64/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 26.03.1997 do 22.06.2001

64
ZÁKON
zo 7. februára 1997
o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje
a)
užívanie pozemkov v zriadených záhradkových osadách na základe nájomného vzťahu zriadeného týmto zákonom,
b)
postup okresných úradov, vlastníkov pozemkov v zriadených záhradkových osadách (ďalej len „vlastníci“), nájomcov a užívateľov pozemkov v zriadených záhradkových osadách a Slovenského pozemkového fondu v konaní o pozemkových úpravách podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „konanie“) na účely vyporiadania vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách.
(2)
Tento zákon sa nevzťahuje na vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v zriadených záhradkových osadách, ak k nim bolo zriadené právo osobného užívania.2)
§ 2
Základné pojmy
(1)
Zriadenou záhradkovou osadou sa rozumie záhradková osada zriadená do 24. júna 1991 na pozemkoch, ku ktorým bola uzavretá zmluva o dočasnom užívaní pozemku medzi Slovenským zväzom záhradkárov alebo jeho organizačnou zložkou (ďalej len „záhradkárska organizácia“), alebo jej členom a poľnohospodárskou organizáciou alebo inou organizáciou, ktorá k pozemku mala
a)
právo správy (právo hospodárenia) alebo
b)
právo družstevného užívania, alebo
c)
právo náhradného užívania, alebo
d)
právo užívania na zabezpečenie výroby, alebo
e)
iné užívacie právo.
(2)
Nájomcom3) alebo užívateľom4) pozemkov v zriadenej záhradkovej osade (ďalej len „užívateľ“) sa rozumie člen záhradkárskej organizácie, ktorý na základe zmluvy so záhradkárskou organizáciou alebo poľnohospodárskou organizáciou, alebo inou organizáciou tieto pozemky obhospodaruje a užíva tie pozemky, ktoré slúžia všetkým členom záhradkárskej organizácie, najmä pozemky, na ktorých sú vybudované prístupové cesty, spoločné hygienické, rekreačné a iné prevádzkové zariadenia5) (ďalej len „spoločný pozemok“).
DRUHÁ ČASŤ
UŽÍVANIE POZEMKOV V ZRIADENÝCH ZÁHRADKOVÝCH OSADÁCH
§ 3
(1)
Ak medzi vlastníkom a užívateľom nebola uzavretá nájomná zmluva podľa osobitného predpisu,6) vznikne medzi nimi dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona nájomný vzťah.
(2)
Nájomný vzťah podľa odseku 1 môže vypovedať vlastník pozemku, ktorého výmera a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov tvorí viac ako polovicu pozemku užívaného užívateľom, ak užívateľ
a)
neužíva pozemok so starostlivosťou riadneho hospodára,7)
b)
zriadil na pozemku stavbu bez stavebného povolenia alebo ohlásenia,8)
c)
uzavrel bez súhlasu vlastníka pozemku alebo záhradkárskej organizácie k pozemku podnájomnú zmluvu alebo ho bez ich súhlasu iným spôsobom zveril tretej osobe,
d)
nezaplatil napriek písomnému upozorneniu splatné nájomné za bežný rok do 30. augusta nasledujúceho roku.
(3)
Ak vlastník vypovie nájomný vzťah podľa odseku 1, je povinný užívateľovi poskytnúť náhradu
a)
za stavby a trvalé porasty vo výške dojednanej medzi vlastníkom a užívateľom, najmenej však vo výške určenej podľa osobitného predpisu,9)
b)
za podiel na zariadeniach vybudovaných na spoločných pozemkoch.
(4)
Podiel podľa odseku 3 písm. b) sa určí z ceny spoločných zariadení zistenej podľa osobitného predpisu9) pomerom výmery pozemku užívateľa k výmere pozemkov užívaných ostatnými užívateľmi.
(5)
Nájomný vzťah podľa odseku 1 možno vypovedať len do začatia konania podľa § 7, a to k 1. októbru bežného roku. Výpovedná lehota je jeden rok, pričom sa nemôže skončiť pred dňom, v ktorom by užívateľovi zanikol nájom podľa § 22 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, alebo pred poskytnutím náhrady podľa odseku 3 a 4.
§ 4
(1)
Výška ročného nájomného za užívanie pozemkov na základe nájomného vzťahu podľa § 3 je 10 % z ceny pozemkov zistenej podľa osobitného predpisu,10) najmenej však 0,30 Sk za m2.
(2)
Nájomné podľa odseku 1 je splatné do 1. apríla nasledujúceho roku.
§ 5
Ak vlastník a užívateľ uzavreli pred účinnosťou tohto zákona nájomnú zmluvu podľa osobitného predpisu,6) patrí vlastníkovi nájomné vo výške uvedenej v tejto zmluve.
TRETIA ČASŤ
KONANIE
§ 6
Účastníci konania
Účastníkmi konania sú
a)
užívatelia,
b)
záhradkárska organizácia,
c)
vlastníci,
d)
Slovenský pozemkový fond.
§ 7
Začatie konania
(1)
Konanie sa začína na návrh nadpolovičnej väčšiny užívateľov, ktorí užívajú nadpolovičnú výmeru plochy a prislúchajúci podiel z výmery spoločných pozemkov a ktorí preukázali, že vlastníci odmietli k týmto pozemkom uzavrieť kúpnu zmluvu s návrhom ceny najmenej vo výške náhrady uvedenej v § 11 alebo že vlastníci sa k návrhu kúpnej zmluvy nevyjadrili.
(2)
Ak návrh kúpnej zmluvy podľa odseku 1 neobsahuje lehotu na jeho prijatie alebo ak obsahuje kratšiu lehotu, táto lehota je 30 dní odo dňa jeho doručenia.
(3)
Podľa odseku 1 sa postupuje obdobne aj vtedy, ak ide o pozemky s nezisteným vlastníkom alebo o pozemky, ktorých vlastníctvo nie je evidované podľa predpisov o katastri nehnuteľností a ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu.11)
(4)
Začatie konania oznámi okresný úrad verejnou vyhláškou.12) Súčasťou oznámenia sú úvodné podklady (§ 8 ods. 2), proti ktorým možno podať námietky do 30 dní od vyvesenia verejnej vyhlášky.
(5)
Po začatí konania okresný úrad vyzve Slovenský pozemkový fond, aby v primeranej lehote, ktorú mu zároveň určí, navrhol náhradné pozemky.13) Slovenský pozemkový fond pri výbere náhradných pozemkov prihliada na potreby prevodu pozemkov ako náhrad podľa osobitného predpisu.14)
§ 8
Úvodné podklady
(1)
K návrhu na začatie konania navrhovatelia priložia geometrický plán zriadenej záhradkovej osady (§ 2).
(2)
Na základe geometrického plánu uvedeného v odseku 1 okresný úrad zabezpečí zostavenie registra pôvodného stavu.15) Geometrický plán a register pôvodného stavu tvoria úvodné podklady.
(3)
Vlastníkovi, ktorého miesto trvalého pobytu je známe, doručí okresný úrad do vlastných rúk výpis z úvodných podkladov s uvedením pozemkov, ktoré sú v jeho vlastníctve, spolu s poučením o možnosti podať námietky v lehote 30 dní odo dňa doručenia. Ak ide o pozemky, s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond podľa osobitného predpisu,11) výpis doručí Slovenskému pozemkovému fondu.
(4)
Okresný úrad v doručení podľa odseku 3 zároveň poučí vlastníka, že môže ponúknuť užívateľovi a záhradkárskej organizácii odkúpenie stavieb, trvalých porastov a spoločných zariadení nachádzajúcich sa na pozemku v jeho vlastníctve, a to za cenu rovnajúcu sa výške náhrady uvedenej v § 3 ods. 3 a 4. Túto ponuku doloženú potvrdením o doručení návrhu kúpnej zmluvy vlastník oznámi okresnému úradu v lehote 30 dní odo dňa doručenia.
(5)
Ak uplatnenie ponuky podľa odseku 4 oznámia okresnému úradu vlastníci nadpolovičnej väčšiny16) pozemkov počítanej podľa výmery, okresný úrad konanie zastaví.
(6)
Ak uplatnenie ponuky podľa odseku 4 oznámia okresnému úradu vlastníci pozemkov, ktorých výmera netvorí nadpolovičnú väčšinu výmery zriadenej záhradkovej osady, okresný úrad v konaní pokračuje a týchto vlastníkov vyzve, aby sa vyjadrili podľa § 10 ods. 1.
§ 9
Prerokovanie námietok
(1)
Námietky podané podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 3 prerokuje okresný úrad s tým, kto ich podal, a rozhodne o nich. Na námietky podané po určenej lehote a na námietky, ktoré neobsahujú odôvodnenie, sa neprihliada.
(2)
Ak nemožno o námietke rozhodnúť z dôvodu, že sa týka vlastníctva k pozemku, okresný úrad rozhodne o spôsobe náhrady až po právoplatnosti rozhodnutia o vlastníctve.17)
(3)
Odvolanie proti rozhodnutiu o námietkach nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.18)
(4)
Po rozhodnutí o námietkach okresný úrad rozhodnutím úvodné podklady schváli.
Schválenie projektu pozemkových úprav
§ 10
(1)
Okresný úrad pred vyhotovením projektu pozemkových úprav (ďalej len „projekt“) a na základe oznámenia Slovenského pozemkového fondu (§ 7 ods. 5) vyzve vlastníkov, aby sa v lehote 60 dní vyjadrili, či žiadajú ako vyrovnanie13) náhradné pozemky vo výmere a v kvalite zodpovedajúcej ich pôvodným pozemkom v obvode pozemkových úprav alebo či súhlasia s poskytnutím náhrady v peniazoch (§ 11). Ak sa zriadená záhradková osada nachádza v zastavanom území obce,19) môže vlastník žiadať náhradný pozemok v zastavanom území obce.
(2)
Ak ide o pozemky, s ktorými nakladá Slovenský pozemkový fond podľa osobitného predpisu,11) okresný úrad vyzve Slovenský pozemkový fond, aby sa vyjadril k spôsobu náhrady. Slovenský pozemkový fond môže súhlasiť s poskytnutím náhrady v peniazoch (§ 11).
(3)
Po preskúmaní žiadostí podľa odsekov 1 a 2 okresný úrad
a)
rozhodne, že vlastníkom, ktorí sa v lehote 60 dní nevyjadrili k spôsobu náhrady (odsek 1), náhrada sa poskytne v peniazoch,
b)
rozhodne, že vlastníkom, ktorí napriek tomu, že nebola splnená podmienka uvedená v § 8 ods. 5, trvajú na odkúpení stavieb, trvalých porastov a spoločných zariadení, poskytne sa náhrada v pozemkoch,
c)
určí obvod pozemkových úprav,20) ktorý tvorí samostatný obvod zriadenej záhradkovej osady a samostatný obvod náhradných pozemkov.
(4)
Na rozhodnutie podľa odseku 3 sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní.21)
(5)
Okresný úrad zadá22) vypracovanie projektu.
§ 11
(1)
Po schválení úvodných podkladov okresný úrad vypočíta výšku náhrady za pozemky v zriadenej záhradkovej osade v peniazoch.
(2)
Pri výpočte výšky náhrady podľa odseku 1 okresný úrad vychádza z bonity pôdy a kultúry pozemku v čase vzniku práva užívania.
(3)
Ak je výška náhrady vypočítaná podľa odseku 2 nižšia ako 3 Sk, platí, že táto výška je 3 Sk za m2.
(4)
Ak nie je bonita pôdy alebo kultúra pozemku v čase vzniku práva užívania určená, určí ju okresný úrad.23)
(5)
Výška náhrady vypočítaná podľa odseku 2 alebo 3 sa zvýši o
a)
300 %, ak ide o pozemok v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislava,
b)
150 %, ak ide o pozemok v mestách, ktoré sú sídlami krajského úradu alebo ktoré sú kúpeľnými mestami,
c)
100 %, ak ide o pozemok v mestách, ktoré sú sídlami okresného úradu,
d)
30 %, ak ide o pozemok v iných obciach s počtom obyvateľov nad 15 000.
(6)
Výška náhrady vypočítaná podľa odseku 2 alebo 3 sa ďalej zvýši o
a)
100 %, ak ide o pozemok v zastavanom území obce,19)
b)
100 %, ak ide o pozemok v rekreačnej zóne sídelného útvaru.
(7)
Výška náhrady vypočítaná podľa odsekov 5 a 6 sa zníži o
a)
20 %, ak je na pozemku zákaz výstavby24) záhradkových chát,
b)
10 %, ak sa pozemok nachádza pri priemyselnom areáli, ktorý negatívne ovplyvňuje životné prostredie.
(8)
Ak je výška náhrady určená podľa odsekov 2 až 7 nižšia ako 3 Sk za m2, platí, že táto náhrada je 3 Sk za m2.
§ 12
(1)
Projekt sa skladá
a)
zo sprievodnej správy členenej na
1.
rekapituláciu konania,
2.
zoznam jednotlivých užívateľov s uvedením pozemkov, ktoré obhospodarujú, s určením ich hodnoty zodpovedajúcej výške náhrady podľa § 11 a s určením lehoty na jej zaplatenie,
3.
zoznam spoločných pozemkov s určením ich hodnoty zodpovedajúcej výške náhrady podľa § 11, s určením podielu jednotlivých užívateľov v nich a s určením lehoty na zaplatenie hodnoty tohto podielu,
4.
zoznam vlastníkov, ktorí žiadajú náhradu v peniazoch, s uvedením výšky náhrady,
5.
zoznam vlastníkov, o ktorých spôsobe náhrady rozhodol okresný úrad [§ 10 ods. 3 písm. a)], s uvedením výšky náhrady,
b)
z návrhu umiestnenia náhradných pozemkov (rozdeľovacieho plánu)25) členeného na
1.
geodetické údaje,
2.
popisné údaje.
(2)
V popisných údajoch podľa odseku 1 písm. b) druhého bodu sa uvádza
a)
súpis pozemkov s uvedením ich výmery, parcelného čísla a výšky náhrady za ne,
b)
zoznam vlastníkov s uvedením pozemkov v samostatnom obvode náhradných pozemkov, ktoré sa prideľujú jednotlivým vlastníkom.
(3)
K projektu sa prikladajú schválené úvodné podklady.
§ 13
(1)
Okresný úrad vyvesí12) návrh projektu na 30 dní na verejné nahliadnutie na obvyklom mieste v obci (jej časti), v ktorej sa nachádza zriadená záhradková osada, a zároveň doručí každému účastníkovi konania, ktorého miesto trvalého pobytu alebo sídlo je známe, výpis z návrhu projektu týkajúci sa pozemkov, ktoré sú alebo majú byť v jeho vlastníctve, spolu s poučením o možnosti podať do 15 dní odo dňa doručenia výpisu alebo zverejnenia námietky proti údajom v ňom uvedených.
(2)
Výpis z návrhu projektu týkajúci sa pozemkov nezistených vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, doručí sa Slovenskému pozemkovému fondu.
(3)
Ak nie sú podané námietky, okresný úrad projekt schváli.
(4)
Okresný úrad prerokuje podané námietky s účastníkmi konania do 30 dní odo dňa ich doručenia. Ak námietkam pri prerokovaní vyhovie, projekt podľa nich upraví a schváli. Ak námietkam pri prerokovaní nevyhovie, okresný úrad ich predloží krajskému úradu, ktorý o nich rozhodne.
(5)
Rozhodnutie o schválení projektu sa oznamuje verejnou vyhláškou.12)
(6)
Proti rozhodnutiu o schválení projektu nemožno podať opravný prostriedok.21) Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa osobitného predpisu.18)
§ 14
(1)
Dňom vydania rozhodnutia o schválení projektu začína užívateľovi plynúť lehota na zaplatenie náhrady a hodnoty podielu [§ 12 ods. 1 písm. a) druhý a tretí bod]. Užívateľ zaplatí náhradu a hodnotu podielu Slovenskému pozemkovému fondu.
(2)
V lehote určenej v rozhodnutí o vykonaní projektu [§ 16 ods. 2 písm. a)] Slovenský pozemkový fond vyplatí náhradu v peniazoch vlastníkom uvedeným v § 12 ods. 1 písm. a) štvrtom a piatom bode.
Vykonanie projektu pozemkových úprav
§ 15
(1)
Po schválení projektu okresný úrad nariadi rozhodnutím jeho vykonanie, v ktorého rámci sa na základe rozdeľovacieho plánu25) vytýčia pozemky v samostatnom obvode náhradných pozemkov a vyhotoví sa geometrický plán.
(2)
Geometrický plán spolu s rozhodnutím, ktorým sa schváli vykonanie projektu (§ 16 ods. 1), je verejnou listinou, na ktorej základe sa vykonajú zmeny v katastri nehnuteľností.26)
§ 16
(1)
Vykonanie projektu okresný úrad schváli rozhodnutím.
(2)
V rozhodnutí podľa odseku 1 okresný úrad
a)
určí Slovenskému pozemkovému fondu lehotu na poskytnutie náhrady v peniazoch vlastníkom uvedeným v § 12 ods. 1 písm. a) štvrtom a piatom bode,
b)
uvedie pozemky a podiely, ktorých užívatelia nezaplatili v určenej lehote [§ 12 ods. 1 písm. a) tretí bod] náhradu a hodnotu podielu.
§ 17
(1)
Dňom vydania rozhodnutia o vykonaní projektu alebo neskorším dňom uvedeným v rozhodnutí sa nadobúda vlastníctvo k pozemkom v samostatnom obvode zriadenej záhradkovej osady a v samostatnom obvode náhradných pozemkov.
(2)
Pri zápise vlastníckeho práva k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade podľa odseku 1 katastrálny úrad zapíše do katastra nehnuteľností aj povinnosť užívateľa zachovať doterajší spôsob využitia pozemku v zriadenej záhradkovej osade do času, kým sa nerozhodne o jeho inom využití.27)
(3)
Ak užívateľ do vydania rozhodnutia o vykonaní projektu (§ 16 ods. 1) nezaplatí náhradu a hodnotu podielu, okresný úrad v rozhodnutí o vykonaní projektu rozhodne, že pozemok a podiel prechádzajú do vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu. Slovenský pozemkový fond nemôže tieto pozemky sám užívať, ale ich prenajíma užívateľovi.
§ 18
Spoločné ustanovenie
(1)
Na konanie je príslušný okresný úrad, v ktorého územnom obvode leží samostatný obvod zriadenej záhradkovej osady; ak tento obvod leží v územných obvodoch viacerých okresných úradov, na konanie je príslušný ten okresný úrad, v ktorého územnom obvode leží najväčšia časť samostatného obvodu zriadenej záhradkovej osady.
(2)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,21) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak alebo ak konanie neupravujú osobitné predpisy.28)
(3)
Ak sa vlastníctvo k pozemkom v zriadenej záhradkovej osade vyporiada na základe zmluvy uvedenej v § 7 ods. 1, nepoužijú sa ustanovenia osobitného predpisu.29)
(4)
Dotknuté orgány štátnej správy poskytnú bezplatne okresnému úradu úradné podklady potrebné na vypracovanie projektu.
(5)
Náklady na obstaranie geometrického plánu podľa § 8 ods. 1 hradia užívatelia.
(6)
Náklady na vypracovanie projektu a náklady na jeho vykonanie hradí Slovenský pozemkový fond.
Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z. sa mení takto:
V § 22 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho vyhlásení.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 29 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
3)
§ 22 ods. 3 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku.
4)
§ 29 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
5)
§ 58 ods. 2 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu.
6)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z. o nájme poľnohospodárskych a lesných nehnuteľností a o nájme poľnohospodárskeho podniku.
7)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 208/1994 Z. z.
8)
§ 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
9)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 265/1993 Z. z.
10)
§ 15 ods. 5, 6 a 7 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 608/1992 Zb.
11)
§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
12)
§ 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
§ 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
14)
§ 34 ods. 3 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
15)
§ 9 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z. (úplné znenie č. 12/1994 Z. z.).
19)
§ 6 ods.1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 152/1996 Z. z. o základných sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
20)
§ 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
22)
§ 25 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
23)
Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
24)
§ 12 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.
25)
§ 12 ods. 2 písm. b) druhý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
26)
§ 35 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).
27)
§ 40 zákona č. 50/1976 Zb.
28)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.