Predpis bol zrušený predpisom 475/2005 Z. z.

341/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

341
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 31. októbra 1996
o osobitných podmienkach financovania a vykonávania činnosti zameranej na zamestnávanie odsúdených v strediskách vedľajšieho hospodárstva a vo vnútornej prevádzke organizačných zložiek Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 4 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1993 Z. z. a podľa § 2 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 33/1994 Z. z. po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
V Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky (ďalej len „zbor“) organizačné zložky zboru zabezpečujú prostredníctvom zamestnávania odsúdených vo vedľajšom hospodárstve výrobu a predaj výrobkov, poskytovanie prác a služieb. Pri tejto činnosti môžu organizačné zložky zboru spolupracovať aj s právnickými osobami a fyzickými osobami na základe zmluvných vzťahov.
(2)
Vo vnútornej prevádzke sa odsúdení zaraďujú do práce na zabezpečenie prevádzky organizačných zložiek zboru.
(3)
Organizačnými zložkami zboru sa na účely tejto vyhlášky rozumejú nápravnovýchovné ústavy, ústavy na výkon väzby a nemocnica pre obvinených a odsúdených.
§ 2
Financovanie a vykonávanie činnosti stredísk vedľajšieho hospodárstva organizačných zložiek zboru
(1)
Príjmy a výdavky vedľajšieho hospodárstva sa rozpočtujú v rámci kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky – rozpočet Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky. Rozpočtujú sa v príslušnom oddiele a paragrafe podľa odvetvovej klasifikácie – 5202 Vedľajšie hospodárstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
(2)
Výdavky na činnosť vedľajšieho hospodárstva sa hradia z rozpočtu príslušnej organizačnej zložky zboru; rozpis jej výdavkov vykoná generálne riaditeľstvo zboru. Časové čerpanie výdavkov na činnosť vedľajšieho hospodárstva podlieha osobitnému režimu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.1)
(3)
Rozpočtové prostriedky na úhradu výdavkov vedľajšieho hospodárstva sa môžu používať len na účel a krytie potrieb, ktoré súvisia s činnosťami spojenými so zamestnávaním odsúdených, pričom je nevyhnutné zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť ich použitia.
(4)
Príjmy z činnosti vedľajšieho hospodárstva sú príjmami štátneho rozpočtu. Tieto príjmy sa nestanovujú ako záväzný ukazovateľ rozpočtovej kapitoly. Rozpis príjmov z činnosti vedľajšieho hospodárstva na organizačné zložky zboru vykonáva generálne riaditeľstvo zboru.
(5)
Použitie príjmov z činnosti vedľajšieho hospodárstva podlieha osobitnému režimu podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.2)
§ 3
Evidencia a kontrola vedľajšieho hospodárstva organizačných zložiek zboru
(1)
Účtovníctvo a materiálová evidencia vedľajšieho hospodárstva jednotlivých organizačných zložiek zboru sa vedú osobitne.
(2)
Za činnosť vedľajšieho hospodárstva zodpovedá organizačná zložka zboru.
(3)
Činnosť zameranú na zamestnávanie odsúdených v organizačných zložkách zboru riadi a metodicky usmerňuje generálne riaditeľstvo zboru, ktoré zároveň priebežne hodnotí a kontroluje činnosť vedľajšieho hospodárstva jednotlivých organizačných zložiek zboru.
§ 4
Financovanie a vykonávanie činnosti zameranej na zamestnávanie odsúdených vo vnútornej prevádzke organizačných zložiek zboru
Výdavky na činnosť zameranú na zamestnávanie odsúdených vo vnútornej prevádzke organizačných zložiek zboru sa hradia z rozpočtu príslušnej organizačnej zložky zboru. Rozpočtujú sa v príslušnom oddiele a paragrafe podľa odvetvovej klasifikácie – 5201 Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 5
(1)
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami (výnos) z činnosti vedľajšieho hospodárstva za rok 1996 po vykonaní ročnej účtovnej závierky k 31. decembru 1996 sa odvedie na príjmový rozpočtový účet organizačnej zložky zboru najneskôr do 31. marca 1997.
(2)
Zostatok finančných prostriedkov z činnosti vedľajšieho hospodárstva v predchádzajúcich rokoch, ktoré sú k 31. decembru 1996 na osobitných účtoch vedľajšieho hospodárstva organizačných zložiek zboru a generálneho riaditeľstva zboru, sa odvedie do 31. marca 1997 na príjmový rozpočtový účet organizačnej zložky zboru a príjmový rozpočtový účet generálneho riaditeľstva zboru.
(3)
Finančné prostriedky získané z činnosti vedľajšieho hospodárstva k 31. decembru 1996 možno použiť po 1. januári 1997 len na krytie pracovných odmien odsúdených a platov občianskych pracovníkov zboru, ktorí zabezpečujú činnosti stredísk vedľajšieho hospodárstva, a na krytie tomu zodpovedajúcich odvodov do príslušnej poisťovne3) za mesiac december 1996.
(4)
Finančné prostriedky z činnosti vedľajšieho hospodárstva neodvedené na príjmový rozpočtový účet organizačných zložiek zboru do 31. marca 1997 budú vedené ako pohľadávky organizačnej zložky zboru a vymáhané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.4) Po ich vymožení organizačná zložka zboru odvedie finančné prostriedky na príjmový rozpočtový účet organizačnej zložky zboru.
§ 6
Ustanovenia tejto vyhlášky sa obdobne vzťahujú aj na zamestnávanie obvinených vo výkone väzby.5)
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Jozef Liščák v. r.
1)
§ 54 ods. 1 písm. b) bod 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
2)
§ 54 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
4)
Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.
5)
§ 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby.