
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ..... 500 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené vydanie prvého občianskeho preukazu a vydanie občianskeho preukazu z úradnej moci.
Položka 7
a) Žiadosť o vydanie povolenia na pobyt na území vojenského obvodu ..... 100 Sk
b) Žiadosť fyzickej osoby o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu ..... 150 Sk
c) Žiadosť právnickej osoby o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu ..... 2 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatkov sú oslobodené fyzické osoby a právnické osoby vstupujúce na územie vojenského obvodu na účel zabezpečovania úloh v zmysle § 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Od poplatkov sú oslobodení členovia lesnej stráže pri plnení úloh vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1995 Z. z. o lesnej stráži v znení neskorších predpisov.
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 100 Sk
OslobodenieOd poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku. Ďalej sú oslobodené od poplatku za vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) poisťovne vykonávajúce zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ..............................................................................................................
500 Sk
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely
vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62, 160 a 161.
3. Pri kolaudačnom konaní sa poplatok nevyberie.
4. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,
ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie
účastníka konania.
Položka 10
a) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo bývalého pozemkového katastra, kópie
z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej
mapy alebo mapy určeného operátu v rámci jedného katastrálneho územia formátu A4,
vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a identifikácie parciel,
za každých aj začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového
katastra alebo pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu v rámci jedného
katastrálneho územia pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky
alebo jedného listu vlastníctva, ktoré sú verejnými listinami ....................................................................
250 Sk
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a) ........................... 100 Sk
c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností alebo bývalého pozemkového katastra, kópie
katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej
mapy alebo mapy určeného operátu v rámci jedného katastrálneho územia formátu A4,
vydanie údajov o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a identifikácie parciel,
za každých aj začatých 20 parciel katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového
katastra alebo pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu v rámci jedného
katastrálneho územia pri identifikácii parciel v rámci jednej pozemkovoknižnej vložky
alebo jedného listu vlastníctva, ktoré nie sú verejnými listinami ..............................................................
100 Sk
d) Poskytnutie časti katastrálneho operátu a operátu bývalého pozemkového katastra
na nahliadnutie pre potreby vyhotovenia odpisu, výpisu alebo náčrtu v rámci jedného
katastrálneho územia ........................................................................................................................................
 
100 Sk
e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c) ........................   50 Sk
f) Poskytnutie informácie z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre exekučné konanie
v rámci jedného katastrálneho územia ..........................................................................................................
500 Sk
g) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel právneho
stavu .....................................................................................................................................................................
250 Sk
h) Overenie troch rovnopisov geometrického plánu ................................................................................... 200 Sk
i) Overenie troch vyhotovení vytyčovacieho náčrtu ....................................................................................... 250 Sk
j) Overenie troch rovnopisov vytyčovacieho náčrtu ...................................................................................... 200 Sk
k) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov .............. 200 Sk
l) Overenie merania, digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných
štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár ......................................................
200 Sk
OslobodenieOd poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby
a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo
alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú
sociálnu prevenciu alebo neposkytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby na účely
dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby zriadené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
podľa osobitných predpisov12), národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, štátne divadlá a štátne organizácie lesného hospodárstva.
 
Poznámky1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až d) tejto položky, ak ide o úkony spojené
s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov a s vytváraním poľovných
revírov.2. Úkon spoplatňovaný podľa tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.3. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely ochrany
kultúrnych pamiatok.4. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov
pre nájomné vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)5. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej
alebo písomnej výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za overenie podľa položky 4 písm. e).6. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely
dedičského konania a na účely ochrany kultúrnych pamiatok.7. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil
správny orgán, za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
Položka 11
a) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností
1. zmluvy o prevode nehnuteľnosti, z ceny nehnuteľnosti ............................................................................ 0,1 %,
najmenej 500 Sk,
najviac 10 000 Sk
2. na základe písomného vyhlásenia vkladateľa o vložení nehnuteľnosti do majetku právnickej osoby
podľa § 60 Obchodného zákonníka, z ceny nehnuteľnosti
0,1 %,
najmenej
500 Sk,
najviac
10 000 Sk
3. zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe bytového domu 1 000 Sk
4. zmluvy o zriadení, obmedzení, zrušení vecného bremena, zmluvy o zriadení predkupného práva 500 Sk
5. zámennej zmluvy, z ceny nehnuteľnosti, ktorá je vyššia 0,1 %,
najmenej 500 Sk,
najviac 10 000 Sk
6. dohody manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ceny nehnuteľnosti 0,1 %,
najmenej 300 Sk,
najviac 10 000 Sk
7. zmluvy o rozdelení nehnuteľnosti, z ceny pôvodnej nehnuteľnosti 0,1 %,
najmenej 500 Sk,
najviac 10 000 Sk
8. zmluvy o záložnom práve na založenie nehnuteľnosti, zo sumy poskytnutého úveru a v prípade,
že sa úver neposkytol, z ceny nehnuteľnosti
0,1 %,
najmenej 500 Sk,
najviac 10 000 Sk
9. zmluvy o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, z ceny nehnuteľnosti 0,1 %,
najmenej 500 Sk,
najviac 10 000 Sk
b) Návrh na konanie o určenie priebehu hranice pozemkov ....................................................................... 5 000 Sk
OslobodenieOd poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby
alebo fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo
alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu
prevenciu alebo neposkytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby na účely dosiahnutia zisku,
fyzické osoby alebo právnické osoby zriadené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných
predpisov12), národné metodické centrá, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, galérie,
múzeá a štátne divadlá.
PoznámkaAk jeden návrh na vklad do katastra nehnuteľností obsahuje viac právnych úkonov, poplatok sa vyberie
súčtom príslušných poplatkov uvedených v písmene a) tejto položky.
Položka 12
a) Vydanie potvrdenia o registrácii periodickej tlače13) .................................... 200 Sk
b) Vykonanie zmeny názvu a zmeny vydavateľa periodickej tlače ................... 100 Sk
Položka 13
a) Vydanie licencie na terestriálne vysielanie ............................................................................................................ 20 000 Sk
až 10 000 000 Sk
b) Vydanie licencie na rozhlasové vysielanie prostredníctvom družice ................................................................. 200 000 Sk
c) Vydanie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice ..................................................................... 1 000 000 Sk
d) Vydanie licencie na vysielanie prostredníctvom ostatných telekomunikačných sietí alebo zariadení ........ 10 000 Sk
až 500 000 Sk
e) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie ....................................................................... 5 000 Sk
až 20 000 Sk
f) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na televízne vysielanie ............................................................................. 5 000 Sk
až 50 000 Sk
g) Vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti licencie na vysielanie – správny orgán
vyberie poplatok vo výške poplatku za vydanie licencie podľa písmen a), b), c) a d)
h) Vydanie rozhodnutia o registrácii na retransmisiu ................................................................................................. 10 000 Sk
až 500 000 Sk
i) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie na retransmisiu .................................................................................... 5 000 Sk
až 20 000 Sk
Splnomocnenie Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen a), d) až f), h) a i) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba ....................................................................................................................................... 300 Sk
2. právnická osoba ................................................................................................................................. 5 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku národné metodické centrá,
osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................................... 50 Sk
Položka 17
Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine......................................... 500 Sk
Položka 18
a) Povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom matričnom15) úrade
štátnymi občanmi Slovenskej republiky .......................................................................................
   200 Sk 
b) Uzatvorenie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) štátnymi
občanmi Slovenskej republiky .......................................................................................................
   500 Sk
c) Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo určenej
doby
   300 Sk
d) Povolenie uzatvoriť manželstvo štátnymi občanmi Slovenskej republiky mimo úradne
určenej miestnosti
1 000 Sk
e) Uzatvorenie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom16) 2 000 Sk
f) Uzatvorenie manželstva medzi cudzincami16) 5 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený,
občania s ťažkým zdravotným postihnutím a držitelia preukazu občana s ťažkým zdravotným
postihnutím.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzatvárajú
manželstvo na matričnom úrade príslušnom podľa miesta prechodného pobytu v mieste
pracoviska jedného z nich.
 
 
 
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Na území Slovenskej republiky sa orgánom štátu, pred ktorým sa manželstvo uzatvára,
rozumie stále pracovisko okresného úradu (matričný úrad).
3. Ak sa uzatvorí manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom, poplatok podľa
písmena d) tejto položky vyberie príslušný (delegujúci) matričný úrad, ktorý pripravil podklady
na uzatvorenie manželstva.
Položka 19
Povolenie zmeny
a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného.......................... 100 Sk
b) priezviska maloletých detí ......................................................................................................................... 1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ...................................................................................... 3 000 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza
vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predchádzajúce alebo pôvodné (rodné)
priezvisko, ak sa táto skutočnosť oznámila do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti
rozhodnutia o rozvode manželstva.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená oprava mena a priezviska osoby v prípade
transsexuality, zmena alebo oprava priezviska osvojených detí alebo zmena, ktorú treba vykonať
v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
Poznámky
1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden
poplatok.2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa
zvereného do náhradnej rodinnej starostlivosti na priezvisko opatrovníka, na spoločné priezvisko
pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak opatrovníkmi alebo pestúnmi sú
starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 20
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov ............................................. 20 000 Sk
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov ........................................................................................................................................................ 3 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov .................................................................................................................................. 4 000 Sk
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým
štátnym občanom ...................................................................................................................................................
500 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 21
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov
1. s ukončeným základným školským vzdelaním .................................................................. 20 000 Sk
2. s ukončeným stredoškolským vzdelaním ........................................................................... 25 000 Sk
3. s ukončeným vysokoškolským vzdelaním .......................................................................... 35 000 Sk
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov ................................................................................................................................ 5 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov .......................................................................................................... 10 000 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 22
Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky....................................................... 100 Sk
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie v polovičnej výške, ak ide o udelenie štátneho občianstva
bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom; poplatok podľa tejto položky
sa vyberie vo výške dvojnásobku, ak sa osvedčenie o štátnom občianstve vydáva ihneď na výslovnú
žiadosť poplatníka.
Položka 23
a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného preukazu totožnosti .................................................. 600 Sk
b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného preukazu totožnosti osobe mladšej ako 15 rokov 250 Sk
c) Vydanie cestovného preukazu alebo preukazu na prekračovanie štátnych hraníc ....................... 200 Sk
d) Vydanie hraničnej priepustky s výnimkou detí do 15. roku veku
1. jednorazovej .............................................................................................................................................. 100 Sk
2. stálej ........................................................................................................................................................... 200 Sk
e) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny v cestovnom doklade, za každý úkon ...................... 100 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej
sadzby, ak vydáva cestovný doklad ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený cestovný
doklad vydaný od 1. 4. 1994, s výnimkou osoby mladšej ako 15 rokov a až do výšky štvornásobku
príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť poplatníka. Správny
orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana
z humanitných dôvodov.
Poznámka Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa vydáva náhradou za platný cestovný doklad
pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom, z dôvodu chybného zápisu rodného čísla v matrike
alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu
alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
Položka 24
a) Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účel
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe ................................................................................ 2 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku ........................................................................................................ 3 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a na iné neuvedené účely ........................................................................... 5 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi ......................................................................... 5 000 Sk
c) Predĺženie dlhodobého pobytu cudzincovi na účel
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe ................................................................................ 1 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku ........................................................................................................ 2 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a na iné neuvedené účely ........................................................................... 3 000 Sk
d) Vydanie preukazu povolenia na pobyt ....................................................................................................... 50 Sk
e) Vydanie preukazu povolenia na pobyt ako náhrady za stratený, zničený, poškodený
alebo odcudzený preukaz pre nedbanlivosť cudzinca ................................................................................
500 Sk
f) Poskytnutie písomnej informácie o mieste pobytu cudzinca ................................................................. 100 Sk
g) Žiadosť o odstránenie tvrdosti zákona o pobyte cudzincov16) .............................................................. 2 000 Sk
h) Žiadosť o priznanie postavenia zahraničného Slováka .......................................................................... 100 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie
ako 15 rokov.2. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo predĺženie
povolenia na dlhodobý pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium
priznané.3. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené
udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje
štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov
z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich na školy v Slovenskej
republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
Splnomocnenie1. Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť
z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.2. Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena e) tejto položky až do výšky štvornásobku
sadzby, ak vydáva preukaz povolenia na pobyt po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka
od vydania predošlého preukazu.
Položka 25
Udelenie víza Slovenskej republiky alebo jeho predĺženie cudzincovi s povoleným
pobytom na území Slovenskej republiky .............................................................................................
1 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodené udelenie víza a predĺženie víza Slovenskej
republiky1. do diplomatických a služobných pasov, osobám mladším ako 15 rokov a v ostatných
prípadoch, ak je zachovaná vzájomnosť,2. z dôvodu zdravotníckej, charitatívnej pomoci alebo kultúrnej výmeny.
Položka 26
a) Udelenie víza Slovenskej republiky na hraničnom priechode ........................................................... 4 000 Sk
b) Udelenie víza Slovenskej republiky cudzincovi na hraničnom priechode v rámci
organizovanej turistiky na pobyt kratší ako 24 hodín ................................................................................
2 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky.
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu
alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti
môže poplatok zvýšiť alebo znížiť vo vzťahu k cudzincovi.
Položka 27
Overenie pozvania cudzinca do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v pozvaní........... 1 000 Sk
Položka 28
Žiadosť o nahliadnutie do hraničného dokumentárneho diela a hraničného archívu,
za každé hraničné dielo, prípadne každý druh archívneho dokumentu ...................................
20 Sk
Položka 29
Vydanie
a) súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako súčasti
vyznačenia štátnej hranice z hraničného dokumentárneho diela v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, za každých aj začatých 20 súradníc ....................................................
100 Sk
b) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3 ............................................ 100 Sk
c) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A4 ............................................. 50 Sk
d) súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme alebo
na dočasné vybratie hraničného znaku ..................................................................................................
200 Sk
Položka 30
a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt .............................................................................................................................................................
500 Sk
2. cudzinec .......................................................................................................................................................... 1 000 Sk
b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať zbraň a strelivo
1. prvá skúška .................................................................................................................................................... 500 Sk
2. opakovaná skúška ........................................................................................................................................ 250 Sk
c) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti nosiť zbraň a strelivo
1. prvá skúška .................................................................................................................................................... 1 500 Sk
2. opakovaná skúška ........................................................................................................................................ 500 Sk
d) Vykonanie skúšky na rozšírenie oprávnenia držať zbraň a strelivo, na oprávnenie nosiť zbraň
a strelivo
1. prvá skúška .................................................................................................................................................... 1 000 Sk
2. opakovaná skúška ........................................................................................................................................ 500 Sk
e) Žiadosť o predĺženie platnosti zbrojného preukazu
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt .............................................................................................................................................................
100 Sk
2. cudzinec .......................................................................................................................................................... 300 Sk
f) Žiadosť o vydanie hromadného zbrojného preukazu ................................................................................ 5 000 Sk
g) Rozšírenie alebo zmena oprávnenia v rámci držania zbraní a streliva ................................................. 100 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených
síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej
informačnej služby.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 oslobodenia
pri položke 37, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového
športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len
na športové účely.4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia,
ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
PoznámkaOd osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu
člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži,
vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.
Položka 31
a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia, za každú zbraň alebo jej hlavnú časť, o zaevidovanie
každej zbrane alebo jej hlavnej časti
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt ...............................................................................................................................................................
450 Sk
2. cudzinec ............................................................................................................................................................ 1 500 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu .................................................................................................... 1 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na účel vývozu streliva
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt ................................................................................................................................................................
100 Sk
2. cudzinec ............................................................................................................................................................. 300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ..................................................................................................... 200 Sk
c) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu, na každú zbraň alebo jej hlavnú časť
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt ................................................................................................................................................................
450 Sk
2. cudzinec ............................................................................................................................................................. 750 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu ..................................................................................................... 900 Sk
d) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na strelivo
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt ................................................................................................................................................................
100 Sk
2. cudzinec ............................................................................................................................................................. 300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu .................................................................................................... 500 Sk
e) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane
1. štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený
trvalý pobyt ...............................................................................................................................................................
100 Sk
2. cudzinec ............................................................................................................................................................ 300 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu .................................................................................................... 200 Sk
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej
súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj
osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa
medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana,
a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.4. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných
štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce
s Policajným zborom.5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej
republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú
kontrolu na hraničnom priechode.
Poznámky1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú
funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej
stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa
nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.3. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť
a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej
najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral
podľa písmena b) tejto položky.6. Ak povolenie podľa písmen c) a d) tejto položky vydáva útvar Policajného zboru vykonávajúci
pasovú kontrolu na hraničnom priechode, zvyšuje sa príslušný poplatok na štvornásobok príslušnej
sadzby.
Položka 32
a) Úschova každej zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je
1. štátny občan Slovenskej republiky .................................................................................... 500 Sk
2. cudzinec .................................................................................................................................. 1 500 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu .......................................................................... 1 500 Sk
b) Predĺženie úschovy zbrane alebo jej hlavnej časti, ak uschovávateľ je
1. štátny občan Slovenskej republiky ..................................................................................... 250 Sk
2. cudzinec .................................................................................................................................. 750 Sk
3. držiteľ hromadného zbrojného preukazu .......................................................................... 750 Sk
c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní .......................................................................... 5 000 Sk
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto
pri písmenách a) a b) tejto položky.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane
alebo jej hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova
nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.
PoznámkaOd poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní
ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky,
múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní
Slovenskej informačnej služby.
Položka 33
a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely
ako živnostenské podnikanie ..................................................................................................
1 500 Sk
b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice .......................... 1 000 Sk
Poznámky1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok
nevyberá.2. Poplatok sa nevyberá za vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice
v pôsobnosti Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky
a Slovenskej informačnej služby.
Položka 34
a) Návrh na registráciu
1. politickej strany alebo politického hnutia .......................................................................................... 10 000 Sk
2. združenia občanov ................................................................................................................................. 1 000 Sk
3. nadácie .................................................................................................................................................... 1 000 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb .......................................................................................... 2 000 Sk
5. pozemkového spoločenstva ................................................................................................................ 500 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ............................................................. 500 Sk
7. neinvestičného fondu ............................................................................................................................ 1 000 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ............................................ 1 000 Sk
b) Zmena stanov, štatútu a údajov zapísaných do registra
1. politickej strany alebo politického hnutia ........................................................................................... 3 000 Sk
2. združenia občanov .................................................................................................................................. 500 Sk
3. nadácie ...................................................................................................................................................... 500 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb ............................................................................................ 500 Sk
5. pozemkového spoločenstva .................................................................................................................. 400 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov .............................................................. 400 Sk
7. neinvestičného fondu ............................................................................................................................. 500 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ............................................. 500 Sk
c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené stanovy a štatút
1. politickej strany alebo politického hnutia ............................................................................................ 3 000 Sk
2. združenia občanov ................................................................................................................................... 400 Sk
3. nadácie ...................................................................................................................................................... 500 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb ............................................................................................ 500 Sk
5. pozemkového spoločenstva .................................................................................................................. 400 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ............................................................... 400 Sk
7. neinvestičného fondu .............................................................................................................................. 400 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby .............................................. 500 Sk
d) Vyhotovenie výpisu zo zoznamu politických strán alebo politických hnutí, z registra
združení občanov, nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových
spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných
fondov a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ................................
100 Sk
e) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané
rozhodnutie o zápise do registra
1. nadácie, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného
fondu a záujmového združenia právnických osôb ....................................................................................
500 Sk
2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov .......... 400 Sk
f) Vyhotovenie písomnej informácie zo zoznamu politických strán alebo politických hnutí
a združení občanov, z registra nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových
spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov
a neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby .............................................
100 Sk
g) Výmaz
1. politickej strany alebo politického hnutia zo zoznamu politických strán a politických hnutí ....... 3 000 Sk
2. združenia občanov z registra združení občanov ................................................................................. 500 Sk
3. nadácie z registra nadácií ...................................................................................................................... 1 000 Sk
4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb .... 1 000 Sk
5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev.............................................. 500 Sk
6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov
bytových a nebytových priestorov ..................................................................................................................
500 Sk
7. neinvestičného fondu z registra neinvestičných fondov .................................................................... 500 Sk
8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby ........................................................................
1 000 Sk
PoznámkaSprávny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky znížený o 50 %, ak sa vykoná
len zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu. Za súčasné vykonanie zmeny názvu a sídla sa
vyberie len jeden poplatok. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí
a ulíc alebo zmenu údajov v stanovách a štatúte vyplývajúcu zo zmien v právnych normách
z oblasti združovania občanov sa poplatok nevyberie.
Položka 35
a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie
vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky ...................................
2 000 Sk
b) Zmena stanov, štatútu a štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom ................... 500 Sk
c) Vyhotovenie stanov a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené
stanovy a štatút organizácie s medzinárodným prvkom ................................................................................
500 Sk
Položka 36
a) Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky17) konanej
1. na celom území Slovenskej republiky ............................................................ 500 Sk
2. v územnom obvode kraja .................................................................................. 300 Sk
3. v územnom obvode okresu .............................................................................. 100 Sk
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky ........... 50 Sk
III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO
Položka 37
a) Vydanie poľovného lístka pre štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca,
ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt .............................................................
500 Sk
b) Vydanie poľovného lístka cudzincovi ....................................................................................................
1. ročný........................................................................................................................................................... 5 000 Sk
2. na jeden mesiac ..................................................................................................................................... 1 500 Sk
c) Predĺženie platnosti poľovného lístka podľa písmena a) ................................................................. 300 Sk
d) Výpis z registra disciplinárnych trestov ................................................................................................. 50 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných
škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci
z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej
správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu,
poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo
potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť
vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia,
ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky.
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka alebo predĺženie jeho platnosti
a) štátny občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má na území Slovenskej republiky
povolený trvalý pobyt
1. ročný ................................................................................................................................................. 200 Sk
2. trojročný ............................................................................................................................................ 500 Sk
3. pre osoby mladšie ako 15 rokov ................................................................................................. 10 Sk
b) cudzinec
1. ročný ................................................................................................................................................. 3 000 Sk
2. na jeden mesiac ............................................................................................................................ 1 000 Sk
3. na jeden týždeň .............................................................................................................................. 500 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením
rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci
na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci
Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené
ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky.
Položka 39
a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ........................................................................................ 3 000 Sk
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ........................................................ 2 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany
genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej
správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského alebo okresného úradu.
Položka 40
Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky na získanie vysvedčenia a preukazu
poľovníckeho hospodára ......................................................................................................................
200 Sk
Položka 41
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení
v prípade pochybností ......................................................................................................................................
500 Sk
Položka 42
Povolenie zmeny predpisov lesných hospodárskych plánov, predĺženie zákonných lehôt
zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov
do 10 ............................................................................................................................................ 200 Sk
do 30 ............................................................................................................................................ 300 Sk
nad 30 .......................................................................................................................................... 500 Sk
Položka 43
Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat............................................................ 500 Sk
Položka 44
Žiadosť
a) o vydanie stanoviska alebo o vyjadrenie podľa ustanovení zákona Slovenskej národnej
rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení neskorších
predpisov, ak sa nevyžaduje rozhodnutie správneho orgánu v správnom konaní,
1. pre fyzické osoby .............................................................................................................................. 200 Sk
2. pre právnické osoby ........................................................................................................................ 500 Sk
b) o udelenie súhlasu podľa § 7 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb.
v znení neskorších predpisov
1. pre fyzické osoby ............................................................................................................................... 300 Sk
2. pre právnické osoby ......................................................................................................................... 600 Sk
Položka 45
Žiadosť
a) o vydanie súhlasu so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku na ovocný sad, vinicu,
chmeľnicu, na zalesnenie poľnohospodárskeho pozemku alebo na premenu
nepoľnohospodárskej pôdy na poľnohospodársku pôdu podľa § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov ............................................................................................
200 Sk
b) o schválenie opatrení na ochranu, zachovanie, obnovu a zveľadenie vlastností poľnohospodárskej
pôdy presahujúce rámec všeobecne používaných agrotechnických opatrení podľa § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov .....................................................
300 Sk
c) vydanie rozhodnutia v pochybnostiach o tom, či pozemky tvoria poľnohospodársky pôdny fond
podľa § 9 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov .........
200 Sk
Položka 46
Žiadosť
a) o vydanie rozhodnutia o odňatí poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho
fondu podľa § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
1. pre fyzické osoby ............................................................................................................................... 300 Sk
2. pre právnické osoby ......................................................................................................................... 500 Sk
b) o vydanie súhlasu so zmenou druhu poľnohospodárskeho pozemku využívaného
na nepoľnohospodárske účely neoprávnene podľa § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
1. pre fyzické osoby ............................................................................................................................... 500 Sk
2. pre právnické osoby ......................................................................................................................... 1 000 Sk
Položka 47
a) Vydanie osvedčenia o uvádzaní prípravku na ochranu rastlín do obehu ................ 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii prípravku na ochranu rastlín ................................ 1 000 Sk
c) Osvedčenie dovozcu alebo vývozcu rastlinného tovaru o zápise do registra dovozcov
alebo vývozcov rastlinného materiálu tovarov ...................................................................
500 Sk
d) Žiadosť dovozcu alebo vývozcu rastlinného tovaru o predĺženie platnosti
alebo zmenu registrácie .......................................................................................................
500 Sk
Položka 48
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá
1. za prvých 5 rokov ................................................................................................................................ 3 000 Sk
2. za ďalšie 3 roky .................................................................................................................................. 2 000 Sk
3. za každý ďalší rok ............................................................................................................................... 800 Sk
b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ................................ 400 Sk
c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá .......................... 300 Sk
Poznámky1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského
osvedčenia.2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti
šľachtiteľského osvedčenia.
Položka 49
Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra krmív........................................................... 500 Sk
Položka 50
Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív................................................................................... 200 Sk
Položka 51
Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra krmív ........................................................... 500 Sk
Položka 52
a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu ................................................................ 1 000 Sk
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia na výrobu liehu a jeho uvádzanie do obehu ................................................. 1 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru na pestovateľské
pálenie ovocia ............................................................................................................................................................................
1 000 Sk
d) Žiadosť o vydanie osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia .. 500 Sk
e) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu okrem liehovaru
na pestovateľské pálenie ovocia ............................................................................................................................................
700 Sk
f) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské
pálenie ovocia .............................................................................................................................................................................
300 Sk
g) Žiadosť o vydanie odchýlky na použitie nového denaturačného prostriedku ............................................................ 300 Sk
h) Žiadosť o nový denaturačný prostriedok a jeho minimálne množstvo ....................................................................... 300 Sk
i) Žiadosť o použitie denaturačného prostriedku na iný účel ............................................................................................ 300 Sk
IV. ČASŤ
VETERINÁRNA SPRÁVA
Položka 53
Vydanie rozhodnutia o veterinárnych podmienkach na dovoz, tranzit a vývoz živých zvierat, spermy,
samičích pohlavných buniek a embryí, násadových vajec, živočíšnych produktov, krmív a predmetov,
ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,
1. pre fyzické osoby ................................................................................................................................................ 300 Sk
2. pre právnické osoby .......................................................................................................................................... 500 Sk
Oslobodenie
Vydanie rozhodnutia pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľa preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom je oslobodené
od poplatku.
Položka 54
a) Vydanie osvedčenia o splnení podmienok na výrobu, spracovanie, ošetrovanie a skladovanie
živočíšnych produktov
1. pre fyzické osoby ................................................................................................................................................ 500 Sk
2. pre právnické osoby .......................................................................................................................................... 1 000 Sk
b) Vydanie osvedčenia o splnení podmienok pre vozidlo na prepravu živočíšnych produktov 200 Sk
c) Vydanie veterinárneho rozhodnutia o požívateľnosti mäsa a orgánov jatočných zvierat podľa
§ 38 zákona č. 337/1998 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších
zákonov v znení zákona č. 70/2000 Z. z.
1. do 50 kusov jatočných zvierat .......................................................................................................................... 50 Sk
2. nad 51 kusov jatočných zvierat ........................................................................................................................ 100 Sk
d) Vydanie veterinárneho rozhodnutia o požívateľnosti dovezených živočíšnych produktov zo zahraničia
1. do 1 000 kg ......................................................................................................................................................... 50 Sk
2. od 1 001 kg do 10 000 kg ................................................................................................................................. 100 Sk
3. od 10 001 kg ........................................................................................................................................................ 500 Sk
e) Žiadosť o schválenie skladu na oddelené uskladnenie pod uzáverom dovezených živočíšnych
produktov, krmív alebo predmetov dovezených zo zahraničia, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz
podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona č. 337/1998 Z. z. v znení zákona č. 70/2000 Z. z. .....................................
500 Sk
Poznámky1. Poplatok podľa písmen b) a c) tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.2. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie v prípade, že sa vydá veterinárne rozhodnutie
o nepožívateľnosti mäsa a orgánov jatočných zvierat.
Položka 55
Vydanie súhlasu na overenie výroby, na dovoz a uvádzanie do obehu krmív doteraz nepoužívaných
z hľadiska ich zdravotnej neškodnosti ..................................................................................................................
300 Sk
Položka 56
Vydanie záväzného posudku podľa § 55 ods. 1 písm. c) zákona č. 337/1998 Z. z.
o veterinárnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov ............
200 Sk
Položka 57
Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat ....................................................................................... 200 Sk
Položka 58
Vydanie veterinárneho osvedčenia
a) na vývoz živých zvierat, spermy, samičích pohlavných buniek a embryí, násadových vajec,
živočíšnych produktov, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz
500 Sk
b) na prepravu živočíšnych produktov
1. podľa § 42 ods. 1 písm. a), c) a f) zákona č. 337/1998 Z. z. ............................................................... 100 Sk
2. podľa § 42 ods. 1 písm. b) zákona č. 337/1998 Z. z. ........................................................................... 200 Sk
3. podľa § 42 ods. 1 písm. d) zákona č. 337/1998 Z. z. do 2 000 kg ..................................................... 100 Sk
4. podľa § 42 ods. 1 písm. d) zákona č. 337/1998 Z. z. od 2 001 kg do 10 000 kg ............................ 300 Sk
5. podľa § 42 ods. 1 písm. d) zákona č. 337/1998 Z. z. nad 10 000 kg ................................................ 500 Sk
6. podľa § 42 ods. 1 písm. e) zákona č. 337/1998 Z. z. ........................................................................... 50 Sk
c) na premiestňovanie
1. kráv, jalovíc, býkov, nepárnokopytníkov, prasníc, kancov, plemenných baranov a capov
určených na ďalší chov .....................................................................................................................................
300 Sk
2. zásielok skupiny desať a viac kusov hovädzieho dobytka a žriebät do veku 6 mesiacov,
ošípaných, oviec, kôz, dospelých pštrosov, psov, mačiek, kožušinových zvierat a hydiny
určených na ďalší chov ......................................................................................................................................
300 Sk
3. skupiny desať a viac včelstiev určených na ďalší chov ......................................................................... 300 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené humanitné, dobročinné,
charitatívne spolky a nadácie v súvislosti s poskytovaním humanitnej pomoci do zahraničia
pod podmienkou, že nejde o obchodnú ani inú zárobkovú činnosť.2. Vydanie veterinárneho osvedčenia držiteľa preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím na vývoz psa so špeciálnym výcvikom je oslobodené od poplatku.
Poznámky1. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak ide o a) naliehavé a nutné zabitie zvierat, b) liečenie zvierat, c) premiestňovanie malých a drobných zvierat na výstavy, prehliadky, súťaže a zvody, d) premiestňovanie športových a dostihových koní na jazdecké preteky (dostihy) za potvrdenie
vykonaných vyšetrení štátnym veterinárnym lekárom v preukaze totožnosti.2. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie len raz, ak sa vydá jedno veterinárne
osvedčenie na celú sezónu.
V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia,
alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia
a) pre fyzické osoby .............................................................................................................................. 200 Sk
b) pre právnické osoby ........................................................................................................................ 500 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, národné metodické centrá,
osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
PoznámkaPoplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva
sa jedno rozhodnutie.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu18) ............................................................................................................................... 1 000 Sk
2. na stavbu bytových domov18) ................................................................................................................................. 2 000 Sk
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ............................................................................................................ 700 Sk
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ................................................................................................................. 1 200 Sk
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením .............................................................................................................................................................
500 Sk
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace
na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť ......................................................................................................................................................
500 Sk
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ............................................................................................. 700 Sk
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením .......... 300 Sk
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk vrátane ........................................
1 000 Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane ............................................................................................................................ 1 500 Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane ............................................................................................................................. 2 000 Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane ......................................................................................................................... 3 500 Sk
nad 100 mil. Sk ................................................................................................................................................................ 6 000 Sk
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ......... 500 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím.2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Poznámky1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden
poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom
povolení.2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová
výstavba.3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné
úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného
povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby .............................................
dvojnásobok sadzby
určenej v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie
1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného
povolenia podľa položky 60 .............................................................................................................................
300 Sk
2. na odstránenie stavby ............................................................................................................................... 100 Sk
3. informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie .. 1 500 Sk
4. terénnych úprav .......................................................................................................................................... 100 Sk
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ....................................................................................................... 3 000 Sk
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ................................................................................. 500 Sk
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky
vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
VI. ČASŤ
DOPRAVA
Položka 63
Vydanie vodičského preukazu, medzinárodného vodičského preukazu alebo inštruktorského
preukazu a ich rozšírenie ..................................................................................................................................
100 Sk
OslobodenieOd poplatku je oslobodené vydanie nového vodičského preukazu po skončení skúšobnej lehoty
určenej osbitným právnym predpisom.19)
Položka 64
Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
1. okresným dopravným inšpektorátom ...................................................................................................... 300 Sk
2. krajským dopravným inšpektorátom ........................................................................................................ 500 Sk
3. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ............................................................................................. 500 Sk
Položka 65
a) Zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním
úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ...........................................................................................
1 000 Sk
b) Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním
úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov ............................................................................................
300 Sk
c) Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie
aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla
osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak ide o motorové
vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím .....................................................
50 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného
vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku
bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
PoznámkaPoplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.
Položka 66
Žiadosť o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel v písomnej alebo digitálnej forme
na pamäťovom médiu, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla
1. okresným dopravným inšpektorátom ................................................................................................ 500 Sk
2. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ....................................................................................... 500 Sk
Položka 67
Schválenie technickej spôsobilosti vrátane vydania príslušných dokladov
a) jednotlivého motorového vozidla alebo prípojného vozidla
1. novovyrobené vozidlá .............................................................................................................................. 2 000 Sk
2. ojazdené vozidlá.......................................................................................................................................
2.1. kategórie M a N, do troch rokov ....................................................................................................... 10 000 Sk
2.2. kategórie M a N, od troch do štyroch rokov .................................................................................... 20 000 Sk
2.3. kategórie M a N, od štyroch do piatich rokov ................................................................................. 30 000 Sk
2.4. kategórie M a N, od piatich do šiestich rokov ................................................................................ 40 000 Sk
2.5. kategórie M a N, staršie ako šesť rokov ......................................................................................... 50 000 Sk
2.6. ostatné kategórie vozidiel .................................................................................................................. 5 000 Sk
b) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla .. 5 000 Sk
c) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu súčasti, výstroja a výbavy motorového vozidla
alebo prípojného vozidla ...............................................................................................................................
3 000 Sk
d) hromadne prestavaného typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla ................................ 2 000 Sk
e) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu pracovného stroja neseného alebo pripojeného 5 000 Sk
f) typu dráhového vozidla pre mestské dráhy ............................................................................................ 5 000 Sk
g) typu súčasti a výstroja dráhového vozidla pre mestské dráhy ........................................................... 3 000 Sk
h) podstatných zmien na dráhovom vozidle ............................................................................................... 2 000 Sk
i) hromadne vyrábaného alebo dovážaného typu nadstavby motorového vozidla alebo prípojného
vozidla ...............................................................................................................................................................
2 000 Sk
j) motorového vozidla alebo prípojného vozidla po prestavbe alebo dostavbe................................... 50 % príslušnej sadzby
k) motorového vozidla pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľov preukazu ZŤP
alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný
príspevok na kúpu osobného motorového vozidla
podľa osobitného zákona11) ........................................................................................................................
75 Sk
l) motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu na prepravu viac ako 6 osôb na ložnom
priestore s vykonaním záznamu do dokladov ............................................................................................
50 Sk
m) motorového vozidla po prestavbe na alternatívny pohon skvapalneným ropným plynom ........... 2 000 Sk
PoznámkaPoplatku podľa tejto položky nepodlieha schválenie technickej spôsobilosti motorového vozidla
alebo prípojného vozidla po jeho odcudzení v prípade, že tieto boli evidované na území Slovenskej
republiky.
Položka 68
Podanie žiadosti o povolenie výroby (stavby) alebo prestavby jednotlivého vozidla21)........................... 200 Sk
Položka 69
Vykonanie zmeny alebo predĺženie platnosti osvedčenia o schválení technickej spôsobilosti
typu motorového vozidla alebo prípojného vozidla alebo typu súčasti, výstroja a výbavy ..................
500 Sk
Položka 70
a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničné dráhy ............................ 10 000 Sk
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničné dráhy ... 5 000 Sk
c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničné dráhy ................................................ 3 000 Sk
d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničné dráhy ....................... 1 500 Sk
Položka 71
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo lanovej dráhe
1. novododaného ......................................................................................................................................... 1 000 Sk
2. už prevádzkovaného ............................................................................................................................... 500 Sk
b) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo lanovej
dráhe ...............................................................................................................................................................
200 Sk
Položka 72
a) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia hromadného výrobcu22) ............................................................. 500 Sk
b) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia hromadného dovozcu22) ............................................................ 500 Sk
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčeniach hromadného výrobcu alebo hromadného dovozcu 200 Sk
Položka 73
a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z premávky 200 Sk
b) Povolenie výnimky na schválenie technickej spôsobilosti jednotlivého motorového vozidla
alebo prípojného vozidla .....................................................................................................................................
500 Sk
c) Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie ........ 50 Sk
Položka 74
Vykonanie skúšky
a) na získanie vodičského oprávnenia
1. skupiny A a A/50 .................................................................................................................................. 500 Sk
2. skupiny B a T ....................................................................................................................................... 1 000 Sk
3. skupiny C a D ...................................................................................................................................... 2 000 Sk
b) pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia .................................... 500 Sk
c) na získanie alebo rozšírenie inštruktorského oprávnenia ........................................................... 1 000 Sk
d) na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia ..................................................................... 300 Sk
Poznámky1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie
vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných
učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných
odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky
na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní
vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia,
ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky
sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
Položka 75
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo vydanie preukazu
na vedenie lanovej dráhy osobám, ktoré nadobudnú odbornú spôsobilosť na vedenie dráhového vozidla
200 Sk
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla na železničnej dráhe alebo lanovej dráhe 100 Sk
Položka 76
a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel ............................................................................................ 50 Sk
b) Zápis zmeny v dokladoch .................................................................................................................................... 150 Sk
c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom pri zápise vozidla do evidencie
alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú,
poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku ...................................................
500 Sk
d) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom,
za každú tabuľku ........................................................................................................................................................
500 Sk
e) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom,
za každú tabuľku ........................................................................................................................................................
1 000 Sk
f) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe
požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla
a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú,
za každú tabuľku ........................................................................................................................................................
5 000 Sk
Poznámky1. Poplatok podľa písmena b) tejto položky zahŕňa aj vydanie tohto dokladu.2. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje
tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný
podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách vymeniť.
Položka 77
Vydanie evidenčného dokladu
a) na vykonávanie výcviku vodičov a doškoľovacieho kurzu vodičov alebo pri rozšírení rozsahu
výcviku ..................................................................................................................................................................
5 000 Sk
b) na vykonávanie výcviku žiadateľov o inštruktorské oprávnenie a doškoľovacieho kurzu
alebo pri rozšírení rozsahu výcviku .................................................................................................................
5 000 Sk
c) z úradnej povinnosti alebo pri znížení rozsahu výcviku podľa písmena a) alebo písmena b) ....... 2 000 Sk
Položka 78
a) Udelenie oprávnenia alebo predĺženie oprávnenia, alebo zmena rozsahu oprávnenia na vykonávanie kontrol technického stavu vozidiel a prevádzkovanie stanice technickej kontroly ..... 5 000 Sk
b) Udelenie oprávnenia alebo predĺženie oprávnenia, alebo zmena rozsahu oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol vozidiel a prevádzkovanie pracoviska emisnej kontroly ..... 5 000 Sk
c) Udelenie oprávnenia z dôvodu úradnej povinnosti alebo pri znížení rozsahu oprávnenia podľa písmena a) alebo písmena b) ..... 200 Sk
Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie vnútroštátnemu dopravcovi
1. na medzinárodnú verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ............................. 3 000 Sk
2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ........................... 2 000 Sk
3. na vnútroštátnu verejnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ................................. 2 000 Sk
4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok ............................... 1 000 Sk
5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú
linku ............................................................................................................................................................................
1 000 Sk
6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových
liniek mestskej hromadnej dopravy v obci ..........................................................................................................
5 000 Sk
b) Vydanie dopravnej licencie na neurčitý čas podľa písmena a) .................................................................. 25 000 Sk
c) Vydanie dopravnej licencie zahraničnému dopravcovi na medzinárodnú autobusovú dopravu,
za každý aj začatý rok ...............................................................................................................................................
10 000 Sk
d) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmen a) až c) ....................................................................... 50 % príslušnej sadzby
e) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie ............................................................................................... 400 Sk
f) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným
dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
1. na jednu prepravu jedným vozidlom ............................................................................................................... 5 000 Sk
2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom ......................................................................................................... 10 000 Sk
3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom ....................................................................................... 30 000 Sk
g) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nepravidelnej osobnej
(autobusovej) dopravy do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie
Slovenskej republiky zahraničným dopravcom ...................................................................................................
1. na jednu prepravu jedným vozidlom ............................................................................................................... 1 000 Sk
2. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu ................................................................................................................. 6 000 Sk
h) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy zahraničným
prevádzkovateľom na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom ..............................................................
10 000 Sk
i) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu ................................................ 200 Sk
j) Vydanie povolenia23) CEMT slovenskému prevádzkovateľovi na prevádzkovanie medzinárodnej
cestnej nákladnej dopravy .......................................................................................................................................
1. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska na neobmedzený počet
prepráv na dobu jedného roka ...............................................................................................................................
30 000 Sk
2. do príslušných štátov uvedených v povolení bez Rakúska na neobmedzený počet prepráv
na dobu jedného roka ..............................................................................................................................................
20 000 Sk
k) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi
na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej nákladnej a nepravidelnej osobnej (autobusovej) dopravy
1. jednorazové do Rakúska (tam a späť) ........................................................................................................... 250 Sk
2. jednorazové (do cudzieho štátu a späť) ......................................................................................................... 200 Sk
3. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom
povolení) do Rakúska ..............................................................................................................................................
10 000 Sk
4. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom
povolení) do ostatných štátov ..................................................................................................................................
5 000 Sk
5. jednorazové do tretieho štátu a späť ............................................................................................................... 500 Sk
6. na opakovanú (kyvadlovú) autobusovú dopravu do Rakúska .................................................................... 1 000 Sk
7. na opakovanú (kyvadlovú) autobusovú dopravu do ostatných štátov ....................................................... 600 Sk
Splnomocnenie1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov,
prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku
znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky,
môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku
až na trojnásobok.
Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne
ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú
hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej
len „nadmerná alebo nadrozmerná preprava“), dopravca zaplatí
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 300,0 ........................................................................................................................................................................ 500 Sk
od 300,1 do 350,0 ........................................................................................................................................................ 800 Sk
od 350,1 do 400,0 ........................................................................................................................................................ 1 000 Sk
od 400,1 do 500,0 ........................................................................................................................................................ 2 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ................................................................................................................... 500 Sk
1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0 ......................................................................................................................................................................... 500 Sk
od 400,1 do 450,0 ........................................................................................................................................................ 1 000 Sk
od 450,1 do 500,0 ........................................................................................................................................................ 3 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ................................................................................................................... 500 Sk
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla
alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00 ......................................................................................................................................................................... 500 Sk
od 12,01 do 22,00 ........................................................................................................................................................ 3 000 Sk
nad 22,01 ....................................................................................................................................................................... 5 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 5,0 m ..................................................................................................................... 1 500 Sk
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu(vyjadrené v t) je
do 20,0 ............................................................................................................................................................................. 3 000 Sk
od 20,1 do 30,0 .............................................................................................................................................................. 5 000 Sk
od 30,1 do 50,0 .............................................................................................................................................................. 8 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 t ......................................................................................................................... 2 000 Sk
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25) ( nápravové zaťaženie) bez rozdielu,o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00 .............................................................................................................................................................. 2 500 Sk
od 5,01 do 10,00 ............................................................................................................................................................ 4 000 Sk
od 10,01 do 15,00 .......................................................................................................................................................... 7 000 Sk
od 15,01 do 20,00 .......................................................................................................................................................... 10 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 5 % ......................................................................................................................... 5 000 Sk
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava .................................................................................................................................................. 5 000 Sk
2. ostatné prípady ................................................................................................................................................................ 10 000 Sk
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu
po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného
mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné
hmotnosti na nápravu ..........................................................................................................................................................
3 000 Sk
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti
na jednu nápravu ..................................................................................................................................................................
6 000 Sk
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu
najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. ................................................................................................................ 15 000 Sk
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. ................................................................................................................ 30 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych
strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.
Splnomocnenie1. Správny orgán zníži poplatok alebo od jeho vybratia upustí na základe vzájomnosti.2. Poplatok vyberaný za dodatočné povolenie sa zvýši na trojnásobok.3. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou
alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť
od vybratia poplatku.
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vyberá správca komunikácie.2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou,
ktoré prekračujú prípustné miery.24),25)3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy,
ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke.4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné
motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov
prepravnej cesty.5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.],
sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.).6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého
vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba. Za prekročenie
prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá.7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností
jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel.8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje
samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia
nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá.9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava
posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony.10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové
zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2.11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25) poplatok
sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2.12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa
písmena a) ešte sadzba podľa písmena b).13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu
alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu
na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.
Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ................................................................................ 2 000 Sk
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ................................................................................ 1 500 Sk
PoznámkaSprávny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.
Položka 81
Vydanie náhradného povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej cestnej dopravy
pre zahraničného prevádzkovateľa na hraničnom priechode ....................................................................
15 000 Sk
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) .............................................................
3 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok
podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán
zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice ................................................................................................ 14 000 Sk
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice ......................................................................................... 10 000 Sk
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy ........................................................ 5 000 Sk
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice .................................. 3 000 Sk
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ............... 2 000 Sk
Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie
na cestu I., II. a III. triedy .................................................................................................................
2 000 Sk
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ...................... 1 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť,
prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty
môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky
alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené
vyvolanými investíciami.
Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 3 000 Sk
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 500 Sk
c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
1. s cestou ................................................................................................................................... 3 000 Sk
2. s miestnou komunikáciou ................................................................................................... 2 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť
až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
PoznámkaPoznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.
Položka 86
a) Vydanie výnimky dráhovým správnym úradom zo zákazu stavieb v ochrannom pásme
celoštátnych dráh a vlečiek
1. fyzickej osobe .................................................................................................................................... 500 Sk
2. právnickej osobe .............................................................................................................................. 1 000 Sk
b) Vydanie výnimky dráhovým správnym orgánom zo zákazu činnosti v obvode dráhy ............. 1 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
Položka 87
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,
1. fyzickej osobe ........................................................................................................................................................................... 300 Sk
2. právnickej osobe ..................................................................................................................................................................... 500 Sk
Položka 88
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania
a) o zriadení železničného priecestia ............................................................................................ 1 000 Sk
b) o zrušení železničného priecestia ............................................................................................. 100 Sk
Položka 89
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie železničnej dráhy .................................................................... 15 000 Sk
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe ................................................ 15 000 Sk
c) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie železničnej dráhy alebo v udelenej
licencii na prevádzkovanie dopravy na železničnej dráhe .......................................................................
1 000 Sk
d) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy .......................................................................... 5 000 Sk
e) Vydanie licencie na prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe ........................................................ 5 000 Sk
f) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie lanovej dráhy alebo v udelenej licencii
na prevádzkovanie dopravy na lanovej dráhe ...........................................................................................
500 Sk
g) Vydanie druhopisu povolenia na prevádzkovanie dráhy .................................................................... 200 Sk
h) Vydanie druhopisu licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe ................................................... 200 Sk
Položka 90
a) Vydanie súhlasu na zriadenie letísk
1. verejné letisko s medzinárodnou dopravou .............................................................. 10 000 Sk
2. verejné letisko s vnútroštátnou dopravou .................................................................. 8 000 Sk
3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou ................ 5 000 Sk
4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou .................... 3 000 Sk
5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo .................................................................. 5 000 Sk
b) Vydanie licencie pre tuzemského leteckého dopravcu
1. prvé vydanie ..................................................................................................................... 5 000 Sk
2. predĺženie platnosti alebo podstatná zmena ............................................................ 1 000 Sk
c) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska 10 000 Sk
Položka 91
a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska  
  1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou
    1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ...........................................................   2 000 Sk 
    1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ................................................................   4 000 Sk 
    1.3. prístrojovou ...................................................................................................................................................   8 000 Sk 
    1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ............................ 10 000 Sk 
    1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ........................... 15 000 Sk 
    1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva .......................... 20 000 Sk 
  2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou  
    2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ...........................................................   2 000 Sk 
    2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ................................................................   3 000 Sk 
    2.3. prístrojovou ...................................................................................................................................................   6 000 Sk 
b) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia .......................   2 000 Sk 
c) Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma  
  1. dopravného letiska ........................................................................................................................................... 10 000 Sk
  2. letiska na iné účely ...........................................................................................................................................   5 000 Sk 
  3. leteckého pozemného zariadenia .................................................................................................................   5 000 Sk 
  4. ornitologických ochranných pásiem .............................................................................................................   2 000 Sk 
d) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení ...............................................................................................      500 Sk 
e) Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia ..................   3 000 Sk 
f) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním  
  1. dopravného letiska ..........................................................................................................................................   2 000 Sk 
  2. letiska pre všeobecné letectvo ......................................................................................................................   1 500 Sk 
  3. vrtuľníkového letiska (heliportu) ....................................................................................................................   1 500 Sk 
  4. leteckého pozemného zariadenia .................................................................................................................   1 500 Sk 
g) Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza,  
  1. medzinárodného dopravného letiska ..........................................................................................................   3 500 Sk 
  2. medzinárodného letiska pre všeobecné letectvo ......................................................................................   2 000 Sk 
  3. vnútroštátneho dopravného letiska ..............................................................................................................   2 000 Sk 
  4. vnútroštátneho letiska pre všeobecné letectvo ..........................................................................................   1 500 Sk 
  5. vrtuľníkového letiska (heliportu) ....................................................................................................................   1 500 Sk 
h) Vydanie súhlasu so zriadením leteckého pozemného zariadenia alebo s jeho podstatnou
zmenou ....................................................................................................................................................................
  2 000 Sk 
i) Vydanie osvedčenia prevádzkovateľa lietadla pre tuzemského leteckého dopravcu  
  1. prvé vydanie ...................................................................................................................................................... 10 000 Sk 
  2. predĺženie platnosti .........................................................................................................................................   5 000 Sk 
  3. zmena alebo doplnenie .................................................................................................................................   3 000 Sk 
j) Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo
  1. prvé vydanie ......................................................................................................................................................   5 000 Sk 
  2. predĺženie platnosti .........................................................................................................................................   2 500 Sk 
  3. zmena alebo doplnenie .................................................................................................................................   1 000 Sk 
k) Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo
  1. prvé vydanie ...................................................................................................................................................... 10 000 Sk 
  2. predĺženie platnosti .........................................................................................................................................   5 000 Sk 
  3. zmena alebo doplnenie .................................................................................................................................   3 000 Sk 
l) Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik pre vlastnú potrebu
  1. prvé vydanie ......................................................................................................................................................   5 000 Sk 
  2. zmena alebo doplnenie .................................................................................................................................   1 000 Sk 
m) Vydanie povolenia na letecké práce za úhradu a iné podnikanie v civilnom letectve
  1. prvé vydanie ...................................................................................................................................................... 10 000 Sk 
  2. predĺženie platnosti .........................................................................................................................................   5 000 Sk 
  3. zmena alebo doplnenie ..................................................................................................................................   3 000 Sk 
n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého
podujatia...................................................................................................................................................................
  1 000 Sk 
o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného
prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ............................................................................
  5 000 Sk 
p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky
mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní a na prevádzku lietadiel zapísaných
v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi ...................................................................
  5 000 Sk 
r) Zmena alebo doplnenie rozhodnutia podľa písmena a) a jeho obnovenie ............................................ 25 % príslušnej sadzby
s) Dodatočné posúdenie vhodnosti lokality podľa písmena f) ......................................................................   3 000 Sk 
t) Pridelenie kmitočtu v kmitočtovom pásme leteckých telekomunikačných služieb .................................   1 000 Sk 
u) Vydanie súhlasu na použitie výrobku leteckej techniky v civilnom letectve
  1. podliehajúce komplexnému overovaniu ......................................................................................................   5 000 Sk
  2. na základe dokladu vydaného leteckým úradom iného štátu ..................................................................   2 500 Sk
v) Schválenie bezpečnostného programu na ochranu civilného letectva ....................................................   2 000 Sk 
PoznámkaZmeny a doplnky rozhodnutí vykonané nezávisle od majiteľa alebo od prevádzkovateľa leteckého
pozemného zariadenia sa nespoplatňujú.
Položka 92
a) Zápis civilného lietadla do slovenského leteckého registra
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane) ........................... 500 Sk
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane) ...... 1 500 Sk
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ............................................ 5 000 Sk
b) Výmaz civilného lietadla zo slovenského leteckého registra
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane) ........................... 50 Sk
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane) ....... 150 Sk
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ............................................ 500 Sk
Položka 93
a) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a vodcu plavidla
plávajúceho stroja s vlastným pohonom ....................................................................................................
5 000 Sk
b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky ....................................................... 2 500 Sk
c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ..................................................... 1 000 Sk
d) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmen a) až c) .............................................................................. 500 Sk
e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen a) až c) a medzinárodného preukazu
na vedenie malého plavidla ..........................................................................................................................
200 Sk
f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e) ............................................ 200 Sk
g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky ................................................................. 1 000 Sk
h) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla
a člena lodnej posádky ..................................................................................................................................
1 500 Sk
i) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ............ 500 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen e) a g) tejto položky je oslobodené vydanie preukazov z dôvodov,
ktoré nezavinil poplatník.2. Od poplatku podľa písmen c), d), e) a i) tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej
ochrany na služobné účely a pracovníci štátnej plavebnej správy.
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 94
a) Vydanie lodného osvedčenia
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 1 000 Sk
1.2. s vlastným strojným pohonom ........................................................................................................... 1 600 Sk
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 2 000 Sk
2.2. s vlastným strojným pohonom ........................................................................................................... 3 000 Sk
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 5 000 Sk
3.2. s vlastným strojným pohonom ............................................................................................................ 10 000 Sk
b) Predĺženie platnosti lodného osvedčenia, vykonanie zmien v lodnom osvedčení
alebo vydanie jeho duplikátu
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 500 Sk
1.2. s vlastným strojným pohonom ........................................................................................................... 800 Sk
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 1 000 Sk
2.2. s vlastným strojným pohonom ............................................................................................................ 1 500 Sk
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1. bez vlastného strojného pohonu ........................................................................................................ 2 500 Sk
3.2. s vlastným strojným pohonom ............................................................................................................ 5 000 Sk
c) Vykonanie technickej prehliadky
1. malého plavidla s dĺžkou do 7 metrov
1.1 bez vlastného strojného pohonu .......................................................................................................... 200 Sk
1.2 s vlastným strojným pohonom ............................................................................................................. 300 Sk
2. malého plavidla s dĺžkou väčšou ako 7 metrov
2.1 bez vlastného strojného pohonu .......................................................................................................... 1 000 Sk
2.2 s vlastným strojným pohonom ............................................................................................................. 1 500 Sk
d) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného osvedčenia pre malé plavidlá
alebo vystavenie jeho duplikátu ......................................................................................................................
500 Sk
e) Vydanie osobitného povolenia na jednotlivú plavbu .............................................................................. 2 000 Sk
f) Vydanie osobitného povolenia na osobitnú prepravu ........................................................................... 1 500 Sk
g) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .................................................................................. 5 000 Sk
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .............................................................................. 3 000 Sk
h) Predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie zmien alebo vystavenie
duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .................................................................................. 1 700 Sk
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov .............................................................................. 1 000 Sk
i) Zápis do Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky
1. malých plavidiel ........................................................................................................................................... 500 Sk
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami ................................................................................................ 1 000 Sk
j) Výpis z Ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky ................................................................... 500 Sk
k) Výmaz plavidla z ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky ..................................................
1. malých plavidiel ........................................................................................................................................... 200 Sk
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami ................................................................................................ 1 000 Sk
l) Zápis zmeny názvu plavidla do ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky alebo iného
údaja týkajúceho sa plavidla ............................................................................................................................
500 Sk
m) Zápis zmeny vlastníka plavidla do ústrednej evidencie plavidiel Slovenskej republiky .................. 500 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie osobitného povolenia
na skúšobnú plavbu.
Poznámky1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena a) tejto položky a za vykonanie
zmien v ciachovom preukaze podľa písmena f) tejto položky správny orgán vyberie poplatok
vo výške 50 % príslušnej sadzby.2. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena a) tejto položky a za vykonanie
zmien v ciachovom preukaze podľa písmena g) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom
správny orgán poplatok nevyberá.3. Za vykonanie technickej prehliadky plavidla na účel vydania alebo predĺženia platnosti lodného
osvedčenia správny orgán vyberie poplatok zvýšený o 100 % príslušnej sadzby.4. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 95
a) Zmena názvu plavidla ........................................................................................................................ 500 Sk
b) Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich zariadení, ktoré podliehajú evidencii,
alebo vystavenie jeho duplikátu
1. s dĺžkou menšou ako 20 m ............................................................................................................ 1 000 Sk
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m .............................................................................................................. 2 000 Sk
c) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu jedného malého plavidla
a vydanie povolenia na jeho stavbu ....................................................................................................
2 500 Sk
d) Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového osvedčenia malého plavidla ........... 3 000 Sk
e) Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej typovej dokumentácie .......................... 500 Sk
f) Schválenie technickej dokumentácie na stavbu a rekonštrukciu ostatných plavidiel ............ 5 000 Sk
g) Povolenie na zriadenie požičovne malých plavidiel
1. plavidlá s vlastným strojným pohonom ........................................................................................ 4 000 Sk
2. plavidlá bez vlastného strojného pohonu ..................................................................................... 1 000 Sk
h) Vydanie stanoviska na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti
v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby ...........................................................................
3 500 Sk
i) Vydanie vyjadrenia alebo stanoviska k projektovej dokumentácii stavieb na vodnej ceste .. 4 000 Sk
j) Vydanie povolenia na usporiadanie športových podujatí a slávností na vode ......................... 500 Sk
k) Povolenie výnimky z predpisov v oblasti vnútrozemskej plavby .................................................. 500 Sk
l) Udelenie dopravnej licencie
1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok ............................................ 5 000 Sk
2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok ................................................ 3 000 Sk
m) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú ............................................................................ 30 000 Sk
n) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen l) a m) tejto položky .............. 1 000 Sk
o) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie ............................................................................. 2 000 Sk
p) Vydanie duplikátu dopravnej licencie ............................................................................................. 2 000 Sk
PoznámkaPoplatky podľa písmena j) tejto položky sa vyberajú za vydanie povolenia na usporiadanie
športových podujatí na jednotlivej vodnej ploche, vodnej ceste za rovnakých podmienok
pre jedného usporiadateľa na jeden rok.
Položka 96
a) Vydanie námorníckej knižky ........................................................................................................... 500 Sk
b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka .......................................... 1 000 Sk
c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti kapitána a 1. strojného dôstojníka ...................... 2 300 Sk
d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti ................................................................ 1 000 Sk
e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným
orgánom cudzieho štátu .....................................................................................................................
1 000 Sk
f) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní predpísaného kurzu ..................................... 400 Sk
g) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až f) .................................................. 400 Sk
Poznámky1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a) až f) tejto položky z úradnej povinnosti
sa poplatok nevyberie.
Položka 97
a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane
vydania registračného listu
1. s brutto registrovanou tonou do 5 000 t ....................................................................................... 30 000 Sk
2. s brutto registrovanou tonou od 5 000 t do 15 000 t .................................................................. 50 000 Sk
3. s brutto registrovanou tonou viac ako 15 000 t ........................................................................... 80 000 Sk
b) Opakovaný zápis námornej lode do námorného registra (predĺženie registrácie
námornej lode) vrátane vydania registračného listu
1. s brutto registrovanou tonou do 5 000 t ........................................................................................ 15 000 Sk
2. s brutto registrovanou tonou od 5 000 t do 15 000 t ................................................................... 20 000 Sk
3. s brutto registrovanou tonou viac ako 15 000 t ............................................................................ 30 000 Sk
c) Výmaz námornej lode z námorného registra ................................................................................. 10 000 Sk
d) Zmena mena námornej lode ............................................................................................................ 10 000 Sk
e) Iný zápis v námornom registri ........................................................................................................... 5 000 Sk
f) Zápis nesamohybného plavidla do námorného registra (registrácia nesamohybného
plavidla) vrátane vydania registračného listu ......................................................................................
5 000 Sk
g) Opakovaný zápis nesamohybného plavidla do námorného registra (predĺženie
registrácie nesamohybného plavidla) vrátane vydania registračného listu .................................
2 000 Sk
h) Zápis námornej lode podľa písmena a) a opakovaný zápis podľa písmena b) .....................
pre tankové, špeciálne a osobné lode
50 %
príslušnej sadzby
i) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla .............. 800 Sk
j) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo ................................... 800 Sk
k) Zápis námorného rekreačného plavidla do registra námorných rekreačných plavidiel
vrátane registračného listu .....................................................................................................................
3 000 Sk
l) Zápis námorného rekreačného plavidla do zoznamu námorných rekreačných plavidiel ....... 400 Sk
m) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v zozname námorných
rekreačných plavidiel ...............................................................................................................................
1 000 Sk
n) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel
alebo zo zoznamu námorných rekreačných plavidiel ........................................................................
400 Sk
o) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách i), j) a k) ................................................... 400 Sk
Položka 98
a) Vydanie dočasného sprievodného listu ..................................................................... 2 000 Sk
b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ........................................................... 2 000 Sk
c) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny ................................................................ 2 000 Sk
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na námornú plavbu.
VII. ČASŤ
TELEKOMUNIKÁCIE
Položka 99
a) Rozhodnutie o pripojení iného prevádzkovateľa telekomunikačnej siete alebo poskytovateľa
 telekomunikačnej služby do verejnej telekomunikačnej siete (ďalej len sieť)26) ..........................
  25 000 Sk
b) Rozhodnutie o prístupe iného prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa telekomunikačnej
služby do siete27) .........................................................................................................................................
  25 000 Sk
c) Rozhodnutie o pozastavení výkonu zmluvy o vzájomnom prepojení sietí27a) ..............................   50 000 Sk
d) Určenie technických, prevádzkových a cenových podmienok zmluvným stranám27b) ............... 100 000 Sk
e) Rozhodnutie o podmienkach spoločného používania priestorov a zariadení držiteľov
licencií27c) ......................................................................................................................................................
  25 000 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky správny orgán vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 100
Vydanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti
a) vybraného telekomunikačného zariadenia27d) ....................................................................................... 10 000 Sk
b) vybraného telekomunikačného zariadenia v prípade opakovaného schvaľovania ..........................    3 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu
občana s ťažkým zdravotným postihnutím, zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické
 osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne
služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu
alebo neposkytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby na účely dosiahnutia zisku, fyzické
osoby a právnické osoby zriadené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných
predpisov.12)
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky správny orgán vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 101
Vydanie rozhodnutia o pridelení čísla pre telekomunikačné služby a telekomunikačné siete27e) ....... 1 500 Sk 
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania,
hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory
s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky),
ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel.
Položka 102
a) Podanie žiadosti o pridelení frekvencie27f) ............................................................................................    200 Sk 
b) Predĺženie doby platnosti individuálneho, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie
rádiových zariadení27g) ...................................................................................................................................
   200 Sk 
c) Vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo predĺženie doby
jeho platnosti27h) .............................................................................................................................................
   100 Sk 
d) Vydanie frekvenčného prísľubu
  1. pre pevnú rádiokomunikačnú službu .................................................................................................... 3 000 Sk 
  2. pre ostatné služby ..................................................................................................................................... 1 000 Sk 
e) Zmena povolení vydaných podľa tejto položky .......................................................................................    100 Sk 
Položka 103
Vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti27h) ........................................................ 300 Sk 
Položka 104
a) Overenie osobitnej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu pohyblivej
leteckej a námornej služby27h) ......................................................................................................................
200 Sk 
b) Overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27h) .................................. 500 Sk
c) Opravná skúška pri overení podľa písmena a) ...................................................................................... 100 Sk 
d) Opravná skúška pri overení podľa písmena b) ...................................................................................... 200 Sk
Položka 105
Registrácia na začatie telekomunikačnej činnosti podľa § 14 zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách .......................................................................................................................
2 000 Sk
Položka 106
a) Podanie žiadosti o licenciu27i) ................................................................................................ 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o predbežných podmienkach na vykonávanie telekomunikačných
činností27j) .......................................................................................................................................
5 000 Sk
Položka 107
Žiadosť o vykonanie zmien vo vydaných povoleniach27k) ........................................................ 500 Sk 
VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Položka 133
Žiadosť  
a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) ................................. 5 000 Sk
b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ................................................................ 1 000 Sk
c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne .............................................. 1 000 Sk
d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového
plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ...............................................................................................
   500 Sk
e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových
poisťovní ........................................................................................................................................................
2 000 Sk
Položka 134
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí
a) fyzická osoba .......................................................................................................................................... 500 Sk
b) právnická osoba .................................................................................................................................... 1 000 Sk
Položka 138
Prevzatie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením
záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru
a) do 100 mil. Sk ............................................................................................................................................ 100 000 Sk
b) do 1 000 mil. Sk ......................................................................................................................................... 1 000 000 Sk
c) nad 1 000 mil. Sk ....................................................................................................................................... 5 000 000 Sk
Položka 140
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných prístrojov, za každý výherný prístroj ........... 40 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších predpisov ................................................................................................................
1 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier ..................... 10 000 Sk
PoznámkaAk na technickom zariadení ako celku môže hrať súčasne viac hráčov, považuje sa každé
samostatné hracie miesto (hrací modul) za jeden výherný prístroj.
Položka 141
a) Vydanie oprávnenia na prijímanie kurzových stávok v stávkových kanceláriách .................... 1 000 Sk
b) Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) .................................................................... 500 Sk
c) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ............................................................................ 500 Sk
d) Vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhradu za stratenú, zničenú,
poškodenú alebo odcudzenú kartu ......................................................................................................
500 Sk
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ..................................... 200 Sk
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 50 Sk
Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia územným finančným orgánom alebo obcou v daňovom konaní
na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 38 ods. 6, § 59 a § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov .......................................................................
300 Sk
b) Vydanie potvrdenia územným finančným orgánom podľa osobitných predpisov8) ............................. 100 Sk
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ......................................................... 50 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok
na uznanie nezdaniteľných častí základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti
a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 43 ods. 1 písm. g) zákona č. 366/1999 Z. z.
o daniach z príjmov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia
o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup
liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.
PoznámkaPoplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia
zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
Položka 144
a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice
v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia ..................................................................
300 Sk
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra........................... 300 Sk
c) Žiadosť o poskytnutie úľavy podľa § 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných
orgánov v znení neskorších predpisov, podľa § 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu
nehnuteľností v znení neskorších predpisov, podľa § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 87/1994 Z. z. o cestnej dani v znení neskorších predpisov, podľa § 18 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch ........................................
500 Sk
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené osvedčenie ..................................................................................................................
200 Sk
Položka 145
a) Žiadosť o odborné stanovisko k uplatňovaniu právnych predpisov na úseku cien pre
1. podnikateľské subjekty ............................................................................................................ 500 Sk
2. ostatné subjekty ........................................................................................................................ 200 Sk
b) Žiadosť o schválenie dohodnutej ceny pri prevode nehnuteľností
1. podnikateľské subjekty ............................................................................................................ 1 000 Sk
2. ostatné subjekty ........................................................................................................................ 500 Sk
Položka 146
Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného
charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk
a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností
a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností ...............................
500 Sk
Položka 147
Podnet na začatie konania o dumpingu ................................................................................................... 50 000 Sk
Položka 148
a) Vydanie živnostenského listu .............................................................................................................. 1 000 Sk
b) Vydanie koncesnej listiny ..................................................................................................................... 2 000 Sk
c) Žiadosť o nahliadnutie do živnostenského registra, za jedného podnikateľa ........................... 50 Sk
d) Výpis zo živnostenského registra, za jedného podnikateľa .......................................................... 100 Sk
e) Vydanie náhradného živnostenského listu alebo koncesnej listiny náhradou za stratený,
zničený, poškodený alebo odcudzený list alebo listinu ......................................................................
300 Sk
f) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej
prevádzkarni ................................................................................................................................................
200 Sk
g) Autorizácia inšpekčnej knihy ............................................................................................................... 50 Sk
h) Za vykonanie zmien v živnostenskom liste a zmien v koncesnej listine ..................................... 100 Sk
i) Zrušenie živnostenského oprávnenia na jednu alebo viac živností .............................................. 150 Sk
Poznámky1. Na poplatok podľa písmena h) nemá vplyv počet živnostenských listov a počet koncesných
listín, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania
názvov obcí a ulíc, alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených
vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie.
Položka 149
a) Podanie žiadosti o vydanie licencie na prevádzku
1. strážnej služby .............................................................................................................................................. 2 500 Sk
2. detektívnej služby ......................................................................................................................................... 3 000 Sk
3. vlastnej ochrany ........................................................................................................................................... 2 000 Sk
b) Podanie prihlášky o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti,34) za každú prihlásenú osobu .... 1 000 Sk
c) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie35) ............................................................................................. 1 000 Sk
d) Vydanie licencie na prevádzku bezpečnostnej služby alebo vlastnej ochrany .................................. 1 000 Sk
e) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky ............................................................................. 1 000 Sk
f) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti osoby poverenej výkonom fyzickej ochrany
alebo pátrania pri poskytovaní bezpečnostných služieb36) .......................................................................
500 Sk
g) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie na odbornú prípravu súkromných bezpečnostných
činností .................................................................................................................................................................
5 000 Sk
h) Vydanie rozhodnutia o zmene údajov v rozhodnutí o udelení licencie na prevádzku bezpečnostnej
služby alebo vlastnej ochrany ...........................................................................................................................
500 Sk
i) Vydanie rozhodnutia o zmene údajov v rozhodnutí o udelení akreditácie na odbornú prípravu
súkromných bezpečnostných činností ............................................................................................................
2 000 Sk
Poznámky1. Správny orgán môže poplatok podľa písmena f) znížiť na pätinu uvedenej sadzby, ak je preukaz
odbornej spôsobilosti vydaný podľa § 32 ods. 2 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných
bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona
č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných
službách).2. Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa písmena f) tejto položky až do výšky dvojnásobku sadzby,
ak sa vydáva preukaz odbornej spôsobilosti pri druhej strate. Pri každej ďalšej strate preukazu odbornej
spôsobilosti môže poplatok zvýšiť o dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
Položka 150
a) Vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
  1. krajským úradom
    1.1. pre fyzické osoby ................................................................................................................................   2 000 Sk
    1.2. pre právnické osoby ..........................................................................................................................   5 000 Sk
  2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ............................................................................ 15 000 Sk
  3. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozhodnutie
krajského úradu
    3.1 pre fyzické osoby .................................................................................................................................   3 000 Sk
    3.2 pre právnické osoby ............................................................................................................................   5 000 Sk
b) Zmena povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného
  1. krajským úradom .....................................................................................................................................   1 000 Sk
  2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky .............................................................................   5 000 Sk
c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) ......................................................      100 Sk
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi
liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi
pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu
  1. pre fyzické osoby .......................................................................................................................................   2 000 Sk
  2. pre právnické osoby .................................................................................................................................   5 000 Sk
e) Vydanie povolenia na zriadenie zdravotnej poisťovne, vydanie povolenia na zlúčenie, splynutie,
rozdelenie zdravotníckych poisťovní
15 000 Sk
f) Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na nakladanie
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
  1. pre fyzické osoby ........................................................................................................................................   5 000 Sk
  2. pre právnické osoby ................................................................................................................................... 15 000 Sk
g) Zmena povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na nakladanie so zdrojmi
ionizujúceho žiarenia
  1. pre fyzické osoby .........................................................................................................................................   3 000 Sk
  2. pre právnické osoby ...................................................................................................................................   5 000 Sk
h) Predĺženie platnosti povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na nakladanie
so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
  1. pre fyzické osoby .........................................................................................................................................   2 500 Sk
  2. pre právnické osoby ...................................................................................................................................   7 500 Sk
i) Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na kvalitatívne a kvantitatívne
zisťovanie faktorov životného a pracovného prostredia
  1. pre fyzické osoby .......................................................................................................................................... 10 000 Sk
  2. pre právnické osoby ..................................................................................................................................... 30 000 Sk
j) Zmena povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky uvedeného v písmene i)
  1. pre fyzické osoby ...........................................................................................................................................   3 000 Sk
  2. pre právnické osoby .....................................................................................................................................   5 000 Sk
k) Predĺženie platnosti povolenia uvedeného v písmene i)
  1. pre fyzické osoby ...........................................................................................................................................   5 000 Sk
  2. pre právnické osoby ..................................................................................................................................... 15 000 Sk
l) Vyhotovenie duplikátov povolení uvedených v písmenách e) až k) ........................................................       500 Sk
m) Vydanie posudku orgánu na ochranu zdravia36a) .................................................................................       500 Sk
n) Vyhotovenie duplikátu posudku uvedeného v písmene m) ...................................................................       100 Sk
o) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti36b) .................................       500 Sk
p) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b) ...................................................................................       200 Sk
r) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena p) ....................................................................................       100 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 151
a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prekurzormi skupiny I
a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s prekurzormi skupín II a III ................................................
1 000 Sk
b) Zmena povolenia vydaného podľa písmena a) ................................................................................................. 500 Sk
c) Vydanie povolenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na využívanie prírodných liečivých
zdrojov alebo prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd ...............................................................................
6 000 Sk
d) Zmena povolenia podľa písmena c)..................................................................................................................... 1 000 Sk
Položka 152
a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku ............................................................... 75 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku ............................................................ 50 000 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku ........................... 50 000 Sk
d) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie veterinárneho lieku ........................ 20 000 Sk
e) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie humánneho lieku ................................................ 20 000 Sk
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku
1. zmena balenia, výrobcu, držiteľa rozhodnutia, druhu obalu, zmena názvu veterinárneho
lieku .......................................................................................................................................................
3 000 Sk
2. zmeny v ochranných lehotách, spôsobe skladovania v dávkovaní, času použiteľnosti
veterinárneho lieku .............................................................................................................................
20 000 Sk
g) Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku, lieku s obsahom alergénu
a registrovaného lieku36c) ................................................................................................................
5 000 Sk
h) Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie podľa písmena g) ........................................... 4 000 Sk
i) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie podľa písmena g) ................................................. 2 000 Sk
j) žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov 1 000 Sk
k) žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu alebo o zmenu zaradenia
zdravotníckej pomôcky v zozname zdravotníckych pomôcok ......................................................
1 000 Sk
l) žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny na osobitné medicínske účely do zoznamu
dietetických potravín ............................................................................................................................
1 000 Sk
Položka 153
a) Žiadosť o registráciu novej chemickej látky alebo novej chemickej látky obsiahnutej
v chemickom prípravku ........................................................................................................................
3 000 Sk
b) Žiadosť o schválenie klasifikácie, balenia a označovania existujúcej chemickej látky
alebo prípravku .....................................................................................................................................
2 000 Sk
c) Žiadosť o schválenie karty bezpečnostných údajov nebezpečnej chemickej látky
alebo nebezpečného chemického prípravku ..................................................................................
2 000 Sk
d) Žiadosť o súhlas s dovozom alebo vývozom vybranej nebezpečnej látky alebo prípravku 20 000 Sk
PoznámkaPoplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vzťahuje na chemický prípravok, ktorý
sa skladá z dvoch chemických látok. Za každú ďalšiu chemickú látku obsiahnutú
v chemickom prípravku sa príslušná sadzba poplatku zvyšuje o 25 %.
Položka 154
a) Vydanie úradného povolenia na dovoz alebo vývoz licencovaného tovaru (dovozná alebo vývozná
licencia) okrem povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru v rámci autolimitačných
medzivládnych dohôd, z hodnoty tovaru povolenej v licencii ..............................................................................
0,1 %
najmenej 1 000 Sk
b) Vydanie povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru a vývoz tovaru v rámci autolimitačných
dohôd ............................................................................................................................................................................
1 000 Sk
c) Vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom .................................................................... 50 000 Sk
d) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, z hodnoty tovaru povolenej v licencii ............. 0,1 %
najmenej 1 000 Sk
e) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, zbraní, streliva a výbušnín zrýchleným
obežníkovým spôsobom, z hodnoty tovaru udelenej v licencii ...........................................................................
0,5 %
najmenej 3 000 Sk
f) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné a psychotropné látky ............. 1 000 Sk
g) Vydanie jednorazového alebo všeobecného povolenia na dovoz alebo vývoz prekurzorov, z hodnoty
tovaru uvedeného v povolení .....................................................................................................................................
0,1 %
h) Vydanie duplikátu alebo predĺženia platnosti povolení (licencií) podľa písmen a) až e) .......................... 500 Sk
SplnomocnenieV prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku. Poplatky možno
zaplatiť aj bez písomnej výzvy správneho orgánu.
IX. ČASŤ
COLNÍCTVO
Položka 155
a) Predĺženie platnosti colného dokladu pred uplynutím jeho platnosti .............................. 50 Sk
b) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom
tovaru cez slovenské štátne hranice ..........................................................................................
50 Sk
c) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru ........... 100 Sk
Položka 156
a) Vydanie osvedčenia o pôvode tovaru vrátane overenia, že vyvážaný tovar je slovenského pôvodu 100 Sk
b) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru .............................................................................. 100 Sk
Položka 157
Vydanie rozhodnutia o nomenklatúrnom zaradení tovaru alebo o pôvode tovaru .................... 350 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, národné metodické centrá,
osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
Položka 158
a) Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov
a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou ............................................................
200 Sk
b) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie dovozného cla, daní a iných platieb pri dovoze ... 500 Sk
c) Žiadosť o odklad úhrady colného dlhu a žiadosť o povolenie splátok colného dlhu ..... 100 Sk
d) Žiadosť o upustenie od vybratia úrokov z omeškania úhrady colného dlhu .................... 100 Sk
Položka 159
a) Žiadosť o udelenie alebo opätovné udelenie štatútu schváleného vývozcu .................................. 500 Sk
b) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom ...................................................................... 500 Sk
c) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia ....................... 500 Sk
X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
1. fyzická osoba .................................................................................................................................................. 200 Sk
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí
s podanou žiadosťou ........................................................................................................................................
2 000 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním.2. Od poplatku za podanie žiadosti podľa § 42 ods.1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu
s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl
po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených
častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
Položka 161
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
1. fyzická osoba ............................................................................................................................................ 200 Sk
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti
súvisí s podanou žiadosťou ......................................................................................................................
2 000 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl
po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, a múzeá
s prírodovedným zameraním.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí
s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
Položka 161a
Podanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo opätovný vývoz exemplárov
alebo o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa zákona č. 237/2002 Z. z.
o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
1. fyzická osoba .............................................................................................................................................. 200 Sk
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou,
alebo právnická osoba ..................................................................................................................................
2 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním
a Zoologická záhrada Bojnice.
Položka 161b
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa zákona
č. 237/2002 Z. z. o obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich
rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. fyzická osoba .............................................................................................................................................. 200 Sk
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou,
alebo právnická osoba .................................................................................................................................
2 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním
a Zoologická záhrada Bojnice.
Položka 162
Žiadosť o
a) vydanie súhlasu na dovoz odpadov38) alebo žiadosť o zmenu súhlasu na dovoz odpadov ............... 500 Sk
b) vydanie súhlasu na vývoz nebezpečných odpadov38) alebo žiadosť o zmenu súhlasu
na vývoz nebezpečných odpadov ..........................................................................................................................
500 Sk
c) vydanie súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov38) cez územie Slovenskej republiky
alebo žiadosť o zmenu súhlasu na tranzitnú prepravu odpadov cez územie Slovenskej republiky .......
500 Sk
d) vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) alebo žiadosť
o zmenu súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov .........................................
300 Sk
e) vydanie súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom38) alebo žiadosť o zmenu súhlasu
na nakladanie s nebezpečným odpadom ...........................................................................................................
300 Sk
f) vydanie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38) alebo žiadosť o zmenu súhlasu
na prepravu nebezpečných odpadov ....................................................................................................................
300 Sk
g) súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov alebo žiadosť
o súhlas na vydanie zmeny prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov ..............
300 Sk
Položka 163
a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia39) ........................................................ 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia ............................................................ 800 Sk
c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny sídla
(trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie ......
100 Sk
d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia ........................................................... 200 Sk
e) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia ....................................... 800 Sk
f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu ....................... 100 Sk
g) Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom prieskumného územia a vykonanie
potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území ........................................................................
500 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie
prieskumných území
Položka 164
a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
1 000 Sk
b) Rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
   500 Sk
c) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
   300 Sk
PoznámkaPoplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác.
Položka 165
a) Vydanie geologického oprávnenia ............................................................................................................... 1 000 Sk
b) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny sídla (trvalého pobytu),
zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie .......................................................
   100 Sk
c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu    100 Sk
d) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác ....................................    300 Sk
e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác ......................................    500 Sk
f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania geologických prác39a) ..............    500 Sk
g) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác39b) .....    500 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných
povolení na vykonávanie geologických prác.
Položka 166
Vydanie rozhodnutia o tom, že určitá činnosť je geologickou prácou................................................ 500 Sk
Položka 167
Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným
alebo nevyhradeným nerastom ................................................................................................................
500 Sk
Položka 168
a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska ............................................... 1 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk ..................................................................... 500 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % príslušnej
sadzby, ak ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.
OslobodenieOd poplatku podľa písmena a) je oslobodené vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob
výhradného ložiska, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.
Položka 169
Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku .................................................................................... 500 Sk
Položka 170
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky
vo veciach ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme ................................................................
3 000 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky ................................... 1 000 Sk
c) Žiadosť o udelenie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonanie merania
emisií a imisií, ak nejde o koncesovanú živnosť – úradné meranie .....................................................
5 000 Sk
d) Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena c) tejto položky .................................... 1 000 Sk
e) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmena obchodného mena, prípadne
názvu a sídla právnickej osoby, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia
alebo oprávnenia .............................................................................................................................................
100 Sk
f) Žiadosť o povolenie jednorazového oprávneného merania emisií alebo imisií vo výnimočnom
prípade ...............................................................................................................................................................
500 Sk
g) Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia vo výnimočnom
prípade ...............................................................................................................................................................
200 Sk
Poznámky1. Odňatie a zánik osvedčenia alebo oprávnenia sa nespoplatňujú.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá, ak ide o koncesovanú živnosť – úradné meranie.
Splnomocnenie1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmen a) a c) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie
rozsahu osvedčenia alebo oprávnenia.2. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok podľa tejto položky.
Položka 171
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky
vo veciach odpadov ....................................................................................................................................
3 000 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) ..................................................... 1 000 Sk
c) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmena obchodného mena, prípadne
názvu a sídla právnickej osoby, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia ...
100 Sk
PoznámkaPoznámky k položke 170 tu platia obdobne.
SplnomocnenieSprávny orgán zníži poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie
rozsahu osvedčenia.
XI. ČASŤ
BANSKÁ ČINNOSŤ
Položka 172
Vydanie rozhodnutia o
a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia ........................................ 500 Sk
b) zrušení chráneného ložiskového územia ............................................................... 200 Sk
Položka 173
Vydanie rozhodnutia o
a) určení dobývacieho priestoru .............................................................................................................. 1 000 Sk
b) zmene dobývacieho priestoru ............................................................................................................. 800 Sk
c) zrušení dobývacieho priestoru ............................................................................................................ 200 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru
určuje z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena b) až na štvrtinu
sadzby.
Položka 174
Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu
a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov ...........................................................................
1 000 Sk
Položka 175
a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti
1. v podzemí ............................................................................................................................................ 1 000 Sk
2. na povrchu .......................................................................................................................................... 500 Sk
b) Zmena rozhodnutia podľa písmena a)
1. v podzemí ............................................................................................................................................ 500 Sk
2. na povrchu .......................................................................................................................................... 250 Sk
c) Predĺženie doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a) .......................................................... 100 Sk
d) Vydanie banského oprávnenia ......................................................................................................... 2 000 Sk
e) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené banské oprávnenie .................................................................................................
200 Sk
f) Vydanie výpisu z banského registra ................................................................................................. 100 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania
a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto
banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50 %
príslušnej sadzby.
Položka 176
a) Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia
na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
1. podzemným spôsobom ............................................................................................................ 500 Sk
2. povrchovým spôsobom ............................................................................................................. 300 Sk
b) Zmena povolenia podľa písmena a) ....................................................................................... 200 Sk
c) Predĺženie doby platnosti povolenia podľa písmena a) ....................................................... 100 Sk
Položka 177
Vydanie povolenia na uvedenie výbušniny alebo pomôcky na použitie výbušnín do obehu ........................ 300 Sk
Položka 178
Vydanie povolenia na odber výbušnín ................................................................................................. 100 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby,
ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.
PoznámkaSprávny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je spoplatnené povolenie na odber
výbušnín súčasťou povolenia na trhacie alebo ohňostrojné práce podľa položky 180.
Položka 179
Vydanie povolenia na zhotovenie jednoduchých druhov trhavín na trhacie práce ........................... 500 Sk
Položka 180
Vydanie povolenia na
a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce ................................................................ 200 Sk
b) trhacie práce veľkého rozsahu ............................................................................................................. 400 Sk
c) dva a viac odstrelov podľa písmena b) ............................................................................................... 1 000 Sk
PoznámkaSprávny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je spoplatnené povolenie na trhacie
práce súčasťou povolenia podľa položky 175 alebo 176.
Položka 181
a) Vydanie povolenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov
alebo odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov vrátane miestneho zisťovania
a schvaľovanie učebných osnov a testov .............................................................................................
1 000 Sk
b) Zmena povolenia podľa písmena a) ................................................................................................ 200 Sk
Položka 182
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín .................................................................... 600 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným
konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Položka 183
Vydanie povolenia na stavbu skladu výbušnín ......................................................................... 1 500 Sk
Položka 184
Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín ................................................................. 1 500 Sk
Položka 185
Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby ................................................................... 1 500 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli
povolené v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.
Položka 186
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských
predpisov ...................................................................................................................................................
500 Sk
b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej
činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky
podľa písmena a) ....................................................................................................................................
500 Sk
c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b)
vrátane opakovaného preskúšania ......................................................................................................
400 Sk
Položka 187
a) Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok
a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených
technických zariadení ..............................................................................................................................
1 500 Sk
b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky
a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov .........................................
500 Sk
Položka 188
Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení
odberateľovi podľa osobitných predpisov ....................................................................................
500 Sk
Položka 189
Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania
a) na dovoz technických zariadení .......................................................................................................................... 300 Sk
b) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja ........................................................................... 300 Sk
c) k projektovej dokumentácii stavieb ................................................................................................................... 300 Sk
d) k stavbe, k zariadeniu ........................................................................................................................................... 300 Sk
Položka 190
a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov
okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky ..................................
400 Sk
b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov
okrem miestneho zisťovania .............................................................................................................................
500 Sk
c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení .................................................................................. 300 Sk
Položka 191
Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie
alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti
vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania ..................................................................
300 Sk
Položka 192
Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny
na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania ...................................................
500 Sk
Položka 193
a) Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania ........................... 500 Sk
b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch 1 000 Sk
c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania ....... 500 Sk
d) Predĺženie platnosti povolenej výnimky okrem miestneho zisťovania .............................. 300 Sk
Položka 194
Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia
alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch ......................................................................................
300 Sk
XII. ČASŤ
JADROVÁ BEZPEČNOSŤ
Položka 195
Vydanie rozhodnutia o súhlase na
a) výstavbu jadrového zariadenia vrátane miestneho zisťovania .................................................... 5 000 Sk
b) začatie každej jednotlivej etapy uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky, najmä
na zavážanie jadrového paliva do reaktora, na začatie fyzikálneho spúšťania, energetického
spúšťania a prevádzky jadrového zariadenia vrátane miestneho zisťovania ..............................
5 000 Sk
c) vykonanie zmien ovplyvňujúcich jadrovú bezpečnosť jadrového zariadenia vrátane
miestneho zisťovania ..............................................................................................................................
3 000 Sk
d) predĺženie doby prevádzky jadrového zariadenia .......................................................................... 5 000 Sk
Splnomocnenie1. V prípade písomného podania s neúplnou alebo nevyhovujúcou dokumentáciou môže
správny orgán zvýšiť poplatok podľa tejto položky až o 50 % určenej sadzby.2. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky môže správny orgán upustiť, ak rozsah zmien
je malý a nevyžaduje veľké nároky na posúdenie správnym orgánom.
Položka 196
a) Vydanie rozhodnutia o schválení vrátane miestneho zisťovania
1. limitov a podmienok bezpečnej prevádzky ................................................................................ 5 000 Sk
2. dokumentu systému kvality, programu zabezpečovania kvality a požiadaviek na kvalitu
jadrových zariadení a činností ............................................................................................................
3 000 Sk
3. programu uvádzania jadrového zariadenia do prevádzky členeného na etapy .................. 5 000 Sk
4. vnútorného havarijného plánu ..................................................................................................... 3 000 Sk
5. typu prepravného zariadenia na prepravu jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov 3 000 Sk
6. havarijného dopravného poriadku .............................................................................................. 3 000 Sk
b) Zmena rozhodnutí podľa písmena a) .......................................................................................... 50 % príslušnej sadzby
Položka 197
Vydanie povolenia na
a) nadobúdanie a používanie jadrových materiálov vrátane miestneho zisťovania ..................... 1 000 Sk
b) osobitné používanie jadrového materiálu40) vrátane miestneho zisťovania ............................ 500Sk
c) dovoz alebo vývoz jadrových materiálov alebo špeciálnych materiálov a zariadení
vrátane miestneho zisťovania ................................................................................................................
1 000 Sk
d) prepravu jadrového materiálu alebo rádioaktívneho odpadu vrátane miestneho zisťovania 1 500 Sk
e) uvádzanie nevyužiteľných materiálov z jadrových zariadení obsahujúcich rádionuklidy,
ktoré nie sú rádioaktívnymi odpadmi do životného prostredia vrátane miestneho zisťovania ..
1 500 Sk
f) jednotlivé činnosti nakladania s rádioaktívnymi odpadmi vrátane miestneho zisťovania ...... 3 000 Sk
g) každú jednotlivú etapu vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky vrátane miestneho
zisťovania ...................................................................................................................................................
3 000 Sk
h) vykonávanie špeciálnej leteckej činnosti v zakázaných vzdušných priestoroch v blízkosti
jadrových zariadení ...................................................................................................................................
1 000 Sk
SplnomocnenieV prípade vydania povolenia podľa písmen a) a d) tejto položky na dlhšie časové obdobie
môže správny orgán zvýšiť poplatok až o 50 % príslušnej sadzby.
PoznámkaAk povolenie podľa písmena f) tejto položky obsahuje viac činností, správny orgán vyberie
len jeden poplatok.
Položka 198
a) Vydanie oprávnenia právnickej osobe alebo fyzickej osobe na
1. umiestňovanie, projektovanie, výstavbu, dovoz, uvádzanie do prevádzky, prevádzku a rekonštrukcie
jadrových zariadení a ich vyraďovanie z prevádzky ...............................................................................................
5 000 Sk
2. navrhovanie, projektovanie, konštruovanie, výrobu, dovoz, montáž, skúšanie, údržbu, opravy
a rekonštrukcie vybraných zariadení .....................................................................................................................
5 000 Sk
3. nadobúdanie a používanie jadrových materiálov okrem ich prepravy ....................................................... 1 000 Sk
4. nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi ............................................................................................................ 3 000 Sk
5. odbornú prípravu zamestnancov jadrových zariadení v špecializovaných zariadeniach ........................ 5 000 Sk
b) Predĺženie platnosti oprávnení podľa písmena a) ......................................................................................... 500 Sk
c) Rozšírenie rozsahu oprávnenia vydaného podľa písmena a)....................................................................... 50 %
príslušnej sadzby
SplnomocnenieSprávny orgán môže poplatok podľa písmena a) druhého bodu v odôvodnených prípadoch znížiť
až na jednu desatinu určenej sadzby.
Položka 199
Vydanie posudku o   
a) pracovnom programe41) prevádzkovateľa .......................................................     500 Sk
b) havarijnom dopravnom poriadku  ...................................................................... 1 000 Sk
Položka 200
a) Schválenie učebnej osnovy prípravy zamestnancov jadrového zariadenia v špecializovanom zariadení 300 Sk
b) Schválenie spôsobu prípravy zamestnancov jadrového zariadenia ................................................................ 1 000 Sk
c) Vydanie oprávnenia zamestnancovi špecializovaného zariadenia na prípravu vybraných zamestnancov 300 Sk
d) Zmena schválenej učebnej osnovy podľa písmena a) ...................................................................................... 200 Sk
e) Zmena schváleného spôsobu prípravy zamestnancov podľa písmena b) .................................................... 500 Sk
Položka 201
Vydanie preukazu o osobitnej odbornej spôsobilosti ....................................................................... 300 Sk
XIII. ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA
Položka 202
a) Vydanie oprávnenia alebo osvedčenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce
a technických zariadení42) ...................................................................................................................................
   500 Sk
b) Vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických
zariadení v jadrovej energetike43) vrátane miestneho zisťovania na účely overenia spôsobilosti,
za každú aj začatú hodinu pracovného času ...................................................................................................
   200 Sk,
najviac však 10 000 Sk 
c) Vydanie osvedčenia podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce a technických
zariadení v jadrovej energetike44) ......................................................................................................................
   500 Sk
d) Vydanie odborného stanoviska podľa osobitných predpisov v oblasti bezpečnosti práce
a technických zariadení v jadrovej energetike45) .............................................................................................
1 000 Sk 
e) Vydanie stanoviska orgánom štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce
a technickými zariadeniami k pravidlám o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa
ustanovení Zákonníka práce ................................................................................................................................
    500 Sk
f) Povolenie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci okrem miestneho zisťovania .........................................................
1 000 Sk
g) Predĺženie výnimky (schválenie náhradných bezpečnostných opatrení) z predpisov na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci okrem miestneho zisťovania .........................................................
    500 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena d) tejto položky znížiť,
prípadne podľa rozsahu posudzovanej dokumentácie zvýšiť až na päťnásobok príslušnej sadzby.
Poznámky1. Poplatky podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.2. Poplatok podľa písmen f) a g) tejto položky vyberie správny orgán až po vykonaní úkonu.
Položka 203
a) Žiadosť o vydanie potvrdenia (oprávnenia) o odbornej spôsobilosti podľa osobitných
predpisov46) v oblasti určených technických zariadení na dráhach na zváranie koľajových
vozidiel a vyhradených koľajových zariadení v doprave, pri opravách kontajnerov ISO a výmenných
nadstavieb vrátane miestneho zisťovania na účely overenia odbornej spôsobilosti organizácie,
za každú aj začatú hodinu pracovného času pracovníka jednej odbornosti ............................................
400 Sk,
najviac 30 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie vyjadrenia o spôsobilosti určeného technického zariadenia a kontajnerov
ISO na prevádzku vrátane preverenia spôsobilosti podľa osobitných predpisov43) podľa druhu
zariadenia a druhu výkonu
  1. elektrické zariadenia
    1.1. pred uvedením do prevádzky .................................................................................................................. od 100 do 20 000 Sk
    1.2. po uvedení do prevádzky .......................................................................................................................... od 50 do 3 000 Sk
  2. zdvíhacie zariadenia
    2.1. pred uvedením do prevádzky ................................................................................................................... od 500 do 3 000 Sk
    2.2. po uvedení do prevádzky ........................................................................................................................... od 300 do 2 000 Sk
  3. lanové dráhy
    3.1. pred uvedením do prevádzky .................................................................................................................... od 100 000 do 500 000 Sk
    3.2. po uvedení do prevádzky ............................................................................................................................ od 1 000 do 5 000 Sk
  4. tlakové zariadenia
    4.1. pred uvedením do prevádzky ..................................................................................................................... od 100 do 6 000 Sk
    4.2. po uvedení do prevádzky ............................................................................................................................ od 100 do 5 000 Sk
  5. plynové zariadenia
    5.1. pred uvedením do prevádzky ..................................................................................................................... od 100 do 2 000 Sk
    5.2. po uvedení do prevádzky ............................................................................................................................. od 100 do 1 000 Sk
  6. prehliadky a skúšky kontajnerov ISO po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus ........................ 1 000 Sk
c) Vydanie osvedčenia (preukazu) pracovníkom podľa osobitných predpisov46) v oblasti
určených technických zariadení na dráhach, zváraní koľajových vozidiel a vyhradených koľajových
zariadení v doprave, pri opravách kontajnerov ISO radu 1 a výmenných nadstavieb vrátane overenia
odbornej spôsobilosti ..............................................................................................................................................
    500 Sk
Splnomocnenie1. Poplatky v rámci ustanoveného rozpätia určí podľa druhu určeného technického zariadenia
v závislosti od rozsahu a zložitosti výkonu orgán štátneho odborného technického dozoru na dráhach.2. Správny orgán môže zvýšiť poplatky podľa písmen a) a b) tejto položky až na päťnásobok určených
sadzieb, ak je žiadateľom cudzozemec alebo ak sa úkon vykonáva v záujme cudzozemca.3. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky vyberajú orgány štátneho odborného technického dozoru na dráhach.2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 204
Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov v oblasti určených
technických zariadení na dráhach na ich dovoz .............................................................................................
1 000 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Položka 205
Posúdenie technickej dokumentácie určených technických zariadení46) a vydanie odborného
stanoviska (vrátane vydania osvedčenia o posúdení technickej dokumentácie prototypu),
za každú aj začatú hodinu pracovného času ................................................................................................
300 Sk,
najviac 25 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby
a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo
alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú
sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, a fyzické osoby a právnické osoby založené
na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 206
a) Vydanie licencie fyzickej osobe na jeden druh podnikania v energetických odvetviach 1 000 Sk
b) Vydanie licencie právnickej osobe na výkup elektriny alebo plynu, alebo tepla ............ 3 000 Sk
Položka 207
Vydanie licencie právnickej osobe
1. na výrobu elektriny
a) do 5 MWe .................................................................................................................... 5 000 Sk
b) nad 5 do 50 MWe ...................................................................................................... 10 000 Sk
c) nad 50 MWe ................................................................................................................ 50 000 Sk
2. na výrobu plynu
a) do 34 TJ/r ..................................................................................................................... 5 000 Sk
b) nad 34 TJ/r .................................................................................................................. 20 000 Sk
3. na výrobu tepla
a) do 5 MWt ..................................................................................................................... 5 000 Sk
b) nad 5 MWt ................................................................................................................... 10 000 Sk
Položka 208
a) Zrušenie licencie v energetických odvetviach alebo vyznačenie zmien v licencii
s výnimkou zmien vynútených verejným záujmom ...................................................................
   200 Sk 
b) Zmena zodpovedného zástupcu držiteľa licencie ............................................................... 1 000 Sk
c) Nahliadnutie do registra držiteľov licencie v energetike za každé odvetvie
alebo druh podnikania ..................................................................................................................
   100 Sk
d) Vydanie výpisu z registra zodpovedných zástupcov ............................................................    300 Sk
e) Vyznačenie zmeny adresy, bydliska, miesta podnikania alebo sídla vzniknutej
v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc vo vydanej licencii ..........................................
   100 Sk
f) Vydanie predchádzajúceho súhlasu na výstavbu, rekonštrukciu alebo na zrušenie
energetického zariadenia alebo na zmenu palivovej základne .............................................
   500 Sk
g) Vydanie rozhodnutia o udelení výnimky podľa osobitných predpisov47) ........................ 1 000 Sk
h) Vydanie rozhodnutia o udelení výnimky z ochranných pásiem energetických zariadení
a bezpečnostných pásiem energetických zariadení ................................................................
1 000 Sk
Položka 209
a) Vydanie licencie právnickej osobe na rozvod elektriny alebo plynu, alebo tepla
1. do 50 odberných zariadení a miest .................................................................................... 10 000 Sk
2. nad 50 do 100 odberných zariadení a miest .................................................................... 20 000 Sk
3. nad 100 odberných zariadení a miest ................................................................................ 50 000 Sk
b) Vydanie licencie právnickej osobe na tranzit elektriny alebo plynu ................................ 500 000 Sk
XIV. ČASŤ
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Položka 210
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o tom, či činnosti a konania podnikateľa nie sú v rozpore s § 3 a 4
alebo či jednotlivé dohody obmedzujúce súťaž nie sú v rozpore s § 5 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších
predpisov (negatívny atest) ..................................................................................................................................
2 000 Sk
Položka 211
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o tom, že zákaz podľa § 3 a 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov sa nevzťahuje na dohodu obmedzujúcu
súťaž ................................................................................................................................................................................
5 000 Sk
Položka 212
Návrh na vydanie súhlasu s koncentráciou, ak spoločný obrat účastníkov koncentrácie je
a) menej ako 1 000 000 000 Sk .................................................................................................................... 30 000 Sk
b) najmenej 1 000 000 000 Sk ...................................................................................................................... 100 000 Sk
XV. ČASŤ
PUNCOVNÍCTVO
Položka 213
a) Overenie platnosti puncovej značky ............................................................................................. 100 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky na tovar z drahých kovov .......................... 200 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky na tovar z drahých kovov ......... 100 Sk
d) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin ...... 400 Sk
PoznámkaPodľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.
XVI. ČASŤ
PRIEMYSELNÉ PRÁVA
Položka 214
a) Vydanie fotokópie, odpisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených
v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu .............................................................................
100 Sk
b) Podanie prihlášky na preukázanie odbornej spôsobilosti advokátom alebo komerčným
právnikom a na vykonanie odbornej skúšky na výkon činnosti patentového zástupcu ...............
1 500 Sk
Položka 215
a) Podanie žiadosti o
1. odpustenie zameškania lehôt v konaniach uvedených v tejto časti sadzobníka .................................................. 1 000 Sk
2. druhé a každé ďalšie predĺženie lehôt v konaniach uvedených v tejto časti sadzobníka .................................... 500 Sk
3. vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie .................................................................................. 500 Sk
b) Podanie rozkladu proti rozhodnutiu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) 3 000 Sk
PoznámkaPoplatok zaplatený podľa písmena b) tejto položky sa vráti, ak sa rozkladu v plnom rozsahu vyhovelo.
VYNÁLEZY
Položka 216
a) Podanie prihlášky vynálezu
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami .......................................................................................................... 800 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi ............................................................................................................................. 1 600 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. zverejnenie prihlášky vynálezu pred lehotou ustanovenou zákonom ................................................... 600 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky vynálezu na iného prihlasovateľa alebo prevodu
alebo prechodu patentu na iného majiteľa ......................................................................................................
800 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu ................................................................................................................. 500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa vynálezu, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu, za každú prihlášku vynálezu
alebo patent ............................................................................................................................................................
200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa vynálezu alebo majiteľa patentu, za každú prihlášku
vynálezu alebo patent ...........................................................................................................................................
200 Sk
6. utajenie alebo odtajenie vynálezu ................................................................................................................. 1 000 Sk
7. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do patentového registra, za každý patent ............. 500 Sk
8. udelenie nútenej licencie na vynález ............................................................................................................ 5 000 Sk
9. prevedenie autorského osvedčenia na patent ............................................................................................ 2 000 Sk
10. zápis každého ďalšieho rozhodného údaja do patentového registra .................................................. 200 Sk
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu prihlášky vynálezu
1. do 10 uplatnených patentových nárokov ....................................................................................................... 2 500 Sk
2. za každý ďalší uplatnený patentový nárok .................................................................................................... 500 Sk
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov ...................................................................... 2 000 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres ............................................................................. 200 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.2. Od poplatku vybraného podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti
podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších
predpisov.
PoznámkaPoplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.
Ak riadne označené podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené na 3,5-palcovej diskete
alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory označené zodpovedajúcim číslom prihlášky
vynálezu a upravené v textových editoroch T 602, MS Word, Win Text alebo Word Perfect, vyberie
sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
Položka 217
a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie spadá do rozsahu patentu ................................................... 5 000 Sk
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu .............................................................................................
1 000 Sk
Položka 218
Udržiavanie platnosti patentu za
a) 3., 4. a 5. rok spolu ................................................................................................................................ 5 000 Sk
b) 6. rok ......................................................................................................................................................... 1 700 Sk
c) 7. rok ......................................................................................................................................................... 2 100 Sk
d) 8. rok ........................................................................................................................................................ 2 700 Sk
e) 9. rok ........................................................................................................................................................ 3 500 Sk
f) 10. rok ....................................................................................................................................................... 4 500 Sk
g) 11. rok ...................................................................................................................................................... 5 500 Sk
h) 12. rok ...................................................................................................................................................... 6 500 Sk
i) 13. rok ......................................................................................................................................................... 7 500 Sk
j) 14. rok ......................................................................................................................................................... 8 500 Sk
k) 15. rok ........................................................................................................................................................ 9 500 Sk
l) 16. rok ......................................................................................................................................................... 11 000 Sk
m) 17. rok ...................................................................................................................................................... 12 500 Sk
n) 18. rok ....................................................................................................................................................... 14 000 Sk
o) 19. rok ....................................................................................................................................................... 15 500 Sk
p) 20. rok ....................................................................................................................................................... 17 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.
Poznámky1. Poplatok za tretí až piaty rok udržiavania platnosti patentu sa platí vo výške ustanovenej
zákonom platným v čase rozhodnutia o udelení patentu. V rozhodnutí o udelení patentu
sa uvedie aj údaj o výške poplatku. Poplatky za udržiavanie platnosti patentu na ďalšie
obdobie sa platia bez výzvy úradu vo výške ustanovenej zákonom platným v čase platenia
poplatku. Ak poplatník zaplatil poplatok vopred na obdobie, keď začiatok lehoty na zaplatenie
poplatku začína plynúť až v čase platnosti nového zákona, musí poplatok zaplatiť vo výške
ustanovenej týmto zákonom. Ak poplatník platí poplatok v ďalšej lehote šiestich mesiacov
podľa štvrtého bodu týchto poznámok, použije sa zákon platný v čase splatnosti poplatku
v predchádzajúcej (uplynulej) lehote splatnosti.2. Poplatok za udržiavanie platnosti patentu za tretí až piaty rok je splatný najneskôr do troch
mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu.3. Poplatok za šiesty a každý ďalší rok platnosti patentu je splatný vždy v predchádzajúcom
roku pred uplynutím dátumu platnosti patentu.4. Ak lehota uvedená v treťom bode uplynula pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia
o udelení patentu, poplatky v týchto prípadoch sú splatné v lehote ustanovenej v druhom bode.5. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v druhom až štvrtom bode, možno ho zaplatiť
ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov, v takom prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.6. Za udržiavanie platnosti patentu, na ktorý dal majiteľ ponuku licencie, sa platia poplatky
vo výške 50 % príslušnej sadzby.
Položka 219
Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 81 ods. 1 zákona č. 527/1990 Zb.
o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch sa vyberá poplatok
podľa položky 218.
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.
Položka 220
Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci ...................................................................................................... 1 600 Sk
ÚŽITKOVÉ VZORY
Položka 221
a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami ........................................................................................ 700 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi ............................................................................................................ 1 400 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov .............................................. 500 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa ..........................................
800 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru .................................................................................. 500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu
alebo sídla prihlasovateľa úžitkového vzoru, pôvodcu úžitkového vzoru alebo majiteľa
úžitkového vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor ..............................................
200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku
úžitkového vzoru alebo zapísaný úžitkový vzor .................................................................................
200 Sk
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra úžitkových vzorov, za každý
úžitkový vzor ............................................................................................................................................
500 Sk
7. udelenie nútenej licencie na úžitkový vzor .................................................................................. 5 000 Sk
8. zápis ďalšieho rozhodného údaja do registra úžitkových vzorov ............................................ 200 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa
zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 222
a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie spadá do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru ..... 5 000 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov  .....    500 Sk
c) Za konanie o návrhu na výmaz úžitkového vzoru podaného majiteľom úžitkového vzoru ..... 2 500 Sk
PoznámkaPoplatníkom podľa písmena c) tejto položky je ten, kto nemal v konaní úspech. Poplatok sa vyberie po ukončení konania.
Pri čiastkovom úspechu v konaní rozhodne o výške miery úspešnosti a rozdelení poplatku medzi účastníkov konania úrad.
Položka 223
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky ............................................................................................................. 3 000 Sk
2. po druhý raz o tri roky .......................................................................................................... 6 000 Sk
Poznámky1. Ak dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov
po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti
majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe
písomnej výzvy.2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti úžitkového vzoru, je možné
ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia platnosti, v takom prípade
sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
PRIEMYSELNÉ VZORY
Položka 224
a) Podanie prihlášky priemyselného vzoru
1. výlučne pôvodcom alebo pôvodcami
1.1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku ........................................................................................... 600 Sk
1.2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v tejto prihláške ............................ 100 Sk
2. ostatnými prihlasovateľmi
2.1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku ........................................................................................... 1 200 Sk
2.2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v tejto prihláške ............................ 200 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zápisu priemyselného vzoru do registra priemyselných vzorov ................................... 500 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky priemyselného vzoru na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu priemyselného vzoru na iného majiteľa ......................................
600 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu priemyselného vzoru ............................................................................. 500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu
alebo sídla prihlasovateľa priemyselného vzoru, pôvodcu priemyselného vzoru .........................
alebo majiteľa priemyselného vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný priemyselný vzor
200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa priemyselného vzoru, za každú
prihlášku priemyselného vzoru alebo zapísaný priemyselný vzor ....................................................
200 Sk
6. utajenie alebo odtajenie priemyselného vzoru ............................................................................... 1 000 Sk
7. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra priemyselných vzorov, za každý
priemyselný vzor ..........................................................................................................................................
500 Sk
8. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra priemyselných vzorov .................... 200 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená Armáda Slovenskej republiky.2. Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa
zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 225
a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu zapísaného priemyselného vzoru ..... 300 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz priemyselného vzoru z registra priemyselných vzorov
1. za jednu vonkajšiu úpravu výrobku ..... 600 Sk
2. za každú ďalšiu vonkajšiu úpravu výrobku obsiahnutú v priemyselnom vzore ..... 100 Sk
Položka 226
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zápisu priemyselného vzoru
1. po prvý raz o päť rokov ........................................................................................................................ 2 000 Sk
2. po druhý raz o päť rokov .................................................................................................................... 4 000 Sk
Poznámky1. Ak dôjde k zápisu priemyselného vzoru do registra priemyselných vzorov po uplynutí doby
jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa priemyselného vzoru
do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti zápisu priemyselného vzoru, je
možné ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia jeho platnosti, v takom
prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV
Položka 227
a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov 5 000 Sk
b) Podanie žiadosti o
  1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného
prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov
na iného majiteľa .....
  600 Sk
  2. zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových výrobkov  .....   500 Sk
  3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa topografie polovodičových výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových výrobkov
alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov, za každú prihlášku alebo zapísanú topografiu
polovodičových výrobkov  .....
  200 Sk
  4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov ............   200 Sk
  5. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov,
za každú topografiu polovodičových výrobkov  .....
  500 Sk
  6. udelenie nútenej licencie na topografiu polovodičových výrobkov ..... 5 000 Sk
  7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra topografií polovodičových výrobkov  .....    200 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona
č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 228
Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov .....  4 000 Sk
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Položka 229
a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
  1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ..... 3 500 Sk
  2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ..... 7 000 Sk
  3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb
nad tri triedy .....
   300 Sk
b) Podanie žiadosti o
  1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa
alebo prevodu alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného majiteľa .....
   600 Sk
  2. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu
alebo sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú prihlášku
alebo zapísanú ochrannú známku .....
   200 Sk
  3. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú
ochrannú známku  .....
   200 Sk
  4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok,
za každú ochrannú známku  .....
   500 Sk
  5. zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej
zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, zmenu v ochrannej známke
   500 Sk
  6. zápis záložného práva na ochrannú známku alebo zápis jeho ukončenia .....    500 Sk
  7. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra ochranných známok  .....    200 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti
podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 230
a) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok ........................... 600 Sk
b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok ........... 800 Sk
Položka 231
Podanie žiadosti o
a) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky  ..... 3 000 Sk
b) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky ..... 5 000 Sk
c) obnovu zápisu individuálnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu ..... 6 000 Sk
d) obnovu zápisu kolektívnej ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu ..... 10 000 Sk
Položka 232
Podanie žiadosti o
a) medzinárodný zápis ochrannej známky ..... 2 500 Sk
b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky  ..... 2 000 Sk
c) územné rozšírenie alebo zúženie medzinárodného zápisu ochrannej známky ..... 1 000 Sk
d) zúženie zoznamu tovarov alebo služieb medzinárodne zapísanej ochrannej známky,
zmenu v medzinárodne zapísanej ochrannej známke, zápis prevodu alebo prechodu
medzinárodne zapísanej ochrannej známky, zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého
pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej
známky, zápis zmeny zástupcu majiteľa medzinárodnej ochrannej známky .....
   500 Sk
OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV
Položka 233
a) Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobkov ..... 2 000 Sk
b) Podanie žiadosti o
  1. zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvodu výrobkov  ..... 2 000 Sk
  2. zápis prevodu alebo prechodu zapísaného označenia pôvodu výrobkov na iného užívateľa ..... 600 Sk
  3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu výrobkov  ..... 200 Sk
  4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo užívateľa označenia pôvodu výrobkov  ..... 200 Sk
  5. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra označení pôvodu  ..... 200 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 234
Návrh na zrušenie zápisu označenia pôvodu výrobkov .....       2 000 Sk
Položka 235
Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobkov ................................... 1 000 Sk
XVII. ČASŤ
METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA
Položka 236
a) Podanie prihlášky na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika určených meradiel alebo na registráciu
prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ ........................
1 000 Sk
b) Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo
Slovenskej republiky o vydanie písomného odborného výkladu slovenských technických
noriem (ďalej len „normy“), za každých päť noriem ...............................................................................................
300 Sk
c) Podanie žiadosti na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
o vydanie písomného odborného výkladu k článkom normy z hľadiska ich záväznosti, za každú normu ...
300 Sk
Položka 237
Podanie žiadosti o autorizáciu na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky ................................................................................................................
1 000 Sk
Položka 238
Vydanie povolenia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
na vykonanie skúšok v zahraničí na účely certifikácie výrobku ...................................................................
500 Sk
Položka 239
a) Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom ústave o vydanie rozhodnutia o tom,
že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla ....................................
1 000 Sk
b) Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom ústave o vydanie rozhodnutia
o schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla ......................
500 Sk
XVIII. ČASŤ
KONZULÁRNE POPLATKY
SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI
1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky a zastupiteľské úrady Slovenskej republiky môžu v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia a z dôvodu vzájomnosti môžu poplatok zvýšiť alebo znížiť vo vzťahu k cudzozemcovi.
2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
Položka 240
a) Vstupné, návratné, jednosmerné prejazdné vízum ............................................................. 1 100 Sk
b) Obojstranné prejazdné vízum ................................................................................................. 1 500 Sk
c) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na tri mesiace ...................... 2 500 Sk
d) Trvalé návratné alebo prejazdné vízum s použiteľnosťou na šesť mesiacov ............... 3 500 Sk
e) Udelenie víza Slovenskej republiky cudzincovi v rámci organizovanej turistiky podľa
písmen a) až d) ...............................................................................................................................
60 % príslušnej sadzby
f) Predĺženie platnosti víza ............................................................................................................. 50 % príslušnej sadzby
OslobodenieOd poplatku za udelenie víza sa oslobodzujú1. držitelia diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,2. osoby mladšie ako 15 rokov,3. občania štátov, s ktorými Slovenská republika uzavrela dohody o bezplatnom udeľovaní
víz, jednostranne zrušila vízové poplatky alebo na základe vzájomnosti,4. novinári, ktorí sú akreditovaní v Slovenskej republike, na základe predloženia platného
novinárskeho preukazu vydaného Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky.
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky sa vyberajú vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak ide
o prednostné udelenie víza najmä mimo úradných hodín.
Položka 241
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej ............... 200 Sk
Položka 242
a) Žiadosť o vydanie povolenia na dlhodobý pobyt cudzincovi na účely
1. štúdia, študentskej praxe, stáže, lektorskej praxe ............................................................................ 2 000 Sk
2. liečenia, udržania rodinného zväzku .................................................................................................... 3 000 Sk
3. zamestnania, podnikania a iné vyššie neuvedené účely ................................................................ 5 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie povolenia na trvalý pobyt cudzincovi ..................................................................... 5 000 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku sú oslobodené osoby mladšie ako 15 rokov.2. Od poplatku je oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia na dlhodobý pobyt
štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.3. Od poplatkov je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo predĺženie povolenia
na dlhodobý pobyt študentov a stážistov, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva
Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorov
cudzích jazykov prichádzajúcich do škôl v Slovenskej republike na základe záväzkov
z medzinárodných zmlúv.
Položka 243
a) Žiadosť o vydanie cestovného pasu ......................................................................................................... 900 Sk
b) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 15 rokov ..................................................... 350 Sk
c) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny v cestovnom doklade .................................................... 100 Sk
SplnomocnenieSprávny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky až do výšky desaťnásobku príslušnej sadzby,
ak prijíma žiadosť o vydanie cestovného dokladu ako náhradu za stratený, zničený alebo poškodený
cestovný doklad vydaný od 1. apríla 1994, s výnimkou osoby mladšej ako 15 rokov a až do výšky
štvornásobku príslušnej sadzby, ak sa vydáva cestovný doklad urýchlene na výslovnú žiadosť
poplatníka.PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa vydáva náhradou za platný cestovný doklad
pri zmene rodného čísla nezavinenej občanom, z dôvodu chybného zápisu rodného čísla
v matrike alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného
dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.
Položka 244
a) Vyhotovenie cestovného preukazu ................................................................................ 200 Sk
b) Vykonanie zmeny v cestovnom doklade, za každý úkon ............................................ 100 Sk
c) Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého .... 300 Sk
Položka 245
a) Vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky ..................................................... 300 Sk
b) Vydanie osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzatvorenie manželstva v cudzine ....................... 500 Sk
Položka 246
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov
1. s ukončeným základným školským vzdelaním ............................................................ 20 000 Sk
2. s ukončeným stredoškolským vzdelaním .................................................................... 25 000 Sk
3. s ukončeným vysokoškolským vzdelaním .................................................................... 35 000 Sk
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
1. do 15 rokov ......................................................................................................................... 5 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov ................................................................................................... 10 000 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 247
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov ................................................... 20 000 Sk
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov .............................................................................................................................................................. 3 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov ........................................................................................................................................ 4 000 Sk
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým
štátnym občanom ........................................................................................................................................................
500 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 248
Povolenie zmeny
a) priezviska hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného .......... 100 Sk
b) priezviska maloletých detí ......................................................................................................... 1 000 Sk
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ...................................................................... 3 000 Sk
Položka 249
Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky ................................... 5 000 Sk
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci
sa služobne v zahraničí.
Položka 250
a) Vyhotovenie matričného dokladu ................................................................................................... 300 Sk
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie ................................................ 700 Sk
PoznámkaPoplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.
Položka 251
Zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky ..................................... 500 Sk
Položka 252
a) Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a podobne ......................................... 800 Sk
b) Spísanie plnomocenstva s osvedčením podpisu ......................................................................................... 500 Sk
PoznámkaPoplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ďalších tlačív, ktoré slúžia pre úradnú potrebu
alebo pre potrebu zastupiteľského úradu.
Položka 253
Vidovanie listín bez osvedčenia .................................................................................................... 150 Sk
Položka 254
a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis ................................................. 100 Sk
b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike ........... 500 Sk
c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine ........................... 500 Sk
Položka 255
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia ...................................................... 300 Sk
b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie) ........................................................ 300 Sk
c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu .......................................................................... 300 Sk
Položka 256
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu
a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ...........................................................................................    600 Sk
b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ............................................................................................    650 Sk
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu ................................................................ 1 000 Sk
d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak .       30 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 257
Vybranie pohľadávky, renty a podobne s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia,
úkony v konaní o dedičstve (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie
a doručenie dedičstva), z vybranej sumy alebo z hodnoty dedičstva .............................................................
4 %,
najmenej 300 Sk
Poznámky1. Ak sa pri vybavení žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie
pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyberie sa poplatok za podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade.2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva
nezníženej o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.
Položka 258
Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, zo sumy
alebo z ceny predmetu za každý rok .....................................................................................................
1 %,
najmenej 300 Sk
b) listín alebo spisov, za každý rok ....................................................................................................... 200 Sk
PoznámkaPoplatok sa nevyberie v prípade, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade
len na účely jeho doručenia.
Položka 259
Potvrdenia na dovoz a prevoz rádiových staníc ........................................................................................... 800 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie len v prípadoch, ak sa nevydalo povolenie
na prevádzku alebo odovzdanie rádiovej stanice.
Položka 260
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz a prevoz (jednosmerný i obojsmerný)
a) každej zbrane, špeciálneho expanzného prístroja alebo ich hlavných častí
1. štátny občan Slovenskej republiky .................................................................................................. 450 Sk
2. cudzozemec ......................................................................................................................................... 1 500 Sk
b) streliva
1. štátny občan Slovenskej republiky .................................................................................................. 100 Sk
2. cudzozemec ......................................................................................................................................... 500 Sk
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dovoz a prevoz zbrane
získanej ako cena v streleckých alebo iných podobných súťažiach.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných
zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia
ozbrojených sprievodov týchto osôb.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky.4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov iných štátov,
ak dovážajú alebo prevážajú zbrane a strelivo pri plnení úloh v rámci spolupráce s Policajným
zborom.5. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej
súťaži v športovej streľbe alebo na inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba,
ako aj osoby, ktoré získajú ceny v týchto súťažiach.
Položka 261
a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ........................................................................................ 300 Sk
b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v denníku posádky ................................................... 300 Sk
c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke ................................................. 300 Sk
d) Potvrdenie námorného protestu ..................................................................................................... 600 Sk
e) Vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode ................................................. 2 000 Sk
PoznámkaPoplatok podľa písmena b) sa vyberie len jeden bez ohľadu na počet odtlačkov
pečiatok vyznačených v denníku posádky.
Položka 262
Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený
podľa inej položky tejto časti sadzobníka .............................................................................................
800 Sk
Položka 263
Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom ............................................................................. 300 Sk
Položka 264
Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov,
evidencií, listín alebo spisov ..........................................................................................................................
150 Sk
Položka 265
a) Vydanie potvrdenia o skončení vojenskej prezenčnej služby  ...................................................................... 300 Sk
b) Podanie žiadosti o výpis z registra trestov ........................................................................................................ 150 Sk
c) Žiadosť o vydanie preukazu zahraničného Slováka47a) ................................................................................ 300 Sk
d) Vydanie preukazu zahraničného Slováka ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz 500 Sk
e) Vydanie nového preukazu zahraničného Slováka v prípade zápisu zmien a doplnkov ............................ 100 Sk
XIX. ČASŤ
ŠTATISTIKA
Položka 266
a) Pridelenie identifikačného čísla (IČO) ..................................................................................................................... 100 Sk
b) Zmena údajov v pôvodnom doklade o pridelení IČO ........................................................................................... 100 Sk
c) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za stratené,
zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie ....................................................................................................
200 Sk
d) Výpis zo štatistického registra, za každú registrovanú jednotku ......................................................................... 50 Sk
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky vyberajú krajské správy Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Položka 267
a) Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť ................................................... 200 Sk
b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie
ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie ...............................................
100 Sk
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
XX. ČASŤ
ELEKTRONICKÝ PODPIS
Položka 268
a) Podanie žiadosti o akreditáciu poskytovateľa certifikačných služieb ..... 20 000 Sk
b) Podanie žiadosti o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu ..... 10 000 Sk
2)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
2a)
§ 57 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
3)
§ 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.
4)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
5)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
6)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 95/1993 Z. z. o kolkových známkach.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
10)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
10a)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
12a)
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
18)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.
23)
§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
24)
26)
28)
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
28a)
29)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
31)
§ 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
31c)
§ 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999 Z. z.
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
34)
§ 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
36a)
§ 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
36c)
§ 21 ods. 5 písm. c) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z.
37)
Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
38)
Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
39)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení neskorších predpisov.
39a)
§ 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
40)
§ 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
42)
§ 4 ods. 1 písm. i) a § 6 písm. d) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
43)
§ 5 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.
45)
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 66/1989 Zb. v znení vyhlášky č. 31/1991 Zb.
46)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.
47)
Zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
47a)
Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.