179/1998 Z. z.

Vyhlásené znenie

179
ZÁKON
z 15. mája 1998
o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky vykonávania obchodu s vojenským materiálom a pôsobnosť orgánov štátnej správy v tejto oblasti.
§ 2
Zákaz obchodovania so zbraňami hromadného ničenia
Je zakázané vykonávať obchod so zbraňami hromadného ničenia, ktorými sú jadrové, chemické a biologické zbrane.
§ 3
Základné pojmy
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie:
a)
obchodovanie s vojenským materiálom predaj vojenského materiálu alebo kúpa vojenského materiálu na účely jeho ďalšieho predaja užívateľovi realizovaný oprávnenými osobami,
b)
oprávnená osoba právnická osoba, ktorá
1.
má sídlo na území Slovenskej republiky, má povolenie na obchod s vojenským materiálom a ku každému jednotlivému dovozu alebo ku každému jednotlivému vývozu aj platnú licenciu,
2.
je výrobcom vojenského materiálu a má povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom (§ 10); v prípade vývozu vojenského materiálu z územia Slovenskej republiky alebo dovozu vojenského materiálu na územie Slovenskej republiky pre vlastné potreby, aj udelenú licenciu (§ 16),
c)
licenčná komisia odborný a poradný orgán vyjadrujúci sa k rozhodnutiu o udelení licencie, k rozhodnutiu o zamietnutí licencie, k rozhodnutiu o zrušení a odobratí licencie, ktorého štatút a zloženie členov poradného orgánu schvaľuje vláda1) Slovenskej republiky na základe návrhu ministra hospodárstva Slovenskej republiky.
(2)
Za obchodovanie s vojenským materiálom sa na účely tohto zákona považuje aj písomný prejav vôle oprávnených osôb smerujúci k uzavretiu zmlúv,2) ktoré upravujú vzťahy podľa odseku 1 písm. a).
§ 4
Vojenský materiál
(1)
Vojenským materiálom sú najmä
a)
výrobky, ich súčasti, príslušenstvo a náhradné dielce, ktoré sú vzhľadom na svoje charakteristické technické a konštrukčné vlastnosti osobitne určené na používanie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, iných ozbrojených zboroch a ktoré sa hromadne používajú pri zabezpečovaní úloh obrany a bezpečnosti štátu,
b)
stroje, zariadenia a investičné celky vyrobené, upravené, vybavené alebo skonštruované osobitne na vojenské účely, najmä pre vývoj, výrobu, kontrolu a skúšanie ďalších výrobkov, ich súčastí a náhradných dielcov uvedených v písmene a),
c)
služby poskytované v súvislosti s vojenským materiálom uvedeným v písmenách a) a b), najmä vykonávanie opráv, úprav, skladovanie a preprava materiálu, ako aj poskytovanie informácií, vysielanie odborníkov na účely výskumu, vývoja, konštrukcie, výroby, úprav, opráv, údržby, použitia a ovládania vojenského materiálu s výnimkou tých, ktoré podliehajú osobitnému režimu.3)
(2)
Vojenský materiál uvedený v odseku 1 sa delí na tieto kategórie:
a)
malokalibrové a veľkokalibrové zbrane,
b)
strelivo,
c)
bomby, torpéda, strely a míny, rakety, ako aj ich časti a súčasti,
d)
vojenské výbušniny a palivá,
e)
tanky, obrnené a iné technické vozidlá určené na použitie v ozbrojených silách, v ozbrojených bezpečnostných zboroch a v iných ozbrojených zboroch,
f)
lietadlá a vrtuľníky, vzdušné vozidlá bez posádky, letecké motory a zariadenia lietadiel a vrtuľníkov a s tým súvisiace pozemné zariadenia,
g)
vojnové lode všetkých druhov a špeciálne námorné zariadenia,
h)
elektronické zariadenia ako súčasti zbraní,
i)
fotografické, elektrooptické, infračervené a tepelne zobrazujúce prístroje a zariadenia,
j)
programové vybavenie špeciálne spracované alebo upravené na vývoj, výrobu alebo na použitie zariadení alebo materiál na potreby obrany a bezpečnosti štátu,
k)
špeciálne zariadenia pre vojenský výcvik alebo simulovanie bojových situácií,
l)
doplnkový vojenský materiál,
m)
investičné celky, technologické zariadenia a stroje určené na výrobu vojenského materiálu uvedeného v predchádzajúcich písmenách,
n)
služby poskytované v súvislosti s vojenským materiálom.
(3)
Zoznam vojenského materiálu podľa odseku 1 a podrobnejšiu kategorizáciu podľa odseku 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“), Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“).
DRUHÁ ČASŤ
POVOĽOVANIE OBCHODU S VOJENSKÝM MATERIÁLOM
§ 5
Obchodovanie s vojenským materiálom
(1)
Obchodovať s vojenským materiálom môže oprávnená osoba na základe povolenia na obchodovanie s vojenským materiálom (ďalej len „povolenie“) za podmienok uvedených v § 6.
(2)
O vydaní povolenia oprávnenej osobe rozhodne ministerstvo hospodárstva po vyjadrení ministerstva zahraničných vecí z hľadiska zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky, ministerstva obrany a ministerstva vnútra z hľadiska bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky.
(3)
Ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 2 sa k žiadosti písomne vyjadria v lehote 30 dní odo dňa doručenia rovnopisu žiadosti, ak sa v uvedenej lehote ústredné orgány štátnej správy uvedené v odseku 2 nevyjadria, rozumie sa tým, že s vydaním povolenia súhlasia.
§ 6
Podmienky na vydanie povolenia
Ministerstvo hospodárstva môže vydať povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom, ak
a)
základné imanie žiadateľa o povolenie tvorí viac ako 51% vkladov pochádzajúcich od tuzemských osôb,
b)
štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, prokurista a zodpovedný zástupca žiadateľa o povolenie dosiahol vek najmenej 25 rokov, je občanom Slovenskej republiky a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je spôsobilý na právne úkony a je bezúhonný a spoľahlivý,
c)
podmienky ustanovené v písmene b) musia byť splnené aj u zakladateľa, zriaďovateľa, prípadne zakladajúceho člena právnickej osoby,
d)
splnenie podmienok uvedených v písmenách a) a b) je žiadateľ povinný preukázať ministerstvu hospodárstva pri podaní žiadosti. Ak dôjde po podaní žiadosti u žiadateľa k zmenám, je žiadateľ povinný tieto zmeny oznámiť ministerstvu do 30 dní od ich uskutočnenia.
§ 7
Zodpovedný zástupca
(1)
Zodpovedným zástupcom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba ustanovená oprávnenou osobou, ktorá zodpovedá za riadny výkon podnikateľskej činnosti podľa tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných.
(2)
Zodpovedný zástupca musí spĺňať podmienky uvedené v § 6 písm. b) a musí mať vysokoškolské vzdelanie v danom odbore podnikania.
(3)
Zodpovedný zástupca môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu len pre jednu oprávnenú osobu.
(4)
Zodpovedný zástupca musí byť v pracovnoprávnom vzťahu k oprávnenej osobe a nemôže byť členom dozornej rady oprávnenej osoby.
(5)
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu, musí oprávnená osoba, ktorej bolo udelené povolenie, najneskôr do 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu a požiadať ministerstvo hospodárstva o vykonanie zmeny v povolení. V prípade nesplnenia tejto povinnosti ministerstvo hospodárstva povolenie zruší.
§ 8
Osoba bezúhonná a spoľahlivá
Bezúhonnou a spoľahlivou osobou je ten, kto nebol
a)
právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom povoľovanej činnosti.
§ 9
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)
Žiadosť o vydanie povolenia obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa o povolenie,
b)
meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo štatutárneho orgánu alebo jeho člena s uvedením spôsobu, ktorým koná v mene žiadateľa o povolenie,
c)
identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie,
d)
predmet podnikania žiadateľa o povolenie,
e)
špecifikáciu vojenského materiálu podľa § 4 ods. 2, s ktorým sa má obchodovať,
f)
navrhovanú dobu platnosti povolenia.
(2)
Žiadosť o povolenie sa musí doložiť
a)
zmluvou alebo listinou o zriadení alebo založení právnickej osoby s overenými podpismi zakladateľov či zriaďovateľov, pri osobách zapísaných v obchodnom registri výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace,
b)
dokladom o splnení podmienok uvedených v § 6 písm. b) a c),
c)
výpisom z registra trestov člena štatutárneho orgánu, prokuristu a zodpovedného zástupcu nie starším ako tri mesiace,
d)
dokladom o vysokoškolskom vzdelaní zodpovedného zástupcu podľa § 7 ods. 2 tohto zákona,
e)
dokladmi o finančnom zabezpečení obchodu s vojenským materiálom (§ 6), účtovnou závierkou overenou audítorom nie staršou ako dva mesiace,
f)
vyhlásením žiadateľa, že nie je v konkurznom4) alebo vyrovnacom konaní,
g)
vyhlásením, že žiadateľ umožní vykonávanie kontroly na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádza vojenský materiál, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.5)
(3)
Žiadosť o povolenie podľa odsekov 1 a 2 sa predkladá ministerstvu hospodárstva v štyroch rovnopisoch. Vzor žiadosti vydá ministerstvo hospodárstva.
§ 10
Povolenie
(1)
Ministerstvo hospodárstva môže vydať povolenie, ak sú vyjadrenia ústredných orgánov (§ 5 ods. 2) súhlasné a ak žiadosť o vydanie povolenie spĺňa požiadavky uvedené v § 9 do 60 dní od doručenia žiadosti.
(2)
V rozhodnutí o povolení sa uvedie
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo žiadateľa o povolenie,
b)
predmet podnikania,
c)
špecifikácia vojenského materiálu podľa § 4 ods. 2,
d)
meno a adresa zodpovedného zástupcu,
e)
doba platnosti povolenia nie dlhšia ako 5 rokov,
f)
ďalšie náležitosti potrebné na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom.
(3)
Právnické osoby, ktorým bolo vydané povolenie, môžu obchodovať s vojenským materiálom odo dňa zápisu predmetu činnosti do obchodného registra; v prípade podnikania s vojenským materiálom rozpočtovou organizáciu6) možno najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
§ 11
Zamietnutie žiadosti o vydanie povolenia
Ministerstvo hospodárstva zamietne žiadosť o vydanie povolenia, ak
a)
nie sú splnené podmienky na vydanie povolenia uvedené v § 5, 6 a 9 tohto zákona,
b)
neuplynul jeden rok od vydania rozhodnutia o neudelení povolenia alebo od zániku povolenia na obchod s vojenským materiálom,
c)
neuplynuli tri roky od skončenia konkurzu,4) po potvrdení o vyrovnaní a nútenom vyrovnaní či rozhodnutí súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
§ 12
Zánik a zrušenie povolenia
(1)
Povolenie zaniká
a)
zrušením právnickej osoby, ktorej bolo vydané povolenie,
b)
oznámením oprávnenej osoby o skončení výkonu povolenej činnosti,
c)
uplynutím doby platnosti povolenia.
(2)
Ministerstvo hospodárstva zruší povolenie, ak
a)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
oprávnená osoba prestala spĺňať podmienky na udelenie povolenia,
c)
to vyžadujú zahraničnopolitické a bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,
d)
vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania alebo núteného vyrovnania, rozhodnutím súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
§ 13
Vrátenie povolenia
Ak právnická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť na základe povolenia, zanikne, je povinná vrátiť povolenie ministerstvu hospodárstva do 30 dní odo dňa svojho zániku.
TRETIA ČASŤ
PODMIENKY UDEĽOVANIA LICENCIE A JEJ VYUŽÍVANIE
§ 14
Licencie
(1)
Právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie podľa § 10, môže vojenský materiál (§ 4 ods. 1 a 2) doviezť pre potreby obrany a bezpečnosti Slovenskej republiky a pre potreby tuzemského výrobcu na zaistenie finálnej výroby vojenského materiálu, vyviezť vojenský materiál vyradený z evidencie ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a od tuzemského výrobcu vojenského materiálu alebo s ním obchodovať v zahraničí len na základe, v rozsahu a za podmienok určených v tomto zákone a udelenej licencie podľa tohto zákona.
(2)
Právnická osoba uvedená v odseku 1 je povinná požiadať o udelenie licencie na každý dovoz, na každý vývoz, na každé iné nakladanie s vojenským materiálom v zahraničí, na každú konkrétnu kategóriu a konkrétne množstvo vojenského materiálu.
§ 15
Žiadosť o udelenie licencie
(1)
Písomnú žiadosť o udelenie licencie (ďalej len „žiadosť o licenciu“) predkladá ministerstvu hospodárstva žiadateľ, ktorému bolo vydané povolenie obchodovať s vojenským materiálom (ďalej len „žiadateľ o licenciu“).
(2)
Žiadosť o licenciu žiadateľ predkladá na základe uzatvorenej zmluvy so zahraničným partnerom na obchod s konkrétnou kategóriou a množstvom vojenského materiálu.
(3)
Žiadateľ o licenciu ako účastník medzinárodnej verejnej súťaže na dovoz, vývoz a iné obchodovanie s vojenským materiálom v zahraničí spĺňajúci podmienky § 6 a 14 môže podať žiadosť o udelenie licencie už po vyzvaní na predloženie ponuky v rámci verejnej obchodnej súťaže.
(4)
Žiadosť o licenciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa,
b)
identifikačné číslo žiadateľa,
c)
obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera,
d)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom,
e)
číslo, prípadne položku alebo podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,7)
f)
názov vojenského materiálu podľa zoznamu vojenského materiálu a jeho množstvo,
g)
navrhovanú dobu platnosti licencie,
h)
názov štátu, z ktorého sa má doviezť alebo do ktorého sa má vyviezť vojenský materiál, alebo v ktorom sa uskutočňuje nakladanie s vojenským materiálom aj bez tranzitu cez územie Slovenskej republiky,
i)
účel dovozu alebo vývozu, prípadne iného nakladania s vojenským materiálom,
j)
cenu8) za jednotku množstva dovážaného alebo vyvážaného vojenského materiálu a celkovú dohodnutú cenu v slovenských korunách,
k)
názov a sídlo konečného užívateľa a meno, priezvisko a adresu jeho štatutárneho orgánu,
l)
spôsob prepravy a vymedzenie prepravných trás, po ktorých sa má vojenský materiál doviezť alebo vyviezť.
m)
vyhlásenie žiadateľa overené orgánom príslušného štátu, že vojenský materiál sa nepoužije v rozpore s medzinárodne uznávanými, ako aj Slovenskou republikou dohodnutými záväzkami na ochranu mieru; nesplnenie uvedenej povinnosti je sankcionovateľné podľa § 25 ods. 2 písm. b) tohto zákona,
n)
súhlas výrobcu alebo vlastníka vojenského materiálu.
(5)
Žiadosť o udelenie licencie treba doložiť
a)
dokladmi uvedenými v odsekoch 2 a 3,
b)
pri vývoze vojenského materiálu dokladom o konečnom užívateľovi vojenského materiálu potvrdeným príslušným ústredným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje
1.
názov ústredného orgánu krajiny odberateľa,
2.
obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústredný orgán odberateľa poveruje dodávkami vojenského materiálu,
3.
obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva vojenský materiál odberateľovi,
4.
presnú špecifikáciu vojenského materiálu,
5.
antireexportnú doložku,
6.
čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky ústredného orgánu krajiny odberateľa,
c)
pri reexporte vojenského materiálu žiadosťou o dovoznú licenciu súčasne so žiadosťou o vývoznú licenciu,
d)
ďalšími dokladmi umožňujúcimi podrobné posúdenie daného prípadu, ak o to ministerstvo hospodárstva požiada,
e)
vyhlásením žiadateľa o licenciu, že umožní vykonávanie kontrol na miestach a v objektoch, v ktorých sa nachádza vojenský materiál, v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,5)
f)
súhlasným stanoviskom ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra v prípade vývozu vojenského materiálu vyradeného z ich evidencie a súhlasným stanoviskom ministerstva obrany alebo ministerstva vnútra v prípade dovozu vojenského materiálu pre potreby obrany a bezpečnosti,
g)
platnou zmluvou uzatvorenou medzi žiadateľom a tuzemským výrobcom, ak žiadateľ nie je sám výrobca.
(6)
Vzor žiadosti o licenciu vydá ministerstvo hospodárstva.
§ 16
Udelenie licencie
(1)
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o udelení licencie po predchádzajúcom kladnom vyjadrení licenčnej komisie [§ 3 ods. 1 písm. c)] do 30 dní od doručenia žiadosti o udelenie licencie.
(2)
V osobitných prípadoch, ak treba overovať skutočnosti uvedené v žiadosti o udelenie licencie prostredníctvom zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí, možno lehotu na rozhodnutie o žiadosti primerane predĺžiť, najdlhšie však do 60 dní od podania žiadosti.
(3)
Rozhodnutie o udelení licencie obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo žiadateľa,
b)
číslo povolenia na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom,
c)
číselné označenie položky alebo podpoložky kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,5)
d)
názov a špecifikáciu vojenského materiálu, jeho množstvo a jednotkovú cenu spolu s celkovou dohodnutou cenou vojenského materiálu v slovenských korunách,
e)
krajinu pôvodu, krajinu obchodu, obchodné meno a sídlo alebo meno a miesto podnikania zahraničného partnera a konečného spotrebiteľa vojenského materiálu,
f)
dobu platnosti licencie,
g)
ďalšie náležitosti na vykonanie obchodu s vojenským materiálom podľa požiadania ministerstva hospodárstva.
(4)
V rozhodnutí sa vymedzí miesto pre záznamy colných orgánov9) o čerpaní udelenej jednorazovej licencie v merných jednotkách.
§ 17
Povinnosti žiadateľa o udelenie licencie
(1)
Žiadateľ, ktorému bola udelená licencia, písomne informuje ministerstvo hospodárstva o využívaní licencie vždy do 25. dňa nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka.
(2)
Žiadateľ, ktorému bola udelená licencia, je povinný zaistiť predloženie originálu licencie príslušnému colnému úradu, inak sa vojenský materiál neprepustí na vývoz alebo na dovoz.
(3)
Žiadateľ vráti prvopis rozhodnutia o udelení licencie do 30 dní po
a)
splnení účelu, na ktorý bola vydaná,
b)
skončení jej platnosti.
§ 18
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi
Vyhlásenie o konečnom užívateľovi vojenského materiálu dovážaného na územie Slovenskej republiky vydá pre potreby zahraničných osôb ministerstvo hospodárstva.
§ 19
Zamietnutie žiadosti o licenciu
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o zamietnutí žiadosti o licenciu, ak
a)
žiadateľ nesplnil podmienky podľa § 15,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
c)
neuplynuli tri roky od vydania rozhodnutia o neudelení licencie alebo od zániku licencie na obchodovanie s vojenským materiálom a nezmenili sa okolnosti, ktoré viedli k zamietnutiu žiadosti,
d)
vyjadrenie licenčnej komisie [§ 3 ods. 1 písm. c)] bolo záporné.
§ 20
Zrušenie a odobratie licencie
(1)
Ministerstvo hospodárstva rozhodne o zrušení a odobratí udelenej licencie po súhlasnom vyjadrení licenčnej komisie, ak sa obchod s vojenským materiálom neuskutočnil alebo ešte nedokončil a
a)
licencia bola udelená na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,
b)
je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,
c)
neboli dodržané podmienky určené v udelenej licencii,
d)
zaniklo povolenie na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom,
e)
oprávnená osoba porušila pri vykonávaní obchodu s vojenským materiálom so zahraničím alebo v súvislosti s touto činnosťou právne predpisy Slovenskej republiky alebo medzinárodné zmluvy a ostatné medzinárodné dokumenty, ktorými je Slovenská republika viazaná v tejto oblasti.
(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a), c), d) a e) štát nezodpovedá oprávnenej osobe, ktorej bola udelená licencia, za prípadnú škodu, ktorá jej vznikla zrušením a odobratím licencie.
§ 21
Významný vojenský materiál
(1)
V prípade vojenského materiálu významného z hľadiska efektívnosti jeho bojového použitia alebo jeho množstva (ďalej len „významný vojenský materiál“) môže žiadateľ požiadať o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným partnerom ešte pred predložením žiadosti o udelenie licencie.
(2)
V žiadosti o predbežný súhlas treba uviesť skutočnosti uvedené v § 15 ods. 4.
(3)
Predbežný súhlas nemá charakter rozhodnutia podľa osobitného predpisu.10) Predbežný súhlas určuje podmienky na rokovanie so zahraničným partnerom pred udelením licencie a licenciu nenahrádza.
(4)
Zoznam významného vojenského materiálu podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo hospodárstva po dohode s ministerstvom obrany, ministerstvom vnútra a ministerstvom zahraničných vecí všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 22
Výnimky z udeľovania licencií
Licencie sa nevyžadujú na
a)
vývoz vojenského materiálu a nakladanie s vojenským materiálom v súvislosti s pôsobením ozbrojených síl Slovenskej republiky a Policajného zboru mimo územia Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
b)
dovoz vojenského materiálu a nakladanie s vojenským materiálom v súvislosti s pôsobením ozbrojených síl a ozbrojených zborov iných štátov, Organizácie Spojených národov a ďalších medzinárodných organizácií na území Slovenskej republiky podľa medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,
c)
tranzit vojenského materiálu cez územie Slovenskej republiky prepravovaný v režime tranzitu Slovenskej republiky, ak sa tranzit uskutočňuje v časovom období trvania do siedmich dní.
d)
vývoz alebo dovoz vojenského materiálu, ak ide o vojenský materiál navrhovaný do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku11) v podmienečnom systéme alebo do pasívneho zušľachťovacieho styku,12)
e)
dovoz a spätný vývoz vojenského materiálu, ak ide o vojenský materiál navrhovaný do režimu dočasného použitia a príjemcom tohto vojenského materiálu je ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra.
ŠTVRTÁ ČASŤ
KONTROLA
§ 23
Kontrola obchodovania s vojenským materiálom
(1)
Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona oprávnenými osobami vykonáva ministerstvo hospodárstva; ministerstvo hospodárstva je oprávnené vykonať kontrolu aj u právnických osôb a fyzických osôb, o ktorých sa dôvodne predpokladá, že obchodujú s vojenským materiálom (ďalej len „kontrolovaná osoba“).
(2)
Ministerstvo hospodárstva vykonáva kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných fyzických osôb. Poverení zamestnanci ministerstva hospodárstva postupujú pri výkone kontroly podľa osobitného predpisu.13)
(3)
Medzinárodní inšpektori, ktorí vykonávajú kontrolu podľa odseku 1 na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná,5) môžu takúto kontrolu vykonať len v sprievode povereného zamestnanca ministerstva hospodárstva.
(4)
Kontrolované osoby sú povinné povereným zamestnancom ministerstva hospodárstva, prizvaným fyzickým osobám a medzinárodným inšpektorom pri výkone kontroly podľa odseku 1
a)
predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly,
b)
umožniť prehliadku objektov, v ktorých je alebo sa dôvodne predpokladá, že je umiestnený vojenský materiál.
(5)
Kontrolovaná osoba má právo zoznámiť sa s obsahom protokolu,14) dostať rovnopis protokolu o výsledku kontroly a vyjadriť sa k jeho obsahu v určenej lehote.
(6)
Ustanoveniami predchádzajúcich odsekov nie sú dotknuté kontroly vykonávané podľa osobitných predpisov.15)
§ 24
Súčinnosť tretích osôb
(1)
Na zabezpečenie kontroly dodržiavania tohto zákona je ministerstvo hospodárstva oprávnené žiadať od štátnych orgánov alebo od právnických osôb, ktoré vedú evidenciu majetku oprávnených osôb vykonávajúcich obchod s vojenským materiálom alebo evidenciu o oprávnených osobách žiadajúcich o povolenie na obchodovanie s vojenským materiálom, údaje potrebné na výkon kontroly.
(2)
Ústredné orgány štátnej správy sú povinné na požiadanie oznamovať výsledky nimi vykonávaných kontrol, ktoré sa týkajú obchodovania s vojenským materiálom, ministerstvu hospodárstva.
§ 25
Ukladanie pokút
(1)
Ministerstvo hospodárstva uloží pokutu od 10 000 do 100 000 Sk tomu, kto poruší ustanovenia zákona tým, že odmietne umožniť vykonanie kontroly bez vážnych dôvodov.
(2)
Pokutu od 100 000 Sk do 5 000 000 Sk ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto
a)
zatají okolnosti dôležité pre rozhodnutie s cieľom získať neoprávnené povolenie alebo licenciu,
b)
žiadosť o vydanie povolenia (§ 9) a udelenie licencie (§ 15) doloží nepravdivým dokladom,
c)
obchoduje s vojenským materiálom bez vydania povolenia (§ 10) a udelenia licencie (§ 16) alebo v rozpore s nimi.
(3)
Pokutu od 1 000 000 Sk až do výšky 10 000 000 Sk ministerstvo hospodárstva uloží tomu, kto
a)
konaním uvedeným v odseku 1 spôsobí Slovenskej republike hmotnú škodu značného rozsahu,
b)
poškodí dôležitý zahraničnopolitický a bezpečnostný záujem štátu.
(4)
Výšku pokuty uloženej podľa odsekov 1, 2 a 3 určí ministerstvo hospodárstva s prihliadnutím na
a)
mieru, význam a čas ohrozenia zahraničnopolitických a bezpečnostných záujmov štátu,
b)
hmotnú výšku škody vzniknutú protiprávnym konaním.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo hospodárstva dozvedelo o porušení zákona, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo.
(6)
Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, a je príjmom štátneho rozpočtu.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 26
Spoločné ustanovenia
Zamestnanec štátneho orgánu, ktorý sa bezprostredne podieľa na vykonávaní tohto zákona a je povinný zachovať mlčanlivosť, nesmie byť zamestnancom alebo členom riadiacich a kontrolných orgánov iných právnických osôb oprávnených obchodovať s vojenským materiálom počas jedného roka od skončenia pracovného pomeru v štátnom orgáne.
§ 27
Prechodné ustanovenia
(1)
Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona je držiteľom živnostenského oprávnenia16) a licencií na obchodovanie s vojenským materiálom, môže pokračovať vo vykonávaní obchodu (uzatvárať obchodné zmluvy) počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. V lehote jedného mesiaca je oprávnená osoba povinná podať žiadosť o povolenie na vykonávanie obchodu s vojenským materiálom podľa tohto zákona.
(2)
Živnostenské oprávnenia a úradné povolenia na vykonávanie obchodovania s vojenským materiálom vydané podľa osobitných predpisov uplynutím lehoty uvedenej v odseku 1 zanikajú.
(3)
Ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a iné ozbrojené zbory pri obchodovaní s vojenským materiálom postupujú podľa tohto zákona.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z. a zákona č. 144/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
obchod s vojenským materiálom“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 1998.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
1)
§ 34 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2)
§ 289 Obchodného zákonníka.
3)
Zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole.
4)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
5)
Napríklad Dohovor o zákaze vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení (oznámenie č. 276/1997 Z. z.).
6)
§ 36 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 390/1997 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.
8)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
9)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
11)
§ 122 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 157 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
14)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
15)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16)
Príloha č. 3 zákona č. 455/1991 Zb. zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.