80/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.1998 do 14.07.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
ZÁKON
zo 6. februára 1997
o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“).
(2)
Eximbanka je právnická osoba so sídlom v Bratislave; zapisuje sa do obchodného registra a môže používať skratku EXIMBANKA SR.
(3)
Eximbanka v súlade so štátnou zahraničnou, zahraničnoobchodnou, finančnou, priemyselnou a menovou politikou podporuje vývozné a dovozné aktivity vývozcov a dovozcov financovaním vývozných úverov, poisťovaním vývozných úverov a financovaním dovozných úverov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských výrobkov a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím.
§ 2
Na Eximbanku sa nevzťahujú osobitné predpisy.1)
§ 3
(1)
Eximbanka na základe poverenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách a združeniach, ktorých predmet činnosti súvisí s činnosťou Eximbanky, a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zastúpenia.
(2)
Eximbanka môže vystupovať vo svojom mene na svetových finančných trhoch pri zabezpečovaní finančných prostriedkov potrebných na plnenie svojich úloh podľa tohto zákona.
§ 4
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vývozcom podnikateľ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý za zmluvne dohodnutých podmienok vyváža tovary alebo služby prevažne slovenského pôvodu,
b)
dovozcom podnikateľ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý za zmluvne dohodnutých podmienok dováža tovary alebo služby cudzieho pôvodu na účely rozvoja výrob orientovaných na vývoz,
c)
vývozným úverom finančné prostriedky, ktoré poskytne Eximbanka vývozcovi, banke vývozcu, zahraničnému odberateľovi alebo banke zahraničného odberateľa za zmluvne dohodnutých podmienok,
d)
dovozným úverom finančné prostriedky, ktoré poskytne Eximbanka dovozcovi alebo banke dovozcu, zahraničnému dodávateľovi alebo banke zahraničného dodávateľa za zmluvne dohodnutých podmienok na dovoz tovaru alebo služieb na účely rozvoja výrob orientovaných na vývoz,
e)
refinancovaním sprostredkované financovanie vývozných a dovozných úverov,
f)
politickým rizikom riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine z mimoriadnych náhodných a ťažko predvídateľných udalostí, napríklad vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, nepokojov, štrajkov, revolúcie, štátnych a administratívnych zásahov spočívajúcich najmä v znárodnení, vo vyvlastnení, v moratóriu na platby do zahraničia, devízových reguláciách, embargu, odobratí licencie, porušení podmienok zmluvy zo strany odberateľa, ktorým je štát alebo iný štátny subjekt, v jednostrannom ukončení platnosti medzištátnych zmlúv; za politické riziko sa považuje aj riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine spôsobené prírodnými katastrofami, napríklad zemetrasením alebo povodňami,
g)
komerčným rizikom riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine, najmä z dôvodu platobnej neschopnosti zahraničného odberateľa,
h)
základným imaním Eximbanky vlastný zdroj financovania Eximbanky vytvorený z prostriedkov štátneho rozpočtu a z nehnuteľného majetku štátu; zvyšovať sa môže z prostriedkov štátneho rozpočtu a z hospodárskeho výsledku Eximbanky.
§ 5
Orgány Eximbanky
Orgány Eximbanky sú
a)
Rada banky,
b)
Dozorná rada,
c)
Rada riaditeľov,
d)
guvernér.
Rada banky
§ 6
(1)
Rada banky je najvyšším rozhodovacím a riadiacim orgánom Eximbanky a zodpovedá za jej hospodárenie.
(2)
Rada banky najmä
a)
ustanovuje zásady činnosti a obchodno-finančnú stratégiu, koncepciu a politiku Eximbanky,
b)
schvaľuje návrh zásad hospodárenia s majetkom a so zdrojmi financovania Eximbanky (§ 31 ods. 3),
c)
schvaľuje návrh rozpočtu Eximbanky (§ 31 ods. 1),
d)
predkladá vláde návrh na zvýšenie alebo zníženie základného imania Eximbanky,
e)
schvaľuje prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájom a zaťaženie nehnuteľností vo vlastníctve Eximbanky právami tretích osôb,
f)
schvaľuje stanovy Eximbanky a ich zmeny (ďalej len „stanovy“),
g)
schvaľuje organizačný poriadok Eximbanky a jeho zmeny vrátane zriaďovania pobočiek v tuzemsku a v zahraničí,
h)
schvaľuje rokovací poriadok Rady banky a Rady riaditeľov,
i)
schvaľuje ročnú správu o výsledkoch hospodárenia, výročnú správu, ročnú účtovnú závierku a rozdelenie hospodárskeho výsledku,
j)
určuje mzdu a iné požitky guvernéra a viceguvernérov podľa osobitného predpisu,2)
k)
udeľuje súhlas na vysielanie zamestnancov Eximbanky do riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov, obchodných spoločností a bánk.
(3)
Rada banky schvaľuje ďalej návrh
a)
úverových podmienok Eximbanky [§ 20 ods. 2 písm. a)],
b)
podmienok úverového poistenia Eximbanky [§ 22 ods. 2 písm. a)],
c)
úverových programov Eximbanky [§ 20 ods. 2 písm. b)],
d)
programov úverového poistenia Eximbanky [§ 22 ods. 2 písm. c)],
e)
podmienok poskytovania záruk Eximbankou (§ 27 ods. 4),
f)
podmienok tvorby fondov Eximbanky (§ 30 ods. 7),
g)
objemu prostriedkov na financovanie a zdroje financovania určených podľa úverových programov Eximbanky schválených vládou,
h)
objemu prostriedkov na poistenie a zdroje poistenia určených podľa programov úverového poistenia Eximbanky schválených vládou,
i)
požiadaviek na prostriedky štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok v termínoch a spôsobom určeným ministerstvom na zostavenie štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok.
§ 7
(1)
Rada banky má 11 členov. Členmi Rady banky sú guvernér, traja viceguvernéri, traja vrchní riaditelia a štyria ďalší členovia Rady banky.
(2)
Guvernéra, viceguvernérov a štyroch ďalších členov Rady banky vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Členov Rady banky z vrchných riaditeľov vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra.
(4)
Funkčné obdobie guvernéra a viceguvernérov v Rade banky je šesť rokov, vrchných riaditeľov a ostatných členov Rady banky tri roky.
(5)
Členstvo v Rade banky môže byť najviac dve funkčné obdobia za sebou.
(6)
Ak sa uvoľní funkcia guvernéra, viceguvernérov, vrchných riaditeľov a ďalších členov Rady banky pred ukončením funkčného obdobia, doba výkonu funkcie obsadenej po jej uvoľnení bude trvať v priebehu zvyšnej časti doby výkonu funkcie predchodcu.
(7)
S členstvom v Rade banky je nezlučiteľná funkcia člena v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a ostatných podnikateľov. Člen Rady banky nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou konať v mene banky3) alebo pobočky zahraničnej banky.4)
(8)
Člen Rady banky nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Eximbanky, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby alebo podnikateľov obchody Eximbanky a zúčastňovať sa na podnikaní banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo inej obchodnej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činností.
(9)
Vláda odvolá z funkcie člena Rady banky, ak
a)
porušil tento zákon alebo iný súvisiaci všeobecne záväzný právny predpis,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
začal vykonávať funkciu uvedenú v odseku 7,
e)
sa vzdal funkcie.
(10)
Vláda môže odvolať z funkcie člena Rady banky na návrh ministra alebo guvernéra podľa odsekov 2 a 3 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9.
(11)
Členom Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami Eximbanky, patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí vláda.
§ 8
(1)
Predsedom Rady banky je guvernér. V jeho neprítomnosti vedie rokovanie Rady banky ním poverený viceguvernér.
(2)
Rozhodnutie Rady banky je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Rady banky.
(3)
Rada banky môže v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, prijať rozhodnutie písomným hlasovaním; rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasovalo najmenej šesť členov Rady banky.
(4)
Rada banky môže vo svojom rokovacom poriadku určiť, kedy je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas všetkých jej členov alebo tri štvrtiny všetkých jej členov.
(5)
Výkon funkcie člena Rady banky je nezastupiteľný.
Dozorná rada
§ 9
(1)
Najvyšším kontrolným orgánom Eximbanky je Dozorná rada, ktorá dohliada na výkon jej činností. V prípade zistenia porušenia povinností Radou banky, Radou riaditeľov alebo guvernérom alebo zistenia závažných nedostatkov v hospodárení Eximbanky požiada podľa povahy veci o zvolanie Rady banky alebo Rady riaditeľov.
(2)
Dozorná rada je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, do všetkých písomností, dokladov a záznamov týkajúcich sa činností Eximbanky.
(3)
Dozorná rada ďalej prerokúva a predkladá svoje stanovisko Rade banky najmä k
a)
návrhu zásad hospodárenia s majetkom a so zdrojmi financovania Eximbanky,
b)
návrhu objemu prostriedkov financovania a zdrojov financovania na základe schválených úverových programov Eximbanky,
c)
návrhu objemu prostriedkov poistenia a zdrojov poistenia na základe schválených programov úverového poistenia Eximbanky,
d)
obchodno-finančnej stratégii, koncepcii a politike Eximbanky,
e)
návrhu ročnej správy o výsledku hospodárenia a k návrhu na rozdelenie hospodárskeho výsledku,
f)
výročnej správe,
g)
návrhu rozpočtu (§ 31 ods.1),
h)
návrhu rozpočtov (§ 31 ods. 2),
i)
návrhu na použitie rezervného fondu,
j)
návrhu podmienok tvorby fondov Eximbanky, k ich výške a spôsobu ich použitia (§ 29),
k)
návrhu organizačného poriadku, ako aj k návrhom na jeho zmeny,
l)
vnútorným smerniciam,
m)
návrhom na prijímanie úverov,
n)
návrhu stanov alebo ich zmeny,
o)
návrhom na zvýšenie alebo zníženie základného imania,
p)
návrhom, ktoré by mohli materiálne zvýhodňovať členov Rady banky, Rady riaditeľov a ich blízkych osôb, s ktorými majú spoločné obchodné dohody a sú klientmi Eximbanky,
r)
návrhom na prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájmom a k zaťaženiu nehnuteľností vo vlastníctve Eximbanky právami tretích osôb.
(4)
Dozorná rada rozhoduje o výbere audítorov5) na overenie účtovnej závierky Eximbanky.
(5)
Dozorná rada schvaľuje svoj rokovací poriadok.
§ 10
(1)
Dozorná rada Eximbanky má najmenej päť a najviac deväť členov vrátane jej predsedu, pričom ich počet musí byť vždy nepárny. Členov Dozornej rady a jej predsedu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra.
(2)
Funkčné obdobie členov Dozornej rady je šesť rokov. Členstvo v Dozornej rade môže byť najviac dve funkčné obdobia za sebou.
(3)
Člen Dozornej rady nemôže byť členom iného orgánu Eximbanky.
(4)
S členstvom v Dozornej rade je nezlučiteľné členstvo v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných podnikateľov. Člen Dozornej rady nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou konať v mene Eximbanky, banky3) alebo pobočky zahraničnej banky.4)
(5)
Člen Dozornej rady nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Eximbanky, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby alebo podnikateľov obchody Eximbanky a zúčastňovať sa na podnikaní banky3) alebo pobočky zahraničnej banky4) alebo inej obchodnej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činností.
(6)
Vláda odvolá z funkcie člena Dozornej rady, ak
a)
porušil tento zákon alebo iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
začal vykonávať funkciu uvedenú v odseku 4,
e)
sa vzdal funkcie.
(7)
Vláda môže odvolať z funkcie členov Dozornej rady a jej predsedu na návrh ministra podľa odseku 1 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 6.
(8)
Výkon funkcie člena Dozornej rady je nezastupiteľný.
(9)
Členom Dozornej rady patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí vláda.
§ 11
(1)
Rokovaniu Dozornej rady Eximbanky predsedá predseda Dozornej rady, v jeho neprítomnosti ním poverený člen Dozornej rady.
(2)
Rozhodnutie Dozornej rady je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina všetkých členov Dozornej rady.
(3)
Rozhodnutie Dozornej rady môže byť v prípadoch, ktoré nestrpia odklad, prijaté, ak jeho prijatie písomne podporí väčšina všetkých členov Dozornej rady.
(4)
Dozorná rada môže vo svojom rokovacom poriadku určiť, kedy je na prijatie rozhodnutia potrebný súhlas všetkých jej členov alebo tri štvrtiny všetkých jej členov.
Rada riaditeľov
§ 12
(1)
Rada riaditeľov je najvyšším výkonným orgánom Eximbanky; zodpovedá za výkon rozhodnutí Rady banky.
(2)
Rada riaditeľov najmä
a)
zabezpečuje výkon činností Eximbanky podľa tohto zákona,
b)
pripravuje zasadnutia Rady banky,
c)
spravuje Eximbanku,
d)
zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a inej evidencie, obchodných kníh a ostatnej evidencie dokladov,
e)
zabezpečuje ochranu informačného systému a pravidelnú kontrolu jeho funkčnosti.
(3)
Rada riaditeľov zabezpečuje vypracovanie a po prijatí stanoviska Dozornej rady predkladá Rade banky na schválenie najmä
a)
návrh objemu prostriedkov financovania a zdrojov financovania úverových programov Eximbanky schválených vládou,
b)
návrh objemu prostriedkov na poistenie a zdroje poistenia programov úverového poistenia Eximbanky schválených vládou,
c)
obchodno-finančnú stratégiu, koncepciu a politiku Eximbanky,
d)
návrh rozpočtu (§ 31 ods. 1),
e)
návrh rozpočtov (§ 31 ods. 2),
f)
návrh stanov a ich zmien,
g)
návrh na použitie rezervného fondu,
h)
návrh podmienok tvorby fondov, ich výšku a spôsob ich použitia (§ 30),
i)
návrh na zvýšenie alebo zníženie základného imania,
j)
návrh výročnej správy,
k)
návrh ročnej správy o výsledku hospodárenia a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku,
l)
návrh organizačného poriadku a návrhy jeho zmien,
m)
návrh na prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájom a zaťaženie nehnuteľností vo vlastníctve Eximbanky právami tretích osôb,
n)
ročnú účtovnú závierku.
§ 13
(1)
Počet členov Rady riaditeľov je najmenej päť a najviac deväť.
(2)
Členov Rady riaditeľov vymenúva a odvoláva guvernér.
(3)
Členmi Rady riaditeľov sú viceguvernér poverený guvernérom a vrchní riaditelia Eximbanky.
(4)
Radu riaditeľov zvoláva a riadi poverený viceguvernér a v čase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený vrchný riaditeľ Eximbanky, člen Rady riaditeľov.
(5)
Funkcia člena Rady riaditeľov je nezlučiteľná s členstvom v Dozornej rade. Člen Rady riaditeľov nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou konať v mene banky3) alebo pobočky zahraničnej banky.4)
(6)
Funkčné obdobie členov Rady riaditeľov je šesť rokov. Členstvo v Rade riaditeľov môže byť najviac dve funkčné obdobia za sebou.
(7)
Člen Rady riaditeľov nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Eximbanky, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby alebo podnikateľov obchody Eximbanky a zúčastňovať sa na podnikaní banky3) alebo pobočky zahraničnej banky4) alebo inej obchodnej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činností.
(8)
Guvernér odvolá z funkcie člena Rady riaditeľov, ak člen Rady riaditeľov
a)
porušil tento zákon alebo súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy,
b)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
začal vykonávať niektorú z funkcií uvedených v odseku 5,
e)
sa vzdal funkcie.
(9)
Guvernér môže odvolať z funkcie člena Rady riaditeľov aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 8.
§ 14
Guvernér
(1)
Guvernér je štatutárnym a výkonným orgánom Eximbanky; vymenúva a odvoláva ho vláda na návrh ministra.
(2)
Guvernér zastupuje Eximbanku navonok a zodpovedá za výkon činností Eximbanky.
(3)
Guvernér je predsedom Rady banky. Funkcia guvernéra je nezlučiteľná s členstvom v ostatných orgánoch Eximbanky.
(4)
O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu Rady banky, môže rozhodnúť guvernér spolu s dvoma viceguvernérmi. Rozhodnutie môže byť prijaté len v prípade ich jednomyseľného súhlasu. O takto prijatom rozhodnutí musí guvernér informovať Radu banky na jej najbližšom rokovaní.
(5)
Guvernér riadi činnosť viceguvernérov. Stanovy určia spôsob zastupovania guvernéra viceguvernérmi.
(6)
Guvernér vymenúva vrchných riaditeľov Eximbanky do funkcie člena Rady riaditeľov a odvoláva ich z tejto funkcie.
(7)
Guvernér je oprávnený zriadiť si zbor poradcov zložený z odborníkov príslušných oblastí, ktoré sú predmetom činností Eximbanky a ktorí nie sú jej zamestnancami. Členov zboru poradcov vymenúva a odvoláva guvernér.
§ 15
(1)
Zamestnanci Eximbanky sú povinní
a)
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti v Eximbanke, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
b)
v súvislosti s výkonom svojej činnosti v Eximbanke neprijímať dary ani iné výhody s výnimkou darov alebo výhod poskytovaných Eximbankou alebo na základe právnych predpisov,
c)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu záujmov Eximbanky s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom svojej práce vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného.
(2)
Zamestnanci Eximbanky s výnimkou členov Rady banky nesmú byť členmi riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov právnických osôb prevádzkujúcich podnikateľskú činnosť; to neplatí, ak ich do takého orgánu vyslala Eximbanka.
(3)
Zamestnanci Eximbanky nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť bez predchádzajúceho súhlasu guvernéra.
(4)
Obmedzenie ustanovené v odseku 3 sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu ani na umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku.
§ 16
Podrobnosti o vykonávaní právomocí orgánov Eximbanky, viceguvernérov, ostatných vedúcich zamestnancov Eximbanky a vzťahov medzi nimi upravia stanovy, ktoré schvaľuje vláda.
§ 17
Vzťah k vláde
(1)
Eximbanka plní voči vláde úlohy v rozsahu tohto zákona v súlade s § 1 ods. 3.
(2)
Eximbanka vo vzťahu k vláde plní poradné funkcie vo veciach zahraničného obchodu, rozvoja priemyslu a iných odvetví, úverovej politiky na podporu vývozu a investovania v tuzemsku a v zahraničí.
(3)
Na zasadnutiach Rady banky sa môže zúčastniť člen vlády s poradným hlasom poverený vládou.
§ 18
Vzťah k Národnej banke Slovenska
(1)
Národná banka Slovenska môže viesť účty Eximbanky v slovenskej mene alebo v cudzej mene.
(2)
Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska výročnú správu do 30 dní od jej schválenia.
(3)
Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska informácie a podklady o svojej činnosti na účely určenia menovej politiky6) Národnou bankou Slovenska. Ich rozsah, lehoty a metodiku určuje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.
(4)
Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska informácie pre potreby zabezpečenia informačných povinností Národnej banky Slovenska za Slovenskú republiku voči medzinárodným inštitúciám. Ich rozsah, lehoty a metodiku určí Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.
§ 19
V banke3) alebo v pobočke zahraničnej banky4) môže Eximbanka viesť účty v slovenskej mene alebo v cudzej mene len so súhlasom vlády.
§ 20
Financovanie vývozných úverov
(1)
Financovanie vývozných úverov Eximbankou je
a)
priame financovanie vývozných úverov strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu najmä strojov, zariadení a investičných celkov vývozcov,
b)
spolufinancovanie vývozných úverov strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu najmä strojov, zariadení a investičných celkov vývozcov,
c)
refinancovanie vývozných úverov krátkodobého charakteru na podporu vývozu tovarov priamej spotreby, výrobnej spotreby a služieb,
d)
financovanie strednodobých a dlhodobých úverov na podporu investovania vývozcov v zahraničí.
(2)
Eximbanka je povinná po schválení Radou banky predložiť vláde na schválenie
a)
úverové podmienky Eximbanky vypracované v súlade s týmto zákonom, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami a zvyklosťami,
b)
úverové programy Eximbanky s určením druhov úverov a odvetví, do ktorých budú úvery smerovať, doby trvania úveru a percentuálny podiel objemu dodávky podľa druhu úveru na celkovom objeme vývozu Slovenskej republiky v danej tovarovej štruktúre a percentuálnym podielom dodávky slovenského pôvodu,
c)
návrh objemu prostriedkov na financovanie a zdroje financovania vypracovaný na základe úverových programov Eximbanky.
(3)
Pri financovaní vývozných úverov Eximbankou pre vývozcov sa Eximbanka riadi úverovými podmienkami Eximbanky schválenými vládou.
§ 21
Financovanie dovozných úverov
(1)
Financovanie dovozných úverov Eximbankou je
a)
priame financovanie dovozných úverov strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu strojov, zariadení a investičných celkov vývozcov,
b)
spolufinancovanie dovozných úverov strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu strojov, zariadení a investičných celkov vývozcov,
c)
refinancovanie dovozných úverov krátkodobého charakteru na podporu vývozu tovarov priamej spotreby, výrobnej spotreby a služieb.
(2)
Pri financovaní dovozných úverov Eximbankou pre dovozcov sa Eximbanka riadi úverovými podmienkami Eximbanky schválenými vládou.
§ 22
Poisťovanie vývozných úverov
(1)
Eximbanka môže poisťovať
a)
strednodobé a dlhodobé vývozné úvery proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine,
b)
krátkodobé vývozné úvery proti politickým rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine,
c)
strednodobé a dlhodobé vývozné úvery určené na podporu investovania tuzemských podnikateľov v zahraničí proti politickým a komerčným rizikám, ktoré tam môžu vzniknúť,
d)
krátkodobé vývozné úvery proti komerčnému riziku spôsobenému zahraničným odberateľom.
(2)
Eximbanka je povinná po schválení Radou banky predkladať vláde na schválenie
a)
podmienky úverového poistenia Eximbanky vypracované v súlade s týmto zákonom, so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami a zvyklosťami,
b)
programy úverového poistenia Eximbanky s podrobne rozpísanými objemami dodávok, druhov úverov týchto dodávok vývozcov v teritoriálnej a tovarovej štruktúre, percentuálnych podielov tovaru slovenského pôvodu, úverovaných vývozných dodávok podliehajúcich poisteniu proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine a môže ich spôsobiť priamo štát alebo štátna organizácia poverená viesť za neho obchodné operácie alebo odberateľ,
c)
návrh objemu prostriedkov na poistenie a zdroje poistenia vypracované na základe programov úverového poistenia Eximbanky schválených vládou.
(3)
Eximbanka môže poisťovať zahraničnú banku, ktorá poskytla zvýhodnený vývozný úver vývozcovi, a to do výšky podielu tovaru slovenského pôvodu na dodávke.
(4)
Pri poisťovaní vývozných úverov Eximbankou pre vývozcov a zahraničnú banku sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia Eximbanky schválenými vládou.
§ 23
Zaisťovanie vývozných úverov
(1)
Eximbanka môže
a)
dať sa pri poisťovaní zaistiť zaisťovateľmi na tuzemskom a medzinárodnom zaisťovateľskom trhu,
b)
zaisťovateľskými metódami zaisťovať vývozné operácie vývozcov kooperujúcich svojimi výrobkami na konečnej výrobe zahraničného odberateľa.
(2)
Pri činnostiach podľa odseku 1 vstupuje Eximbanka do zmluvných vzťahov s právnickou osobou vykonávajúcou zaistenie na účely delenia rizík vzniknutých v súvislosti s vykonávaním poistenia podľa tohto zákona.
(3)
Pri zaisťovaní vývozných úverov Eximbankou pre vývozcu sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia Eximbanky schválenými vládou.
§ 24
Ďalšie činnosti Eximbanky
(1)
Eximbanka je povinná v súčinnosti s vývozcami vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu odberateľa alebo odberateľom.
(2)
Eximbanka je oprávnená odoberať a využívať informácie o klientoch Eximbanky len v rozsahu potrebnom na účely financovania a poisťovania vývozných úverov z bázy dát právnickej osoby zriadenej ministerstvom a colnej štatistiky.7) Tieto právnické osoby sú povinné poskytnúť Eximbanke takéto informácie.
(3)
Eximbanka je oprávnená poskytnúť informácie získané podľa odseku 2 aj právnickej osobe založenej podľa odseku 6.
(4)
Eximbanka pri svojej činnosti podľa tohto zákona
a)
využíva informácie spracované zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí, obchodno-ekonomickými oddeleniami týchto zastúpení a misiami za vopred dohodnutých podmienok s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
poskytuje poradenstvo vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu.
(5)
Eximbanka ďalej môže
a)
eskontovať a reeskontovať zmenky,
b)
na účely tohto zákona vydávať dlhopisy podľa osobitného predpisu,8)
c)
vykonávať činnosť obchodníka s cennými papiermi podľa osobitného predpisu,9)
d)
výkonom činností podľa písmena c) poveriť iného obchodníka s cennými papiermi,
e)
dočasne voľné peňažné prostriedky v slovenských korunách alebo v cudzej mene investovať na tuzemskom alebo zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu, 10)
f)
získavať finančné prostriedky v slovenských korunách alebo v cudzej mene od domácich alebo zahraničných bánk podľa osobitného predpisu,11)
g)
poskytovať finančné prostriedky v slovenských korunách alebo v cudzej mene domácim alebo zahraničným bankám podľa osobitného predpisu,12)
h)
poskytovať na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky krátkodobý úver zo zdrojov Eximbanky s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka; celkový stav týchto úverov kedykoľvek v priebehu roka nesmie prekročiť 5 % príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v uplynulom roku,
i)
podľa poverenia ministra vymáhať pohľadávky štátu,
j)
investovať do cenných papierov z vlastných zdrojov financovania,
k)
v úverových podmienkach schválených nariadením vlády ustanoví vláda po dohode s Národnou bankou Slovenska maximálnu výšku marže komerčných bánk, ktorú možno pripočítať k zdrojom získaným na financovanie vývozu v zmysle § 20 tohto zákona,
l)
vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s jej úlohami podľa tohto zákona.
(6)
Eximbanka môže zakladať právnické osoby a nadobúdať majetkové účasti v iných právnických osobách len so súhlasom vlády.
§ 25
Eximbanka je povinná dodržiavať pravidlá likvidity a bezpečnej prevádzky, ktoré určí Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.
§ 26
Ručenie štátu
Štát ručí za záväzky Eximbanky vzniknuté pri získavaní finančných prostriedkov na zahraničných finančných trhoch a za ostatné záväzky vzniknuté pri financovaní a poisťovaní vývozných úverov Eximbankou.
§ 27
Záruky Eximbanky
(1)
Eximbanka poskytuje záruky za vývozy do sumy vytvoreného záručného fondu.
(2)
Eximbanka môže poskytovať záruky za dovozy do sumy vytvoreného dovozného fondu.
(3)
Eximbanka je povinná vypracovať podmienky poskytovania záruk Eximbanky a predložiť ich vláde na schválenie.
(4)
Pri poskytovaní záruk Eximbankou vývozcom a dovozcom sa Eximbanka riadi podmienkami poskytovania záruk Eximbankou schválenými vládou.
§ 28
Kapitálové vybavenie
(1)
Kapitálové vybavenie Eximbanky je súhrn vlastných zdrojov a zverených zdrojov [§ 29 písm. a) a b)].
(2)
Ak suma kapitálového vybavenia presiahne 70 mld Sk, suma presahujúca 70 mld Sk po odpočítaní sumy zodpovedajúcej výške cudzích zdrojov financovania sa odvedie do štátneho rozpočtu.
(3)
V prípade nepriaznivého vývoja pomeru cudzích zdrojov financovania a vlastných zdrojov financovania poskytne vláda doplnenie do príslušných fondov v rámci vlastných zdrojov financovania Eximbanky zo štátneho rozpočtu.
(4)
Vláda môže z prostriedkov štátneho rozpočtu zvýšiť kapitálové vybavenie Eximbanky.
(5)
O zvýšení alebo znížení a o spôsobe zvýšenia základného imania Eximbanky rozhoduje vláda na návrh Eximbanky; výška základného imania sa zapisuje do obchodného registra.
§ 29
Zdroje financovania
Zdroje financovania Eximbanky sú
a)
zverené zdroje tvorené z prostriedkov štátneho rozpočtu, účelovo určené na financovanie vývozných úverov a ich poistenie,
b)
vlastné zdroje tvorené základným imaním, fondmi (§ 30 ods. 1) a hospodárskym výsledkom príslušného roka,
c)
cudzie zdroje tvorené dočasne použiteľnými cudzími prostriedkami.
§ 30
Fondy
(1)
Eximbanka tvorí v rámci vlastných zdrojov financovania
a)
rezervný fond,
b)
dovozný fond na financovanie dovozných úverov,
c)
záručný fond,
d)
fond na krytie komerčných rizík krátkodobých vývozných úverov,
e)
ďalšie účelové finančné fondy.
(2)
Eximbanka v rámci zverených zdrojov financovania tvorí
a)
fond na financovanie vývozných úverov,
b)
fond na vyrovnávanie ekonomických rozdielov zo vzťahov devízových operácií na kapitálových trhoch,
c)
fond na poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám a strednodobých a dlhodobých vývozných úverov proti politickým a komerčným rizikám,
d)
fond na vyrovnávanie kurzových strát pri poisťovaní zahraničných bánk a poddodávateľov konečnej dodávky.
(3)
Dovozný fond sa tvorí aj z príspevkov dovozcov. Každý dovozca je povinný prispievať do tohto fondu vo výške 0,05 % z objemu jeho jednotlivého dovozu.
(4)
Záručný fond sa tvorí najmä z príspevkov vývozcov. Každý vývozca je povinný prispievať do tohto fondu vo výške 0,05 % z objemu jeho jednotlivého vývozu.
(5)
Vývozcovia a dovozcovia sú povinní uhradiť príspevok podľa odsekov 3 a 4 Eximbanke na jej účty pred uskutočnením vývozu alebo dovozu, inak colnica neprepustí tovar do nimi navrhovaného colného režimu. Potvrdenie o úhrade príspevku predložia vývozcovia a dovozcovia colným orgánom.
(6)
Podrobnosti o spôsobe úhrady príspevku a jeho predkladania colným orgánom, ako aj ich evidenciu colnými orgánmi ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
(7)
Spôsob tvorby fondov, ich výšku a spôsob ich použitia určujú podmienky tvorby fondov Eximbanky schválené vládou.
§ 31
Rozpočet
(1)
Eximbanka vypracúva návrh svojho rozpočtu na každý rozpočtový rok a po prerokovaní s ministerstvom ho predkladá vláde, ktorá ho po prerokovaní predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie v termínoch ustanovených na predkladanie návrhu štátneho rozpočtu na každý rozpočtový rok.
(2)
Eximbanka na základe schváleného rozpočtu podľa odseku 1 vypracúva rozpočty na financovanie vývozných a dovozných úverov, poisťovanie a zaisťovanie rizík vývozných úverov a na vlastnú činnosť.
(3)
Rozpočty podľa odsekov 1 a 2 zostavuje Eximbanka podľa zásad hospodárenia s majetkom a so zdrojmi financovania Eximbanky schválených vládou.
(4)
Ak 1. januára rozpočtového roka nemá Eximbanka schválený rozpočet, hospodári podľa predbežného rozpočtu. Predbežný rozpočet je rozpočet Eximbanky, ktorý predložila vláda na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky.
(5)
Rozpočtové príjmy a výdavky Eximbanky uskutočnené podľa predbežného rozpočtu sa zúčtujú s rozpočtom Eximbanky po schválení rozpočtu Eximbanky v Národnej rade Slovenskej republiky.
(6)
Ak Eximbanka prekročí svoje rozpočtované príjmy, môže prekročiť rozpočtované výdavky v takej výške, v akej sa prekročili rozpočtované príjmy. Ak boli v rozpočte Eximbanky rozpočtované výdavky na úlohy alebo činnosti, ktoré sa vôbec alebo sčasti nebudú realizovať, môže Eximbanka použiť tieto prostriedky na úhradu výdavkov na úlohy, na ktoré neboli v rozpočte zabezpečené prostriedky. Presun týchto prostriedkov sa môže uskutočniť až po schválení vládou.
(7)
Eximbanka je povinná predkladať požiadavky na prostriedky štátneho rozpočtu na ďalší rozpočtový rok v termínoch a v rozsahu určenom ministerstvom na zostavenie štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok.
(8)
Objem prostriedkov potrebných na zabezpečenie záväzkov Eximbanky podľa § 26 ustanovuje zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
§ 32
Hospodárenie
(1)
Eximbanka hospodári podľa rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
(2)
Eximbanka z výnosov zo svojej činnosti uhrádza potrebné náklady súvisiace s touto činnosťou. Vytvorený hospodársky výsledok používa na dopĺňanie rezervného fondu a ďalších z neho tvorených účelových fondov. Z hospodárskeho výsledku možno zvýšiť základné imanie Eximbanky podľa § 28 ods. 5.
(3)
Ročnú správu o výsledku hospodárenia predkladá po overení ročnej účtovnej závierky audítormi5) Rada banky na schválenie vláde v lehote určenej vládou a Národnej rade Slovenskej republiky do 30. júna nasledujúceho roku.
(4)
Eximbanka vyhotovuje po overení účtovnej závierky audítormi5) správu o výsledku hospodárenia osobitne za oblasť financovania vývozných a dovozných úverov a osobitne za oblasť poisťovania a zaisťovania vývozných úverov.
(5)
Rozsah a obsah informácií uvádzaných v správe o výsledku hospodárenia určuje vláda na návrh ministerstva.
§ 33
Účtovníctvo
(1)
Eximbanka je povinná
a)
viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný predpis,13)
b)
účtovať v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku a zdrojov jeho financovania, o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku,
c)
viesť zverené zdroje financovania v účtovníctve oddelene od vlastných zdrojov financovania.
(2)
Náklady a výnosy Eximbanky súvisiace s jej činnosťami sa v účtovníctve vedú oddelene a za každú činnosť sa hospodársky výsledok zisťuje a vykazuje samostatne.
§ 34
Účtovná závierka a výročná správa
(1)
Eximbanka zostavuje účtovnú závierku a vyhotovuje výročnú správu podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Výročná správa Eximbanky sa zverejňuje v Obchodnom vestníku.
(3)
Účtovná závierka podľa odseku 1 musí obsahovať údaje osobitne za oblasť financovania vývozných a dovozných úverov, osobitne za oblasť poisťovania a zaisťovania rizík z financovania vývozných a dovozných úverov a osobitne za vlastnú činnosť.
(4)
Obsah a rozsah údajov z účtovníctva a z účtovnej závierky uvedených vo výročnej správe Eximbanky určuje vláda na návrh ministerstva.
§ 35
Audít účtovnej závierky a výročnej správy
(1)
Eximbanka musí mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú dvoma audítormi, z ktorých jeden vykoná ich overenie podľa medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.
(2)
Náklady spojené s výkonom audítora hradí Eximbanka.
§ 36
Štátny dozor
(1)
Štátny dozor nad činnosťou Eximbanky vykonáva ministerstvo.
(2)
Ministerstvo vykonáva štátny dozor kontrolovaním dodržiavania
a)
tohto zákona a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
pravidiel ustanovených podľa § 25,
(3)
Pri výkone štátneho dozoru postupuje ministerstvo primerane podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky, je oprávnené uložiť
a)
niektoré z týchto opatrení:
1.
obmedziť alebo pozastaviť niektorú činnosť,
2.
limitovať prevádzkové náklady,
3.
zastaviť vyplácanie odmien,
4.
navrhnúť odvolanie vedúcich pracovníkov;
b)
pokutu podľa závažnosti zistených nedostatkov až do výšky 10 000 000 Sk.
(5)
Štátny dozor nad dodržiavaním pravidiel ustanovených podľa § 25 vykonáva ministerstvo spolu s Národnou bankou Slovenska.
(6)
Opatrenia a pokuty podľa odseku 4 možno uložiť aj súbežne.
(7)
Uložením opatrenia alebo pokuty podľa odseku 4 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných predpisov.
(8)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu a je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(9)
Opatrenie alebo pokutu podľa odseku 4 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď tieto nedostatky vznikli.
(10)
Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 4 písm. b) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.15)
(11)
Ministerstvo je oprávnené zúčastniť sa na rokovaniach orgánov Eximbanky, na ktorých sa prerokúvajú výsledky výkonu štátneho dozoru alebo ročnej účtovnej závierky.
(12)
Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov16) nie je týmto zákonom dotknutá.
Ochrana údajov a informácií
§ 37
(1)
Na všetky činnosti Eximbanky vrátane informácií s ňou súvisiacich a stavov na účtoch sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti.
(2)
Správu o všetkých činnostiach, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, je Eximbanka oprávnená podať osobám povereným výkonom štátneho dozoru nad činnosťou Eximbanky.
(3)
Skutočnosti týkajúce sa klienta poskytne Eximbanka len na písomné vyžiadanie v prípadoch uvedených v osobitnom predpise.17) Písomné vyžiadanie musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže Eximbanka príslušnú záležitosť identifikovať. Za podanie informácie o skutočnostiach týkajúcich sa klienta patrí Eximbanke úhrada.
(4)
Členovia Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami Eximbanky, a členovia Dozornej rady sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri výkone svojej funkcie; táto mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu tejto funkcie.
(5)
Z dôvodov verejného záujmu môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti členov Rady banky len Rada banky, členov Dozornej rady a ostatných zamestnancov Eximbanky guvernér; guvernéra môže tejto povinnosti zbaviť vláda.
(6)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone svojej funkcie, platí aj pre členov zboru poradcov vymenovaných guvernérom podľa § 14 ods. 7 a pre členov orgánov a zamestnancov právnickej osoby založenej podľa § 24 ods. 6. Z dôvodov verejného záujmu ich môže tejto povinnosti zbaviť guvernér.
(7)
Eximbanka je povinná archivovať doklady o uskutočňovaných obchodoch podľa osobitného predpisu.18)
§ 38
(1)
Eximbanka je povinná zabezpečiť ochranu údajov a spracovaných informácií pred zneužitím, zničením, poškodením alebo pred stratou.
(2)
Eximbanka je povinná raz ročne zabezpečiť overenie spoľahlivosti informačného systému.
§ 39
(1)
Eximbanka nesmie vykonávať s osobami, ktoré k nej majú osobitný vzťah (§ 40), obchody, ktoré vzhľadom na svoju povahu, účel alebo riziko by sa nevykonali s ostatnými klientmi.
(2)
Eximbanka poskytuje osobám podľa odseku 1 úvery, len ak o tom rozhodne Rada banky na základe rozboru príslušného obchodného prípadu a finančnej situácie žiadateľa.
§ 40
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k Eximbanke, sa považujú
a)
členovia Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami Eximbanky, a zamestnanci Eximbanky,
b)
členovia Dozornej rady,
c)
osoby blízke19) osobám uvedeným v písmenách a) a b),
d)
členovia zboru poradcov,
e)
členovia riadiacich a kontrolných orgánov právnickej osoby založenej podľa § 24 ods. 6.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 41
(1)
Eximbanka môže financovať vývozné úvery len tým klientom, ktorí majú s bankou3) alebo s pobočkou zahraničnej banky,4) v ktorej majú otvorené účty, uzatvorenú zmluvu, v ktorej sa klient zaviaže, že táto banka3) alebo pobočka zahraničnej banky4) je oprávnená poskytnúť o ňom informácie potrebné na rozhodnutie Eximbanky o financovaní vývozného úveru. Banky3) alebo pobočky zahraničných bánk4) sú povinné tieto informácie poskytnúť Eximbanke na jej žiadosť.
(2)
Eximbanka je oprávnená overovať
a)
účelovosť využitia prostriedkov, ktoré poskytla Eximbanka na financovanie vývozných úverov klientov bankami3) alebo pobočkami zahraničných bánk,4)
b)
použitie prostriedkov, ktoré poskytla Eximbanka na financovanie vývozných úverov klientov prostredníctvom bánk3) alebo pobočiek zahraničných bánk.4)
(3)
Na účely podľa odseku 2 sú banky3) alebo pobočky zahraničných bánk4) povinné poskytovať Eximbanke požadované doklady a informácie.
§ 42
(1)
Rozpočet Eximbanky na rok 1997 schváli vláda najneskôr do 1. augusta 1997.
(2)
Príjmy a výdavky Eximbanky uskutočnené do schválenia rozpočtu Eximbanky podľa odseku 1 sa zúčtujú s rozpočtom Eximbanky po jeho schválení.
§ 43
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
3)
§ 1 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 1 ods.5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
7)
§ 269 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.
8)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
9)
§ 45 a nasl. zákona č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
12)
§ 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
13)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
16)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
17)
§ 38 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.
19)
§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.