335/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.12.1997 do 31.03.2002

335
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 25. novembra 1997,
ktorým sa v usmerňovaní miezd upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 6 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona č. 248/1997 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Kvalitatívne ukazovatele
Kvalitatívne ukazovatele sú:
a)
hospodársky výsledok pred zdanením (ďalej len „hospodársky výsledok“) zistený za hodnotené obdobie (§ 2) z účtovníctva vedeného podľa osobitného predpisu1) a zo štatistických výkazov podľa osobitného predpisu;2) na účely tohto nariadenia záporný hospodársky výsledok a nulový hospodársky výsledok sú stratou a kladný hospodársky výsledok je ziskom,
b)
pridaná hodnota zistená za hodnotené obdobie (§ 2) z účtovníctva vedeného podľa osobitného predpisu1) a zo štatistických výkazov podľa osobitného predpisu2) v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.
§ 2
Hodnotené obdobie
(1)
Hodnoteným obdobím pre zamestnávateľa, ktorý vznikol v období do 1. októbra 1996 vrátane 1. októbra 1996, je štvrtý štvrťrok roku 1997.
(2)
Zamestnávateľ, ktorý vznikol do 1. októbra 1997 vrátane 1. októbra 1997 rozdelením, zlúčením, splynutím alebo premenou z inej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva, použije na účely tohto nariadenia príslušné údaje pôvodného zamestnávateľa, ktorý vznikol v období podľa odseku 1, a to v rozsahu zodpovedajúcom uskutočnenej zmene.
§ 3
Výška regulačného odvodu a primeranosť prírastku miezd
(1)
Výška regulačného odvodu (ďalej len „odvod“) sa vypočíta ako rozdiel miezd za hodnotené obdobie a východiskovej základne.
(2)
Východiskovou základňou podľa odseku 1 sú mzdy za obdobie predchádzajúceho roka, ktoré je zhodné s hodnoteným obdobím, vynásobené pomerom počtu zamestnancov podľa odseku 3 za hodnotené obdobie a za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka a zvýšené o prírastok miezd vyplývajúci z odsekov 5, 7, 8, 11,13,14, 15, 16 alebo 17.
(3)
Mzdy a počet zamestnancov na účely tohto nariadenia sa zistia zo štatistických výkazov podľa osobitného predpisu.2)
(4)
Východisková základňa sa zaokrúhli na celé tisíce korún nahor.
(5)
Pre zamestnávateľa v odvetví bankovníctva,3) poisťovníctva4) a pre investičné spoločnosti a investičné fondy5) je primeraný prírastok miezd najviac
a)
6 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a súčasne zhoršil alebo dosiahol rovnaký hospodársky výsledok v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka,
b)
8 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a súčasne zlepšil hospodársky výsledok v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka,
c)
10 %, ak dosiahne v hodnotenom období zisk a súčasne zhoršil alebo dosiahol rovnaký hospodársky výsledok v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.
(6)
Pre zamestnávateľa uvedeného v odseku 5, ktorý dosiahne v hodnotenom období zisk a súčasne zlepší hospodársky výsledok v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, sa primeraný prírastok miezd neurčuje.
(7)
Pre zamestnávateľa, ktorým je štátny peňažný ústav,6) sa zvyšujú primerané prírastky miezd podľa odseku 5 písm. a) najviac na 8 %, podľa odseku 5 písm. b) najviac na 10 % a podľa odseku 5 písm. c) najviac na 12 %.
(8)
Pre zamestnávateľa, ktorý nie je zamestnávateľom podľa odseku 5, je primeraný prírastok miezd najviac
a)
6 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a vyšší alebo rovnaký prírastok miezd v percentách v porovnaní s prírastkom pridanej hodnoty v percentách v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka,
b)
8 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a nižší prírastok miezd v percentách v porovnaní s prírastkom pridanej hodnoty v percentách v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka,
c)
10 %, ak dosiahne v hodnotenom období zisk a vyšší alebo rovnaký prírastok miezd v percentách v porovnaní s prírastkom pridanej hodnoty v percentách v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.
(9)
Pre zamestnávateľa uvedeného v odseku 8, ktorý dosiahne v hodnotenom období zisk a nižší prírastok miezd v percentách v porovnaní s prírastkom pridanej hodnoty v percentách v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, sa primeraný prírastok miezd neurčuje.
(10)
Pre zamestnávateľa, u ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vyjadrený vo fyzických osobách dosiahol v hodnotenom období menej ako desať osôb, sa primeraný prírastok miezd neurčuje.
(11)
Pre zamestnávateľa, ktorý nie je zamestnávateľom podľa odseku 5, u ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vyjadrený vo fyzických osobách dosiahol v hodnotenom období desať až devätnásť osôb vrátane alebo v rovnakom období predchádzajúceho roka desať až dvadsaťštyri osôb vrátane, je primeraný prírastok miezd najviac
a)
6 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a súčasne zhoršil alebo dosiahol rovnaký hospodársky výsledok v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka,
b)
8 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a súčasne zlepšil hospodársky výsledok v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka,
c)
10 %, ak dosiahne v hodnotenom období zisk a súčasne zhoršil alebo dosiahol rovnaký hospodársky výsledok v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.
(12)
Pre zamestnávateľa uvedeného v odseku 11, ktorý dosiahne v hodnotenom období zisk a súčasne zlepší hospodársky výsledok v hodnotenom období oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka, sa primeraný prírastok miezd neurčuje.
(13)
Pre zamestnávateľa zabezpečujúceho poľnohospodársku a lesnícku výrobu, u ktorého tržby z rastlinnej výroby, živočíšnej výroby a lesníckej výroby vrátane ďalších činností nadväzujúcich na tieto výroby tvoria viac ako 50 % z celkových tržieb v ročnom meradle, sa zvyšujú primerané prírastky miezd podľa odseku 8 písm. a) alebo odseku 11 písm. a) najviac na 8 %, podľa odseku 8 písm. b) alebo odseku 11 písm. b) najviac na 10 % a podľa odseku 8 písm. c) alebo odseku 11 písm. c) najviac na 12 %.
(14)
Pre zamestnávateľa, ktorý vykonáva pravidelnú pozemnú dopravu osôb, ťažbu čierneho uhlia, ťažbu hnedého uhlia, ťažbu rašeliny a ťažbu a úpravu rúd, ktorému bola na túto činnosť poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu,7) sa zvyšujú primerané prírastky miezd podľa odseku 8 písm. a) najviac na 8 %, podľa odseku 8 písm. b) najviac na 10 % a podľa odseku 8 písm. c) najviac na 12 %.
(15)
Pre zamestnávateľa uvedeného v odseku 5 písm. a) alebo písm. b) alebo v odseku 8 písm. a) alebo písm. b) alebo v odseku 11 písm. a) alebo písm. b), ktorý v ročnom vyjadrení za rok 1997 dosiahne zisk, sa ustanovuje príslušný primeraný prírastok miezd podľa odseku 5 alebo odseku 8 alebo odseku 11 zvýšený o 1%.
(16)
Pre zamestnávateľa uvedeného v odseku 5 písm. c) alebo v odseku 8 písm. c) alebo v odseku 11 písm. c), ktorý v ročnom vyjadrení za rok 1997 dosiahne stratu, sa ustanovuje primeraný prírastok miezd podľa odseku 5 písm. b) alebo podľa odseku 8 písm. b) alebo podľa odseku 11 písm. b).
(17)
Pre zamestnávateľa uvedeného v odseku 6 alebo v odseku 9 alebo v odseku 12, ktorý v ročnom vyjadrení za rok 1997 dosiahne stratu, sa ustanovuje primeraný prírastok miezd podľa odseku 5 písm. c) alebo podľa odseku 8 písm. c) alebo podľa odseku 11 písm. c).
(18)
Zamestnávateľ predloží výpočet odvodu podľa vzoru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu do 30. júna 1998.
(19)
Pre zamestnávateľa, ktorý nesplní povinnosť odvodu v lehote ustanovenej v § 4, sa výška odvodu rovná vypočítanému odvodu zvýšenému o 1 % za každý kalendárny deň omeškania, najviac však o 100 %.
(20)
Pre zamestnávateľa, ktorý vzhľadom na dátum svojho vzniku, vstupu do likvidácie alebo vyhlásenia konkurzu nemohol zistiť údaje na výpočet odvodu uvedené v § 1 a v § 3 ods. 3 podľa osobitného predpisu2) za hodnotené obdobie alebo za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, sa výška odvodu neurčuje.
§ 4
Splatnosť odvodu a spôsob jeho úhrady
Odvod je splatný v lehote ustanovenej na predloženie jeho výpočtu podľa § 3 ods. 18; zamestnávateľ ho uhradí príslušnému daňovému úradu8) na osobitný účet s predčíslím 7771.
§ 5
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 18 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
2)
§ 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
3)
Napr. zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
4)
Napr. zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
5)
Napr. zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.
6)
§ 36 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
§ 3 a4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov v znení vyhlášky č. 69/1994 Z. z.