145/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2009 do 31.08.2009

145
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. júna 1995
o správnych poplatkoch
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky"), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce a štátne archívy1) (ďalej len „správny orgán").
§ 2
Predmet poplatkov
Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov (ďalej len „sadzobník“). Sadzobník tvorí prílohu, ktorá je súčasťou tohto zákona.
§ 3
Poplatník
(1)
Poplatníkom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá dala podnet na úkon alebo konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní zaplatiť poplatok spoločne a nerozdielne.
§ 4
(1)
Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické osoby a fyzické osoby:
a)
štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
b)
Slovenský pozemkový fond pri úkonoch a konaniach, ktoré vykonáva v mene Slovenskej republiky, s výnimkou položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov, ak tento zákon neustanovuje inak,
c)
diplomatickí zástupcovia poverení v Slovenskej republike, konzuli z povolania a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva2) požívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť.
(2)
Od poplatkov sú okrem osôb uvedených v odseku 1 oslobodené aj súdy, notári pri výkone činnosti súdneho komisára podľa osobitného predpisu,1a) exekútori pri výkone exekúcie podľa osobitného predpisu1b) a Slovenský Červený kríž pri plnení úloh podľa osobitného predpisu.1c)
(3)
Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávaním všeobecne záväzných právnych predpisov
a)
o sociálnom zabezpečení vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia (zabezpečenia), štátnych sociálnych dávok a sociálnej pomoci,
b)
o priestupkoch,3)
c)
o slobodnom prístupe k informáciám.
(4)
Od poplatkov sú oslobodené úkony a konania vykonané a uskutočnené v dôsledku živelnej pohromy.
(5)
Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 5
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou
(1)
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v príslušnej položke sadzobníka.
(2)
Poplatník je povinný oznámiť cenu predmetu úkonu správnemu orgánu, ktorý poplatok vyberá. Ak poplatník cenu neuvedie ani po výzve, zistí ju správny orgán sám na náklady poplatníka.
(3)
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta, s výnimkou ustanovenou v § 7 ods. 7, s presnosťou na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a)
menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b)
rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c)
väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
§ 6
Sadzby poplatkov
(1)
Sadzby poplatkov sú určené v sadzobníku pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou zo základu poplatku.
(2)
Ak je sadzba poplatku určená za konanie, rozumie sa tým konanie na jednom stupni.
§ 7
Platenie poplatkov
(1)
Poplatky vyberané správnymi orgánmi sa platia kolkovými známkami,6) v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.
(2)
Poplatky vyberané obcami a vyššími územnými celkami, sa platia prevodom z účtu v banke, poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo v hotovosti do pokladnice správneho orgánu.
(3)
Poplatky vyberané Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky sa platia prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu.
(4)
Poplatky sa platia v eurách, ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Zastupiteľské úrady vyberajú poplatky v hotovosti v mene toho štátu, v ktorom majú svoje sídlo, prepočítané z meny euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný. Zastupiteľský úrad môže prijať platbu aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo.
(6)
Poplatník, ktorý je cudzozemcom7), môže platiť poplatky na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene.
(7)
Prepočet meny euro na cudziu menu a naopak sa vykoná referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska,6a) ktorý je platný v prvý deň kalendárneho mesiaca, v ktorom sa poplatok vyberá alebo oznamuje poplatníkovi jeho suma. Poplatky sa po prepočte zaokrúhľujú na celú základnú jednotku cudzej meny nahor.
§ 8
Vznik poplatkovej povinnosti a splatnosť poplatkov
(1)
Poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou sa platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak. Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní alebo v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie.
(2)
Poplatky určené v sadzobníku percentuálnou sadzbou sa platia pred vykonaním úkonu na základe písomnej výzvy, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak, a sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na ich zaplatenie, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 9
Následky nezaplatenia poplatku
Ak poplatky splatné podľa § 8 tohto zákona nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.
§ 10
Vrátenie poplatku
(1)
Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti ho v plnej výške, ak sa nemohol vykonať úkon alebo uskutočniť konanie bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, aby bol na to poplatník povinný, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
(2)
Správny orgán, ktorý poplatok vybral, vráti sumu, o ktorú poplatník zaplatil viac, než bol povinný (ďalej len „preplatok“).
(3)
Poplatok podľa odseku 1 a preplatok podľa odseku 2 vráti správny orgán najneskôr do 30 dní odo dňa, keď zistil, že sa má poplatok alebo preplatok vrátiť.
(4)
Ak sa úkon nevykonal alebo konanie sa neuskutočnilo z dôvodov na strane poplatníka, správny orgán, ktorý poplatok vybral, môže na žiadosť poplatníka rozhodnúť o vrátení poplatku, najviac však vo výške 65 % zo zaplateného poplatku. Poplatok, ktorý sa má vrátiť, sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
(5)
Rozhodnutie o vrátení poplatku (preplatku poplatku) musí obsahovať
a)
označenie správneho orgánu, ktorý o vrátení poplatku (preplatku poplatku) rozhodol,
b)
dátum vydania rozhodnutia,
c)
presné označenie poplatníka,
d)
trvalý pobyt (sídlo) poplatníka,
e)
výrok, ktorý obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia, podľa ktorého sa poplatok (preplatok poplatku) vracia,
f)
spôsob úhrady poplatku (§ 7),
g)
sumu poplatku, ktorá sa má vrátiť, prípadne číslo účtu poplatníka, na ktorý sa má suma vrátiť,
h)
podpis povereného zamestnanca správneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska a funkcie a
i)
odtlačok úradnej pečiatky.
(6)
Proti rozhodnutiu o vrátení poplatku (preplatku poplatku) sa nemožno odvolať. Rozhodnutie nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.
(7)
Poplatok alebo preplatok poplatku sa nevráti, ak suma, ktorá sa má vrátiť, neprevyšuje 1,65 eura. To sa nevzťahuje na vrátenie poplatku podľa odseku 1.
(8)
Poplatok alebo preplatok zaplatený kolkovými známkami a poplatok zaplatený cudzozemcom na hraničnom priechode Slovenskej republiky v cudzej mene vráti na základe odpisu právoplatného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku daňový úrad príslušný podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie, do 30 dní odo dňa doručenia odpisu právoplatného rozhodnutia správneho orgánu o vrátení poplatku alebo preplatku.
(9)
Nárok na vrátenie poplatku alebo preplatku zaniká uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok zaplatený.
§ 11
Doručovanie
Správny orgán doručuje písomnosti poštou do vlastných rúk, ak adresát písomnosť neprevezme osobne, inak o doručovaní platia ustanovenia osobitného predpisu8).
§ 12
Lehoty
(1)
Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.
(2)
Lehota je zachovaná, ak sa poplatok zaplatí
a)
nalepením kolkovej známky na výzvu (§ 8) a odovzdaním osobne príslušnému správnemu orgánu, alebo na doručenie pošte v posledný deň lehoty,
b)
v hotovosti v posledný deň lehoty na pošte, v banke alebo do pokladnice správneho orgánu.
(3)
Ak v odsekoch 1 a 2 nie je ustanovené inak, platia o lehotách ustanovenia osobitného predpisu8).
§ 13
Zánik práva
(1)
Právo správneho orgánu vybrať poplatok zanikne uplynutím troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom sa vykonali úkony alebo uskutočnilo konanie alebo v ktorom nastali iné skutočnosti rozhodujúce pre vybratie poplatku.
(2)
Právo správneho orgánu vybrať rozdiel medzi zaplateným poplatkom a poplatkom určeným v sadzobníku (ďalej len „doplatok“) zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol pôvodný poplatok zaplatený.
(3)
Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne po uplynutí troch rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatok alebo doplatok splatný (§ 8).
(4)
Ak správny orgán vykoná úkon na vybratie poplatku alebo doplatku alebo ak daňový úrad alebo obec vykonajú úkon na vymáhanie poplatku alebo doplatku a ak o tom upovedomia poplatníka, začína plynúť nová trojročná lehota od konca kalendárneho roka, v ktorom sa takýto úkon vykonal.
(5)
Právo daňového úradu alebo obce vymáhať poplatok alebo doplatok zanikne najneskôr uplynutím desiatich rokov od začiatku lehoty podľa odseku 1.
§ 14
Vymáhanie poplatkov
Splatný poplatok alebo splatný doplatok, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáhajú podľa osobitného predpisu8) daňové úrady príslušné podľa sídla správneho orgánu, ktorý úkon vykonal alebo uskutočnil konanie. Poplatok, ktorý nie je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, vymáha správny orgán, ktorého je príjmom.
§ 15
Kontrola poplatkov
Daňové úrady vykonávajú v správnych orgánoch vo svojej územnej pôsobnosti kontrolu správnosti a včasnosti vyberania a platenia poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Ak poplatky vyberá organizačná jednotka správneho orgánu, na výkon kontroly je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má sídlo organizačná jednotka. Nedostatky zistené kontrolou je správny orgán povinný v určenej lehote odstrániť.
§ 15a
Evidencia poplatkov
Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, o príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.
§ 16
Pokuty
(1)
Správnemu orgánu, ktorý nedostatky zistené kontrolou v určenej lehote neodstránil, uloží daňový úrad pokutu až do sumy 165,96 eura podľa závažnosti a prípadných následkov takéhoto konania správneho orgánu. Opakovane možno uložiť pokutu, ak jej uloženie neviedlo k náprave.
(2)
Na konanie vo veci uloženia pokuty sa vzťahuje osobitný predpis8).
(3)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 17
Rozpočtové určenie výnosu poplatkov
(1)
Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.
(2)
Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do konca nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.
(3)
Poplatky platené kolkovými známkami sú vždy príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 19
Prechodné ustanovenie
Poplatky za úkony a konania začaté alebo podané pred účinnosťou tohto zákona sa vyberajú a vymáhajú podľa doterajších predpisov, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je ustanovené inak.
§ 19a
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 19b
Prechodné ustanovenie
Na poplatky za úkony a konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy.
§ 19c
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2001 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2001.
§ 19d
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.
§ 19e
Prechodné ustanovenie
Ak podnet na úkon alebo konanie bol podaný do 31. decembra 2004, vyberie sa poplatok podľa položky 10 a 11 sadzobníka správnych poplatkov podľa doterajších predpisov.
§ 19f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Ak je základ poplatku podľa § 5 určený v slovenských korunách, po 1. januári 2009 sa prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli sa na celé eurá nadol.
(2)
Ak základ poplatku alebo jeho časť tvoria sumy v slovenských korunách aj v eurách, po 1. januári 2009 sa sumy v slovenských korunách prepočítajú konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlia sa na najbližší eurocent nadol. Celková suma základu poplatku sa vypočíta sčítaním všetkých súm a zaokrúhli na celé eurá nadol.
(3)
Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok platí, s výnimkou uvedenou v odseku 4, v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu8ab) alebo v slovenských korunách. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok platí v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa osobitného predpisu.8ab)
(4)
Ak výzva na zaplatenie poplatku bola vydaná pred 1. januárom 2009, po 1. januári 2009 v období duálneho hotovostného peňažného obehu8aa) sa poplatok, ktorý sa má platiť kolkovými známkami, platí kolkovými známkami v slovenských korunách alebo kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009. Po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného obehu sa poplatok uhradí kolkovými známkami v eurách v sume poplatku prepočítaného konverzným kurzom na eurá zaokrúhleného podľa § 5 ods. 3 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009.
(5)
Poplatok, ktorý sa vybral v slovenských korunách a má sa vrátiť po 1. januári 2009, sa po 1. januári 2009 vráti, prípadne sa vráti jeho pomerná časť v sume, ktorá zodpovedá poplatku alebo jeho pomernej časti zaplatenej v slovenských korunách, prepočítanej konverzným kurzom na eurá a zaokrúhlenej na eurocenty nahor.
§ 20
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 321/1993 Z. z., ktorou sa určujú správne poplatky vyberané zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky od devízových cudzozemcov.
§ 21
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1995.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z.
PREHĽAD
sadzobníka správnych poplatkov
Časť Položka
I. Všeobecná správa 1 až 15
II. Vnútorná správa 16 až 36
III. Pôdohospodárstvo 37 až 52
IV. Veterinárna správa 53 až 58
V. Stavebná správa 59 až 62
VI. Doprava 63 až 98
VII. Telekomunikácie 99 až 123
VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 124 až 154
IX. Colníctvo 155 až 159
X. Životné prostredie 160 až 171
XI. Banská činnosť 172 až 194
XII. Jadrová bezpečnosť 195 až 201
XIII. Bezpečnosť práce a technické zariadenia 202 až 209
XIV. Hospodárska súťaž 210 až 212
XV. Puncovníctvo 213
XVI. Priemyselné práva 214 až 235
XVII. Metrológia, technická normalizácia, štátne skúšobníctvo a certifikácia 236 až 239
XVIII. Konzulárne poplatky 240 až 265
XIX. Štatistika 266 až 267
XX. Elektronický podpis 268
XXI. Poštová činnosť 269 až 270
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
I. ČASŤ
VŠEOBECNÁ SPRÁVA
Položka 1
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva
1. fyzická osoba ..... 16,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ..... 165,50 eura
Poznámky
Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova konania povolí alebo ak sa podnetu na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania vyhovelo v plnom rozsahu.
Položka 2
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a ;zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí, za každú aj začatú stranu ..... 1,50 eura
b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu  
  v slovenskom jazyku ..... 1,50 eura
  v cudzom jazyku ..... 3 eurá
c) Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike ..... 9,50 eura
d) Uznávanie dokladov o vzdelaní na iné účely než na účel výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike ..... 6,50 eura
e) Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely výkonu regulovaných povolaní a regulovaných odborných činností v Slovenskej republike ..... 99,50 eura
f) Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní8a) ..... 3 eurá
g) Vydávanie potvrdení o regulovaných povolaniach a odbornej praxi nadobudnutej v Slovenskej republike ..... 6,50 eura
h) Uznávanie dokladov o vzdelaní získaných mimo Európskej únie, Nórska, Lichtenštajnska, Islandu a Švajčiarska, ktoré už boli uznané v niektorom členskom štáte Európskej únie, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku, a uznávanie stupňa dosiahnutého vzdelania ..... 33 eur
i) Vydávanie potvrdení o rovnosti získaných špecializácií lekárov a zubných lekárov získaných pred dňom pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii ..... 99,50 eura
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá. Od poplatkov podľa písmena e) sú oslobodené úkony týkajúce sa dokladov o získaných špecializáciách zdravotníckych pracovníkov a úkony podľa písmena g) týkajúce sa vydávania potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach8b) a odbornej praxi.Poznámky
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
2. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa nevyberie za vyhotovenie úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí po oprave chybného údaja vykonaného z úradnej povinnosti.
Položka 3
1. Osvedčenie  
  a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..... 0,50 eura
  b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis ..... 3 eurá
  c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ..... 6,50 eura
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov ..... 1,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené osvedčenie podpisu na kúpnopredajných zmluvách medzi vlastníkmi a Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.Splnomocnenie
Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky zvýšiť až o 100 %, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie tohto úkonu mimo úradnej miestnosti.Poznámka
Poplatok podľa 2. bodu sa vyberá podľa zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
Položka 4
  Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o  
a) školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní ...... 3 eurá
b) matriky, živnostenské registre a iné podobné registre ...... 3 eurá
c) protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia ...... 3 eurá
d) výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve ...... 4,50 eura
e) osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d), za každú stranu  
  v slovenskom jazyku ...... 1,50 eura
  v cudzom jazyku ...... 3 eurá
Poznámka
Poplatky podľa písmena c) tejto položky sa vyberajú po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy. Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené štátne organizácie lesného hospodárstva.
Položka 5
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov9) ..... 82,50 eura
b) Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov9) ..... 6,50 eura
c) Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia ..... 1,50 eura
d) Vydanie potvrdenia o akreditácii podľa osobitných predpisov10) ..... 66 eur
e) Zápis do zoznamu odborne spôsobilých osôb podľa osobitného predpisu10a) ..... 33 eur
f) Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov ..... 165,50 eura
g) Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu ..... 1,50 eura
h) zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu10b) ..... 165,50 eura
i) zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka ..... 165,50 eura
j) ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu10b) ..... 165,50 eura
k) ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každého spoločníka ..... 165,50 eura
l) výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu,10b) za každú stranu ..... 1,50 eura
Poznámka
Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Ročný poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca-fyzická osoba nemá povinnosť platiť ročný poplatok správcu, ak je spoločníkom správcu-právnickej osoby. Ročný poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, počas ktorého má správca pozastavený výkon správcovskej činnosti.
Položka 6
a) Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 4,50 eura
b) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 16,50 eura
c) Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka ..... 6,50 eura
d) Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch ..... 33 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené predĺženie platnosti preukazu osobitného označenia vozidla pre ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu.
Položka 7
a) Žiadosť fyzickej osoby o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu ..... 4,50 eura
b) Žiadosť právnickej osoby o vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu ..... 66 eur
Oslobodenie
1. Od poplatkov sú oslobodené fyzické osoby a právnické osoby vstupujúce na územie
vojenského obvodu na účel zabezpečovania úloh v zmysle § 2 zákona č. 281/1997 Z. z.
o vojenských obvodoch a zákona, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.2. Od poplatkov sú oslobodení členovia lesnej stráže pri plnení úloh vyplývajúcich z vyhlášky
Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1995 Z. z. o lesnej stráži v znení
neskorších predpisov.
Položka 8
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 3 eurá
OslobodenieOd poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osoby sú oslobodené pošty (inkasné strediská), zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku.
Položka 9
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ..............................................................................................................
16,50 eura
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely
vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,
ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie
účastníka konania.
Položka 10
a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnuteľností,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
3. identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej
mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4,
5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového
katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov, ktoré sú verejnými
listinami ....................................................................................................................................................................................
8 eur
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a) ................................................. 3 eurá
c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností podľa písmena a), ktoré nie sú verejnými listinami ............................. 3 eurá
d) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c) ............................................. 1,50 eura
e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo skoršieho písomného a mapového operátu preukazujúceho
vlastnícke právo k nehnuteľnosti a ďalších súvisiacich dokumentačných materiálov na nahliadnutie
pre potreby vyhotovenia výpisu, odpisu alebo náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia ................................
3 eurá
f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru ...............................
geodetických informácií katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia, na vyhotovenie
geometrického plánu alebo vytyčovacieho náčrtu .............................................................................................................
6,50 eura
g) Poskytnutie informácií zo skoršieho písomného a mapového katastrálneho operátu preukazujúceho
vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iného operátu súvisiaceho s katastrom nehnuteľností v rámci
jedného katastrálneho územia, na vyhotovenie geometrického plánu alebo vytyčovacieho náčrtu ........................
6,50 eura
h) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre exekučné konanie, konkurzné
konanie, likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia
6,50 eura
i) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel právneho stavu
(v prípade, ak stav C katastra nehnuteľností nie je zhodný s právnym stavom, súčet parciel právneho stavu
a stavu registra C katastra nehnuteľností) .......................................................................................................................
8 eur
j) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu ............................................................................................ 6,50 eura
k) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov ................................... 6,50 eura
l) Overenie merania, digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych
mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár ............................................................................................
6,50 eura
m) Vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu ..................................................................................................... 3 eurá
Oslobodenie Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak žiadajú o vykonanie týchto
spoplatňovaných úkonov na účely usporiadania vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a školám, ktoré
prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.
Poznámky1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až e) tejto položky, ak ide o úkony spojené
s vyhlasovaním chránených území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu
osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby ochrany prírody; s pozemkovými úpravami,
s vyhotovením lesných hospodárskych plánov.2. Úkon spoplatňovaný podľa tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné
vzťahy podľa osobitného predpisu.12a)4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej
výzvy. Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve
a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán,
za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
7. Poplatníkom za úkony podľa položky 10 písm. f), g), i), j) až l) je vyhotoviteľ vybraných geodetických
a kartografických činností.
Položka 11
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66 eur
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené obce a vyššie územné celky, ak návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podávajú v súvislosti s usporiadaním vlastníckych práv k pozemným komunikáciám a školám, ktoré prešli do ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení aj Slovenský pozemkový fond a správca lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ak ide o úkony spojené s konaním o pozemkových úpravách.
SplnomocnenieSprávny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 265,50 eura, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom vydania rozhodnutia o prerušení konania. Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa tejto položky.
PoznámkaAk sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých druhov právnych úkonov, poplatok sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.
Položka 12
a) Zápis do zoznamu periodickej tlače13) ..... 9,50 eura
b) Zápis zmeny v zozname periodickej tlače13) pri zmene vydavateľa periodickej tlače alebo názvu periodickej tlače ..... 6,50 eura
Položka 12a
a) Podanie žiadosti o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel,zoznamu slovenských zvukových záznamov slovesného diela alebo hudobného diela alebo zoznamu slovenských multimediálnych diel13a) 3 eurá
b) Podanie žiadosti o zápis do registra nezávislých producentov13b) 1,50 eura
c) Podanie žiadosti o zmenu v zápise v registri nezávislých producentov13b) 1,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu slovesného diela alebo hudobného diela alebo slovenského multimediálneho diela vyhotoveného pre zdravotne postihnutých.
Položka 13
a) Udelenie licencie na vysielanie14)
1. celoplošné alebo multiregionálne 265,50 eura
2. do zahraničia 199 eur
3. regionálne 132,50 eura
4. lokálne 66 eur
b) Udelenie krátkodobej licencie na vysielanie 33 eur
c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie na vysielanie - správny orgán vyberie poplatok vo výške poplatku za udelenie licencie podľa písmena a)
d) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na vysielanie okrem zmeny podľa písmena c) 33 eur až 165,50 eura
e) Registrácia retransmisie14) 165,50 eura až 663,50 eura
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie 33 eur až 165,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmen d) až f) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za registráciu retransmisie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej registrácii.
Položka 13a
a) Udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie14a)
1. televíznej programovej služby ..... 663,50 eura
2. rozhlasovej programovej služby ..... 331,50 eura
b) Udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie14a)
1. televíznej programovej služby ..... 331,50 eura
2. rozhlasovej programovej služby ..... 165,50 eura
c) Udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie14a)
1. televíznej programovej služby ..... 66 eur
2. rozhlasovej programovej služby ..... 33 eur
d) Doplnenie licencie na digitálne vysielanie o14b)
1. doložku doplnkových obsahových služieb ..... 165,50 eura
2. zahraničnú doložku ..... 331,50 eura
3. doložku iného verejného prenosu ..... 331,50 eura
e) Vydanie rozhodnutia o zmene licencie na digitálne vysielanie okrem zmeny podľa písmena d) ..... 33 eur až 165,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena e) tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia o zmene licencie, ktorým sa vykonáva zmena v osobe vysielateľa alebo v identifikačných údajoch vysielateľa, v údajoch o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa, alebo v údajoch o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa.
Splnomocnenie
Poplatok v rámci určeného rozpätia podľa písmena e) tejto položky určí príslušný správny orgán.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu; poplatok za udelenie licencie sa vyberie po vydaní rozhodnutia o jej udelení a poplatok za udelenie doložky k licencii sa vyberie po vydaní rozhodnutia, ktorým sa licencia dopĺňa.
Položka 15
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie
1. fyzická osoba ....................................................................................................................................... 9,50 eura
2. právnická osoba ................................................................................................................................. 165,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb,
právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku osvetové strediská,
hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie a štátne divadlá.
II. ČASŤ
VNÚTORNÁ SPRÁVA
Položka 16
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík.......................................................................................... 1,50 eura
Položka 17 - Zrušená od 1. 2. 2006
Položka 18
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 eura
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 16,50 eura
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 16,50 eura
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti15) 66 eur
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom15) medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 33 eur
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 66 eur
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 165,50 eura
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt16) 199 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený, a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie len od jedného zo snúbencov.
2. Poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky. Ak sa manželstvo uzaviera pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, poplatok podľa písmen f) až h) tejto položky vyberie príslušný matričný úrad,15) ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva.
3. Ak sa vyberie poplatok podľa písmena h) tejto položky, poplatok podľa písmena f) alebo g) tejto položky sa nevyberie.
4. Poplatok podľa písmen a) a e) tejto položky vyberie matričný úrad, ktorý pripravil podklady na uzavretie manželstva (delegujúci matričný úrad).
5. Poplatok podľa písmen b) až d) tejto položky vyberie matričný úrad, pred ktorým sa manželstvo v skutočnosti uzaviera a ktorý vykonáva zápis uzavretia manželstva do matriky.
Položka 19
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska ..... 3 eurá
b) priezviska maloletých detí ..... 33 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch ..... 99,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.  
Poznámky1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 20
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 663,50 eura
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
  1. do 15 rokov   99,50 eura 
  2. od 15 rokov do 18 rokov   132,50 eura
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva      16,50 eura 
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993       16,50 eura 
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom      16,50 eura 
Oslobodenie Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorým sa udelil azyl16a) a presídlenci z Ukrajiny z oblasti Černobyľu.
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 21
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ..... 663,50 eura
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa  
1. do 15 rokov ..... 165,50 eura
2. od 15 rokov do 18 rokov ..... 331,50 eura
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky ..... 16,50 eura
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
 
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.
 
Položka 22
a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 9,50 eura
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti 9,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodené konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky na účely vydania prvého občianskeho preukazu.
Položka 22a
a) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 4,50 eura
b) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz 16,50 eura
c) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33 eur
Oslobodenie1. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie prvého občianskeho preukazu a nového občianskeho preukazu podľa § 7 ods. 2 a § 17 ods. 4 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.2. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím. 3. Od poplatkov podľa tejto položky je oslobodené podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu ako náhrady za stratený alebo odcudzený občiansky preukaz, opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch u občanov starších ako 60 rokov veku alebo u držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Položka 23
a) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 13 rokov ..... 33 eur
b) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 5 do 13 rokov ..... 13 eur
c) Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 5 rokov ..... 8 eur
d) Predĺženie platnosti alebo vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade, za každý úkon ..... 3 eurá
SplnomocnenieSprávny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške štvornásobku príslušnej sadzby pri prvej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti, vo výške osemnásobku príslušnej sadzby pri druhej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a vo výške desaťnásobku príslušnej sadzby pri tretej strate alebo poškodení cestovného dokladu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch. Správny orgán vyberie poplatok v základnej sadzbe, ak vydáva cestovný doklad na požiadanie občana z humanitných dôvodov alebo ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov. Správny orgán vyberie poplatok vo výške štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva cestovný doklad urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný doklad ako náhrada za platný cestovný doklad pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak bola v cestovnom doklade zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného dokladu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný doklad vydal.2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vykonáva zmena údajov o ťažkom zdravotnom postihnutí alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony.
Položka 24
a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel  
  1. podnikania 232 eur
2. zamestnania 165,50 eura
3. sezónneho zamestnania 33 eur
4. štúdia a osobitnej činnosti 99,50 eura
5. zlúčenia rodiny 132,50 eura
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 66 eur
b) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt 165,50 eura
c) Žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel  
1. podnikania 132,50 eura
2. zamestnania 99,50 eura
3. sezónneho zamestnania 16,50 eura
4. štúdia a osobitnej činnosti 33 eur
5. zlúčenia rodiny 66 eur
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 33 eur
d) Žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt na neobmedzený čas 165,50 eura
e) Vydanie dokladu o pobyte 4,50 eura
f) Vydanie dokladu o pobyte ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad 6,50 eura
g) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu 99,50 eura
h) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 33 eur
i) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky 3 eurá
j) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi 33 eur
k) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov 13 eur
l) Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov 8 eur
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s azylantom.16a)2. Od poplatkov podľa písmen a) až d), g) a h) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 16 rokov.3. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.4. Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na prechodný pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorom cudzích jazykov prichádzajúcim na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.5. Od poplatku podľa písmen g) a h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a), b)d) a e) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Od poplatku podľa písmena j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.7. Od poplatku podľa písmen j), k) a l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu podľa § 43 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorým má byť cudzinecký pas vydaný podľa § 47 ods. 2 písm. b) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.8. Od poplatku podľa písmen b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie povolenia na trvalý pobyt podľa § 35 písm. a) a § 45a až 45d zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
SplnomocnenieSprávny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena f) tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby, ak sa vydáva doklad o pobyte pre cudzinca na území Slovenskej republiky po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania predošlého dokladu.
Položka 25 - Zrušená od 15. 12. 2005.
Položka 26
a) Udelenie víza na hraničnom priechode ..... 60 EUR
b) predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky .... 60 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci podľa osobitného predpisu.16b)
 
2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.  
3. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí požiadali o predĺženie krátkodobého víza z dôvodu živelnej pohromy alebo z humanitárneho dôvodu.  
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.
 
Položka 27
Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého
cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania .........................................................................................
33 eur
PoznámkaSprávny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov.
Položka 28
Žiadosť o nahliadnutie do hraničného dokumentárneho diela a hraničného archívu,
za každé hraničné dielo, prípadne každý druh archívneho dokumentu ...................................
0,50 eura
Položka 29
Vydanie
a) súradníc hraničných znakov, trigonometrických a polygónových bodov ako súčasti
vyznačenia štátnej hranice z hraničného dokumentárneho diela v pôsobnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, za každých aj začatých 20 súradníc ....................................................
3 eurá
b) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A3 ............................................ 3 eurá
c) grafickej kópie z hraničnej dokumentácie, za každý list formátu A4 ............................................. 1,50 eura
d) súhlasu na vykonávanie činnosti na štátnej hranici a v jej ochrannom pásme alebo
na dočasné vybratie hraničného znaku ..................................................................................................
6,50 eura
Položka 30
a) Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 16,50 eura 
b) Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo
  1. prvá skúška 49,50 eura
  2. opakovaná skúška 26,50 eura
c) Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu 16,50 eura
d) Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 16,50 eura
e) Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 16,50 eura
f) Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 3 eurá
g) Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 331,50 eura
h) Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 663,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) až g) tejto položky sú oslobodení profesionálni vojaci ozbrojených
síl Slovenskej republiky, príslušníci ozbrojených zborov Slovenskej republiky a príslušníci Slovenskej
informačnej služby.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 oslobodenia
pri položke 37, ak ide o zbrane používané na poľovné účely.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení športoví strelci zaradení v strediskách vrcholového
športu a reprezentanti Slovenskej republiky v športovej streľbe, ak ide o zbrane používané len
na športové účely.4. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby uvedené v bode 1 tohto oslobodenia,
ak boli v služobnom pomere najmenej 20 rokov.
Poznámky1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú funkciu
člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži,
vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.2. Poplatok podľa písmena g) tejto položky, ak sa vydáva namiesto hromadného zbrojného preukazu, je 3 eurá.
Položka 31
a) Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť ........................................ 16,50 eura
b) Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ........... 16,50 eura
c) Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie zbrane alebo na výrobu rezu zbrane .............................. 6,50 eura
d) Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom .................................................. 33 eur
e) Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A .............................................................................................. 99,50 eura
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 30.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej
súťaži v športovej streľbe alebo inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj
osoby, ktoré získajú zbrane ako ceny v týchto súťažiach.3. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa
medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana,
a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.4. Od poplatku podľa písmen b) tejto položky sú oslobodení príslušníci policajných zborov iných
štátov, ak vyvážajú alebo dovážajú zbrane a strelivo pri plnení bezpečnostných úloh v rámci spolupráce
s Policajným zborom.5. Od poplatku podľa písmen c) a d) tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej
republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky, ak úkony robí útvar Policajného zboru vykonávajúci pasovú
kontrolu na hraničnom priechode.
Poznámky1. Od osôb, ktoré vykonávajú funkciu člena stráže prírody podľa § 58 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, a od osôb, ktoré vykonávajú
funkciu člena poľnej stráže podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej
stráži, vyberie sa príslušný poplatok podľa tejto položky znížený o 50 %.2. Poplatok za zaevidovanie každej zbrane alebo jej hlavnej časti podľa písmena a) tejto položky sa
nevyberie, ak sa poplatok vybral za dovoz zbrane podľa písmena c) tejto položky.3. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža zbraň alebo jej hlavná časť
a poplatok sa vybral podľa písmena a) tejto položky.4. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža alebo dováža zbraň a k nej
najviac sto kusov streliva a poplatok sa vybral podľa písmena c) tejto položky.5. Poplatok podľa písmena d) tejto položky sa nevyberie, ak sa vyváža strelivo a poplatok sa vybral
podľa písmena b) tejto položky.
Položka 32
a) Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej ............................................... 16,50 eura
b) Predĺženie úschovy zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej ......................................... 9,50 eura
c) Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliva ......................................................................... 165,50 eura
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku podľa položky 30 prvého a štvrtého bodu platí takisto
pri písmenách a) a b) tejto položky.2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodená úschova zbrane
alebo jej hlavnej časti po úmrtí držiteľa do ukončenia dedičského konania a úschova
nájdenej, odovzdanej alebo zhabanej zbrane alebo jej hlavnej časti.
PoznámkaOd poplatku podľa písmena c) tejto položky je oslobodené vystavovanie zbraní
ozbrojenými silami Slovenskej republiky, ozbrojenými zbormi Slovenskej republiky,
múzeami, ktoré zbrane vystavujú v rámci predmetu svojej činnosti, a vystavovanie zbraní
Slovenskej informačnej služby.
Položka 33
a) Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice na iné účely
ako živnostenské podnikanie ..................................................................................................
49,50 eura
b) Žiadosť o vydanie povolenia na streľbu mimo schválenej strelnice .......................... 33 eur
Poznámky
1. Za vyjadrenie k vydaniu povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice sa poplatok nevyberá.
2. Poplatok sa nevyberá za vydanie povolenia na zriadenie a prevádzku strelnice v pôsobnosti Armády Slovenskej republiky, ozbrojených zborov Slovenskej republiky a Slovenskej informačnej služby.
Položka 34
a) Návrh na registráciu
  1. politickej strany alebo politického hnutia ..... 663,50 eura
  2. združenia občanov ..... 66 eur
  3. nadácie ..... 66 eur
  4. záujmového združenia právnických osôb ..... 66 eur
  5. pozemkového spoločenstva ..... 16,50 eura
  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ..... 16,50 eura
  7. neinvestičného fondu ..... 66 eur
  8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ..... 66 eur
b) Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do registra
  1. politickej strany alebo politického hnutia ..... 33 eur
  2. združenia občanov ..... 16,50 eura
  3. nadácie ..... 16,50 eura
  4. záujmového združenia právnických osôb ...... 16,50 eura
  5. pozemkového spoločenstva ..... 13 eur
  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ..... 13 eur
  7. neinvestičného fondu ..... 16,50 eura
  8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ..... 16,50 eura
c) Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu alebo štatút
  1. politickej strany alebo politického hnutia ..... 33 eur
  2. združenia občanov ..... 13 eur
  3. nadácie ..... 16,50 eura
  4. záujmového združenia právnických osôb ..... 16,50 eura
  5. pozemkového spoločenstva ..... 13 eur
  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ..... 13 eur
  7. neinvestičného fondu ..... 13 eur
  8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby ..... 16,50 eura
d) Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov, nadácií,
záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov
bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií poskytujúcich
všeobecne prospešné služby .....
3 eurá
e) Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané
rozhodnutie o zápise do registra
  1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného
fondu a záujmového združenia právnických osôb .....
16,50 eura
  2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ..... 13 eur
f) Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, združení občanov,
nadácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev
vlastníkov bytových a nebytových priestorov, neinvestičných fondov a neziskových organizácií
poskytujúcich všeobecne prospešné služby .....
3 eurá
g) Výmaz
  1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí ..... 33 eur
  2. združenia občanov z registra združení občanov ..... 16,50 eura
  3. nadácie z registra nadácií ..... 33 eur
  4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb ..... 33 eur
  5. pozemkového spoločenstva z registra pozemkových spoločenstiev ..... 16,50 eura
  6. spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov
bytových a nebytových priestorov .....
16,50 eura
  7. neinvestičného fondu z registra neinvestičných fondov ..... 16,50 eura
  8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra neziskových
organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby .....
33 eur
Položka 35
a) Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky 66 eur
b) Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho zástupcu organizácie s medzinárodným prvkom 16,50 eura
c) Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom 16,50 eura
Položka 36
a) Vydanie rozhodnutia o povolení verejnej zbierky17) konanej
1. na celom území Slovenskej republiky ............................................................ 16,50 eura
2. v územnom obvode kraja .................................................................................. 9,50 eura
3. v územnom obvode okresu .............................................................................. 3 eurá
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na iné použitie výnosu verejnej zbierky ........... 1,50 eura
III. ČASŤ
PÔDOHOSPODÁRSTVO
Položka 37
a) Vydanie poľovného lístka pre štátneho občana Slovenskej republiky, občana iného členského štátu
Európskej únie a cudzinca, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt
1. ročný........................................................................................................................................................... 3 eurá
2. päťročný..................................................................................................................................................... 16,50 eura
b) Vydanie poľovného lístka cudzincovi ....................................................................................................
1. ročný........................................................................................................................................................... 165,50 eura
2. na jeden mesiac ..................................................................................................................................... 49,50 eura
3. na jeden týždeň ..................................................................................................................................... 13 eur
c) Predĺženie platnosti poľovného lístka podľa písmena a) .................................................................
1. ročný........................................................................................................................................................... 1,50 eura
2. päťročný..................................................................................................................................................... 9,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a odborných
škôl a vysokých škôl s výučbou lesníctva a poľovníctva, poľovníci z povolania, lesníci a poľovníci
z povolania, ktorí majú v pracovnej náplni aktívne vykonávanie poľovníctva, zamestnanci štátnej
správy lesného hospodárstva a poľovníctva, zamestnanci Slovenského poľovníckeho zväzu,
poľovnícki hospodári a osoby určené ako poľovnícka stráž po predložení potvrdenia školy alebo
potvrdenia o výkone funkcie alebo povolania, členovia lesnej stráže, ak túto pracovnú činnosť
vykonávajú v súvislosti s plnením pracovných povinností, a členovia lesnej stráže-dôchodcovia,
ak túto pracovnú činnosť v posledných piatich rokoch vykonávali ako pracovnú povinnosť.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej
republiky a vlády Slovenskej republiky.
Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný ..... 1,50 eura
b) mesačný ..... 3 eurá
c) ročný ..... 6,50 eura
d) trojročný ..... 16,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl
študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva,
ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva,
ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu,
rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia
o výkone pracovnej náplne alebo povolania.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky
na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky
a vlády Slovenskej republiky.3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.
Položka 39
a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ........................................................................................ 99,50 eura
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ........................................................ 66 eur
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené rozhodnutia vydávané v záujme ochrany
genofondu zveri a vo verejnom záujme. Dôvody oslobodenia posúdi ústredný orgán štátnej
správy po predchádzajúcom stanovisku príslušného krajského alebo okresného úradu.
Položka 40
Vykonanie vyššej odbornej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára na získanie
vysvedčenia a preukazu poľovníckeho hospodára .......................................................................................
6,50 eura
Položka 41
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení
v prípade pochybností ......................................................................................................................................
16,50 eura
Položka 42
Povolenie zmeny predpisov lesných hospodárskych plánov, predĺženie zákonných lehôt
zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov
do 10 ............................................................................................................................................ 6,50 eura
do 30 ............................................................................................................................................ 9,50 eura
nad 30 .......................................................................................................................................... 16,50 eura
Položka 43
Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat............................................................ 16,50 eura
Položka 44
Vydanie stanoviska
a) k zmene druhu pozemku 3 eurá
b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 3 eurá
c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 3 eurá
Položka 45
Vydanie rozhodnutia
a) na zmenu druhu pozemku 33 eur
b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy 33 eur
c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy 33 eur
Položka 46
Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery 99,50 eura.
Položka 47
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na predaj prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov 3 eurá
b) Registrácia prípravku na ochranu rastlín alebo registrácia iného prípravku 33 eur
c) Žiadosť o zápis do registra výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru 16,50 eura
d) Žiadosť o zmenu v registri výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru 8 eur
e) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín alebo iných prípravkov 3 eurá
f) Predĺženie doby platnosti registrácie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku 33 eur
g) Prebalenie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku 33 eur
h) Zmena v registrácii prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku 33 eur
i) Rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa osobitného predpisu17b) 33 eur
j) Rozšírenie rozsahu použitia prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku podľa osobitného predpisu17c) 3 eurá
k) Povolenie na vykonanie experimentu alebo testu na účely výskumu a vývoja, pri ktorom dochádza k uvoľňovaniu neregistrovaného prípravku na ochranu rastlín do životného prostredia 33 eur
l) Povolenie súbežného dovozu prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku 33 eur
m) Vzájomné uznanie prípravku na ochranu rastlín alebo iného prípravku 33 eur
n) Vydanie poverenia na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti 165,50 eura
o) Vydanie rozšírenia poverenia na vykonávanie skúšok biologickej účinnosti 33 eur
p) prehodnotenie registrovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu povolených účinných látok 33 eur
Položka 48
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá
1. za prvých 5 rokov ................................................................................................................................ 99,50 eura
2. za ďalšie 3 roky .................................................................................................................................. 66 eur
3. za každý ďalší rok ............................................................................................................................... 26,50 eura
b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ................................ 13 eur
c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá .......................... 9,50 eura
Poznámky
1. Poplatok za ďalšie 3 roky je splatný pred uplynutím piateho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
2. Poplatok za každý ďalší rok je splatný vždy pred uplynutím predchádzajúceho roku platnosti šľachtiteľského osvedčenia.
Položka 49
Rozhodnutie o schválení krmiva a o zápise do registra krmív........................................................... 16,50 eura
Položka 50
Osvedčenie o zápise krmiva do registra krmív................................................................................... 6,50 eura
Položka 51
Osvedčenie o zápise výrobcu alebo dovozcu do registra krmív ........................................................... 16,50 eura
Položka 52
a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode a na jeho uvádzanie na trh ..... 66 eur
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a) ..... 33 eur
c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia ..... 49,50 eura
d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu ..... 23 eur
e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia ..... 9,50 eura
f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie jeho najmenšieho prípustného množstva ..... 9,50 eura
g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel ..... 9,50 eura
h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia denaturačného prostriedku ..... 9,50 eura
IV. ČASŤ
VETERINÁRNA SPRÁVA
Položka 53
Vydanie rozhodnutia o veterinárnych podmienkach na dovoz, tranzit a vývoz živých zvierat, spermy, samičích pohlavných buniek a embryí, násadových vajec, živočíšnych produktov, krmív a predmetov, ktoré môžu byť nositeľmi pôvodcov nákaz,  
1. pre fyzické osoby ..... 9,50 eura
2. pre právnické osoby ..... 16,50 eura
Oslobodenie
Vydanie rozhodnutia pre občana s ťažkým zdravotným postihnutím a držiteľa preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím na vývoz alebo dovoz psa so špeciálnym výcvikom je oslobodené od poplatku.
Položka 56
Vydanie záväzného posudku17a) ........................................................................................... 16,50 eura
Položka 57
Povolenie na vykonávanie zvodu zvierat ....................................................................................... 6,50 eura
V. ČASŤ
STAVEBNÁ SPRÁVA
Položka 59
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia,
alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia alebo predĺženie platnosti rozhodnutia
o umiestnení stavby
a) pre fyzické osoby .............................................................................................................................. 6,50 eura
b) pre právnické osoby ........................................................................................................................ 16,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické
osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne
poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku,
osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie divadlá, ktorých z
riaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých
zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
PoznámkaPoplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva
sa jedno rozhodnutie.
Položka 60
Žiadosť o stavebné povolenie
a) na stavby na bývanie
  1. na stavbu rodinného domu18) ..... 33 eur
  2. na stavbu bytových domov18)..... 66 eur
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekreačné chaty, rekreačné domy, záhradkárske chaty),
  1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..... 23 eur
  2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 39,50 eura
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb
pred dokončením .....
23 eur
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu, a na stavby slúžiace
na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodinných domov, na prípojky na existujúcu
verejnú rozvodnú sieť .....
16,50 eura
e) na stavbu garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 23 eur
f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením ..... 16,50 eura
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb
pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 49 790,50 eura vrátane .....
33 eur
  nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane ..... 49,50 eura
  nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane ..... 66 eur
  nad 331 939 eur do 3 319 391,50 eura vrátane ..... 116 eur
  nad 3 319 391,50 eura ..... 199 eur
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie ..... 16,50 eura
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné
stavebné povolenie .....
33 eur
Oslobodenie1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení
občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím.2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Poznámky1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa iba jeden
poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom
povolení.2. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová
výstavba.3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne vojenské a iné stavebné
úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
Položka 61
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného
povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby .............................................
dvojnásobok sadzby
určenej v položke 60
Položka 62
a) Žiadosť o povolenie  
  1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním, o vydanie stavebného
povolenia podľa položky 60  .....
16,50 eura
  2. na odstránenie stavby ..... 6,50 eura
  3.  informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, za každé jednotlivé zariadenie ..... 49,50 eura
  4. terénnych úprav ..... 6,50 eura 
  5. na odstránenie objektu dopravnej stavby ..... 16,50 eura 
  6. terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby ..... 16,50 eura 
b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti ..... 99,50 eura
c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia ..... 16,50 eura
Oslobodenie1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.2. Od poplatku podľa písmena a) tretieho bodu tejto položky je oslobodené označenie prevádzky
vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.
Položka 62a
a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
  do 49 790,50 eura vrátane ..... 16,50 eura
  nad 49 790,50 eura do 99 581,50 eura vrátane ..... 23 eur
  nad 99 581,50 eura do 331 939 eur vrátane ..... 33 eur
  nad 331 939 eur do 3 319 391,50 eura vrátane ..... 66 eur
  nad 3 319 391,50 eura ..... 99,50 eura
b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby ..... 16,50 eura
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby ..... 33 eur
OslobodenieOslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Položka 62b
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a) ..... 6,50 eura
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie
pamiatkového výskumu18a) .....
9,50 eura
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný vývoz
z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a) .....
9,50 eura
d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu
jej obnovy18a) .....
6,50 eura
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej
národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a) .....
16,50 eura
PoznámkaPoplatky podľa písmena a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
VI. ČASŤ
DOPRAVA
Položka 63
a) Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu a ich rozšírenie 6,50 eura
b) Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu ako náhrady za
1. stratený, zničený alebo poškodený preukaz 13 eur
2. za odcudzený preukaz 6,50 eura
Splnomocnenie Pri vydávaní vodičského preukazu vyberie správny orgán poplatok do výšky štvornásobku príslušnej sadzby, ak vydáva vodičský preukaz urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.
Položka 63a
a) Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla19a) 3 eurá
b) Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla19a) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidla19a) 0,50 eura
Položka 64
Povolenie výnimky20) z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,
a) ktorá nepresahuje územie okresu
1. na dobu do jedného roka 15 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 30 eur
b) ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja
1. na dobu do jedného roka 20 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 60 eur
c) ktorá presahuje územie kraja
1. na dobu do jedného roka 30 eur
2. na dobu dlhšiu ako jeden rok 100 eur.
Položka 65
a) Zápis prvého držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur
b) Zápis ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov 33 eur
c) Zápis prvého a ďalšieho držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla do evidencie aj s vykonaním úprav v dokladoch vrátane vydania týchto dokladov, ak je držiteľom motorového vozidla osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie osobami s ťažkým zdravotným postihnutím 1,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.  
PoznámkaPoplatníkom je nový držiteľ motorového alebo prípojného vozidla.
Položka 66
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody 16,5 eur
Položka 67
Podanie žiadosti o
a) udelenie typového schválenia cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 165,50 eura
b) udelenie typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 165,50 eura
c) uznanie typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 99,50 eura
d) rozšírenie udeleného typového schválenia, typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla alebo rozšírenie uznaného typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 33 eur
e) udelenie viacstupňového typového schválenia dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla  99,50 eura
f) udelenie viacstupňového typového schválenia ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 99,50 eura
g) uznanie viacstupňového typového schválenia ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 99,50 eura
h) rozšírenie udeleného viacstupňového typového schválenia, viacstupňového typového schválenia ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla alebo rozšírenie uznaného viacstupňového typového schválenia ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 33 eur
i) udelenie typového schválenia systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 66 eur
j) udelenie typového schválenia ES systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 66 eur
k) udelenie správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 66 eur
l) rozšírenie udeleného typového schválenia, typového schválenia ES systému,komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla alebo rozšírenie udelenej správy o homologizácii typu systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 16,50 eura
m) schválenie jednotlivo vyrobeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 99,50 eura
n) schválenie jednotlivo vyrobeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 33 eur
o) schválenie jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z tretích krajín 331,50 eura
p) uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie 66 eur
q) uznanie schválenia jednotlivo dovezeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie 66 eur
r) schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 16,50 eura
s) schválenie hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 165,50 eura
t) rozšírenie udeleného schválenia hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 33 eur
u) schválenie prestavby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla 331,50 eura
v) schválenie prestavby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla montážou plynového zariadenia 66 eur
w) schválenie alebo uznanie podľa písm. m), o), p) a q) pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytol peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla podľa osobitného zákona20a) 2 eurá
x) vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla 3 eurá
Poznámky1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen m), n) a r) tejto položky požaduje viac schválení, poplatky sa sčítavajú.2. Poplatku podľa tejto položky nepodlieha schválenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla po jeho odcudzení v prípade, že tieto boli evidované na území Slovenskej republiky.  
Položka 68
Podanie žiadosti o
a) povolenie výroby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla21) ........................................... 16,50 eura
b) povolenie prestavby jednotlivého cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla21) ..................................... 16,50 eura
c) povolenie hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla21). ............................... 33 eur
SplnomocnenieZa podanie žiadosti o dodatočné vydanie povolenia podľa písmen a) až c) tejto položky správny orgán vyberie poplatok do výšky päťnásobku sadzby.
Položka 69
Podanie žiadosti o zmenu alebo predĺženie platnosti v udelenom typovom schválení alebo typovom
schválení ES cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v udelenom viacstupňovom typovom
schválení alebo typovom schválení ES dokončeného cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla,
v udelenom typovom schválení alebo typovom schválení ES systému, komponentu alebo samostatnej
technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v udelenej správe o homologizácii typu
systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla,
v udelenom schválení hromadnej prestavby typu cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla, v základných
technických opisoch cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla ...............................................................................
33 eur
Položka 69a
Povolenie evidencie, uvedenia na trh alebo uvedenia do prevádzky v premávke na pozemných komunikáciách nových vozidiel zhodných s typom vozidla, ktorého typové schválenie alebo typové schválenie ES už stratilo platnosť (vozidlá končiacich sérií) podľa osobitných predpisov,21a) a to za každé povolené vozidlo 33 eur
Položka 70
a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h ..... 995,50 eura
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h ..... 265,50 eura
c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu..... 331,50 eura
d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ..... 99,50 eura
e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla ..... 66 eur
f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy..... 331,50 eura
g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy alebo existujúce špeciálne dráhy ..... 99,50 eura
h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy ..... 66 eur
Poznámky1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie len vtedy, ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.
Položka 71
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
1. nového alebo rekonštruovaného .................................................................................................................... 33 eur
2. prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997 ............................................................................................................ 16,50 eura
b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu ........................................................ 16,50 eura
c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu . 23 eur
d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla .......................................................................... 6,50 eura
Poznámky1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové
vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel.2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný
vyšší územný celok.
Položka 72
a) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia výrobcu22) ........................................................ 16,50 eura
b) Podanie žiadosti o udelenie osvedčenia zástupcu výrobcu22) ...................................... 16,50 eura
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v osvedčeniach výrobcu alebo zástupcu výrobcu
alebo o predĺženie ich platnosti ................................................................................................
16,50 eura
Položka 73
a) Podanie žiadosti o dočasné vyradenie cestného vozidla alebo zvláštneho vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
1. v lehote do 1 roka.......................................................................................................................................................................................................................................         3 eurá
2. v lehote od 1 roka do 2 rokov....................................................................................................................................................................................................................      16,5 eur
3. v lehote od 2 rokov do 4 rokov..................................................................................................................................................................................................................         33 eur
4. v lehote od 4 rokov do 6 rokov..................................................................................................................................................................................................................         66 eur
5. v lehote od 6 rokov do 10 rokov................................................................................................................................................................................................................   165,5 eur
6. v lehote nad 10 rokov.................................................................................................................................................................................................................................  3 31,5 eur
b) Podanie žiadosti o povolenie výnimky podľa osobitného predpisu22ac)........................................................................................................................................ 16,50 eura
c) Podanie žiadosti o trvalé vyradenie motorového vozidla alebo prípojného vozidla z evidencie..................................................................................................    1,50 eura
d) podanie žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN................................................................................................................................      16,5 eur
Poznámka
Poplatok podľa písmena a) tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení motorového vozidla alebo prípojného vozidla z premávky.
Položka 74
Vykonanie skúšky
a) na získanie vodičského oprávnenia
1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ........................................................................................................... 16,50 eura
2. skupiny B, B+E a T a podskupiny B1 .................................................................................................... 33 eur
3. skupiny C1+E a D1+E a podskupiny C1 a D1 .................................................................................... 49,50 eura
4. skupiny C, C+E, D a D+E ........................................................................................................................ 66 eur
b) pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia .......................................... 16,50 eura
c) na získanie inštruktorského oprávnenia
1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ............................................................................................................ 16,50 eura
2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 ................................................................................................... 33 eur
3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupiny C1 a D1 ................................................................................. 49,50 eura
4. skupiny C, C + E, D a D + E ..................................................................................................................... 66 eur
d) na predĺženie platnosti inštruktorského oprávnenia ............................................................................ 16,50 eura
Poznámky1. Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške 25 %, ak ide o skúšku na získanie
vodičského oprávnenia, ak sa výcvik vykonával na stredných (aj vojenských) školách a odborných
učilištiach v rámci povinného predmetu dopravnej výchovy, ak sa výcvik vykonával na stredných
odborných školách Policajného zboru v rámci odbornej prípravy, ak ide o vykonanie skúšky
na získanie vodičského oprávnenia odvedencov a o opakované skúšky.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie za preskúšanie odbornej spôsobilosti pri vydaní
vodičského preukazu náhradou za vodičský preukaz vydaný v cudzine.3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie za každú skupinu vodičského oprávnenia,
ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín vodičského oprávnenia v rámci jednej skúšky
sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
4. Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena c) tejto položky vo výške 50 % za opakovanú
skúšku na získanie inštruktorského oprávnenia. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa vyberie
za každú skupinu inštruktorského oprávnenia, ktorú žiadateľ získava. Pri získavaní viacerých skupín
inštruktorského oprávnenia v rámci jednej skúšky sa poplatky sčítavajú. To neplatí, ak získaná
skupina zahŕňa ďalšiu skupinu.
Položka 75
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh 6,50 eura
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla ....................................................... 3 eurá
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre dopravcu na celoštátnej alebo regionálnej dráhe 99,50 eura
Položka 76
a) Schválenie úprav na ťahanie prípojných vozidiel ............................................................................................      1,50 eura
b) Zápis zmeny v dokladoch ....................................................................................................................................    4,50 eura
c) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo 
pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú
tabuľku, za každú tabuľku ................................. 
   16,5 eur
d) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom,
za každú tabuľku ........................................................................................................................................................
   16,50 eura
e) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom,
za každú tabuľku ........................................................................................................................................................
33 eur
f) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe
požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú,
zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku .......................................................
165,5 eur
g) pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej
svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s
evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky
s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla .......................................
182 eur
h) vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky
držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov ..............
66 eur
Poznámky1. Poplatok podľa písmena b) tejto položky zahŕňa aj vydanie tohto dokladu.2. Za neupotrebiteľnú tabuľku s evidenčným číslom (štátnou poznávacou značkou) sa považuje
tabuľka vydaná podľa právnej úpravy platnej do 31. marca 1997, ktorú je držiteľ vozidla povinný
podľa § 129 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách vymeniť.
Položka 77
Vydanie osvedčenia o registrácii autoškoly, ak ide  
a) o vykonávanie výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie
oprávnenia viesť motorové vozidlá a doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení
 
  1. skupiny A a AM a podskupiny A1 ..... 66 eur
  2. skupiny B, B + E a T a podskupiny B1 ..... 66 eur
  3. skupiny C1 + E a D1 + E a podskupín C1 a D1 ..... 66 eur
  4. skupiny C, C + E, D a D + E ..... 66 eur
b) o vykonanie zmeny v osvedčení o registrácii ..... 66 eur
P o z n á m k y1. Poplatok podľa písmena a) sa vyberie za každú skupinu samostatne. Ak sa jedna registrácia týka
viacerých skupín, poplatky uvedené za jednotlivé skupiny sa zrátajú; to neplatí, ak získaná skupina
zahŕňa ďalšiu skupinu.2. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak ide o zmenu registrácie na základe úradného rozhodnutia, napr. v dôsledku zmeny názvu ulice alebo číslovania domov.
Položka 77a
a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 60 eur
b) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča 5 eur
c) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča 50 eur
d) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie ..... 50 eur.
Splnomocnenie
Pri podaní prihlášky o opakovanú skúšku podľa písmena d) sa vyberie správny poplatok vo výške 50 % príslušnej sadzby.
Položka 78
a) Podanie žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie
  1. stanice technickej kontroly ..... 82,50 eura
  2. pracoviska emisnej kontroly ..... 82,50 eura
  3. pracoviska kontroly originality ..... 82,50 eura
  4. pracoviska montáže plynových zariadení ..... 82,50 eura
b) Podanie žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie
  1. technických kontrol vozidiel ..... 82,50 eura
  2. emisných kontrol motorových vozidiel ..... 82,50 eura
  3. kontrol originality vozidiel ..... 82,50 eura
  4. montáže plynových zariadení ..... 82,50 eura
c) Podanie žiadosti o zmenu údajov v udelenom oprávnení podľa písmena b) ..... 16,50 eura
Poznámky1. Ak žiadateľ jednou žiadosťou podľa písmen a) a b) tejto položky požaduje viac povolení alebo oprávnení, poplatky sa sčítavajú.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napr. zmenu názvu ulice a pod.
Položka 78a
a) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky (vrátane opakovanej) na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo predĺženia platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  1. kontrolného technika ..... 82,50 eura
  2. technika emisnej kontroly ..... 82,50 eura
  3. technika kontroly originality ..... 82,50 eura
  4. technika montáže plynových zariadení ..... 82,50 eura
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
  1. kontrolného technika ..... 6,50 eura
  2. technika emisnej kontroly ..... 6,50 eura
  3. technika kontroly originality ..... 6,50 eura
  4. technika montáže plynových zariadení ..... 6,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak ide o zmenu z úradného príkazu, napr. zmenu názvu ulice a pod.
Položka 79
a) Vydanie dopravnej licencie dopravcovi
    1. na medzinárodnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 99,50 eura
    2. na medzinárodnú osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 66 eur
    3. na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 66 eur
    4. na vnútroštátnu osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu, za každý aj začatý rok 33 eur
    5. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na jednu autobusovú linku v obci 16,50 eura
    6. na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých päť rokov na viac autobusových liniek v obci 165,50 eura
b) Vykonanie zmeny dopravnej licencie podľa písmena a) 50 % príslušnej sadzby
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy zahraničným dopravcom medzi dvoma miestami na území Slovenskej republiky
    1. na jednu prepravu jedným vozidlom 165,50 eura
    2. na dve až päť prepráv jedným vozidlom 331,50 eura
    3. na neobmedzený počet prepráv jedným vozidlom 995,50 eura
d) Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu do miesta na území Slovenskej republiky alebo z neho, alebo cez územie Slovenskej republiky
    1. na jednu prepravu jedným motorovým vozidlom 6,50 eura
    2. na opakovanú (kyvadlovú) dopravu 199 eur
e) Podanie žiadosti o schválenie cestovného poriadku alebo o jeho zmenu 6,50 eura
f) Vydanie povolenia CEMT23) na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
    1. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Rakúska na dobu jedného roka 663,50 eura
    2. do príslušných štátov uvedených v povolení s platnosťou aj do Talianska a Grécka na dobu jedného roka 497,50 eura
    3. do príslušných štátov uvedených v povolení bez platnosti do Rakúska, Talianska a Grécka na dobu jedného roka 331,50 eura
g) Odovzdanie neadresného povolenia23) druhého štátu slovenskému prevádzkovateľovi na vykonávanie medzinárodnej nákladnej cestnej dopravy alebo nepravidelnej autobusovej dopravy
    1. jednorazové (do cudzieho štátu a späť) 6,50 eura
    2. jednorazové do tretieho štátu a späť 16,50 eura
    3. trvalé (neobmedzený počet prepráv na dobu jedného roka alebo na dobu určenú v prepravnom povolení) 165,50 eura
h) Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu22b) 16,50 eura
i) Vydanie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva22c) 6,50 eura
j) Vydanie overenej kópie povolenia Spoločenstva alebo licencie Spoločenstva na každé vozidlo 1,50 eura
k) Podanie žiadosti o vydanie potvrdenia o vykonávaní medzinárodnej autobusovej dopravy pre vlastnú potrebu22d) 3 eurá
l) Vydanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov22a) 16,50 eura
m) Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča22e) 6,50 eura
Splnomocnenie1. Správny orgán môže upustiť od vybratia poplatku, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov, prepravu vykonanú z humanitných dôvodov alebo z dôvodov verejného záujmu.2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybratia poplatku upustiť alebo sadzbu poplatku znížiť. V odôvodnených prípadoch, predovšetkým z hľadiska zabezpečenia zásad dopravnej politiky, môže správny orgán poplatok podľa tejto položky zvýšiť až na trojnásobok.3. Za dodatočne vydávanú licenciu (povolenie) môže správny orgán zvýšiť príslušnú sadzbu poplatku až na trojnásobok.
Položka 80
Vydanie povolenia na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií na prepravu nadmerne ťažkých alebo rozmerných predmetov a vozidiel alebo na prepravu, pri ktorej vozidlá prekračujú hmotnosť pripadajúcu na jednu nápravu nad mieru povolenú osobitným predpisom (ďalej len „nadmerná alebo nadrozmerná preprava“), dopravca zaplatí
a) za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer
1. nadrozmerná preprava
1.1. pri prekročení prípustnej šírky24) vrátane nákladu (vyjadrené vcm) je
do 300,0 ..... 16,50 eura
od 300,1 do 350,0 ..... 26,50 eura
od 350,1 do 400,0 ..... 33 eur
od 400,1 do 500,0 ..... 66 eur
za každých ďalších aj začatých 10 cm ..... 16,50
1.2. pri prekročení prípustnej výšky24) vrátane nákladu (vyjadrené v cm) je
do 400,0 ..... 16,50 eura
od 400,1 do 450,0 ..... 33 eur
od 450,1 do 500,0 ..... 99,50 eura
a za každých ďalších aj začatých 10 cm ..... 16,50 eura
1.3. pri prekročení prípustnej celkovej dĺžky24) vrátane nákladu, ak celková dĺžka jednotlivého vozidla
alebo jazdnej súpravy (vyjadrené v m) je
do 12,00 ..... 16,50 eura
od 12,01 do 22,00 ..... 99,50 eura
nad 22,01 ..... 165,50 eura
za každých ďalších aj začatých 5,0 m ..... 49,50 eura
2. nadmerná preprava
2.1. pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,00 ..... 99,50 eura
od 20,01 do 30,00 ..... 165,50 eura
od 30,01 do 50,00 ..... 265,50 eura
za každých ďalších aj začatých 10 t ..... 66 eur
2.2. pri prekročení prípustnej hmotnosti na nápravu25a) ( nápravové zaťaženie) bez rozdielu,o akú nápravu ide, ak preťaženie (vyjadrené v %) je
od 3,01 do 5,00 ..... 82,50 eura
od 5,01 do 10,00 ..... 132,50 eura
od 10,01 do 15,00 ..... 232 eur
od 15,01 do 20,00 ..... 331,50 eura
za každých ďalších aj začatých 5 % ..... 165,50 eura
b) za každú jednotlivú tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky
1. nadrozmerná preprava ..... 165,50 eura
2. ostatné prípady ..... 331,50 eura
c) za prepravu nadmerného alebo nadrozmerného stavebného mechanizmu po vlastnej osi alebo na podvozku
1. za každú jednotlivú prepravnú trasu a prepravný zámer, ak celková hmotnosť stavebného mechanizmu vrátane podvozku a ťahača
1.1. neprekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m a nie sú prekročené prípustné hmotnosti na nápravu ..... 99,50 eura
1.2. prekročí 60 t alebo šírku 3,1 m, alebo výšku 4,5 m alebo sú prekročené hmotnosti na jednu nápravu ..... 199 eur
2. za prepravu viacnásobne opakovanú po jednej alebo viacerých prepravných trasách na dobu najviac troch mesiacov
2.1. pri splnení podmienok podľa bodu 1.1. ..... 497,50 eura
2.2. pri splnení podmienok podľa bodu 1.2. ..... 995,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými a zberovými prácami.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.
2. Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3. Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vonkajších hraníc Európskej únie vyberá správca priľahlého úseku cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.
2. Poplatníkom podľa tejto položky je dopravca vykonávajúci prepravu vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré prekračujú prípustné miery.24),25),25a).
3. Za základ výpočtu poplatku za nadrozmernosť sa berie najväčší rozmer vozidla alebo jazdnej súpravy, ktorý prekračuje prípustnú mieru v šírke alebo vo výške, alebo v dĺžke..
4. Do základu dĺžky súpravy a celkovej hmotnosti súpravy sa započítavajú aj tlačné alebo pomocné motorové vozidlá, ktoré sú do súpravy zapojené hoci len na prekonanie krátkych obtiažnych úsekov prepravnej cesty..
5. Pri preprave, pri ktorej sú prekročené dva alebo všetky tri prípustné celkové rozmery [písmeno a) bod 1.], sa celková výška poplatkov určí ako súčet sadzieb uvedených v písmene a) bode 1. (1.1. až 1.3.)..
6. Prekročenie celkovej prípustnej hmotnosti sa posudzuje ako u jazdnej súpravy, tak aj u jednotlivého vozidla v súprave. Poplatok sa určí z tých hmotností, z ktorých vychádza vyššia sadzba. Za prekročenie prípustnej celkovej hmotnosti do 3,0 % sa poplatok nevyberá..
7. Pri nadmernej preprave sa celková hmotnosť vozidla určí ako hmotnosť celej súpravy sčítaním hmotností jednotlivých motorových vozidiel a prípojných vozidiel..
8. Pri určení poplatku za prekročenie prípustnej hmotnosti na nápravu sa každá náprava posudzuje samostatne a poplatok sa určí len za najviac prekročenú nápravu. Za prekročenie prípustného zaťaženia nápravy do 3,0 % sa poplatok nevyberá..
9. Pri špeciálnych prívesoch a návesoch, ktoré majú viac ako tri nápravy súvisle za sebou, sa každá náprava posudzuje ako jednoduchá náprava s prípustným zaťažením 9,5 tony..
10. Pri preprave, pri ktorej je súčasne prekročená prípustná celková hmotnosť a prípustné nápravové zaťaženie, sa poplatok určí ako súčet čiastkových sadzieb podľa písmena a) bodov 2.1. a 2.2..
11. Ak ide o prepravu, pri ktorej sú prekročené prípustné rozmery24) aj prípustná hmotnosť,25),25a) poplatok sa určí ako súčet sadzieb podľa písmena a) bodov 1. a 2..
12. Ak ide o tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky, pripočíta sa k sadzbe vypočítanej podľa písmena a) ešte sadzba podľa písmena b)..
13. Poplatky podľa písmena c) sa použijú, ak dopravcom je vlastník alebo užívateľ stavebného mechanizmu alebo právnická osoba, fyzická osoba oprávnená na podnikanie v doprave a ide o prepravu mechanizmu na stavbu alebo zo stavby do miesta jeho parkovania.
Položka 80a
Za podanie žiadosti o urýchlené vybavenie povolenia podľa položky 80
1. do 24 hodín od doručenia žiadosti ................................................................................ 66 eur
2. do 48 hodín od doručenia žiadosti ................................................................................ 49,50 eura
PoznámkaSprávny poplatok sa vráti, ak žiadosť nebola vybavená v určenej lehote.
Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií25a) ........................ 33 eur
Položka 82
Povolenie na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií podľa § 11 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou
sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) .............................................................
99,50 eura
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok
podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán
zvýšiť poplatok až na päťnásobok.
Položka 83
a) Povolenie úplnej uzávierky diaľnice ................................................................................................ 464,50 eura
b) Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice ......................................................................................... 331,50 eura
c) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy ........................................................ 165,50 eura
d) Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice .................................. 99,50 eura
e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ............... 66 eur
Položka 84
a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie
na cestu I., II. a III. triedy .................................................................................................................
66 eur
b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu ...................... 33 eur
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť,
prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty
môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky
alebo v prípade, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani v prípade, ak ide o povolenie podmienené
vyvolanými investíciami.
Položka 85
a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie 99,50 eura
b) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 16,50 eura
c) Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice
1. s cestou ................................................................................................................................... 99,50 eura
2. s miestnou komunikáciou ................................................................................................... 66 eur
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky zvýšiť
až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť.
PoznámkaPoznámka 1. k položke 84 tu platí obdobne.
Položka 86
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom
a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy
1. fyzickej osobe ..... 16,50 eura
2. právnickej osobe ..... 33 eur
b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy 33 eur
c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou ..... 66 eur
Splnomocnenie
Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.
Položka 87
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy,
1. fyzickej osobe ..... 9,50 eura
2. právnickej osobe ..... 16,50 eura
Položka 88
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania
a) o zriadení železničného priecestia ............................................................................................ 33 eur
b) o zrušení železničného priecestia ............................................................................................. 3 eurá
Položka 89
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
1. regionálnej železničnej dráhy s celkovou dĺžkou do 30 km vrátane ............................................. 1 659,50 eura
2. regionálnej železničnej dráhy s celkovou dĺžkou nad 30 km ........................................................ 2 323,50 eura
3. systému vlečiek, zaústeného do jednej železničnej stanice ......................................................... 995,50 eura
4. jednoduchej železničnej vlečky ........................................................................................................... 497,50 eura
5. existujúcej špeciálnej dráhy ................................................................................................................ 497,50 eura
6. siete električkových dráh alebo trolejbusových dráh ...................................................................... 995,50 eura
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy
1. na celej sieti celoštátnych železničných dráh .................................................................................... 59 749 eur
2. na jednom traťovom úseku celoštátnych železničných dráh ......................................................... 8 298 eur
3. na regionálnej železničnej dráhe s celkovou dĺžkou do 30 km vrátane ....................................... 1 659,50 eura
4. na regionálnej železničnej dráhe s celkovou dĺžkou nad 30 km ................................................... 2 323,50 eura
5. na vlečkovom systéme vrátane obsluhy v prípojovej stanici .......................................................... 995,50 eura
6. na jednoduchej vlečke vrátane obsluhy v prípojovej stanici ........................................................... 497,50 eura
7. na existujúcej špeciálnej dráhe ............................................................................................................ 497,50 eura
8. na sieti električkových dráh alebo trolejbusových dráh .................................................................... 995,50 eura
9. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy ........................................................ 331,50 eura
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie ............................................ 995,50 eura
d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii
na prevádzkovanie dopravy na dráhe .........................................................................................................
66 eur
e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie .................................................. 6,50 eura
f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy
na dráhe na žiadosť držiteľa ........................................................................................................................
33 eur
PoznámkaPovolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie
na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.
Položka 90
a) Vydanie súhlasu na zriadenie letísk
1. verejné letisko s medzinárodnou dopravou .............................................................. 331,50 eura
2. verejné letisko s vnútroštátnou dopravou .................................................................. 265,50 eura
3. verejné letisko pre všeobecné letectvo s medzinárodnou prevádzkou ................ 165,50 eura
4. verejné letisko pre všeobecné letectvo s vnútroštátnou prevádzkou .................... 99,50 eura
5. neverejné letisko pre všeobecné letectvo .................................................................. 165,50 eura
b) Vydanie licencie pre tuzemského leteckého dopravcu
1. prvé vydanie ..................................................................................................................... 165,50 eura
2. predĺženie platnosti alebo podstatná zmena ............................................................ 33 eur
c) Vydanie súhlasu na zriadenie stavby na prenajatom pozemku verejného letiska 331,50 eura
Položka 91
a) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie letiska
1. verejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou
1.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ..... 66 eur
1.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 132,50 eura
1.3. prístrojovou ..... 265,50 eura
1.4. na presné priblíženie I. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 331,50 eura
1.5. na presné priblíženie II. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 497,50 eura
1.6. na presné priblíženie III. kategórie Medzinárodnej organizácie civilného letectva ..... 663,50 eura
2. neverejné letisko so vzletovou a s pristávacou dráhou alebo so vzletovou a s dosadacou plochou
2.1. neprístrojovou, bez svetelného zabezpečovacieho zariadenia ..... 66 eur
2.2. neprístrojovou, so svetelným zabezpečovacím zariadením ..... 99,50 eura
2.3. prístrojovou ..... 99 eur
b) Vydanie rozhodnutia o povolení na prevádzkovanie leteckého pozemného zariadenia ..... 66 eur
c) Vydanie rozhodnutia o vyhlásení ochranného pásma
1. dopravného letiska ..... 331,50 eura
2. letiska na iné účely ..... 165,50 eura
3. leteckého pozemného zariadenia ..... 165,50 eura
4. ornitologických ochranných pásiem ..... 66 eur
d) Vydanie rozhodnutia o prekážkovom značení ..... 6,50 eura
e) Rozhodnutie o udelení výnimky z ochranného pásma leteckého pozemného zariadenia ..... 99,50 eura
f) Posúdenie vhodnosti lokality navrhovanej na výstavbu spojené s miestnym zisťovaním
1. dopravného letiska ..... 66 eur
2. letiska pre všeobecné letectvo ..... 49,50 eura
3. vrtuľníkového letiska (heliportu) ..... 49,50 eura
4. leteckého pozemného zariadenia ..... 49,50 eura
g) Schválenie letiskovej prevádzkovej príručky alebo dokumentu, ktorý ho nahrádza,
1. medzinárodného dopravného letiska .....   116 eur 
2. medzinárodného letiska pre všeobecné letectvo ..... 66 eur
3. vnútroštátneho dopravného letiska ..... 66 eur
4. vnútroštátneho letiska pre všeobecné letectvo ..... 49,50 eura
5. vrtuľníkového letiska (heliportu) ..... 49,50 eura
h) Vydanie súhlasu so zriadením leteckého pozemného zariadenia alebo s jeho podstatnou zmenou ..... 66 eur
i) Vydanie osvedčenia prevádzkovateľa lietadla pre tuzemského leteckého dopravcu
1. prvé vydanie ..... 331,50 eura
2. predĺženie platnosti ..... 165,50 eura 
3. zmena alebo doplnenie ..... 99,50 eura
j) Vydanie osvedčenia leteckej školy – jednopilotné lietadlo
1. prvé vydanie ..... 165,50 eura
2. predĺženie platnosti ..... 82,50 eura
3. zmena alebo doplnenie .....   33 eur
k) Vydanie osvedčenia leteckej školy – viacpilotné lietadlo
1. prvé vydanie ..... 331,50
2. predĺženie platnosti ..... 165,50 eura
3. zmena alebo doplnenie ...... 99,50 eura
l) Vydanie povolenia prevádzkovateľovi lietadla na výcvik pre vlastnú potrebu
1. prvé vydanie ..... 165,50 eura
2. zmena alebo doplnenie ..... 33 eur
m) Vydanie povolenia na letecké práce za úhradu a iné podnikanie v civilnom letectve
1. prvé vydanie ..... 331,50 eura
2. predĺženie platnosti ..... 165,50 eura
3. zmena alebo doplnenie ..... 99,50 eura
n) Povolenie na usporiadanie leteckého dňa, leteckej súťaže a iného verejného leteckého podujatia ..... 33 eur
o) Vydanie súhlasu na vykonanie iného ako dopravného letu civilného lietadla zahraničného prevádzkovateľa vo vzťahu k územiu Slovenskej republiky ..... 165,50 eura
p) Vydanie súhlasu na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky mimo územia Slovenskej republiky presahujúcu 21 dní a na prevádzku lietadiel zapísaných v registri lietadiel cudzieho štátu tuzemskými prevádzkovateľmi ..... 165,50 eura
r) Zmena alebo doplnenie rozhodnutia podľa písmena a) a jeho obnovenie ..... 25 % príslušnej sadzby
s) Dodatočné posúdenie vhodnosti lokality podľa písmena f) ..... 99,50 eura
t) Pridelenie kmitočtu v kmitočtovom pásme leteckých telekomunikačných služieb ..... 33 eur
u) Vydanie súhlasu na použitie výrobku leteckej techniky v civilnom letectve
1. podliehajúce komplexnému overovaniu ..... 165,50 eura
2. na základe dokladu vydaného leteckým úradom iného štátu ..... 82,50 eura
v) Schválenie bezpečnostného programu na ochranu civilného letectva ..... 66 eur
Poznámka
Zmeny a doplnky rozhodnutí vykonané nezávisle od majiteľa alebo od prevádzkovateľa leteckého pozemného zariadenia sa nespoplatňujú.
Položka 92
a) Zápis civilného lietadla do slovenského leteckého registra
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane) ........................... 16,50 eura
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane) ...... 49,50 eura
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ............................................ 165,50 eura
b) Výmaz civilného lietadla zo slovenského leteckého registra
1. s maximálnou vzletovou hmotnosťou pod 2 250 kg (vrátane) ........................... 1,50 eura
2. s maximálnou vzletovou hmotnosťou od 2 250 kg do 5 700 kg (vrátane) ....... 4,50 eura
3. s maximálnou vzletovou hmotnosťou nad 5 700 kg ............................................ 16,50 eura
c) Pridelenie registrovej značky ..................................................................................... 33 eur
d) Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla .................................................................... 16,50 eura
e) Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy ............................................. 6,50 eura
Položka 93
a) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a vodcu plavidla plávajúceho stroja s vlastným pohonom 165,50 eura
b) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti člena lodnej posádky 82,50 eura
c) Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla 33 eur
d) Vykonanie opravnej skúšky podľa písmen a) až c) 16,50 eura
e) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmen a) až c) 9,50 eura
f) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti podľa písmena e) 9,50 eura
g) Vydanie služobnej lodníckej knižky člena lodnej posádky 33 eur
h) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu samohybného plavidla a člena lodnej posádky 49,50 eura
i) Vykonanie skúšky na rozšírenie preukazu odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla 16,50 eura
j) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného poradcu 16,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmen c), d), e) a i) tejto položky sú oslobodení príslušníci Zboru požiarnej ochrany na služobné účely a pracovníci štátnej plavebnej správy.
PoznámkaPoplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 94
a) Vydanie lodného osvedčenia a vykonanie prehliadky prevádzkovej spôsobilosti plavidla
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 33 eur
1.2. s vlastným strojným pohonom 53 eur
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 66 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom 99,50 eura
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1 bez vlastného strojného pohonu 250 eur
3.2 s vlastným strojným pohonom 500 eur
b) Predĺženie platnosti lodného osvedčenia, vykonanie zmien v lodnom osvedčení alebo vydanie jeho duplikátu
1. pre malé plavidlá s dĺžkou do 7 m
1.1. bez vlastného strojného pohonu 16,50 eura
1.2. s vlastným strojným pohonom 26,50 eura
2. pre malé plavidlá s dĺžkou väčšou ako 7 m
2.1. bez vlastného strojného pohonu 33 eur
2.2. s vlastným strojným pohonom 49,50 eura
3. pre plavidlá, ktoré nie sú malými plavidlami,
3.1. bez vlastného strojného pohonu 165 eur
3.2. s vlastným strojným pohonom 330 eur
c) Vykonanie technickej prehliadky
1. malého plavidla s dĺžkou do 7 metrov
1.1 bez vlastného strojného pohonu 6,50 eura
1.2 s vlastným strojným pohonom 9,50 eura
2. malého plavidla s dĺžkou väčšou ako 7 metrov
2.1 bez vlastného strojného pohonu 33 eur
2.2 s vlastným strojným pohonom 49,50 eura
d) Vydanie alebo rozšírenie medzinárodného osvedčenia pre malé plavidlá alebo vystavenie jeho duplikátu 16,50 eura
e) Vydanie dočasného lodného osvedčenia 65 eur
f) Vydanie osobitného povolenia na prevádzku plavidla 49,50 eura
g) Vydanie ciachového preukazu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 165,50 eura
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 99,50 eura
h) Predĺženie platnosti ciachového preukazu, vykonanie zmien alebo vystavenie duplikátu pre plavidlá
1. určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 56 eur
2. neurčené na prepravu cestujúcich alebo nákladov 33 eur
i) Zápis do registra plavidiel Slovenskej republiky
1. malých plavidiel 16,50 eura
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami 33 eur
j) Výpis z registra plavidiel Slovenskej republiky 16,50 eura
k) Výmaz plavidla z registra plavidiel Slovenskej republiky
1. malých plavidiel 6,50 eura
2. plavidiel, ktoré nie sú malými plavidlami 33 eur
l) Zápis zmeny názvu plavidla do registra plavidiel Slovenskej republiky alebo iného údaja týkajúceho sa plavidla 16,50 eura
m) Zápis zmeny vlastníka plavidla alebo zápis zmeny adresy vlastníka do registra plavidiel Slovenskej republiky 16,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen e) a f) tejto položky je oslobodené vydanie osobitného povolenia na skúšobnú plavbu.
2. Od poplatku podľa písmena k) tejto položky je oslobodený výmaz plavidla, o ktorého trvalom vyradení z prevádzky rozhodla Štátna plavebná správa.
Poznámky1. Za vykonanie zmien v lodnom osvedčení podľa písmena b) tejto položky a za vykonanie zmien v ciachovom preukaze podľa písmena h) tejto položky z dôvodov nezavinených ich držiteľom správny orgán poplatok nevyberá.2. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú iba na vnútrozemskú plavbu.
Položka 95
a) Vydanie osobitného povolenia na státie plávajúcich zariadení, ktoré podliehajú registrácii, alebo vystavenie jeho duplikátu
1. s dĺžkou rovnou alebo menšou ako 20 m 33 eur
2. s dĺžkou väčšou ako 20 m 66 eur
b) Schválenie technickej dokumentácie na individuálnu stavbu malého plavidla alebo na rekonštrukciu malého plavidla a na vydanie povolenia na jeho stavbu alebo rekonštrukciu 165 eur
c) Schválenie typovej dokumentácie a vydanie typového osvedčenia malého plavidla 99,50 eura
d) Povolenie stavby malého plavidla podľa schválenej typovej dokumentácie 16,50 eura
e) Povolenie na zriadenie požičovne plavidiel
1. plavidlá s vlastným strojným pohonom 132,50 eura
2. plavidlá bez vlastného strojného pohonu 33 eur
f) Vydanie stanoviska na vykonávanie činnosti na vodnej ceste alebo v jej blízkosti v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou plavby 116 eur
g) Vydanie záväzného stanoviska podľa osobitného predpisu25b) 132,50 eura
h) Vydanie povolenia na usporiadanie športového podujatia alebo slávnosti na vode, ktoré sa koná na sledovanej vodnej ceste alebo na výhľadovo sledovanej vodnej ceste 20 eur
i) Povolenie výnimky z predpisov v oblasti vnútrozemskej plavby 16,50 eura
j) Udelenie dopravnej licencie
1. na medzinárodnú verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok 165,50 eura
2. na vnútroštátnu verejnú vodnú dopravu, za každý aj začatý rok 99,50 eura
k) Udelenie dopravnej licencie na dobu neurčitú 995,50 eura
l) Vykonanie zmeny v dopravnej licencii udelenej podľa písmen l) a m) tejto položky 33 eur
m) Vydanie ďalšieho originálu dopravnej licencie 66 eur
n) Vydanie duplikátu dopravnej licencie 66 eur
Položka 96
a) Vydanie námorníckej knižky ..... 30 eur
b) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námornej lode a prvého strojného dôstojníka ..... 140 eur
c) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti námorného dôstojníka ..... 70 eur
d) Vydanie potvrdenia preukazu odbornej spôsobilosti ..... 70 eur
e) Vydanie potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu ..... 70 eur
f) Vydanie dočasného potvrdenia o uznaní preukazu odbornej spôsobilosti vydaného príslušným orgánom cudzieho štátu ..... 30 eur
f) Vydanie preukazu spôsobilosti člena lodného mužstva ..... 30 eur
g) Vydanie preukazu spôsobilosti po absolvovaní kurzu bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku ..... 30 eur
h) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách a) až g) ..... 30 eur
Poznámky
1. Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
2. Za vykonanie zmien v dokladoch podľa písmen a), d), e) tejto položky z úradnej povinnosti sa poplatok nevyberie.
Položka 97
a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu
1. nesamohybného plavidla ..... 1 600 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 2 000 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 3 000 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 4 000 eur
b) Ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis námornej lode do námorného registra (predĺženie registrácie námornej lode)
1. nesamohybného plavidla ..... 1 500 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 1 700 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 2 700 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 3 700 eur
c) Ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO)
1. nesamohybného plavidla ..... 300 eur
2. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT ..... 350 eur
3. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT ..... 400 eur
4. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT ..... 500 eur
d) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra ..... 500 eur
e) Výmaz námornej lode z námorného registra ..... 500 eur
f) Zmena mena námornej lode ..... 500 eur
g) Zmena vlastníka námornej lode ..... 500 eur
h) Zápis záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ..... 350 eur
i) Výmaz záložného práva námornej lode zapísanej v námornom registri ...... 350 eur
j) Iný zápis v námornom registri ..... 250 eur
k) Kontrolná prehliadka námornej lode ..... 1 500 eur
l) Dočasný zápis rozostavanej námornej lode do námorného registra (dočasná registrácia) vrátane vydania registračného listu ..... 130 eur
m) Zápis a výmaz záložného práva rozostavanej námornej lode ..... 130 eur
n) Zápis námornej lode podľa písmena a), ročný registračný poplatok alebo opakovaný zápis podľa písmena b) a ročný poplatok za členstvo v Medzinárodnej námornej organizácii (IMO) podľa písmena c) pre tankové a špeciálne námorné lode ..... 150 % z príslušnej sadzby
o) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla ..... 40 eur
p) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo ..... 40 eur
r) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou do 12 metrov do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu ..... 140 eur
s) Zápis námorného rekreačného plavidla s celkovou dĺžkou 12 metrov a viac do registra námorných rekreačných plavidiel vrátane vydania registračného listu ..... 350 eur
t) Zápis námornej jachty do námorného registra vrátane vydania registračného listu ..... 1 000 eur
u) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel alebo v preukaze odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla ..... 30 eur
v) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel ..... 40 eur
w) Výmaz námornej jachty z námorného registra ..... 500 eur
x) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách o) až t) ..... 30 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
Položka 98
a) Vydanie dočasného registračného listu ..........................................................................140 eur
b) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list ................................................................250 eur
c) Vydanie lodnej listiny inej ako registračný list pre rozostavanú námornú loď .........140 eur
d) Vydanie duplikátu akejkoľvek lodnej listiny ....................................................................140 eur
Poznámky
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú len na námornú plavbu.
VII. ČASŤ
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE
Položka 99
Podanie návrhu na rozhodnutie sporu26)
a) o prístupe alebo prepojení 1 659,50 eura
b) o spoločnom umiestnení a používaní zariadení 829,50 eura
c) okrem sporov podľa písm. a) a b) 331,50 eura
Položka 100
a) vydanie rozhodnutia o pridelení čísla27)..... 49,50 eura
b) žiadosť o vykonanie zmeny vo vydanom rozhodnutí o pridelení čísla27a)..... 16,50 eura
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak správny orgán prideľuje čísla pre tiesňové volania, hlásenie porúch, hovory s ohlasovňou medzimestských a medzinárodných hovorov, hovory s telefónnou stanicou určenou na podávanie telegramov telefonicky a informácie (hlásky), ktoré informujú volajúceho účastníka o zmenách účastníckych telefónnych čísel
Položka 101
a) podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo podanie žiadosti o pridelenie frekvencií27b) 6,50 eura
b) predĺženie doby platnosti individuálneho, prevádzkového, typového, osobitného povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27c) 6,50 eura
c) vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení27d) alebo predĺženie doby jeho platnosti 3 eurá
d) podanie žiadosti o zmenu povolenia vydanom podľa tejto položky 3 eurá
Položka 102
a) vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti27e) 9,50 eura
b) žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti 6,50 eura
Položka 103
a) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti operátora amatérskych staníc, rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby alebo plavebnej pohyblivej služby27e) 6,50 eura
b) overenie osobitnej odbornej spôsobilosti pre ostatné druhy osvedčení27e) 16,50 eura
c) opravná skúška pri overení podľa písmena a) 3 eurá
d) opravná skúška pri overení podľa písmena b) 6,50 eura
Položka 104
Vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti27f) 16,50 eura
VIII. ČASŤ
FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ
Položka 133
Žiadosť  
a) o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne32) ..... 165,50 eura
b) o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 33 eur
c) o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 33 eur
d) o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ..... 16,50 eura
e) o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní ..... 66 eur
Položka 134
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí
a) fyzická osoba ..... 16,50 eura
b) právnická osoba ..... 33 eur
Položka 138
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru
a) do 3 319 391,50 eura ..... 3 319 eur
b) do 33 193 918,50 eura ..... 33 193,50 eura
c) nad 33 193 918,50 eura ..... 165 969,50 eura
Položka 140
a) udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie týchto hazardných hier:
1. číselné lotérie ................................................................................................................... 331,50 eura
2. okamžité lotérie ................................................................................................................ 331,50 eura
3. výherné prístroje, za každý výherný prístroj .................................................................. 1 493,50 eura
4. stávkové hry okrem kurzových stávok ............................................................................ 331,50 eura
5. žrebové peňažné lotérie alebo žrebové peňažno-vecné lotérie ............................... 331,50 eura
6. kurzové stávky .................................................................................................................... 3 319 eur
7. hazardné hry v kasíne ...................................................................................................... 33 193,50 eura
8. bingo vrátane špeciálneho binga .................................................................................. 3 319 eur
9. hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných
priamo hráčmi hazardných hier alebo prevádzkované prostredníctvom
telekomunikačných zariadení a videohry ...............................................................................
3 319 eur
10. hazardné hry neuvedené v prvom bode až deviatom bode ..................................... 3 319 eur
b) oznámenie prevádzkovateľa žrebovej vecnej lotérie alebo tomboly ............................ 33 eur
c) zmena licencie na základe oznámenia alebo požiadania prevádzkovateľa
hazardnej hry pri všetkých hazardných hrách ........................................................................
33 eur
d) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ............................................................... 16,50 eura
e) vydanie identifikačnej karty výherného prístroja ako náhrady za stratenú, zničenú,
poškodenú alebo odcudzenú identifikačnú kartu ................................................................
16,50 eura
Položka 141
Vydanie poverenia na odborné posudzovanie podľa zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ....................................................................................................
1 659,50 eura
Položka 142
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie ..................................... 6,50 eura
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 eura
Položka 143
a) Vydanie rozhodnutia daňovým orgánom, colným orgánom alebo obcou v daňovom konaní
na základe žiadosti daňového subjektu podľa § 4, § 13, § 59 a § 64 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov .......................................................................
9,50 eura
b) Vydanie potvrdenia daňovým orgánom, colným orgánom podľa osobitných predpisov8) .................. 3 eurá
c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ ......................................................... 1,50 eura
d) Pridelenie registračného odberného čísla ................................................................................................... 9,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o preukázaní podmienok
na uznanie nezdaniteľných častí základu dane pri príjmoch fyzických osôb zo závislej činnosti
a funkčných požitkov vydávané daňovými úradmi podľa § 43 ods. 1 písm. g) zákona č. 366/1999 Z. z.
o daniach z príjmov. Oslobodené je aj vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia
o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie
medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup
liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu.
PoznámkaPoplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia
zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
Položka 144
a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice
v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia ..................................................................
9,50 eura
b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra........................... 9,50 eura
c) Žiadosť o poskytnutie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií podľa
§ 103 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách
v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov..........................................
16,50 eura
d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené
alebo odcudzené osvedčenie ..................................................................................................................
6,50 eura
e) Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva8) .......................... 9,50 eura
f) Žiadosť o prerušenie daňového konania8) ....................................................................................... 9,50 eura
Položka 146
Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného
charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk
a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností
a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností ...............................
16,50 eura
Položka 147a
Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy ................................... 663,50 eura.
Položka 148
a) Vydanie živnostenského listu
    1. na voľnú živnosť ..... 3 eurá
    2. na remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť ..... 16,50 eura
b) Vydanie koncesnej listiny ..... 33 eur
c) Výpis zo živnostenského registra za jedného podnikateľa ..... 3 eurá
d) Vydanie náhradného živnostenského listu alebo koncesnej listiny náhradou za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený živnostenský list alebo koncesnú listinu ..... 3 eurá
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni ..... 6,50 eura
f) Za vykonanie zmien v živnostenskom liste a zmien v koncesnej listine ..... 3 eurá
g) Vydanie rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia na jednu alebo viac živností ..... 4,50 eura
h) Pozastavenie prevádzkovania živnosti alebo zmena pozastavenia prevádzkovania živnosti ..... 6,50 eura
i) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu33) ..... 6,50 eura
j) Vydanie osvedčenia o splnení podmienok odbornej praxe ..... 6,50 eura
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe ..... 16,50 eura
l) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom
priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike .....
99,50 eura
m) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis ..... 3 eurá
Poznámky
1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet živnostenských listov a počet koncesných listín, na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.
2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského podnikania sa poplatok nevyberie
Položka 149
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku
    1. strážnej služby ..... 82,50 eura
    2. detektívnej služby ..... 99,50 eura
    3. odbornej prípravy a poradenstva ..... 116 eur
    4. vlastnej ochrany ..... 66 eur
    5. technickej služby ..... 66 eur
b) Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky ..... 66 eur
c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu
    1. skúška typu S .....    16,50 eura
    2. skúška typu P ..... 49,50 eura
    3. skúška po skrátenej forme odbornej prípravy ..... 33 eur
d) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie ..... 165,50 eura
e) Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu .....    3 eurá
f) Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby 33 eur
g) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky ..... 33 eur
h) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti .....    16,50 eura
i) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie ..... 33 eur
j) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie .....    16,50 eura
k) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie ..... 66 eur
l) Vydanie výpisu z evidencie informačného systému súkromnej bezpečnosti .....    16,50 eura
Poznámky
1. Správny orgán poplatok podľa písmena a) bodu 5. zníži na pätinu uvedenej sadzby, ak k 1. 1. 2006 je žiadateľ držiteľom oprávnenia podľa doterajších predpisov.
2. Správny orgán môže poplatok podľa písmena h) znížiť na pätinu uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti.
3. Správny orgán zvýši poplatok podľa písmena h) do výšky dvojnásobku uvedenej sadzby, ak je preukaz odbornej spôsobilosti vydávaný pri druhej strate. Pri každej ďalšej strate preukazu odbornej spôsobilosti sa poplatok zvýši na dvojnásobok predchádzajúceho poplatku.
4. Správny orgán správny poplatok podľa písmena j) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení licencie je vykonaná z podnetu správneho orgánu.
5. Správny orgán správny poplatok podľa písmena k) nevyberie, ak zmena rozhodnutia o udelení akreditácie je vykonaná z podnetu správneho orgánu.
Položka 150
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia
    1. samosprávnym krajom
        1.1. pre fyzické osoby ..... 66 eur
        1.2. pre právnické osoby ..... 165,50 eura
    2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ..... 497,50 eura
b) Zmena povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydaného
    1. samosprávnym krajom .....   33 eur
    2. Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ..... 165,50 eura
c) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) a b) .....      3 eurá
d) Vydanie povolenia na zaobchádzanie alebo manipuláciu s humánnymi alebo veterinárnymi liečivami a na zaobchádzanie alebo manipuláciu so zdravotníckymi alebo s veterinárnymi pomôckami alebo potrebami podľa osobitného predpisu
    1. pre fyzické osoby ..... 66 eur
    2. pre právnické osoby ..... 165,50 eura
e) Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na činnosti vedúce k ožiareniu, povolenia na uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia a povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany
    1. pre fyzické osoby .....   165,50 eura
    2. pre právnické osoby ..... 497,50 eura
f) Zmena povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedeného v písmene e)
    1. pre fyzické osoby .....   99,50 eura
    2. pre právnické osoby ..... 165,50 eura
g) Predĺženie platnosti povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky uvedeného v písmene e)
    1. pre fyzické osoby ..... 82,50 eura
    2. pre právnické osoby ..... 248,50 eura
h) Vydanie záväzného stanoviska alebo rozhodnutia36a) ..... 16,50 eura
i) Vyhotovenie duplikátu záväzného stanoviska alebo rozhodnutia uvedeného v písmene h) ..... 3 eurá
j) Vykonanie skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti ..... 16,50 eura
k) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti36b) ..... 6,50 eura
l) Vydanie duplikátu osvedčenia podľa písmena k) ..... 3 eurá
m) Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na použitie inej látky v kozmetických výrobkoch ako uvedenej v zoznamoch povolených látok ..... 995,50 eura
n) Vydanie povolenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na neuvedenie látky v zozname zložiek v označení kozmetických výrobkov z dôvodu ochrany obchodného tajomstva ..... 663,50 eura
o) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení výnimky zo zákazu testovať zložky alebo kombináciu zložiek kozmetického výrobku na zvieratách ..... 663,50 eura
p) Vydanie rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky o povolení výnimky zo zákazu testovať konečný kozmetický výrobok alebo jeho prototyp na zvieratách ..... 663,50 eura
q) Predĺženie platnosti povolenia podľa písmen m) a n) ..... 33 eur
r) Vydanie osobného radiačného preukazu ..... 16,50 eura
s) Vyhotovenie duplikátu osobného radiačného preukazu uvedeného v písmene r) ..... 6,50 eura
t) Vydanie oprávnenia na odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb36ba) ..... 497,50 eura
u) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmena t) ..... 16,50 eura
v) Vydanie oprávnenia na výkon pracovnej zdravotnej služby36bb) ..... 497,50 eura
x) Vydanie duplikátu oprávnenia podľa písmena v) ..... 16,50 eura
Položka 150a
a) Vydanie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  1. pre fyzické osoby ..... 16,50 eura
  2. pre právnické osoby ..... 33 eur
b) Zmena povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  1. pre fyzické osoby  ..... 8 eur
  2. pre právnické osoby ..... 16,50 eura
c) Vydanie povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania
  1. pre fyzické osoby ..... 49,50 eura
  2. pre právnické osoby ..... 99,50 eura
d) Zmena povolenia na činnosť agentúry dočasného zamestnávania
  1. pre fyzické osoby ..... 750 Sk
  2. pre právnické osoby ..... 49,50 eura
e) Vydanie povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania
  1. pre fyzické osoby ..... 49,50 eura
  2. pre právnické osoby ..... 99,50 eura
f) Zmena povolenia na činnosť agentúry podporovaného zamestnávania
  1. pre fyzické osoby ..... 750 Sk
  2. pre právnické osoby ..... 49,50 eura
g) Vyhotovenie duplikátu povolení uvedených v písmenách a) až f) ..... 3 eurá
PoznámkySprávny orgán odpustí poplatok podľa písmen a) až f) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak uvedenú činnosť bude vykonávať ako osoba samostatne zárobkovo činná a nebude zamestnancom.
Položka 151
a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3 .....   33 eur
b) Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a) .....      16,50 eura
c) Vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj Štátnou kúpeľnou komisiou ........... 331,50 eura
d) Zmena povolenia podľa písmena c) ..... 165,50 eura
e) Vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody Štátnou kúpeľnou komisiou ..... 165,50 eura
f) Vydanie rozhodnutia o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou komisiou ..... 331,50 eura
g) Vydanie rozhodnutia o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody Štátnou kúpeľnou komisiou ..... 331,50 eura
h) Vydanie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební Štátnou kúpeľnou komisiou ..... 829,50 eura
Položka 152
a) Vydanie rozhodnutia o registrácii humánneho lieku 2 489,50 eura
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku
1. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre viac ako dva druhy cieľových zvierat 2 489,50 eura
2. Žiadosť o samostatnú registráciu podloženú úplnými experimentálnymi alebo literárnymi údajmi – veterinárne lieky určené pre menej ako dva druhy cieľových zvierat 1 991,50 eura
3. Žiadosť o registráciu generickú a registráciu so súhlasom iného držiteľa 1 327,50 eura
4. Žiadosť o hybridnú registráciu, tzn. registráciu generickú s údajmi nad rámec zásadnej podobnosti 1 659,50 eura
5. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie – veterinárne lieky určené pre viac ako dva cieľové druhy zvierat 995,50 eura
6. Žiadosť o registráciu ďalšej sily alebo liekovej formy, rozšírenie registrácie – veterinárne lieky určené pre menej ako dva cieľové druhy zvierat 663,50 eura
7. Žiadosť o registráciu veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom 497,50 eura
8. Žiadosť o registráciu ďalšej sily/síl alebo liekovej formy veterinárneho homeopatického lieku – rozšírenie registrácie 165,50 eura
c) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti registrácie humánneho lieku 1 659,50 eura
d) Žiadosť o predĺženie platnosti registrácie veterinárnych liekov okrem veterinárnych homeopatických liekov 995,50 eura
e) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie humánneho lieku 663,50 eura
f) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie veterinárneho lieku
1. typ I
1.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu IA a IB 99,50 eura
1.2. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania registrácie lieku v referenčnom členskom štáte (typ IA a IB) 99,50 eura
1.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku postupom vzájomného uznania vydaného kompetentným orgánom iného členského štátu (typ IA a IB) 99,50 eura
1.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom (typ IA a IB) 99,50 eura
2. typ II
2.1. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II 663,50 eura
2.2. Skrátenie ochrannej lehoty po zmene maximálneho limitu rezíduí vydanej v Úradnom vestníku Európskej Komisie 663,50 eura
2.3. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II postupom vzájomného uznania vydaného kompetentným orgánom iného členského štátu 497,50 eura
2.4. Žiadosť o zmenu registrácie veterinárneho lieku typu II decentralizovaným postupom 995,50 eura
g) Vydanie rozhodnutia o registrácii homeopatického lieku, lieku s obsahom alergénu a registrovaného lieku36c) 165,50 eura
h) Vydanie rozhodnutia o predĺžení registrácie podľa písmena g) 132,50 eura
i) Vydanie rozhodnutia o zmene registrácie podľa písmena g) 66 eur
j) žiadosť o vzájomné uznanie registrácie humánneho lieku 1 991,50 eura
k) Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku
1. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku vydaného kompetentným orgánom iného členského štátu 1 659,50 eura
2. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru vydaného kompetentným orgánom iného členského štátu 1 327,50 eura
3. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registráciu homeopatického veterinárneho lieku zjednodušeným postupom vydaného kompetentným orgánom iného členského štátu 663,50 eura
4. Žiadosť o uznanie rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa rozhodnutia o registrácii veterinárneho lieku, žiadosť o registráciu veterinárneho lieku (rozšírenie radu) 995,50 eura
5. Žiadosť o uznanie registrácie veterinárneho lieku decentralizovaným postupom 4 979 eur
6. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom 2 655,50 eura
7. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku s odkazom na vedeckú literatúru, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom 1 991,50 eura
8. Žiadosť o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho homeopatického lieku zjednodušeným postupom, ak je Slovenská republika referenčným členským štátom 995,50 eura
9. Žiadosť o o vzájomné uznanie registrácie veterinárneho lieku so súhlasom držiteľa (rozšírenie radu), ak je Slovenská republika referenčným členským štátom 1 327,50 eura
l) žiadosť o prevod registrácie humánneho lieku 331,50 eura
m) žiadosť o prevod registrácie veterinárneho lieku 165,50 eura
n) žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o úradné určenie ceny lieku 132,50 eura
o) žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradné určenie ceny 132,50 eura
p) žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné určenie ceny 132,50 eura
r) Vydanie rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku a veterinárnej zdravotníckej pomôcky36k) 99,50 eura
s) Vydanie rozhodnutia o zmene alebo predĺžení rozhodnutia uvedeného v písmene m) 16,50 eura
t) Vydanie povolenia na klinické skúšanie veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok36l) 16,50 eura
u) Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu neregistrovaného veterinárneho lieku36m) 16,50 eura
v) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku 331,50 eura
z) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky 165,50 eura
x) Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku s ďalšími požiadavkami 66 eur
Poznámka1. Žiadosť o zrušenie registrácie veterinárneho lieku bez ďalších požiadaviek je bez poplatku.2. Zmena v registrácii podmienená nariadením Európskej komisie je bez poplatku.
Položka 153
a) Oznámenie novej chemickej látky, ktorá sa bude uvádzať ročne na trh v množstve
1. menšom ako 0,1 t 331,50 eura
2. 0,1 t až v množstve menšom ako 1 t 663,50 eura
3. 1 t až v množstve menšom ako 10 t 995,50 eura
4. 10 t až v množstve menšom ako 100 t 1 327,50 eura
5. 100 t až v množstve menšom ako 1 000 t 1 659,50 eura
6. 1 000 t a v množstve nad 1 000 t 1 991,50 eura
b) Žiadosť o súhlas s dovozom alebo vývozom vybranej nebezpečnej látky 663,50 eura
c) Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov36r) 165,50 eura
d) Žiadosť o podanie výnimky z uvádzania detergentov alebo povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh36t) 165,50 eura
Poznámky 1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vzťahuje aj na chemické látky obsiahnuté v chemickom prípravku.2. Pri predložení dodatkovej dokumentácie k oznámeniu o dosiahnutí väčšieho množstva uvádzania novej chemickej látky ročne na trh alebo celkovo36s) je poplatník povinný doplatiť rozdiel poplatku podľa písmena a) bodov 1 až 6.
3. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa znižuje v prípade medziproduktu o 50 %.
Položka 153a
a) Vydanie rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku podľa § 4 ods. 2 zákona č. 217/2003 Z. z. o podmienkach uvedenia biocídnych výrobkov na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6 638,50 eura
b) Vydanie rozhodnutia o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 4 ods. 4 zákona č. 217/2003 Z. z. 3 319 eur
c) Vydanie rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku na základe vzájomného uznania podľa § 10 zákona č. 217/2003 Z. z. 1 659,50 eura
d) Vydanie rozhodnutia o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania podľa § 10 zákona č. 217/2003 Z. z. 829,50 eura
e) Zmena rozhodnutia o autorizácii biocídneho výrobku, o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom, o autorizácii biocídneho výrobku na základe vzájomného uznania alebo o registrácii biocídneho výrobku s nízkym rizikom na základe vzájomného uznania 497,50 eura
f) Autorizácia biocídneho výrobku alebo registrácia biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 9 zákona č. 217/2003 Z. z. 1 659,50 eura
g) Podanie žiadosti o určenie rámcového zloženia biocídneho výrobku alebo biocídneho výrobku s nízkym rizikom podľa § 7 ods. 9 zákona č. 217/2003 Z. z. 663,50 eura
h) Podanie žiadosti o možnosť vykonávania pokusov, testov alebo skúšok podľa § 14 ods. 5 zákona č. 217/2003 Z. z. 995,50 eura
i) Posúdenie úplnosti predloženej dokumentácie podľa § 12 ods. 3 zákona č. 217/2003 Z. z. pre
1. prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku pre účinné látky vyhovujúce na zaradenie do biocídnych výrobkov alebo pre účinné látky s nízkym rizikom vyhovujúce na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 33 193,50 eura
2. každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku pre účinné látky vyhovujúce na zaradenie do biocídnych výrobkov alebo pre účinné látky s nízkym rizikom vyhovujúce na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 8 298 eur
j) Hodnotenie účinnej látky pre
1. prvú kombináciu účinnej látky a typ výrobku na účely jej zaradenia medzi účinné látky vyhovujúce na zaradenie do biocídnych výrobkov alebo účinné látky s nízkym rizikom vyhovujúce na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 165 969,50 eura
2. každú ďalšiu kombináciu účinnej látky a typ výrobku na účely jej zaradenia medzi účinné látky vyhovujúce na zaradenie do biocídnych výrobkov alebo medzi účinné látky s nízkym rizikom vyhovujúce na zaradenie do biocídnych výrobkov s nízkym rizikom 41 492 eur
k) vydanie rozhodnutia o dočasnom uvedení biocídneho výrobku na trh podľa § 33 ods. 2 zákona č. 217/2003 Z. z. ............................... 165,50 eura.
Položka 154
a) Vydanie úradného povolenia na dovoz alebo vývoz licencovaného tovaru (dovozná alebo vývozná
licencia) okrem povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru v rámci autolimitačných
medzivládnych dohôd, z hodnoty tovaru povolenej v licencii ..............................................................................
0,1 %
najmenej 33 eur
b) Vydanie povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru a vývoz tovaru v rámci autolimitačných
dohôd ............................................................................................................................................................................
33 eur
c) Vydanie povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom .................................................................... 1 659,50 eura
d) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, z hodnoty tovaru povolenej v licencii ............. 0,1 %
najmenej 33 eur
e) Vydanie licencie na dovoz a vývoz vojenského materiálu, zbraní, streliva a výbušnín zrýchleným
obežníkovým spôsobom, z hodnoty tovaru udelenej v licencii ...........................................................................
0,5 %
najmenej 99,50 eura
f) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné a psychotropné látky ............. 33 eur
g) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok ............................. 33 eur
h) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného
predpisu36n) .................................................................................................................................................................
33 eur
i) Vydanie medzinárodnej dovoznej certifikácie (IIC - International import certifikation) alebo certifikácie
konečného užívateľa (EUC - End-user certifikation) .............................................................................................
16,50 eura
j) Vydanie duplikátu alebo predĺženia platnosti povolení (licencií) podľa písmen a) až i) ............................. 16,50 eura
SplnomocnenieV prípade podlimitných dodávok môže správny orgán znížiť určenú sadzbu poplatku. Poplatky možno
zaplatiť aj bez písomnej výzvy správneho orgánu.
IX. ČASŤ
COLNÍCTVO
Položka 155
a) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány súčasne s prechodom
tovaru cez slovenské štátne hranice ..........................................................................................
1,50 eura
b) Osvedčenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány po prechode tovaru ........... 3 eurá
Položka 156
a) Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR.1 .................................................................................................... 3 eurá
b) Vydanie osvedčenia o preferenčnom pôvode tovaru alebo osvedčenia o statuse tovaru colnými orgánmi................... 3 eurá
c) Dodatočné vydanie osvedčenia o preferenčnom pôvode tovaru alebo osvedčenia o statuse tovaru colnými orgánmi 9,50 eura
d) Vydanie informačného listu INF 4 colnými orgánmi.................................................................................................................... 3 eurá
Položka 158
a) Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou 6,50 eura
b) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby za každé colné vyhlásenie 16,50 eura
c) Žiadosť o odklad platenia sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby, žiadosť o pozhovenie s dovoznou platbou alebo vývoznou platbou a žiadosť o povolenie splátok dovoznej platby alebo vývoznej platby 16,50 eura
d) Žiadosť o upustenie od vybratia úroku z omeškania úhrady dovoznej platby alebo vývoznej platby 16,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak ide o žiadosť o vrátenie dovoznej platby pri colnom režime aktívny zušľachťovací styk v systéme vrátenia.
Položka 159
a) Žiadosť o povolenie vývozcovi osvedčovať preferenčný pôvod výrobkov vyhlásením na faktúre 16,50 eura
b) Žiadosť o povolenie používať účtovné delenie na spravovanie zásob na účely osvedčovania preferenčného pôvodu 16,50 eura
c) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom a žiadosť o prevádzkovanie colného skladu 16,50 eura
d) Predĺženie platnosti alebo zmena povolenia na použitie režimu s ekonomickým účinkom, povolenia na prevádzkovanie colného skladu a povolenia zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia 6,50 eura
e) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia 16,50 eura
f) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu použitia celkovej záruky v spoločnom tranzitnom režime 16,50 eura
g) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu oslobodenia od povinnosti zabezpečenia v spoločnom tranzitnom režime 16,50 eura
h) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu udelenia štatútu schváleného odosielateľa a použitia osobitných uzáver v spoločnom tranzitnom režime 16,50 eura
i) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu udelenia štatútu schváleného príjemcu v spoločnom tranzitnom režime 16,50 eura
j) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade odoslania na vykonanie tranzitných operácií v rámci colného územia (schválený odosielateľ) 16,50 eura
k) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade určenia v rámci colného územia (schválený príjemca) 16,50 eura
l) Žiadosť o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu 165,50 eura
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmena c) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak sa žiadosť o povolenie colného režimu s ekonomickým účinkom podáva zjednodušeným postupom.
2. Od poplatku podľa písmena e) tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ak ide o žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia pri neúplnom colnom vyhlásení.
X. ČASŤ
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Položka 160
Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)
1. fyzická osoba ..... 6,50 eura
2. Právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 66 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním a verejné vysoké školy.
2. Od poplatku za podanie žiadosti na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny a od poplatku za podanie žiadosti na činnosť súvisiacu s vykonávaním výskumu a prieskumu sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú výskum a prieskum osobitne chránených častí prírody a krajiny v záujme ochrany prírody a krajiny.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
Položka 161
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p)
1. fyzická osoba ..... 6,50 eura
2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou ..... 66 eur
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných škôl a vysokých škôl po predložení potvrdenia o návšteve školy, ak vykonávajú vedecko-výskumnú činnosť, verejné vysoké školy a múzeá s prírodovedným zameraním.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s odstraňovaním stromov a krov v ochranných pásmach podľa osobitných predpisov.37)
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.
Položka 161a
Podanie žiadosti o vydanie povolenia na dovoz, vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov alebo o vydanie súhlasu na premiestnenie živých exemplárov podľa osobitných predpisov37a)
1. fyzická osoba ..... 6,50 eura
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou, alebo právnická osoba ..... 66 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec a Zoologická záhrada Bojnice.
Položka 161b
Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazu komerčných činností podľa osobitných predpisov37a)
1. fyzická osoba ..... 6,50 eura
2. fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou, alebo právnická osoba ..... 66 eur
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené múzeá s prírodovedným zameraním, zoologické záhrady, ktorých zriaďovateľom je vyšší územný celok alebo obec a Zoologická záhrada Bojnice.
Položka 161c
a) Žiadosť o zapísanie zariadenia do registra zariadení37aa) ..... 66 eur
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické technológie37b) ..... 663,50 eura
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých priestoroch37b) ..... 66 eur
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej triedy37b) ..... 66 eur
e) Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené pri vykonávaní inšpekcie zariadenia37b) ..... 331,50 eura
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov, okrem vyšších rastlín, do životného prostredia37c) ..... 995,50 eura
g) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín do životného prostredia37c) ..... 995,50 eura
h) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu, viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov37c) ..... 165,50 eura
i) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia37c) ..... 995,50 eura
j) Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh37d) ...... 995,50 eura
k) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má používať na iný účel37d) ..... 331,50 eura
l) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh37d) ..... 331,50 eura
m) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh37d) ..... 995,50 eura
n) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase37e) ..... 99,50 eura
o) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh37f) ..... 165,50 eura
Splnomocnenie
Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak ide o opakované žiadosti podľa písmena f) alebo g) tejto položky.
Položka 162
a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov ..... 9,50 eura
b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov,38) na ktoré nebol daný súhlas podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov ..... 9,50 eura
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov ..... 9,50 eura
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38) ak ide o zariadenie, na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c) ..... 9,50 eura
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas, ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38) ..... 9,50 eura
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38) ..... 9,50 eura
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38) ...... 9,50 eura
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov38) ..... 9,50 eura
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38) ..... 16,50 eura
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh v Slovenskej republike38) ..... 16,50 eura
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez  predchádzajúceho triedenia,38) ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné ..... 9,50 eura
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie38) ..... 9,50 eura
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38) ..... 9,50 eura
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38) ..... 16,50 eura
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38) ..... 16,50 eura
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu ..... 9,50 eura
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov38) ..... 9,50 eura
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f) ..... 3 eurá
Položka 163
a) Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia39) ........................................................ 33 eur
b) Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia ............................................................ 26,50 eura
c) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny
obchodného mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny
identifikačného čísla organizácie ...................................................................................................
3 eurá
d) Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia ........................................................... 6,50 eura
e) Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia ....................................... 26,50 eura
f) Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu ....................... 3 eurá
g) Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom prieskumného územia a vykonanie
potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území ........................................................................
16,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie
prieskumných území
Položka 164
a) Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
33 eur
b) Vydanie duplikátu preukazu odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác ........................................................................................
9,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa písmena a) zahŕňa aj vydanie preukazu na projektovanie, vykonávanie
a vyhodnocovanie geologických prác.
Položka 165
a) Vydanie geologického oprávnenia ............................................................................................................... 33 eur
b) Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla
(trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie .......................
3 eurá
c) Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu 3 eurá
d) Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác .................................... 9,50 eura
e) Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác ...................................... 16,50 eura
f) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania geologických prác39a) .............. 16,50 eura
g) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác39b) ..... 16,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky zahŕňa aj miestne zisťovanie a zapísanie do evidencie vydaných
povolení na vykonávanie geologických prác.
Položka 167
Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným
alebo nevyhradeným nerastom ................................................................................................................
16,50 eura
Položka 168
a) Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska ............................................... 33 eur
b) Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk ..................................................................... 16,50 eura
SplnomocnenieSprávny orgán môže znížiť poplatok podľa písmena a) tejto položky až o 50 % príslušnej
sadzby, ak ide o jednoduché výpočty zásob výhradných ložísk.
Oslobodenie Od poplatku podľa písmena a) je oslobodené vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob
výhradného ložiska, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.
Položka 169
Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku .................................................................................... 16,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku,
ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.
Položka 170
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vydávajúcich odborné posudky vo veciach ochrany ovzdušia a ochrany ozónovej vrstvy Zeme ..... 99,50 eura
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) tejto položky ..... 33 eur
c) Žiadosť o udelenie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonanie merania emisií a imisií, ak nejde o koncesovanú živnosť – úradné meranie ..... 165,50 eura
d) Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena c) tejto položky ..... 33 eur
e) Zmena priezviska alebo trvalého pobytu fyzickej osoby, zmena obchodného mena, prípadne názvu a sídla právnickej osoby, zníženie rozsahu alebo skrátenie času platnosti osvedčenia alebo oprávnenia ..... 3 eurá
f) Žiadosť o povolenie jednorazového oprávneného merania emisií alebo imisií vo výnimočnom prípade ..... 16,50 eura
g) Žiadosť o povolenie vydania odborného posudku vo veciach ochrany ovzdušia vo výnimočnom prípade ..... 6,50 eura
Poznámky
1. Odňatie a zánik osvedčenia alebo oprávnenia sa nespoplatňujú.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberá, ak ide o koncesovanú živnosť – úradné meranie.
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmen a) a c) tejto položky až o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia alebo oprávnenia.
2. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch odpustiť poplatok podľa tejto položky.
Položka 171
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38) ..... 99,50 eura
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a) ..... 49,50 eura
c) Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a) ..... 3 eurá
d) Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu, ktorá nie je oprávnenou osobou38) ..... 16,50 eura
e) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu38) ..... 99,50 eura
f) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu39c) a žiadosť o opakovanie skúšky ..... 16,50 eura
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo e) tejto položky o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm. a) alebo e) tejto položky až na 9,50 eura, ak sa na vydanie osvedčenia nevyžaduje vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia.
Položka 171a
a) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní nových prevádzok ..................... 1 327,50 eura
b) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní jestvujúcich prevádzok
a nových prevádzok, ktoré už boli povolené ..................................................................................................
663,50 eura
c) Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky ................... 663,50 eura
d) Podanie žiadosti o zmenu povolenia, ak ide o zmenu v činnosti prevádzky ...................................... 331,50 eura
e) Podanie žiadosti o vydanie povolenia v integrovanom povoľovaní alebo o zmenu povolenia,
ak ide o prevádzku, ktorá nie je uvedená v prílohe č. 1 k zákonu č. 245/2003 Z. z. o integrovanej
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
232 eur
Splnomocnenie1. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písmen c), d) a e) tejto položky až o 50 % v závislosti
od rozsahu a náročnosti posudzovania prevádzky alebo zmeny v nej.2. Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku podľa písmen c), d) a e) tejto položky, ak sa
žiadosť o zmenu povolenia podáva na výzvu z dôvodov uvedených v § 21 ods. 3 písm. c), d), e) a f) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1 327,50 eura
Položka 171b
Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 245/2003 Z. z.
o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
99,50 eura
Položka 171c
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v odbornosti „havarijný technik"
a „špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií" ....................................................
82,50 eura
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) ............................................... 33 eur
Položka 171d
a) Žiadosť o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu39d) 82,50 eura
b) Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) .............................................................. 33 eur
Položka 171e
a) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon niektorých činností podľa
osobitného predpisu39e) ...................................................................................................................................
331,50 eura
b) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a) ....................................... 66 eur
Položka 171f
a) Žiadosť o vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe39f)
1. za prvú bezpečnostnú správu ........................................................................................ 331,50 eura
2. za zmenu (aktualizáciu) bezpečnostnej správy .......................................................... 99,50 eura
b) Žiadosť o povolenie výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy ................................ 33 eur
Položka 171g
Žiadosť o povolenie zabezpečenia úloh záchrannej služby náhradným spôsobom39g) ........... 16,50 eura
Položka 171h
Žiadosť o registráciu organizácie podľa osobitného predpisu39h) pre
a) malú organizáciu – malý podnik39i) ........................................................... 66 eur
b) strednú organizáciu – stredný podnik39i) ................................................. 663,50 eura
c) ostatnú organizáciu ....................................................................................... 1 659,50 eura
Položka 171i
Žiadosť o predĺženie registrácie organizácie podľa osobitného predpisu39j) pre
a) malú organizáciu – malý podnik39i) ............................................................................... 16,50 eura
b) strednú organizáciu – stredný podnik39i) ..................................................................... 165,50 eura
c) ostatnú organizáciu ........................................................................................................... 497,50 eura
Položka 171j
Žiadosť o zrušenie dočasného pozastavenia registrácie organizácie podľa osobitného predpisu39k) pre
a) malú organizáciu – malý podnik39i) ..... 33 eur
b) strednú organizáciu – stredný podnik39i) ..... 331,50 eura
c) ostatnú organizáciu ..... 829,50 eura
Položka 171k
Podanie žiadosti o vydanie alebo zmenu oprávnenia na overovanie správ podľa zákona č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 165,50 eura
Položka 171l
a) Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie39l) 99,50 eura
b) Zapísanie do zoznamu pre každý z odborov činností39l) alebo oblastí činností39l) 33 eur
Položka 171 m
Podanie žiadosti o konzultáciu39m) 33 eur
Položka 171n
Podanie žiadosti o schválenie návrhu nápravných opatrení39n) 33 eur
Položka 171o
Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o znášaní nákladov39o) 33 eur
XI. ČASŤ
BANSKÁ ČINNOSŤ
Položka 172
Vydanie rozhodnutia o
a) určení alebo zmene chráneného ložiskového územia .................................................................... 16,50 eura
b) zrušení chráneného ložiskového územia ........................................................................................... 6,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko
je výsledkom geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho
§ 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
v znení neskorších predpisov.
Položka 172a
Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie39n) ..........................15 eur
Položka 172b
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska39n) ..........................35 eur
Položka 172c
Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska39n) ..........................15 eur
Položka 172d
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ..........................35 eur
Položka 173
a) Vydanie rozhodnutia o  
  1.  určení dobývacieho priestoru .............................................................................................................. 33 eur
  2. zmene dobývacieho priestoru ............................................................................................................. 26,50 eura
  3. zrušení dobývacieho priestoru ............................................................................................................ 6,50 eura
b) Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk  ......................................................................... 16,50 eura
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa zmena dobývacieho priestoru
určuje z hľadiska ochrany verejných záujmov, znížiť poplatok podľa písmena a) bodu 2.
až na štvrtinu  sadzby.
Položka 174
Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu
a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov ...........................................................................
33 eur
Položka 175
a) Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti
  1. v podzemí ..... 33 eur
  2. na povrchu ..... 16,50 eura
b) Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a)
  1. v podzemí ..... 16,50 eura
  2. na povrchu ..... 8 eur
c) Vydanie banského oprávnenia ..... 66 eur
d) Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené banské oprávnenie ..... 6,50 eura
e) Vydanie výpisu z banského registra ..... 3 eurá
f) Vykonanie zmeny údajov v banskom registri  ..... 3 eurá
SplnomocnenieSprávny orgán môže v jednoduchých prípadoch za vydanie rozhodnutia o povolení vyhľadávania a prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane
zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel znížiť poplatok podľa písmena a) prvého bodu tejto položky až o 50 % príslušnej sadzby.
Položka 176
a) Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku
1. podzemným spôsobom 16,50 eura
2. povrchovým spôsobom 9,50 eura
b) Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia podľa písmena a) 6,50 eura
Položka 177
a) vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín alebo na výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín a na výrobu pyrotechnických výrobkov 165,50 eura,
b) zmena v súhlase podľa písmena a) 33 eur,
c) vydanie povolenia na používanie výbušniny v podzemí 165,50 eura
Položka 178
Vydanie povolenia na odber výbušnín ................................................................................................. 3 eurá
Splnomocnenie
Správny orgán môže zvýšiť poplatok podľa tejto položky až na päťnásobok určenej sadzby,
ak ide o vydanie povolenia na dlhšie časové obdobie.
Položka 179
Vydanie povolenia na prevoz výbušnín a pyrotechnických výrobkov
a) jednorazové povolenie 165,50 eura,
b) povolenie na dlhšie časové obdobie 331,50 eura
Položka 180
Vydanie povolenia na
a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce ................................................................ 6,50 eura
b) trhacie práce veľkého rozsahu ............................................................................................................. 13 eur
c) dva a viac odstrelov podľa písmena b) ............................................................................................... 33 eur
Splnomocnenie Pri predĺžení časovej platnosti rozhodnutia podľa písmen a) až c) správny orgán zníži správny
poplatok o 50 %.
PoznámkaSprávny orgán nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak je spoplatnené povolenie na trhacie
práce súčasťou povolenia podľa položky 175 alebo 176.
Položka 181
a) Vydanie povolenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov
alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov
vrátane miestneho zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov ......................................
33 eur
b) Zmena povolenia podľa písmena a) ................................................................................................ 6,50 eura
Položka 182
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín .................................................................... 19,50 eura
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
Položka 183
Vydanie povolenia na
a) stavbu skladu výbušnín .................................................................................. 99,50 eura
b) zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín ............................................ 49,50 eura
Položka 184
Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušnín ................................................................. 49,50 eura
Položka 185
Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby ................................................................... 49,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak banské diela alebo banské stavby boli
povolené v rámci povoľovania banskej činnosti podľa položky 175.
Položka 186
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov ..... 16,50 eura
b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) ..... 16,50 eura
c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania ..... 13 eur
Položka 187
a) Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok
a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených
technických zariadení ..............................................................................................................................
49,50 eura
b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky
a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov .........................................
16,50 eura
Položka 188
Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení
odberateľovi podľa osobitných predpisov ....................................................................................
16,50 eura
Položka 189
Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania
a) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja ........................................................................... 9,50 eura
b) k projektovej dokumentácii stavieb ................................................................................................................... 9,50 eura
c) k stavbe, k zariadeniu ........................................................................................................................................... 9,50 eura
Položka 190
a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky 13 eur
b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania 16,50 eura
c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení 9,50 eura
d) určenie podmienok na používanie vybraného banského stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky 16,50 eura
e) Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických hmôt na ich použitie v podzemí 99,50 eura
Položka 191
Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie
alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti
vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania ..................................................................
9,50 eura
Položka 192
Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny
na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania ...................................................
16,50 eura
Položka 193
a) Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania ........................... 16,50 eura
b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch 33 eur
c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania ....... 16,50 eura
Položka 194
Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia
alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch ......................................................................................
9,50 eura
Položka 194a
Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu39n) ..........................35 eur
Položka 194b
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom39n) ..........................15 eur
Položka 194c
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odvalu39n) ..........................35 eur
Položka 194d
Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu39n) ..........................15 eur
Položka 194e
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy39n) ..........................35 eur
Položka 194f
Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu do zodpovedajúcej kategórie39n) ..........................15 eur
XIII. ČASŤ
BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÉ ZARIADENIA
Položka 202
a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení42) 995,50 eura
b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby42) 82,50 eura
c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce42) 82,50 eura
d) Vydanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika42) 33 eur
e) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu42a) 16,50 eura
Položka 203
a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur,
najviac 995,50 eura
b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 995,50 eura
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 265,50 eura
3. osobné lanové dráhy najviac 16 596,50 eura
4. tlakové zariadenia najviac 265,50 eura
5. plynové zariadenia najviac 265,50 eura
c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času 13 eur,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 663,50 eura
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 82,50 eura
3. osobné lanové dráhy najviac 331,50 eura
4. tlakové zariadenia najviac 215,50 eura
5. plynové zariadenia najviac 165,50 eura
d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus 39,50 eura
e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia 33 eur
2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením 16,50 eura
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.
2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 204
Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času 9,50 eura
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Položka 205
Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení, za každú
aj začatú hodinu pracovného času ...............................................................................................................
9,50 eura
najviac 829,50 eura
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 206
a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete46a) ................ 3 319 eur
b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka
a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia
alebo pre zrekonštruované zariadenia46b) ...................................................................................................
3 319 eur
Položka 207
Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike46c)
1. na výrobu elektriny
a) nad 1 do 5 MWe 33 eur
b) nad 5 do 50 MWe 1 659,50 eura
c) nad 50 MWe 2 489,50 eura
2. na výrobu plynu
a) do 34 TJ/r 331,50 eura
b) nad 34 TJ/r 1 659,50 eura
3. na výrobu tepla
a) do 5 MWt 331,50 eura
b) nad 5 MWt 1 659,50 eura
Položka 208
a) Žiadosť o odňatie povolenia na podnikanie v energetike46d) ........................................................................ 165,50 eura
b) Zmena zodpovedného zástupcu držiteľa povolenia na podnikanie v energetike46e) ................................ 33 eur
c) Vyznačenie zmeny adresy alebo názvu sídla držiteľa povolenia na podnikanie v energetike46d) ........... 33 eur
d) Zmena povolenia na podnikanie v energetike46d) ........................................................................................... 165,50 eura
e) Vydanie osvedčenia o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky46f) 331,50 eura
f) Vydanie súhlasu na výstavbu priameho vedenia a na výstavbu priameho plynovodu46g) ........................ 331,50 eura
Položka 209
Vydanie povolenia fyzickej osobe alebo právnickej osobe na podnikanie v energetike46c)
a) na distribúciu elektriny, distribúciu plynu, rozvod tepla, alebo prevádzkovanie zariadenia
na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka
1. do 50 odberných zariadení a miest ................................................................................................ 1 659,50 eura
2. nad 50 do 100 odberných zariadení a miest ................................................................................ 3 319 eur
3. nad 100 odberných zariadení a miest ........................................................................................... 6 638,50 eura
b) na prenos elektriny alebo prepravu plynu ...................................................................................... 16 596,50 eura
c) na uskladňovanie plynu ..................................................................................................................... 3 319 eur
d) na prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok a na prevádzkovanie potrubí
na prepravu ropy ......................................................................................................................................
6 638,50 eura
e) na prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob ........................................................ 331,50 eura
f) na dodávku elektriny alebo dodávku plynu ........................................................................................ 1 659,50 eura.
XIV. ČASŤ
HOSPODÁRSKA SÚŤAŽ
Položka 212
Oznámenie koncentrácie ..........................................................................................................3 319 eur.
XV. ČASŤ
PUNCOVNÍCTVO
Položka 213
a) Vydanie rozhodnutia o pridelení výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov .......................... 6,50 eura
b) Vydanie rozhodnutia o zrušení pridelenej výrobnej značky a zodpovednostnej značky na tovar z drahých kovov ......... 3 eurá
c) Vydanie osvedčenia o zápise klenotníckej zliatiny do zoznamu registrovaných zliatin ....................................................... 13 eur
PoznámkaPodľa tejto položky poplatky vyberá Puncový úrad Slovenskej republiky.
XVI. ČASŤ
PRIEMYSELNÉ PRÁVA
Položka 214
a) Vydanie druhopisu, výpisu z registrov, zo spisov alebo z úradných listín uvedených v tejto časti sadzobníka, za každú aj začatú stranu 3 eurá
b) Žiadosť na vykonanie odbornej skúšky alebo skúšky spôsobilosti na výkon povolania patentového zástupcu 49,50 eura
Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) pokračovanie v konaní 66 eur
b) uvedenie do predošlého stavu 165,50 eura
c) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty 16,50 eura
d) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie 16,50 eura
PATENTY
Položka 216
a) Podanie patentovej prihlášky  
  1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 26,50 eura
  2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 53 eur
b) Podanie žiadosti o  
  1. dodatočné priznanie práva prednosti 66 eur
  2. dodatočné uznanie prioritného dokladu  66 eur
  3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom  19,50 eura
  4. zápis prevodu alebo prechodu patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra 26,50 eura
  5. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu do registra 16,50 eura
  6. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa patentovej prihlášky, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent 6,50 eura
  7. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa patentovej prihlášky alebo majiteľa patentu do registra, za každú patentovú prihlášku alebo patent  6,50 eura
  8. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každý patent  16,50 eura
  9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra 16,50 eura
  10. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra 16,50 eura
  11. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra 16,50 eura
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
  1. do 10 uplatnených patentových nárokov 116 eur
  2. za každý ďalší uplatnený nárok 16,50 eura
d) Vydanie patentovej listiny
  1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov 66 eur
  2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres 6,50 eura
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia 165,50 eura
f) Predĺženie doby platnosti dodatkového ochranného osvedčenia podľa osobitného predpisu47) 33 eur
Oslobodenie Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Poznámka Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu. Ak riadne označené podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu na 3,5 palcovej diskete, CD, DVD alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom patentovej prihlášky a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
Položka 216a
a) Zmena európskej patentovej prihlášky na národnú patentovú prihlášku, národnú prihlášku úžitkového vzoru alebo národnú prihlášku osvedčenia o užitočnosti podľa čl. 135 ods. 2 a čl. 140 Európskej patentovej dohody, za každý štát 19,50 eura
b) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámenie vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 6,50 eura
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu zmeneného znenia európskeho patentu 116 eur
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote 232 eur
Položka 217
a) Podanie žiadosti o určenie, či riešenie patrí do rozsahu patentu 165,50 eura
b) Podanie návrhu na zrušenie patentu po uplynutí šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení patentu 49,50 eura
c) Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu 49,50 eura
d) Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia 49,50 eura
e) Podanie návrhu na odňatie a prepis patentu alebo patentovej prihlášky 33 eur
Poznámka
Ak podania podľa písmen a) až d) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom patentovej prihlášky a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
Položka 220
Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci ................. 66 eur
ÚŽITKOVÉ VZORY
Položka 221
a) Podanie prihlášky úžitkového vzoru
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami 33 eur
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami 66 eur
b) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia prihlášky 16,50 eura
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky úžitkového vzoru na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu úžitkového vzoru na iného majiteľa 26,50 eura
3. zápis ďalšieho pôvodcu úžitkového vzoru 16,50 eura
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa úžitkového vzoru, pôvodcu úžitkového vzoru alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku alebo zapísaný úžitkový vzor 6,50 eura
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa úžitkového vzoru, za každú prihlášku úžitkového vzoru alebo zapísaný úžitkový vzor 6,50 eura
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra úžitkových vzorov, za každý úžitkový vzor 16,50 eura
7. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra 16,50 eura
8. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra 16,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa
zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 222
a) Podanie žiadosti o určenie, či technické riešenie patrí do rozsahu zapísaného úžitkového vzoru ..... 165,50 eura
b) Podanie námietok proti zápisu úžitkového vzoru do registra .....  26,50 eura
c) Podanie návrhu na výmaz úžitkového vzoru z registra úžitkových vzorov ..... 49,50 eura
d) Podanie žiadosti o prepis majiteľa úžitkového vzoru ..... 33 eur
PoznámkaAk podania podľa písmen a) až c) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou,
príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky úžitkového vzoru a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma,
prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
Položka 223
Predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru
1. po prvý raz o tri roky ..... 132,50 eura
2. po prvý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru ..... 265,50 eura
3. po druhý raz o tri roky ..... 265,50 eura
4. po druhý raz o tri roky v dodatočnej lehote do šiestich mesiacov od skončenia platnosti úžitkového vzoru ..... 531 eur
PoznámkyAk dôjde k zápisu úžitkového vzoru do registra úžitkových vzorov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie
je splatný bez žiadosti majiteľa úžitkového vzoru do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
DIZAJNY
Položka 224
a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu
  1. pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 19,50 eura
  2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami .....  39,50 eura
b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu
  1. pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 19,50 eura
  2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ..... 39,50 eura
  3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom alebo spolupôvodcami ..... 6,50 eura
  4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľom, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami ..... 13 eur
c) Podanie žiadosti o
  1. odklad zverejnenia dizajnu ..... 33 eur
  2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu  zapísaného dizajnu na iného majiteľa ..... 26,50 eura
  3. zápis ďalšieho pôvodcu dizajnu ..... 16,50 eura
  4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa, pôvodcu dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn  ..... 6,50 eura
  5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu alebo zapísaný dizajn ..... 6,50 eura
  6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizajnov, za každý zapísaný dizajn ..... 16,50 eura
  7. zápis záložného práva alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov ..... 16,50 eura
  8. zápis súdneho sporu alebo zápis jeho ukončenia do registra dizajnov ..... 16,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 225
a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku patrí do rozsahu zapísaného dizajnu ..... 165,50 eura
b) Podanie návrhu na výmaz
1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov ..... 49,50 eura
2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne ..... 16,50 eura
Poznámka
Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou,
príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky dizajnu a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma,
prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
Položka 226
Predĺženie platnosti zápisu dizajnu
1. po prvý raz o päť rokov 99,50 eura
2. po druhý raz o päť rokov 199 eur
3. po tretí raz o päť rokov 298,50 eura
4. po štvrtý raz o päť rokov 398 eur
Poznámky1. Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu, je možné ju podať najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia jeho platnosti.SplnomocnenieSprávny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na dvojnásobok, ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu.
TOPOGRAFIE POLOVODIČOVÝCH VÝROBKOV
Položka 227
a) Podanie prihlášky topografie polovodičových výrobkov ..... 165,50 eura
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky topografie polovodičových výrobkov na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu zapísanej topografie polovodičových výrobkov na iného majiteľa ..... 26,50 eura
2. zápis ďalšieho pôvodcu topografie polovodičových výrobkov ..... 16,50 eura
3. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa topografie polovodičových výrobkov, pôvodcu topografie polovodičových výrobkov alebo majiteľa
topografie polovodičových výrobkov, za každú prihlášku alebo zapísanú topografiu polovodičových výrobkov  .....
6,50 eura
4. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa topografie polovodičových výrobkov ..... 6,50 eura
5. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra topografií polovodičových výrobkov, za každú topografiu polovodičových výrobkov  ..... 16,50 eura
6. zápis nútenej licencie alebo zápis jej zrušenia do registra ..... 16,50 eura
7. zápis záložného práva alebo jeho zániku do registra ..... 16,50 eura
8. zápis súdneho sporu alebo jeho ukončenia do registra ..... 16,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 228
Návrh na výmaz topografie z registra topografií polovodičových výrobkov ..... 132,50 eura
Poznámka
Ak podanie podľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou,
príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky topografie polovodičových výrobkov a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými
základnými typmi písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Položka 229
a) Podanie prihlášky alebo rozdelenej prihlášky
1. individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 165,50 eura
2. kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb 331,50 eura
3. individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy 16,50 eura
b) Podanie žiadosti o
1. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky ochrannej známky na iného prihlasovateľa alebo prevodu alebo prechodu práva na ochrannú známku na iného majiteľa 26,50 eura
2. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú prihlášku alebo zapísanú ochrannú známku 6,50 eura
3. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa alebo majiteľa ochrannej známky, za každú ochrannú známku 6,50 eura
4. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra ochranných známok, za každú ochrannú známku 16,50 eura
5. zápis zúženia zoznamu tovarov alebo služieb ochrannej známky, zmenu licenčnej zmluvy alebo zmluvy o používaní kolektívnej ochrannej známky, úpravu v ochrannej známke 16,50 eura
6. zápis záložného práva na ochrannú známku alebo zápis jeho ukončenia 16,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmena b) prvého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Položka 230
a) Návrh na výmaz ochrannej známky z registra ochranných známok ..... 49,50 eura
b) Podanie námietok proti zápisu označenia do registra ochranných známok ..... 26,50 eura
c) Návrh na odňatie a prepis majiteľa ochrannej známky ..... 33 eur
Poznámka
Ak podania podľa písmen a) a b) sú predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou,
príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom prihlášky ochrannej známky a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma,
prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
Položka 231
Obnova zápisu
a) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ..... 132,50 eura
b) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb ..... 265,50 eura
c) individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu ..... 265,50 eura
d) kolektívnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskôr však do šiestich mesiacov od tohto dátumu ..... 531 eur
e) individuálnej alebo kolektívnej ochrannej známky, za každú triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy ..... 16,50 eura
PoznámkaAk dôjde k zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok po uplynutí jej ochrannej doby, poplatok za obnovu zápisu je splatný bez žiadosti majiteľa ochrannej známky do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
Položka 232
Podanie žiadosti o
a) medzinárodný zápis ochrannej známky ..... 99,50 eura
b) obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky ..... 66 eur
c) vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej známky ..... 33 eur
d) zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena majiteľa medzinárodnej ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb,
vzdanie sa ochrany aspoň v jednom vyznačenom štáte, výmaz medzinárodnej ochrannej známky, zmena mena, adresy majiteľa, zástupcu ..... 
16,50 eura
e) zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku ..... 16,50 eura
OZNAČENIE PÔVODU VÝROBKOV A ZEMEPISNÉ OZNAČENIE VÝROBKOV
Položka 233
Podanie prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku .....      66 eur
Položka 234
Návrh na zrušenie označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku ..... 132,50 eura
Poznámka
Ak podanie podľa tejto položky je predložené do 5 dní od písomného podania na riadne označenej 3,5 palcovej diskete, CD, DVD, alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú
označené zodpovedajúcim číslom prihlášky označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku a upravené vo formáte „doc", alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi
písma, prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.
Položka 235
a) Podanie žiadosti o medzinárodný zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku ..... 33 eur
b) Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu ..... 16,50 eura
c) Podanie žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie ..... 66 eur
d) Podanie námietok proti žiadosti o zápis označenia pôvodu výrobku alebo zemepisného označenia výrobku do registra Európskej komisie .....  33 eur
XVII. ČASŤ
METROLÓGIA, TECHNICKÁ NORMALIZÁCIA, ŠTÁTNE SKÚŠOBNÍCTVO A CERTIFIKÁCIA
Položka 236
Podanie prihlášky na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika určených meradiel alebo na registráciu
prevádzkovateľa baliarne alebo dovozcu spotrebiteľských balení označených značkou „e“ ........................
33 eur
Položka 237
Podanie žiadosti o autorizáciu na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo Slovenskej republiky ................................................................................................................
33 eur
Položka 238
Vydanie povolenia Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
na vykonanie skúšok v zahraničí na účely certifikácie výrobku ...................................................................
16,50 eura
Položka 239
a) Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom ústave o vydanie rozhodnutia o tom,
že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za každý typ meradla ....................................
33 eur
b) Podanie žiadosti na Slovenskom metrologickom ústave o vydanie rozhodnutia
o schválení typu meradla alebo zmeny rozhodnutia o schválení typu meradla ......................
16,50 eura
XVIII. ČASŤ
KONZULÁRNE POPLATKY
SPLNOMOCNENIE K XVIII. ČASTI
1. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky môže v odôvodnených prípadoch a z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia a z dôvodu vzájomnosti môžu poplatok zvýšiť alebo znížiť vo vzťahu k cudzozemcovi.
2. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky môže vybrať popri poplatku aj náhradu skutočných výdavkov spojených s vykonaním úkonu; v odôvodnených prípadoch paušálnou sumou podľa určenia zastupiteľského úradu Slovenskej republiky.
3. Výška poplatku môže byť zmenená alebo môže byť upustené od jeho vybratia, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Položka 240
a) žiadosť o udelenie letiskového tranzitného víza ..... 60 EUR,
b) žiadosť o udelenie tranzitného víza ..... 60 EUR,
c) žiadosť o udelenie krátkodobého víza ..... 60 EUR,
d) žiadosť o udelenie skupinového víza..... 60 EUR + 1 EURO za každú osobu,
e) žiadosť o udelenie víza s obmedzenou územnou platnosťou ..... 60 EUR,
f) žiadosť o udelenie dlhodobého víza ..... 99,50 eura,
g) žiadosť o udelenie dlhodobého víza platného zároveň ako krátkodobé vízum ..... 99,50 eura,
h) žiadosť o udelenie dlhodobého víza v súvislosti s plnením záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky ..... 33 eur,
i) žiadosť o udelenie dlhodobého víza v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike ..... 9,50 eura.
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)
SplnomocnenieSprávny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov všeobecného záujmu, v záujmoch zahraničnej politiky, rozvojovej politiky, kultúrnych záujmov a humanitárnych dôvodov poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.
Položka 241
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej ............... 6,50 eura
Položka 242
a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania 232 eur
2. zamestnania 165,50 eura
3. sezónneho zamestnania 33 eur
4. štúdia a osobitnej činnosti 99,50 eura
5. zlúčenia rodiny 132,50 eura
6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 66 eur
b) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt 165,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 16 rokov.2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené udelenie povolenia na pobyt štipendistom vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.3. Od poplatkov podľa písmena a) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené povolenie na prechodný pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorom cudzích jazykov prichádzajúcim na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.
4. Od poplatkov podľa písmena b) sú oslobodené osoby, ktoré požiadali o udelenie povolenia na trvalý pobyt podľa § 35 ods. 1 písm. a) a § 45b zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Položka 243
a) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 13 rokov ..... 33 eur
b) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe od 5 do 13 rokov ..... 13 eur
c) Žiadosť o vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 5 rokov ..... 8 eur
d) Žiadosť o vydanie cestovného preukazu ..... 6,50 eura
e) Vykonanie zmeny údajov v cestovnom doklade, za každý úkon ..... 3 eurá
SplnomocneniePoplatok podľa tejto položky sa vyberie vo výške štvornásobku príslušnej sadzby pri prvej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti, vo výške osemnásobku
príslušnej sadzby pri druhej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch a vo výške desaťnásobku
príslušnej sadzby pri tretej strate alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.
Poplatok sa vyberie v základnej sadzbe, ak ide o osobu mladšiu ako 15 rokov. OslobodenieOd poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa vydáva cestovný pas ako náhrada za platný cestovný pas pri zmene nezavinenej občanom, alebo ak
bola v cestovnom pase zistená chyba zapríčinená výrobcom cestovného pasu alebo chyba zapríčinená orgánom, ktorý cestovný pas vydal.
Položka 244
Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého .... 9,50 eura
Položka 245
a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 9,50 eura
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti 9,50 eura
Položka 246
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ........................ 663,50 eura
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov .................................................................................................................................... 165,50 eura
2. od 15 rokov do 18 rokov .............................................................................................................. 331,50 eura
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho
občianstva Českej republiky .............................................................................................................
16,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku
a invalidní dôchodcovia.
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej
republiky nevyhovelo.
Položka 247
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 663,50 eura
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu
1. do 15 rokov 99,50 eura
2. od 15 rokov do 18 rokov 132,50 eura
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva 16,50 eura
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 16,50 eura
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov bol v čase jej narodenia československým štátnym občanom 16,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 248
Zmena
a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 3 eurá
b) priezviska maloletých detí 33 eur
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 165,50 eura
Oslobodenie1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo priezviska podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska v dôsledku nesprávneho alebo neúplného zápisu v matrike.
Poznámky1. Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.2. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok za povolenie zmeny priezviska dieťaťa zvereného do náhradnej osobnej starostlivosti na priezvisko osoby, ktorej bolo zverené, na spoločné priezvisko pestúnov alebo na priezvisko dohodnuté pre ich vlastné deti, ak osobou, ktorej bolo zverené, alebo pestúnmi sú starí rodičia alebo súrodenci rodičov maloletých detí.3. Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.4. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 249
Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky ................................... 165,50 eura
OslobodenieOd poplatku podľa tejto položky sú oslobodení štátni občania Slovenskej republiky zdržujúci
sa v zahraničí na základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami.
Položka 250
a) Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu ................................................................................ 9,50 eura
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie ................................................ 23 eur
PoznámkaPoplatok podľa písmena a) sa nevyberie, ak ide o doručenie prvopisu matričného dokladu.
Položka 251
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky ..................................................... 16,50 eura
Položka 252
Spísanie písomnosti o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov a podobne ......................................... 26,50 eura
Položka 253
Vidovanie listín bez osvedčenia .................................................................................................... 6,50 eura
Položka 254
a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis ..... 3 eurá
b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike ..... 16,50 eura
c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine ..... 16,50 eura
d) Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ..... 16,50 eura
Položka 255
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia ...................................................... 9,50 eura
b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie) ........................................................ 9,50 eura
c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu .......................................................................... 9,50 eura
Položka 256
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu
a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ........................................................................................... 19,50 eura
b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ............................................................................................ 26,50 eura
c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu ................................................................ 33 eur
d) z (do) čínskeho, japonského, kórejského jazyka alebo iných znakových jazykov, za každý slovný znak . 0,50 eura
PoznámkaPoplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.
Položka 257
Vybranie pohľadávky, renty a podobne s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia,
úkony v konaní o dedičstve (vrátane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhanie
a doručenie dedičstva), z vybranej sumy alebo z hodnoty dedičstva .............................................................
4 %,
najmenej 9,50 eura
Poznámky1. Ak sa pri vybavení žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie
pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyberie sa poplatok za podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade.2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyberá z hodnoty dedičstva
nezníženej o honorár právneho zástupcu pred poukázaním dedičstva do Slovenskej republiky.
Položka 258
Úradná úschova
a) peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov, zo sumy
alebo z ceny predmetu za každý rok .....................................................................................................
1 %,
najmenej 9,50 eura
b) listín alebo spisov, za každý rok ....................................................................................................... 6,50 eura
PoznámkaPoplatok sa nevyberie v prípade, ak je predmet uložený na zastupiteľskom úrade
len na účely jeho doručenia.
Položka 260
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na dovoz a prevoz (jednosmerný i obojsmerný)
a) každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo špeciálneho expanzného prístroja ..... 14,50 eura
b) streliva ..... 3 eurá
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dovoz a prevoz zbrane získanej ako cena v streleckých alebo iných podobných súťažiach.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým sa podľa medzinárodných zmlúv poskytuje pri ich pobyte na území Slovenskej republiky osobná ochrana, a členovia ozbrojených sprievodov týchto osôb.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
4. Od poplatkov podľa tejto položky sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov iných štátov, ak dovážajú alebo prevážajú zbrane a strelivo pri plnení úloh v rámci spolupráce s Policajným zborom.
5. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré sa zúčastnia na medzinárodnej súťaži v športovej streľbe alebo na inej obdobnej súťaži, ktorej súčasťou je športová streľba, ako aj osoby, ktoré získajú ceny v týchto súťažiach.
Položka 261
a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ........................................................................................ 9,50 eura
b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v denníku posádky ................................................... 9,50 eura
c) Potvrdenie zápisu o nalodení a vylodení v námorníckej knižke ................................................. 9,50 eura
d) Potvrdenie námorného protestu ..................................................................................................... 19,50 eura
e) Vystavenie dočasného sprievodného listu na prevádzku lode ................................................. 66 eur
PoznámkaPoplatok podľa písmena b) sa vyberie len jeden bez ohľadu na počet odtlačkov
pečiatok vyznačených v denníku posádky.
Položka 262
Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený
podľa inej položky tejto časti sadzobníka .............................................................................................
16,50 eura
Položka 263
Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom ............................................................................. 9,50 eura
Položka 264
Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov,
evidencií, listín alebo spisov za každú aj začatú stranu ...........................................................................................
6,50 eura
Položka 265
a) Vydanie potvrdenia o skončení vojenskej prezenčnej služby ......................................................................................................... 9,50 eura
b) Podanie žiadosti o výpis alebo odpis z registra trestov .................................................................................................................... 4,50 eura
c) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí47a) .................................................................................................... 9,50 eura
d) Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie........... 16,50 eura
e) vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov ................................................ 9,50 eura
XIX. ČASŤ
ŠTATISTIKA
Položka 266
a) Pridelenie identifikačného čísla (IČO) ..................................................................................................................... 3 eurá
b) Zmena údajov v pôvodnom doklade o pridelení IČO ........................................................................................... 3 eurá
c) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o pridelení identifikačného čísla ako náhrady za stratené,
zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie ....................................................................................................
6,50 eura
d) Výpis zo štatistického registra, za každú registrovanú jednotku ......................................................................... 1,50 eura
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Položka 267
a) Zatriedenie produkcie podľa štatistickej klasifikácie, za každú žiadosť ................................................... 6,50 eura
b) Vydanie náhradného potvrdenia (duplikátu) o zatriedení produkcie podľa štatistickej klasifikácie
ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené potvrdenie ...............................................
3 eurá
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.
XX. ČASŤ
ELEKTRONICKÝ PODPIS
Položka 268
a) Podanie žiadosti o akreditáciu poskytovateľa certifikačných služieb ..... 663,50 eura
b) Podanie žiadosti o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu ..... 331,50 eura
c) Podanie žiadosti o uznanie zhody elektronickej podateľne s požiadavkami zákona ..... 331,50 eura,
d) Podanie žiadosti o predĺženie platnosti certifikátu pre elektronický podpis vydaného na základe konania o uznanie zhody technických prostriedkov na vyhotovenie a overenie elektronického podpisu ..... 165,50 eura
XXI. ČASŤ
POŠTOVÁ ČINNOSŤ
Položka 269
Registrácia poskytovania poštových služieb podľa osobitného zákona47b) ..... 165,50 eura
Položka 270
a) Udelenie poštovej licencie jednorázové ..... 33 193,50 eura
b) Žiadosť o vykonanie zmeny v udelenej licencii ..... 165,50 eura
1)
§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
1b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 5 ods. 1 zákona č. 460/2007 Z. z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1987 Zb. o Dohovore o osobitných misiách.
3)
§ 79 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 393/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje paušálna suma trov konania o priestupkoch.
5)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6a)
§ 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 659/2007 Z. z.
Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
Čl. 111 ods. 1 až 3 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení (Ú. v. EÚ C 321E, 29. 12. 2006).
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
8a)
§ 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8aa)
§ 3 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8ab)
§ 2 zákona č. 659/2007 Z. z. v znení zákona č. 270 /2008 Z. z.
8b)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z.
10)
Zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z.
10a)
Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10b)
Zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 ods. 3 písm. a) a § 3 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
12a)
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
13)
§ 11 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
13a)
§ 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
14)
Napríklad § 45 až 52, § 55 a § 56 až 60 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách.
14a)
§ 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní).
15)
§ 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona č. 14/2006 Z. z.
16a)
§ 22 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16b)
Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej príručky a Spoločných konzulárnych pokynov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2, Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom znení.
17)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.
17b)
§ 10 ods. 4 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 295/2007 Z. z.
18)
Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.
18a)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
20)
§ 140 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20a)
§ 61 zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
21)
§ 14, 18 a 19 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
21a)
Napríklad § 14 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 71/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES dvojkolesových motorových vozidiel, trojkolesových motorových vozidiel a štvorkoliek, § 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 135/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a § 12 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 335/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schválení ES poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov, ich prípojných vozidiel a ťahaných vymeniteľných strojov, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek.
22a)
24)
Bod 1 prílohy č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 403/2005 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch a najväčšej prípustnej hmotnosti niektorých vozidiel.
25b)
§ 39 ods. 1 písm. e) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 75 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
27b)
§ 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27c)
§ 32 ods. 21 a § 35 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27e)
§ 36 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
27f)
§ 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
28)
Zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
28a)
29)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 214/1992 Zb. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
31)
§ 12c ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
31c)
§ 9 ods. 2 písm. a) bod 3 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 136/1996 Z. z., ktorou sa ustanovuje tvorba, použitie a spôsob umiestnenia prostriedkov rezerv poisťovne v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 177/1999 Z. z.
32)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33)
§ 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
34)
§ 32 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách).
34a)
§ 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.
36a)
§ 13 ods. 3 až 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
36c)
§ 21 ods. 5 písm. c) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení zákona č. 119/2000 Z. z.
36k)
§ 65 ods. 2 písm.c) zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36l)
§ 65 ods. 2 písm. e) zákona 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.
36m)
§ 51 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.
36n)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.
36o)
Zákon č. 271/2001 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.
36p)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
36t)
§ 29 ods. 3 zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení zákona č. 308/2005 Z. z.
37)
Napríklad zákon č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/1997 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
37a)
Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v znení neskorších zmien a doplnkov.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2001 z 30. augusta 2001, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá týkajúce sa implementácie nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.
37aa)
§ 8 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
38)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
39a)
§ 26 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).
39c)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z. z.
39d)
§ 13 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39h)
§ 2 ods. 4 písm. c) zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39i)
Príloha I k nariadeniu Komisie (ES) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 010, 13. 1. 2001).
Odporúčanie Európskej komisie o definícii mikro a malých a stredných podnikov č. 361/2003/EC (Ú. v. ES L 124, 20. 5. 2003).
39j)
§ 3 ods. 2 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39k)
§ 3 ods. 4 zákona č. 491/2005 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39l)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39m)
§ 3 ods. 3 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39n)
§ 4 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
40)
§ 10 ods. 3 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z.
42)
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
42a)
§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
46)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 61/1982 Zb. o určených technických zariadeniach.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 72/1984 Zb. o podmienkach spôsobilosti kontajnerov ISO radu 1 na bezpečnú a plynulú prevádzku.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 8/1987 Zb. o spôsobilosti dovážaných lanových dráh a iných technických zariadení.
46a)
§ 52 zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
47)
Nariadenie Rady (EHS) č. 1768/92 z 18. júna 1992 o vytvorení dodatkového ochranného osvedčenia na liečivá v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap.13/ zv. 11; Ú. v. ES L 182, 2. 7. 1992 ).
47a)
§ 7 až 9 zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47b)
§ 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.