385/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1998 do 30.06.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

385
ZÁKON
z 5. decembra 1997
o Slovenskom národnom divadle
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Slovenské národné divadlo je štátna profesionálna, reprezentatívna národná kultúrna ustanovizeň.
(2)
Účelom zákona je upraviť predmet činnosti, postavenie a symbol Slovenského národného divadla a vymedziť jeho vzťahy k divadelným umelcom a ostatným zamestnancom tohto divadla (§ 6).
§ 2
Predmet činnosti Slovenského národného divadla
Slovenské národné divadlo najmä
a)
rozvíja národnú divadelnú kultúru, ktorú prezentuje aj v zahraničí,
b)
umelecky pripravuje a verejne predvádza hudobnodramatické, dramatické a tanečné diela,
c)
vydáva a rozširuje periodické publikácie a neperiodické publikácie, propagačné materiály a usporadúva výstavy, ktoré propagujú jeho činnosť,
d)
vykonáva vlastnú sprostredkovateľskú činnosť,
e)
vyrába scénické a kostýmové výpravy,
f)
vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.
Postavenie Slovenského národného divadla
§ 3
(1)
Slovenské národné divadlo je právnická osoba štátu.1)
(2)
Slovenské národné divadlo má pôsobnosť na území Slovenskej republiky.
(3)
Štatutárnym orgánom Slovenského národného divadla je jeho generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky; vymenúva ho na základe výberového konania.
§ 4
(1)
Slovenské národné divadlo je štátna príspevková organizácia,1) ktorá svoju činnosť zabezpečuje vlastnými príjmami a príspevkom zo štátneho rozpočtu.
(2)
Slovenské národné divadlo je finančnými vzťahmi zapojené na rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré vykonáva funkciu jeho zriaďovateľa.2)
(3)
Slovenské národné divadlo spravuje zverený majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.3)
§ 5
Sídlo Slovenského národného divadla
Sídlom Slovenského národného divadla je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Divadelní umelci a ostatní zamestnanci
§ 6
(1)
V Slovenskom národnom divadle pôsobia
a)
samostatní divadelní umelci,
b)
divadelní umelci v zbore, v orchestri alebo v inom umeleckom zoskupení,
c)
ďalší umeleckí zamestnanci,
d)
ostatní zamestnanci.
(2)
Postavenie osôb uvedených v odseku 1 upravuje osobitný predpis.4)
§ 7
(1)
Samostatný divadelný umelec môže vykonávať divadelnú činnosť
a)
na základe zmluvy podľa osobitného predpisu5) alebo
b)
v pracovnom pomere.
(2)
Osoby uvedené v § 6 ods. 1 písm. b) až d) vykonávajú divadelnú činnosť v pracovnoprávnom vzťahu, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.6)
(3)
Samostatný divadelný umelec, ktorý vykonáva divadelnú činnosť na základe zmluvy podľa osobitného predpisu,5) nesmie vykonávať túto činnosť v pracovnoprávnom vzťahu s právnickou osobou alebo s fyzickou osobou, s ktorou uzatvoril túto zmluvu.
§ 8
Na odmeňovanie samostatných divadelných umelcov, ktorí vykonávajú divadelnú činnosť na základe zmluvy podľa osobitného predpisu,5) sa vzťahuje tento osobitný predpis; na odmeňovanie samostatných divadelných umelcov, ktorí vykonávajú divadelnú činnosť v pracovnom pomere, a osôb uvedených v § 6 ods. 1 písm. b) až d) sa vzťahuje osobitný predpis.7)
§ 9
Symbol Slovenského národného divadla
(1)
Symbolom Slovenského národného divadla je znak, ktorý tvorí štvorec a v ňom umiestnené veľké začiatočné písmená jeho názvu a lipový list.
(2)
Vyobrazenie symbolu Slovenského národného divadla tvorí prílohu k tomuto zákonu.
§ 10
Prechodné ustanovenie
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov a z autorskoprávnych vzťahov, ktoré vznikli podľa doterajších predpisov, sa upravia podľa tohto zákona do šiestich mesiacov od jeho účinnosti.
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1998.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu č. 385/1997 Z. z.
1)
§ 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
2)
§ 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z.
4)
§ 9 zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti.
5)
Zákon č. 383/1997 Z. z. Autorský zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Colný zákon v znení neskorších predpisov.
6)
Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
§ 23a zákona č.143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch v znení zákona č. 260/1995 Z. z.