233/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
ZÁKON
z 1. júla 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej, rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s
a)
funkciou starostu obce,
b)
funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo
c)
ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.10a)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Funkcia starostu je nezlučiteľná s
a)
funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
b)
funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo
c)
ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.10a)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
3.
§ 13c znie:
㤠13c
(1)
Mandát starostu zaniká
a)
odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b)
uplynutím funkčného obdobia (§ 13 ods. 1),
c)
vzdaním sa funkcie,
d)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
e)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)
zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách podľa § 22 ods. 8 aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
g)
zlúčením, rozdelením alebo zrušením obce,
h)
smrťou.
(2)
Vzdanie sa funkcie musí byť písomné a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť.
(3)
Súd oznamuje obci skutočnosti podľa odseku 1 písm. d) a e).“.
4.
V § 25 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zanikne aj v týchto prípadoch:
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d)
ak zmení trvalý pobyt mimo územia obce; v mestách podľa § 22 ods. 8 aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
e)
ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia obecného zastupiteľstva,
f)
ak počas jedného roku nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
g)
zlúčením alebo rozdelením obce po zvolení nového obecného zastupiteľstva alebo zrušením obce,
h)
smrťou.
(3)
Príslušný súd oznamuje obci skutočnosti podľa odseku 2 písm. b) a c).“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
Čl. III
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. sa mení takto:
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. IV
Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z. a zákona č. 187/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 200f vrátane nadpisu znie:
㤠200f
Konanie vo veciach zoznamov voličov a zoznamov oprávnených osôb na hlasovanie v referende
(1)
Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v zoznamoch voličov alebo v zoznamoch oprávnených osôb na hlasovanie v referende, môže sa občan tým dotknutý obrátiť na súd príslušný podľa volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení zoznamu.
(2)
Účastníkmi konania sú navrhovateľ a obec.
(3)
Súd rozhodne bez pojednávania uznesením do troch dní od podania návrhu. Rozhodnutie treba doručiť účastníkom v deň rozhodnutia.
(4)
Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.“.
2.
Za § 200g sa vkladá nový § 200ga, ktorý znie:
㤠200ga
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín
(1)
Ak volebná komisia rozhodla o registrácii kandidáta alebo o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí, môže sa politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát do 24 hodín od doručenia rozhodnutia miestnej (mestskej) volebnej komisie obrátiť na súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidáta alebo s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta.
(2)
Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát a miestna volebná komisia.
(3)
Súd rozhodne uznesením, a to do troch dní odo dňa podania návrhu.
(4)
Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.“.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu č. 233/1998 Z. z.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva
Obec s počtom obyvateľov Počet podpisov voličov na petícii
do 100 10
101-500 20
501-2 000 50
2 001-10 000 100
10 001-20 000 200
20 001-30 000 300
za každých ďalších čo i len začatých 10 000 ďalších 100