275/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.10.1997

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

275
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 3. októbra 1996 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o leteckých dopravných službách.
Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 21. júla 1997, na základe článku 22 ods. 1.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia stráca platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej doprave, podpísanej v Belehrade 28. februára 1956.
Do anglického znenia dohody, ktoré je pre výklad rozhodujúce, možno nazrieť na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia o leteckých dopravných službách
Vláda Slovenskej republiky a zväzová vláda Zväzovej republiky Juhoslávia (ďalej len „zmluvné strany“),
ako účastníci Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, otvoreného na podpis v Chicagu 7. decembra 1944,
želajúc si uzavrieť dohodu s cieľom rozvíjať letecké dopravné služby medzi územiami svojich štátov a mimo nich,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto dohody, ak v texte nie je uvedené inak,
a)
pojem „Dohovor“ znamená Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve otvorený na podpis v Chicagu 7. decembra 1944 vrátane akejkoľvek prílohy schválenej podľa článku 90 Dohovoru a akejkoľvek zmeny Dohovoru alebo príloh podľa článkov 90 a 94, ak tieto prílohy a zmeny nadobudli platnosť pre obe zmluvné strany,
b)
pojem „vládne orgány civilného letectva“ znamená v prípade Slovenskej republiky Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekciu civilného letectva a v prípade Zväzovej republiky Juhoslávia zväzový orgán zodpovedný za dopravu a komunikácie alebo ktorúkoľvek osobu alebo ktorýkoľvek orgán, ktoré sú splnomocnené vykonávať funkcie vyplývajúce z právomoci uvedených orgánov,
c)
pojem „určená letecká spoločnosť“ znamená leteckú spoločnosť, ktorá bola určená a bolo jej udelené prevádzkové povolenie podľa článku 3 tejto dohody,
d)
pojmy „územie“, „letecká dopravná služba“, „medzinárodná letecká dopravná služba“, „letecká spoločnosť" a „zastavenie na účely nesúvisiace s leteckou dopravnou službou" majú význam uvedený v článkoch 2 a 96 Dohovoru,
e)
pojem „tarifa“ znamená ceny, ktoré sa platia za prepravu cestujúcich, batožiny a nákladu a za iné pomocné služby okrem úhrad a provízií za prepravu pošty, a podmienky, za ktorých tieto ceny platia vrátane cien a provízií, ktoré si určuje agentúra,
f)
pojem „kapacita":
(i)
v súvislosti s lietadlom znamená úžitkové zaťaženie lietadla na trase alebo úseku trasy,
(ii)
v súvislosti s určenou leteckou dopravnou službou znamená kapacitu lietadla použiteľnú na takúto službu vynásobenú hustotou dopravy vykonávanej týmto lietadlom za príslušné obdobie na trase alebo úseku trasy,
g)
pojem „dohodnuté služby“ znamená služby zriadené alebo ktoré majú byť zavedené v súlade s prílohou tejto dohody na dopravu cestujúcich, nákladu a pošty samostatne alebo kombinovane,
h)
pojem „určené trasy“ znamená medzinárodné trasy prevádzkované v súlade s prílohou tejto dohody.
2.
Príloha tejto dohody je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.
Článok 2
Udelenie práv
1.
Každá zmluvná strana udelí druhej strane práva určené v tejto dohode na účely zriadenia pravidelných medzinárodných leteckých dopravných služieb na trasách určených v prílohe tejto dohody (ďalej len „dohodnuté služby“ a „určené trasy“).
2.
Letecká spoločnosť určená každou zmluvnou stranou má pri poskytovaní dohodnutých služieb na určených trasách podľa ustanovení tejto dohody tieto práva:
a)
prelietavať bez pristátia nad územím štátu druhej zmluvnej strany,
b)
pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany na účely, ktoré nesúvisia s leteckou dopravnou službou,
c)
pristávať na území štátu druhej zmluvnej strany v bodoch, ktoré sú určené v prílohe tejto dohody, s cieľom naložiť a/alebo vyložiť cestujúcich v rámci medzinárodnej prepravy batožiny, nákladu a pošty samostatne alebo v kombinácii.
3.
Žiadne z ustanovení odseku 2 tohto článku nedáva právo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany nakladať a prepravovať cestujúcich, batožinu, náklad a poštu za úhradu alebo formou prenájmu medzi bodmi na území štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 3
Určenie leteckej spoločnosti a prevádzkové povolenie
1.
Každá zmluvná strana má právo určiť jednu alebo niekoľko leteckých spoločností na poskytovanie dohodnutých služieb na určených trasách. Takéto určenie nadobudne platnosť na základe písomného oznámenia medzi vládnymi orgánmi civilného letectva obidvoch zmluvných strán.
2.
Zmluvná strana, ktorá prijme oznámenie o určení spoločnosti podľa ustanovení odsekov 3 a 4 tohto článku, vydá bez meškania určenej leteckej spoločnosti alebo spoločnostiam štátu druhej zmluvnej strany potrebné prevádzkové povolenie.
3.
Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany budú pred udelením prevádzkového povolenia vyžadovať od leteckej spoločnosti určenej druhou zmluvnou stranou, aby preukázala svoju spôsobilosť na plnenie podmienok vyplývajúcich zo zákonov a iných právnych predpisov, ktoré pri zabezpečovaní medzinárodných leteckých dopravných služieb uvedené orgány vyžadujú v súlade s ustanoveniami Dohovoru.
4.
Každá zmluvná strana má právo odmietnuť vydanie prevádzkového povolenia podľa odseku 2 tohto článku alebo, ak je to nevyhnutné, pri uplatňovaní práv uvedených v článku 2 tejto dohody zaviesť určité podmienky vždy vtedy, keď zmluvná strana nemá dôkaz o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola danej leteckej spoločnosti patrí štátu zmluvnej strany, ktorá ju určila, alebo jej štátnym príslušníkom.
5.
Ak bola letecká spoločnosť určená a bola jej povolená prevádzka v súlade s týmto článkom, môže kedykoľvek vykonávať dohodnuté služby, pre ktoré bola určená, pod podmienkou, že platia tarify a letové poriadky, ktoré boli stanovené v súlade s ustanoveniami článkov 11 a 12 tejto dohody.
6.
Každá zo zmluvných strán má právo zrušiť určenie ktorejkoľvek leteckej spoločnosti a určiť inú leteckú spoločnosť, čo musí písomnou formou oznámiť druhej zmluvnej strane.
Článok 4
Zrušenie prevádzkového povolenia alebo pozastavenie práv
1.
Každá zmluvná strana má právo zrušiť prevádzkové povolenie alebo pozastaviť uplatňovanie práv uvedených v článku 2 tejto dohody určenou leteckou spoločnosťou štátu druhej zmluvnej strany, prípadne uložiť podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné pri uplatňovaní týchto práv v prípade, že
a)
nie je presvedčená o tom, že prevažná časť vlastníctva a efektívna kontrola tejto leteckej spoločnosti patrí zmluvnej strane, ktorá leteckú spoločnosť určila, alebo jej štátnym príslušníkom,
b)
letecká spoločnosť nedodržiava alebo porušuje zákony alebo iné právne predpisy štátu zmluvnej strany, ktorá tieto práva udelila,
c)
letecká spoločnosť nezabezpečuje dohodnuté služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto dohode.
2.
Práva uvedené v odseku 1 tohto článku sa uplatnia až po konzultácii s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany, ak nie je nevyhnutné vykonať okamžité opatrenia, aby sa predišlo ďalším porušeniam zákonov a iných právnych predpisov. Takéto rokovania začnú v lehote štyridsaťpäť (45) dní odo dňa prijatia žiadosti.
Článok 5
Aplikácia zákonov a iných právnych predpisov
1.
Zákony a iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany, ktoré upravujú vstup, pobyt a výstup lietadla z územia jej štátu poskytujúceho medzinárodné letecké dopravné služby, ako aj prevádzku a navigáciu takéhoto lietadla, sa budú vzťahovať aj na lietadlá určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany.
2.
Zákony, iné právne predpisy štátu jednej zmluvnej strany upravujúce vstup, pobyt alebo výstup z územia jej štátu cestujúcich, posádky, batožiny a nákladu vrátane pošty, ako aj formality týkajúce sa pasov, colných záležitostí, menových a hygienických opatrení platia pre cestujúcich, posádku, batožinu, náklad a poštu prepravované lietadlom určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany, pokiaľ sú na území jej štátu.
Článok 6
Uznávanie osvedčení a licencií
1.
Osvedčenia o spôsobilosti lietadla na lietanie, osvedčenia o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné jedna zmluvná strana, uzná za platné aj druhá zmluvná strana pod podmienkou, že požiadavky, na ktorých základe boli tieto osvedčenia alebo licencie vydané alebo vyhlásené za platné, zodpovedajú minimálnym normám, ktoré možno požadovať v súlade s Dohovorom, alebo ich presahujú.
2.
Každá zo zmluvných strán si však vyhradzuje právo v súvislosti s preletmi nad územím svojho štátu odmietnuť uznanie platnosti osvedčení o kvalifikácii a licencie, ktoré vydala alebo vyhlásila za platné pre príslušníkov svojho štátu druhá zmluvná strana alebo iný štát.
Článok 7
Užívateľské poplatky
Poplatky za použitie letiska vrátane jeho vybavenia, technických a iných zariadení a služieb, ako aj poplatky za použitie leteckých navigačných zariadení, komunikačného vybavenia a služieb musia zodpovedať sadzbám, ktoré používajú zmluvné strany na území svojich štátov a nesmú byť vyššie ako poplatky vyberané za lietadlá leteckej spoločnosti vykonávajúcej podobné medzinárodné letecké dopravné služby.
Článok 8
Clá a colné vybavovanie
1.
Lietadlo určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany poskytujúce medzinárodné letecké dopravné služby, ako aj jeho obvyklé vybavenie, zásoby pohonných hmôt, mazív, zásoby (vrátane potravín, nápojov a tabakových výrobkov) na palube takéhoto lietadla budú pri vstupe na územie štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od ciel, daní a ostatných platieb vyberaných pri dovoze alebo v súvislosti s ním, ako aj od inšpekčných poplatkov štátu druhej zmluvnej strany za predpokladu, že toto vybavenie a zásoby zostanú na palube lietadla, pokým neopustí územie štátu tejto zmluvnej strany.
2.
Oslobodenie od týchto ciel a daní s výnimkou poplatkov za služby sa vzťahuje aj na
a)
zásoby lietadla naložené na palubu na území štátu jednej zmluvnej strany a určené na použitie na palube lietadla štátu druhej zmluvnej strany poskytujúceho dohodnuté služby,
b)
náhradné dielce a zariadenie dovezené na územie štátu zmluvnej strany na účely údržby a opravy lietadla používaného v medzinárodných službách určenou leteckou spoločnosťou druhej zmluvnej strany,
c)
pohonné hmoty a mazivá určené na zásobovanie lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu druhej zmluvnej strany poskytujúceho medzinárodné služby aj v prípade, že zásoby sa majú použiť len na časť letu ponad územie štátu zmluvnej strany, kde boli na palubu naložené.
3.
Zmluvná strana môže vyžadovať, aby zásoby, náhradné dielce a zariadenia uvedené v odseku 2 tohto článku boli uskladnené pod colným dohľadom alebo kontrolou.
4.
Obvyklé vybavenie lietadla, ako aj materiály, zásoby a náhradné dielce nachádzajúce sa na palube lietadla určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany sa môžu vyložiť na území štátu druhej zmluvnej strany len so súhlasom colných orgánov tohto štátu a uskladniť pod ich dohľadom, pokým nebudú vyvezené z územia štátu tejto zmluvnej strany alebo pokým sa s nimi nenaloží inak v súlade s colnými predpismi.
5.
Potrebné doklady určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany vrátane leteniek a leteckých účtov, ako aj propagačný materiál sú na území štátu druhej zmluvnej strany oslobodené od ciel a iných dovozných poplatkov a daní.
6.
Batožina, náklad a pošta v priamom tranzite sú oslobodené od cla a iných dovozných poplatkov a ďalších podobných poplatkov alebo daní.
7.
Od týchto ciel a daní sú takisto oslobodené
a)
všetky typy telekomunikačných zariadení, ako sú ďalekopisné prístroje, vysielačky a iné bezdrôtové prístroje používané v priestoroch letiska,
b)
počítačové rezervačné systémy a systémy na obvyklé prevádzkové účely.
Článok 9
Priamy tranzit
Cestujúci, ktorí uskutočňujú priamy tranzit cez územie štátu zmluvnej strany a neopúšťajú priestory letiska na to určené, sa podrobia zjednodušenej kontrole s výnimkou prípadov, keď boli prijaté bezpečnostné opatrenia proti násiliu, vzdušnému pirátstvu a pašovaniu kontrolovaných drog.
Článok 10
Kapacita
1.
Určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán poskytujú dohodnuté služby na určených trasách medzi územiami svojich štátov na základe princípu spravodlivosti a rovnakých možností.
2.
Pri poskytovaní dohodnutých služieb budú určené letecké spoločnosti štátu každej zmluvnej strany brať do úvahy záujmy určených leteckých spoločností štátu druhej zmluvnej strany tak, aby neprimerane neovplyvnili služby, ktoré tieto letecké spoločnosti poskytujú na tej istej trase alebo jej časti.
3.
Dohodnuté služby, ktoré poskytujú určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán, budú úzko súvisieť s požiadavkami na dopravu na určených trasách a každá si ako prvotný cieľ vytyčuje pri dostatočnom činiteli vyťaženia zabezpečenie zodpovedajúcej kapacity tak, aby vyhovovala súčasným a predpokladaným požiadavkám na prepravu cestujúcich, nákladu a pošty medzi územiami štátov oboch zmluvných strán.
4.
Dohodnuté služby musia určené letecké spoločnosti poskytovať v súlade so všeobecnými princípmi tak, že kapacita bude zodpovedať
a)
požiadavkám na prepravu medzi východiskovým a cieľovým štátom,
b)
požiadavkám na dopravu v oblasti, ktorou letecká spoločnosť poskytujúca dohodnuté služby preletáva,
c)
požiadavkám vyplývajúcim z letovej prevádzky leteckých spoločností.
Článok 11
Letový poriadok
1.
Letové poriadky dohodnutých služieb sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných strán najneskôr tridsať (30) dní pred navrhovaným dátumom začatia leteckej prevádzky. V osobitných prípadoch možno tento časový limit skrátiť na základe súhlasu oboch uvedených orgánov.
2.
Akékoľvek ďalšie zmeny týkajúce sa schváleného letového poriadku určenej leteckej spoločnosti štátu jednej zmluvnej strany sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany.
Článok 12
Tarify
1.
Tarify účtované leteckou spoločnosťou (spoločnosťami) štátu jednej zmluvnej strany za prepravné služby na územie alebo z územia štátu druhej zmluvnej strany musia byť určené na primeranej úrovni so zreteľom na dôležité činitele v súvislosti s nákladmi na prevádzku, primeranú mieru zisku a tarify iných leteckých spoločností.
2.
Tarify uvedené v odseku 1 tohto článku dohodnú určené letecké spoločnosti štátov oboch zmluvných strán.
3.
Takto dohodnuté tarify sa predkladajú na schválenie vládnym orgánom civilného letectva oboch zmluvných strán podľa ich platných predpisov, najneskôr tridsať (30) dní pred navrhovaným dátumom ich zavedenia. V osobitných prípadoch možno tento časový limit skrátiť na základe vzájomnej dohody uvedených orgánov.
4.
Ak sa určené letecké spoločnosti nedohodnú na tarifách alebo ak sa z iných dôvodov nedosiahne dohoda o výške taríf podľa ustanovení odseku 2 tohto článku, alebo ak v lehote prvých pätnástich (15) dní počas tridsaťdňovej (30) lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany oznámia vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany svoj nesúhlas s tarifami dohodnutými v súlade s ustanoveniami odseku 2 tohto článku, vládne orgány civilného letectva zmluvných strán prijmú opatrenia tak, aby určené letecké spoločnosti štátov zmluvných strán určili tarify na základe vzájomnej dohody so zreteľom na odporúčania vládnych orgánov civilného letectva oboch zmluvných strán.
5.
Ak nie je možná dohoda o tarifách podľa odsekov 3 a 4 tohto článku, vládne orgány civilného letectva zmluvných strán sa pokúsia určiť tarify vzájomnými konzultáciami.
6.
Podľa ustanovení odsekov 3 a 5 tohto článku tarify nadobudnú platnosť len na základe ich schválenia vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán.
7.
Tarify zostanú v platnosti, až kým nebudú schválené nové tarify podľa ustanovení tohto článku.
Článok 13
Prevod príjmov
1.
Každá zmluvná strana udelí určenej leteckej spoločnosti (spoločnostiam) druhej zmluvnej strany právo voľne predávať svoje letecké dopravné služby na území jej štátu v miestnej alebo cudzej mene priamo alebo prostredníctvom jej zástupcov v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a inými právnymi predpismi.
2.
Každá zmluvná strana v súlade s jej devízovými predpismi udelí určenej leteckej spoločnosti (spoločnostiam) štátu druhej zmluvnej strany právo previesť do svojho štátu prebytok príjmov nad výdavkami získaný touto leteckou spoločnosťou (spoločnosťami) na území štátu prvej zmluvnej strany v súvislosti s predajom leteckých dopravných služieb.
3.
Ak existuje osobitná platobná dohoda medzi zmluvnými stranami, platby sa uskutočnia podľa ustanovení takejto dohody.
Článok 14
Zastúpenie leteckej spoločnosti
Určená letecká spoločnosť (spoločnosti) štátu jednej zmluvnej strany si môže na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi štátu tejto zmluvnej strany zriadiť zastúpenie leteckej spoločnosti.
Článok 15
Bezpečnosť leteckej dopravy
1.
V súlade s právami a záväzkami medzinárodného práva zmluvné strany opätovne potvrdzujú, že svoje záväzky na ochranu bezpečnosti civilného letectva proti činom nezákonného zasahovania predstavujú neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Bez obmedzenia aplikovateľnosti svojich práv a záväzkov podľa medzinárodného práva budú zmluvné strany predovšetkým postupovať v súlade s ustanoveniami Dohovoru o trestných a niektorých iných činoch spáchaných na palube lietadla, podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného v Haagu 16. decembra 1970, Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23. septembra 1971, Protokolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medzinárodnému civilnému letectvu, podpísaného v Montreale 24. februára 1988.
2.
Zmluvné strany si na požiadanie navzájom poskytnú všetku nevyhnutnú pomoc na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa civilných lietadiel a iným nezákonným činom proti bezpečnosti takýchto lietadiel, ich cestujúcich a posádok, letísk a leteckých navigačných zariadení a na zabránenie akémukoľvek inému ohrozeniu bezpečnosti civilného letectva.
3.
Zmluvné strany budú vo vzájomných vzťahoch konať v súlade s ustanoveniami o ochrane bezpečnosti letectva, ktoré prijala Medzinárodná organizácia civilného letectva a zaradila ich ako prílohy k Dohovoru, do tej miery, do akej sú takéto bezpečnostné ustanovenia pre zmluvné strany platné. Zmluvné strany budú vyžadovať, aby prevádzkovatelia lietadiel v ich registri alebo prevádzkovatelia lietadiel, ktorí majú hlavné sídlo obchodnej činnosti na území ich štátu alebo tam majú stále sídlo, ako aj prevádzkovatelia letísk na ich území konali v súlade s týmito ustanoveniami o ochrane bezpečnosti civilného letectva.
4.
Každá zmluvná strana súhlasí s tým, že od prevádzkovateľov lietadiel možno vyžadovať dodržiavanie ustanovení o ochrane bezpečnosti civilného letectva uvedených v odseku 3 tohto článku požadovaných druhou stranou pri vstupe, výstupe alebo počas pobytu na území jej štátu. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby sa na jej území primerane uplatňovali efektívne opatrenia na ochranu lietadiel a na vykonávanie prehliadky cestujúcich, posádok, príručných predmetov, batožiny, nákladu a zásob lietadla pred a počas nastupovania alebo nakladania. Každá zmluvná strana bude s porozumením posudzovať akékoľvek požiadavky druhej zmluvnej strany na primerané špeciálne bezpečnostné opatrenia na zvládnutie konkrétnej hrozby.
5.
Ak sa vyskytne prípad alebo hrozba nezákonného zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných nezákonných činov proti bezpečnosti takéhoto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk alebo navigačných zariadení, budú si zmluvné strany vzájomne pomáhať zabezpečením komunikácie a inými vhodnými opatreniami určenými na rýchle a bezpečné skončenie takéhoto incidentu alebo odvrátenie hrozby.
6.
Ak má zmluvná strana opodstatnené dôvody domnievať sa, že sa druhá zmluvná strana odchýlila od ustanovení o ochrane bezpečnosti civilného letectva uvedených v tomto článku, vládne orgány civilného letectva tejto zmluvnej strany môžu požiadať o okamžité konzultácie s vládnymi orgánmi civilného letectva druhej zmluvnej strany.
Článok 16
Konzultácie
1.
Vládne orgány civilného letectva obidvoch zmluvných strán budú z času na čas konzultovať vykonávanie a dodržiavanie ustanovení tejto dohody a v prípade potreby aj jej zmeny.
2.
Tieto konzultácie možno uskutočňovať formou rozhovorov alebo písomnou formou a musia začať v lehote šesťdesiatich (60) dní odo dňa prijatia žiadosti vládnymi orgánmi civilného letectva zmluvných strán, ak sa zmluvné strany nedohodli na predĺžení tejto lehoty.
Článok 17
Poskytovanie štatistiky
Vládne orgány civilného letectva jednej zmluvnej strany poskytnú vládnym orgánom civilného letectva druhej zmluvnej strany na požiadanie pravidelné a iné štatistické údaje týkajúce sa dopravy vykonávanej určenou leteckou spoločnosťou v dohodnutom období.
Článok 18
Riešenie sporov
Akýkoľvek spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody alebo jej prílohy sa bude riešiť medzi zmluvnými stranami diplomatickou cestou.
Článok 19
Zmeny
1.
Ak niektorá zo zmluvných strán pokladá za potrebné zmeniť ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody, táto zmluvná strana môže v súvislosti s navrhovanými zmenami požiadať druhú zmluvnú stranu o konzultácie. Konzultácie medzi vládnymi orgánmi civilného letectva sa začnú v lehote šesťdesiatich (60) dní od dátumu prijatia žiadosti, ak sa nedohodnú na predĺžení tejto lehoty. Všetky takto dohodnuté zmeny nadobudnú platnosť, keď si zmluvné strany výmenou diplomatických nót navzájom oznámia, že zmeny schválili v súlade s vnútroštátnymi predpismi.
2.
Zmeny prílohy môžu písomnou formou dohodnúť vládne orgány civilného letectva zmluvných strán.
Článok 20
Registrácia dohody
Táto dohoda a všetky jej zmeny podliehajú registrácii v Medzinárodnej organizácii civilného letectva.
Článok 21
Vypovedanie a ukončenie dohody
1.
Táto dohoda sa uzaviera na dobu neurčitú.
2.
Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Súčasne zašle oznámenie Medzinárodnej organizácii civilného letectva. Platnosť dohody skončí dvanásť (12) mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane, pokiaľ oznámenie nebude na základe dohody vzaté späť pred uplynutím tejto lehoty. Ak druhá zmluvná strana nepotvrdí príjem výpovede, oznámenie sa považuje za prijaté po uplynutí štrnástich (14) dní odo dňa prijatia oznámenia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva.
Článok 22
Nadobudnutie platnosti
1.
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót o tomto vnútroštátnom schválení.
2.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Zväzovou republikou Juhoslávia stráca platnosť Dohoda medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhoslávie o leteckej doprave, podpísaná v Belehrade 28. februára 1956.
Dolupodpísaní, náležite na to svojimi vládami splnomocnení, dohodu podpísali.
Dané v Bratislave 3. októbra l996 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu tejto dohody je rozhodujúce anglické znenie.
Za vládu

Slovenskej republiky:

Karol Česnek v. r.

Za zväzovú vládu

Zväzovej republiky Juhoslávia:

Zoran Vujovič v. r.
PRÍLOHA
A. Letecká spoločnosť určená vládou Slovenskej republiky bude oprávnená poskytovať pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby v oboch smeroch na týchto určených trasách:
Východiskové Medziľahlé Cieľové Body za
body body body &nbsp
Body v &nbsp Belehrad &nbsp
Slovenskej &nbsp a iné body &nbsp
republike &nbsp určené neskôr &nbsp

B. Letecká spoločnosť určená Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávia bude oprávnená poskytovať pravidelné medzinárodné letecké dopravné služby v oboch smeroch na týchto určených trasách:
Východiskové Medziľahlé Cieľové Body za
body body body &nbsp
Body v &nbsp Bratislava &nbsp
Zväzovej &nbsp a iné body &nbsp
republike &nbsp určené &nbsp
Juhoslávia &nbsp neskôr &nbsp

C. Akýkoľvek medziľahlý bod(body) alebo bod(body) za môže obsluhovať určená letecká spoločnosť (spoločnosti) každej zo zmluvných strán bez uplatnenia práva na piatu slobodu.
D. Prípadné uplatnenie práva na piatu slobodu môžu dohodnúť vládne orgány civilného letectva oboch zmluvných strán.