Predpis bol zrušený predpisom 392/2011 Z. z.

179/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009 do 30.11.2011

179
ZÁKON
z 15. mája 1998
o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky obchodovania s vojenským materiálom, podmienky sprostredkovateľskej činnosti pri obchodovaní s vojenským materiálom a pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti.
§ 2
Zákaz obchodovania so zbraňami hromadného ničenia
Obchodovať, dovážať, vyvážať, nadobúdať, sprostredkúvať obchodovanie alebo prepravovať zbrane hromadného ničenia, ktorými sú jadrové, chemické alebo biologické zbrane a ich komponenty, je zakázané.
§ 3
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
obchodovaním s vojenským materiálom predaj alebo kúpa vojenského materiálu, zahraničnoobchodná činnosť s vojenským materiálom, interkomunitárna preprava vojenského materiálu alebo sprostredkovateľská činnosť s vojenským materiálom oprávnenými osobami,
b)
oprávnenou osobou
1.
právnická osoba, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a má povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom vydané podľa tohto zákona,
2.
právnická osoba, ktorá je výrobcom vojenského materiálu a nevyváža ho z územia Slovenskej republiky a nevykonáva ani sprostredkovateľskú činnosť,
3.
fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je zberateľom vojenského materiálu.
c)
sprostredkovateľskou činnosťou s vojenským materiálom činnosť sprostredkovateľa, ktorá smeruje k tomu, aby zahraničný záujemca mal možnosť uzavrieť s treťou osobou zmluvu, ktorej predmetom je výroba, nadobudnutie alebo predaj vojenského materiálu vrátane činností a služieb umožňujúcich výrobu, nadobudnutie alebo predaj vojenského materiálu,
d)
zahraničnoobchodnou činnosťou s vojenským materiálom dovoz alebo vývoz vojenského materiálu, ako aj jeho kúpa alebo predaj v zahraničí bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky oprávnenými osobami,
e)
interkomunitárnou prepravou vojenského materiálu preprava vojenského materiálu z územia Slovenskej republiky na územie členského štátu,1) pričom konečným užívateľom prepravovaného vojenského materiálu je osoba oprávnená nadobúdať vojenský materiál podľa právnych predpisov členského štátu, na ktorého územie je vojenský materiál prepravovaný, alebo preprava vojenského materiálu z územia členského štátu na územie Slovenskej republiky, pričom konečným užívateľom vojenského materiálu je oprávnená osoba v zmysle tohto zákona.
(2)
Za obchodovanie s vojenským materiálom sa na účely tohto zákona považuje aj písomný prejav vôle oprávnených osôb smerujúci k uzavretiu zmlúv,2) ktoré upravujú vzťahy podľa odseku 1 písm. a).
§ 4
Vojenský materiál
(1)
Vojenským materiálom sú najmä
a)
výrobky, ich súčasti, príslušenstvo a náhradné dielce, ktoré sú vzhľadom na svoje charakteristické technické a konštrukčné vlastnosti osobitne určené na používanie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, iných ozbrojených zboroch a ktoré sa používajú pri zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu,
b)
stroje, zariadenia a investičné celky vyrobené, upravené, vybavené alebo skonštruované osobitne na vojenské účely, najmä pre vývoj, výrobu, kontrolu a skúšanie ďalších výrobkov, ich súčastí a náhradných dielcov uvedených v písmene a),
c)
služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s vojenským materiálom uvedeným v písmenách a) a b), najmä vykonávanie opráv, úprav, skladovanie a preprava materiálu, ako aj poskytovanie informácií, vysielanie odborníkov na účely výskumu, vývoja, konštrukcie, výroby, úprav, opráv, údržby, použitia a ovládania vojenského materiálu s výnimkou tých, ktoré podliehajú osobitnému režimu.3)
(2)
Podrobnosti podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“).
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY OBCHODOVANIA S VOJENSKÝM MATERIÁLOM
§ 5
Obchodovanie s vojenským materiálom
(1)
Obchodovať s vojenským materiálom môže oprávnená osoba za podmienok uvedených v § 6.
(2)
O vydaní povolenia oprávnenej osobe [§ 3 ods. 1 písm. b) prvý bod] rozhodne ministerstvo obrany po vyjadrení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“), Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „bezpečnostný úrad“) a Slovenskej informačnej služby3aa) (ďalej len „informačná služba“).
(3)
Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 2 a informačná služba sa o žiadosti písomne vyjadria v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti ministerstva obrany. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadria alebo ak svoje záporné vyjadrenie neodôvodnia, má sa za to, že s vydaním povolenia súhlasia.
§ 6
Podmienky na vydanie povolenia
(1)
Žiadateľ o povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom musí spĺňať tieto podmienky:
a)
základné imanie žiadateľa o povolenie, ktorým nie je výrobca vojenského materiálu, je najmenej 166 000 eur a tvorí ho viac ako 51 % vkladov pochádzajúcich od tuzemských osôb,
b)
štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu a zodpovedný zástupca žiadateľa o povolenie dosiahol vek najmenej 25 rokov, má trvalý pobyt3a) alebo dlhodobý pobyt3b) na území Slovenskej republiky, je spôsobilý na právne úkony a je bezúhonný a spoľahlivý.
(2)
Splnenie podmienok uvedených v písmenách a) a b) je žiadateľ povinný preukázať ministerstvu hospodárstva pri podaní žiadosti. Ak dôjde po podaní žiadosti u žiadateľa k zmenám, žiadateľ je povinný tieto zmeny oznámiť ministerstvu obrany do 30 dní od ich vzniku.
§ 6a
Zberateľ vojenského materiálu
(1)
Zberateľom vojenského materiálu je
a)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá je bezúhonná a spoľahlivá, staršia ako 21 rokov, spôsobilá na právne úkony a zapísaná v registri zberateľov vojenského materiálu,
b)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná v registri zberateľov a ktorej štatutárny orgán, členovia štatutárneho orgánu alebo osoby oprávnené konať v jej mene sú bezúhonné a spoľahlivé, staršie ako 21 rokov a spôsobilé na právne úkony.
(2)
Zberateľ vojenského materiálu obchoduje s vojenským materiálom výlučne v súvislosti s výkonom svojej zberateľskej činnosti a nevykonáva sprostredkovateľskú činnosť ani zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom. Vojenský materiál, ktorý môže byť predmetom zberateľskej činnosti, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.
(3)
Zberateľ vojenského materiálu je oprávnený nakupovať a predávať vojenský materiál na území Slovenskej republiky len na základe povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu, ktoré obsahuje:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno, názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu,
b)
číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov vojenského materiálu,
c)
kategórie a množstvo vojenského materiálu,
d)
označenie oprávnenej osoby, od ktorej zberateľ vojenský materiál nakupuje alebo ktorej vojenský materiál predáva,
e)
údaje o mieste uloženia vojenského materiálu, ktorý je predmetom žiadosti.
(4)
Žiadosť o vydanie povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu podľa odseku 3 obsahuje:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu,
b)
číslo osvedčenia o zápise do registra zberateľov vojenského materiálu,
c)
kategórie a množstvo vojenského materiálu,
d)
označenie oprávnenej osoby, od ktorej chce zberateľ vojenský materiál nakúpiť alebo ktorej chce vojenský materiál predať,
e)
údaje o mieste uloženia vojenského materiálu, ktorý je predmetom žiadosti.
(5)
Vzor povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu podľa odseku 3 a vzor žiadosti o vydanie povolenia na nákup alebo predaj vojenského materiálu podľa odseku 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.
(6)
Zberateľ vojenského materiálu je povinný
a)
písomne informovať ministerstvo obrany o kategóriách, typoch a množstve vojenského materiálu, ktorý vlastní, spolu s údajmi o mieste jeho uloženia vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka,
b)
v lehote do troch dní odo dňa nákupu alebo predaja vojenského materiálu písomne informovať ministerstvo obrany o uskutočnenej transakcii,
c)
zabezpečiť vojenský materiál vo svojom vlastníctve pred odcudzením alebo zneužitím a bezodkladne informovať ministerstvo obrany o akejkoľvek neoprávnenej manipulácii s vojenským materiálom vo svojom vlastníctve,
d)
umožniť povereným zástupcom ministerstva obrany a prizvaným osobám výkon kontroly podľa § 23,
e)
bezodkladne zabezpečiť, ak vojenský materiál v jeho vlastníctve obsahuje funkčný zbraňový systém, jeho znehodnotenie podľa osobitného predpisu3c) a o vykonanom znehodnotení písomne informovať ministerstvo obrany,
f)
viesť evidenciu vojenského materiálu vo svojom vlastníctve, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
1.
názov vojenského materiálu,
2.
kategóriu vojenského materiálu,
3.
množstvo vojenského materiálu,
4.
identifikačné údaje oprávnenej osoby, od ktorej zberateľ vojenský materiál nadobudol,
5.
identifikačné údaje oprávnenej osoby, ktorej zberateľ vojenský materiál predal,
6.
výrobné číslo alebo iné identifikačné označenie vojenského materiálu, ak je dostupné.
(7)
Vzory formulárov podľa odseku 6 písm. a), b) a f) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.
§ 6b
Register zberateľov vojenského materiálu
(1)
Register zberateľov vojenského materiálu slúži na evidenciu zberateľov vojenského materiálu a identifikáciu vojenského materiálu, ktorý je predmetom ich zberateľskej činnosti. Register zberateľov vojenského materiálu vedie ministerstvo obrany.
(2)
Register zberateľov vojenského materiálu obsahuje tieto údaje:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu a
b)
kategórie vojenského materiálu, ktorý je predmetom zberateľskej činnosti zberateľa vojenského materiálu.
(3)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu žiadateľa – fyzickej osoby obsahuje:
a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
trvalý pobyt žiadateľa,
c)
rodné číslo žiadateľa,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že je spôsobilý na právne úkony a spoľahlivý podľa § 8,
e)
kategórie vojenského materiálu, ktorý bude predmetom zberateľskej činnosti,
f)
údaje o spôsobe skladovania vojenského materiálu.
(4)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu podľa odseku 2 je žiadateľ povinný doložiť výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(5)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu žiadateľa – právnickej osoby obsahuje:
a)
obchodné meno alebo názov žiadateľa,
b)
sídlo žiadateľa,
c)
identifikačné číslo žiadateľa, ak bolo pridelené,
d)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu, jeho člena alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa, že sú spôsobilí na právne úkony a spoľahliví podľa § 8,
e)
kategórie vojenského materiálu, ktorý bude predmetom zberateľskej činnosti,
f)
údaje o spôsobe skladovania vojenského materiálu.
(6)
Žiadosť o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu podľa odseku 5 je žiadateľ povinný doložiť výpisom z registra trestov štatutárneho orgánu, členov štatutárneho orgánu alebo osôb oprávnených konať v mene žiadateľa nie starším ako tri mesiace a výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace.
(7)
Ministerstvo obrany zapíše žiadateľa do registra zberateľov vojenského materiálu do siedmich dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti.
(8)
Po zápise do registra zberateľov vojenského materiálu ministerstvo obrany vydá žiadateľovi osvedčenie o zápise do registra zberateľov, v ktorom sa uvedie:
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno alebo názov a sídlo zberateľa vojenského materiálu,
b)
kategórie vojenského materiálu, ktorý je predmetom zberateľskej činnosti zberateľa,
c)
dátum vydania osvedčenia a
d)
číslo osvedčenia.
(9)
Ak zberateľ vojenského materiálu prestane spĺňať podmienky na zápis do registra zberateľov vojenského materiálu, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť ministerstvu obrany. Ministerstvo obrany zruší osvedčenie o zápise do registra zberateľov vojenského materiálu do siedmich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedelo.
(10)
Vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov podľa odseku 3, vzor žiadosti o zápis do registra zberateľov podľa odseku 5 a vzor osvedčenia o zápise do registra zberateľov podľa odseku 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.
§ 7
Zodpovedný zástupca
(1)
Zodpovedným zástupcom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba ustanovená oprávnenou osobou, ktorá zodpovedá za riadny výkon podnikateľskej činnosti podľa tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných.
(2)
Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky uvedené v § 6 písm. b) a musí mať vysokoškolské vzdelanie.
(3)
Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jednu oprávnenú osobu.
(4)
Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k oprávnenej osobe a nemôže byť členom dozornej rady oprávnenej osoby.
(5)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu, musí oprávnená osoba, ktorej bolo udelené povolenie, najneskôr do 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a požiadať ministerstvo hospodárstva o vykonanie zmeny v povolení. V prípade nesplnenia tejto povinnosti ministerstvo obrany povolenie zruší.
§ 8
Osoba bezúhonná a spoľahlivá
(1)
Za bezúhonnú sa považuje osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, za ktorý jej bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(2)
Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(3)
Za spoľahlivú sa považuje osoba, ktorá nebola v posledných dvoch rokoch sankcionovaná za porušenie ustanovení podľa § 25 ods. 2 a 3 alebo nebola štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu, alebo zodpovedným zástupcom právnickej osoby, ktorej bolo odňaté povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom alebo licencia podľa tohto zákona.
§ 9
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa o povolenie,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo štatutárneho orgánu alebo jeho člena s uvedením spôsobu, ktorým koná v mene žiadateľa o povolenie,
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie,
d)
predmet podnikania žiadateľa o povolenie,
e)
špecifikáciu vojenského materiálu a konkrétny spôsob obchodovania [§ 3 ods. 1 písm. a)],
f)
navrhovanú dobu platnosti povolenia,
g)
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa.
(2)
Žiadosť o povolenie sa musí doložiť
a)
výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace,
b)
dokladom o splnení podmienok uvedených v § 6 ods.1,
c)
výpisom z registra trestov člena štatutárneho orgánu, prokuristu a zodpovedného zástupcu nie starším ako tri mesiace,
d)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu podľa § 7 ods. 2 tohto zákona,
e)
poslednou účtovnou závierkou overenou audítorom alebo informatívnou účtovnou závierkou, pričom doba odo dňa podania žiadosti o povolenie do dňa, ku ktorému sa riadna účtovná závierka zostavuje, nesmie byť dlhšia ako dva mesiace.
f)
potvrdením žiadateľa, že nie je vo vyrovnacom, konkurznom alebo v reštrukturalizačnom konaní,4)
g)
vyhlásením, že žiadateľ umožní vykonávanie kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádza vojenský materiál, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,5)
h)
potvrdením nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nemá v Slovenskej republike evidované daňové nedoplatky ani colné nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
i)
potvrdením nie starším ako tri mesiace, že žiadateľ nie je dlžníkom poistného na sociálne poistenie, preddavku poistného na verejné zdravotné poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie.5a)
(3)
Žiadosť o povolenie podľa odsekov 1 a 2 sa predkladá v piatich rovnopisoch.
§ 10
Povolenie
(1)
Ministerstvo obrany vydá povolenie, ak sú vyjadrenia ústredných orgánov štátnej správy a informačnej služby (§ 5 ods. 2) kladné a ak žiadosť o vydanie povolenia spĺňa požiadavky uvedené v § 9, do 60 dní od doručenia žiadosti.
(2)
V rozhodnutí o povolení sa uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie,
b)
predmet podnikania,
c)
špecifikácia vojenského materiálu a konkrétny spôsob obchodovania [§ 3 ods. 1 písm. a)],
d)
meno a adresa zodpovedného zástupcu,
e)
doba platnosti povolenia nie dlhšia ako päť rokov,
f)
ďalšie podmienky potrebné na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom.
(3)
Oprávnená osoba je povinná zdržať sa obchodovania s vojenským materiálom, ak by obchodovanie viedlo k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky, medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo k poškodzovaniu záujmov medzinárodných organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská republika na základe mnohostranných a dvojstranných dohôd uznáva.
(4)
Oprávnená osoba môže obchodovať s vojenským materiálom v rozsahu vydaného povolenia odo dňa zápisu predmetu tejto činnosti do obchodného registra.
(5)
Oprávnená osoba je povinná predložiť ministerstvu obrany potvrdenie o zápise do obchodného registra podľa odseku 4 do siedmich dní odo dňa zápisu.
(6)
Oprávnená osoba je povinná do piatich pracovných dní odo dňa obdržania rozhodnutia o zrušení alebo zániku platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti túto skutočnosť oznámiť ministerstvu obrany a nahlásiť množstvo skladových zásob vojenského materiálu.
§ 10a
Povinnosti držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť
Držiteľ povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je povinný
a)
viesť najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu obchodu s vojenským materiálom, evidenciu, ktorá obsahuje základné údaje o druhu vojenského materiálu, krajine pôvodu, krajine konečného použitia, predávajúcom a kupujúcom,
b)
umožniť kontrolu podľa § 23,
c)
informovať ministerstvo obrany v lehotách a v rozsahu určených ministerstvom obrany v povolení na sprostredkovateľskú činnosť o počte a rozsahu sprostredkovateľských činností v danom období,
d)
informovať ministerstvo obrany o zmenách v údajoch uvedených v § 9 ods. 1 písm. a) až c) do 15 dní od ich vzniku; v prípade zániku držiteľa povolenia na sprostredkovateľskú činnosť je tento povinný ho vrátiť najneskôr do troch dní odo dňa zániku,
e)
zdržať sa sprostredkovateľskej činnosti s vojenským materiálom, ak by viedla k poškodeniu zahraničnopolitických, bezpečnostných alebo obchodných záujmov Slovenskej republiky, medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky alebo k poškodzovaniu záujmov medzinárodných organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ktoré Slovenská republika na základe mnohostranných a dvojstranných dohôd uznáva,
f)
zdržať sa výkonu sprostredkovateľskej činnosti, ak by ňou bol alebo mohol byť podporovaný terorizmus alebo medzinárodný organizovaný zločin.
§ 11
Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia
Ministerstvo obrany zamietne žiadosť o vydanie povolenia, ak
a)
nie sú splnené podmienky na vydanie povolenia uvedené v § 5, 6 a 9 tohto zákona,
b)
neuplynul jeden rok od vydania rozhodnutia o neudelení povolenia alebo od zrušenia povolenia, alebo
c)
to vyžadujú zahraničnopolitické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky.
§ 12
Zánik a zrušenie povolenia
(1)
Povolenie zaniká
a)
zrušením právnickej osoby, ktorej bolo vydané povolenie,
b)
oznámením oprávnenej osoby o skončení výkonu povolenej činnosti alebo
c)
uplynutím doby platnosti povolenia.
(2)
Ministerstvo obrany zruší povolenie, ak
a)
oprávnená osoba poškodila zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
b)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
c)
oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky na udelenie povolenia,
d)
to vyžadujú zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
e)
bol vyhlásený konkurz, bolo povolené vyrovnanie alebo nútené vyrovnanie, alebo bolo vydané rozhodnutie súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f)
neboli dodržané podmienky určené v povolení,
g)
oprávnenej osobe bolo zrušené alebo zaniklo potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti.
(3)
Rozhodnutie o zrušení povolenia obsahuje najmä
a)
názov oprávnenej osoby,
b)
spôsob a lehotu pre naloženie s vojenským materiálom, predajom, darovaním, odovzdaním osobe uvedenej v rozhodnutí alebo zneškodnením na vlastné náklady pod dohľadom orgánov uvedených v § 23.
(4)
Vojenský materiál môže oprávnená osoba predať, darovať alebo bezodplatne odovzdať iba osobe s platným povolením.
(5)
Ak oprávnená osoba v lehote ustanovenej v rozhodnutí o zrušení povolenia nenaloží s vojenským materiálom spôsobom uvedeným v tomto rozhodnutí, vojenský materiál od nej prevezme ministerstvo obrany a naloží s ním podľa tohto zákona alebo ho na náklady vlastníka vojenského materiálu zneškodní pod dohľadom orgánov uvedených v § 23.
(6)
Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 3 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
§ 13
Vrátenie povolenia
Ak právnická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na základe povolenia, zanikne, je povinná vrátiť povolenie ministerstvu obrany do 30 dní odo dňa svojho zániku.
TRETIA ČASŤ
PODMIENKY VYKONÁVANIA ZAHRANIČNOOBCHODNEJ ČINNOSTI S VOJENSKÝM MATERIÁLOM
§ 14
Licencie
(1)
Oprávnená osoba [§ 3 písm. b) bod 1], ktorá má povolenie podľa § 10, môže vojenský materiál doviezť pre potreby
a)
obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky,
b)
tuzemského výskumu, vývoja, výroby a marketingu,
c)
obchodovania so zahraničným užívateľom,
d)
zberateľa vojenského materiálu podľa § 6a ods. 1 na účel zberateľskej činnosti.
(2)
Oprávnená osoba [§ 3 písm. b) bod 1], ktorá má povolenie podľa § 10, môže vyviezť vojenský materiál získaný
a)
z prebytkov vojenského materiálu ozbrojených síl alebo ozbrojených zborov,
b)
od tuzemského výrobcu vojenského materiálu alebo
c)
od oprávnenej osoby podľa odseku 1 alebo od zberateľa vojenského materiálu podľa § 6a ods. 1.
(3)
Oprávnená osoba môže vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť s vojenským materiálom len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone a udelenej licencie.
(4)
Oprávnená osoba môže vykonávať interkomunitárnu prepravu vojenského materiálu len na základe, v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone a v udelenej licencii.
(5)
Oprávnená osoba uvedená v odsekoch 1 a 2 je povinná požiadať o udelenie licencie na každý prípad zahraničnoobchodnej činnosti s vojenským materiálom.
(6)
Ozbrojené bezpečnostné zbory, iné ozbrojené zbory alebo oprávnené osoby oznámia ministerstvu obrany predaj vojenského materiálu najneskôr do 15 dní odo dňa predaja; to sa nevzťahuje na subdodávky výrobcov komponentov a agregátov ďalším výrobcom.
(7)
Oprávnená osoba, ktorá doviezla vojenský materiál zo zahraničia a neuskutočnila jeho vývoz na základe už udelenej licencie, je povinná túto skutočnosť vrátane miesta uskladnenia vojenského materiálu ohlásiť ministerstvu obrany do 15 dní od skončenia platnosti vydanej licencie.
§ 15
Žiadosť o udelenie licencie
(1)
Písomnú žiadosť o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť o licenciu“) predkladá ministerstvu obrany žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie obchodovať s vojenským materiálom (ďalej len „žiadateľ o licenciu“).
(2)
Žiadosť o licenciu žiadateľ predkladá na základe uzatvorenej zmluvy so zahraničným partnerom na obchod s konkrétnou kategóriou a množstvom vojenského materiálu.
(3)
Žiadateľ o licenciu ako účastník medzinárodnej verejnej súťaže na dovoz, vývoz a iné obchodovanie s vojenským materiálom v zahraničí spĺňajúci podmienky § 6 a 14 môže podať žiadosť o udelenie licencie už po vyzvaní na predloženie ponuky v rámci verejnej obchodnej súťaže.
(4)
Žiadosť o licenciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom,
e)
číslo, prípadne položku alebo podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,7)
f)
názov vojenského materiálu podľa zoznamu vojenského materiálu a jeho množstvo,
g)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
h)
názov štátu, z ktorého sa má doviezť alebo do ktorého sa má vyviezť vojenský materiál, alebo názvy štátov, v ktorých sa uskutočňuje kúpa a predaj vojenského materiálu aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne kúpy a predaja vojenského materiálu v zahraničí bez jeho tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
j)
dohodnutú cenu8) v eurách,
k)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
l)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vojenský materiál vyviezť.
m)
súhlas výrobcu alebo vlastníka vojenského materiálu,
n)
potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa.
(5)
Žiadosť o udelenie licencie treba doložiť
a)
dokladmi uvedenými v odsekoch 2 a 3,
b)
pri vývoze vojenského materiálu originálom dokladu o konečnom užívateľovi vojenského materiálu potvrdeným príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.
názov orgánu krajiny odberateľa,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje dodávkami vojenského materiálu,
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva vojenský materiál odberateľovi,
4.
presnú špecifikáciu vojenského materiálu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgánu krajiny odberateľa,
c)
za originál dokladu podľa písmena b) sa na účely tohto zákona považuje aj jeho rovnopis overený zastupiteľským úradom Slovenskej republiky,
d)
pri reexporte vojenského materiálu žiadosťou o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
e)
ďalšími dokladmi umožňujúcimi podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo obrany požiada,
f)
vyhlásením žiadateľa o licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádza vojenský materiál, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,5)
g)
súhlasným stanoviskom ministerstva vnútra v prípade vývozu vojenského materiálu vyradeného z jeho evidencie a v prípade dovozu vojenského materiálu pre potreby bezpečnosti,
h)
platnou zmluvou uzatvorenou medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca.
(6)
Vzor žiadosti o licenciu vydá ministerstvo obrany.
§ 16
Udelenie licencie
(1)
Ministerstvo obrany rozhodne o udelení licencie do 60 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie; o vyjadrenie k žiadosti o udelenie licencie ministerstvo obrany požiada ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo vnútra, informačnú službu a môže požiadať bezpečnostný úrad.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 1 a informačná služba sa o žiadosti ministerstva obrany vyjadria do 30 dní odo dňa jej doručenia.
(3)
Vyjadrenia ústredných orgánov štátnej správy uvedených v odseku 1 majú pre ministerstvo obrany pri rozhodovaní o udelení licencie odporúčajúci charakter okrem záporného vyjadrenia ministerstva zahraničných vecí k žiadosti o udelenie vývoznej licencie, ktoré je pre ministerstvo obrany záväzné. Ak sa ústredné orgány štátnej správy a informačná služba nevyjadria v lehote podľa odseku 2 alebo ministerstvo zahraničných vecí svoje záporné vyjadrenie neodôvodní, má sa za to, že s udelením licencie súhlasia.
(4)
Na základe písomnej žiadosti držiteľa licencie môže ministerstvo obrany vydať rozhodnutie o predĺžení doby platnosti licencie.
(5)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom,
c)
číselné označenie položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,7)
d)
názov a špecifikáciu vojenského materiálu a jeho množstvo,
e)
krajinu pôvodu a krajinu obchodu pri dovoze, krajinu určenia a krajinu obchodu pri vývoze, obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného partnera a konečného užívateľa vojenského materiálu,
f)
ďalšie náležitosti na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom podľa požiadaviek ministerstva obrany.
(6)
V rozhodnutí sa vymedzí miesto na záznamy colných orgánov9) o čerpaní udelenej licencie v merných jednotkách alebo na záznamy oprávnenej osoby o čerpaní licencie na interkomunitárnu prepravu vojenského materiálu v merných jednotkách.
§ 17
Povinnosti žiadateľa o udelenie licencie
(1)
Žiadateľ, ktorému bola udelená licencia, písomne informuje ministerstvo obrany o využívaní licencie vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka a na žiadosť ministerstva obrany predkladá certifikát o overení dodávky vydaný príslušným orgánom krajiny určenia.
(2)
Žiadateľ, ktorému bola udelená licencia, je povinný zaistiť predloženie originálu licencie príslušnému colnému úradu, inak sa vojenský materiál neprepustí na vývoz alebo na dovoz.
(3)
Žiadateľ vráti prvopis rozhodnutia o udelení licencie do 15 dní po
a)
splnení účelu, na ktorý bola vydaná,
b)
skončení jej platnosti.
§ 18
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi
(1)
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi vojenského materiálu dovážaného na územie Slovenskej republiky vydá pre potreby zahraničných osôb ministerstvo obrany po udelení dovoznej licencie, ak o to žiadateľ o udelenie licencie požiada.
(2)
Ministerstvo obrany vydá pred udelením dovoznej licencie medzinárodný dovozný certifikát, ak o to žiadateľ o udelenie licencie požiada.
(3)
Vzor a formu vyhlásenia o konečnom užívateľovi a vzor a formu medzinárodného dovozného certifikátu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany.
§ 19
Zamietnutie žiadosti o licenciu
Ministerstvo obrany rozhodne o zamietnutí žiadosti o licenciu, ak
a)
žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 15,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky alebo
c)
neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o neudelení licencie a nezmenili sa okolnosti, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti.
§ 20
Zrušenie a odňatie licencie
(1)
Ministerstvo obrany rozhodne o zrušení a odňatí udelenej licencie, ak sa obchod s vojenským materiálom neuskutočnil alebo ešte nedokončil a
a)
licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
vyžadujú to zahraničnopolitické alebo bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenej licencii,
d)
zaniklo alebo bolo zrušené povolenie na vykonávanie obchodovania s vojenským materiálom alebo
e)
oprávnená osoba porušila pri vykonávaní obchodovania s vojenským materiálom so zahraničím alebo v súvislosti s touto činnosťou právne predpisy Slovenskej republiky alebo medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská republika viazaná v tejto oblasti.
(2)
Podanie rozkladu proti rozhodnutiu o zrušení licencie nemá odkladný účinok.
(3)
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), c), d) a e) štát nezodpovedá oprávnenej osobe, ktorej bola udelená licencia, za prípadnú škodu vzniknutú zrušením a odňatím licencie.
§ 21
Významný vojenský materiál
(1)
V prípade vojenského materiálu významného z hľadiska efektívnosti jeho bojového použitia alebo jeho množstva (ďalej len „významný vojenský materiál“) môže žiadateľ požiadať o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným partnerom ešte pred predložením žiadosti o udelenie licencie.
(2)
V žiadosti o predbežný súhlas treba uviesť skutočnosti uvedené v § 15 ods. 4.
(3)
Predbežný súhlas nemá charakter rozhodnutia podľa osobitného predpisu.10) Predbežný súhlas určuje podmienky na rokovanie so zahraničným partnerom pred udelením licencie a licenciu nenahrádza.
(4)
Zoznam významného vojenského materiálu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo obrany po dohode s ministerstvom vnútra a ministerstvom zahraničných vecí.
§ 22
Výnimky z udeľovania licencií
Licencie sa nevyžadujú na
a)
vývoz vojenského materiálu a nakladanie s vojenským materiálom v súvislosti s pôsobením ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru mimo územia Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b)
dovoz vojenského materiálu a nakladanie s vojenským materiálom v súvislosti s pôsobením ozbrojených síl a ozbrojených zborov iných štátov, Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií na území Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
tranzit vojenského materiálu cez územie Slovenskej republiky prepravovaný v režime tranzitu Európskej únie, ak sa tranzit uskutočňuje v časovom období trvania do siedmich dní.
d)
dovoz a spätný vývoz vojenského materiálu, ak ide o vojenský materiál navrhovaný do režimu dočasného použitia a príjemcom tohto vojenského materiálu je ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra,
e)
reklamovaný vojenský materiál,10a)
f)
interkomunitárnu prepravu vojenského materiálu, ak ide o vojenský materiál navrhovaný do režimu dočasného použitia a príjemcom tohto vojenského materiálu je ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA
§ 23
Kontrola obchodovania s vojenským materiálom
(1)
Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona oprávnenými osobami vykonáva ministerstvo obrany; ministerstvo obrany je oprávnené vykonať kontrolu aj u právnických osôb a fyzických osôb, o ktorých sa dôvodne predpokladá, že obchodujú s vojenským materiálom (ďalej len „kontrolovaná osoba“).
(2)
Ministerstvo obrany vykonáva kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných fyzických osôb. Poverení zamestnanci ministerstva obrany postupujú pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu.13)
(3)
Medzinárodní inšpektori, ktorí vykonávajú kontrolu podľa odseku 1 na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,5) môžu takúto kontrolu vykonať len v sprievode povereného zamestnanca ministerstva obrany.
(4)
Kontrolované osoby sú povinné povereným zamestnancom ministerstva obrany, prizvaným fyzickým osobám a medzinárodným inšpektorom pri výkone kontroly podľa odseku 1
a)
predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly,
b)
umožniť prehliadku objektov, v ktorých je alebo sa dôvodne predpokladá, že je umiestnený vojenský materiál.
(5)
Kontrolovaná osoba má právo zoznámiť sa s obsahom protokolu,14) dostať rovnopis protokolu o výsledku kontroly a vyjadriť sa k jeho obsahu v určenej lehote.
(6)
Ustanoveniami predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté kontroly vykonávané podľa osobitných predpisov.15)
(7)
Colný orgán9) pri výkone kontroly tranzitu vojenského materiálu môže tento obmedziť, zastaviť alebo vrátiť do krajiny vývozcu, ak si to vyžadujú zahraničnopolitické, bezpečnostné alebo obchodné záujmy Slovenskej republiky alebo záujmy organizácií a inštitúcií, ktorých je Slovenská republika členom alebo ich vláda Slovenskej republiky uznáva.
(8)
Ministerstvo obrany každoročne vypracúva výročnú správu o obchode s vojenským materiálom, ktorú zverejňuje na svojej internetovej stránke do 30. apríla nasledujúceho roka. Obsahom výročnej správy o obchode s vojenským materiálom je
a)
analýza platnej legislatívy upravujúcej problematiku vývozu, dovozu a reexportu vojenského materiálu,
b)
vývoj vývozu, dovozu a reexportu za uplynulý kalendárny rok, porovnanie s predošlými rokmi,
c)
zoznam povolení na obchodovanie s vojenským materiálom udelených za príslušný kalendárny rok,
d)
kategórie vojenského materiálu vyvezeného z územia Slovenskej republiky za príslušný kalendárny rok vrátane počtu kusov,
e)
zoznam krajín určenia vývozu vojenského materiálu,
f)
celková cena vyvezeného vojenského materiálu do jednotlivých krajín určenia,
g)
počet zamietnutých žiadostí o udelenie povolení na obchodovanie s vojenským materiálom v členení podľa kritérií stanovených v § 11,
h)
počet zamietnutých žiadostí o udelenie licencie na vývoz vojenského materiálu v členení podľa kritérií stanovených v § 19.
§ 24
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Na zabezpečenie kontroly dodržiavania tohto zákona je ministerstvo obrany oprávnené žiadať od štátnych orgánov alebo od právnických osôb, ktoré vedú evidenciu majetku oprávnených osôb vykonávajúcich obchod s vojenským materiálom alebo evidenciu o oprávnených osobách žiadajúcich o povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom, údaje potrebné na výkon kontroly.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy sú povinné na požiadanie oznamovať výsledky nimi vykonávaných kontrol, ktoré sa týkajú obchodovania s vojenským materiálom, ministerstvu obrany.
§ 25
Ukladanie pokút
(1)
Ministerstvo obrany uloží pokutu od 330 eur do 3 320 eur tomu, kto poruší ustanovenia zákona tým, že odmietne umožniť vykonanie kontroly bez vážnych dôvodov alebo poruší § 14 ods. 5 a 6 alebo § 27a;
(2)
Pokutu od 3 320 eur do 166 000 eur ministerstvo obrany uloží tomu, kto
a)
zatají okolnosti dôležité pre rozhodnutie s cieľom získať neoprávnené povolenie alebo licenciu,
b)
žiadosť o vydanie povolenia (§ 9) a udelenie licencie (§ 15) doloží nepravdivým dokladom,
c)
obchoduje s vojenským materiálom bez vydania povolenia (§ 10 a 10a) alebo udelenia licencie (§ 16) alebo v rozpore s nimi,
d)
zatají okolnosti dôležité pre rozhodnutie s cieľom získať neoprávnený zápis do registra zberateľov alebo
e)
žiadosť o zápis do registra zberateľov doloží nepravdivým dokladom.
(3)
Pokutu od 33 200 eur do 166 000 eur ministerstvo obrany uloží tomu, kto
a)
nesplní povinnosť podľa § 10 ods. 6,
b)
nesplní povinnosť podľa § 27c ods. 1 a § 27d ods. 1,
c)
nesplní povinnosť podľa § 6a ods. 7 písm. a) až f),
d)
nesplní povinnosť podľa § 27e ods. 5.
(4)
Pokutu od 33 200 eur do 332 000 eur ministerstvo obrany uloží tomu, kto
a)
konaním uvedeným v odseku 1 spôsobí Slovenskej republike hmotnú škodu značného rozsahu,
b)
poškodí dôležitý zahraničnopolitický a bezpečnostný záujem štátu.
(5)
Výšku pokuty uloženej podľa odsekov 1, 2 a 3 určí ministerstvo obrany s prihliadnutím na
a)
mieru, význam a čas ohrozenia zahraničnopolitických a bezpečnostných záujmov štátu,
b)
hmotnú výšku škody vzniknutú protiprávnym konaním.
(6)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo obrany dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(7)
Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, a je príjmom štátneho rozpočtu.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 26
Spoločné ustanovenia
(1)
Zamestnanec štátneho orgánu, ktorý sa bezprostredne podieľa na vykonávaní tohto zákona a je povinný zachovať mlčanlivosť, nesmie byť zamestnancom alebo členom riadiacich a kontrolných orgánov iných právnických osôb oprávnených obchodovať s vojenským materiálom počas jedného roka od skončenia pracovného pomeru v štátnom orgáne.
(2)
Na rozhodovanie o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia podľa § 11 a na rozhodnutie o zamietnutie žiadosti o licenciu podľa § 19 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní10) s týmito odchýlkami:
a)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o vydanie povolenia, obsahuje iba skutočnosť, že ide o zahraničnopolitický a bezpečnostný záujem Slovenskej republiky,
b)
odôvodnenie rozhodnutia o tom, že sa zamieta žiadosť o licenciu, obsahuje iba skutočnosť, že ide o zahraničnopolitický a bezpečnostný záujem Slovenskej republiky.
§ 27
Prechodné ustanovenia
(1)
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona je držiteľom živnostenského oprávnenia16) a licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, môže pokračovať vo vykonávaní obchodu (uzatvárať obchodné zmluvy) počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. V lehote jedného mesiaca je oprávnená osoba povinná podať žiadosť o povolenie na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom podľa tohto zákona.
(2)
Živnostenské oprávnenia a úradné povolenia na vykonávanie obchodovania s vojenským materiálom vydané podľa osobitných predpisov uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 zanikajú.
(3)
Ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory pri obchodovaní s vojenským materiálom postupujú podľa tohto zákona.
§ 27a
(1)
Oprávnená osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona vykonávala alebo vykonáva sprostredkovateľskú činnosť, je povinná požiadať o vydanie povolenia na sprostredkovateľskú činnosť do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
V konaniach o žiadostiach o povolenie obchodovať s vojenským materiálom podaných pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa postupuje podľa tohto zákona.
(3)
Každý, kto je vlastníkom alebo iným užívateľom vojenského materiálu s výnimkou výrobcu, ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných ozbrojených zborov, je povinný ohlásiť ministerstvu hospodárstva druh, množstvo a spôsob uskladnenia vojenského materiálu, ktorý vlastní alebo inak užíva, v lehote do 31. marca 2003 podľa stavu k 31. 12. 2002.
(4)
Oprávnená osoba, ktorá je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona držiteľom povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom, môže obchodovať s vojenským materiálom v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; v tejto lehote oprávnená osoba, ktorá mieni pokračovať v tomto obchodovaní, podá žiadosť o povolenie obchodovať s vojenským materiálom podľa tohto zákona.
(5)
Povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 27b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. augusta 2004
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti žiadateľa predkladané podľa § 9 ods. 1 písm. g) a § 15 ods. 4 písm. n) môže žiadateľ v období od 1. augusta 2004 do 30. júna 2005 nahradiť potvrdením Národného bezpečnostného úradu o podaní žiadosti o vydanie potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa.
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2006
§ 27c
(1)
Právnická osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto zákona vlastní vojenský materiál a nie je držiteľom platného povolenia, je povinná v lehote 12 mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona nahlásiť ministerstvu hospodárstva množstvo a miesto uskladnenia vojenského materiálu.
(2)
Ministerstvo hospodárstva v lehote do jedného mesiaca odo dňa nahlásenia množstva a miesta uskladnenia vojenského materiálu rozhodne o spôsobe ďalšieho nakladania s nahláseným vojenským materiálom. Rozhodnutie o spôsobe ďalšieho nakladania s nahláseným vojenským materiálom obsahuje najmä
a)
názov právnickej osoby,
b)
spôsob a lehotu pre naloženie s vojenským materiálom, predajom, darovaním, odovzdaním osobe uvedenej v rozhodnutí alebo zneškodnením na vlastné náklady pod dohľadom orgánov uvedených v § 23.
(3)
Vojenský materiál môže právnická osoba predať, darovať alebo bezodplatne odovzdať iba oprávnenej osobe s platným povolením na obchodovanie s vojenským materiálom.
(4)
Ak právnická osoba, ktorá nahlásila vojenský materiál v lehote ustanovenej v rozhodnutí o spôsobe ďalšieho nakladania s nahláseným vojenským materiálom, nenaloží s týmto materiálom spôsobom uvedeným v rozhodnutí, vojenský materiál od nej prevezme ministerstvo obrany a naloží s ním spôsobom uvedeným v rozhodnutí; náklady na zneškodnenie pod dohľadom orgánov uvedených v § 23 znáša právnická osoba.
(5)
Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
§ 27d
(1)
Držiteľ platného povolenia je povinný požiadať ministerstvo hospodárstva o zmenu špecifikácie vojenského materiálu, uvedenej v povolení, do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Držiteľ platného povolenia vydaného do 1. júla 2005 je povinný do štyroch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona doložiť ministerstvu hospodárstva potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa vydané bezpečnostným úradom.
(3)
Pri nesplnení povinností podľa odsekov 1 a 2 ministerstvo hospodárstva zruší platné povolenie [§ 12 ods. 2 písm. c)].
§ 27e
Prechodné ustanovenia účinné od 1. novembra 2009
(1)
Konanie o žiadosti o povolenie obchodovania s vojenským materiálom a o žiadosti o licenciu začaté do 1. novembra 2009 dokončí Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky zverejní na svojej internetovej stránke výročnú správu o obchode s vojenským materiálom podľa § 23 ods. 8 za rok 2009.
(3)
Ministerstvo obrany predloží Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky do 31. januára 2010 podklady na vypracovanie výročnej správy podľa odseku 2 za obdobie od 1. novembra 2009 do 31. decembra 2009.
(4)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky odovzdá ministerstvu obrany do 31. januára 2010 všetku dokumentáciu, ktorá súvisí s rozhodnutiami vydanými Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky okrem dokumentácie neukončených konaní podľa odseku 1; tieto odovzdá najneskôr do 30 dní po ich ukončení.
(5)
Vlastník, správca, držiteľ alebo iný užívateľ vojenského materiálu okrem ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a iných ozbrojených zborov je povinný do 31. januára 2010 ohlásiť ministerstvu obrany druh, množstvo a spôsob uskladnenia vojenského materiálu, ktorý vlastní, spravuje, drží alebo inak užíva podľa stavu k 1. novembru 2009.
§ 27f
(1)
Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ku dňu účinnosti tohto zákona vlastní vojenský materiál, nie je držiteľom platného povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom ani výrobcom vojenského materiálu, je povinná do 30. apríla 2010 požiadať ministerstvo obrany o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu podľa § 6b. Pri podaní žiadosti o zápis do registra zberateľov vojenského materiálu je fyzická osoba a právnická osoba povinná nahlásiť ministerstvu obrany množstvo a miesto uskladnenia vojenského materiálu vo svojom vlastníctve.
(2)
Vojenský materiál nahlásený ministerstvu obrany podľa odseku 1 sa považuje za vojenský materiál nadobudnutý v súlade s týmto zákonom.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z. a zákona č. 144/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
obchod s vojenským materiálom“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 2 písm. b) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 289 Obchodného zákonníka.
3)
Zákon č. 21/2007 Z. z. o tovare a technológiách dvojakého použitia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 218/2007 Z. z.
3a)
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.
3aa)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov.
3b)
Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3c)
§ 35 ods. 5 a § 58 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie č. 276/1997 Z. z.).
5a)
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 36 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
7)
Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 2) v platnom znení.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
14)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
15)
Napríklad zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.