Chronologický register predpisov ročníka 1996

Číslo predpisu Názov predpisu
10/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe
18/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách
70/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Viedenskému dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody spôsobené jadrovou udalosťou
71/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o pristúpení Slovenskej republiky k Spoločnému protokolu k aplikácii Viedenského dohovoru a Parížskeho dohovoru
77/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o uskladňovaní výbušnín
78/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o preprave a prenášaní výbušnín v priestoroch organizácie
87/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
95/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a protokolu k zmluve
118/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
123/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
129/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá
168/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave
195/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky
209/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zriadení a podmienkach nasadenia špeciálnych zásahových skupín v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
219/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
221/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky
222/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
243/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR)
245/1996 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel
303/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu
311/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave
315/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách
341/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o osobitných podmienkach financovania a vykonávania činnosti zameranej na zamestnávanie odsúdených v strediskách vedľajšieho hospodárstva a vo vnútornej prevádzke organizačných zložiek Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
350/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky
363/1996 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzore na vyhotovenie prepravného poriadku v cestnej doprave
378/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
381/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Protidrogovom fonde
386/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov