164/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1997 do 31.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

164
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. mája 1997
o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:
Zdravotná spôsobilosť žiadateľov o vodičské oprávnenie
§ 1
(1)
Zdravotná spôsobilosť1) žiadateľa o vodičské oprávnenie (ďalej len „žiadateľ“) sa zisťuje pred jeho zaradením do výcviku na získanie vodičského oprávnenia.
(2)
Lekársku prehliadku žiadateľa vykoná a závery o nej vydá praktický lekár pre dospelých alebo praktický lekár pre deti a dorast (ďalej len „lekár“).
(3)
Psychologické vyšetrenie žiadateľa vykoná a závery o psychickej spôsobilosti vydá psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia (ďalej len „psychológ“).
(4)
Závery lekárskej prehliadky a závery psychologického vyšetrenia sú platné jeden rok.
§ 2
(1)
Lekárskou prehliadkou sa zisťuje telesná výška, zrak, sluch a kontraindikácie zdravotnej spôsobilosti žiadateľa v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.
(2)
Ak má lekár pochybnosti o charaktere ochorenia žiadateľa, odošle ho na vyšetrenie k odbornému lekárovi.
(3)
Pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti žiadateľa lekár prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v jeho zdravotnej dokumentácii a na výsledky odborného vyšetrenia.
§ 3
(1)
Závery lekárskej prehliadky zaznamená lekár do zdravotnej dokumentácie žiadateľa a do tlačiva o lekárskej prehliadke vodiča, ktorého vzor je v prílohe č. 4.
(2)
Ak sa lekárskou prehliadkou nezistí poškodenie zdravia, pre ktoré by žiadateľ nemohol viesť motorové vozidlo, lekár v záveroch uvedie, že žiadateľ je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo.
(3)
Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré možno žiadateľa uznať len za čiastočne zdravotne spôsobilého viesť motorové vozidlo, lekár odporučí obmedzenie vodičského oprávnenia tak, aby zodpovedalo zdravotnej spôsobilosti žiadateľa. Ťažko zdravotne postihnutého žiadateľa možno uznať za spôsobilého viesť motorové vozidlo len za predpokladu, že vodičské oprávnenie bude viazané na určité osobitne technicky upravené vozidlo, ktoré umožňuje bezpečné ovládanie vozidla vodičom.
(4)
Ak sa lekárskou prehliadkou zistí poškodenie zdravia, pre ktoré žiadateľ nie je schopný viesť motorové vozidlo, lekár v záveroch uvedie, že žiadateľ nie je zdravotne spôsobilý viesť motorové vozidlo.
§ 4
(1)
Psychologické vyšetrenie je zamerané na zistenie psychickej spôsobilosti žiadateľa viesť motorové vozidlo a na zistenie kontraindikácií v rozsahu uvedenom v prílohe č. 2.
(2)
Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa psychológ prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v jeho zdravotnej dokumentácii.
§ 5
(1)
Závery psychologického vyšetrenia psychológ zaznamená do zdravotnej dokumentácie žiadateľa a do tlačiva o psychologickom vyšetrení vodiča, ktorého vzor je v prílohe č. 4.
(2)
Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia dôvody, pre ktoré by žiadateľ nebol spôsobilý viesť motorové vozidlo, psychológ v záveroch uvedie, že žiadateľ je psychicky spôsobilý viesť motorové vozidlo.
(3)
Ak sa psychologickým vyšetrením zistia dôvody, pre ktoré žiadateľ nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo, psychológ v záveroch uvedie, že žiadateľ nie je psychicky spôsobilý viesť motorové vozidlo.
Pravidelné lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia
§ 6
(1)
Vodiči motorových vozidiel, ktorí vykonávajú činnosť vedenia vozidla v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu, alebo vedenie vozidla je predmetom podnikania na základe osobitného oprávnenia (ďalej len „vodiči z povolania“), ako aj vodiči motorových vozidiel skupiny D, vodiči motorových vozidiel, ktorých celková hmotnosť prevyšuje 7 500 kg, vodiči nákladných automobilov s prípojným vozidlom a vodiči vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami2) sa podrobujú vstupnej lekárskej prehliadke a psychologickému vyšetreniu3) pred ich pracovným zaradením a
a)
pravidelným lekárskym prehliadkam každé dva roky, po dosiahnutí veku 50 rokov každý rok a
b)
pravidelným psychologickým vyšetreniam3) každých päť rokov, po dosiahnutí veku 50 rokov každé dva roky.
(2)
Ostatní vodiči sa podrobujú pravidelným lekárskym prehliadkam do dvoch mesiacov po dni, v ktorom dosiahli vek 60, 65 a 68 rokov, po dosiahnutí veku 68 rokov každé dva roky.
(3)
Pravidelné lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia sa vykonávajú podľa § 2 a 4.
(4)
Odosielanie vodičov z povolania na pravidelné lekárske prehliadky a psychologické vyšetrenia zabezpečuje právnická osoba a fyzická osoba, s ktorou sú v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu. Právnická osoba a fyzická osoba prihliada na výsledky pravidelných lekárskych prehliadok a psychologických vyšetrení, vedie o nich a o ich výsledku záznamy s uvedením dátumu vykonanej lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia a o termíne budúcej lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia.
§ 7
(1)
Ak lekár pri pravidelnej lekárskej prehliadke vodiča zistí poškodenie zdravia, ktoré má za následok dočasné obmedzenie spôsobilosti viesť motorové vozidlo, poučí ho, že kým sa jeho zdravotný stav v primeranom čase nezlepší, nesmie viesť motorové vozidlo, a túto skutočnosť zaznamená do zdravotnej dokumentácie vodiča. Pri užívaní liekov znižujúcich schopnosť viesť motorové vozidlo lekár upozorní vodiča, že počas ich užívania nesmie viesť motorové vozidlo, a túto skutočnosť zaznamená do zdravotnej dokumentácie vodiča.
(2)
Ak lekár pri pravidelnej lekárskej prehliadke vodiča zistí poškodenie zdravia, ktoré má za následok obmedzenie zdravotnej spôsobilosti viesť motorové vozidlo, uvedie túto skutočnosť v záveroch a rovnopis pošle Okresnému dopravnému inšpektorátu Policajného zboru príslušnému podľa trvalého pobytu vodiča (ďalej len „dopravný inšpektorát“).
(3)
Ak lekár pri pravidelnej lekárskej prehliadke vodiča alebo psychológ pri psychologickom vyšetrení zistí poškodenie zdravia, pre ktoré vodič nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo, v záveroch uvedie, že vodič nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo, a rovnopis pošle dopravnému inšpektorátu.
(4)
Ak má lekár pochybnosti o charaktere ochorenia, odošle vodiča na vyšetrenie k odbornému lekárovi.
(5)
Ak odborný lekár zistí poškodenie zdravia, pre ktoré vodič nie je spôsobilý viesť motorové vozidlo alebo jeho spôsobilosť je obmedzená, oznámi túto skutočnosť lekárovi, ktorý na základe oznámenia urobí závery podľa odsekov 2 alebo 3.
(6)
Ak dopravný inšpektorát rozhodne o povinnosti držiteľa vodičského oprávnenia podrobiť sa lekárskym prehliadkam alebo psychologickým vyšetreniam, alebo preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti lekárskou prehliadkou, alebo psychologickým vyšetrením,4) lekár postupuje podľa ustanovení tejto vyhlášky o lekárskych prehliadkach žiadateľov a psychológ postupuje podľa prílohy č. 3. Rovnako sa postupuje, ak ide o žiadateľa, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie.5)
§ 8
Vodiči, ktorí do nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky dovŕšili vek 60 rokov, sa podrobia psychologickému vyšetreniu podľa § 6 ods. 1 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
§ 9
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Ľubomír Javorský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 164/1997 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE A KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA
I Zdravotná spôsobilosť na vedenie motorových vozidiel skupín A, A/50, B, C, D a T, ak nie sú vodičmi z povolania
Telesná výška
Minimálna telesná výška: 150 cm, v skupine A a B možno pripustiť menšiu telesnú výšku pod podmienkou, že vodičské oprávnenie bude viazané na určité vozidlo s príslušným technickým vybavením, ktoré umožňuje bezpečné ovládanie vozidla vodičom.
Zrak
Ostrosť zraku: 6/9 (5/7,5) po korekcii obojstranne, ak je na jednom oku ostrosť zraku po korekcii horšia ako 6/12 (5/10), na lepšom oku sa po korekcii vyžaduje ostrosť zraku 6/9 (5/7,5).
Držitelia vodičských preukazov v skupine T s ostrosťou zraku na jednom oku horšou ako 6/60 (5/50) nesmú viesť traktor s prívesom, na ktorom sa dopravujú osoby.
Farbocit: rozoznávanie červeného a zeleného signálu pri skúške s umelým svetelným zdrojom opatreným filtrami červenej a zelenej farby.
Zorné pole: vyžaduje sa na obidvoch očiach horizontálne v temporálnom rozsahu aspoň 700, dovnútra (nazálne) aspoň 200, vertikálne dolu aspoň 500 a nahor aspoň 200. Vyžadované hodnoty platia za predpokladu, že ostrosť zraku na lepšom oku je aspoň 6/9 (5,50). Ak zistené hodnoty zorného poľa na horšom oku nedosahujú vyžadované hodnoty, musí zorné pole lepšieho oka dosahovať normálne hodnoty (horizontálne smerom von 900, dovnútra 500, vertikálne nadol 600, nahor 500).
Sluch
Členený šepot na každom uchu na vzdialenosť 2 metrov; ak je na jednom uchu sluch horší, musí byť členený šepot na lepšom uchu na vzdialenosť 3 metrov.
Nedoslýchavým alebo nepočujúcim možno priznať zdravotnú spôsobilosť, ak je ostrosť zraku lepšieho oka aspoň 6/9 (5/7,5), horšieho oka aspoň 6/60 (5/50) a ak sa na vozidle vykonajú technické úpravy, ktoré nahradia nedostatok sluchu (kontrolné svetlo signalizujúce funkciu klaksónu, optické signalizačné zariadenie z prívesu).
Poškodenie zdravia
Chyby a choroby, ktoré spôsobujú zdravotnú nespôsobilosť viesť motorové vozidlo:
1. Obmedzenie pohybu očí pri poruche okohybných svalov alebo pre jazvovité zrasty očného bulbu s mihalnicami, obojstranná ptóza horných mihalníc väčšieho rozsahu, ťažšie formy šeroslepoty.
2. Schizofrénia, manicko-depresívna psychóza, porucha senzomotorickej koordinácie, trvalé psychické zmeny na podklade somatických ochorení, involučné psychózy, trvalé psychické zmeny po chronických otravách.
3. Záchvatové stavy a zvýšená pohotovosť na ich vznik.
4. Stavy po úrazoch centrálneho nervového systému (CNS) s trvalými neutíšiteľnými bolesťami alebo s poruchami pohybu, hlbokej citlivosti alebo s ťažkými trofickými zmenami.
5. Závislosť od alkoholu a návykových látok.
6. Choroby alebo stavy po zranení periférnych nervov s trvalými poruchami pohybu, citlivosti alebo s trofickými zmenami v takom rozsahu, že zabraňujú bezpečnému vedeniu motorového vozidla.
7. Cukrovka (diabetes mellitus) s očnými, nervovými komplikáciami alebo s opakovaným výskytom kómy; ďalej chorí na cukrovku v takom stave, ktorý nesporne obmedzuje telesnú a duševnú schopnosť vodiča.
8. Kardiovaskulárne ochorenia obmedzujúce bezpečné vedenie vozidla: akútne prejavy nestabilnej ischemickej choroby srdca (angína pectoris, intermediárny syndróm, infarkt myokardu a komplikované stavy po srdcovom infarkte), hypertenzná choroba III. stupňa podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), obliterujúce endarteritídy, poruchy srdcového rytmu, ktoré vedú k synkopám, a chorý nemá aplikovaný kardiostimulátor. Aplikácia kardiostimulátora sa nepovažuje za kontraindikáciu pod podmienkou komplexného zhodnotenia zdravotného stavu a trvalého sledovania v kardiologickej ambulancii. Kardiostimulácia nie je prípustná u vodičov z povolania pre všetky skupiny vozidiel.
9. Ťažšie formy endokrinného ochorenia: tyreotoxikóza, najmä s psychickými zmenami, ťažšie formy chorôb hypofýzy, nadobličiek a prištítnych teliesok.
10. Choroby pohybového ústrojenstva, ktoré znemožňujú bezpečné vedenie motorového vozidla: následkom ochorenia, telesnej chyby, zranenia, amputácie alebo operácie, ťažké formy chorôb svalov a periférnych nervov. Patria sem aj ťažšie formy hyperkinézy a spasticity.
11. Iné choroby, ktoré obmedzujú zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla.
II Zdravotná spôsobilosť vodičov z povolania a vodičov motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami
Telesná výška
Minimálna telesná výška: 160 cm, 150 cm pod podmienkou, že vodičské oprávnenie bude viazané na určité vozidlo s príslušným technickým vybavením, ktoré umožňuje bezpečné ovládanie vozidla.
Zrak
Ostrosť zraku 6/6 (5/5) po korekcii obojstranne. U krátkozrakých je prípustná korekcia maximálne 6 D, u ďalekozrakých maximálne 6 D. Jednookosť nie je prípustná.
Farbocit: rozoznávanie červeného a zeleného signálu pri skúške s umelým svetelným zdrojom opatreným filtrami červenej a zelenej farby.
Zorné pole: vyžadujú sa fyziologické hodnoty (horizontálne zvonku 900, dovnútra 500, vertikálne nahor 500, nadol 600).
Sluch
Členený šepot na každom uchu sa vyžaduje na vzdialenosť 2 metrov; ak je na jednom uchu sluch horší, musí byť členený šepot na lepšom uchu na vzdialenosť 3 metrov.
Nedoslýchavým alebo nepočujúcim možno priznať zdravotnú spôsobilosť, ak je ostrosť zraku lepšieho oka aspoň 6/9 (5/7,5), horšieho oka aspoň 6/60 (5/50) a ak sa na vozidle vykonajú technické úpravy, ktoré nahradia nedostatok sluchu (kontrolné svetlo signalizujúce funkciu klaksónu, optické signalizačné zariadenie z prívesu).
Poškodenia zdravia
Chyby a choroby, ktoré spôsobujú zdravotnú nespôsobilosť na vedenie motorového vozidla žiadateľov o vodičské oprávnenie pre vodičov z povolania vrátane skupiny D, o oprávnenie na vedenie motorových vozidiel protipožiarnej ochrany, zdravotníckej a banskej záchrannej služby a všetkých vozidiel používajúcich osobitné výstražné znamenie pri plnení osobitných úloh:
1. všetky chyby a choroby uvedené v časti I,
2. trvalé poruchy krčného a šijového svalstva, ktoré znižujú pohyblivosť hlavy o viac ako o polovicu normálnych hodnôt,
3. prietrže väčšieho rozsahu,
4. ťažšie gynekologické ochorenia, ťažšie formy dismenorey, ťažká forma prolapsu a poklesnutie maternice a pošvy,
5. ťažká forma chronického zápalu priedušiek,
6. ťažšie formy deformácie hrudníka alebo chrbtice.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 164/1997 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE A KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI NA VEDENIE MOTOROVÉHO VOZIDLA
I. Kontraindikácie
1. Intelekt:
všeobecné rozumové schopnosti na úrovni podpriemeru vodičskej populácie.
2. Výkonové dispozície:
a) pozornosť v záťaži (koncentrácia, selektivita, distribúcia, rozsah),
b) psychomotorické tempo,
c) senzomotorická reaktivita a koordinácia (rýchlosť a presnosť senzomotorických reakcií na série vizuálnych a akustických podnetov),
d) rozhodovacie procesy,
e) krátkodobá pamäť, na úrovni podpriemeru vodičskej populácie.
3. Štruktúra osobnosti:
a) súťaživá orientácia,
b) nekontrolovateľná agresivita,
c) emociálna labilita, impulzívnosť,
d) zrelosť, ovplyvniteľnosť,
e) predvídanie,
f) sebahodnotenie,
g) sociabilita na úrovni podpriemeru vodičskej populácie.
4. Neurotická a psychotická symptomatológia.
5. Subklinické príznaky závislosti od návykových látok alebo od alkoholu.
6. Psychická odolnosť proti záťaži:
a) spracovanie rizika,
b) racionálna regulácia, sebaovládanie v situáciách záťaže na úrovni podpriemeru vodičskej populácie.
II. Motivácia a vôľové vlastnosti
III. Anamnestické údaje
Výstrednosti vo vodičskej praxi, dopravné nehody a dopravné priestupky, odobratý vodičský preukaz, absolútny a relatívny počet najazdených kilometrov, vyšší počet úrazov, opakovaná trestná činnosť, výchovné, výučbové a partnerské problémy, alkoholizmus a drogová závislosť, zdravotné chyby, poruchy a choroby.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 164/1997 Z. z.
KONTRAINDIKÁCIE A KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI PRI OBMEDZENÍ ROZSAHU UDEĽOVANÉHO VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA, PRI PODOZRENÍ NA ZMENU ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI A PRI OPÄTOVNEJ ŽIADOSTI O UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
Psychická spôsobilosť žiadateľa alebo držiteľa vodičského oprávnenia skupiny B:
I. Kontraindikácie
1. Intelektová úroveň v pásme podpriemeru populácie.
2. Výkonová kapacita v pásme podpriemeru populácie (pozornosť, reakčná pohotovosť, pamäť, psychomotorické tempo, senzomotorická koordinácia, rozhodovacie procesy).
3. Rizikové faktory v štruktúre osobnosti:
a) emotívna labilita (sklon k impulzívnosti a explozivite),
b) abnormná reakcia osobnosti s protispoločenským konaním (maladaptívne a hostilné prejavy a postoje, odmietanie spoločenských noriem a pravidiel, nedostatočne rozvinuté city),
c) agresivita ako dominantná, ľahko aktivovateľná črta osobnosti,
d) tendencia predvádzať sa,
e) neregulované správanie, narušená schopnosť anticipácie,
f) psychotická symptomatológia,
g) príznaky závislosti od alkoholu a návykových látok.
II. Anamnestické údaje
Výstrednosti vo vodičskej praxi, vyšší počet úrazov, opakovaná trestná činnosť, výchovné, výučbové a partnerské problémy, alkoholizmus a drogová závislosť, zdravotné chyby, poruchy a choroby.
Posúdenie psychickej spôsobilosti žiadateľa alebo držiteľa vodičského oprávnenia skupiny D a C sa vykoná podľa kritérií uvedených v prílohe č. 2.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 164/1997 Z. z.
I
II
1)
§ 70 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
2)
§ 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
3)
§ 70 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
4)
§ 68 ods. 6 a § 75 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
5)
§ 73 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.