202/1995 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 30.04.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

202
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. septembra 1995
DEVÍZOVÝ ZÁKON
a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ A ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje
a)
práva a povinnosti tuzemca a cudzozemca pri obchodovaní s devízovými hodnotami, pri nadobúdaní nehnuteľností, pri poskytovaní finančných úverov do zahraničia, pri prijímaní finančných úverov zo zahraničia, pri investovaní v zahraničí, pri ohlasovacej povinnosti, pri povinnosti prevodu peňažných prostriedkov do tuzemska a pri iných devízovoprávnych vzťahoch upravených týmto zákonom,
b)
pôsobnosť devízových orgánov,
c)
devízový dohľad.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
tuzemskom územie Slovenskej republiky,
b)
tuzemcom právnická osoba so sídlom1) v tuzemsku alebo fyzická osoba s trvalým pobytom2) v tuzemsku; tuzemcom je aj organizačná zložka tuzemca v zahraničí,
c)
cudzozemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je tuzemcom; cudzozemcom je aj organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku s výnimkou pobočky zahraničnej banky3) v tuzemsku pri výkone činnosti vyplývajúcej z povolenia pôsobiť ako banka, keď má postavenie tuzemca, ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
finančnými derivátmi práva a záväzky oceniteľné peniazmi, odvodené od peňažných prostriedkov v cudzej mene a od zahraničných cenných papierov,
e)
devízovými hodnotami peňažné prostriedky v cudzej mene, zahraničné cenné papiere a finančné deriváty,
f)
cenným papierom listina alebo zápis,4) ktorý ju nahradzuje a s ktorým je spojené právo účasti na majetku4a) alebo právo na peňažné plnenie,4a)
g)
tuzemským cenným papierom cenný papier, ktorého emitentom je tuzemec,
h)
zahraničným cenným papierom cenný papier, ktorého emitentom je cudzozemec,
i)
finančným úverom poskytnutie peňažných prostriedkov v slovenskej mene alebo v cudzej mene, s ktorým je spojená povinnosť vrátiť ho v peňažnej forme; za finančný úver sa považuje aj peňažná pôžička5) a finančný lízing,5a)
j)
obchodmi s devízovými hodnotami poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania,9) ktorých predmetom je nákup alebo predaj devízových hodnôt vykonaný na vlastný účet alebo cudzí účet v hotovosti alebo bezhotovostne, sprostredkovanie alebo iné obstaranie takéhoto nákupu alebo predaja vrátane prijímania a odovzdávania pokynov na jeho vykonanie alebo zabezpečenie; za obchod s devízovými hodnotami sa považuje aj ich zámena; splácanie finančného úveru v inej mene, než bol poskytnutý alebo prijatý, nie je zámenou devízových hodnôt, ak takéto splácanie bolo dohodnuté v písomnej zmluve o tomto finančnom úvere uzavretej pred jeho poskytnutím,
k)
priamou investíciou také vynaloženie peňažných prostriedkov alebo iných peniazmi oceniteľných majetkových hodnôt, alebo iných majetkových práv, ktorého účelom je založenie, získanie alebo rozšírenie trvalých ekonomických vzťahov investujúceho tuzemca alebo tuzemcov ako osôb konajúcich v zhode5b) na podnikaní v zahraničí alebo investujúceho cudzozemca alebo cudzozemcov ako osôb konajúcich v zhode5b) na podnikaní v tuzemsku, a to niektorou z týchto foriem:
1.
vznik alebo získanie 100 %-ného podielu na podnikaní,
2.
účasť na podnikaní, ak investor vlastní alebo získa najmenej 10 %-ný podiel na základnom imaní obchodnej spoločnosti6) alebo najmenej 10 %-ný podiel na čistom obchodnom imaní7) obchodnej spoločnosti, alebo najmenej 10 % hlasovacích práv,
3.
prijatie alebo poskytnutie finančného úveru investorom na podnikanie, ak má investor na tomto podnikaní účasť podľa bodu 1 alebo bodu 2 alebo ak je finančný úver spojený s dohodou o podiele na rozdelení zisku alebo je spojený s vplyvom na riadení spoločnosti, ktorý je porovnateľný s vplyvom pri podiele podľa bodu 1 alebo bodu 2,
4.
použitie výnosu z existujúcej priamej investície do tejto investície (ďalej len „reinvestícia výnosu z priamej investície"),
l)
bezhotovostnými obchodmi s peňažnými prostriedkami vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup alebo predaj peňažných prostriedkov v jednej mene za peňažné prostriedky v inej mene vykonávaný na vlastný účet alebo na cudzí účet bezhotovostným prevodom, prípadne sprostredkovanie alebo iné obstaranie takéhoto nákupu alebo predaja vrátane prijímania a odovzdávania pokynov na jeho vykonanie alebo zabezpečenie,
m)
zmenárenskou činnosťou vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti,
n)
devízovými peňažnými službami poskytovanie služieb tretím osobám v rámci podnikania,9) ktorých predmetom je vykonávanie alebo sprostredkúvanie cezhraničných prevodov peňažných prostriedkov v hotovosti v slovenskej mene alebo v cudzej mene, prípadne prevádzkovanie obchodných zastúpení na vykonávanie alebo sprostredkúvanie takýchto cezhraničných prevodov,
o)
devízovým miestom
1.
banka so sídlom v tuzemsku alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá je oprávnená vykonávať obchod s devízovými hodnotami alebo uskutočňovať cezhraničné prevody peňažných prostriedkov v rozsahu určenom v bankovom povolení udelenom podľa osobitného zákona,10)
2.
právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená podľa tohto zákona devízová licencia na vykonávanie obchodu s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb,
p)
osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba fyzická osoba alebo iba právnická osoba.
§ 3
Fyzické osoby-podnikatelia12) pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti majú práva a povinnosti tuzemcov-právnických osôb.
§ 4
Devízové orgány a ich pôsobnosť
(1)
Devízovými orgánmi sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Národná banka Slovenska.
(2)
Ministerstvo vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona vo vzťahu k ostatným ministerstvám a k iným ústredným orgánom štátnej správy, k štátnym rozpočtovým organizáciám a k štátnym príspevkovým organizáciám, k štátnym účelovým fondom, k právnickým osobám zriadeným osobitným zákonom,13) ktoré sú finančnými vzťahmi napojené na štátny rozpočet Slovenskej republiky, a vo vzťahu k obciam a k nimi zriadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám s výnimkou § 6 ods. 2 a v prípadoch úverov poskytovaných alebo prijímaných Slovenskou republikou.
(3)
Ministerstvo zabezpečuje devízové súpisy a podklady na medzištátne rokovania o majetkovoprávnych nárokoch a vnútroštátne vykonanie výsledkov týchto rokovaní.
(4)
Národná banka Slovenska vykonáva pôsobnosť podľa tohto zákona vo vzťahu k iným tuzemcom, ako sú uvedení v odseku 2, a voči cudzozemcom.
§ 6
Devízová licencia
(1)
O udelení devízovej licencie na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb rozhoduje Národná banka Slovenska. Devízová licencia sa neudeľuje bankám a pobočkám zahraničných bánk, ktoré vykonávajú činnosť podľa tohto zákona na základe bankového povolenia podľa osobitného zákona,8) ani obchodníkom s cennými papiermi, pobočkám zahraničných obchodníkov s cennými papiermi a sprostredkovateľom investičných služieb, ktorí vykonávajú činnosť podľa tohto zákona na základe povolenia podľa osobitného zákona.14)
(2)
Devízová licencia sa udeľuje na základe písomnej žiadosti. Devízovú licenciu nemožno previesť na inú osobu a ani neprechádza na právneho nástupcu.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľ o devízovú licenciu, ktorým je fyzická osoba, musí na udelenie devízovej licencie spĺňať tieto podmienky:
a)
byť dôveryhodnou osobou,
b)
dosiahnuť vek najmenej 18 rokov,
c)
byť plne spôsobilý na právne úkony,
d)
mať ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
(4)
Ak tento zákon neustanovuje inak, žiadateľ o devízovú licenciu, ktorým je právnická osoba, musí na udelenie devízovej licencie spĺňať tieto podmienky:
a)
fyzické osoby, prostredníctvom ktorých sa bude vykonávať povolená činnosť, musia spĺňať podmienky podľa odseku 3,
b)
fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, musí byť dôveryhodnou osobou.
(5)
Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za akýkoľvek trestný čin majetkovej povahy, za akýkoľvek trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za akýkoľvek úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného úmyselného trestného činu ani ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol za takýto trestný čin odsúdený. Táto skutočnosť sa preukazuje a dokladuje odpisom z registra trestov15) nie starším ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, preukazuje a dokladuje sa obdobným potvrdením vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava.
(6)
Žiadateľ o devízovú licenciu na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene musí byť právnickou osobou, ktorá je podnikateľom, a musí okrem podmienok podľa odseku 4 spĺňať aj tieto podmienky:
a)
splatený vklad do základného imania je najmenej 10 000 000 Sk,
b)
preukáže reálny podnikateľský zámer,
c)
preukáže spôsoby zabezpečenia proti rizikám a spôsob merania, sledovania a riadenia týchto rizík,
d)
má vypracovaný postup na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien,
e)
preukáže materiálno-technické, organizačné a personálne zabezpečenie činností súvisiacich s vykonávaním obchodov,
f)
fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, má ukončené
1.
vysokoškolské vzdelanie alebo
2.
úplné stredné vzdelanie a najmenej trojročnú prax v ekonomickej oblasti, alebo
3.
úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej trojročnú prax v ekonomickej oblasti.
(7)
Žiadateľ o devízovú licenciu na poskytovanie devízových peňažných služieb musí byť právnickou osobou, ktorá je podnikateľom, a musí okrem podmienok podľa odseku 4 spĺňať aj tieto podmienky:
a)
splatený vklad do základného imania je najmenej 1 000 000 Sk,
b)
preukáže materiálno-technické, organizačné a personálne zabezpečenie činností súvisiacich s poskytovaním devízových peňažných služieb,
c)
má uzatvorenú zmluvu s osobou, ktorá zabezpečí bezhotovostné cezhraničné prevody peňažných prostriedkov,
d)
fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, má ukončené
1.
vysokoškolské vzdelanie alebo
2.
úplné stredné vzdelanie a najmenej trojročnú prax v ekonomickej oblasti, alebo
3.
úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej trojročnú prax v ekonomickej oblasti.
(8)
Žiadateľ o devízovú licenciu na zmenárenskú činnosť musí spĺňať podmienky uvedené v odsekoch 3 a 4; ak ide o obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti, musí žiadateľ spĺňať aj tieto podmienky:
a)
vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti, a to nepretržite najmenej 12 mesiacov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou,
b)
preukáže, že osoba, ktorá bude vykonávať pre žiadateľa predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene, absolvovala odborný kurz na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania organizovaný Národnou bankou Slovenska alebo osobou určenou Národnou bankou Slovenska.
(9)
Žiadosť o udelenie devízovej licencie musí v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom15a) obsahovať označenie osoby, ktorá žiadosť predkladá. Zo žiadosti musí byť zrejmé, čo sa ňou požaduje, a musia v nej byť pravdivo opísané všetky rozhodujúce skutočnosti a označené dôkazy, ktorých sa žiadateľ dovoláva. V žiadosti musia byť v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom15a) a aj bez súhlasu dotknutých osôb označené iné osoby ako žiadateľ, ktoré sú vymedzené v odsekoch 3, 4 a 6 až 8, ako aj žiadateľovi známi ďalší účastníci konania. V žiadosti musia byť v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom15a) a aj bez súhlasu dotknutých osôb označení tiež prípadní zástupcovia účastníkov konania. Prílohou žiadosti musia byť listiny potrebné na rozhodnutie Národnej banky Slovenska vo veci, predovšetkým listiny, ktoré hodnoverne preukazujú a dokladujú splnenie podmienok podľa odsekov 3, 4 a 6 až 8. Žiadosť musí obsahovať aj vyhlásenie o úplnosti, správnosti, pravdivosti, pravosti a aktuálnosti predloženej žiadosti vrátane jej príloh, pričom žiadateľ zodpovedá za pravdivosť tohto vyhlásenia. Žiadosť musí obsahovať aj miesto a dátum vyhotovenia tejto žiadosti a úradne osvedčený podpis žiadateľa.
(10)
Podmienky podľa odsekov 3, 4 a 6 až 8 musia byť splnené počas celej doby platnosti devízovej licencie. Každú prípravu zmeny a zmenu podmienok alebo údajov, ktoré boli uvedené v žiadosti o udelenie devízovej licencie, je držiteľ devízovej licencie počas celej doby jej platnosti povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska hneď, ako sa o nich dozvedel. Splnenie jednotlivých podmienok, príprava ich zmeny alebo ich zmena sa preukazuje a dokladuje devízovému orgánu predovšetkým predložením listín, ktoré hodnoverne preukazujú a dokladujú splnenie, prípravu zmeny alebo zmenu príslušných podmienok.
(11)
Udelením devízovej licencie nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitného zákona.16) Osoba, ktorej bola udelená koncesná listina11) o živnostenskom oprávnení na činnosť, ktorá je predmetom devízovej licencie, je do desiatich dní odo dňa právoplatnosti tejto koncesnej listiny povinná jej úradne osvedčenú kópiu odovzdať Národnej banke Slovenska.
(12)
V devízovej licencii sa určí povolený rozsah vykonávania obchodov s devízovými hodnotami alebo poskytovania devízových peňažných služieb, čas, na ktorý sa devízová licencia udeľuje, a podmienky, ktoré je osoba, ktorej bola devízová licencia udelená, povinná dodržiavať počas celej doby platnosti devízovej licencie.
(13)
Obchodovať s devízovými hodnotami alebo poskytovať devízové peňažné služby nemôže nikto bez zodpovedajúceho rozsahu oprávnenia určeného v bankovom povolení alebo v devízovej licencii alebo v povolení vykonávať činnosť podľa osobitného zákona,14) ak tento zákon neustanovuje inak. Takéto povolenie ani devízová licencia sa nevyžadujú na devízové peňažné služby poskytované ani na obchody s devízovými hodnotami vykonávané Národnou bankou Slovenska.
(14)
Národná banka Slovenska vedie zoznam devízových miest, ktorým bola udelená devízová licencia; tento zoznam obsahuje aj rozsah devízovej licencie udelenej jednotlivým devízovým miestam. Do tohto zoznamu možno nahliadnuť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska tento zoznam uverejní aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.
(15)
Opatrením, ktoré vydáva Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov") uverejnením úplného znenia, sa môžu ustanoviť
a)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu podľa odsekov 6 až 9 a prílohy takejto žiadosti a
b)
podrobnosti o podmienkach podľa odsekov 3, 4 a 6 až 8 a o spôsobe preukazovania a dokladovania ich splnenia alebo zmeny podľa odseku 10.
DRUHÁ ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI TUZEMCA A CUDZOZEMCA
§ 7
Práva tuzemca a cudzozemca
(1)
Tuzemec sa môže zaväzovať voči cudzozemcovi a plniť záväzky z týchto vzťahov v peňažných prostriedkoch v slovenskej alebo v cudzej mene, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Tuzemec môže nadobúdať devízové hodnoty a majetok v zahraničí a dovážať a vyvážať peňažné prostriedky v slovenskej alebo v cudzej mene, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Cudzozemec môže v tuzemsku nakupovať peňažné prostriedky v cudzej mene, nadobúdať ostatné devízové hodnoty a nehnuteľnosti, dovážať a vyvážať slovenskú a cudziu menu, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 8
Devízová ohlasovacia povinnosť
(1)
Tuzemec a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní ohlásiť údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom15a) a údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú
a)
inkás, platieb a prevodov vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom okrem takých inkás, platieb a prevodov vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku, ktoré sa týkajú priamych investícií a iných investícií, finančných úverov, cenných papierov, operácií na finančnom trhu vrátane operácií vykonávaných prostredníctvom cudzozemcov,
b)
zriadenia účtov a stavu účtov v zahraničí.
(2)
Tuzemec podnikateľ a organizačná zložka cudzozemca v tuzemsku sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní ohlásiť údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom15a) a údaje o skutočnostiach, ktoré sa týkajú aktív a pasív vo vzťahu k tuzemcom v zahraničí a vo vzťahu k cudzozemcom okrem aktív a pasív vo vzťahu k organizačnej zložke cudzozemca v tuzemsku.
(3)
Centrálny depozitár cenných papierov, členovia centrálneho depozitára cenných papierov, obchodníci s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovské spoločnosti, dôchodkové správcovské spoločnosti a pobočky zahraničných správcovských spoločností sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinní Národnej banke Slovenska ohlásiť nimi evidované alebo im známe údaje o emitentoch cenných papierov a o majiteľoch cenných papierov v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom,15a) nimi evidované alebo im známe údaje o cenných papieroch vydaných emitentmi a o cenných papieroch patriacich majiteľom cenných papierov a tiež súhrnné údaje týkajúce sa cenných papierov, ktoré evidujú alebo ktoré majú v úschove, alebo ktoré sú u nich uložené, a to v členení podľa krajiny sídla emitenta alebo bydliska emitenta druhu cenného papiera, jeho splatnosti, odvetvovej klasifikácie ekonomických činností emitenta cenného papiera, a v prípade zahraničných cenných papierov aj podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností majiteľa cenného papiera.
(4)
Devízová ohlasovacia povinnosť podľa odsekov 1 až 3 sa musí plniť ohlasovaním úplných, správnych, pravdivých a aktuálnych údajov v hláseniach pre devízový orgán, ktoré sa musia bezplatne a včas predkladať devízovému orgánu priamo alebo prostredníctvom devízového miesta, a to podľa odseku 8, a tiež na vyžiadanie devízového orgánu.
(5)
Devízové miesta, prostredníctvom ktorých sa devízová ohlasovacia povinnosť plní, sú aj bez súhlasu dotknutých osôb povinné bez zbytočného odkladu odovzdať devízovému orgánu všetky informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti.
(6)
Devízové orgány a devízové miesta sú povinné nakladať s informáciami získanými v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti tak, aby sa zamedzilo ich zneužitiu. Informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti, ktoré sa týkajú jednotlivej osoby a ktoré umožňujú priamu alebo nepriamu identifikáciu tejto osoby, sa nemôžu bez písomného súhlasu osôb, ktoré tieto informácie poskytli a ktorých sa týkajú, zverejňovať ani komukoľvek oznamovať, ani použiť na iné ako štatistické účely.
(7)
Na informácie získané v rámci plnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a na zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených v odseku 6 sa vzťahujú osobitné zákony.16a)
(8)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného znenia, sa ustanoví
a)
štruktúra hlásení podľa odsekov 1 až 3, ako aj rozsah, obsah, členenie, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania takýchto hlásení vrátane metodiky na ich vypracúvanie,
b)
spôsob a termíny odovzdania informácií uvedených v odseku 5 devízovému orgánu.
§ 11
Iné povinnosti
(1)
Cezhraničné prevody peňažných prostriedkov sa môžu vykonávať len prostredníctvom Národnej banky Slovenska, prostredníctvom devízových miest v rozsahu určenom v bankovom povolení alebo v devízovej licencii na poskytovanie devízových peňažných služieb, alebo prostredníctvom platobných systémov v rozsahu určenom v povolení podľa osobitného zákona,16b) ak osobitný zákon16b) neustanovuje inak; týmto nie je dotknuté ustanovenie § 13 ods. 2.
(2)
Tuzemec a cudzozemec sú povinní predkladať devízovému miestu osobitné povolenie podľa § 39 ods. 5, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje, a doklady preukazujúce účel požadovaného prevodu a preukázať splnenie devízovej ohlasovacej povinnosti, ak ich devízové miesto vyžaduje.
(3)
Tuzemec a cudzozemec sú povinní na výzvu devízového miesta preukázať splnenie devízovej ohlasovacej povinnosti a označiť účel prevodu prijatého zo zahraničia v prípade, ak účel nie je uvedený.
§ 12
Práva a povinnosti devízových miest
(1)
Devízové miesto je povinné vyžadovať pred vykonaním príslušného prevodu, predloženie osobitného povolenia podľa § 39 ods. 5, ak sa podľa tohto zákona vyžaduje.
(2)
Devízové miesto je oprávnené vyžadovať v súvislosti s vykonaním príslušného prevodu, preukázanie splnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a predloženie dokladov preukazujúcich účel požadovaného prevodu.
(3)
Devízové miesto je oprávnené vyzvať príjemcu prevodu zo zahraničia na preukázanie splnenia devízovej ohlasovacej povinnosti a na označenie účelu príslušného prevodu v prípade, ak tento účel nie je uvedený.
(4)
Devízové miesto môže vykonať len tie operácie, ktoré sú v súlade s týmto zákonom, so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, s medzinárodnými zmluvami, ktoré vzťahy upravené týmto zákonom upravujú inak ako tento zákon a ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s devízovými licenciami, s osobitnými povoleniami podľa § 39 ods. 5.
(5)
Devízové miesto je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť príslušnému devízovému orgánu podozrenie z porušenia predpisov, zmlúv a rozhodnutí uvedených v odseku 4.
(6)
Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov, postup devízových miest pri uskutočňovaní prevodov do zahraničia a zo zahraničia a voči cudzozemcom.
§ 13
Obchodovanie s devízovými hodnotami
(1)
Obchodovať s devízovými hodnotami alebo poskytovať devízové peňažné služby možno iba v rozsahu určenom v bankovom povolení alebo v devízovej licencii, alebo v povolení vykonávať činnosť podľa osobitného zákona,14) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Osoba, ktorá je v rámci podnikania9) podľa osobitného zákona16c) oprávnená vykonávať určité obchody s devízovými hodnotami alebo poskytovať určité devízové peňažné služby, môže bez devízovej licencie vykonávať tieto obchody alebo poskytovať tieto služby len v rozsahu podľa osobitného zákona.16c)
(3)
Devízové miesto, ktoré nevykonáva činnosť na základe bankového povolenia, nemôže pri nákupe peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo pri predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene ponúkať a vykonávať bezhotovostné obchody s peňažnými prostriedkami v cudzej mene bez devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.
(4)
Devízové miesto, ktoré nevykonáva činnosť na základe bankového povolenia a ktoré pri nákupe peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo pri predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene prevzalo od klienta peňažné prostriedky v hotovosti, nemôže previesť protihodnotu týchto peňažných prostriedkov zo svojho účtu na účet klienta bez devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.
(5)
Devízové miesto, ktoré nevykonáva činnosť na základe bankového povolenia, nemôže pri nákupe peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo pri predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene prijať od klienta protihodnotu na svoj účet bezhotovostným prevodom bez devízovej licencie na vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene okrem prijatia protihodnoty pri nákupe peňažných prostriedkov v cudzej mene alebo pri predaji peňažných prostriedkov v cudzej mene prostredníctvom bankovej platobnej karty.
(6)
Devízové miesto, ktoré je oprávnené na nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti, je oprávnené aj na nákup šekov v cudzej mene za slovenskú menu a devízové miesto, ktoré je oprávnené na predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti, je oprávnené aj na predaj šekov v cudzej mene za slovenskú menu.
(7)
Vykonávať obchody s devízovými hodnotami je možné iba v prevádzkach alebo zariadeniach, ktorých užívanie bolo povolené kolaudačným rozhodnutím podľa osobitného zákona.17)
(8)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb, je povinné
a)
viesť osobitnú evidenciu vykonaných obchodov s devízovými hodnotami a osobitnú evidenciu poskytnutých devízových peňažných služieb; súčasťou takejto evidencie musia byť údaje o peňažnej hodnote a mene jednotlivých vykonaných obchodov s devízovými hodnotami a jednotlivých poskytnutých devízových peňažných služieb, údaje v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom17a) o klientoch, s ktorými sa vykonali jednotlivé obchody s devízovými hodnotami alebo ktorým sa poskytli jednotlivé devízové peňažné služby, a údaje o identifikovaní jednotlivých klientov podľa písmena c),
b)
pri vykonávaní zmenárenskej činnosti viesť kartotéku platidiel v listinnej alebo elektronickej podobe v rozsahu svojej zmenárenskej činnosti,
c)
identifikovať klienta spôsobom a v rozsahu údajov ustanovených osobitným zákonom17a) pri každom obchode s devízovými hodnotami a pri každej devízovej peňažnej službe; pri vykonávaní zmenárenskej činnosti je devízové miesto povinné takto identifikovať klienta pri každom obchode s devízovými hodnotami v hodnote prevyšujúcej 1 000 EUR, ak osobitný zákon17b) neustanovuje inak,
d)
určiť cenu, ktorú klient platí za vykonanie obchodu s devízovými hodnotami alebo za poskytnutie devízovej peňažnej služby,
e)
vo svojich prevádzkových priestoroch zreteľne sprístupniť klientom informáciu o cene podľa písmena d), postupy a lehoty vybavovania reklamácií a sťažností súvisiacich s vykonávaním obchodov s devízovými hodnotami a s poskytovaním devízových peňažných služieb vrátane informácií o nákladoch spojených s reklamáciami a o postupoch riešenia sporov podľa tohto zákona a osobitných predpisov,18)
f)
predkladať Národnej banke Slovenska údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a o poskytnutých devízových peňažných službách a údaje o ich vykonávaní a poskytovaní,
g)
pri vykonávaní bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene zabezpečiť vzájomné organizačné a personálne oddelenie dojednávania týchto obchodov, vysporiadania týchto obchodov a ich vnútornej kontroly; o týchto obchodoch je devízové miesto povinné viesť aj oddelenú analytickú evidenciu v systéme účtovníctva.
(9)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb, je povinnou osobou podľa osobitného zákona.17b)
(10)
Devízové miesto, ktorému bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami alebo na poskytovanie devízových peňažných služieb, je aj bez súhlasu dotknutých osôb povinné sprístupniť a poskytovať devízovému orgánu všetky informácie, ktoré devízové miesto má o obchodoch s devízovými hodnotami a o devízových peňažných službách vrátane údajov o klientoch a údajov o iných osobách, ktoré sa podieľali na obchodoch s devízovými hodnotami alebo na devízových peňažných službách alebo ktoré sú zodpovedné za obchody s devízovými hodnotami alebo za devízové peňažné služby.
(11)
Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov uverejnením úplného znenia, sa môžu ustanoviť podrobnosti o skutočnostiach a požiadavkách podľa odseku 8, ako aj rozsah, obsah, termíny, forma, spôsob, postup a miesto predkladania údajov o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a o poskytnutých devízových peňažných službách.
§ 19
Nadobúdanie nehnuteľností v tuzemsku
(1)
Cudzozemec s výnimkou cudzozemca, ktorý je občanom Slovenskej republiky, môže nadobudnúť vlastnícke práva k nehnuteľnostiam v tuzemsku iba
a)
dedením,
b)
pre diplomatické zastúpenie cudzieho štátu za podmienky vzájomnosti,
c)
ak ide o nehnuteľnosť nadobúdanú do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, z ktorých iba jeden je cudzozemec, alebo ak má cudzozemec nadobúdať nehnuteľnosť od manžela, súrodencov, rodičov alebo prarodičov; to neplatí, ak sa na nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vzťahuje osobitný predpis,18b)
d)
výmenou tuzemskej nehnuteľnosti, ktorú vlastní, za inú tuzemskú nehnuteľnosť, ktorej cena zistená podľa osobitného predpisu19) neprevyšuje cenu pôvodnej nehnuteľnosti zistenú podľa osobitného predpisu,19)
e)
ak má predkupné právo z titulu podielového spoluvlastníctva nehnuteľnosti;20) to neplatí, ak sa na nadobúdanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti vzťahuje osobitný predpis,18b)
f)
ak ide o stavbu, ktorú cudzozemec vystaval na pozemku vo svojom vlastníctve,
g)
ak tak výslovne ustanovuje osobitný zákon.21)
(2)
Cudzozemec, ktorý má v tuzemsku zriadenú organizačnú zložku na podnikanie podľa osobitného zákona,21a) môže okrem prípadov nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa odseku 1 nadobúdať aj vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku, ktoré sú nevyhnutné na získanie prevádzkových priestorov pre túto organizačnú zložku.
(3)
Cudzozemec so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v členskom štáte Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorý má v tuzemsku zriadenú organizačnú zložku na vykonávanie činností podľa osobitného zákona,21b) môže okrem prípadov nadobúdania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa odsekov 1 a 2 nadobúdať aj vlastnícke právo k nehnuteľnostiam v tuzemsku, ktoré sú nevyhnutné na získanie prevádzkových priestorov pre túto organizačnú zložku.
TRETIA ČASŤ
DEVÍZOVÝ DOHĽAD
§ 24
Devízový dohľad
(1)
Devízový dohľad vykonávajú v rámci svojej pôsobnosti devízové orgány; devízový dohľad plnenia ohlasovacej povinnosti podľa § 8 v subjektoch uvedených v § 4 ods. 2 vykonáva Národná banka Slovenska.
(2)
Devízový orgán kontroluje plnenie a dodržiavanie tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie. Pri tejto kontrole je oprávnený vyžadovať potrebnú súčinnosť kontrolovaných osôb, najmä predloženie potrebných dokladov a vysvetlenia.
(3)
Ak sa devízový dohľad vykonáva formou kontroly na mieste, vzťahy medzi devízovým orgánom a kontrolovanými osobami sa spravujú ustanoveniami osobitného zákona,23) ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Kontrolované osoby sú povinné v súvislosti s devízovým dohľadom poskytnúť devízovému orgánu potrebnú súčinnosť.
(5)
Ak devízový orgán pri kontrole na mieste zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby, určí23a) jej primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, prípadne prikáže ukončiť nepovolenú činnosť.
§ 24a
Opatrenia na nápravu a sankcie
(1)
Ak devízový orgán zistí nedostatky v činnosti kontrolovanej osoby spočívajúce v porušení alebo obchádzaní ustanovení tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, v nedodržaní alebo prekročení podmienok určených v devízovej licencii alebo v osobitnom povolení podľa § 39 ods. 5, môže kontrolovanej osobe podľa závažnosti, spôsobu a miery zavinenia, povahy, rozsahu a doby trvania protiprávneho konania alebo iných zistených nedostatkov
a)
uložiť opatrenie na nápravu, a to povinnosť odstrániť nedostatky v určenej lehote,
b)
obmedziť alebo pozastaviť výkon činností alebo výkon niektorej činnosti podľa devízovej licencie,
c)
odobrať devízovú licenciu,
d)
uložiť pokutu za podmienok ustanovených v odseku 2.
(2)
Pokutu podľa odseku 1 písm. d) možno uložiť
a)
za nesplnenie devízovej ohlasovacej povinnosti alebo povinnosti poskytnúť súčinnosť devízovému orgánu pri výkone devízového dohľadu až do 1 000 000 Sk,
b)
za nesplnenie depozitnej povinnosti až do 0,3 % zo sumy povinného depozita za každý čo len začatý kalendárny deň nesplnenia depozitnej povinnosti,
c)
za nesplnenie opatrenia na nápravu uloženého podľa odseku 1 písm. a) až do 500 000 Sk,
d)
za výkon nepovolenej činnosti alebo v iných prípadoch, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až c),
1.
až do 50 % zo sumy, ktorej sa týka zistený nedostatok,
2.
až do 10 000 000 Sk, ak nemožno zistiť sumu, ktorej sa týka zistený nedostatok.
(3)
Opatrenia na nápravu, pokutu a ďalšie sankcie podľa odsekov 1 a 2 možno ukladať súbežne, a to aj jedným rozhodnutím; pokutu možno ukladať aj opakovane. Ich uložením nie je dotknutá zodpovednosť podľa osobitných predpisov.16a)
(4)
Proti rozhodnutiu devízového orgánu podľa odsekov 1 a 2 možno podať rozklad. Rozklad podaný proti rozhodnutiu podľa odseku 1 písm. a) alebo b) nemá odkladný účinok.
(5)
Konanie podľa odseku 1 a 2 možno začať do jedného roka odo dňa zistenia nedostatkov, najneskôr však do troch rokov odo dňa vzniku týchto nedostatkov.
(6)
Dňom právoplatnosti rozhodnutia o odobratí devízovej licencie zaniká živnostenské oprávnenie23b) v rozsahu odobratej devízovej licencie.
(7)
Právoplatné rozhodnutie, ktoré bolo vydané podľa odseku 1 písm. a), b) alebo c), devízový orgán bez zbytočného odkladu oznámi miestne príslušnému živnostenskému úradu.
(8)
Uložená pokuta je splatná do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty a výnos z pokuty je príjmom štátneho rozpočtu.
(9)
Pokuty, ktoré uložil devízový orgán, vymáha správa finančnej kontroly príslušná podľa sídla, miesta podnikania alebo trvalého pobytu kontrolovanej osoby.
PIATA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA
§ 38
(1)
Depozitná povinnosť je povinnosť právnickej osoby a fyzickej osoby držať v záujme stability meny počas určitej doby na osobitnom účte v banke ustanovené percento objemu peňažných prostriedkov
a)
z medzibankových depozít zahraničných bánk v tuzemských bankách a v pobočkách zahraničných bánk v tuzemsku,
b)
z depozít cudzozemcov, ktorí nie sú bankou v tuzemských bankách, a v pobočkách zahraničných bánk v tuzemsku,
c)
z finančných úverov prijatých tuzemcom od cudzozemcov,
d)
získaných z emisie tuzemských dlhopisov a z ostatných cenných papierov vydaných v zahraničí, s ktorými je spojené právo na peňažné plnenie.
(2)
Počas trvania depozitnej povinnosti nemôže právnická osoba ani fyzická osoba, na ktoré sa depozitná povinnosť vzťahuje, s peňažnými prostriedkami na tomto účte voľne nakladať a nemôžu previesť svoje právo na ich výplatu na inú osobu.
(3)
Ministerstvo a Národná banka Slovenska ustanovia všeobecne záväzným právnym predpisom depozitnú povinnosť, dobu jej trvania, rozsah, osoby, ktoré sú z depozitnej povinnosti vyňaté, a ďalšie podrobnosti uplatňovania tejto povinnosti podľa odseku 1 a oznámia, v ktorej banke sa osobitný účet vedie.
§ 39
Núdzový stav v devízovom hospodárstve
(1)
Pri nepriaznivom vývoji platobnej bilancie, ktorý zásadným spôsobom ohrozuje platobnú schopnosť voči zahraničiu alebo vnútornú menovú rovnováhu Slovenskej republiky, môže vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh Národnej banky Slovenska vyhlásiť núdzový stav29) v devízovom hospodárstve. O návrhu Národnej banky Slovenska rozhodne bez zbytočného odkladu. Núdzový stav sa začína dňom, ktorým ho vláda verejne vyhlási, a končí sa dňom určeným vládou pri jeho vyhlásení, najneskôr však uplynutím troch mesiacov odo dňa jeho vyhlásenia.
(2)
V čase núdzového stavu v devízovom hospodárstve, ak je bezprostredne a vážne ohrozená platobná schopnosť Slovenskej republiky voči zahraničiu, je zakázané
a)
tuzemcom a cudzozemcom nadobúdať devízové hodnoty za slovenskú menu; zákaz sa nevzťahuje na devízové miesta,
b)
uskutočňovať akékoľvek úhrady z tuzemska do zahraničia vrátane prevodov peňažných prostriedkov medzi bankami a ich pobočkami,
c)
ukladať peňažné prostriedky na účty v zahraničí.
(3)
V čase núdzového stavu v devízovom hospodárstve, ak je vážne ohrozená vnútorná menová rovnováha Slovenskej republiky, je zakázané
a)
predávať tuzemské cenné papiere cudzozemcom,
b)
prijímať finančné úvery od cudzozemcov,
c)
zriaďovať v tuzemsku účty cudzozemcov a ukladať peňažné prostriedky na účty cudzozemcov,
d)
prevádzať peňažné prostriedky zo zahraničia medzi bankami a ich pobočkami.
(4)
Vláda pri vyhlásení núdzového stavu v devízovom hospodárstve uvedie, či ide o núdzový stav v devízovom hospodárstve, na ktorý sa vzťahujú zákazy uvedené v odseku 2 alebo v odseku 3, alebo o zákazy uvedené v oboch odsekoch. Vláda po dohode s Národnou bankou Slovenska zároveň môže vyhlásiť okruh subjektov alebo činností, na ktoré sa zákazy nevzťahujú. Vo verejnom vyhlásení sa uvedie aj údaj o tom, kde je jeho úplné znenie každému prístupné na nazretie.
(5)
Devízový orgán môže v individuálnych prípadoch z dôvodov ohrozenia života alebo zdravia osôb alebo v záujme zlepšenia platobnej bilancie a menovej stability udeliť osobitné povolenie zo zákazov podľa odseku 2 alebo odseku 3.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 40
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie a rozhodovanie devízového orgánu pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona okrem § 24 ods. 3 a 5 sa vzťahuje osobitný predpis30) s tým, že na konanie a rozhodovanie v prvom stupni pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska.
§ 41
Týmto zákonom sa preberajú do právneho poriadku Slovenskej republiky právne akty uvedené v prílohe.
§ 42
Vzťah k medzinárodným zmluvám
Ustanovenia tohto zákona sa použijú, len ak neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
§ 43
Prechodné ustanovenie
(1)
Devízové povolenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za devízové povolenia podľa tohto zákona, ak sa vydanie devízového povolenia podľa tohto zákona naďalej vyžaduje.
(2)
Osoby uvedené v § 2 písm. o) bodoch 2 a 3, ktoré vykonávajú činnosť na základe devízového povolenia podľa doterajších predpisov, sú povinné požiadať devízový orgán o vydanie devízovej licencie podľa tohto zákona najneskôr do jedného roka od nadobudnutia jeho účinnosti, inak devízové povolenie uplynutím tejto doby zaniká. Ak bola žiadosť podaná včas, devízové povolenie zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o žiadosti o vydanie devízovej licencie.
(3)
Ak sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „valuty“ alebo „devízy“, rozumejú sa tým peňažné prostriedky v cudzej mene v kurze vyhlasovanom Národnou bankou Slovenska.31)
§ 43a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2004
(1)
Súhlasné vyjadrenie Národnej banky Slovenska k vydaniu koncesnej listiny11) na zmenárenskú činnosť, ktoré bolo vydané pred 1. januárom 2004, sa od 1. januára 2004 považuje za devízovú licenciu podľa tohto zákona na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v rozsahu nákupu peňažných prostriedkov v cudzej mene za slovenskú menu v hotovosti. Na obmedzenie alebo pozastavenie výkonu činností podľa takejto devízovej licencie a na odobratie takejto devízovej licencie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
(2)
Devízové licencie vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za devízové licencie podľa tohto zákona, ak sa devízová licencia naďalej vyžaduje podľa tohto zákona. Držitelia takýchto devízových licencií sú povinní odovzdať Národnej banke Slovenska úradne osvedčenú kópiu živnostenského listu alebo koncesnej listiny11) o živnostenskom oprávnení na činnosť, ktorá je predmetom devízovej licencie, a tiež splniť podmienky a požiadavky podľa tohto zákona najneskôr do 31. decembra 2004, inak im dňom uplynutia tohto termínu devízová licencia zaniká. Devízové licencie a devízové povolenia vydané podľa doterajších predpisov, ktoré sa už naďalej nevyžadujú podľa tohto zákona, zanikajú uplynutím 31. decembra 2003.
(3)
Konania pred devízovým orgánom začaté podľa doterajších predpisov a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2004 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(4)
Hlásenia, ktorými sa podľa doterajších predpisov plní v roku 2004 devízová ohlasovacia povinnosť za rok 2003, sa zostavia a predložia podľa doterajších predpisov.
§ 44
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 528/1990 Zb. Devízový zákon v znení zákona č. 228/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 161/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z.,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva financií a Štátnej banky česko-slovenskej č. 303/1992 Zb., ktorou sa vykonáva devízový zákon,
3.
vyhláška Federálneho ministerstva financií, Štátnej banky česko-slovenskej a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 323/1990 Zb. o povoľovaní majetkových účastí na podnikaní v zahraničí a prevodov majetkových podielov devízových tuzemcov na zahraničnej právnickej osobe s podnikateľskou činnosťou na devízových cudzozemcov,
4.
§ 36 ods. 1 písm. b), ods. 4 až 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
§ 44a
Zrušujú sa:
1.
2.
opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 1. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje postup devízových tuzemcov – právnických osôb v prípade prijatia platby v devízových prostriedkoch v hotovosti v oblasti operatívnej evidencie a výkazníctva (registrované v čiastke 103/1992 Zb.),
3.
opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. júna 1994 č. 19, ktorým sa určujú podmienky pre niektoré obchody s devízovými hodnotami vykonávanými bankami (oznámenie č. 225/1994 Z. z.),
4.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 1995 č. 6, ktorým sa ustanovuje rozsah kupovaných peňažných prostriedkov v cudzej mene v hotovosti tuzemcom-fyzickou osobou (oznámenie č. 205/1995 Z. z.),
5.
opatrenie Národnej banky Slovenska z 25 septembra 1995 č. 7, ktorým sa ustanovuje rozsah ponukovej povinnosti tuzemcov-právnických osôb (oznámenie č. 206/1995 Z. z.).
§ 44b
Zrušovacie ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2004
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky a Národnej banky Slovenska č. 390/1999 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona, v znení vyhlášky č. 477/2000 Z. z. a vyhlášky č. 522/2001 Z. z.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 58 ods. 4 písm. b) sa vypúšťa slovo „a“ a na konci sa vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „a devízové priestupky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom8a),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a) znie:
„8a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1995.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH SMERNÍC
Týmto zákonom sa preberá táto smernica:
1. Smernica Rady č. 88/361/EHS z 24. júna 1988 o vykonávaní článku 67 zmluvy (Ú. v. ES L 178 z 8. 7. 1988).
2. Preklad uvedenej smernice sa nachádza v databáze centrálnej prekladateľskej jednotky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
2)
Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov v znení zákona č. 441/2001 Z. z.Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 ods. 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 2 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).
5)
§ 657 a § 658 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 509/1991 Zb.
5a)
§ 5 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 10 ods. 1 a 2 písm. a) a § 50 až 56 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad § 27 až 40a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, § 34 až 36 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, § 4 až 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, § 28 a 40 až 54a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, § 2 až 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, § 122 až 129 zákona č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení, zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
15)
§ 7 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení zákona č. 418/2002 Z. z.
16)
Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
16a)
Napríklad § 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 149/2001 Z. z., § 81 písm. e) Zákonníka práce, § 17 až 20 Obchodného zákonníka v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., § 122 Trestného zákona v znení neskorších predpisov.
16b)
Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16c)
Napríklad zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
17)
§ 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
17a)
§ 5 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17b)
Napríklad Občiansky súdny poriadok, zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18a)
Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
18b)
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
19)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení neskorších predpisov.
20)
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby v znení neskorších predpisov, zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
21a)
Zákon č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.Zákon č. 385/1999 Z. z.Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
23)
§ 36 ods. 1 až 6 a § 37 a 37a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
23b)
§ 57 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.