179/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2004 do 30.06.2004

179
ZÁKON
z 15. mája 1998
o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky obchodovania s vojenským materiálom, podmienky sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s vojenským materiálom a pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti.
§ 2
Zákaz obchodovania so zbraňami hromadného ničenia
Obchodovať, dovážať, vyvážať, nadobúdať, sprostredkúvať obchodovanie alebo prepravovať zbrane hromadného ničenia, ktorými sú jadrové, chemické alebo biologické zbrane a ich komponenty, je zakázané.
§ 3
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
obchodovaním s vojenským materiálom predaj alebo kúpa vojenského materiálu, zahraničnoobchodná činnosť s vojenským materiálom alebo sprostredkovateľská činnosť s vojenským materiálom oprávnenými osobami,
b)
oprávnenou osobou právnická osoba, ktorá
1.
má sídlo na území Slovenskej republiky a má povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom vydané podľa tohto zákona alebo
2.
je výrobcom vojenského materiálu a nevyváža ho z územia Slovenskej republiky a nevykonáva ani sprostredkovateľskú činnosť,
c)
sprostredkovateľskou činnosťou s vojenským materiálom činnosť sprostredkovateľa, ktorá smeruje k tomu, aby zahraničný záujemca mal možnosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, ktorej predmetom je výroba, nadobudnutie alebo predaj vojenského materiálu vrátane činností a služieb umožňujúcich výrobu, nadobudnutie alebo predaj vojenského materiálu,
d)
zahraničnoobchodnou činnosťou s vojenským materiálom dovoz1) alebo vývoz1a) vojenského materiálu, ako aj jeho kúpa alebo predaj v zahraničí bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky oprávnenými osobami.
(2)
Za obchodovanie s vojenským materiálom sa na účely tohto zákona považuje aj písomný prejav vôle oprávnených osôb smerujúci k uzavretiu zmlúv,2) ktoré upravujú vzťahy podľa odseku 1 písm. a).
§ 4
Vojenský materiál
(1)
Vojenským materiálom sú najmä
a)
výrobky, ich súčasti, príslušenstvo a náhradné dielce, ktoré sú vzhľadom na svoje charakteristické technické a konštrukčné vlastnosti osobitne určené na používanie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, iných ozbrojených zboroch a ktoré sa používajú pri zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu,
b)
stroje, zariadenia a investičné celky vyrobené, upravené, vybavené alebo skonštruované osobitne na vojenské účely, najmä pre vývoj, výrobu, kontrolu a skúšanie ďalších výrobkov, ich súčastí a náhradných dielcov uvedených v písmene a),
c)
služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s vojenským materiálom uvedeným v písmenách a) a b), najmä vykonávanie opráv, úprav, skladovanie a preprava materiálu, ako aj poskytovanie informácií, vysielanie odborníkov na účely výskumu, vývoja, konštrukcie, výroby, úprav, opráv, údržby, použitia a ovládania vojenského materiálu s výnimkou tých, ktoré podliehajú osobitnému režimu.3)
(2)
Podrobnosti podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva").
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY OBCHODOVANIA S VOJENSKÝM MATERIÁLOM
§ 5
Obchodovanie s vojenským materiálom
(1)
Obchodovať s vojenským materiálom môže oprávnená osoba za podmienok uvedených v § 6.
(2)
O vydaní povolenia oprávnenej osobe [§ 3 ods. 1 písm. b) bod 1] rozhodne ministerstvo hospodárstva po vyjadrení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí"), Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany"), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra") a Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „bezpečnostný úrad").
(3)
Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 2 sa o žiadosti písomne vyjadria v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva hospodárstva. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadria alebo ak svoje záporné vyjadrenie neodôvodnia, má sa za to, že s vydaním povolenia súhlasia.
§ 6
Podmienky na vydanie povolenia
(1)
Žiadateľ o povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom musí spĺňať tieto podmienky:
a)
základné imanie žiadateľa o povolenie, ktorým nie je výrobca vojenského materiálu, je najmenej 5 000 000 Sk a tvorí ho viac ako 51 % vkladov pochádzajúcich od tuzemských osôb,
b)
štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a zodpovedný zástupca žiadateľa o povolenie dosiahol vek najmenej 25 rokov, má trvalý pobyt3a) alebo dlhodobý pobyt3b) na území Slovenskej republiky, je spôsobilý na právne úkony a je bezúhonný a spoľahlivý.
(2)
Splnenie podmienok uvedených v písmenách a) a b) je žiadateľ povinný preukázať ministerstvu hospodárstva pri podaní žiadosti. Ak dôjde po podaní žiadosti u žiadateľa k zmenám, žiadateľ je povinný tieto zmeny oznámiť ministerstvu hospodárstva do 30 dní od ich vzniku.
§ 7
Zodpovedný zástupca
(1)
Zodpovedným zástupcom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba ustanovená oprávnenou osobou, ktorá zodpovedá za riadny výkon podnikateľskej činnosti podľa tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných.
(2)
Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky uvedené v § 6 písm. b) a musí mať vysokoškolské vzdelanie.
(3)
Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jednu oprávnenú osobu.
(4)
Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k oprávnenej osobe a nemôže byť členom dozornej rady oprávnenej osoby.
(5)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu, musí oprávnená osoba, ktorej bolo udelené povolenie, najneskôr do 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a požiadať ministerstvo hospodárstva o vykonanie zmeny v povolení. V prípade nesplnenia tejto povinnosti ministerstvo hospodárstva povolenie zruší.
§ 8
Osoba bezúhonná a spoľahlivá
(1)
Za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Za spoľahlivú sa považuje osoba, ktorá nebola v posledných dvoch rokoch sankcionovaná za porušenie ustanovení podľa § 25 ods. 2 a 3 alebo nebola štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom právnickej osoby, ktorej bolo odňaté povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom alebo licencia podľa tohto zákona.
§ 9
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa o povolenie,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo štatutárneho orgánu alebo jeho člena s uvedením spôsobu, ktorým koná v mene žiadateľa o povolenie,
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie,
d)
predmet podnikania žiadateľa o povolenie,
e)
špecifikáciu vojenského materiálu a konkrétny spôsob obchodovania [§ 3 ods. 1 písm. a)],
f)
navrhovanú dobu platnosti povolenia,
g)
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa.
(2)
Žiadosť o povolenie sa musí doložiť
a)
výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace,
b)
dokladom o splnení podmienok uvedených v § 6 ods.1,
c)
výpisom z registra trestov člena štatutárneho orgánu, prokuristu a zodpovedného zástupcu nie starším ako tri mesiace,
d)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu podľa § 7 ods. 2 tohto zákona,
e)
poslednou účtovnou závierkou overenou audítorom alebo informatívnou účtovnou závierkou, pričom doba odo dňa podania žiadosti o povolenie do dňa, ku ktorému sa riadna účtovná závierka zostavuje, nesmie byť dlhšia ako dva mesiace.
f)
vyhlásením žiadateľa, že nie je v konkurznom4) alebo vyrovnacom konaní,
g)
vyhlásením, že žiadateľ umožní vykonávanie kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádza vojenský materiál, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,5)
h)
potvrdením nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky ani colné nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
i)
potvrdením nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové zabezpečenie, poistného na zdravotné poistenie ani príspevku na poistenie v nezamestnanosti.5a)
(3)
Žiadosť o povolenie podľa odsekov 1 a 2 sa predkladá ministerstvu hospodárstva v štyroch rovnopisoch. Vzor žiadosti vydá ministerstvo hospodárstva.
§ 10
Povolenie
(1)
Ministerstvo hospodárstva vydá povolenie, ak sú vyjadrenia ústredných orgánov štátnej správy (§ 5 ods. 2) kladné a ak žiadosť o vydanie povolenia spĺňa požiadavky uvedené v § 9, do 60 dní od doručenia žiadosti.
(2)
V rozhodnutí o povolení sa uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie,
b)
predmet podnikania,
c)
špecifikácia vojenského materiálu a konkrétny spôsob obchodovania [§ 3 ods. 1 písm. a)],
d)
meno a adresa zodpovedného zástupcu,
e)
doba platnosti povolenia nie dlhšia ako päť rokov,
f)
ďalšie podmienky potrebné na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom.
(3)
Oprávnená osoba je povinná zdržať sa obchodovania s vojenským materiálom, ak by obchodovanie viedlo k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky, medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo k poškodzovaniu záujmov medzinárodných organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská republika na základe mnohostranných a dvojstranných dohôd uznáva.
(4)
Oprávnená osoba môže obchodovať s vojenským materiálom v rozsahu vydaného povolenia odo dňa zápisu predmetu tejto činnosti do obchodného registra.
(5)
Oprávnená osoba je povinná predložiť ministerstvu hospodárstva potvrdenie o zápise do obchodného registra podľa odseku 4 do siedmich dní odo dňa zápisu.
§ 10a
Povinnosti držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
Držiteľ povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný
a)
viesť najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu obchodu s vojenským materiálom, evidenciu, ktorá obsahuje základné údaje o druhu vojenského materiálu, krajine pôvodu, krajine konečného použitia, predávajúcom a kupujúcom,
b)
umožniť kontrolu podľa § 23,
c)
informovať ministerstvo hospodárstva v lehotách a v rozsahu určených ministerstvom hospodárstva v povolení na sprostredkovateľskú činnosť o počte a rozsahu sprostredkovateľských činností v danom období,
d)
informovať ministerstvo hospodárstva o zmenách v údajoch uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až c) do 15 dní od ich vzniku; v prípade zániku držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je tento povinný ho vrátiť najneskôr do troch dní odo dňa zániku,
e)
zdržať sa sprostredkovateľskej činnosti s vojenským materiálom, ak by viedla k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky, medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo k poškodzovaniu záujmov medzinárodných organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská republika na základe mnohostranných a dvojstranných dohôd uznáva,
f)
zdržať sa výkonu sprostredkovateľskej činnosti, ak by ňou bol alebo mohol byť podporovaný terorizmus alebo medzinárodný organizovaný zločin.
§ 11
Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia
Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o vydanie povolenia, ak
a)
nie sú splnené podmienky na vydanie povolenia uvedené v § 5, 6 a 9 tohto zákona,
b)
neuplynul jeden rok od vydania rozhodnutia o neudelení povolenia alebo od zrušenia povolenia, alebo
c)
to vyžadujú zahraničnopolitické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
§ 12
Zánik a zrušenie povolenia
(1)
Povolenie zaniká
a)
zrušením právnickej osoby, ktorej bolo vydané povolenie,
b)
oznámením oprávnenej osoby o skončení výkonu povolenej činnosti alebo
c)
uplynutím doby platnosti povolenia.
(2)
Ministerstvo hospodárstva zruší povolenie, ak
a)
oprávnená osoba poškodila zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
b)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
c)
oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky na udelenie povolenia,
d)
to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
e)
bol vyhlásený konkurz, bolo povolené vyrovnanie alebo nútené vyrovnanie, alebo bolo vydané rozhodnutie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
neboli dodržané podmienky určené v povolení.
§ 13
Vrátenie povolenia
Ak právnická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na základe povolenia, zanikne, je povinná vrátiť povolenie ministerstvu hospodárstva do 30 dní odo dňa svojho zániku.
TRETIA ČASŤ
PODMIENKY VYKONÁVANIA ZAHRANIČNOOBCHODNEJ ČINNOSTI S VOJENSKÝM MATERIÁLOM
§ 14
Licencie
(1)
Oprávnená osoba [§ 3 písm. b) bod 1], ktorá má povolenie podľa § 10, môže vojenský materiál doviezť pre potreby
a)
obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky,
b)
tuzemského výskumu, vývoja, výroby a marketingu,
c)
obchodovania so zahraničným užívateľom.
(2)
Oprávnená osoba [§ 3 písm. b) bod 1], ktorá má povolenie podľa § 10, môže vyviezť vojenský materiál získaný
a)
z prebytkov vojenského materiálu ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov,
b)
od tuzemského výrobcu vojenského materiálu alebo
c)
od oprávnenej osoby podľa odseku 1.
(3)
Oprávnená osoba môže vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone a udelenej licencie.
(4)
Oprávnená osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 je povinná požiadať o udelenie licencie na každý prípad zahraničnoobchodnej činnosti s vojenským materiálom.
(5)
Ozbrojené sily, ozbrojené zbory alebo oprávnené osoby oznámia ministerstvu hospodárstva predaj vojenského materiálu na účely obchodovania najneskôr do 15 dní odo dňa predaja; to sa nevzťahuje na subdodávky výrobcov komponentov a agregátov ďalším výrobcom.
(6)
Oprávnená osoba, ktorá doviezla vojenský materiál zo zahraničia a neuskutočnila jeho vývoz na základe už udelenej licencie, je povinná túto skutočnosť vrátane miesta uskladnenia vojenského materiálu ohlásiť ministerstvu hospodárstva do 15 dní od skončenia platnosti vydanej licencie.
§ 15
Žiadosť o udelenie licencie
(1)
Písomnú žiadosť o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť o licenciu“) predkladá ministerstvu hospodárstva žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie obchodovať s vojenským materiálom (ďalej len „žiadateľ o licenciu“).
(2)
Žiadosť o licenciu žiadateľ predkladá na základe uzatvorenej zmluvy so zahraničným partnerom na obchod s konkrétnou kategóriou a množstvom vojenského materiálu.
(3)
Žiadateľ o licenciu ako účastník medzinárodnej verejnej súťaže na dovoz, vývoz a iné obchodovanie s vojenským materiálom v zahraničí spĺňajúci podmienky § 6 a 14 môže podať žiadosť o udelenie licencie už po vyzvaní na predloženie ponuky v rámci verejnej obchodnej súťaže.
(4)
Žiadosť o licenciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom,
e)
číslo, prípadne položku alebo podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,7)
f)
názov vojenského materiálu podľa zoznamu vojenského materiálu a jeho množstvo,
g)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
h)
názov štátu, z ktorého sa má doviezť alebo do ktorého sa má vyviezť vojenský materiál, alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj vojenského materiálu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja vojenského materiálu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
j)
dohodnutú cenu8) v slovenských korunách,
k)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
l)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vojenský materiál vyviezť.
m)
súhlas výrobcu alebo vlastníka vojenského materiálu,
n)
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa.
(5)
Žiadosť o udelenie licencie treba doložiť
a)
dokladmi uvedenými v odsekoch 2 a 3,
b)
pri vývoze vojenského materiálu originálom dokladu o konečnom užívateľovi vojenského materiálu potvrdeným príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.
názov orgánu krajiny odberateľa,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje dodávkami vojenského materiálu,
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva vojenský materiál odberateľovi,
4.
presnú špecifikáciu vojenského materiálu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
c)
za originál dokladu podľa písmena b) sa na účely tohto zákona považuje aj jeho rovnopis overený zastupiteľským úradom Slovenskej republiky,
d)
pri reexporte vojenského materiálu žiadosťou o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
e)
ďalšími dokladmi umožňujúcimi podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada,
f)
vyhlásením žiadateľa o licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádza vojenský materiál, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,5)
g)
súhlasným stanoviskom ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra v prípade vývozu vojenského materiálu vyradeného z ich evidencie a súhlasným stanoviskom ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra v prípade dovozu vojenského materiálu pre potreby obrany a bezpečnosti,
h)
platnou zmluvou uzatvorenou medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca.
(6)
Vzor žiadosti o licenciu vydá ministerstvo hospodárstva.
§ 16
Udelenie licencie
(1)
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o udelení licencie do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie; o vyjadrenie o žiadosti o udelenie licencie ministerstvo hospodárstva môže požiadať ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a bezpečnostný úrad.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 sa o žiadosti ministerstva hospodárstva vyjadria do 30 dní odo dňa jej doručenia.
(3)
Vyjadrenia ústredných orgánov štátnej správy uvedených v odseku 1 majú pre ministerstvo hospodárstva pri rozhodovaní o udelení licencie odporúčajúci charakter s výnimkou záporného vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí o udelení vývoznej licencie, ktoré je pre ministerstvo hospodárstva záväzné. Ak sa ústredné orgány štátnej správy nevyjadria v lehote podľa odseku 2 alebo ministerstvo zahraničných vecí svoje záporné vyjadrenie neodôvodní, má sa za to, že s udelením licencie súhlasia.
(4)
Na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie môže ministerstvo hospodárstva vydať rozhodnutie o predĺžení doby platnosti licencie.
(5)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom,
c)
číselné označenie položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,7)
d)
názov a špecifikáciu vojenského materiálu a jeho množstvo,
e)
krajinu pôvodu a krajinu obchodu pri dovoze, krajinu určenia a krajinu obchodu pri vývoze, obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného partnera a konečného užívateľa vojenského materiálu,
f)
ďalšie náležitosti na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom podľa požiadaviek ministerstva hospodárstva.
(6)
V rozhodnutí sa vymedzí miesto na záznamy colných orgánov9) o čerpaní udelenej licencie v merných jednotkách.
§ 17
Povinnosti žiadateľa o udelenie licencie
(1)
Žiadateľ, ktorému bola udelená licencia, písomne informuje ministerstvo hospodárstva o využívaní licencie vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a na žiadosť ministerstva hospodárstva predkladá certifikát o overení dodávky vydaný príslušným orgánom krajiny určenia.
(2)
Žiadateľ, ktorému bola udelená licencia, je povinný zaistiť predloženie originálu licencie príslušnému colnému úradu, inak sa vojenský materiál neprepustí na vývoz alebo na dovoz.
(3)
Žiadateľ vráti prvopis rozhodnutia o udelení licencie do 15 dní po
a)
splnení účelu, na ktorý bola vydaná,
b)
skončení jej platnosti.
§ 18
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi vojenského materiálu dovážaného na územie Slovenskej republiky vydá pre potreby zahraničných osôb ministerstvo hospodárstva po udelení dovoznej licencie, ak o to žiadateľ o udelenie licencie požiada.
§ 19
Zamietnutie žiadosti o licenciu
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o zamietnutí žiadosti o licenciu, ak
a)
žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 15,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky alebo
c)
neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o neudelení licencie a nezmenili sa okolnosti, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti.
§ 20
Zrušenie a odňatie licencie
(1)
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o zrušení a odňatí udelenej licencie, ak sa obchod s vojenským materiálom neuskutočnil alebo ešte nedokončil a
a)
licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
vyžadujú to zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenej licencii,
d)
zaniklo alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie obchodovania s vojenským materiálom alebo
e)
oprávnená osoba porušila pri vykonávaní obchodovania s vojenským materiálom so zahraničím alebo v súvislosti s touto činnosťou právne predpisy Slovenskej republiky alebo medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská republika viazaná v tejto oblasti.
(2)
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení licencie nemá odkladný účinok.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), c), d) a e) štát nezodpovedá oprávnenej osobe, ktorej bola udelená licencia, za prípadnú škodu vzniknutú zrušením a odňatím licencie.
§ 21
Významný vojenský materiál
(1)
V prípade vojenského materiálu významného z hľadiska efektívnosti jeho bojového použitia alebo jeho množstva (ďalej len „významný vojenský materiál“) môže žiadateľ požiadať o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným partnerom ešte pred predložením žiadosti o udelenie licencie.
(2)
V žiadosti o predbežný súhlas treba uviesť skutočnosti uvedené v § 15 ods. 4.
(3)
Predbežný súhlas nemá charakter rozhodnutia podľa osobitného predpisu.10) Predbežný súhlas určuje podmienky na rokovanie so zahraničným partnerom pred udelením licencie a licenciu nenahrádza.
(4)
Zoznam významného vojenského materiálu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva po dohode s ministerstvom obrany, ministerstvom vnútra a ministerstvom zahraničných vecí všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 22
Výnimky z udeľovania licencií
Licencie sa nevyžadujú na
a)
vývoz vojenského materiálu a nakladanie s vojenským materiálom v súvislosti s pôsobením ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru mimo územia Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b)
dovoz vojenského materiálu a nakladanie s vojenským materiálom v súvislosti s pôsobením ozbrojených síl a ozbrojených zborov iných štátov, Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií na území Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
tranzit vojenského materiálu cez územie Slovenskej republiky prepravovaný v režime tranzitu Slovenskej republiky, ak sa tranzit uskutočňuje v časovom období trvania do siedmich dní.
d)
dovoz a spätný vývoz vojenského materiálu, ak ide o vojenský materiál navrhovaný do režimu dočasného použitia a príjemcom tohto vojenského materiálu je ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra,
e)
reklamovaný vojenský materiál.10a)
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA
§ 23
Kontrola obchodovania s vojenským materiálom
(1)
Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona oprávnenými osobami vykonáva ministerstvo hospodárstva; ministerstvo hospodárstva je oprávnené vykonať kontrolu aj u právnických osôb a fyzických osôb, o ktorých sa dôvodne predpokladá, že obchodujú s vojenským materiálom (ďalej len „kontrolovaná osoba“).
(2)
Ministerstvo hospodárstva vykonáva kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných fyzických osôb. Poverení zamestnanci ministerstva hospodárstva postupujú pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu.13)
(3)
Medzinárodní inšpektori, ktorí vykonávajú kontrolu podľa odseku 1 na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,5) môžu takúto kontrolu vykonať len v sprievode povereného zamestnanca ministerstva hospodárstva.
(4)
Kontrolované osoby sú povinné povereným zamestnancom ministerstva hospodárstva, prizvaným fyzickým osobám a medzinárodným inšpektorom pri výkone kontroly podľa odseku 1
a)
predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly,
b)
umožniť prehliadku objektov, v ktorých je alebo sa dôvodne predpokladá, že je umiestnený vojenský materiál.
(5)
Kontrolovaná osoba má právo zoznámiť sa s obsahom protokolu,14) dostať rovnopis protokolu o výsledku kontroly a vyjadriť sa k jeho obsahu v určenej lehote.
(6)
Ustanoveniami predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté kontroly vykonávané podľa osobitných predpisov.15)
(7)
Colný orgán9) pri výkone kontroly tranzitu vojenského materiálu môže tento obmedziť, zastaviť alebo vrátiť do krajiny vývozcu, ak si to vyžadujú zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky alebo záujmy organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ich vláda Slovenskej republiky uznáva.
§ 24
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Na zabezpečenie kontroly dodržiavania tohto zákona je ministerstvo hospodárstva oprávnené žiadať od štátnych orgánov alebo od právnických osôb, ktoré vedú evidenciu majetku oprávnených osôb vykonávajúcich obchod s vojenským materiálom alebo evidenciu o oprávnených osobách žiadajúcich o povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom, údaje potrebné na výkon kontroly.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy sú povinné na požiadanie oznamovať výsledky nimi vykonávaných kontrol, ktoré sa týkajú obchodovania s vojenským materiálom, ministerstvu hospodárstva.
§ 25
Ukladanie pokút
(1)
Ministerstvo hospodárstva uloží pokutu od 10 000 do 100 000 Sk tomu, kto poruší ustanovenia zákona tým, že odmietne umožniť vykonanie kontroly bez vážnych dôvodov alebo poruší § 14 ods. 5 a 6 alebo § 27a;
(2)
Pokutu od 100 000 Sk do 5 000 000 Sk ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto
a)
zatají okolnosti dôležité pre rozhodnutie s cieľom získať neoprávnené povolenie alebo licenciu,
b)
žiadosť o vydanie povolenia (§ 9) a udelenie licencie (§ 15) doloží nepravdivým dokladom,
c)
obchoduje s vojenským materiálom bez vydania povolenia (§ 10 a 10a) alebo udelenia licencie (§ 16) alebo v rozpore s nimi.
(3)
Pokutu od 1 000 000 Sk až do výšky 10 000 000 Sk ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto
a)
konaním uvedeným v odseku 1 spôsobí Slovenskej republike hmotnú škodu značného rozsahu,
b)
poškodí dôležitý zahraničnopolitický a bezpečnostný záujem štátu.
(4)
Výšku pokuty uloženej podľa odsekov 1, 2 a 3 určí ministerstvo hospodárstva s prihliadnutím na
a)
mieru, význam a čas ohrozenia zahraničnopolitických a bezpečnostných záujmov štátu,
b)
hmotnú výšku škody vzniknutú protiprávnym konaním.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo hospodárstva dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(6)
Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, a je príjmom štátneho rozpočtu.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 26
Spoločné ustanovenia
Zamestnanec štátneho orgánu, ktorý sa bezprostredne podieľa na vykonávaní tohto zákona a je povinný zachovať mlčanlivosť, nesmie byť zamestnancom alebo členom riadiacich a kontrolných orgánov iných právnických osôb oprávnených obchodovať s vojenským materiálom počas jedného roka od skončenia pracovného pomeru v štátnom orgáne.
§ 27
Prechodné ustanovenia
(1)
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona je držiteľom živnostenského oprávnenia16) a licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, môže pokračovať vo vykonávaní obchodu (uzatvárať obchodné zmluvy) počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. V lehote jedného mesiaca je oprávnená osoba povinná podať žiadosť o povolenie na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom podľa tohto zákona.
(2)
Živnostenské oprávnenia a úradné povolenia na vykonávanie obchodovania s vojenským materiálom vydané podľa osobitných predpisov uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 zanikajú.
(3)
Ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory pri obchodovaní s vojenským materiálom postupujú podľa tohto zákona.
§ 27a
(1)
Oprávnená osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona vykonávala alebo vykonáva sprostredkovateľskú činnosť, je povinná požiadať o vydanie povolenia na sprostredkovateľskú činnosť do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
V konaniach o žiadostiach o povolenie obchodovať s vojenským materiálom podaných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa tohto zákona.
(3)
Každý, kto je vlastníkom alebo iným užívateľom vojenského materiálu s výnimkou výrobcu, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných ozbrojených zborov, je povinný ohlásiť ministerstvu hospodárstva druh, množstvo a spôsob uskladnenia vojenského materiálu, ktorý vlastní alebo inak užíva, v lehote do 31. marca 2003 podľa stavu k 31. 12. 2002.
(4)
Oprávnená osoba, ktorá je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona držiteľom povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom, môže obchodovať s vojenským materiálom v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; v tejto lehote oprávnená osoba, ktorá mieni pokračovať v tomto obchodovaní, podá žiadosť o povolenie obchodovať s vojenským materiálom podľa tohto zákona.
(5)
Povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z. a zákona č. 144/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
obchod s vojenským materiálom“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
2)
§ 289 Obchodného zákonníka.
3)
Zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.
3a)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
3b)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie č. 276/1997 Z. z.).
5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.
6)
§ 36 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 390/1997 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
9)
Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení zákona č. 553/2001 Z. z.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
14)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
15)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.