384/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 31.03.2002

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

384
ZÁKON
z 5. decembra 1997
o divadelnej činnosti
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Predmet zákona
(1)
Zákon upravuje zriaďovanie, zrušovanie, postavenie a činnosť štátnych profesionálnych divadiel a neštátnych divadiel (ďalej len „divadlo“), pôsobnosť orgánov štátnej správy a vymedzuje vzťahy divadelných umelcov a ostatných zamestnancov k divadlu.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na divadlá, ktoré uvádzajú predstavenia v inom ako v štátnom jazyku, a na iné špecializované divadlá.
§ 2
Základné pojmy
(1)
Divadlo je kultúrna a umelecká ustanovizeň, ktorej hlavným predmetom činnosti je utváranie podmienok na vznik a verejné šírenie divadelných diel.
(2)
Divadelné umenie je samostatný umelecký druh, ktorý sa od ostatných umení odlišuje prítomnosťou divadelného umelca alebo zastupujúceho objektu počas trvania inscenácie na javisku, spoluúčasťou publika a možnosťou interakcie s cieľom poskytnúť divákovi estetický zážitok. Divadelné umenie spája viaceré, aj inak samostatné umelecké druhy a ich diela do tvaru divadelnej inscenácie.
(3)
Divadelná činnosť je súhrn umeleckých, umelecko-technických a organizačno-ekonomických aktivít smerujúcich k vzniku a verejnému šíreniu divadelnej inscenácie. Divadelnou činnosťou môžu byť aj niektoré formy verejných podujatí divadelnej povahy, ktoré sú upravené osobitnými predpismi.1)
Pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku divadelnej činnosti
§ 3
Orgány štátnej správy na úseku divadelnej činnosti
(1)
Orgány štátnej správy na úseku divadelnej činnosti sú
a)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
b)
krajský úrad.
(2)
Ministerstvo2)
a)
zriaďuje a zrušuje štátne profesionálne divadlá (§ 4),
b)
pripravuje koncepciu divadelnej činnosti,
c)
podporuje vybrané okruhy divadelných aktivít formou účelových príspevkov,
d)
kontroluje hospodárenie a účelnosť vynaložených prostriedkov v ním zriadených divadlách.
(3)
Krajský úrad3)
a)
zriaďuje a zrušuje po prerokovaní s ministerstvom profesionálne divadlá ako právnické osoby (§ 5),
b)
zriaďuje a zrušuje so súhlasom ministerstva profesionálne divadlá ako súčasti regionálnych kultúrnych centier4),
c)
pripravuje koncepciu divadelnej činnosti,
d)
kontroluje hospodárenie a účelnosť vynaložených prostriedkov v ním zriadených divadlách.
§ 4
Štátne profesionálne divadlo v pôsobnosti ministerstva
(1)
Ministerstvo zriaďuje štátne profesionálne divadlo ako príspevkovú organizáciu.5)
(2)
Štátne profesionálne divadlo (odsek 1) zaručuje plynulý a vyvážený rozvoj základných divadelných žánrov, najmä opery, baletu, spevohry a činohry.
(3)
Štatutárny orgán štátneho profesionálneho divadla vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky; vymenúva ho na základe výberového konania.
(4)
Slovenské národné divadlo je štátne profesionálne divadlo zriadené podľa osobitného predpisu.6)
§ 5
Štátne profesionálne divadlo v pôsobnosti krajského úradu
(1)
Štátne profesionálne divadlo podľa § 3 ods. 3 písm. a) zriaďuje krajský úrad ako príspevkovú organizáciu5) po prerokovaní s ministerstvom.
(2)
Štatutárny orgán štátneho profesionálneho divadla vymenúva a odvoláva jeho zriaďovateľ; vymenúva ho na základe výberového konania po prerokovaní s ministerstvom.
(3)
Štátne profesionálne divadlá môžu metodicky a organizačne pomáhať neprofesionálnym divadlám.
§ 6
Neštátne profesionálne divadlo
(1)
Neštátne profesionálne divadlo môže zriaďovať právnická osoba alebo fyzická osoba.7)
(2)
Zriaďovateľ oznámi zriadenie neštátneho profesionálneho divadla ministerstvu do 15 dní.
(3)
Neštátne profesionálne divadlo môže zrušiť zriaďovateľ alebo súd vyhlásením konkurzu.8) Zriaďovateľ je povinný najneskôr do 15 dní oznámiť zrušenie divadla ministerstvu.
§ 7
Neprofesionálne divadlo
Neprofesionálne (ochotnícke) divadlo je fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, ktorá vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu vykonáva divadelnú činnosť.
§ 8
Zriaďovateľ divadla poskytuje ministerstvu alebo ním určenej organizácii základné odborné informácie a dokumentačné materiály.
Divadelní umelci a ostatní zamestnanci divadla
§ 9
(1)
Činnosť divadla zabezpečujú
a)
samostatní divadelní umelci,
b)
divadelní umelci v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení,
c)
ďalší umeleckí zamestnanci,
d)
ostatní zamestnanci.
(2)
Samostatný divadelný umelec je herec, spevák, hudobník, tanečník a fyzická osoba inej umeleckej profesie. Na účely tohto zákona je fyzickou osobou inej umeleckej profesie najmä režisér, dirigent, mím, zbormajster, choreograf, baletný majster, korepetítor, dramaturg, scénický a kostýmový výtvarník a svetelný dizajnér.
(3)
Divadelný umelec v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení je najmä zborový spevák, orchestrálny hudobník a skupinový tanečník, ktorý hrá, spieva, predvádza, prednáša alebo iným spôsobom uvádza umelecké dielo iba v osobitnej umeleckej skupine tvoriacej orchester, inú hudobnú skupinu, spevácky alebo recitačný zbor, baletnú alebo inú tanečnú skupinu.
(4)
Ďalší umelecký zamestnanec divadla je každá fyzická osoba v umeleckej profesii návrhárskeho alebo spracovateľského charakteru, najmä inšpicient, umelecký stolár, vlásenkár, krajčír, maskér, šepkár a ostatní umeleckoremeselní zamestnanci.
(5)
Odborná spôsobilosť osôb uvedených v odseku 1 sa preukazuje najmä osvedčením o dosiahnutom vzdelaní alebo o umeleckej a odbornej činnosti.
§ 10
(1)
Samostatný divadelný umelec môže vykonávať divadelnú činnosť
a)
na základe zmluvy podľa osobitného predpisu9) alebo
b)
v pracovnom pomere.
(2)
Osoby uvedené v § 9 ods. 1 písm. b), c) a d) vykonávajú divadelnú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.10)
(3)
Samostatný divadelný umelec, ktorý vykonáva divadelnú činnosť na základe zmluvy podľa osobitného predpisu,9) nesmie vykonávať túto činnosť v pracovnoprávnom vzťahu s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, s ktorou uzatvoril túto zmluvu.
§ 11
Na odmeňovanie samostatných divadelných umelcov, ktorí vykonávajú divadelnú činnosť na základe zmluvy podľa osobitného predpisu,9) sa vzťahuje tento osobitný predpis;9) odmeňovanie samostatných divadelných umelcov, ktorí vykonávajú divadelnú činnosť v pracovnom pomere, a osôb uvedených v § 9 ods. 1 písm. b), c) a d) sa vzťahuje osobitný predpis.11)
§ 12
Prechodné ustanovenia
(1)
Divadlo zriadené podľa doterajších predpisov sa považuje za divadlo zriadené podľa tohto zákona.
(2)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov a z autorskoprávnych vzťahov, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa upravia podľa tohto zákona do šiestich mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti.
§ 13
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1978 Zb. o divadelnej činnosti (divadelný zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 115/1989 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., čl. XXVII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a čl. III zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1996 Z. z.,
2.
položka por. čís. 203 prílohy zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z.
§ 14
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon č. 52/1959 Zb. o osvetovej činnosti (Osvetový zákon) v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
6)
Zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle.
8)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.§ 68 ods. 3 písm. f) Obchodného zákonníka.
9)
Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.
10)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení neskorších predpisov.