281/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.10.1997 do 30.06.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

281
ZÁKON
z 2. októbra 1997
o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
Tento zákon upravuje zriaďovanie, zmeny a zrušovanie vojenských obvodov, ich správu, právne pomery k nehnuteľnostiam a pobyt na ich území.
§ 2
Vojenský obvod je územný celok a správny celok slúžiaci na zabezpečenie úloh obrany štátu.
Zriaďovanie, zmeny a zrušovanie vojenského obvodu
§ 3
(1)
Vojenský obvod môže z území obcí alebo z ich častí, ak je takéto územie potrebné na zabezpečenie úloh podľa § 2, zriaďovať vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a so súhlasom príslušných obcí nariadením a súčasne ním určiť hranice a názov vojenského obvodu. Územie vojenského obvodu tvorí jeho katastrálne územie alebo súhrn katastrálnych území, ak sa vojenský obvod delí na časti, ktoré majú vlastné katastrálne územie.
(2)
Krajský úrad v súčinnosti s ministerstvom a so susediacimi obcami vytýči hranice vojenského obvodu, trvale ich označí lomovými bodmi a spracuje príslušné časti katastrálneho operátu.
§ 4
(1)
Vláda môže na návrh ministerstva nariadením meniť hranice vojenského obvodu. Ustanovenia § 3 platia rovnako.
(2)
Ak vláda nariadením zruší vojenský obvod alebo zmení jeho hranice, rozhodne, do územia ktorej obce alebo obcí pripadne územie zrušeného vojenského obvodu alebo jeho časti. Ustanovenia § 3 platia rovnako.
Nehnuteľnosti a práva na území vojenského obvodu
§ 5
(1)
Nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu môžu byť iba vo vlastníctve štátu.
(2)
Ak nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu nie sú vo vlastníctve štátu, ministerstvo je povinné zabezpečiť ich majetkovoprávne vyrovnanie.
(3)
Nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám majetkovoprávne vyrovnané podľa tohto zákona prechádzajú trvale do vlastníctva štátu a sú nescudziteľné.
(4)
Lesný fond a poľnohospodársky pôdny fond vo vlastníctve štátu na území vojenského obvodu spravujú rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie zriadené ministerstvom alebo štátne podniky založené ministerstvom.
§ 6
Dňom, keď boli vytýčené hranice vojenského obvodu, prechádzajú nehnuteľnosti a práva k nim a právo k vodám na území vojenského obvodu, ktoré sú vo vlastníctve štátu, do správy rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií zriadených ministerstvom alebo do správy štátnych podnikov založených ministerstvom.
§ 7
Fyzické osoby a právnické osoby spôsobilé vykonávať geodetické a kartografické činnosti1) a poverení zamestnanci ministerstva sú oprávnení na účely prípravných prác na zriadenie vojenského obvodu alebo na zmenu jeho hraníc v nevyhnutnej miere vstupovať na nehnuteľnosti.
§ 8
Správa vojenského obvodu
(1)
Na území vojenského obvodu ministerstvo okrem úloh na zabezpečenie obrany štátu plní úlohy
a)
štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon,2)
b)
obce,3) najmä
1.
vydáva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov a vojenského obvodu,
2.
zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou a pod.),
3.
utvára podmienky na riadne zásobovanie vojenského obvodu a vykonáva nad ním dozor,
4.
zabezpečuje verejný poriadok vo vojenskom obvode,
c)
okresného úradu na úseku katastra nehnuteľností podľa osobitných predpisov.4)
(2)
Zmenu druhu pozemkov alebo zmenu v užívaní stavieb na území vojenského obvodu vykonáva ministerstvo podľa osobitných predpisov.5)
(3)
Konanie o priebehu hranice obce alebo hranice katastrálneho územia podľa osobitného predpisu6) sa na vojenské obvody nevzťahuje.
(4)
Konanie o štandardizácii geografických názvov, spravovanie a archivovanie pozemkovej knihy niekdajších katastrálnych území iba čiastočne začlenených do vojenského obvodu vykonáva ministerstvo v súčinnosti s okresným úradom.
(5)
Spracovanie sumárnych údajov o pôdnom fonde vykonáva ministerstvo v súčinnosti s krajským úradom.
Pobyt na území vojenského obvodu
§ 9
(1)
Na pobyt na území vojenského obvodu sa vyžaduje povolenie na pobyt, ktoré vydáva ministerstvo. Na konanie o povolení na pobyt na území vojenského obvodu sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)
(2)
Na vstup na územie vojenského obvodu sa vyžaduje povolenie na vstup, ktoré vydáva ministerstvo. Na konanie o povolení na vstup na územie vojenského obvodu sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.7)
§ 10
(1)
Konanie o povolení na vstup na územie vojenského obvodu sa začína na žiadosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(2)
Žiadosť fyzickej osoby na vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu musí obsahovať
a)
meno a priezvisko,
b)
adresu trvalého pobytu,
c)
rodné číslo,
d)
číslo občianskeho preukazu,
e)
účel a obdobie, na ktoré sa povolenie na vstup na územie vojenského obvodu žiada,
f)
druh motorového vozidla a jeho evidenčnú značku.
(3)
Žiadosť právnickej osoby na vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu musí obsahovať zoznam osôb, pre ktoré sa povolenie na vstup na územie vojenského obvodu vyžaduje, s údajmi uvedenými v odseku 2.
(4)
Ministerstvo o žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby na vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu rozhodne do 15 dní odo dňa jej doručenia.
(5)
Proti rozhodnutiu ministerstva o žiadosti na vydanie povolenia na vstup na územie vojenského obvodu nemožno podať rozklad.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 11
(1)
Vojenské obvody zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za vojenské obvody zriadené podľa tohto zákona.
(2)
Ak nehnuteľnosti, práva k nim a právo k vodám nachádzajúce sa na území vojenských obvodov zriadených podľa doterajších predpisov do nadobudnutia účinnosti tohto zákona nie sú vo vlastníctve štátu, ministerstvo ich majetkovoprávne vyrovná do 31. decembra 2012.
§ 12
Ministerstvo spolupracuje s Národným úradom práce pri sprostredkúvaní vhodného zamestnania občanom, ktorí v dôsledku zriadenia alebo zmeny hraníc vojenského obvodu stratili zamestnanie.
§ 13
Opatrenia vykonané podľa doterajších predpisov sa považujú za opatrenia vykonané podľa tohto zákona, ak neodporujú ustanoveniam tohto zákona.
§ 14
Tam, kde sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch2) používa názov vojenský obvodný úrad, rozumie sa tým Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.
§ 15
Zrušujú sa:
1.
zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch,
2.
nariadenie ministra spravodlivosti č. 21/1950 Zb. o odpísaní parciel na území vojenských obvodov z pozemkových kníh.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., ktorá sa týka pôsobnosti krajského úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy, sa zrušujú položky por. čís. 1 a 2.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
2)
Napríklad zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
3)
§ 4 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z.
4)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).§ 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
5)
Zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 14/1994 Z. z.).Zákon Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu.Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z. a v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z.
7)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).