87/1996 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.12.2013

87
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 12. marca 1996,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 22 a § 3 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti dohodovania cien, postupu pri regulácii cien, pri cenovej evidencii a kalkulácii a podrobnosti konania o porušení cenovej disciplíny,
b)
rozsah spracovania a predkladania kalkulácií nákladov a zisku na požiadanie cenových orgánov.1)
§ 2
Cena obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, aj keď nie je výslovne a samostatne dohodnutá, sa na účely zisťovania, či došlo k porušeniu cenovej disciplíny, posudzuje oddelene od zostávajúcich častí ceny tovaru.2)
§ 3
(1)
Pri regulácii cien sa uplatňujú ekonomicky oprávnené náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými podkladmi, kalkuláciami nákladov, prípadne fakturáciou alebo daňovými a colnými podkladmi a podobne. Do kalkulácie nákladov na účely regulácie cien sa nezahŕňajú najmä
a)
náklady na vyradenie hmotného majetku vrátane zostatkových cien vyradeného hmotného majetku,
b)
penále, úroky (poplatky) z omeškania, zmluvné pokuty a peňažné náhrady škôd súvisiace s investičnou výstavbou,
c)
pokuty, úroky (poplatky) z omeškania, náhrady škôd, prípadne iné sankcie podľa zmlúv a všeobecne záväzných právnych predpisov,
d)
výdavky na vybavenie obstarávanej investície zásobami,
e)
zavinené manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
f)
prevádzkové náklady spojené s odstraňovaním škôd na majetku,
g)
vyplácané podiely na zisku, napríklad dividendy a podobne, odmeny členom štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb,
h)
náklady na zastavenú nedokončenú výrobu alebo zastavenú činnosť, alebo náklady na dočasne odňatý majetok,
i)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a s prípravou a zabezpečením investičnej výstavby,
j)
náklady na zastavenú prípravu a na zábeh výroby, výskum a vývoj,
k)
prirážky k základným odplatám za vypúšťanie odpadových vôd, prirážky k základným poplatkom za uskladnenie odpadov a prirážky k poplatkom za znečistenie ovzdušia,
l)
odpísanie premlčaných alebo nevymožiteľných pohľadávok,
m)
platby premlčaných dlhov,
n)
náklady (výdavky) na sprostredkovanie a na činnosť iných osôb, ktoré už sú súčasťou vlastných nákladov podnikateľa, alebo na činnosti, ktoré by mohol zabezpečiť podnikateľ sám alebo prostredníctvom iných osôb s nižšími nákladmi, ak podnikateľ nepreukáže ich nevyhnutnosť,
o)
náklady na udržiavanie neodôvodnene nevyužitých výrobných kapacít,
p)
členské príspevky a náklady na činnosť iných osôb, ak povinnosť ich poskytovania nevyplýva z osobitných predpisov,
q)
chybne započítané náklady vyplývajúce z chýb v počtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve,
r)
náklady zo zvýšenia cien vstupov, ktoré sa ešte nezapracovali do tovaru,
s)
úroky z úverov, ak sa nepreukáže ekonomická nevyhnutnosť potreby úveru,
t)
náklady na nájom hmotného a nehmotného majetku nesúvisiaceho s podnikateľskou činnosťou, na ktorú sa vzťahuje regulácia cien.
(2)
Pri regulácii cien sa uplatňuje primeraný zisk, ktorý sa preukazuje účtovnými dokladmi, kalkuláciami, prípadne fakturáciou alebo daňovými podkladmi a podobne. Primeraný zisk v prípadoch regulácie cien je závislý od
a)
zvýšenia alebo zníženia potreby zisku vyplývajúceho z preukázateľne vyšších alebo nižších nárokov na rozdelenie zisku,
b)
zvýšenia alebo zníženia dane z príjmu,
c)
preukázateľne vzniknutej úspory nákladov umožňujúcej zvýšenie zisku.
(3)
Rozsah primeraného zisku v prípadoch regulácie cien neovplyvňuje
a)
potreba kompenzácie nízkeho zisku z predaja tovaru, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien,
b)
zámer docieliť zisk dosiahnutý z ceny obdobného tovaru na zahraničnom trhu,
c)
zámer vyššou cenou zabrániť predaju daného tovaru do zahraničia inými osobami,
d)
tvorba zdrojov na rozvojové investície, ktoré nie sú podložené investičným projektom zodpovedajúcim dlhodobému racionálnemu rozvoju,
e)
potreba tvorby zdrojov na nepovinné prídely do vlastných fondov.
(4)
Pri posudzovaní, či došlo k dohodnutiu neprimeranej ceny podľa § 12 zákona, sa ustanovenia odsekov 1, 2 a 3 použijú obdobne.
§ 4
Kalkulácia nákladov a zisku podľa § 3 ods. 3 zákona sa spracúva a predkladá na požiadanie cenových orgánov v rozsahu uvedenom v § 2 ods. 3 zákona a § 3 vyhlášky, a to v prípadoch regulácie cien podľa § 5 a 6 zákona.
§ 5
Podľa § 4 ods. 3 písm. a) a c) zákona cenový orgán podľa § 20 ods. 1 písm. a) až c) zákona reguluje ceny, ak
a)
vznikne mimoriadna situácia na trhu v dôsledku extrémneho vývoja cien na zahraničných trhoch s priamym dosahom na tuzemský trh, pri zmenách systémových opatrení štátu spočívajúcich v zmene kurzu slovenskej meny, zmene daňových, colných, dotačných predpisov a podobne, alebo
b)
si to vyžaduje verejný záujem spočívajúci vo vyrovnávaní postavenia kupujúceho alebo predávajúceho pri tovare úplne alebo sčasti dotovanom z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov, prostriedkov obcí a z prostriedkov zdravotných, prípadne sociálnych poisťovní.
§ 7
(1)
Regulácia cien podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona sa uplatňuje aj na tovar rovnakého druhu, ktorý sa od tovaru s maximálnou alebo pevnou úradne určenou cenou líši len niektorými dohodnutými podmienkami; dohodnutá cena sa môže odchyľovať od úradne určenej ceny podľa § 6 ods. 2 a 3 zákona o rozdiel v ekonomicky oprávnených nákladoch a o rozdiel v primeranom zisku zodpovedajúci odchýlke v dohodnutých podmienkach.
(2)
Tovarom rovnakého druhu sa rozumie tovar, ktorý sa môže odlišovať dohodnutými podmienkami, ako je napríklad jednotka množstva, kvalita, obal, skladovanie a dopravná parita.
§ 9
(1)
Cenovou evidenciou sú doklady slúžiace na identifikáciu predávaného tovaru a výšky ceny, za ktorú sa tovar predáva, a ktoré obsahujú cenu, za ktorú sa tovar nakupuje, prípadne percentuálnu sadzbu uplatňovanú ako prirážku za obchodný výkon (cenu obchodného a sprostredkovateľského výkonu). Súčasťou cenovej evidencie sú aj údaje o začiatku a konci platnosti ceny, za ktorú sa tovar predáva, ako aj kalkulácie nákladov a zisku v rozsahu podľa § 4. Na účely evidencie cien môže slúžiť cenník cien, za ktoré sa tovar predáva, alebo iné doklady predávajúceho, ak osvedčia ceny skutočne uplatňované a údaje o čase ich platnosti, a to aj doklady z registračnej pokladnice.
(2)
Kalkuláciou nákladov a zisku pri cenách, na ktoré sa nevzťahuje regulácia cien, sa rozumie na účely kalkulácie nákladov a zisku pre potreby cenových orgánov podľa § 3 ods. 3 zákona taký prepočet ceny alebo postup jej tvorby, ktorým sa cena skutočne vytvorila a ktorého členenie umožňuje porovnanie s cenou, za ktorú sa tovar ponúka.
§ 10
Na posúdenie uplatnenia regulácie cien a na posúdenie, či sa cena dohodla v rozpore s § 12 zákona, si Ministerstvo financií Slovenskej republiky vyžiada aj stanoviská Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, iných ústredných orgánov štátnej správy, prípadne profesijných a záujmových zväzov alebo združení.
§ 11
(1)
Na účely dohodovania cien sa za označovanie tovaru cenami iným primeraným spôsobom považuje náhradný spôsob označovania uvedením údaja o cene na viditeľnom mieste, a to na regáli, na pulte a vo vitríne, formou jedálneho lístka, informačnej tabule, ak tieto sú umiestnené tak, aby kupujúci nemusel vyžadovať ich predloženie alebo sprístupnenie. Takéto iné primerané spôsoby označovania tovaru cenami sa používajú najmä, ak ide o nebalený, rozvažovaný alebo rozlievaný tovar, alebo ak ide o poskytovanie lekárskej, liečebnej starostlivosti, osobných, pohostinských, opravárenských, prepravných, spojových a iných služieb.
(2)
Ak predávajúci predáva tovar podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a nemôže kupujúceho oboznámiť s cenou takéhoto tovaru, oznámi kupujúcemu cenu vytvorenú odhadom.5)
§ 12
(1)
Cenová kontrola sa začne dňom, keď pracovník poverený cenovým kontrolným orgánom6) na vykonanie cenovej kontroly (ďalej len „kontrolný pracovník“) predloží kontrolovanému subjektu poverenie na vykonanie cenovej kontroly.
(2)
O výsledkoch cenovej kontroly vyhotoví kontrolný pracovník protokol a zápisnicu o prerokovaní výsledkov cenovej kontroly. V zápisnici o prerokovaní výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom protokolu a kedy ho prevzal.
§ 13a
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu v znení vyhlášky č. 120/1969 Zb., vyhlášky č. 96/1976 Zb., vyhlášky č. 77/1988 Zb., vyhlášky č. 15/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb.,
2.
§ 1b ods. 4 a štvrtá časť vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky č. 265/1993 Z. z.
§ 14
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 1996.
Sergej Kozlík v. r.
1)
§ 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
2)
§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
4)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 88/1996 Z. z. o cenách špeciálnej techniky.
5)
§ 636 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
6)
§ 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.