243/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.08.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

243
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 1993 sa uskutočnila notifikácia sukcesie Slovenskej republiky do Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR), uzavretej 30. septembra 1957 v Ženeve (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.), s platnosťou od 1. januára 1993.
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky ďalej oznamuje, že v súlade s článkom 14 tejto dohody sú v Slovenskej republike platné dodatky, zmeny a doplnky k dohode, ak Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky neoznámilo Európskej hospodárskej komisii Organizácie Spojených národov rozdiely medzi vlastným predpisom a predpisom stanoveným medzinárodnou normou, ktoré sú publikované v doplnkoch k dodatkom.
Oznámenia o platných dodatkoch, zmenách a doplnkoch k dohode sa budú uverejňovať v Spravodajcovi Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
Všetky dodatky k dohode a doplnky k dodatkom sú v úplnom znení uložené a prístupné na nazretie na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.