311/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.1996 do 31.03.2003

311
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
zo 17. októbra 1996,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
[k § 3 ods. 4 a § 28 ods. 1 písm. a) zákona]
(1)
Sídla skúšobných komisií a ich príslušnosť pre jednotlivé kraje sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Za člena skúšobnej komisie možno vymenovať zamestnanca krajského úradu a okresného úradu, učiteľa vysokej školy alebo strednej odbornej školy z odboru cestnej dopravy, zamestnanca výskumnej alebo vzdelávacej ustanovizne z odboru cestnej dopravy a zástupcu záujmového združenia vnútroštátnych dopravcov a odborovej organizácie v cestnej doprave.
(3)
Za predsedu skúšobnej komisie možno určiť člena skúšobnej komisie, ktorý má vysokoškolské vzdelanie v odbore cestnej dopravy a najmenej päť rokov výkonu
a)
riadiacej funkcie, ktorej náplňou je činnosť v odbore cestnej dopravy, alebo
b)
štátnej správy na úseku cestnej dopravy, alebo
c)
pedagogickej činnosti na úrovni vysokej školy.
(4)
Predsedu skúšobnej komisie počas jeho neprítomnosti môže zastupovať ním určený iný člen skúšobnej komisie, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 3.
§ 2
[k § 3 ods. 3 a 4 a § 29 písm. d) zákona]
Organizačné a administratívne práce súvisiace s činnosťou skúšobnej komisie, s vyberaním správneho poplatku, s prípravou a vykonaním skúšky a s uznávaním odbornej spôsobilosti bez skúšky a s vydávaním osvedčenia zabezpečuje úrad, ktorý ju zriadil, v spolupráci s predsedom skúšobnej komisie.
§ 3
(k § 3 ods. 3 až 5 zákona)
(1)
Skúšobná komisia je spôsobilá skúšať, uznávať odbornú spôsobilosť bez skúšky a navrhovať vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ak je prítomných najmenej päť členov vrátane jej predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje. Na prijatie uznesenia v ktorejkoľvek veci je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu alebo člena, ktorý ho zastupuje.
(2)
Skúšobná komisia sa schádza podľa potreby.
(3)
Skúšobnú komisiu zvoláva a jej rokovanie vedie jej predseda alebo iný člen skúšobnej komisie, ktorý ho zastupuje. Rokovanie skúšobnej komisie je neverejné. Okrem členov skúšobnej komisie sa na ňom zúčastňuje zapisovateľ, a ak ide o skúšku, uchádzač. Zapisovateľom je určený zamestnanec úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.
(4)
Z rokovania skúšobnej komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedú
a)
mená a priezviská prítomných členov skúšobnej komisie a zapisovateľa,
b)
meno a priezvisko uchádzača o skúšku alebo o uznanie odbornej spôsobilosti bez skúšky,
c)
údaje o priebehu skúšky, najmä znenie otázok a ich hodnotenie, ak sa odborná spôsobilosť preukazuje skúškou,
d)
údaje o podkladoch, ktoré skúšobná komisia vzala do úvahy pri preukazovaní odbornej spôsobilosti uznaním bez skúšky,
e)
záver o tom, či odborná spôsobilosť uchádzača bola preukázaná, alebo nie,
f)
návrh na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti uchádzača,
g)
podpisy predsedu, členov a zapisovateľa skúšobnej komisie,
h)
úradná pečiatka úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.
(5)
Zápisnica sa zakladá do spisu a je podkladom na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.
§ 4
(k § 3 ods. 3 zákona)
(1)
Skúšobná komisia uzná preukázanie odbornej spôsobilosti bez skúšky, ak uchádzač preukáže splnenie požiadavky vzdelania alebo odbornej praxe.
(2)
Uchádzač preukáže splnenie požiadavky vzdelania diplomom o ukončení vysokoškolského vzdelania v odbore cestnej dopravy alebo maturitným vysvedčením o ukončení strednej odbornej školy v odbore cestnej dopravy (ďalej len „doklad o vzdelaní“). Ak ide o doklad o vzdelaní zo zahraničnej školy, musí byť nostrifikovaný. Doklady o vzdelaní zo škôl na území Českej republiky vydané do 31. decembra 1992 sa považujú za tuzemské doklady o vzdelaní.
(3)
Školy, ktorých doklady o vzdelaní preukazujú splnenie požiadavky vzdelania, sú uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Uchádzač preukáže splnenie požiadavky odbornej praxe písomnosťou, ak jej obsah preukazuje vykonávanie riadiacej funkcie, ktorej náplňou bola činnosť v odbore cestnej dopravy (ďalej len „riadiaca funkcia“), a čas jej vykonávania. Písomnosti, ktoré preukazujú splnenie požiadavky praxe, sú najmä potvrdenia a pracovné zmluvy terajších alebo predchádzajúcich zamestnávateľov, živnostenské koncesné listiny, dopravné licencie a iné rozhodnutia alebo osvedčenia orgánov štátnej správy a potvrdenia záujmových združení dopravcov.
(5)
Ak uchádzač nemôže splnenie požiadavky odbornej praxe preukázať v celom rozsahu písomnosťou podľa odseku 4, možno ju nahradiť čestnými vyhláseniami najmenej dvoch osôb, ktorých obsah preukazuje vykonávanie riadiacej funkcie uchádzača a čas jej vykonávania. Čestným vyhlásením možno preukázať najviac tretinu dĺžky potrebnej odbornej praxe.
(6)
Za riadiacu funkciu sa považuje výkon činnosti, ktorej obsahom je riadenie piatich a viacerých osôb bezprostredne vykonávajúcich cestnú dopravu bez ohľadu na jej označenie v organizačnej štruktúre podniku dopravcu.
§ 5
(k § 3 ods. 4 zákona)
(1)
Obsahom skúšky je preukázanie odbornej spôsobilosti potrebnej na výkon činnosti vnútroštátneho dopravcu v autobusovej doprave, v taxislužbe a v nákladnej doprave. Obsah skúšky pre jednotlivé druhy cestnej dopravy je uvedený v prílohe č. 3.
(2)
Pre každý druh cestnej dopravy je obsah skúšky určený osobitne. Ak uchádzač preukazuje odbornú spôsobilosť potrebnú pre viac druhov dopravy, vykonáva jednu združenú skúšku.
(3)
Skúška sa skladá z písomnej časti a z ústnej časti. Obe časti sa konajú v jeden deň.
(4)
Písomnú časť tvorí
a)
písomný test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí v odbore cestnej dopravy a
b)
písomné riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú musí dopravca v cestnej doprave vedieť vyriešiť.
(5)
Ústna časť má formu pohovoru vo vzťahu ku konkrétnej praxi uchádzača, v ktorom má preukázať schopnosť riešiť právne, ekonomické, organizačné a technické otázky cestnej dopravy v rozsahu nevyhnutnom pre dopravcu.
(6)
Každá časť skúšky sa hodnotí samostatne stupňami uspel a neuspel.
(7)
Ústnu časť skúšky môže vykonať iba uchádzač, ktorý bol úspešný v písomnej časti.
(8)
Ak uchádzač neuspel v niektorej časti skúšky, nevykonal skúšku.
(9)
Uchádzač, ktorý neuspel na skúške, môže ju opakovať najskôr po troch mesiacoch odo dňa skúšky. Opakovaná skúška je v celom rozsahu novou skúškou.
§ 6
[k § 3 ods. 5 a § 29 písm. d) zákona]
(1)
Uchádzačovi, ktorý uspel na skúške alebo ktorému bola uznaná odborná spôsobilosť bez skúšky, sa osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá do 30 dní odo dňa zasadnutia skúšobnej komisie. Ak je osvedčenie podkladom na povolenie podnikať, ktoré udeľuje úrad,1) vydá sa mu spolu s povolením.
(2)
Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti je neobmedzená.
(3)
Vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti je uvedený v prílohe č. 4.
§ 7
[k § 4 ods. 1 písm. b) zákona]
(1)
Obchodným menom2) dopravcu sa označí
a)
každý autobus používaný na autobusovú dopravu,3)
b)
každé osobné auto používané na výkon taxislužby,4)
c)
každé nákladné auto alebo iné vozidlo používané na nákladnú cestnú dopravu.5)
(2)
Súčasťou označenia môže byť grafická značka (logo) dopravcu, adresa sídla, telefónne a faxové číslo, prípadne iný užitočný údaj.
(3)
Označenie sa vyhotoví nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu alebo použitím samolepiacej nálepky, prípadne mechanicky pripevnenou tabuľkou. Magnetické, pneumomagnetické alebo iné odnímateľné pripevnenie nálepky alebo tabuľky nie je prípustné s výnimkou osobného auta používaného na výkon taxislužby.
(4)
Písmená tvoriace obchodné meno dopravcu sa vyhotovia tak, aby boli čitateľné a farebne odlíšené od podkladu a mali výšku najmenej 30 mm a hrúbku najmenej 5 mm.
(5)
Označenie sa umiestni na oboch stranách karosérie autobusu, nákladného auta alebo iného vozidla a môže sa umiestniť aj na prednom alebo zadnom čele karosérie. Na osobnom aute sa označenie umiestni na predných ľavých a pravých dverách karosérie.
§ 8
[k § 4 ods. 1 písm. c) zákona]
(1)
Vybavením potrebným na prevádzku, údržbu a technickú kontrolu vozidiel dopravcu používaných na podnikanie sú najmä dielne a iné uzavreté miestnosti umožňujúce dennú technickú údržbu a drobné opravy vozidiel, ktoré sú vybavené zdvíhacím zariadením alebo montážnou jamou, sklady náhradných dielcov a mazív, miesta na čistenie interiéru vozidla a umývanie karosérie, výdajne pohonných hmôt, zariadenia umožňujúce údržbu, opravy a hustenie pneumatík.
(2)
Vybavenie dopravcu podľa odseku 1 je v priestore parkovania alebo garážovania vozidiel dopravcu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, aby umožňovalo dennú údržbu po ukončení prepravy a prípravu na ďalšiu prepravu.
(3)
Priestory, v ktorých hromadne parkujú alebo garážujú vozidlá dopravcu, sú ohradené a zabezpečené pred vniknutím nepovolaných osôb. Mimo takých priestorov môžu parkovať jednotlivé vozidlá, ak ide o krátkodobé odstavenie vozidla pred ďalšou prepravou.
(4)
Vybavením potrebným na starostlivosť o osádky vozidiel sú zariadenia umožňujúce osádke oddych, stravovanie, hygienickú očistu a krátkodobé ubytovanie po ukončení prepravy a pred ďalšou prepravou, prípadne i počas pracovnej zmeny osádky.
(5)
Vybavením potrebným na starostlivosť o cestujúcich a ich batožinu a domáce zvieratá sú najmä čakárne a kultúrne strediská, hygienické a sociálne zariadenia, informačné miesta, úschovne batožín, stravovacie miesta na autobusových staniciach, prístrešky, lavičky, odpadkové koše a informačné tabule na zastávkach, zariadenia na krátkodobé ubytovanie cestujúcich na veľkých autobusových staniciach alebo v ich bezprostrednej blízkosti.
(6)
Vybavením potrebným na starostlivosť o náklad sú sklady alebo iné priestory dopravcu alebo inej osoby, ktoré je dopravca oprávnený používať, umožňujúce krátkodobé uskladnenie tovaru alebo vozidiel, ich prívesov alebo návesov s nákladom pred ďalšou prepravou alebo pred jeho doručením adresátovi. Sklady a iné priestory musia byť zabezpečené pred krádežou a pred znehodnotením poveternostnými vplyvmi alebo zásahom tretej osoby. Ak sa prepravujú živé zvieratá, priestory musia umožniť ich prežitie bez ohrozenia ich zdravia a v kondícii potrebnej na ich ďalšiu prepravu, najmä im musia umožniť oddych a spánok, podanie pitnej vody a stravy. Ak sa prepravujú rýchlo skaziteľné potraviny, priestory musia byť vybavené chladiacim zariadením.
(7)
Rozsah a kvalita vybavenia podľa predchádzajúcich odsekov závisia od druhu dopravy a počtu vozidiel a ich osádok. Nedostatočná technická základňa dopravcu je dôvodom na neudelenie povolenia podnikať v cestnej doprave alebo na odňatie udeleného povolenia.
§ 9
[k § 8 ods. 1 písm. f) a § 17 ods. 4 zákona]
(1)
Označenie autobusovej linky sa umiestňuje vpredu a na pravom boku autobusu.
(2)
Označenie obsahuje názov cieľovej zastávky a spravidla aj názov východiskovej zastávky. Ak je to významné pre cestujúcich, najmä ak autobusová linka má alternatívnu trasu alebo medzi východiskovou a cieľovou zastávkou je viac autobusových liniek s rozdielnou trasou, uvedie sa medzi názvy východiskovej a cieľovej zastávky aj názov najdôležitejšej nácestnej zastávky, prípadne niekoľkých nácestných zastávok.
(3)
Písmo názvu východiskovej zastávky v pravidelnej autobusovej doprave má výšku najmenej 30 mm. Písmo názvu cieľovej zastávky má výšku najmenej 70 mm a hrúbku najmenej 10 mm.
(4)
Ak nie je v autobuse použitá elektronická tabuľa, má tabuľka s označením autobusovej linky veľkosť najmenej 600 x 150 mm a
a)
biely podklad a červené písmená v medzinárodnej a v diaľkovej autobusovej doprave,
b)
biely podklad a čierne písmená v prímestskej autobusovej doprave,
c)
modrý podklad a biele písmená v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave,
d)
žltý podklad a čierne písmená v mestskej autobusovej doprave, ak obec v dopravnej licencii neurčila inú farebnú kombináciu.
(5)
V mestskej autobusovej doprave je súčasťou tabuľky s označením autobusovej linky aj jej číselné alebo iné označenie. Toto označenie sa umiestni aj na zadné čelo karosérie autobusu, prípadne podľa potreby aj na iné miesto autobusu. Výška písmen číselného alebo iného označenia autobusovej linky je najmenej 100 mm.
(6)
V nepravidelnej autobusovej doprave je autobus označený vpredu a na pravom boku tabuľkou veľkosti najmenej 600 x 150 mm s nápisom Zájazd, prípadne s iným vhodným nápisom vyjadrujúcim povahu uskutočňovanej prepravy, napríklad Zmluvná preprava, Kyvadlová preprava, Okružná jazda alebo Vyhliadková jazda, doplneným názvom zmluvného prepravcu alebo cieľovou zastávkou. Veľkosť písma nápisu je najmenej 75 mm, veľkosť písma dopĺňajúceho nápisu je najmenej 30 mm.
§ 10
(k § 13 ods. 2 zákona)
(1)
Cestovný poriadok autobusovej linky v pravidelnej autobusovej doprave s výnimkou mestskej autobusovej dopravy obsahuje najmä tieto údaje:
a)
záhlavie s číslom autobusovej linky a s názvami východiskovej a cieľovej zastávky, prípadne s najdôležitejšou nácestnou zastávkou a s dátumom začiatku a konca platnosti cestovného poriadku,
b)
názov a adresu dopravcu a telefónne číslo dispečera alebo informátora,
c)
zoznam všetkých zastávok na autobusovej linke s uvedením tarifného čísla a tarifnej vzdialenosti od východiskovej zastávky a s vyznačením zastávok na znamenie alebo len na nastupovanie alebo len na vystupovanie,
d)
zoznam všetkých riadnych spojov s uvedením čísla každého spoja na autobusovej linke,
e)
čas odchodu každého spoja zo zastávky, a ak ide o prestupnú alebo cieľovú zastávku alebo o zastávku, na ktorej spoj stojí najmenej päť minút, aj čas príchodu na ňu,
f)
údaj o tom, kedy spoj premáva, a či premáva každý deň alebo iba v niektoré dni v týždni,
g)
údaj o tom, či spoj premáva počas celej platnosti cestovného poriadku alebo v niektoré dni nepremáva,
h)
údaj o tom, kde možno kúpiť cestovný lístok a miestenku na miestenkový spoj,
ch)
najdôležitejšie údaje tarify, najmä príplatky a zľavy základného cestovného,
i)
údaj o tom, či spojom možno prepravovať autobusové zásielky a cestovnú batožinu,
j)
údaj o možnosti prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy s údajom, či spoj zabezpečuje prípoj alebo čaká na prípoj,
k)
údaje o iných službách poskytovaných dopravcom v autobuse alebo na zastávkach alebo inými osobami na autobusových staniciach alebo zastávkach na autobusovej linke,
l)
informácie o požiadavkách na prechod cestujúcich a ich batožiny cez štátnu hranicu v medzinárodnej autobusovej doprave.
(2)
Číslo autobusovej linky sa určí v dopravnej licencii podľa jednotného celoštátneho číselníka ministerstva. Obsahuje v číselnom vyjadrení miesto východiskovej zastávky podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky a poradové číslo autobusovej linky. V mestskej autobusovej doprave číslo autobusovej linky vyjadruje jej poradové číslo v obci, a ak je v obci aj dráhová doprava, odlíšenie od čísel dráhových liniek.
(3)
Tarifná vzdialenosť je podkladom na výpočet základného cestovného za prepravu cestujúcich a úhrad za prepravu batožiny, domácich zvierat a autobusových zásielok. Tarifná vzdialenosť jednotlivých zastávok autobusovej linky sa určí na základe skutočne zistenej vzdialenosti zastávky od východiskovej zastávky v kilometroch zaokrúhlenej nahor. Skutočná vzdialenosť sa zisťuje úradným meradlom alebo podľa pasportu cesty. Náklady zisťovania tarifnej vzdialenosti znáša dopravca.
(4)
Cestovný čas medzi odchodom z jednej zastávky a príchodom na druhú zastávku sa v cestovnom poriadku uvádza podľa skutočne zisteného času potrebného na presun autobusu medzi zastávkami s prihliadnutím na prevádzkové podmienky a prepravnú situáciu. Cestovný čas sa určí tak, aby ho bolo možné dodržať bez prekročenia povolenej rýchlosti aj pri zhoršených prevádzkových podmienkach a aby autobus nemusel neprimerane dlho stáť na nácestných zastávkach. Pri určovaní času príchodu a odchodu treba dbať o dodržiavanie povinných bezpečnostných prestávok vodičov autobusov a pracovného času osádok autobusov, rešpektovať reguláciu cestnej premávky, zohľadňovať primeraný čas na nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a nakladanie a vykladanie cestovnej batožiny a autobusových zásielok a umožňovať prestup na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy.
(5)
Na cestovný poriadok mestskej autobusovej dopravy sa použije odsek 1 s týmito odchýlkami:
a)
cestovný poriadok zahŕňa všetky autobusové linky toho istého dopravcu,
b)
údaje podľa písmen a) a b) sú spoločné pre všetky autobusové linky toho istého dopravcu,
c)
pri názve zastávky sa nemusí uvádzať tarifné číslo ani tarifná vzdialenosť od východiskovej zastávky,
d)
údaje podľa písmen h), ch), i), j) a k) sa nemusia uvádzať v cestovnom poriadku, ak sú uvedené v prepravnom poriadku a v tarife a uverejnené v každom autobuse,
e)
namiesto času odchodu spoja zo zastávky možno uviesť interval príchodu jednotlivých spojov na zastávku.
(6)
Na vyjadrenie údajov v cestovnom poriadku sa používajú značky uvedené v prílohe č. 5. Ak sa použijú aj iné značky alebo skratky, musia byť v cestovnom poriadku vysvetlené.
§ 11
(k § 13 ods. 2 až 7 zákona)
(1)
Dopravca podá návrh cestovného poriadku každej autobusovej linky
a)
spolu s návrhom na udelenie alebo zmenu dopravnej licencie,6)
b)
najmenej 45 dní pred začatím platnosti nového cestovného poriadku alebo jeho plánovanej zmeny,7)
c)
neodkladne po vzniku dôvodu, pre ktorý je dopravca nútený zmeniť cestovný poriadok.
(2)
Ak na jednej autobusovej linke vykonáva cestnú dopravu viac dopravcov, podávajú spoločný návrh cestovného poriadku.
(3)
Ak dopravca žiada o dopravnú licenciu na autobusovú linku, na ktorej už vykonáva cestnú dopravu iný dopravca, podáva návrh spoločného cestovného poriadku, v ktorom sa zohľadňuje aj obsah cestovného poriadku doterajšieho dopravcu.
(4)
Dopravca v podanom návrhu zohľadní opodstatnené záujmy iných dopravcov na autobusových linkách alebo na linkách iného druhu dopravy, ktoré spolu súvisia, a prepravné potreby verejnosti, najmä zvýšené prepravné požiadavky rozhodujúcich zamestnávateľov a obcí. Pred jeho podaním dopravca prerokuje jeho obsah s vlastníkmi a správcami autobusových staníc, zastávok a pozemných komunikácií, prípadne i s ďalšími osobami.
(5)
Ak vo verejnom záujme správny orgán rozhodne,8) že sa vydá cestovný poriadok pre viacerých dopravcov na niekoľkých autobusových linkách, ktoré spolu súvisia, najmä majú časť trasy rovnakú alebo sa križujú, vydanie a zverejnenie spoločného cestovného poriadku zabezpečí dopravca s najväčším počtom autobusových liniek alebo s najväčším počtom spojov na autobusovej linke, ak sa dopravcovia nedohodli inak. Náklady na jeho vydanie znášajú rovnakým dielom správny orgán a dopravcovia. Dopravcovia znášajú svoje náklady pomerne, ak sa nedohodli inak.
(6)
Dopravca schválený cestovný poriadok a jeho zmeny na vlastné náklady zverejní vhodným spôsobom, najmä vydaním neperiodickej publikácie, výveskou na verejnom priestranstve alebo v miestnej tlači. Podstatné údaje z neho umiestni
a)
na autobusovej stanici, v ktorej má východiskovú a cieľovú zastávku autobusová linka,
b)
na nácestných zastávkach autobusovej linky,
c)
v každom autobuse na autobusovej linke, ak nejde o mestskú autobusovú dopravu.
(7)
Zriadenie a zrušenie spoja na autobusovej linke je zmenou cestovného poriadku.
§ 12
(k § 18 ods. 2 a 3 zákona)
(1)
Stanovište určené obcou na ponúkanie prepravy cestujúcich osobným autom taxislužby9) (ďalej len „stanovište TAXI“) je označené
a)
vodorovným dopravným značením vymedzujúcim priestor pre stojace osobné autá taxislužby pripravené na prepravu,
b)
zvislou informatívnou dopravnou značkou s nápisom TAXI a doplnkovou značkou o počte parkovacích miest vyhradených pre osobné autá taxislužby.
(2)
Na stanovišti TAXI môžu stáť iba osobné autá taxislužby, ktoré sú pripravené na prepravu cestujúcich. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť každým osobným vozidlom taxislužby, ktoré stojí na stanovišti TAXI. Ak je na stanovišti TAXI viac osobných áut taxislužby pripravených na prepravu, cestujúci si môže vybrať ktorékoľvek z nich.
(3)
Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu, ak
a)
trasa dopravnej cesty navrhovaná cestujúcim s prihliadnutím na denný čas a jeho správanie vzbudzuje obavu vodiča o svoju bezpečnosť alebo zdravie,
b)
cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky a hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
c)
cestujúci sa správa agresívne alebo je ozbrojený alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,
d)
cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečnosťou pre ľudí, tvarom alebo hmotnosťou nie je vhodná na prepravu osobným autom alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,
e)
cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.
(4)
Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu. Nad tento počet možno vziať na zadné sedadlá najviac dve deti vo veku do 12 rokov alebo domáce zviera (napr. psa alebo mačku), ktoré neohrozuje vodiča ani cestujúcich. Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
(5)
V priestore pre cestujúcich možno prepravovať iba príručnú batožinu. Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo pri prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúcich nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu alebo na strešnom nosiči. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič.
(6)
Počas prepravy nemožno v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá a na prednom sedadle ani manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo s inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie osobného auta taxislužby.
(7)
Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu, po inej trase sa môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho.
(8)
Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva.
§ 13
(k § 18 ods. 4 zákona)
(1)
Na výkon taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné auto, ktoré
a)
je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
b)
má najmenej troje vstupných dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
c)
je najmenej štvormiestne a najviac deväťmiestne vrátane miesta pre vodiča,
d)
je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom dopravcu, nápisom TAXI a telefónnym číslom objednávkovej služby,
e)
je vybavené strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI,
f)
je vybavené zabudovaným úradne overeným taxametrom schváleného typu a s neporušenou plombou,
g)
je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom.
(2)
Na karosérii sú uvedené základné sadzby cestovného, aby boli cestujúcemu prístupné pred uzavretím zmluvy o preprave osôb.
(3)
Taxameter je umiestnený tak, aby umožňoval cestujúcemu počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom. Taxameter je zapnutý od začatia prepravy do jej skončenia.
(4)
Osobné auto taxislužby pripravené na prepravu na stanovišti TAXI alebo mimo neho má rozsvietené strešné svietidlo. Od uzavretia zmluvy o preprave s cestujúcim na stanovišti TAXI alebo kdekoľvek mimo neho až do ukončenia prepravy, ako aj počas jazdy k cestujúcemu na základe objednávkovej služby je strešné svietidlo vypnuté. Osobné auto taxislužby, ktoré nevykonáva taxislužbu, má strešné svietidlo zakryté nepriehľadnou prikrývkou alebo odmontované.
§ 14
(k § 22 ods. 1 zákona)
(1)
Čistým obchodným imaním je vlastné imanie účtovnej jednotky. Ak ide o dopravcu účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva, výšku vlastného imania zistí zo súvahy zostavenej k 31. decembru účtovného obdobia. Ak ide o dopravcu účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, výšku vlastného imania zistí ako rozdiel majetku celkom a záväzkov celkom, ktoré sa vykazuje vo výkaze o majetku a záväzkoch zostaveného k 31. decembru účtovného obdobia.
(2)
Objemom finančných prostriedkov sú peniaze v hotovosti alebo na účte v banke alebo peňažnom ústave.
§ 15
(k § 22 ods. 3 a 4 a § 42 ods. 2 a 3 zákona)
(1)
Finančná spoľahlivosť sa preukazuje potvrdením úradu10) miestne príslušného podľa sídla dopravcu. Vzor potvrdenia je uvedený v prílohe č. 6.
(2)
Potvrdenie je podkladom na udelenie dopravnej licencie11) alebo živnostenskej koncesnej listiny oprávňujúcej podnikať v medzinárodnej cestnej doprave. Potvrdenie je potrebné každoročne na odovzdanie prepravného povolenia dopravcovi na vykonanie prepravy v medzinárodnej cestnej doprave.12)
(3)
Úrad vydá potvrdenie na žiadosť dopravcu do 15 dní odo dňa jej podania. Potvrdenie platí do konca februára nasledujúceho roka.
(4)
Dopravca uvedie v žiadosti počet vozidiel, ktoré hodlá v účtovnom roku používať v medzinárodnej cestnej doprave, a údaj o celkovom počte sedadiel autobusov alebo ton maximálnej povolenej hmotnosti nákladných áut. K žiadosti pripojí buď účtovnú závierku overenú audítorom, alebo výkaz o čistom obchodnom imaní a o výsledku hospodárenia za uplynulý účtovný rok.
(5)
Na prepočet hodnoty rozdielu medzi aktívami a pasívami dopravcu zo slovenských korún na ECU sa použije kurz platný v deň vydania potvrdenia. V potvrdení sa uvedie hodnota rozdielu v slovenských korunách aj v ECU.
(6)
Úrad upovedomí o vydaní potvrdenia ministerstvo.
§ 16
(k § 34 ods. 1 zákona)
(1)
Štátny odborný dozor v cestnej doprave (ďalej len „odborný dozor“) vykonávajú
a)
poverení zamestnanci ministerstva,
b)
poverení zamestnanci krajských a okresných úradov,
c)
poverení zamestnanci obcí,
d)
iné osoby poverené ministerstvom, prednostom krajského úradu alebo starostom obce.
(2)
Osoby podľa odseku 1 písm. a) kontrolujú dopravcov v medzinárodnej cestnej doprave a riadia a kontrolujú výkon odborného dozoru vykonávaný osobami podľa odseku 1 písm. b) až d).
(3)
Osoby podľa odseku 1 písm. b) kontrolujú vnútroštátnych dopravcov vykonávajúcich nákladnú cestnú dopravu a autobusovú cestnú dopravu v kraji s výnimkou nákladnej cestnej dopravy v obci, mestskej autobusovej dopravy a taxislužby.
(4)
Osoby podľa odseku 1 písm. c) kontrolujú dopravcov, ktorí vykonávajú cestnú dopravu v obci, najmä mestskú autobusovú dopravu, nákladnú cestnú dopravu a taxislužbu.
(5)
Osoby, ktoré vykonávajú odborný dozor, vstupujú do prevádzkových priestorov technickej základne dopravcu v sprievode povereného zamestnanca dopravcu.
(6)
Osoby podľa odseku 1 písm. d) vykonávajú odborný dozor iba spolu s osobami podľa odseku 1 písm. a) až c).
§ 17
(k § 34 ods. 2 zákona)
(1)
Osoba vykonávajúca odborný dozor sa preukazuje preukazom vydaným orgánom odborného dozoru, ktorý ju výkonom poveril.
(2)
Vzor preukazu je uvedený v prílohe č. 7.
§ 18
(k § 39 ods. 1 a 2 zákona)
(1)
Návrh na začatie konania o udelenie, zmenu alebo zrušenie dopravnej licencie obsahuje
a)
obchodné meno dopravcu (§ 7 ods.1) a adresu jeho sídla,
b)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu dopravcu,
c)
údaj o tom, či sa konanie týka udelenia, zmeny alebo zrušenia dopravnej licencie,
d)
údaj o tom, či ide o verejnú alebo osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu,
e)
obchodné meno prepravcu, okruh a približný počet cestujúcich, ak ide o povolenie alebo zmenu osobitnej pravidelnej autobusovej dopravy,
f)
opis trasy autobusovej linky s uvedením všetkých zastávok, ak ide o povolenie alebo zmenu pravidelnej autobusovej dopravy, a obchodné mená alebo iné označenie vlastníkov a správcov pozemných komunikácií, po ktorých vedie trasa autobusovej linky, a autobusových staníc a zastávok na trase autobusovej linky,
g)
opis technickej základne potrebnej na vykonávanie pravidelnej autobusovej dopravy, počet a stav autobusov a počet osádok autobusov, revízorov a dispečerov a ich odbornú spôsobilosť, ak ide o povolenie alebo zmenu pravidelnej autobusovej dopravy,
h)
deň začatia, prípadne zmeny alebo skončenia vykonávania pravidelnej autobusovej dopravy,
ch)
podpis štatutárneho orgánu dopravcu.
(2)
K návrhu na začatie konania o udelenie dopravnej licencie podľa odseku 1 sa priložia tieto písomnosti:
a)
výpis z registra trestov štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu dopravcu,
b)
osvedčenie o odbornej spôsobilosti štatutárneho orgánu alebo zodpovedného zástupcu dopravcu, ak je podľa zákona potrebné,13)
c)
potvrdenie o finančnej spoľahlivosti dopravcu, ak má ísť o medzinárodnú autobusovú dopravu,
d)
zmluva o budúcej zmluve o preprave osôb s objednávateľom, ak ide o osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu,
e)
prepravný poriadok dopravcu,
f)
návrh cestovného poriadku dopravcu.
(3)
V konaní o udelenie dopravnej licencie treba predložiť na nahliadnutie občiansky preukaz alebo iný preukaz totožnosti osvedčujúci totožnosť, vek a spôsobilosť na právne úkony štatutárneho orgánu a zodpovedného zástupcu dopravcu.
(4)
Pri zmene dopravnej licencie sa v návrhu neuvádzajú a v konaní nepreukazujú údaje, ktoré už boli uvedené v návrhu na začatie konania o udelenie dopravnej licencie alebo boli v ňom preukázané, ak pri nich nedošlo k zmene, ani údaje všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti alebo z výkonu odborného dozoru.
(5)
Pri odňatí dopravnej licencie na návrh dopravcu sa v návrhu na začatie konania popri údajoch podľa odseku 1 písm. a), c), d) a ch) uvedie dôvod, pre ktorý sa má autobusová linka zrušiť,14) a podľa možnosti a povahy veci sa pripoja písomnosti podporujúce tvrdenia dopravcu.
(6)
Na svoju podporu môže dopravca pripojiť k návrhu podľa predchádzajúcich odsekov alebo v priebehu konania aj iné písomnosti, napríklad petície občanov, požiadavky zamestnávateľov, stanoviská obcí na trase autobusovej linky, vyjadrenie iných dopravcov v cestnej doprave alebo v iných druhoch dopravy.
§ 19
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Štátneho plánovacieho úradu č. 83/1957 Ú. v. o plánovaní prepravy vo verejnej nákladnej doprave v znení vyhlášky č. 3/1962 Zb.,
2.
vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 152/1971 Zb. o hospodárskych záväzkoch v cestnej nákladnej doprave.
§ 20
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. novembra 1996.
Alexander Rezeš v. r.
Príloha č. 1
vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z.
SÍDLA SKÚŠOBNÝCH KOMISIÍ A ICH PRÍSLUŠNOSŤ PRE JEDNOTLIVÉ KRAJE
Skúšobná komisia so sídlom v Bratislave je príslušná pre okresy Bratislavského kraja a Trnavského kraja.
Skúšobná komisia so sídlom v Nitre je príslušná pre okresy Nitrianskeho kraja.
Skúšobná komisia so sídlom v Žiline je príslušná pre okresy Žilinského kraja a Trenčianskeho kraja.
Skúšobná komisia so sídlom v Banskej Bystrici je príslušná pre okresy Banskobystrického kraja.
Skúšobná komisia so sídlom v Košiciach je príslušná pre okresy Košického kraja a Prešovského kraja.
Príloha č. 2
vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z.
ŠKOLY, KTORÝCH DOKLADY O VZDELANÍ PREUKAZUJÚ SPLNENIE POŽIADAVKY VZDELANIA
Vysoké školy:
Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline, fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, študijný odbor prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy.
Stredné odborné školy:
Stredná priemyselná škola dopravná v Bratislave, Trnave, vo Zvolene, v Košiciach a Strážskom, študijný odbor cestná doprava;
Stredné odborné učilište dopravné v Košiciach, študijný odbor cestná a mestská doprava;
Stredné odborné učilište železničné v Čiernej nad Tisou a vo Zvolene, študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky v doprave a komerčný pracovník v doprave;
Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola v Bernolákove, študijný odbor doprava.
Príloha č. 3
vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z.
OBSAH SKÚŠKY PRE JEDNOTLIVÉ DRUHY CESTNEJ DOPRAVY
1.
Obsahom skúšky pre vnútroštátnu cestnú dopravu sú vybrané časti z
A.
práva
a)
občianskeho a obchodného (uzavieranie zmlúv, zmluvy o preprave, zodpovednosť za škodu, obchodné spoločnosti, družstvá a pod.),
b)
finančného (účtovníctvo, poisťovníctvo, cenotvorba, dane a poplatky),
c)
správneho (premávka na pozemných komunikáciách, cestná doprava, organizácia verejnej správy a kompetencie orgánov štátnej správy a obcí v cestnej doprave, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci),
d)
pracovného (pracovné zmluvy, zamestnávanie osôb, mzdy);
B.
podnikového riadenia, najmä organizácia podniku, finančné hospodárenie podniku, prevádzková evidencia, obchodná politika podniku, styk s verejnosťou, personalistika, starostlivosť o zamestnancov, postavenie odborov v podniku;
C.
prevádzky cestnej dopravy, najmä podmienky podnikania v cestnej doprave, povinnosti dopravcov v cestnej doprave, požiadavky na osádky vozidiel, na technickú základňu, na sprievodné a iné dopravné doklady, podmienky prepravy nebezpečných vecí, živých zvierat, rýchlo skaziteľných potravín, bezpečnosť cestnej premávky;
D.
normalizácie a technickej spôsobilosti vozidiel, najmä technické normy a názvoslovie z oblasti cestnej dopravy, technické parametre vozidiel, normy údržby vozidiel, technické a emisné kontroly vozidiel.
2.
Obsahom skúšky pre autobusovú dopravu sú popri bode 1 osobitosti prepravy osôb, ich batožiny a domácich zvierat, preprava autobusových zásielok, povinnosti dopravcu v autobusovej doprave, zostavovanie a používanie cestovného poriadku a tarify, poistenie cestujúcich a osádok autobusov, starostlivosť o cestujúcich.
3.
Obsahom skúšky pre medzinárodnú cestnú dopravu sú
A.
medzinárodné zmluvy o preprave osôb a vecí,
B.
colné predpisy a devízové predpisy,
C.
povinnosti dopravcu v medzinárodnej cestnej doprave.
Príloha č. 4
vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z.
Príloha č. 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z.
Príloha č. 6
vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z.
Príloha č. 7
vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 311/1996 Z. z.