378/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

378
ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 10. decembra 1996,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písm. a) znie:
„a)
postavenie daňových poradcov a ich činnosť pri poskytovaní poradenstva v oblasti daní (ďalej len „daňové poradenstvo“) a postavenie asistentov daňových poradcov,“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:
„1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 2 písm. b) sa slová „daňovými orgánmi2)“ nahrádzajú slovami „územnými finančnými orgánmi2)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:
„2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení neskorších predpisov.“.
4.
§ 3 sa vypúšťa.
5.
§ 4, 5, 6, 7 a 8 znejú:
㤠4
(1)
Daňový poradca je fyzická osoba zapísaná v zozname daňových poradcov vedenom komorou (ďalej len „zoznam“).
(2)
Daňové poradenstvo môže poskytovať aj právnická osoba, ak má túto činnosť zapísanú v obchodnom registri, je zapísaná v zozname a ak je zriadená ako verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť; fyzické osoby, ktoré v jej mene poskytujú daňové poradenstvo, musia mať oprávnenie podľa tohto zákona.
§ 5
Osvedčenie o spôsobilosti na výkon daňového poradenstva (ďalej len „osvedčenie“) vydá komora fyzickej osobe, ktorá
a)
je spôsobilá na právne úkony,
b)
je bezúhonná,
c)
má vysokoškolské vzdelanie3a) ekonomického alebo právnického zamerania alebo ukončenú obsahovo ucelenú časť vysokoškolského štúdia3b) a vykonávala najmenej päť rokov ekonomickú alebo právnickú prax alebo vykonávala najmenej tri roky činnosť asistenta daňového poradcu,
d)
zložila odbornú skúšku podľa § 6 (ďalej len „skúška“).
§ 6
(1)
Skúška na získanie osvedčenia sa koná pred skúšobnou komisiou.
(2)
Komora umožní vykonať skúšku do šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti každému, kto o to písomne požiada a spĺňa podmienky ustanovené v § 5 písm. a), b) a c).
(3)
Rozsah, obsah a termín skúšky podľa odseku 1 a možnosti jej opakovania, ako aj rozsah, obsah a termín preskúšania podľa § 10 ods. 5 vymedzí skúšobný poriadok, ktorý vydá komora po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(4)
Po zložení skúšky podľa odseku 1 vydá komora fyzickej osobe do jedného mesiaca od jej zloženia osvedčenie.
(5)
Daňový poradca, ktorý má pozastavený výkon daňového poradenstva podľa § 10 ods. 4 a nevykonáva daňové poradenstvo podľa § 10 ods. 5, je povinný osvedčiť svoje odborné vedomosti preskúšaním v rozsahu vymedzenom v skúšobnom poriadku.
§ 7
(1)
Predsedu skúšobnej komisie vymenúva minister financií. Členov skúšobnej komisie vymenúva predseda skúšobnej komisie po dohode s komorou. Funkčné obdobie skúšobnej komisie je trojročné.
(2)
Za vykonanie skúšky, opakovanie skúšky a za vydanie osvedčenia podľa § 5 je uchádzač povinný zaplatiť komore úhrady. Výšku týchto úhrad ustanoví komora v skúšobnom poriadku.
§ 8
(1)
Fyzická osoba, ktorá získala osvedčenie, požiada komoru o zápis do zoznamu najneskôr do šiestich mesiacov od získania osvedčenia. Po uplynutí tejto lehoty je pre zapísanie do zoznamu potrebné opätovné zloženie skúšky.
(2)
Komora zapíše do dvoch mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti o zápis do zoznamu
a)
fyzickú osobu, ktorá získala osvedčenie podľa § 5 a zložila do rúk prezidenta komory tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, svedomite a zodpovedne plniť svoje povinnosti daňového poradcu a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozviem v súvislosti s výkonom daňového poradenstva.“,
b)
právnickú osobu, v ktorej majú daňoví poradcovia zapísaní v zozname najmenej 75 % podielov na základnom imaní alebo hlasovacích práv v spoločnosti4),
c)
zahraničnú fyzickú osobu, ktorá je oprávnená vykonávať daňové poradenstvo v zahraničí, zložila skúšku podľa § 6 a zložila sľub podľa písmena a).
(3)
Ku dňu zápisu do zoznamu vydá komora daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:
„4)
§ 76 a nasl. a § 93 a nasl. Obchodného zákonníka.“.
6.
V § 9 ods. 1 znie:
„(1)
Komora nezapíše do zoznamu toho,
a)
kto nesplnil niektorú z podmienok ustanovených v § 8,
b)
kto je pracovníkom ministerstva financií,
c)
komu zákaz podnikateľskej činnosti vyplýva z osobitného zákona,4a)
d)
komu bolo právoplatne uložené disciplinárne opatrenie podľa § 24 ods. 1 písm. c) na dobu určenú v rozhodnutí o uložení disciplinárneho opatrenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:
„4a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 10 sa slovo „činnosti“ nahrádza slovami „daňového poradenstva“.
8.
V § 10 ods. 2 písm. c) znie:
„c)
o to písomne požiada.“.
9.
V § 10 ods. 4 znie:
„(4)
Komora pozastavenie výkonu daňového poradenstva daňovému poradcovi vyznačí v zozname. Daňový poradca je povinný na dobu pozastavenia výkonu daňového poradenstva vrátiť komore na jej výzvu osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Ak odpadnú dôvody na pozastavenie výkonu daňového poradenstva, komora zápis zo zoznamu vymaže a vráti daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva. Po dobu pozastavenia výkonu daňového poradenstva neplatí daňový poradca komore členský príspevok.“.
10.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak daňový poradca nevykonával daňové poradenstvo viac ako tri roky, je povinný podrobiť sa preskúšaniu. Komora vráti daňovému poradcovi osvedčenie na výkon daňového poradenstva až na základe úspešne vykonaného preskúšania, nie však skôr, ako uplynie doba, na ktorú bol výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi pozastavený.“.
11.
V § 11 písm. f) a g) znejú:
„f)
sa na výzvu komory bezdôvodne nezúčastnil na preskúšaní podľa § 10 ods. 5 alebo úspešne nevykonal preskúšanie,
g)
nezaplatil členský príspevok určený komorou ani na jej opakovanú výzvu,“.
12.
§ 11 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
začal vykonávať činnosť podľa § 9 ods. 1 písm. b) a c).“.
13.
V § 11 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Komora môže vyčiarknuť zo zoznamu a zrušiť osvedčenie na výkon daňového poradenstva daňovému poradcovi, ktorý sa po dobu najmenej jedného roka nezúčastňoval na povinnom vzdelávaní daňových poradcov organizovanom komorou; to neplatí, ak má daňový poradca pozastavený výkon daňového poradenstva podľa § 10.“.
14.
V § 12 písm. d) sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 2 písm. b)“.
15.
§ 12 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
nezaplatila členský príspevok určený komorou ani na jej opakovanú výzvu.“.
16.
§ 14 a 15 znejú:
㤠14
Ak daňový poradca vykonáva daňové poradenstvo ako fyzická osoba, môže zamestnávať na výkon tejto činnosti v pracovnoprávnom vzťahu zamestnancov, len ak sám nie je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, prípadne nevykonáva inú platenú činnosť s výnimkou pedagogickej, vedeckej a publicistickej činnosti.
§ 15
(1)
Ak je daňovým poradcom fyzická osoba, je povinná
a)
oznámiť komore svoj trvalý pobyt a jeho zmeny,
b)
uvádzať na všetkých písomných dokladoch svoje meno a priezvisko, trvalý pobyt a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva,
c)
platiť členský príspevok určený komorou,
d)
oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu, ktorých zamestnáva,
e)
zúčastňovať sa na vzdelávaní daňových poradcov organizovanom komorou.
(2)
Ak je daňovým poradcom právnická osoba, je povinná
a)
oznámiť komore svoje sídlo a jeho zmeny,
b)
uvádzať na všetkých písomných dokladoch obchodné meno, sídlo a evidenčné číslo osvedčenia na výkon daňového poradenstva,
c)
platiť členský príspevok určený komorou,
d)
oznámiť písomne komore do 30 dní vznik a skončenie pracovnoprávneho vzťahu daňového poradcu alebo asistenta daňového poradcu, ktorých zamestnáva.“.
17.
V § 16 ods. 2 znie:
„(2)
Daňový poradca je povinný začiatok činnosti ohlásiť daňovému úradu podľa osobitného predpisu.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:
„5a)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
18.
V § 20 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je daňový poradca fyzická osoba, nie je povinný uzavrieť túto zmluvu, ak daňové poradenstvo vykonáva v mene právnickej osoby zapísanej v zozname, ktorá je na túto činnosť poistená.“.
19.
V § 20b písm. a) sa vypúšťa slovo „plnú“.
20.
V § 20b písm. c) znie:
„c)
má vysokoškolské vzdelanie3a) ekonomického alebo právnického zamerania alebo ukončenú obsahovo ucelenú časť vysokoškolského štúdia3b); výnimku zo vzdelania môže udeliť komora fyzickej osobe, ak má vysokoškolské vzdelanie iného zamerania, prípadne úplné stredné vzdelanie a má najmenej päť rokov ekonomickej praxe,“.
21.
V § 20b sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak asistent daňového poradcu splní podmienky podľa odseku 1, komora ho zapíše do zoznamu asistentov daňových poradcov a vydá mu o tom potvrdenie.“.
22.
V § 20c ods. 1 písm. a) a b) znejú:
„a)
pracovníka ústredného orgánu štátnej správy a územného finančného orgánu,4a)
b)
sudcu, prokurátora, notára a súdneho exekútora.“.
23.
V § 20d sa slová „podľa § 8 ods. 1 písm. b)“ nahrádzajú slovami „podľa § 8 ods. 2 písm. b)“.
24.
V § 20e ods. 1 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
sa do šiestich mesiacov po zapísaní do zoznamu asistentov daňových poradcov nezamestná u daňového poradcu.“.
25.
V § 20e ods. 2 sa slová „a § 11 písm. a), b), c), e) a g)“ nahrádzajú slovami „a § 11 ods. 1 písm. a), b), c) a e)“.
26.
V § 22 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú slová „a za tým účelom organizuje povinné vzdelávanie daňových poradcov“.
27.
V § 22 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „a pri menovaní členov skúšobnej komisie“.
28.
V § 24 ods. 1 písm. b) sa slovo „Kčs“ nahrádza slovom „Sk“.
29.
Ak sa v jednotlivých ustanoveniach používa slovo „pracovník“ v príslušnom gramatickom tvare, rozumie sa tým slovo „zamestnanec“ v príslušnom gramatickom tvare.
Čl. II
(1)
Fyzická osoba zapísaná v zozname podľa doterajších predpisov sa považuje za daňového poradcu podľa tohto zákona.
(2)
Právnická osoba zapísaná v zozname podľa doterajších predpisov je povinná splniť podmienku výšky podielov na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích práv v spoločnosti podľa tohto zákona. Ak túto podmienku nesplní do jedného roka od účinnosti tohto zákona, komora ju zo zoznamu vyčiarkne. Do uplynutia tejto lehoty sa považuje za daňového poradcu podľa tohto zákona.
(3)
Komora vydá právnickej osobe zapísanej v zozname do účinnosti tohto zákona osvedčenie na výkon daňového poradenstva podľa tohto zákona v lehote jedného mesiaca od preukázania splnenia podmienky výšky podielov na základnom imaní spoločnosti alebo hlasovacích práv v spoločnosti, ak splní túto podmienku najneskôr v posledný deň lehoty podľa odseku 2.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 101/1995 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1997.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.