222/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2002 do 31.08.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

222
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 4. júla 1996
o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Na výkon miestnej štátnej správy sa zriaďujú krajské úrady a okresné úrady; iným orgánom štátnej správy, obciam alebo iným právnickým osobám môže výkon miestnej štátnej správy zveriť len osobitný zákon.
(2)
Krajské úrady a okresné úrady sú právnické osoby.
(3)
Krajské úrady a okresné úrady sa vo svojej činnosti riadia Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými právnymi predpismi a v ich medziach uzneseniami vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), smernicami a ďalšími opatreniami ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Krajské úrady a okresné úrady spolupracujú s inými štátnymi orgánmi, s orgánmi územnej samosprávy a s inými právnickými osobami pri plnení spoločných úloh, najmä pri dodržiavaní zákonnosti a verejného poriadku, ochrane práv a slobôd obyvateľov, zabezpečovaní starostlivosti o zdravé životné podmienky obyvateľov a odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.
§ 2
Územné obvody krajských úradov a okresných úradov
(1)
Krajské úrady a okresné úrady vykonávajú štátnu správu vo svojich územných obvodoch. Územným obvodom krajského úradu je kraj;1) územným obvodom okresného úradu je okres.2)
(2)
Z dôvodu verejného záujmu, najmä na priblíženie štátnej správy občanom, môže krajský úrad zriadiť na výkon štátnej správy stále alebo dočasné pracovisko okresného úradu aj mimo sídla okresného úradu; zároveň určí obce patriace do pôsobnosti stáleho alebo dočasného pracoviska okresného úradu.
§ 3
Úseky štátnej správy v pôsobnosti krajských úradov a okresných úradov
(1)
Krajské úrady a okresné úrady vykonávajú štátnu správu na úseku
a)
obrany štátu,
b)
všeobecnej vnútornej správy,
c)
živnostenského podnikania
d)
požiarnej ochrany,
e)
civilnej ochrany obyvateľstva,
f)
tvorby a ochrany životného prostredia,
g)
financií, cien a správy majetku štátu,
h)
poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a poľovníctva,
i)
pozemkových úprav,
j)
štátnej veterinárnej starostlivosti,
k)
dopravy a cestného hospodárstva,
l)
verejného a koncesného obstarávania,
m)
sociálnych vecí,
n)
zdravotníctva,
o)
školstva, mládeže a telesnej kultúry,
p)
kultúry,
t)
kontroly,
u)
medzinárodnej spolupráce.
(2)
V rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona môže krajský úrad a okresný úrad vydávať pre svoj územný obvod všeobecne záväzné vyhlášky.3)
§ 4
Financovanie krajských úradov a okresných úradov
(1)
Krajské úrady a okresné úrady sú rozpočtové organizácie štátu.4)
(2)
Krajské úrady sú finančnými vzťahmi4) zapojené na štátny rozpočet. Vo vzťahu k okresným úradom vykonávajú funkciu zriaďovateľa.
(3)
Okresné úrady sú finančnými vzťahmi4) zapojené na rozpočet krajského úradu. Hospodária samostatne podľa schválených rozpočtov s prostriedkami, ktoré im určí v rámci svojho rozpočtu krajský úrad.
(4)
Rozpočet krajského úradu obsahuje, okrem jeho vlastného rozpočtu, rozpočty okresných úradov a rozpočty rozpočtových organizácií a finančné vzťahy k príspevkovým organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Rozpočet okresného úradu obsahuje, okrem jeho vlastného rozpočtu, aj rozpočty rozpočtových organizácií a finančné vzťahy k príspevkovým organizáciám v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.
(5)
Krajské úrady a okresné úrady na plnenie svojich úloh používajú predovšetkým majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“), ktorý spravujú podľa osobitného zákona.5)
§ 5
Pôsobnosť okresného úradu
(1)
Okresný úrad vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch, ak jej výkon zákon nezveruje krajskému úradu, inému orgánu štátnej správy, obci alebo inej právnickej osobe.
(2)
Okresný úrad je v prvom stupni vecne príslušný na konanie, v ktorom o právach alebo o povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti štátnej správy rozhodujú orgány štátnej správy (ďalej len „správne konanie“), ak zákon neustanovuje inak.
(3)
Okresný úrad plní ďalej tieto úlohy:
a)
zastupuje štát pri schvaľovaní koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí života obcí a pri prerokúvaní územných plánov zón,
b)
vypracúva program štátnej starostlivosti o mládež a telesnú kultúru,
c)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní pri prenesenom výkone štátnej správy rozhodovala v prvom stupni obec,6) ak osobitný zákon neustanovuje inak,
d)
poskytuje obciam odbornú pomoc pri aplikácii právnych predpisov, podľa ktorých obec plní úlohy štátnej správy,
e)
poskytuje obciam na požiadanie údaje z evidencií, ktoré vedie, ak ide o údaje, ktoré sa jej dotýkajú,
f)
upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti
g)
plní a kontroluje úlohy spojené s mobilizačnými prípravami štátu a komplexným záchranným systémom.
(4)
Okresný úrad koordinuje činnosť štátnych orgánov a obcí v okrese, ak hrozí nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej udalosti alebo počas mimoriadnej udalosti,7) ktorej pôsobenie a následky nie je možné likvidovať prostriedkami a silami jednotlivých štátnych orgánov, obcí a iných právnických osôb alebo fyzických osôb. Ak hrozí nebezpečenstvo vzniku mimoriadnej udalosti alebo počas trvania mimoriadnej udalosti, je prednosta okresného úradu oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy vedúcim štátnych orgánov, starostom obcí, štatutárnym orgánom právnických osôb a jednotlivým občanom, ktoré smerujú k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu následkov mimoriadnej udalosti.
§ 6
Pôsobnosť krajského úradu
(1)
Krajský úrad vykonáva štátnu správu na jednotlivých úsekoch podľa prílohy tohto zákona alebo ak to ustanoví osobitný zákon.
(2)
Krajský úrad plní ďalej tieto úlohy:
a)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konajú okresné úrady, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
b)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovanej okresnými úradmi,
c)
zastupuje štát pri prerokúvaní územného plánu obce,
d)
koordinuje súčinnosť okresných úradov v kraji s inými štátnymi orgánmi v kraji vo veciach plnenia spoločných úloh štátu,
e)
plní a kontroluje úlohy spojené s mobilizačnými prípravami štátu a komplexným záchranným systémom.
(3)
Krajský úrad koordinuje činnosť okresných úradov, iných štátnych orgánov a obcí v kraji počas ohrozenia života alebo zdravia občanov alebo majetku v dôsledku nebezpečenstva vzniku mimoriadnej udalosti7) alebo po vzniku mimoriadnej udalosti, ktorej pôsobenie alebo následky nemožno likvidovať prostriedkami a silami okresného úradu alebo iných štátnych orgánov v okrese. V uvedených prípadoch je prednosta krajského úradu oprávnený ukladať úlohy a vydávať príkazy prednostom okresných úradov, vedúcim iných štátnych orgánov a starostom obcí v kraji.
§ 7
Krajský úrad a okresný úrad v rozsahu svojej pôsobnosti môžu nadväzovať vzťahy s orgánmi verejnej správy iných štátov, najmä na účel vzájomnej výmeny skúseností pri zabezpečovaní úloh štátnej správy. Postup pri nadväzovaní tejto spolupráce ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky.
Organizácia krajského úradu a okresného úradu
§ 8
(1)
Krajský úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta. Prednostu krajského úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra vnútra.
(2)
Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta. Prednostu okresného úradu vymenúva a odvoláva vláda.
(3)
Krajský úrad a okresný úrad zriaďujú pre jednotlivé úseky štátnej správy (§ 3 ods. 1) odbory. Na zabezpečenie činnosti krajského úradu a okresného úradu zriaďujú ďalšie organizačné útvary. Odbory a ďalšie organizačné útvary sa môžu členiť na oddelenia.
(4)
Krajský úrad a okresný úrad určujú počty zamestnancov odborov a ďalších organizačných útvarov, ak osobitný zákon neustanovuje inak.7a)
(5)
S prihliadnutím na rozsah svojich úloh môže krajský úrad so súhlasom ministerstva vnútra a príslušných ministerstiev odbory zlúčiť alebo odbor rozdeliť.
(6)
S prihliadnutím na rozsah svojich úloh môže okresný úrad so súhlasom krajského úradu a príslušného ministerstva odbory zlúčiť alebo odbor rozdeliť.
(7)
Vedúceho odboru krajského úradu vymenúva a odvoláva prednosta krajského úradu po prerokovaní s príslušným ministrom alebo s vedúcim iného ústredného orgánu štátnej správy.
(8)
Vedúceho odboru okresného úradu vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu po prerokovaní s prednostom krajského úradu.
§ 9
Odbory krajského úradu a okresného úradu konajú a rozhodujú v administratívnoprávnych veciach na jednotlivých úsekoch štátnej správy samostatne, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 3 ods. 2).
§ 10
Splnomocňovacie ustanovenie
Vláda vydá nariadenie, ktoré ustanoví osobitné kvalifikačné predpoklady na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.
§ 11
Riadenie štátnej správy vykonávanej krajskými úradmi a okresnými úradmi
(1)
Štátnu správu vykonávanú krajskými úradmi a okresnými úradmi riadi a kontroluje vláda.
(2)
Ministerstvá, do ktorých pôsobnosti patria úseky štátnej správy vykonávanej krajskými úradmi a okresnými úradmi,
a)
riadia výkon štátnej správy uskutočňovanej krajskými úradmi a okresnými úradmi na jednotlivých úsekoch štátnej správy vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich používaní, vypracúvaním koncepcií rozvoja úseku štátnej správy a preskúmavaním rozhodnutí podľa osobitných predpisov a kontrolujú tento výkon,
b)
spolupracujú s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pri hodnotení činnosti krajských úradov a okresných úradov, pri príprave opatrení týkajúcich sa ich výstavby a činnosti, pri odbornej príprave zamestnancov krajských úradov a okresných úradov, pri určovaní skladby pracovných funkcií na krajských úradoch a okresných úradoch,
c)
podieľajú sa na zostavení návrhu súhrnu rozpočtov krajských úradov a vyjadrujú sa k zmene jeho záväzných úloh, záväzných limitov a záväzných ukazovateľov.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a)
koordinuje podľa rozhodnutí vlády činnosť ministerstiev pri riadení a kontrole výkonu štátnej správy uskutočňovanej krajskými úradmi a okresnými úradmi a pri budovaní a realizácii automatizovaného informačného systému miestnej štátnej správy,
b)
určuje v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, príslušnými ministerstvami a krajskými úradmi počty zamestnancov jednotlivých krajských úradov a okresných úradov v rámci limitov schválených vládou,
c)
usmerňuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami krajské úrady a okresné úrady pri utváraní odborov a ďalších organizačných útvarov,
d)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými ministerstvami odbornú prípravu zamestnancov krajských úradov a okresných úradov a určuje skladbu pracovných funkcií krajských úradov a okresných úradov,
e)
riadi a kontroluje spisovú službu na krajských úradoch a okresných úradoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak.8)
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
§ 12
Zrušujú sa
a)
okresné úrady a obvodné úrady,
b)
okresné úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia,
c)
oblastné lesné úrady a lesné úrady,
d)
okresné veterinárne správy,
e)
pozemkové úrady,
f)
školské správy,
g)
katastrálne úrady,
h)
okresné správy Zboru požiarnej ochrany a obvodné správy Zboru požiarnej ochrany.
§ 13
(1)
Pôsobnosť orgánov miestnej štátnej správy uvedených v § 12 vymedzená zákonmi a inými právnymi predpismi prechádza dňom účinnosti tohto zákona na okresný úrad, ak ju tento zákon v prílohe nezveruje krajskému úradu.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú z doterajších
a)
okresných úradov a obvodných úradov,
b)
okresných úradov životného prostredia a obvodných úradov životného prostredia,
c)
oblastných lesných úradov a lesných úradov,
d)
okresných veterinárnych správ,
e)
pozemkových úradov,
f)
školských správ, v ktorých pôsobnosti sú základné školy, základné umelecké školy a školské zariadenia, okrem školských zariadení uvedených v odseku 3 (ďalej len „školská správa pre základné školy“),
g)
správ katastra,
h)
okresných správ Zboru požiarnej ochrany a obvodných správ Zboru požiarnej ochrany
na novozriadené okresné úrady, v ktorých územnom obvode mali sídlo, s výnimkou práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov uvedených v odsekoch 3, 4 a 5.
(3)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú z doterajších
a)
okresných úradov,
b)
okresných úradov životného prostredia,
c)
oblastných lesných úradov,
d)
okresných veterinárnych správ,
e)
pozemkových úradov,
f)
školských správ, v ktorých pôsobnosti sú stredné školy, špeciálne školy, špeciálne materské školy, špeciálne výchovné zariadenia, školské hospodárstva pri stredných odborných učilištiach a stredných odborných školách, školské výpočtové strediská, záujmovo-vzdelávacie zariadenia, okrem jazykových škôl pri základných školách, domovy mládeže a školské jedálne a jedálne v internátnych zariadeniach, ktoré sú súčasťou týchto škôl a školských zariadení (ďalej len „školská správa pre stredné školy“),
g)
katastrálnych úradov,
ktoré mali sídlo v sídle kraja, na novozriadené krajské úrady s výnimkou práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov uvedených v odseku 4.
(4)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov týkajúce sa zariadení bez právnej subjektivity, ku ktorým doteraz vykonávali zriaďovateľskú funkciu
a)
okresné úrady a obvodné úrady,
b)
oblastné lesné úrady a lesné úrady,
c)
okresné veterinárne správy,
d)
pozemkové úrady,
e)
školské správy pre stredné školy a školské správy pre základné školy,
f)
katastrálne úrady,
prechádzajú na ten krajský úrad alebo okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú a na ktorý prešla zriaďovateľská funkcia k týmto zariadeniam.
(5)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov týkajúce sa vedľajších požiarnych staníc, ktoré sú súčasťou okresných správ Zboru požiarnej ochrany, prechádzajú na okresný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.
(6)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov týkajúce sa dojčenských ústavov a detských domovov v doterajšej zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky alebo častí zdravotníckych zariadení s takýmto predmetom činností, prechádzajú na detské domovy v zriaďovateľskej pôsobnosti krajských úradov na úseku sociálnych vecí.
§ 14
(1)
V okrese, v ktorom ku dňu účinnosti tohto zákona nie je možné zriadiť okresný úrad najmä z dôvodu nedostatočných priestorových, personálnych alebo organizačných podmienok, vykonáva štátnu správu do jeho zriadenia okresný úrad susediaceho okresu, ktorý určí Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(2)
V prípade podľa odseku 1 prechádzajú na okresný úrad určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky aj práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov, majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov, ktoré mali prejsť na okresný úrad, ktorý nebol zriadený.
§ 15
Do 31. decembra 1996 sú krajské úrady finančnými vzťahmi zapojené na rozpočet Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
§ 15a
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov krajských úradov, ktorých pôsobnosť prechádza s účinnosťou od 1. januára 2002 a od 1. apríla 2002 na samosprávne kraje, prechádzajú na samosprávne kraje. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a samosprávnymi krajmi.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov, ktorých pôsobnosť prechádza s účinnosťou od 1. januára 2002 a od 1. apríla 2002 na samosprávne kraje, prechádzajú na ten samosprávny kraj, na ktorého území má okresný úrad sídlo. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi okresnými úradmi a samosprávnymi krajmi.
(3)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov na úseku vedenia matrík prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2002 na obec, ktorá je matričným úradom.
(4)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov okresných úradov na úseku opatrovateľskej služby prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2003 na obec, v ktorej má občan, ktorému sa poskytuje opatrovateľská služba, trvalý pobyt, alebo na ten samosprávny kraj, na ktorého území je obec, ktorá neposkytuje opatrovateľskú službu.
(5)
Práva a povinnosti štátnych zamestnancov vykonávajúcich činnosti, ktoré prejdú po 1. apríli 2002 z krajských úradov a z okresných úradov na samosprávne kraje a na obce, upravuje osobitný zákon.
(6)
Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vo verejnej službe vykonávajúcich činnosti, ktoré prejdú po 1. apríli 2002 z krajských úradov na samosprávne kraje, upravuje osobitný zákon.
(7)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zariadení bez právnej subjektivity, ku ktorým vykonával zriaďovateľskú funkciu krajský úrad alebo okresný úrad, prechádzajú na ten samosprávny kraj alebo obec, v ktorom územnom obvode sa nachádza a na ktorý prešla zriaďovateľská funkcia k týmto zariadeniam.
§ 16
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 572/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 487/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národ- nej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z.,
2.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 548/1990 Zb., ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov,
3.
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 549/1990 Zb. o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb. sa dopĺňa takto:
§ 13 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ministerstvo vnútra môže poveriť jeden štátny okresný archív plnením úloh na úseku archívnictva aj pre územný obvod iného susediaceho okresného úradu.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 48 ods. 4 sa na konci pripájajú slová „s tým, že úlohy okresných volebných komisií plní Slovenská volebná komisia.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 13/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:
㤠17a
Občiansky preukaz ostáva v platnosti do času v ňom uvedenom aj vtedy, ak sa zmenil názov okresu miesta narodenia z dôvodu zmeny územného a správneho usporiadania podľa osobitného zákona.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu8) znie:“.
„8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 tretia veta znie: „Pracovisko matričného úradu mimo jeho sídla zriaďuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.“.
2.
V § 9 posledná veta znie: „Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roku odovzdá matričnému úradu v sídle okresného úradu.“.
3.
Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý znie:
㤠37a
Pracoviská matričného úradu zriadené mimo sídla matričného úradu podľa doterajších predpisov zostávajú nezmenené.“.
Čl. VI
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 48 sa slovo „zašle“ nahrádza slovami „zasiela v mesačných intervaloch“.
2.
§ 66b a § 66c vrátane nadpisov znejú:
㤠66b
Pôsobnosť okresného úradu
Okresný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.
§ 66c
Pôsobnosť krajského úradu
Krajský úrad
a)
spolupracuje so živnostenskými spoločenstvami, komorami a inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti živnostenského podnikania v jeho územnom obvode,
b)
vedie v informačnom systéme41a) evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení okresnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti.“.
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva sa mení takto:
1.
V § 8 ods. 1 sa slová „subjektov uvedených v § 7 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovom „kraja“.
2.
§ 13 a § 14 vrátane nadpisov znejú:
㤠13
Pôsobnosť krajského úradu
(1)
Krajský úrad
a)
vypracúva analýzu možného ohrozenia osôb a majetku na území kraja pre prípad mimoriadnej udalosti,
b)
koordinuje plnenie úloh a opatrení obmedzujúcich nepriaznivé vplyvy na ľudí a majetok v prípadoch uvedených pod písmenom a),
c)
uplatňuje stavebnotechnické požiadavky na stavby z hľadiska požiadaviek civilnej ochrany a rozhoduje o zrušení zariadení na účely civilnej ochrany,
d)
vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
e)
riadi a kontroluje plnenie úloh civilnej ochrany v pôsobnosti okresných úradov,
f)
organizuje preventívnovýchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
g)
riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti okresného úradu,
h)
plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti okresného úradu,
i)
zabezpečuje úlohy ustanovené pre civilnú ochranu za brannej pohotovosti štátu,
j)
vypracúva v súčinnosti s okresnými úradmi plán ochrany obyvateľstva,
k)
zabezpečuje vyrozumenie osôb a varovanie obyvateľstva.
(2)
Krajský úrad vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu na území kraja, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje územný obvod okresného úradu, a neodkladne vyžaduje prostredníctvom ministerstva vnútra vyhlásenie mimoriadnej situácie, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje jeho územný obvod.
§ 14
Pôsobnosť okresného úradu
(1)
Okresný úrad
a)
vypracúva analýzy územia okresu z hľadiska možných mimoriadnych udalostí, ktoré by ohrozovali životy, zdravie a majetok,
b)
vypracúva plán ochrany obyvateľov v súčinnosti s právnickými osobami a fyzickými osobami a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom im ukladá úlohy,
c)
riadi a organizuje prípravu na civilnú ochranu,
d)
vypracúva a vedie dokumentáciu civilnej ochrany,
e)
riadi z odbornej stránky a kontroluje plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb v civilnej ochrane,
f)
v spolupráci s inštitúciami s humanitným poslaním14) organizuje a vykonáva preventívnovýchovnú a propagačnú činnosť v civilnej ochrane,
g)
rozhoduje o povinnosti utvárať jednotky, zariadenia a osobitné pracoviská civilnej ochrany pre potreby územia,
h)
riadi záchranné, lokalizačné a likvidačné práce, ak nepatria do pôsobnosti iných orgánov štátnej správy alebo právnických osôb a obcí,
i)
plánuje, vyhlasuje, riadi a zabezpečuje evakuáciu, ak nepatrí do pôsobnosti právnických osôb, fyzických osôb alebo obcí,
j)
riadi a kontroluje hospodárenie s materiálom civilnej ochrany a zabezpečuje vybavenie obyvateľstva okresu prostriedkami individuálnej ochrany,
k)
zabezpečuje úlohy ustanovené pre civilnú ochranu za brannej pohotovosti štátu.
(2)
Okresný úrad vyhlasuje a odvoláva ohrozenie, stav núdze a neodkladne vyžaduje prostredníctvom krajského úradu vyhlásenie mimoriadnej situácie, ak rozsah mimoriadnej udalosti presahuje jeho územný obvod, a zabezpečuje vyrozumenie osôb a varovanie obyvateľstva. O vyhlásení ohrozenia, stavu núdze a mimoriadnej situácie informuje okresnú vojenskú správu a vojenské útvary.
(3)
Okresný úrad poskytuje obciam pri plnení úloh v civilnej ochrane pomoc a upozorňuje ich na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti.“.
Čl. IX
Zákon Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „okresné úrady životného prostredia a“.
2.
V § 2 písm. h) znie:
„h)
zabezpečuje zvyšovanie odbornej prípravy pracovníkov Slovenskej inšpekcie životného prostredia aj overovanie ich odbornej spôsobilosti.“.
3.
§ 3 sa vypúšťa.
4.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a zastupuje štát pri prerokúvaní územných plánov obcí“.
5.
V § 4 sa vypúšťa odsek 4.
6.
V § 5 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
7.
V § 9 ods. 3 sa slová „príslušný úrad životného prostredia“ nahrádzajú slovami „príslušná inšpekcia“.
8.
V prílohe A sa vypúšťa 29. bod.
9.
V prílohe B sa vypúšťa 13. bod.
Čl. XI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z. sa mení takto:
V § 15 ods. 1 znie:
„(1)
Pokuty uložené krajskými úradmi, okresnými úradmi a inšpekciou vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.15)“.
Čl. XII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny sa mení takto:
1.
V § 51 písm. f) sa vypúšťajú slová „a g) tohto zákona (s výnimkou súhlasu na zriaďovanie zoologických kútikov)“.
2.
V § 53 písm. e) sa vypúšťajú slová „f), g) (len na zriaďovanie zoologických kútikov), k)“ a slovo „i)“.
3.
V § 53 písm. f) znie:
„f)
dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. c), g), h), i), j), k) a o), § 9 ods. 2 písm. a), b), c), f) a g) a § 9 ods. 3 tohto zákona,“.
4.
V § 54 písm. d) znie:
„d)
dáva súhlas podľa § 7 písm. a), f), g), h), i), j), k), m) a o), § 13 ods. 2 písm. c), d), g), i), j), k), l) a m) a § 14 ods. 2 písm. b), c) a e) až l) tohto zákona, “.
5.
V § 54 písm. e) znie:
„e)
dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. a), b), d), e), f), l), m) a n) a § 9 ods. 2 písm. d), e), h) a i) tohto zákona,“.
Čl. XIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 131/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 25 sa vypúšťa odsek 2 vrátane prílohy č. 1 a doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
2.
V § 26 sa vypúšťa odsek 3.
3.
V § 27 sa vypúšťajú odseky 2 a 3; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
Čl. XIV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 4 v druhej vete sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „krajskému úradu“.
2.
V § 13 ods. 6 znie:
„(6)
Rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav (odseky 3 a 4) sa oznamuje verejnou vyhláškou.6)“.
3.
V § 13 sa vypúšťa odsek 7.
4.
§ 33 sa vypúšťa.
Čl. XVII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 119/1996 Z. z. o koncesnom obstarávaní sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 písm. g) sa slová „Ministerstvu výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „krajskému úradu“ a slovo „ministerstva“ sa nahrádza slovami „krajského úradu“.
2.
V § 7 ods. 1 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“.
3.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Dohľad
Krajský úrad vykonáva dohľad nad koncesným obstarávaním, pričom najmä
a)
dohliada na dodržiavanie tohto zákona a upozorňuje na zistené nedostatky ústredný orgán štátnej správy alebo obec, do ktorých pôsobnosti patrí obstarávateľ, s cieľom vykonať nápravu,
b)
dohliada na pripravenosť stavieb, pri ktorých koncesiu udeľuje vláda.“.
4.
Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý znie:
㤠24a
Ministerstvo metodicky usmerňuje obstarávateľov a poskytuje odbornú pomoc ostatným ústredným orgánom štátnej správy a obciam.“.
Čl. XVIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. d) sa slová „okresné úrady a obvodné úrady1)“ nahrádzajú slovami „krajské úrady a okresné úrady1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu1) znie:
„1) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 2 ods. 1 písm. a) znie:
„a)
vypracúva koncepciu sociálneho zabezpečenia,“.
3.
§ 2 ods. 1 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
odborne riadi služby sociálnej starostlivosti.“.
4.
V § 2 sa vypúšťa odsek 5.
5.
Nadpis nad § 9 znie:
„Krajské úrady a okresné úrady“.
6.
§ 9 znie:
㤠9
Miestnymi orgánmi štátnej správy na výkon štátnej správy v oblasti sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok, ktorú podľa tohto zákona alebo podľa osobitných predpisov11) nevykonávajú iné orgány sociálneho zabezpečenia alebo iné organizácie,10) a na plnenie ďalších úloh podľa osobitných predpisov12) sú krajské úrady a okresné úrady.1)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11) a 12) znejú:
„11)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 134/1995 Z. z.
12)
Napríklad zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 10 ods. 1 sa slová „Okresné úrady a obvodné úrady pri vykonávaní sociálnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „Krajské úrady a okresné úrady pri vykonávaní pôsobnosti podľa § 9“.
8.
V § 10 ods. 2 sa slová „Okresné úrady a obvodné úrady“ nahrádzajú slovami „Krajské úrady a okresné úrady“ a za slovo „starostlivosť“ sa vkladajú slová „a na štátne sociálne dávky“.
9.
§ 11 sa vypúšťa.
10.
Nadpis druhej hlavy v druhej časti znie:
„PÔSOBNOSŤ KRAJSKÝCH ÚRADOV A OKRESNÝCH ÚRADOV“.
11.
Nadpis prvého dielu druhej hlavy znie:
„PÔSOBNOSŤ KRAJSKÉHO ÚRADU “.
12.
V § 17 sa slová „Okresný úrad“ nahrádzajú slovami „Krajský úrad“.
13.
V § 17 písm. a) a b) znejú:
„a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy v oblasti sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok uskutočňovaný okresnými úradmi vo svojom územnom obvode,
b)
vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni konal a rozhodoval okresný úrad, obec alebo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,“.
14.
V § 17 písm. f) znie:
„f)
zostavuje rozpočet príjmov a výdavkov za oblasť sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok a rozdeľuje finančné prostriedky v oblasti sociálnej starostlivosti a štátnych sociálnych dávok pre okresné úrady a zariadenia,“.
15.
§ 18 znie:
㤠18
Krajský úrad pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti
a)
vedie prehľad
1.
detí, pre ktoré je potrebné dlhodobo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, ak túto nemožno zabezpečiť v rámci okresu,
2.
občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, pre ktorých neboli vhodné deti v rámci okresu,
b)
sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu detí s občanmi, ktorí spĺňajú podmienky na jednotlivé formy náhradnej rodinnej starostlivosti, v prípadoch uvedených v písmene a) a na tento účel spolupracuje s ostatnými krajskými úradmi.“.
16.
§ 19 sa vypúšťa.
17.
Nadpis druhého dielu druhej hlavy znie:
„PÔSOBNOSŤ OKRESNÉHO ÚRADU“.
18.
§ 20 znie:
㤠20
Okresný úrad
a)
rozhoduje
1.
v naliehavých prípadoch o okamžitom umiestnení dieťaťa do náhradnej výchovy nahrádzajúcej výchovu rodičov dovtedy, kým rozhodne súd,28)
2.
o výchovných opatreniach podľa osobitných predpisov,29)
3.
o bezúročných pôžičkách,
4.
o príspevku na výživu dieťaťa,30) o peňažných dávkach a vecných dávkach pre deti v pestúnskej starostlivosti a o pomoci deťom, ktoré nie sú občanmi Slovenskej republiky,
5.
o opakovaných peňažných dávkach a vecných dávkach nezaopatreným deťom, rodičom nezaopatrených detí a tehotným ženám,
6.
o prídavkoch na deti a o príplatku k prídavkom na deti podľa osobitného predpisu,31)
7.
v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
8.
o ďalších opatreniach podľa osobitných predpisov,12)
b)
poskytuje
1.
prídavky na deti a príplatok k prídavkom na deti podľa osobitného predpisu,32)
2.
poradenskú starostlivosť pri riešení rodinných a sociálnych problémov,
3.
výchovnú starostlivosť rodinám, v ktorých je ohrozená výchova a vývoj detí, a rodinám, z ktorých boli deti vyňaté z dôvodu zlyhania výchovnej funkcie rodiny, na účely jej obnovy a deťom s poruchami správania,
c)
pri organizovaní náhradnej rodinnej starostlivosti
1.
vyhľadáva občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
2.
vedie prehľad detí, pre ktoré je potrebné dlhodobo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, a prehľad občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
3.
zabezpečuje v súčinnosti s centrom prípravu občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť,
4.
sprostredkúva nadviazanie osobného vzťahu detí s občanmi, ktorí spĺňajú podmienky na jednotlivé formy náhradnej rodinnej starostlivosti,
5.
sleduje vývoj detí v náhradnej rodinnej starostlivosti, v ústavnej výchove a ochrannej výchove,
6.
predkladá krajskému úradu prehľad detí, pre ktoré je potrebné dlhodobo zabezpečiť náhradnú rodinnú starostlivosť, ak táto nebola zabezpečená v okrese, a prehľad občanov vhodných vykonávať náhradnú rodinnú starostlivosť, pre ktorých neboli vhodné deti v rámci okresu,
d)
vykonáva funkciu opatrovníka maloletých,33)
e)
navrhuje súdu nariadenie a zrušenie ústavnej výchovy,34) zrušenie výchovných opatrení uložených súdom, obmedzenie, prípadne pozbavenie rodičovských práv,35)
f)
oznamuje a podáva správy súdu a iným štátnym orgánom o výchovných a rodinných pomeroch detí,
g)
zúčastňuje sa na trestnom konaní proti mladistvým.36)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28), 29), 30), 31), 32), 33), 34), 35) a 36) znejú:
„28)
§ 46 Zákona o rodine.
29)
§ 43 ods. 2 Zákona o rodine.
30)
§ 100 Zákona o rodine,
§ 74 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
31)
§ 10 ods. 4 písm. a) bod 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.
32)
§ 9 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.
33)
§ 79 ods. 2 a § 83 ods. 2 Zákona o rodine.
34)
§ 45 ods. 3 Zákona o rodine.
35)
§ 44 Zákona o rodine.
36)
§ 291 až 301 Trestného poriadku.“.
19.
V § 21 sa slová „Obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“.
20.
V § 21 písm. a), b) a c) znejú:
„a)
rozhoduje
1.
o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za ňu,
2.
v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
3.
o bezúročných pôžičkách,
4.
o jednorazových a opakovaných účelových peňažných dávkach,
5.
o opakovaných peňažných dávkach na úhradu zvýšených životných nákladov,
6.
o opakovanej peňažnej dávke pri starostlivosti o blízku a inú osobu,
b)
vedie evidenciu
1.
detí a mladistvých, ktorí pre svoje zdravotné postihnutie vyžadujú trvalú alebo dlhodobú komplexnú koordinovanú starostlivosť,
2.
ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktorým sa poskytujú dávky a služby sociálnej starostlivosti,
c)
koordinuje starostlivosť o deti a mladistvých postihnutých na zdraví tým, že navrhuje príslušným orgánom opatrenia na zlepšenie zdravotnej, výchovno-vzdelávacej starostlivosti a sociálnej starostlivosti a sleduje ich plnenie s cieľom riešiť individuálne potreby a osobnostný rozvoj detí a mladistvých postihnutých na zdraví.“.
21.
§ 22 znie:
㤠22
Okresný úrad v oblasti starostlivosti o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc,37)
a)
rozhoduje
1.
o peňažných dávkach a vecných dávkach,
2.
o bezúročných pôžičkách,
3.
v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
b)
poskytuje občanom, ktorí potrebujú osobitnú pomoc,37) výchovnú a poradenskú starostlivosť na účely poskytovania pomoci na prekonanie ich životnej situácie a ich spoločenskej integrácie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu37) znie:
„37)
§ 90 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
22.
§ 23 znie:
㤠23
Okresný úrad v oblasti starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov
a)
rozhoduje
1.
o peňažných dávkach a vecných dávkach,
2.
o bezúročných pôžičkách,
3.
v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhodovalo zariadenie sociálnej starostlivosti, ktorého je zriaďovateľom,
b)
poskytuje spoločensky neprispôsobeným občanom výchovnú a poradenskú starostlivosť na účely ich resocializácie a spoločenskej integrácie,
c)
koordinuje činnosť štátnych orgánov a iných právnických osôb, ktoré pôsobia v starostlivosti o spoločensky neprispôsobených občanov vo svojom územnom obvode.“.
23.
Nadpis oddielu 5 druhého dielu druhej hlavy znie:
„Ďalšia pôsobnosť okresného úradu“.
24.
V § 23a sa slová „Obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“.
25.
V § 23b sa slová „Obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“ a slová „okresného úradu“ sa nahrádzajú slovami „krajského úradu“ .
26.
V § 24 písm. e) sa slová „obvodným úradom“ nahrádzajú slovami „okresným úradom“.
27.
V § 24 písm. f) sa slová „obvodnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
28.
V § 24 písm. g) 2. bod znie:
„2.
súdu nariadenie a zrušenie ústavnej výchovy,34) zrušenie výchovných opatrení uložených súdom, obmedzenie, prípadne pozbavenie rodičovských práv,35)“.
29.
V § 24 písm. g) 3. bode sa slová „obvodnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
30.
V § 24 písm. h) v 1. bode sa slová „obvodnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
31.
V § 24 sa dopĺňa písmeno ch), ktoré znie:
„ch) využíva prídavky na deti a príplatok k prídavkom na deti, ktoré jej poukázal príslušný orgán podľa osobitného predpisu38a) na výchovu a výživu detí, na ktoré boli poukázané.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu38a) znie:
„38a)
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z.“.
32.
V § 25 písm. a) sa vypúšťa 4. bod.
33.
V § 25 písm. e) sa slová „obvodnému úradu“ nahrádzajú slovami „okresnému úradu“.
34.
V § 25 písm. g) znie:
„g)
môže prenechať do nájmu alebo do výpožičky objekt zariadenia sociálnej starostlivosti a zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb, ktoré zriadila, vrátane jeho vybavenia, pozemku a príslušenstva, krajskému úradu alebo okresnému úradu na účel po- skytovania služieb sociálnej starostlivosti,“.
35.
V § 25 sa vypúšťa písmeno ch).
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno ch).
36.
§ 27 znie:
㤠27
(1)
Na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti krajské úrady zriaďujú a kontrolujú ako rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie39) tieto zariadenia:
a)
ústavy sociálnej starostlivosti,
b)
detské domovy.
(2)
Na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti okresné úrady zriaďujú a kontrolujú tieto zariadenia:
a)
domovy pre matky s deťmi,
b)
osobitné zariadenia na výkon pestúnskej starostlivosti,
c)
stanice opatrovateľskej služby pre deti,
d)
azylové centrá a prechodné ubytovne, najmä pre občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc, a pre spoločensky neprispôsobených občanov,
e)
zariadenia opatrovateľskej služby pre ťažko zdravotne postihnutých občanov a starých občanov, najmä
1.
stanice opatrovateľskej služby,
2.
zariadenia opatrovateľskej služby na dlhodobý pobyt,
3.
zariadenia na denný pobyt.
(3)
Na poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti obce zriaďujú a kontrolujú tieto zariadenia:
a)
samostatné jedálne s vlastnou kuchyňou pre dôchodcov,
b)
kluby dôchodcov,
c)
strediská osobnej hygieny,
d)
práčovne opatrovateľskej služby.
(4)
Krajské úrady a okresné úrady môžu zriaďovať a kontrolovať aj ďalšie zariadenia sociálnej starostlivosti.
(5)
Zariadenia sociálnej starostlivosti môže zriaďovateľ účelne a vhodne spájať.
(6)
Zariadenia sociálnej starostlivosti uvedené v odsekoch 2 až 4 možno zriadiť ako rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie39) alebo ako zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré nemôžu vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa.
(7)
Právnické osoby a fyzické osoby môžu zriaďovať aj ďalšie zariadenia na poskytovanie sociálnych služieb.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu39) znie:
„39)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.“.
37.
§ 29 sa vypúšťa.
38.
§ 30 znie:
㤠30
(1)
O prijatí do ústavu, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby rozhoduje ústav. Ústav uzatvára s občanom dohodu o druhu a rozsahu služieb poskytovaných v ústave a vypláca vreckové.
(2)
O prijatí do zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré bolo zriadené ako rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby rozhoduje zariadenie sociálnej starostlivosti. O prijatí do zariadenia sociálnej starostlivosti, ktoré nemôže vo vlastnom mene nadobúdať práva a zaväzovať sa, o skončení pobytu v ňom a o úhrade za poskytované služby rozhoduje krajský úrad alebo okresný úrad, ktorý zariadenie zriadil.
(3)
Na konanie a rozhodovanie podľa odsekov 1 a 2 prvej vety sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Ústav a zariadenie sociálnej starostlivosti má pri rozhodovaní podľa odsekov 1 a 2 prvej vety postavenie správneho orgánu.
(4)
O úhrade za starostlivosť, ktorá sa poskytuje deťom v detskom domove, rozhoduje detský domov. Detský domov vypláca deťom aj vreckové.“.
39.
V § 31 ods. 1 sa slová „v § 27 ods. 1 písm. a) až e) a písm. h) č. 1 až 3“ nahrádzajú slovami „v § 27 ods. 1 a 2“.
40.
V § 31 ods. 2 znie:
„(2)
Na prevod správy majetku štátu a prenechanie majetku štátu do nájmu alebo do výpožičky právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré poskytujú sociálne služby,27a) sa vyžaduje súhlas ministerstva, ak správu majetku štátu prevádza alebo majetok štátu prenecháva do nájmu alebo do výpožičky krajský úrad, alebo súhlas krajského úradu, ak správu majetku štátu prevádza alebo majetok štátu prenecháva do nájmu alebo do výpožičky okresný úrad.“.
41.
V § 33 sa slová „Obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „Okresný úrad“.
42.
V § 34 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „§ 22 písm. c)“.
43.
V § 35 ods. 1 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“.
44.
V § 36 ods. 2 sa slová „okresných úradov a obvodných úradov“ nahrádzajú slovami „krajských úradov a okresných úradov“ a slová „okresného úradu alebo obvodného úradu“ slovami „krajského úradu alebo okresného úradu“.
45.
V § 36 ods. 3 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „krajský úrad“, slová „obvodný úrad“ slovami „okresný úrad“, slovo „okresnom“ slovom „krajskom“ a slovo „obvodnom“ slovom „okresnom“.
46.
V § 37 ods. 3 sa slová „okresné úrady“ nahrádzajú slovami „krajské úrady“ a slová „obvodné úrady“ slovami „okresné úrady“.
47.
V § 39 písm. b) sa za slová „nákladov za pobyt“ vkladajú slová „a výšky vreckového“.
48.
§ 39 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
rozsah a bližšie podmienky starostlivosti a výchovy v detských domovoch, vrátane úhrady za túto starostlivosť a výšky vreckového, ako aj podrobnosti o zriaďovaní, činnosti a prevádzke detských domovov.“.
Čl. XIX
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 110/1990 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 1/1991 Zb., zákona č. 46/1991 Zb., zákona č. 246/1991 Zb., zákona č. 306/1991 Zb., zákona č. 578/1991 Zb., zákona č. 116/1992 Zb., zákona č. 235/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 7/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 59/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 97/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 240/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 71/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 195/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 365/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 135/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 137/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 73 ods. 6 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
starostlivosť a výchovu v detských domovoch.“.
2.
Za § 74 sa vkladá § 74a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠74a
Starostlivosť a výchova detí v detských domovoch
(1)
Detské domovy poskytujú starostlivosť a výchovu nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie pre deti od 0 do 18 rokov ich veku a ďalej až do osamostatnenia, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku.
(2)
Starostlivosť v detských domovoch na účely tohto zákona zahŕňa stravovanie, bývanie, zaopatrenie, osobné vybavenie, kultúrnu, rekreačnú a poradenskú starostlivosť. Súčasťou starostlivosti v detských domovoch je odborná liečebno-výchovná starostlivosť zameraná na odstránenie sociálnej zanedbanosti a psychosociálnych porúch vývinu.
(3)
Detské domovy zabezpečujú aj poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
(4)
Za osamostatnenie sa na účely tohto zákona považuje zabezpečenie si bývania alebo ubytovania.
(5)
Do detského domova sa prijímajú deti na základe rozhodnutia súdu o ústavnej výchove alebo na základe rozhodnutia o okamžitom umiestnení dieťaťa do náhradnej výchovy nahrádzajúcej výchovu rodičov dovtedy, kým rozhodne súd.10a)
(6)
Detské domovy si môžu zriadiť sieť rodín, ktoré profesionálne vykonávajú náhradnú starostlivosť, a sieť samostatných výchovných skupín ako svoje organizačné súčasti.
(7)
Rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má k dieťaťu vyživovaciu povinnosť, alebo dieťa, ktorému sa v detskom domove poskytuje starostlivosť a výchova a ktoré má vlastný príjem, platí úhradu za starostlivosť v detskom domove.
(8)
Dieťaťu, ktorému sa v detskom domove poskytuje starostlivosť a výchova a ktoré nie je poberateľom dôchodku z dôchodkového zabezpečenia, ani nemá iný vlastný príjem alebo k nemu nemá nikto vyživovaciu povinnosť, sa poskytuje mesačne vreckové.
(9)
Vreckové sa poskytuje aj dieťaťu, ktorému sa v detskom domove poskytuje starostlivosť a výchova, ak rodič dieťaťa alebo iná osoba, ktorá má k dieťaťu vyživovaciu povinnosť, si túto povinnosť neplní; voči tomuto rodičovi alebo voči inej osobe je vreckové pohľadávkou.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a) znie:
„10a)
§ 46 Zákona o rodine.“.
3.
V § 90 ods. 1 sa slová „obvodné úrady“ nahrádzajú slovami „príslušné štátne orgány“.
Čl. XX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 písm. d) sa slová „v dojčenských ústavoch“ nahrádzajú slovami „v detských domovoch“.
2.
V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo okresný úrad“.
3.
V § 24 ods. 1 znie:
„(1)
Zdravotníckymi zariadeniami sú
a)
ambulancie vrátane ambulancií v ústavoch sociálnej starostlivosti a ambulancií v detských domovoch,
b)
agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
c)
zdravotné strediská,
d)
špecializované zariadenia ambulantnej starostlivosti,
e)
polikliniky,
f)
nemocnice a nemocnice s poliklinikou I. typu,
g)
nemocnice s poliklinikou II. a III. typu a fakultné nemocnice,
h)
vysokošpecializované odborné ústavy,
i)
liečebne pre dlhodobo chorých a geriatrické centrá,
j)
psychiatrické liečebne a psychiatrické nemocnice,
k)
odborné liečebné ústavy,
l)
lekárne, výdajne zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb,
m)
zariadenia na hromadnú výrobu liečiv,
n)
zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami,
o)
zariadenia na výchovu, výučbu a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a na prípravu iných odborných pracovníkov na výkon práce v zdravotníctve,
p)
kontrolné a referenčné zdravotnícke zariadenia,
r)
zdravotnícke vedeckovýskumné a vývojové pracoviská,
s)
kúpeľné liečebne.
4.
V § 24 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2) Zriaďovateľom štátnych zdravotníckych zariadení uvedených v písmenách a), b), c), e), f), i) a l) sú krajské úrady. Zriaďovateľom ostatných zdravotníckych zariadení je ministerstvo.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5.
V § 31 ods. 2 sa slová „nemocnicu, špecializované zariadenie ústavnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „nemocnice a nemocnice s poliklinikou I. typu, nemocnice s poliklinikou II. a III. typu a fakultné nemocnice, vysokošpecializované odborné ústavy, liečebne pre dlhodobo chorých a geriatrické centrá, psychiatrické liečebne a psychiatrické nemocnice, odborné liečebné ústavy, zariadenia na hromadnú výrobu liečiv a zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami“.
6.
V § 32 ods. 3 písm. d) znie:
„d)
vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o priestorovom a technickom vybavení, ak ide o prevádzkovanie lekárne, zariadenia na hromadnú výrobu liečiv, zariadenia na zásobovanie liečivami, zdravotníckymi pomôckami a zdravotníckymi potrebami, alebo o výdajňu zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych potrieb,“.
7.
V § 76 sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a slová „okresný úrad“ sa nahrádzajú slovami „krajský úrad“ a upravia sa do príslušného tvaru.
8.
Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:
㤠80a
Zdravotnícke zariadenia uvedené v § 24 ods. 1 písm. m) a n), ktoré nemajú na túto činnosť povolenie vydané ministerstvom, sú povinné požiadať do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona o vydanie povolenia podľa § 31 ods. 2.“.
9.
Tam, kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny obvodný lekár, rozumie sa tým štátny okresný lekár; kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny okresný lekár, rozumie sa tým štátny krajský lekár.
Čl. XXI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí sa mení takto:
1.
V celom texte zákona sa slová „obvodný úrad“ nahrádzajú slovami „okresný úrad“ a slová „okresný úrad“ sa nahrádzajú slovami „krajský úrad“.
2.
Tam, kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny obvodný hygienik, rozumie sa tým štátny okresný hygienik; kde sa v tomto zákone a v iných právnych predpisoch používa názov štátny okresný hygienik, rozumie sa tým štátny krajský hygienik.
Čl. XXII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku sa mení takto:
1.
V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a v detskom domove“.
2.
V § 17 písm. c) sa vypúšťajú slová „v dojčenských ústavoch a“.
Čl. XXIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 84/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 vrátane nadpisu znie:
㤠2
Orgány štátnej správy v školstve
Štátnu správu na úseku škôl a školských zariadení1) podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
riaditeľ školy a riaditeľ (vedúci) školského zariadenia,2)
b)
okresný úrad,
c)
krajský úrad,
d)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
e)
iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon.1)“.
2.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
„Pôsobnosť krajského úradu a okresného úradu
§ 4
(1)
V pôsobnosti krajského úradu sú
a)
stredné školy a stredné odborné učilištia,
b)
špeciálne školy,
c)
špeciálne materské školy (materské školy pre deti mentálne, zmyslovo alebo telesne postihnuté a pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou),
d)
špeciálne výchovné zariadenia (reedukačné detské domovy, reedukačné domovy pre mládež, diagnostické centrá, liečebno-výchovné sanatóriá),
e)
školské hospodárstva pri stredných odborných školách,
f)
záujmovo-vzdelávacie zariadenia okrem jazykových škôl pri základných školách,
g)
domovy mládeže,
h)
školské jedálne a školské kuchyne, kuchyne a jedálne v internátnych zariadeniach, ktoré sú súčasťou škôl a školských zariadení uvedených v písmenách a) až g),
i)
strediská odbornej praxe,
j)
školské výpočtové strediská,
k)
pedagogicko-psychologické poradne pre stredné školy,
l)
centrálne výrobne jedál pre školské stravovanie a strediská školského stravovania.
(2)
V pôsobnosti okresného úradu sú základné školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem školských zariadení uvedených v odseku 1.“.
3.
V § 5 a v celom texte zákona sa slová „školská správa“ nahrádzajú slovami „krajský úrad a okresný úrad“ a upravia sa do príslušného tvaru.
4.
V § 5 ods. 5 sa vypúšťa písm. c).
Doterajšie písmená d) až m) sa označujú ako písmená c) až l).
5.
V § 5 ods. 5 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m)
vykonávajú školskú inšpekciu.“.
6.
V § 5 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.
7.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „a inšpekčné centrá“.
8.
V § 6 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená d) a e).
9.
V § 6 ods. 3 písm. d) znie:
„d)
rozpisuje metodickým centrám a ďalším organizáciám zriadeným ministerstvom finančné prostriedky vyčlenené zo štátneho rozpočtu na ich činnosť a kontroluje efektívnosť ich využívania,“.
10.
V § 8 ods. 1 posledná veta znie: „Školská inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá.“.
11.
V § 8 ods. 2 sa za slovo „ministerstvo“ vkladá čiarka a slová „krajský úrad a okresný úrad“.
12.
V § 11 sa vypúšťa odsek 2 a zrušuje sa číslovanie odsekov.
13.
§ 21 sa vypúšťa.
Čl. XXIV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach sa mení takto:
1.
V § 14 ods. 4 v 1. riadku sa vypúšťajú slová „detský domov“.
2.
§ 15 sa vypúšťa.
Čl. XXVIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 druhá veta znie: „Miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra sú okresné úrady a krajské úrady.“.
2.
V § 12 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená c) až e).
3.
§ 16 znie:
㤠16
Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o organizácii práce a o úschove spisov a manipulácii s nimi na úseku katastra na okresných úradoch a krajských úradoch.“.
4.
§ 17 sa vypúšťa.
5.
V § 22 ods. 1 znie:
„(1)
V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu hranice pozemkov, obce alebo hranice katastrálneho územia, o prešetrovaní zmien údajov katastra, o oprave chýb v katastrálnom operáte, o obnove katastrálneho operátu, o štandardizácii geografických názvov, o zmenách názvov katastrálnych území a o zmenách hraníc katastrálnych území.“.
6.
§ 58, 60 až 62 sa vypúšťajú.
7.
Za § 67 sa vkladajú § 67a, 67b, 67c a 67d, ktoré znejú:
㤠67a
Revízia údajov katastra
(1)
Právnická osoba zriadená úradom podľa potreby reviduje zhodu údajov katastra s právnym stavom a so skutočným stavom. Revízia údajov katastra sa vykonáva v súčinnosti štátnych orgánov a obcí a za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb.
(2)
Revíziu údajov katastra začne právnická osoba zriadená úradom oznámením obci, na ktorej území bude revízia údajov katastra prebiehať.
(3)
Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku revízie údajov katastra. V takom prípade môžu podať informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce, vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.
(4)
Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo ak nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, práve k nehnuteľnosti, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce.
(5)
Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na revízii údajov katastra nie je nevyhnutná, môže táto osoba podať potrebné informácie písomne.
(6)
O výsledku revízie údajov katastra sa spíše zápis; ak sú zistené rozdiely, právnická osoba zriadená úradom vyzve podľa § 19 vlastníkov alebo iné oprávnené osoby na ich odstránenie.
(7)
Výsledok revízie údajov katastra nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.
(8)
Na revíziu údajov katastra sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)
§ 67b
Dôvody a spôsoby obnovy katastrálneho operátu
(1)
Obnovu katastrálneho operátu začne právnická osoba zriadená úradom alebo iná osoba na návrh okresného úradu so súhlasom úradu. Cieľom obnovy katastrálneho operátu je vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu.
(2)
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním sa začne, ak sa katastrálny operát stane na ďalšie používanie nespôsobilým, pretože geometrické určenie nehnuteľností a ich polohové určenie pre veľký počet zmien v dôsledku nárokov na presnosť alebo na mierku mapy už nevyhovujú požiadavkám evidovania nehnuteľností, alebo ak sa stratí, zničí alebo poškodí katastrálny operát alebo jeho časti.
(3)
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním spočíva v zisťovaní priebehu hraníc územno-správnych jednotiek, hraníc katastrálnych území, hraníc pozemkov vymedzených právami k nehnuteľnostiam, hraníc druhov pozemkov a pôdorysov stavieb (ďalej len „zisťovanie priebehu hraníc“).
(4)
Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť skrátenou formou, ak katastrálna mapa vyhovuje svojou presnosťou a ak je potrebné doplniť ju o jej číselné vyjadrenie. Pri obnove katastrálneho operátu alebo jeho časti skrátenou formou sa nezisťuje priebeh hraníc a nevykonávajú sa geodetické činnosti v teréne. Katastrálny operát alebo jeho časť možno obnoviť skrátenou formou len so súhlasom úradu.
(5)
Ak sa katastrálny operát alebo jeho časť stanú nespôsobilými na ďalšie používanie v dôsledku opotrebovania a právny stav ani skutočný stav sa nezmenili a nie sú ani iné dôvody na obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním alebo na obnovu katastrálneho operátu alebo jeho časti skrátenou formou, katastrálny operát alebo jeho časť sa obnovia vyhotovením duplikátu platného stavu.
(6)
Obnovu katastrálneho operátu novým mapovaním, prípadne skrátenou formou, začne okresný úrad oznámením obci, na ktorej území sa obnova katastrálneho operátu bude vykonávať.
(7)
Obnova katastrálneho operátu nadväzuje na platný katastrálny operát. Výsledok obnovy katastrálneho operátu nemá vplyv na vznik, zmenu ani na zánik práv k nehnuteľnostiam.
§ 67c
Zisťovanie priebehu hraníc
(1)
Priebeh hraníc zisťuje komisia zložená zo zástupcov odboru katastra príslušného okresného úradu, právnickej osoby zriadenej úradom alebo inej osoby, obce, na ktorej území sa priebeh hraníc zisťuje, orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, orgánov ochrany lesného pôdneho fondu a ďalších orgánov a právnických osôb určených právnickou osobou zriadenou úradom alebo inou osobou. Ak obnova katastrálneho operátu prebieha v oblasti, kde sú pozemky súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, je členom komisie aj zástupca osôb hospodáriacich na dotknutých pozemkoch. Ak sa zisťovanie priebehu hraníc dotýka pozemkov štátnych dráh, letísk, diaľnic, štátnych ciest a prístavov, je členom komisie spravidla aj zástupca právnickej osoby, ktorá tieto nehnuteľnosti spravuje. Predsedom komisie je zástupca odboru katastra príslušného okresného úradu.
(2)
Priebeh hraníc sa zisťuje za účasti vlastníkov a iných oprávnených osôb alebo ich zástupcov. Ak bolo vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe doručené predvolanie do vlastných rúk alebo verejnou vyhláškou, jeho neprítomnosť nie je na prekážku obnovy katastrálneho operátu. V takom prípade môže informácie o nehnuteľnostiach, právach k nehnuteľnostiam, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách podať zástupca obce, ako aj vlastníci susedných nehnuteľností a iné oprávnené osoby.
(3)
Ak adresa vlastníka alebo inej oprávnenej osoby nie je známa alebo nie je známe, či taká osoba existuje, podá informácie o nehnuteľnosti, práve k nehnuteľnosti, vlastníkoch a o iných oprávnených osobách zástupca obce.
(4)
Ak priama účasť vlastníka alebo inej oprávnenej osoby na zisťovaní priebehu hraníc nie je nevyhnutná, môže vlastník alebo iná oprávnená osoba podať potrebné informácie písomne.
(5)
Ak vzniknú rozpory v tvrdení vlastníkov a iných oprávnených osôb o priebehu hraníc pozemkov, za hodnoverné sa považujú hranice vyznačené v platnom katastrálnom operáte; zmena takto zisteného priebehu hraníc je prípustná len na podklade právoplatného rozhodnutia súdu. Ak je priebeh hraníc predmetom súdneho sporu, vyznačia sa hranice v katastrálnom operáte ako sporné.
(6)
Pri zisťovaní priebehu hraníc sa zisťujú aj ďalšie údaje katastra potrebné na evidovanie nehnuteľností.
(7)
O výsledku zisťovania priebehu hraníc spíše komisia zápisnicu, ktorú okrem jej členov podpíšu aj prítomní vlastníci a iné oprávnené osoby alebo ich zástupcovia.
§ 67d
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií
(1)
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií novým mapovaním nadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc a vykonáva sa spravidla na celom katastrálnom území.
(2)
Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií skrátenou formou nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne; nadväzuje na výsledky transformácie grafickej mapy do jej číselného vyjadrenia.
(3)
Súčasťou nového súboru geodetických informácií je mapa veľkej mierky, ktorá sa po skončení obnovy katastrálneho operátu stane katastrálnou mapou.
(4)
Vyhotovenie duplikátu platného stavu súboru geodetických informácií a súboru popisných informácií alebo ich častí nenadväzuje na zisťovanie priebehu hraníc ani na vykonávanie geodetických činností v teréne.“.
Čl. XXIX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
rozhoduje o územných obvodoch pobočiek, ich sídlach a o zriaďovaní pobočiek,“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).
2.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.
Čl. XXX
Detské domovy sú špeciálne výchovné zariadenia v pôsobnosti krajského úradu a dojčenské ústavy sú zdravotnícke zariadenia, ktorých zriaďovateľmi sú krajské úrady do 1. januára 1997.
Čl. XXXI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia; články I § 13 ods. 6, XVIII § 27 ods. 1 písm. b) a § 30 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov, XIX, XX § 5 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, XXII a XXIV nadobúdajú účinnosť 1. januára 1997.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
Pôsobnosť krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy
Por. čís. Úsek štátnej správy Právny predpis Paragraf Pôsobnosť
3.   zák. č. 40/1961 Zb. v znení neskorších predpisov § 19 ods. 1 ukladá povinnosti štátnym orgánom, hospodárskym, spoločenským a iným organizáciám i občanom v súvislosti s prípravami alebo preskúšavaním opatrení pre čas brannej pohotovosti štátu
4. všeobecná vnútorná správa Občiansky zákonník § 20i ods. 2 vedie register záujmových združení právnických osôb
5.   zák. SNR č. 63/1973 Zb. v znení neskorších predpisov § 5 ods. 1 písm. b), §6, § 16, § 17 povoľuje, zrušuje a zastavuje konanie a vykonáva kontrolu a dozor nad dodržiavaním zákona pri verejnej zbierke, ktorá sa má konať na území kraja alebo jeho časti, ak nie je príslušný okresný úrad
6.   zák. NR SR č. 40/1993 Z. z. § 9 ods. 7 rozhoduje o prepustení zo štátneho zväzku
7.     §11 vydáva osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky
8.     § 8 ods. 1 preberá žiadosti o udelenie štátneho obcianstva Slovenskej republiky
9.     § 19 vedie evidenciu o udelení a strate štátneho občianstva Slovenskej republiky
10.   zák. NR SR č. 154/1994 Z. z. § 3 ods. 2 vykonáva dozor nad vedením matrík
11.     § 18 ods. 3 overuje úradný výpis z matriky určený na použitie v cudzom štáte, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak
12.     §26 vydáva súhlas na vykonanie záznamu rozhodnutia úradov a súdov cudzích krajín do matriky
13. živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa zák. č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 66c písm. a) spolupracuje so živnostenskými spoločenstvami, komorami a inými neštátnymi inštitúciami, ktoré pôsobia v oblasti živnostenského podnikania v jeho územnom obvode
14.     § 66c písm. b) vedie v informačnom systéme evidenciu podnikatelov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení okresnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti
15. živnostenské podnikanie a ochrana spotrebiteľa zák. NR SR č. 274/1993 Z. z. §5 vyhlasuje na území príslušného okresu predaj obmedzeného množstva výrobkov v prípade, ak je vážne ohrozené zásobovanie obyvateľstva životne dôležitými výrobkami
40. tvorba a ochrana životného prostredia -štátna vodná správa zák. SNR č. 135/1974Zb. § 4 ods. 1 písm. a) a príloha povoľuje vypúštanie odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd a s tým súvisiace odbery vôd
41.     § 4 ods. 1 písm. b) povoľuje odber podzemných a povrchových vôd pre potreby verejných vodovodov, ktoré presahujú územie jedného okresu alebo sa dotýkajú záujmov viacerých okresov
42.     § 4 ods. 1 písm. c) povoľuje odber na zavlažovanie pozemkov vo výmere nad 1 000 hektárov
43.     § 4 ods. 1 písm. d) povoľuje odber geotermálnych vôd a odber a iné nakladanie s vodami osobitne významné z hľadiska štátnej vodohospodárskej bilancie a povoľuje súvisiace vypúštanie odpadových vôd
44.     § 4 ods. 1 písm. e) povoľuje zachytávanie povrchových vôd v nádržiach s celkovým objemom 1 milión m3 alebo s výškou hrádzového telesa nad 8 m od dna základového výpustu vrátane vodohospodárskych diel a zariadení umožnujúcich využitie vodnej energie
45. tvorba a ochrana životného prostredia -štátna vodná správa zák. SNR č. 135/1974Zb. § 4 ods. 1 písm. f) povoľuje stavby na ochranu pred povodnami presahujúce územie jedného okresu a vodohospodárske diela na vodných cestách zriadované na plavebné účely alebo ovplyvňujúce podmienky plavby
46.     § 4 ods. 1 písm. g) povoľuje vodohospodárske diela odvodnovacích sústav vo výmere nad 2 000 hektárov
47.     § 4 ods. 1 písm. h) povoľuje vodohospodárske diela, ktoré umožňujú ním povolované nakladanie s vodami
48.     § 4 ods. 2 písm. a) rozhoduje v prípadoch, v ktorých je príslušný povolovať vodohospodárske dielo, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tohto vodohospodárskeho diela, prípadne povoleného nakladania s vodami
49.     § 4 ods. 2 písm. b) rozhoduje vo vodohospodárskych veciach hranicných vodných tokov po prerokovaní s ministerstvom životného prostredia a ak rozhodnutie má vplyv na priebeh, povahu alebo vyznacenie štátnej hranice, aj s ministerstvom vnútra
50.     § 4 ods. 3 písm. a) riadi a usmerňuje podla smerného vodohospodárskeho plánu nakladania s vodami a ich ochranu, ako aj ostatné vodohospodárske veci v kraji
51.     § 4 ods. 3 písm. b) určuje zátopové územia pri vodohospodársky významných vodných tokoch v prípadoch, ktoré si vyhradí po prerokovaní s príslušnými okresnými úradmi
52.     § 4 ods. 3 písm. c) schvaľuje kanalizačné poriadky verejných kanalizácií, pri ktorých povoľuje vypúštanie odpadových vôd
53.     § 4 ods. 3 písm. d) vydáva súhlas na stavby, zariadenia, prípadne činnosti, ak sa vykonávajú na vodných cestách
54.     § 4 ods. 3 písm. e) vyjadruje sa v prípadoch, v ktorých je príslušný vydávať povolenie alebo súhlas, vo veciach hraničných vodných tokov sa vyjadruje po prerokovaní s ministerstvom životného prostredia
55.     § 4 ods. 3 písm. g) robí v mimoriadnej situácii, najmä pri nedostatku vody a pri havarijnom zhoršení akosti vôd, opatrenia patriace do pôsobnosti okresných úradov, a to v prípadoch presahujúcich územný obvod alebo možnosti okresných úradov
56.     § 6 ods. 2, § 7 rozhoduje v pochybnostiach o miestnej príslušnosti okresného úradu na povolenie vodohospodárskeho diela a o príslušnosti v prípadoch, ak ten istý žiadateľ požaduje súčasné vydanie niekoľkých povolení, na vydanie ktorých sú príslušné vodohospodárske orgány rôznych stupnov
57. tvorba a ochrana životného prostredia -štátna vodná správa zák. SNR č. 135/1974Zb. § 10 ods. 1 a 2 dozerá v rozsahu svojej pôsobnosti na dodržiavanie ustanovení vodného zákona a zákona o štátnej správe vo vodnom hospodárstve a na dodržiavanie ním vydaných rozhodnutí a ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov
58.     § 10 ods. 4 vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti technicko-bezpečnostný dozor nad vodohospodárskymi dielami, ktorých stav by mohol ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetku
59.     § 15 ods. 1 a 2 vedie vodohospodársku evidenciu ním vydaných povolení, súhlasov, vyjadrení a iných rozhodnutí
60.   vyhl. č. 34/1977Zb. §5 udeľuje výnimku zo zákazu plavby motorových plavidiel na povrchových vodách
74.   zák. NR SR č. 287/1994 Z. z. § 12 ods. 2, § 16 ods. 1, § 17 ods. 1, § 18 ods. 1, §22, § 34 ods. 1 a 5, § 35 až 37, § 39 vyhlasuje, mení alebo zrušuje chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku a ich ochranné pásmo, súkromné chránené územie, chránený strom a jeho ochranné pásmo
75.     § 15, § 19 ods. 8 vydáva návštevný poriadok národného parku a návštevný poriadok sprístupnenej jaskyne a priepasti
76.     § 20 ods. 2 povoľuje výnimky z podmienok ochrany
77.     § 27 ods. 6 vydáva osobitné oprávnenie pre právnické osoby a fyzické osoby, ktorých cinnosť je zameraná na vyhladávanie, výskum, prieskum, ťažbu, zber, poznávanie alebo ochranu nerastov a skamenelín
78.     § 38 ods. 2 obstaráva označenie tých chránených častí prírody, ktoré vyhlasuje
79.     §41 obstaráva programy starostlivosti o prírodu a krajinu kraja, programy záchrany chránených areálov, prírodných rezervácií, prírodných pamiatok a chránených druhov ohrozených na území kraja, územné priemety ochrany prírody a krajiny kraja a projekty regionálneho územného systému ekologickej stability
80.     § 44 ods. 1 vyberá vstupné za vjazd a zotrvanie s motorovým vozidlom v chránenom území alebo za vstup do jeho vybraných častí prírody
81.     § 49 ods. 1 vedie v rozsahu svojej pôsobnosti informácie o ochrane prírody a krajiny (pôsobnosť aj okresného úradu)
82. tvorba a ochrana životného prostredia -ochrana prírody a krajiny zák. NR SR č. 287/1994 Z. z. § 53 písm. a) riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny v kraji
83.     § 53 písm. c) vykonáva krajské revízie stavu osobitne chránených častí prírody a krajiny
84.     § 53 písm. i) ak sú na to závažné dôvody, môže si vyhradiť pôsobnosť okresného úradu vo veciach podľa § 8 ods. 2 až 4 a § 63 ods. 1 zákona NR SR c. 287/ 1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, ak si ju už nevyhradilo ministerstvo podľa § 51 písm. h)
85.     § 53 písm. j) vydáva pre územie kraja všeobecne záväzné vyhlášky vo veciach ochrany prírody a krajiny
86.     § 53, § 54 dáva súhlas podľa § 7 písm. b), c), d), l) a n), § 13 ods. 2 písm. b), e), í), h), n) a o), § 14 ods. 2 písm. d) a m), § 19 ods. 6, § 34 ods. 3 a § 42 ods. 1
87.       dáva vyjadrenie podľa § 9 ods. 1 písm. c), g), h), i), j), k) a o), § 9 ods. 2 písm. a), b), c), f) a g) a § 9 ods. 3
88.       rozhoduje podľa § 5 ods. 4, § 14 ods. 4 a 5, § 17 ods. 5, § 35 ods. 5, § 42 ods. 2, 5 a 6, § 67 ods. 1 a 3 (pôsobnosť aj okresného úradu)
89.     §55 vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona NR SR c. 287/ 1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonávanie, ako aj nad dodržiavaním ním vydaných rozhodnutí a ukladá opatrenia na odstránenie skrytých nedostatkov a pokuty (pôsobnosť aj okresného úradu)
90.     § 58 ods. 1 a 4 ustanovuje a odvoláva stráž prírody a určuje z jej radov členov, ktorí sú oprávnení držať a nosiť zbraň
91. tvorba a ochrana životného prostredia -ochrana ovzdušia zák. SNR č. 134/1992Zb. v znení neskorších predpisov § 4 ods. 1 písm. a) určuje podľa § 14 ods. 3 zákona o ovzduší emisné limity pre jestvujúce veľké zdroje znečistovania ovzdušia
92.   § 4 ods. 1 písm. b) dáva súhlas podľa § 1 1 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší na návrhy územnoplánovacej dokumentácie veľkého územného celku
 
93.     § 4 ods. 1 písm. c) určuje spôsob vyhlasovania varovného a regulačného opatrenia všeobecne záväznou vyhláškou a je oprávnený vyhradiť si jeho vyhlasovanie, ak smogová situácia presahuje územie pôsobnosti okresného úradu; pritom spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy zdravotníctva
94. tvorba a ochrana životného prostredia -ochrana ovzdušia zák. SNR č. 134/1992Zb. v znení neskorších predpisov § 4 ods. 1 písm. d) sprístupňuje informácie verejnosti v rozsahu podľa § 13 zákona o ovzduší a zverejňuje najviac do šiestich mesiacov nasledujúceho roka informácie o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní
95.     § 4 ods. 2 vydáva vo veciach ochrany ovzdušia pre územný obvod svojej pôsobnosti všeobecne záväzné vyhlášky
96.     § 4 ods. 3 písm. a) a b) nariadi podľa § 12 ods. 2 zákona o ovzduší obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania ovzdušia, ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania
- nesplní pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo poškodení kvality ovzdušia povinnosti vyplývajúce z § 7 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší okrem povinnosti informovať orgán ochrany ovzdušia, štátneho okresného hygienika a verejnosť,
- prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 12 ods. 1 alebo podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ovzduší
97.     § 4 ods. 3 písm. c) - opätovne poruší povinnosti, za porušenie ktorých mu už bola uložená pokuta podľa § 18 ods. 10 zákona o ovzduší
99.   zák. SNR č. 100/1977Zb. v znení neskorších predpisov § 27 písm. a) dáva súhlas podľa § 5 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom územných plánov zón (mimorekreačných zón) , podľa § 6 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na určenie dobývacích priestorov, ktorými má byť dotknutý lesný pôdny fond a lesné porasty, a podľa § 7 ods. 2 zákona o lesoch k návrhom na prerokovanie projektovej úlohy trás smerových a líniových stavieb, len ak trasa prechádza lesmi viacerých regiónov
100.     § 27 písm. b) sleduje hospodárenie v lesoch z hladiska zabezpecovania funkcií lesov a z hladiska rozvoja oblasti a vyjadruje sa ku koncepciám rozvoja lesného hospodárstva
101.     § 27 písm. c) urcuje casti lesov podla užívania podla § 2a ods. 3
102.     § 27 písm. d) povoluje alebo urcuje vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu na dobu kratšiu ako 10 rokov podla § 3 ods. 2
103.     § 27 písm. e) schvaluje zásady pre vyhotovenie lesných hospodárskych plánov podla § 3 ods. 1
104.     § 27 písm. í) schvaluje podla § 3 ods. 5 lesné hospodárske plány, kontroluje ich dodržiavanie a povoluje ich zmeny
105.     § 27 písm. g) vyhlasuje podla § 6 ochranné lesy a lesy osobitného urcenia
106. polnohospodárstva, lesného hospodárstva a polovníctva zák. SNR č. 100/1977Zb. v znení neskorších predpisov § 27 písm. h) ukladá podla § 21 ods. 2 opatrenia v prípade mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd v lesoch, ak tieto okolnosti a škody presahujú územný obvod okresného úradu alebo jeho možnosti
107.     § 27 písm. i) vedie evidenciu odborných lesných hospodárov, vydáva osvedcenia na výkon ich cinnosti a rozhoduje o odobratí osvedcenia
108. pozemkové úpravy zák. č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 21b ods. 1 rozhoduje v pochybnostiach o tom, kto je povinnou osobou podla § 5 a§ 16 ods. 2
109.   zák. SNR č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 13 ods. 4 rozhoduje o námietkach proti projektu pozemkových úprav
153. zdravotníctvo zák. NR SR č. 272/1994 Z. z. § 21 písm. a) odborne usmerňuje činnost štátnych okresných hygienikov
154.     § 21 písm. b) riadi a vykonáva štátny zdravotný dozor
155.     § 21 písm. c) vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu okresného úradu
156.     § 21 písm. d) je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje štátny okresný hygienik
157.     § 21 písm. e) zriaduje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti na prácu s jedmi, na prácu s látkami používanými pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii, na zaobchádzanie so zdrojmi ionizujúceho žiarenia a na nákup, predaj a spracovanie húb a vydáva osvedcenia o odbornej spôsobilosti na tieto cinnosti
158.     § 21 písm. f) spolupracuje s príslušnými odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávatelov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku ochrany zdravia
191. školstvo, mládež a telesná kultúra zák. SNR č. 542/1990 Zb. v znení neskorších predpisov § 5 ods. 8 zabezpecuje zhromaždovanie, predspracovanie a prenos informácií, ako aj ich uchovávanie a spracúvanie v rámci jednotného informacného systému na urcenom území; na tento úcel zriaduje so súhlasom ministerstva školské výpoctové strediská
192.   zák. NR SR č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov § 5 ods. 4 vykonáva štátnu správu na úseku špeciálnych materských škôl
193.     §7 vykonáva štátnu správu na úseku starostlivosti o domovy mládeže
194.     § 9 až 19 vykonáva štátnu správu na úseku špeciálnych výchovných zariadení
195.     §21 vykonáva štátnu správu na úseku pedagogicko-psychologickej poradne
196.     § 26 až 29 vykonáva štátnu správu na úseku záujmovo-vzdelávacích zariadení okrem jazykových škôl pri základných školách
197.     §31 až 35 vykonáva štátnu správu na úseku zariadení školského stravovania
198.     § 36 až 38 vykonáva štátnu správu na úseku zariadení praktického vyucovania
199.     §41 vykonáva štátnu správu na úseku školských výpoctových stredísk
202.   zák. SNR c. 109/1961 Zb. v znení neskorších predpisov § 8 ods. 2 zriaduje a zrušuje múzeá a galérie, ktorých význam presahuje rámec obce
224. kontrola zák. NR SR č. 10/1996 Z. z. § 1 ods. 1 písm. b) kontroluje plnenie úloh štátnej správy
1)
§ 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
2)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z.
3)
Čl. 123 Ústavy Slovenskej republiky.Čl. V zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe.
4)
§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
7)
§ 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
7a)
§ 46c ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení neskorších predpisov.
8)
Napríklad § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.