80/1997 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.07.2000 do 30.11.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
ZÁKON
zo 6. februára 1997
o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Exportno-importná banka Slovenskej republiky (ďalej len „Eximbanka“).
(2)
Eximbanka je právnická osoba so sídlom v Bratislave; zapisuje sa do obchodného registra a môže používať skratku EXIMBANKA SR.
(3)
Eximbanka v súlade so štátnou zahraničnou, zahraničnoobchodnou, finančnou, priemyselnou a menovou politikou podporuje vývozné a dovozné aktivity vývozcov a dovozcov financovaním vývozných úverov, poisťovaním vývozných úverov a financovaním dovozných úverov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských výrobkov a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím.
§ 2
Na Eximbanku sa nevzťahujú osobitné predpisy.1)
§ 3
(1)
Eximbanka na základe poverenia vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) môže zastupovať Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách a združeniach, ktorých predmet činnosti súvisí s činnosťou Eximbanky, a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z tohto zastúpenia.
(2)
Eximbanka môže vystupovať vo svojom mene na svetových finančných trhoch pri zabezpečovaní finančných prostriedkov potrebných na plnenie svojich úloh podľa tohto zákona.
§ 4
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
vývozcom podnikateľ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý za zmluvne dohodnutých podmienok vyrába tovary určené na vývoz alebo poskytuje služby určené na vývoz, alebo vyváža tovary alebo služby prevažne slovenského pôvodu,
b)
dovozcom podnikateľ so sídlom alebo bydliskom a miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorý za zmluvne dohodnutých podmienok dováža tovary alebo služby cudzieho pôvodu na účely rozvoja výrob orientovaných na vývoz,
c)
vývozným úverom finančné prostriedky, ktoré poskytne Eximbanka vývozcovi, banke vývozcu, zahraničnému odberateľovi alebo banke zahraničného odberateľa za zmluvne dohodnutých podmienok,
d)
dovozným úverom finančné prostriedky, ktoré poskytne Eximbanka dovozcovi alebo banke dovozcu, zahraničnému dodávateľovi alebo banke zahraničného dodávateľa za zmluvne dohodnutých podmienok na dovoz tovaru alebo služieb na účely rozvoja výrob orientovaných na vývoz,
e)
priamym financovaním poskytovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru zahraničnému odberateľovi alebo zahraničnému dodávateľovi za zmluvne dohodnutých podmienok,
f)
spolufinancovaním spoločné financovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru Eximbankou a bankami so sídlom v Slovenskej republike, pobočkami zahraničnej banky umiestnenými v Slovenskej republike alebo bankami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky,
g)
refinancovaním sprostredkované financovanie vývozných a dovozných úverov,
h)
politickým rizikom riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine z mimoriadnych náhodných a ťažko predvídateľných udalostí, napríklad vojny alebo iného ozbrojeného konfliktu, nepokojov, štrajkov, revolúcie, štátnych a administratívnych zásahov spočívajúcich najmä v znárodnení, vo vyvlastnení, v moratóriu na platby do zahraničia, devízových reguláciách, embargu, odobratí licencie, porušení podmienok zmluvy zo strany odberateľa, ktorým je štát alebo iný štátny subjekt, v jednostrannom ukončení platnosti medzištátnych zmlúv; za politické riziko sa považuje aj riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine spôsobené prírodnými katastrofami, napríklad zemetrasením alebo povodňami,
i)
komerčným rizikom riziko nezaplatenia pohľadávky vývozcu vzniknuté v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine, najmä z dôvodu platobnej neschopnosti zahraničného odberateľa,
j)
základným imaním Eximbanky vlastný zdroj financovania Eximbanky vytvorený z prostriedkov štátneho rozpočtu a z nehnuteľného majetku štátu; zvyšovať sa môže z prostriedkov štátneho rozpočtu a z hospodárskeho výsledku Eximbanky,
k)
zaisťovaním činnosť, pri ktorej vstupuje Eximbanka do zmluvných vzťahov s právnickou osobou vykonávajúcou poistenie alebo zaistenie s cieľom delenia rizík vzniknutých v súvislosti s vykonávaním poistenia.
§ 5
Orgány Eximbanky
Orgány Eximbanky sú
a)
Rada banky,
b)
Dozorná rada,
c)
guvernér.
Rada banky
§ 6
(1)
Rada banky je štatutárnym orgánom Eximbanky.
(2)
Rada banky
a)
schvaľuje organizačný poriadok Eximbanky a jeho zmeny,
b)
schvaľuje rokovací poriadok Rady banky,
c)
udeľuje súhlas na vysielanie zamestnancov Eximbanky do riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov obchodných spoločností,
d)
určuje mzdu a iné požitky guvernéra a viceguvernérov podľa osobitného predpisu,2)
e)
zodpovedá za hospodárenie Eximbanky,
f)
schvaľuje úverové podmienky Eximbanky,
g)
schvaľuje podmienky úverového poistenia Eximbanky,
h)
schvaľuje podmienky poskytovania záruk Eximbanky,
i)
schvaľuje prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájom a zaťaženie nehnuteľností vo vlastníctve Eximbanky právami tretích osôb.
(3)
Rada banky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky schvaľuje obchodno-finančný plán Eximbanky.
(4)
Rada banky predkladá ministerstvu na schválenie návrh ročnej účtovnej závierky a rozdelenia hospodárskeho výsledku.
(5)
Rada banky po prerokovaní s ministerstvom predkladá vláde
a)
na schválenie návrh
1.
stanov Eximbanky a návrh ich zmien,
2.
na zvýšenie alebo zníženie základného imania,
b)
na stanovisko návrh
1.
rozpočtu Eximbanky na nasledujúci kalendárny rok,
2.
ročnej správy o výsledku hospodárenia.
(6)
Rada banky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh
1.
rozpočtu Eximbanky na nasledujúci kalendárny rok,
2.
ročnej správy o výsledku hospodárenia.
§ 7
(1)
Rada banky má najmenej päť a najviac sedem členov. Členmi Rady banky sú: guvernér, viceguvernéri a ďalší členovia, ktorí nie sú zamestnancami Eximbanky.
(2)
Za Radu banky je oprávnený podpisovať vždy guvernér a člen Rady banky, pričom v neprítomnosti guvernéra je oprávnený podpisovať viceguvernér a člen Rady banky.
(3)
Guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov Rady banky vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(4)
Funkčné obdobie guvernéra a viceguvernérov v Rade banky je šesť rokov a ostatných členov Rady banky tri roky.
(5)
Členstvo v Rade banky môže byť najviac dve funkčné obdobia za sebou.
(6)
Ak sa uvoľní funkcia guvernéra, viceguvernérov a ďalších členov Rady banky pred skončením funkčného obdobia, doba výkonu funkcie obsadenej po jej uvoľnení bude trvať v priebehu zvyšnej časti doby výkonu funkcie predchodcu.
(7)
S členstvom v Rade banky je nezlučiteľná funkcia člena v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a ostatných podnikateľov, ktorí sú vývozcom, dovozcom, bankou vývozcu alebo bankou dovozcu podľa tohto zákona. Člen Rady banky nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou konať v mene banky3) alebo pobočky zahraničnej banky.4)
(8)
Člen Rady banky nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Eximbanky, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby alebo podnikateľov obchody Eximbanky a zúčastňovať sa na podnikaní banky3) alebo pobočky zahraničnej banky,4) alebo inej obchodnej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činnosti.
(9)
Vláda odvolá z funkcie člena Rady banky, ak
a)
porušil tento zákon alebo iný súvisiaci všeobecne záväzný právny predpis,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s členstvom v Rade banky.
(10)
Člen Rady banky sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej Rade banky. Členstvo v Rade banky zaniká dňom doručenia. Ak by sa mal vzdaním sa funkcie znížiť počet členov Rady banky pod ich minimálny počet, členstvo v Rade banky zaniká až vymenovaním nového člena Rady banky. Výkon práv a povinností guvernéra a viceguvernérov zaniká vždy až po vymenovaní nového guvernéra a viceguvernérov vládou.
(11)
Vláda môže odvolať z funkcie člena Rady banky na návrh ministra podľa odseku 3 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9.
(12)
Členom Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami Eximbanky, patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí Dozorná rada.
Dozorná rada
§ 9
(1)
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom Eximbanky, ktorý dohliada na výkon jej činnosti. V prípade zistenia porušenia povinností Radou banky alebo guvernérom alebo zistenia závažných nedostatkov v hospodárení Eximbanky uloží Rade banky alebo guvernérovi prijať opatrenia na nápravu a informuje štátny dozor.
(2)
Dozorná rada je oprávnená kedykoľvek nahliadnuť do účtovných dokladov, do všetkých písomností vrátane zmlúv uzatvorených Eximbankou, dokladov a záznamov týkajúcich sa činností Eximbanky.
(3)
Dozorná rada na návrh Rady banky schvaľuje
a)
zásady hospodárenia s majetkom a so zdrojmi financovania Eximbanky,
b)
spôsob tvorby fondov, ich výšku a spôsob ich použitia,
c)
výročnú správu,
d)
rokovací poriadok Dozornej rady.
(4)
Dozorná rada sa vyjadruje najmä k návrhu
a)
na zvýšenie alebo zníženie základného imania,
b)
úverových podmienok,
c)
podmienok úverového poistenia,
d)
podmienok poskytovania záruk,
e)
obchodno-finančného plánu,
f)
rozpočtu Eximbanky na nasledujúci kalendárny rok,
g)
na prevody nehnuteľného majetku vo vlastníctve Eximbanky a jeho prenájom a k návrhu na zaťaženie nehnuteľnosti vo vlastníctve Eximbanky právami tretích osôb,
h)
ročnej správy o výsledku hospodárenia,
i)
na prijímanie úverov Eximbankou,
j)
ktorý by mohol materiálne zvýhodňovať členov Rady banky a ich blízkych osôb, s ktorými má spoločné obchodné dohody a ktoré sú klientmi Eximbanky.
(5)
Dozorná rada preskúmava ročnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku a je povinná o výsledku preskúmania podať správu ministerstvu.
(6)
Dozorná rada rozhoduje o výbere audítorov5) na overenie účtovnej závierky.
§ 10
(1)
Dozorná rada má najmenej päť a najviac jedenásť členov vrátane jej predsedu, pričom ich počet musí byť vždy nepárny. Členov Dozornej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra. Predsedu Dozornej rady volia a odvolávajú jej členovia tajným hlasovaním.
(2)
Funkčné obdobie členov Dozornej rady je šesť rokov. Členstvo v Dozornej rade môže trvať najviac dve funkčné obdobia za sebou.
(3)
Člen Dozornej rady nemôže byť členom iného orgánu Eximbanky.
(4)
S členstvom v Dozornej rade je nezlučiteľné členstvo v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a iných podnikateľov, ktorí sú vývozcom, dovozcom, bankou vývozcu alebo bankou dovozcu podľa tohto zákona. Člen Dozornej rady nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou konať v mene Eximbanky, banky3) alebo pobočky zahraničnej banky.4)
(5)
Člen Dozornej rady nesmie vo vlastnom mene ani na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s činnosťou Eximbanky, nesmie sprostredkúvať pre iné osoby alebo podnikateľov obchody Eximbanky a zúčastňovať sa na podnikaní banky3) alebo pobočky zahraničnej banky,4) alebo inej obchodnej spoločnosti s rovnakým alebo podobným predmetom činností.
(6)
Vláda odvolá z funkcie člena Dozornej rady, ak
a)
porušil tento zákon alebo iné súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy,
b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
c)
stratil schopnosť vykonávať funkciu zo zdravotných dôvodov,
d)
vykonáva funkciu nezlučiteľnú s členstvom v Dozornej rade.
(7)
Vláda môže odvolať z funkcie členov Dozornej rady na návrh ministra podľa odseku 1 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 6.
(8)
Člen Dozornej rady sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej Dozornej rade. Členstvo v Dozornej rade zaniká dňom doručenia. Ak by sa mal vzdaním sa funkcie znížiť počet členov Dozornej rady pod ich minimálny počet, zaniká členstvo v Dozornej rade až vymenovaním nového člena Dozornej rady.
(9)
Výkon funkcie člena Dozornej rady je nezastupiteľný.
(10)
Členom Dozornej rady patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí ministerstvo.
§ 14
Guvernér
(1)
Guvernér je predsedom Rady banky. Funkcia guvernéra je nezlučiteľná s členstvom v ostatných orgánoch Eximbanky.
(2)
Guvernér zastupuje Eximbanku navonok.
(3)
O neodkladných veciach, ktoré inak podliehajú schváleniu Rady banky, môže rozhodnúť guvernér spolu s viceguvernérmi. Rozhodnutie môže byť prijaté len v prípade ich jednomyseľného súhlasu. O takto prijatom rozhodnutí musí guvernér informovať Radu banky na jej najbližšom rokovaní.
(4)
Guvernér je oprávnený zriadiť zbor poradcov zložený z odborníkov príslušných oblastí, ktoré sú predmetom činností Eximbanky a ktorí nie sú jej zamestnancami. Členov zboru poradcov vymenúva a odvoláva guvernér.
§ 15
(1)
Zamestnanci Eximbanky sú povinní
a)
zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej činnosti v Eximbanke, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
b)
v súvislosti s výkonom svojej činnosti v Eximbanke neprijímať dary ani iné výhody s výnimkou darov alebo výhod poskytovaných Eximbankou alebo na základe právnych predpisov,
c)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť k stretu záujmov Eximbanky s osobnými záujmami, najmä nezneužívať informácie získané v súvislosti s výkonom svojej práce vo vlastný prospech alebo v prospech niekoho iného.
(2)
Zamestnanci Eximbanky s výnimkou členov Rady banky nesmú byť členmi riadiacich, dozorných a kontrolných orgánov právnických osôb prevádzkujúcich podnikateľskú činnosť; to neplatí, ak ich do takého orgánu vyslala Eximbanka.
(3)
Zamestnanci Eximbanky nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť bez predchádzajúceho súhlasu guvernéra.
(4)
Obmedzenie ustanovené v odseku 3 sa nevzťahuje na vedeckú, pedagogickú, publicistickú, literárnu ani na umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku.
§ 16
Podrobnosti o vykonávaní právomocí orgánov Eximbanky, viceguvernérov, ostatných vedúcich zamestnancov Eximbanky a vzťahov medzi nimi, o systéme vnútornej kontroly, štruktúre a organizácii Eximbanky upravia stanovy, ktoré schvaľuje vláda.
§ 17
Vzťah k vláde
Eximbanka plní voči vláde úlohy v rozsahu tohto zákona v súlade s § 1 ods. 3.
§ 18
Vzťah k Národnej banke Slovenska
(1)
Národná banka Slovenska môže viesť účty Eximbanky v slovenskej mene alebo v cudzej mene.
(2)
Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska výročnú správu do 30 dní od jej schválenia.
(3)
Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska informácie a podklady o svojej činnosti na účely určenia menovej politiky6) Národnou bankou Slovenska. Ich rozsah, lehoty a metodiku určuje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.
(4)
Eximbanka predkladá Národnej banke Slovenska informácie pre potreby zabezpečenia informačných povinností Národnej banky Slovenska za Slovenskú republiku voči medzinárodným inštitúciám. Ich rozsah, lehoty a metodiku určí Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.
§ 20
Financovanie vývozných úverov
(1)
Financovanie vývozných úverov Eximbankou je
a)
priame financovanie alebo refinancovanie vývozných úverov strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu najmä strojov, zariadení a investičných celkov vývozcov,
b)
spolufinancovanie vývozných úverov strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu najmä strojov, zariadení a investičných celkov vývozcov,
c)
refinancovanie vývozných úverov krátkodobého charakteru na podporu vývozu tovarov priamej spotreby, výrobnej spotreby a služieb,
d)
financovanie strednodobých a dlhodobých úverov na podporu investovania vývozcov v zahraničí.
(2)
Pri financovaní vývozných úverov Eximbankou pre vývozcov sa Eximbanka riadi úverovými podmienkami Eximbanky schválenými Radou banky.
§ 21
Financovanie dovozných úverov
(1)
Financovanie dovozných úverov Eximbankou je
a)
priame financovanie alebo refinancovanie dovozných úverov strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov, strojov, zariadení a investičných celkov vývozcov,
b)
spolufinancovanie dovozných úverov strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu strojov, zariadení a investičných celkov vývozcov,
c)
refinancovanie dovozných úverov krátkodobého charakteru na podporu vývozu tovarov priamej spotreby, výrobnej spotreby a služieb.
(2)
Pri financovaní dovozných úverov Eximbankou pre dovozcov sa Eximbanka riadi úverovými podmienkami Eximbanky schválenými Radou banky.
§ 22
Poisťovanie vývozných úverov
(1)
Eximbanka môže poisťovať
a)
strednodobé a dlhodobé vývozné úvery proti politickým a komerčným rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine,
b)
krátkodobé vývozné úvery proti politickým rizikám, ktoré môžu vzniknúť v štáte odberateľa alebo v tretej krajine,
c)
strednodobé a dlhodobé vývozné úvery určené na podporu investovania tuzemských podnikateľov v zahraničí proti politickým a komerčným rizikám, ktoré tam môžu vzniknúť,
d)
krátkodobé vývozné úvery proti komerčnému riziku spôsobenému zahraničným odberateľom.
(2)
Eximbanka môže poisťovať zahraničnú banku, ktorá poskytla zvýhodnený vývozný úver vývozcovi, a to do výšky podielu tovaru slovenského pôvodu na dodávke.
(3)
Pri poisťovaní vývozných úverov Eximbankou pre vývozcov a zahraničnú banku sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia Eximbanky schválenými Radou banky.
§ 23
Zaisťovanie vývozných úverov
(1)
Eximbanka môže
a)
dať sa pri poisťovaní zaistiť zaisťovateľmi na tuzemskom a medzinárodnom zaisťovateľskom trhu,
b)
zaisťovateľskými metódami zaisťovať vývozné operácie vývozcov kooperujúcich svojimi výrobkami na konečnej výrobe zahraničného odberateľa.
(2)
Pri činnostiach podľa odseku 1 písm. a) vstupuje Eximbanka do zmluvných vzťahov s právnickou osobou vykonávajúcou zaistenie na účely delenia rizík vzniknutých v súvislosti s vykonávaním poistenia podľa tohto zákona.
(3)
Pri zaisťovaní vývozných úverov Eximbankou pre vývozcu sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia Eximbanky schválenými Radou banky.
§ 24
Ďalšie činnosti Eximbanky
(1)
Eximbanka je povinná v súčinnosti s vývozcami vymáhať pohľadávky, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine.
(2)
Eximbanka je oprávnená odoberať a využívať informácie o klientoch Eximbanky len v rozsahu potrebnom na účely financovania a poisťovania vývozných úverov z bázy dát právnickej osoby zriadenej ministerstvom a colnej štatistiky.7) Tieto právnické osoby sú povinné poskytnúť Eximbanke takéto informácie.
(3)
Eximbanka je oprávnená poskytnúť informácie získané podľa odseku 2 aj právnickej osobe založenej podľa odseku 6.
(4)
Eximbanka pri svojej činnosti podľa tohto zákona
a)
využíva informácie spracované zastupiteľskými úradmi Slovenskej republiky v zahraničí, obchodno-ekonomickými oddeleniami týchto zastúpení a misiami za vopred dohodnutých podmienok s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky,
b)
poskytuje poradenstvo vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu.
(5)
Eximbanka ďalej môže
a)
eskontovať a reeskontovať zmenky,
b)
na účely tohto zákona vydávať dlhopisy podľa osobitného predpisu,8)
c)
investovať dočasne voľné finančné prostriedky na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu,10)
d)
prijať finančný úver v slovenskej mene alebo v cudzej mene od banky so sídlom v Slovenskej republike alebo od banky so sídlom v zahraničí podľa osobitného predpisu,11)
e)
poskytnúť finančný úver v slovenskej mene alebo v cudzej mene v tuzemsku alebo do zahraničia podľa osobitného predpisu,12)
f)
poskytovať na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky krátkodobý úver zo zdrojov Eximbanky s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka; celkový stav týchto úverov kedykoľvek v priebehu roka nesmie prekročiť 5 % príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v uplynulom roku,
g)
podľa poverenia ministra vymáhať pohľadávky štátu,
h)
investovať do cenných papierov z vlastných zdrojov financovania,
i)
vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s jej úlohami podľa tohto zákona.
(6)
Eximbanka môže zakladať právnické osoby a nadobúdať majetkové účasti v iných právnických osobách len so súhlasom vlády.
§ 25
Eximbanka je povinná dodržiavať pravidlá obozretného podnikania Eximbanky, ktoré určí Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.
§ 26
Ručenie štátu
Štát ručí za záväzky Eximbanky vzniknuté pri získavaní finančných prostriedkov na zahraničných finančných trhoch a za ostatné záväzky vzniknuté pri financovaní a poisťovaní vývozných úverov Eximbankou.
§ 27
Záruky Eximbanky
Eximbanka môže poskytovať záruky za vývoz alebo záruky za dovoz podľa podmienok poskytovania záruk schválených Radou banky.
§ 28
Kapitálové vybavenie
(1)
Kapitálové vybavenie Eximbanky je súhrn vlastných zdrojov a zverených zdrojov [§ 29 písm. a) a b)].
(2)
Ak suma kapitálového vybavenia presiahne 70 mld Sk, suma presahujúca 70 mld Sk po odpočítaní sumy zodpovedajúcej výške cudzích zdrojov financovania sa odvedie do štátneho rozpočtu.
(3)
Vláda môže z prostriedkov štátneho rozpočtu zvýšiť kapitálové vybavenie Eximbanky.
(4)
O zvýšení alebo znížení a o spôsobe zvýšenia základného imania Eximbanky rozhoduje vláda na návrh Eximbanky; výška základného imania sa zapisuje do obchodného registra.
§ 29
Zdroje financovania
Zdroje financovania Eximbanky sú
a)
zverené zdroje tvorené z prostriedkov štátneho rozpočtu, účelovo určené na financovanie vývozných úverov a ich poistenie,
b)
vlastné zdroje tvorené základným imaním, fondmi (§ 30 ods. 1), hospodárskym výsledkom bežného účtovného obdobia a hospodárskym výsledkom minulých rokov,
c)
cudzie zdroje tvorené dočasne použiteľnými cudzími prostriedkami.
§ 30
Fondy
(1)
Eximbanka tvorí v rámci vlastných zdrojov financovania
a)
rezervný fond,
b)
fond na záruky,
c)
fond na krytie komerčných rizík krátkodobých vývozných úverov,
d)
ďalšie účelové finančné fondy.
(2)
Eximbanka v rámci zverených zdrojov financovania tvorí
a)
fond na financovanie vývozných úverov,
b)
fond na vyrovnávanie ekonomických rozdielov z operácií na finančných trhoch,
c)
fond na poistenie krátkodobých vývozných úverov proti politickým rizikám a strednodobých a dlhodobých vývozných úverov proti politickým a komerčným rizikám.
(3)
Spôsob tvorby fondov, ich výšku a spôsob ich použitia určujú podmienky tvorby fondov Eximbanky schválené Dozornou radou. Ak sa v priebehu roka zvýši potreba čerpania prostriedkov niektorého z fondov uvedených v odsekoch 1 a 2, môže Dozorná rada na návrh Rady banky schváliť presun prostriedkov v rámci fondov uvedených v odseku 1 alebo 2, prípadne môže schváliť prednostné doplnenie fondov podľa odseku 1.
§ 31
Rozpočet
(1)
Eximbanka vypracúva návrh svojho rozpočtu na každý rozpočtový rok, ktorý po dohode s ministerstvom predkladá vláde. Eximbanka predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh svojho rozpočtu na rozpočtový rok so stanoviskom vlády v termínoch ustanovených na predkladanie návrhu štátneho rozpočtu na každý rozpočtový rok.
(2)
Ak 1. januára rozpočtového roka nemá Eximbanka schválený rozpočet, hospodári podľa predbežného rozpočtu. Predbežný rozpočet je rozpočet Eximbanky, ktorý Eximbanka po dohode s ministerstvom predložila vláde [§ 6 ods. 5 písm. b) bod 1].
(3)
Rozpočtové výnosy a náklady Eximbanky realizované v rámci predbežného rozpočtu sa považujú za výnosy a náklady realizované podľa rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
(4)
Ak Eximbanka prekročí svoje rozpočtované výnosy, môže prekročiť rozpočtované náklady v takej výške, v akej sa prekročili rozpočtované výnosy. Ak boli v rozpočte Eximbanky rozpočtované náklady na úlohy alebo činnosti, ktoré sa vôbec alebo sčasti nebudú realizovať, môže Eximbanka použiť tieto prostriedky na úhrady výdavkov na úlohy, na ktoré neboli v rozpočte zabezpečené prostriedky. Presun týchto prostriedkov sa môže uskutočniť až po schválení vládou.
(5)
Eximbanka je povinná predkladať požiadavky na prostriedky štátneho rozpočtu na ďalší rozpočtový rok v termínoch a v rozsahu určených ministerstvom na zostavenie štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok.
§ 32
Hospodárenie
(1)
Eximbanka hospodári podľa rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
(2)
Eximbanka z výnosov zo svojej činnosti uhrádza potrebné náklady súvisiace s touto činnosťou. Vytvorený hospodársky výsledok používa na dopĺňanie rezervného fondu a ďalších z neho tvorených účelových fondov. Z hospodárskeho výsledku možno zvýšiť základné imanie Eximbanky podľa § 28 ods. 5.
(3)
Eximbanka predkladá návrh ročnej správy o výsledku hospodárenia po overení účtovnej závierky audítormi5) na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky spolu so stanoviskom vlády do 30. júna nasledujúceho roku.
(4)
Eximbanka vyhotovuje po overení účtovnej závierky audítormi5) návrh správy o výsledku hospodárenia osobitne za oblasť financovania vývozných a dovozných úverov a osobitne za oblasť poisťovania a zaisťovania vývozných úverov.
(5)
Rozsah a obsah informácií uvádzaných v správe o výsledku hospodárenia určuje vláda na návrh ministerstva.
§ 33
Účtovníctvo
Eximbanka je povinná
a)
viesť účtovníctvo v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný predpis,13)
b)
účtovať v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku a zdrojov jeho financovania, o nákladoch, výnosoch a hospodárskom výsledku,
c)
viesť zverené zdroje financovania v účtovníctve oddelene od vlastných zdrojov financovania.
§ 34
Účtovná závierka a výročná správa
(1)
Eximbanka zostavuje účtovnú závierku a vyhotovuje výročnú správu podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Výročná správa Eximbanky sa zverejňuje v Obchodnom vestníku.
(3)
V prílohe účtovnej závierky sa uvedú údaje osobitne za oblasť financovania vývozných úverov a dovozných úverov, osobitne za oblasť poisťovania rizík a zaisťovania rizík z financovania vývozných úverov.
(4)
Obsah a rozsah údajov z účtovníctva a z účtovnej závierky uvedených vo výročnej správe Eximbanky určuje ministerstvo.
§ 35
Audít účtovnej závierky a výročnej správy
(1)
Eximbanka musí mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú dvoma audítormi, z ktorých jeden vykoná ich overenie podľa medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.
(2)
Náklady spojené s výkonom audítora hradí Eximbanka.
§ 36
Štátny dozor
(1)
Štátny dozor nad činnosťou Eximbanky vykonáva ministerstvo.
(2)
Ministerstvo vykonáva štátny dozor kontrolovaním dodržiavania
a)
tohto zákona a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov,
b)
pravidiel ustanovených podľa § 25,
(3)
Pri výkone štátneho dozoru postupuje ministerstvo primerane podľa osobitného predpisu.14)
(4)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky, je oprávnené uložiť
a)
niektoré z týchto opatrení:
1.
obmedziť alebo pozastaviť niektorú činnosť,
2.
limitovať prevádzkové náklady,
3.
zastaviť vyplácanie odmien,
4.
navrhnúť odvolanie vedúcich pracovníkov;
b)
pokutu podľa závažnosti zistených nedostatkov až do výšky 10 000 000 Sk.
(5)
Štátny dozor nad dodržiavaním pravidiel ustanovených podľa § 25 vykonáva ministerstvo spolu s Národnou bankou Slovenska.
(6)
Opatrenia a pokuty podľa odseku 4 možno uložiť aj súbežne.
(7)
Uložením opatrenia alebo pokuty podľa odseku 4 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných predpisov.
(8)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu a je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty.
(9)
Opatrenie alebo pokutu podľa odseku 4 možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď tieto nedostatky vznikli.
(10)
Na konanie o uložení pokuty podľa odseku 4 písm. b) sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.15)
(11)
Ministerstvo je oprávnené zúčastniť sa na rokovaniach orgánov Eximbanky, na ktorých sa prerokúvajú výsledky výkonu štátneho dozoru alebo ročnej účtovnej závierky.
(12)
Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu podľa osobitných predpisov16) nie je týmto zákonom dotknutá.
Ochrana údajov a informácií
§ 37
(1)
Na všetky informácie o záležitostiach, ktoré sa týkajú klientov Eximbanky, ktoré nie sú verejne prístupné, najmä na informácie o uskutočnených obchodoch a stavov na účtoch, sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti.
(2)
Správu o všetkých skutočnostiach, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti, je Eximbanka oprávnená podať osobám povereným výkonom štátneho dozoru nad činnosťou Eximbanky.
(3)
Skutočnosti týkajúce sa klienta poskytne Eximbanka len na písomné vyžiadanie v prípadoch uvedených v osobitnom predpise.17) Písomné vyžiadanie musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže Eximbanka príslušnú záležitosť identifikovať. Za podanie informácie o skutočnostiach týkajúcich sa klienta patrí Eximbanke úhrada.
(4)
Členovia Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami Eximbanky, a členovia Dozornej rady sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri výkone svojej funkcie; táto mlčanlivosť trvá aj po skončení výkonu tejto funkcie.
(5)
Zamestnancov Eximbanky môže v nevyhnutných prípadoch zbaviť povinnosti mlčanlivosti guvernér. Guvernéra, viceguvernérov, členov Rady banky a členov Dozornej rady môže zbaviť povinnosti mlčanlivosti vláda.
(6)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone svojej funkcie, platí aj pre členov zboru poradcov vymenovaných guvernérom podľa § 14 ods. 7 a pre členov orgánov a zamestnancov právnickej osoby založenej podľa § 24 ods. 6. Z dôvodov verejného záujmu ich môže tejto povinnosti zbaviť guvernér.
(7)
Eximbanka je povinná archivovať doklady o uskutočňovaných obchodoch podľa osobitného predpisu.18)
§ 38
(1)
Eximbanka je povinná zabezpečiť ochranu údajov a spracovaných informácií pred zneužitím, zničením, poškodením alebo pred stratou.
(2)
Eximbanka je povinná raz ročne zabezpečiť overenie spoľahlivosti informačného systému.
§ 39
(1)
Eximbanka nesmie vykonávať s osobami, ktoré k nej majú osobitný vzťah (§ 40) s výnimkou odseku 2, obchody, ktoré vzhľadom na svoju povahu, účel alebo riziko by sa nevykonali s ostatnými klientmi.
(2)
Eximbanka poskytuje osobám podľa odseku 1 úvery, len ak o tom rozhodne Rada banky na základe rozboru príslušného obchodného prípadu a finančnej situácie žiadateľa.
§ 40
Za osoby, ktoré majú osobitný vzťah k Eximbanke, sa považujú
a)
členovia Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami Eximbanky, a zamestnanci Eximbanky,
b)
členovia Dozornej rady,
c)
osoby blízke19) osobám uvedeným v písmenách a) a b),
d)
členovia zboru poradcov,
e)
členovia riadiacich a kontrolných orgánov právnickej osoby založenej podľa § 24 ods. 6.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 41
(1)
Eximbanka môže financovať vývozné úvery len tým klientom, ktorí majú s bankou3) alebo s pobočkou zahraničnej banky,4) v ktorej majú otvorené účty, uzatvorenú zmluvu, v ktorej sa klient zaviaže, že táto banka3) alebo pobočka zahraničnej banky4) je oprávnená poskytnúť o ňom informácie potrebné na rozhodnutie Eximbanky o financovaní vývozného úveru. Banky3) alebo pobočky zahraničných bánk4) sú povinné tieto informácie poskytnúť Eximbanke na jej žiadosť.
(2)
Eximbanka je oprávnená overovať
a)
účelovosť využitia prostriedkov, ktoré poskytla Eximbanka na financovanie vývozných úverov klientov bankami3) alebo pobočkami zahraničných bánk,4)
b)
použitie prostriedkov, ktoré poskytla Eximbanka na financovanie vývozných úverov klientov prostredníctvom bánk3) alebo pobočiek zahraničných bánk.4)
(3)
Na účely podľa odseku 2 sú banky3) alebo pobočky zahraničných bánk4) povinné poskytovať Eximbanke požadované doklady a informácie.
§ 42
(1)
Rozpočet Eximbanky na rok 1997 schváli vláda najneskôr do 1. augusta 1997.
(2)
Príjmy a výdavky Eximbanky uskutočnené do schválenia rozpočtu Eximbanky podľa odseku 1 sa zúčtujú s rozpočtom Eximbanky po jeho schválení.
§ 42a
(1)
Funkčné obdobie predsedu Dozornej rady vymenovaného vládou pred 1. júlom 2000 sa končí 1. júla 2000.
(2)
Zostatky dovozného fondu na financovanie dovozných úverov a záručného fondu k 30. júnu 2000 sú zdrojmi fondu na záruky tvoreného podľa § 30 ods. 1 písm. b).
(3)
Zostatky fondu na vyrovnávanie ekonomických rozdielov zo vzťahov devízových operácií na kapitálových trhoch a fondu na vyrovnávanie kurzových strát pri poisťovaní zahraničných bánk a poddodávateľov konečnej dodávky k 30. júnu 2000 sú zdrojmi fondu na vyrovnávanie ekonomických rozdielov z operácií na finančných trhoch podľa § 30 ods. 2 písm. b).
§ 43
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1997.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení neskorších predpisov.
3)
§ 1 ods.1 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 1 ods.5 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska.
7)
§ 269 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon.
8)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
11)
§ 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
12)
§ 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z.
13)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.
14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
15)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
16)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
17)
§ 38 ods. 3 zákona č. 21/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
18)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.
19)
§ 116 a 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.