212/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

212
ZÁKON
z 3. júla 1997
o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje povinnosť vydavateľa periodických publikácií, vydavateľa neperiodických publikácií a výrobcu rozmnoženín audiovizuálnych diel odovzdať výtlačok periodickej publikácie, neperiodickej publikácie a rozmnoženiny slovenského audiovizuálneho diela1) určeným právnickým osobám.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Periodická publikácia je periodická tlač alebo iné periodikum vydávané najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom, s označením periodicity a v úprave príznačnej pre tento druh tlačoviny.2)
(2)
Periodická publikácia nie je tlačovina určená na úradné, služobné a prevádzkové potreby štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb.
(3)
Neperiodická publikácia je účelová tlačovina, rozmnoženina literárneho, fotografického, vedeckého alebo umeleckého diela3) vydaná spravidla jednorazovo, a to aj po častiach, nezávisle od formy a spôsobu spracovania, vydania alebo výroby.
(4)
Neperiodická publikácia nie je
a)
trojrozmerné kartografické dielo, základné štátne mapové a tematické štátne mapové dielo podľa osobitného predpisu,4)
b)
trojrozmerná rozmnoženina výtvarného diela,
c)
rozmnoženina určená na použitie v spoločenskom alebo rodinnom živote, najmä pozvánka a oznámenie,
d)
bankovka, minca, známka, kolok, žreb, cenný papier, vkladový list, platobná karta a iné ceniny, telefónna karta,
e)
voličský preukaz, zoznam voličov, hlasovací lístok a zápisnice o výsledkoch volieb a o výsledkoch referenda,
f)
rozmnoženina literárneho, vedeckého alebo umeleckého diela,3) ktorá má menej ako 50 výtlačkov.
(5)
Povinný výtlačok periodickej publikácie a neperiodickej publikácie je časť nákladu periodickej publikácie a neperiodickej publikácie, ktorý je vydavateľ povinný odovzdať určeným právnickým osobám.
(6)
Povinná rozmnoženina slovenského audiovizuálneho diela1) je časť vyrobeného nákladu audiovizuálneho diela, ktorú je výrobca audiovizuálneho diela6) povinný odovzdať určeným právnickým osobám podľa prílohy č. 2.
(7)
Vydavateľ periodickej publikácie a vydavateľ neperiodickej publikácie je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa osobitných predpisov7) a uhradila náklady na ich vydanie alebo výrobu.
(8)
Vydávanie periodických publikácií, neperiodických publikácií a výroba rozmnoženín audiovizuálnych diel v iných jazykoch ako v štátnom jazyku8) nie sú obmedzené pri dodržaní ustanovení tohto zákona a ustanovení osobitných predpisov.9)
§ 3
Povinnosť vydavateľa periodickej publikácie
Vydavateľ periodickej publikácie je povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať do troch dní od začatia rozširovania
a)
povinný výtlačok podľa prílohy č. 1,
b)
povinný výtlačok aj v elektronickej alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný, po jednom vyhotovení Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici,
c)
povinný výtlačok v elektronickej forme, ak bol v takej forme pôvodne vydaný, Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.
§ 4
Povinnosť vydavateľa neperiodickej publikácie
Vydavateľ neperiodickej publikácie je povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať do 10 dní od začatia rozširovania
a)
pri náklade nad 500 výtlačkov povinný výtlačok podľa prílohy č. 2 z každého vydania alebo z vydania časti,
b)
pri náklade do 500 výtlačkov povinný výtlačok podľa prílohy č. 3 z každého vydania alebo z vydania časti,
c)
povinný výtlačok aj v elektronickej alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný, po jednom vyhotovení Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici,
d)
povinný výtlačok v elektronickej forme, ak bol v takej forme pôvodne vydaný, Jazykovednému ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied.
§ 5
Povinnosť výrobcu audiovizuálneho diela
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný bezplatne a na svoje trovy odovzdať povinnú rozmnoženinu z každého vyrobeného slovenského audiovizuálneho diela podľa prílohy č. 2 do desiatich dní od začatia jeho verejného rozširovania.
§ 6
Spolupráca pri úschove
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) odovzdá po jednom výtlačku do troch rokov od jeho získania príslušnému archívu11) podľa prílohy č. 4.
§ 7
Používanie povinného výtlačku
(1)
Právnická osoba, ktorej bol povinný výtlačok alebo povinná rozmnoženina audiovizuálneho diela odovzdaná, ich trvalo uchováva.
(2)
Knižnica môže vypožičať vo svojich priestoroch povinný výtlačok alebo povinnú rozmnoženinu audiovizuálneho diela; mimo svojich priestorov ich môže vypožičať na základe písomnej žiadosti, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie odbornej činnosti a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.12)
(3)
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied môže použiť povinný výtlačok, len ak je to nevyhnutné na zabezpečenie vlastnej odbornej alebo vedeckej činnosti a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.12)
§ 8
Medzinárodné štandardné číslovanie
(1)
Vydavateľ v súčinnosti s národnými agentúrami pre medzinárodné štandardné číslovanie označí neperiodickú publikáciu medzinárodným štandardným číslom knihy (ISBN), periodickú publikáciu medzinárodným štandardným číslom seriálu (ISSN) a hudobninu medzinárodným štandardným číslom hudobniny (ISMN). Výrobca audiovizuálneho diela označí audiovizuálne dielo medzinárodným štandardným číslom audiovizuálnych diel. Vydavateľ a výrobca súčasne môžu požiadať príslušnú národnú agentúru aj o pridelenie medzinárodného čiarového kódu označovania tovarov (EAN) k uvedeným medzinárodným štandardným číslam.
(2)
Národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie kníh (ISBN) je v Slovenskej národnej knižnici, národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov (ISSN) je v Univerzitnej knižnici v Bratislave, národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel (ISAN) je v Slovenskom filmovom ústave a národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie hudobnín (ISMN) je v Slovenskej národnej knižnici.
§ 9
Oprávnenie vydavateľa a výrobcu
(1)
Vydavateľ neperiodickej publikácie a výrobca audiovizuálneho diela je oprávnený z každého vydania neperiodickej publikácie alebo audiovizuálneho diela vydať alebo vyrobiť najviac 160 výtlačkov alebo rozmnoženín nad skutočný náklad, ktoré sa použijú na splnenie povinnosti podľa § 4 a 5 (ďalej len „povinnosť“) vyplývajúcej zo zmluvných vzťahov vydavateľa, výrobcu a na hodnotiace, propagačné, archivačné a dokumentačné účely.
(2)
Výtlačky neperiodickej publikácie a rozmnoženiny audiovizuálneho diela podľa odseku 1 sú nepredajné a vydavateľ a výrobca je povinný viesť evidenciu o spôsobe ich použitia.
§ 10
Dohľad
Dohľad nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z tohto zákona vykonáva v oblasti
a)
periodických publikácií ministerstvo v spolupráci s národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie seriálov v Univerzitnej knižnici v Bratislave,
b)
neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel ministerstvo v spolupráci s národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie kníh a národnou agentúrou pre medzinárodné číslovanie hudobnín v Slovenskej národnej knižnici a národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel v Slovenskom filmovom ústave.
§ 11
Pokuty
(1)
Za porušenie povinností ustanovených v § 3 až 5 môže ministerstvo uložiť pokutu do 3 319 eur.
(2)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť najneskôr do jedného roka od vydania výtlačku alebo od výroby rozmnoženiny audiovizuálneho diela.
(3)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie, ktorým bola uložená, nadobudlo právoplatnosť. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.13)
(4)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.14)
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11a
Konanie o uložení pokuty začaté pred 1. januárom 2004 dokončí ministerstvo.
§ 12
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 93/1993 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií a neperiodických publikácií v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 49/1996 Z. z.
§ 12a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 20/1998 Z. z. o povinnom výtlačku periodickej publikácie a neperiodickej publikácie v elektronickej forme.
§ 13
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 1997.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov
Tlač s celoštátnou pôsobnosťou, zbierka zákonov, úradné vestníky Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1
Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1
Tlač s krajskou pôsobnosťou Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
príslušná regionálna knižnica s krajskou pôsobnosťou 1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1
Ostatná tlač s regionálnou pôsobnosťou Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
príslušná regionálna knižnica 1
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1
Príloha č. 2
k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ A ROZMNOŽENÍN AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL PRI NÁKLADE NAD 500 VÝTLAČKOV
Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov a nosičov
Tlačoviny, napr. knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké  vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove 1
Parlamentná knižnica Národnej rady Slovenskej republiky 1
Firemná literatúra (určená verejnosti), normatívne dokumenty Slovenská národná knižnica 2
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Rozmnoženiny audiovizuálnych diel a multimediálnych diel (najmä videokazety, audiokazety, kompaktné disky) Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenský filmový ústav 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1
Publikácie v Braillovom písme Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1
Príloha č. 3
k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ A ROZMNOŽENÍN AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL PRI NÁKLADE DO 500 VÝTLAČKOV
Druh Určená právnická osoba Počet povinných výtlačkov a nosičov
Tlačoviny, napr. knihy, hudobniny, kartografické diela, grafika, špeciálne tlače, vedecké vysokoškolské kvalifikačné práce vydané tlačou, cestovné a výskumné správy vydané tlačou Slovenská národná knižnica 2
Univerzitná knižnica v Bratislave 2
Firemná literatúra (určená verejnosti), normatívne dokumenty Slovenská národná knižnica 2
Štátna vedecká knižnica v Košiciach 1
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 1
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 1
Rozmnoženiny audiovizuálnych diel a multimediálnych diel (najmä videokazety, audiokazety, kompaktné disky) Slovenská národná knižnica 1
Univerzitná knižnica v Bratislave 1
Slovenský filmový ústav 1
Publikácie v Braillovom písme Slovenská národná knižnica 1
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči 1
Príloha č. 4
k zákonu č. 212/1997 Z. z.Prevziať prílohu - null
POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ ODOVZDÁVANÉ ARCHÍVOMPrevziať prílohu - null
Druh Archív
Tlač s celoštátnou pôsobnosťou, zbierka zákonov, úradné vestníky Slovenský národný archív
Tlač s krajskou pôsobnosťou príslušný štátny archív
Ostatná tlač s regionálnou pôsobnosťou príslušná pobočka príslušného štátneho archívu
1)
§ 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
2)
§ 2 ods. 4 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon).
3)
§ 13 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.Zákon č. 343/2007 Z. z.Zákon č. 167/2008 Z. z.
8)
§ 5 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.
11)
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
14)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.