233/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 28.07.1998 do 03.10.2000

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

233
ZÁKON
z 1. júla 1998,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky, ktorý má v obci trvalý pobyt a dovŕšil v deň volieb najmenej 18 rokov veku; v Bratislave a v Košiciach má právo voliť do orgánov samosprávy mestských častí občan, ktorý má v mestskej časti trvalý pobyt a dovŕšil v deň volieb najmenej 18 rokov veku (ďalej len „občan“).
(2)
Prekážkou vo výkone volebného práva je
a)
zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,2)
b)
výkon trestu odňatia slobody,2a)
c)
pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.3)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2, 2a a 3 znejú:
„2)
§ 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
§ 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti.
2a)
Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.
3)
§ 10 a 855 Občianskeho zákonníka.“.
2.
§ 3 znie:
㤠3
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva môže byť zvolený občan, ktorý má právo voliť a nenastali uňho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c).“.
3.
§ 4 znie:
㤠4
Za starostu obce (primátora) alebo v Bratislave a v Košiciach za starostu mestskej časti môže byť zvolený občan, ktorý má právo voliť, nenastali uňho prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a c) a v deň konania volieb dovŕšil vek 25 rokov.“.
4.
Druhá časť vrátane nadpisu znie:
„DRUHÁ ČASŤ
STÁLY ZOZNAM VOLIČOV
§ 5
Zostavovanie a vedenie stáleho zoznamu voličov
(1)
Stály zoznam voličov (ďalej len „zoznam“) zostavuje a vedie obec a v Bratislave a v Košiciach mestská časť (ďalej len „obec“).3a)
(2)
Obec počas volebného obdobia priebežne zisťuje skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmeny v zozname. Zmenu v zozname vykonáva na základe
a)
vlastných evidencií,
b)
oznámení štátnych orgánov,
c)
výsledkov námietkového konania.
(3)
Orgány, ktoré rozhodujú o osobnom stave občanov alebo vedú evidenciu o osobnom stave občanov,3b) sú povinné bezodkladne oznámiť obciam nadobudnutie a stratu štátneho občianstva, úmrtie občana alebo jeho vyhlásenie za mŕtveho, zmenu mena alebo priezviska alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. To isté platí pre orgány, ktoré rozhodujú o obmedzení osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí, a orgány, v ktorých sa vykonáva výkon trestu odňatia slobody (§ 2 ods. 2 písm. a) a b). Zoznam občanov, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, a zmenu trvalého pobytu občanov v Bratislave je ohlasovňa3c) povinná bezodkladne oznámiť príslušnej mestskej časti.
(4)
Obec je povinná umožniť občanovi nahliadnuť do zoznamu, aby sa presvedčil, či je v zozname zapísaný a či údaje zapísané o jeho osobe sú pravdivé.
§ 6
Zápis do zoznamu, náležitosti a zmeny v zozname
(1)
Občan, ktorý má právo voliť (ďalej len „volič“), je zapísaný do zoznamu v obci podľa miesta trvalého pobytu. Každý volič môže byť zapísaný iba v jednom zozname.
(2)
V zozname sa voliči vedú v abecednom poradí podľa priezviska.
(3)
U každého voliča sa v zozname uvedie
a)
priezvisko a meno,
b)
rodné číslo,
c)
trvalý pobyt,3d) ktorým sa na účely tohto zákona rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(4)
Obec dopĺňa zoznam o osoby, ktoré
a)
nadobudli štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
prihlásili sa v obci na trvalý pobyt,
c)
dovŕšili 18 rokov veku.
(5)
Obec vyčiarkne zo zoznamu osoby, ktoré
a)
stratili štátne občianstvo Slovenskej republiky,
b)
zomreli alebo boli vyhlásené za mŕtve,
c)
sa prihlásili na trvalý pobyt v inej obci na základe oznámenia tejto obce.
(6)
Obec vykoná zmenu v zozname u osoby, ktorá zmenila
a)
meno alebo priezvisko,
b)
trvalý pobyt v rámci obce.
(7)
V zozname musí byť miesto na opravu chýb.
§ 6a
Informovanie voličov
Obec najneskôr 25 dní predo dňom volieb zašle každému voličovi zapísanému v zozname oznámenie, v ktorom uvedie čas konania volieb, volebný okrsok a miesto, kde môže volič voliť; v oznámení tiež upozorní na povinnosť preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti a uvedie stručný spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
§ 7
Námietkové konanie
(1)
Každý volič si môže počas úradných hodín na obecnom úrade overiť, či je zapísaný v zozname, môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv. Obec je povinná do 48 hodín žiadateľovi vyhovieť alebo mu v tejto lehote písomne oznámiť dôvody, prečo žiadosti nemožno vyhovieť.
(2)
Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v zozname, môže sa dotknutý občan obrátiť na príslušný súd podľa volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení zoznamu. Na konanie sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.3e) Na základe rozhodnutia súdu vykoná obec a v deň volieb okrsková volebná komisia zmenu v zozname.
§ 8
Odovzdanie zoznamu
(1)
Obec odovzdá okrskovej volebnej komisii najneskôr dve hodiny pred začatím hlasovania v dvoch rovnopisoch zoznam voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku.
(2)
Okrsková volebná komisia do zoznamu voličov oprávnených hlasovať v jej volebnom okrsku dopíše osobu podľa § 7 ods. 2, ako aj osobu, ktorá občianskym preukazom preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do volebného okrsku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3e znejú:
„3a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
3b)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z., Trestný poriadok, Občiansky súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 173/1968 Zb., zákona č. 100/1970 Zb., zákona č. 47/1973 Zb. zákona č. 179/1990 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 296/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 33/1994 Z. z.
3c)
§ 2 ods. 1 písm. a) a c) zákona č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.
3d)
§ 3 ods. 2 zákona č. 135/1982 Zb.
3e)
§ 200f Občianskeho súdneho poriadku.“.
5.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Volebný obvod
(1)
Pre voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev každá obec tvorí jeden viacmandátový volebný obvod.
(2)
Pre voľby starostu obce (primátora) každá obec tvorí jeden jednomandátový volebný obvod.
(3)
Počet poslancov, ktorý sa volí v obci, určí obecné zastupiteľstvo4) a zverejní ho najneskôr 65 dní predo dňom volieb.
(4)
V obciach, v ktorých obyvateľstvo tvoria okrem Slovákov aj príslušníci národnostných menšín a etnických skupín, obec rozdelí počet poslancov podľa odseku 3 tak, aby toto rozdelenie zodpovedalo pomeru Slovákov a jednotlivých národnostných menšín a etnických skupín v obci podľa výsledkov ostatného sčítania ľudu, domov a bytov.
(5)
Postup podľa odseku 4 sa vzťahuje na obec, v ktorej počet príslušníkov národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny podľa výsledkov ostatného sčítania ľudu, domov a bytov tvorí najmenej 5 %, nie však viac ako 95 % z celkového počtu obyvateľov obce. V obci, v ktorej nemožno rozdeliť počet poslancov podľa odseku 4 vzhľadom na počet poslancov, ktorý určilo obecné zastupiteľstvo,4) musia byť príslušníci národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny, ktorá tvorí aspoň 5 % obyvateľov obce, zastúpení v obecnom zastupiteľstve jedným poslancom.
(6)
Ustanovenia odsekov 4 a 5 platia rovnako aj pre obec, v ktorej menšinu obyvateľov tvoria Slováci.“.
6.
V § 11 odseky 1 až 4 znejú:
„(1)
Pre voľby do orgánov samosprávy obcí sa zriaďuje Ústredná volebná komisia, okresné volebné komisie, miestne a mestské volebné komisie.
(2)
Vo volebných okrskoch sa zriaďujú okrskové volebné komisie.
(3)
Členom volebnej komisie môže byť každý, kto má právo voliť. Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva alebo na starostu obce (primátora) nemôže byť členom volebnej komisie.
(4)
Volebné komisie sa utvoria z rovnakého počtu zástupcov politických strán a politických hnutí a koalícií politických strán a politických hnutí (ďalej len „politické strany“) za podmienok uvedených v § 12 ods. 1, § 13 ods. 1 a § 15 ods. 1. Mená a priezviská zástupcov a ich náhradníkov s uvedením adresy oznamujú politické strany tomu, kto zvoláva prvé zasadanie volebnej komisie. V prípade ochorenia, vzdania sa, opakovanej neúčasti alebo zániku funkcie člena volebnej komisie povolá jej predseda náhradníka podľa poradia určeného politickou stranou. Vzatie späť kandidátnej listiny politickou stranou má za následok zánik členstva zástupcov politickej strany v príslušnej volebnej komisii. Funkcia člena volebnej komisie zaniká aj dňom doručenia písomného oznámenia politickej strany, ktorá ho delegovala, alebo oznámenia člena o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka podľa poradia určeného politickou stranou.“.
7.
V § 11 ods. 6 posledná veta znie: „O priebehu zasadania vyhotovuje volebná komisia zápisnicu.“.
8.
V § 11 odsek 8 znie:
„(8)
Štatistický úrad Slovenskej republiky na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách utvára pre Ústrednú volebnú komisiu a okresné volebné komisie odborné (sumarizačné) útvary. Zamestnanci zaradení do odborných (sumarizačných) útvarov volebných komisií skladajú sľub v znení a spôsobom uvedeným v odseku 5.“.
9.
V § 11 sa vypúšťa odsek 9.
10.
Za § 11 sa vkladá nový § 11a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
㤠11a
Zapisovateľ volebnej komisie
(1)
Zapisovateľ volebnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania volebnej komisie. Zároveň plní funkciu odborného poradcu volebnej komisie.
(2)
Zapisovateľa
a)
Ústrednej volebnej komisie vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky,
b)
okresnej volebnej komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu zo zamestnancov okresného úradu,
c)
miestnej (mestskej) volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) spravidla zo zamestnancov obce,
d)
okrskovej volebnej komisie vymenúva a odvoláva starosta obce (primátor) zo zamestnancov obce.
(3)
Zapisovateľa Ústrednej volebnej komisie vymenuje vláda Slovenskej republiky najneskôr 70 dní predo dňom volieb; zapisovateľov podľa odseku 2 písm. b) až d) treba vymenovať v dostatočnom predstihu tak, aby mohli plniť úlohy podľa tohto zákona. Pri rokovaní volebných komisií má zapisovateľ právo poradného hlasu. Zapisovateľ skladá sľub spôsobom a v znení uvedenom v § 11 ods. 5.“.
11.
§ 12 až 18 vrátane nadpisov znejú:
㤠12
Ústredná volebná komisia
(1)
Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine okresov Slovenskej republiky, deleguje najneskôr 30 dní predo dňom volieb do Ústrednej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Prvé zasadanie Ústrednej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá predseda vlády Slovenskej republiky.
(3)
Ústredná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, ako aj na zastúpenie politických strán v okresných volebných komisiách,
b)
prerokúva informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej a technickej príprave volieb a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
c)
prerokúva informácie Štatistického úradu Slovenskej republiky o príprave projektu technického spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách,
d)
zisťuje a uverejňuje výsledky volieb,
e)
vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb,
f)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(4)
V prípade nesúhlasu člena Ústrednej volebnej komisie s rozhodnutím Ústrednej volebnej komisie môže podať návrh v tejto veci na rozhodnutie súdu. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.
(5)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky utvára na pomoc pri plnení úloh Ústrednej volebnej komisie odborno-administratívny útvar.
§ 13
Okresná volebná komisia
(1)
Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecných (mestských) zastupiteľstiev aspoň v jednej tretine obcí okresu, deleguje najneskôr 35 dní predo dňom volieb do okresnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Prvé zasadanie okresnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá prednosta okresného úradu.
(3)
Okresná volebná komisia
a)
dohliada na pripravenosť miestnych a mestských volebných komisií (ďalej len „miestna volebná komisia“) a okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona, ako aj na zastúpenie politických strán v nich,
b)
prerokúva informácie okresného úradu o organizačnej a technickej príprave volieb v okrese a odporúča návrhy na vykonanie opatrení,
c)
prerokúva informáciu o zabezpečení činnosti svojho odborného (sumarizačného) útvaru,
d)
vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrese a odovzdá ju Ústrednej volebnej komisii,
e)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy okresnému úradu.
(4)
V prípade nesúhlasu člena okresnej volebnej komisie s rozhodnutím okresnej volebnej komisie môže podať návrh v tejto veci na rozhodnutie súdu. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.
§ 14
Miestna volebná komisia
(1)
Každá politická strana, ktorá podáva kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 55 dní predo dňom volieb do miestnej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Miestna volebná komisia musí mať najmenej päť zástupcov politických strán. Ak miestna volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov prednosta okresného úradu.
(3)
Prvé zasadanie miestnej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce (primátor).
(4)
Miestna volebná komisia
a)
preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov,
b)
dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
c)
vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do obecného (mestského) zastupiteľstva a volieb starostu obce (primátora), ktorú podpíšu členovia komisie; zápisnicu s originálnymi podpismi členov komisie dostane každý člen komisie,
d)
vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
e)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 14a
Osobitné ustanovenie pre Bratislavu a Košice
(1)
V Bratislave a v Košiciach sa na voľby mestského zastupiteľstva a primátora zriaďuje mestská volebná komisia, ktorá plní úlohy miestnej volebnej komisie.
(2)
Mestské volebné komisie v Bratislave a v Košiciach odovzdávajú zápisnicu o výsledku volieb podľa odseku 1 Ústrednej volebnej komisii.
(3)
Mestské volebné komisie v Bratislave a v Košiciach musia mať najmenej päť členov. Ak sa mestská volebná komisia v Bratislave alebo v Košiciach nevytvorí podľa § 14 ods. 1, vymenuje zostávajúcich členov prednosta krajského úradu.
§ 15
Okrsková volebná komisia
(1)
Každá politická strana, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva, deleguje najneskôr 20 dní predo dňom volieb do okrskovej volebnej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
(2)
Okrsková volebná komisia musí mať najmenej päť zástupcov politických strán. Ak okrsková volebná komisia nie je v tomto počte vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta obce (primátor).
(3)
Prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie sa uskutoční do piatich dní po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 1; zasadanie zvolá starosta obce (primátor).
(4)
Okrsková volebná komisia
a)
zabezpečuje priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá na poriadok vo volebnej miestnosti,
b)
sčíta hlasy a vyhotoví zápisnicu o hlasovaní, ktorú dostane každý člen komisie; prvopis zápisnice bezodkladne predloží miestnej volebnej komisii,
c)
odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.
§ 16
Kandidátne listiny
(1)
Kandidátne listiny pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva podávajú politické strany a nezávislí kandidáti.
(2)
Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr do 55 dní predo dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
(3)
Kandidátna listina obsahuje
a)
názov politickej strany,
b)
meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a trvalý pobyt kandidátov a ich poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom; v obci podľa § 9 ods. 5 aj národnosť,
c)
meno a priezvisko splnomocnenca politickej strany a jeho náhradníka s uvedením adresy; kandidát nemôže byť splnomocnencom ani náhradníkom,
d)
meno, priezvisko, funkciu a podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany.
(4)
Kandidátna listina nezávislého kandidáta obsahuje meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt, podpis kandidáta a čestné vyhlásenie, že nie je členom politickej strany; v obci podľa § 9 ods. 5 aj národnosť.
(5)
Politická strana môže na kandidátnej listine uviesť najviac toľko kandidátov, koľko má byť zvolených poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva; v obci podľa § 9 ods. 5 môže uviesť najviac toľko kandidátov, koľko poslancov príslušnej národnosti má byť zvolených, a to pre každú národnosť osobitne.
(6)
Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti.
(7)
Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Potrebný počet podpisov podľa veľkosti obce je uvedený v prílohe tohto zákona. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec do piatich dní od vyhlásenia volieb spôsobom v mieste obvyklým.
(8)
Kandidát na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, najmenej 1 rok.
(9)
Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺňajú ustanovené náležitosti. Ak to tak nie je, upozorní na to splnomocnenca politickej strany alebo nezávislého kandidáta. Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi.
§ 17
Registrácia kandidátov
(1)
Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
b)
ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 6,
c)
ktorý je uvedený na kandidátnych listinách viacerých politických strán, a to na tej kandidátnej listine, ku ktorej nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 6; ak kandidát podpísal vyhlásenie k viacerým kandidátnym listinám, vyčiarkne ho na všetkých kandidátnych listinách,
d)
ktorý je nad najvyššie určený počet podľa § 16 ods. 5,
e)
ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje, najmenej 1 rok (§ 16 ods. 8),
f)
ak chýba alebo je neúplná petícia podľa § 16 ods. 7,
g)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona.
(2)
Miestna volebná komisia zaregistruje kandidátov najneskôr 45 dní predo dňom volieb a registráciu kandidátov vyznačí na kandidátnej listine. Registrácia kandidátov je podmienkou vytlačenia hlasovacích lístkov.
(3)
Miestna volebná komisia vyzve splnomocnencov politických strán a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín prevzali rozhodnutie o registrácii alebo o neregistrácii kandidátnych listín. Ak si splnomocnenec alebo nezávislí kandidáti neprevezmú v danej lehote rozhodnutie, má sa za to, že bolo doručené.
(4)
Proti rozhodnutiu miestnej volebnej komisie o zaregistrovaní kandidáta alebo o nezaregistrovaní kandidáta môžu podať kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti návrh na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidáta alebo návrh na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta na súd. Návrh treba podať do troch dní odo dňa rozhodnutia miestnej volebnej komisie. Proti rozhodnutiu súdu sa nemožno odvolať.
(5)
Ak súd rozhodne o zaregistrovaní kandidáta alebo o zrušení registrácie kandidáta, miestna volebná komisia vykoná rozhodnutie súdu do 24 hodín od jeho doručenia.
§ 18
Vyhlásenie kandidatúry
(1)
Miestna volebná komisia uverejní spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 35 dní predo dňom volieb zoznam zaregistrovaných kandidátov. V zozname sa uvedie meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta a národnosť.
(2)
V obci podľa § 9 ods. 5 uverejní miestna volebná komisia zoznam zaregistrovaných kandidátov osobitne podľa národnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.“.
12.
V § 19 odsek 3 znie:
„(3)
Ak bolo vyhlásenie o vzdaní sa alebo o odvolaní kandidatúry urobené po zaregistrovaní kandidátov alebo ak dôjde k zrušeniu politickej strany alebo k pozastaveniu jej činnosti4d) po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o nich na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
§ 12 až 16 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov.“.
13.
V § 20 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Hlasovací lístok je spoločný pre všetkých zaregistrovaných kandidátov.
(3)
Na hlasovacom lístku sa uvedú názvy politických strán, ktoré podali kandidátnu listinu, pod ktorými sú zaradení ich zaregistrovaní kandidáti s uvedením poradového čísla, priezviska a mena, akademického titulu, veku a povolania kandidáta. Ďalej sa uvedie údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta. Poradie, v akom sa politické strany a nezávislí kandidáti zverejnia na hlasovacom lístku, sa určí žrebovaním v miestnej volebnej komisii. Na hlasovacom lístku v obci podľa § 9 ods. 4 a 5 sa počet poslancov rozdelí, kandidáti sa uvedú osobitne podľa národnosti, pričom ich počet musí zodpovedať počtu poslancov podľa § 9 ods. 4 a 5. Na hlasovacom lístku sa musí uviesť aj počet členov obecného (mestského) zastupiteľstva, ktorý má byť zvolený.
(4)
Hlasovacie lístky sú na konci zoznamu kandidátov opatrené odtlačkom pečiatky obce.“.
14.
§ 21 vrátane nadpisu znie:
㤠21
Kandidátne listiny
(1)
Kandidátne listiny pre voľbu starostu obce (primátora) môžu podávať politické strany. Každá politická strana môže na kandidátnej listine uviesť iba jedného kandidáta. Politické strany môžu podať kandidátnu listinu so spoločným kandidátom. Kandidátne listiny sa doručia v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Politické strany doručia kandidátne listiny prostredníctvom splnomocnenca.
(2)
Kandidovať na funkciu starostu (primátora) môžu aj nezávislí kandidáti. Nezávislý kandidát doručí svoju kandidátnu listinu v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Súčasťou kandidátnej listiny nezávislého kandidáta je petícia4a) podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru v počte 10 % oprávnených voličov v obci. Počet oprávnených voličov zverejní obec do piatich dní od vyhlásenia volieb spôsobom v mieste obvyklým. V petícii sa pri každom podpise uvedie meno a priezvisko voliča, jeho rodné číslo a trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
(3)
Kandidátna listina obsahuje meno, priezvisko a akademický titul, vek, povolanie, trvalý pobyt kandidáta a názov politickej strany, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta; nezávislý kandidát pripojí aj čestné vyhlásenie, že nie je členom politickej strany. Ku kandidátnej listine sa pripojí vyhlásenie podľa § 16 ods. 6.
(4)
Kandidát na funkciu starostu obce (primátora) musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje najmenej 1 rok.
(5)
Zapisovateľ zistí, či predložené kandidátne listiny spĺňajú ustanovené náležitosti. Ak to tak nie je, upozorní na to splnomocnenca politickej strany alebo nezávislého kandidáta. Podanie kandidátnej listiny zapisovateľ potvrdí splnomocnencovi politickej strany alebo nezávislému kandidátovi.“.
15.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Registrácia kandidátov
(1)
Miestna volebná komisia predložené kandidátne listiny preskúma a nezaregistruje kandidáta,
a)
ktorý nespĺňa podmienky uvedené v § 3,
b)
ku ktorého návrhu nie je pripojené vyhlásenie podľa § 16 ods. 6,
c)
ak chýba alebo ak je neúplná petícia podľa § 21 ods. 2,
d)
ktorý nemá trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (§ 21 ods. 4),
e)
ktorý je uvedený na kandidátnej listine, ktorá nespĺňa náležitosti podľa tohto zákona.
(2)
Ustanovenia § 17 ods. 2 až 5 platia rovnako.“.
16.
V § 23 sa slová „§ 18“ nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 1“.
17.
V § 24 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Pre voľby starostu obce (primátora) sa vyhotoví hlasovací lístok, na ktorom sa uvedú v abecednom poradí zaregistrovaní kandidáti. U kandidáta sa uvedie poradové číslo, meno a priezvisko, akademický titul, vek, povolanie a názov politickej strany, ktorá podala kandidátnu listinu, alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.
(3)
Ustanovenia § 20 ods. 4 až 6 platia rovnako.“.
18.
V § 25 ods. 3 sa číslo „70“ nahrádza číslom „90“ a odkaz „4a“ sa nahrádza odkazom „5“.
19.
§ 27 sa vypúšťa.
20.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Volebná kampaň
(1)
Časom volebnej kampane podľa tohto zákona sa rozumie obdobie začínajúce 25 dní a končiace 48 hodín pred začatím volieb.
(2)
Volebná kampaň prostredníctvom rozhlasového alebo televízneho vysielania je zakázaná s výnimkou miestneho rozhlasového alebo televízneho vysielania. Ak obec umožní viesť volebnú kampaň prostredníctvom miestneho rozhlasového alebo televízneho vysielania, je povinná zabezpečiť pre všetky kandidujúce politické strany alebo nezávislých kandidátov rovnaké podmienky.
(3)
Vylepovať volebné plagáty počas volebnej kampane možno len na miestach vyhradených obcou a vyhradená plocha musí zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich.
(4)
Štyridsaťosem hodín pred začatím volieb a v deň volieb je akákoľvek volebná agitácia zakázaná.
(5)
Porušenie zákazu podľa odsekov 2 a 4 obcou sa postihuje podľa osobitného zákona.5a)
(6)
Členovia volebných komisií a pracovníci ich odborných (sumarizačných) útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a výsledku volieb až do podpísania zápisníc o výsledkoch hlasovania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.“.
21.
V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová „chýbajúce, prečiarknuté alebo inak“.
22.
§ 31 ods. 4 znie:
„(4)
Po prevzatí obálky a hlasovacích lístkov volič vstúpi do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. V tomto priestore volič vloží do obálky hlasovací lístok pre voľby do obecného zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora). Na hlasovacom lístku pre voľby do obecného zastupiteľstva volič zakrúžkovaním označí politickú stranu, pre ktorú hlasuje. Týmto volič dáva svoj hlas všetkým kandidátom označenej strany. Volič môže zakrúžkovaním označiť aj jednotlivých kandidátov, pre ktorých hlasuje; zakrúžkovať môže najviac taký počet kandidátov, aký má byť v obci zvolený. V obci podľa § 9 ods. 5 môže zakrúžkovať najviac taký počet kandidátov, aký má byť zvolený pre jednotlivé národnosti. Hlasovať súčasne za politické strany a za jednotlivých kandidátov nie je prípustné, ak súčet takto volených kandidátov prevyšuje počet mandátov. Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora) zakrúžkovaním poradového čísla volič označí kandidáta, pre ktorého hlasuje.“.
23.
V § 31 ods. 6 druhej vete sa za slová „volebnou schránkou“ vkladá čiarka a slová „hlasovacími lístkami“.
24.
V § 34 prvej vete sa vypúšťajú slová „po dohode s miestnou volebnou komisiou“.
25.
V § 36 sa za slovo „odborných“ vkladá slovo „(sumarizačných)“.
26.
V § 37 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá veta „Ak volič zvolí do obecného (mestského) zastupiteľstva politickú stranu, získa hlas každý kandidát tejto politickej strany.“.
27.
V § 38 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
ktorý nie je upravený podľa § 31 ods. 4,“.
28.
V § 38 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „vo volebnom obvode“.
29.
V § 38 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
V obciach podľa § 9 ods. 5 sa platnosť hlasovacieho lístka posudzuje osobitne pre každú národnosť s tým, že sa postupuje podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
30.
V § 39 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú slová „v obci podľa § 9 ods. 5 osobitne podľa národnosti“.
31.
V § 39 ods. 2 písmeno g) znie:
„g)
prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.“.
32.
V § 41 ods. 1 sa vypúšťajú slová „výsledky hlasovania v jednotlivých volebných obvodoch a“.
33.
V § 41 ods. 2 sa za slovo „odborných“ vkladá slovo „(sumarizačných)“.
34.
§ 42 sa vypúšťa.
35.
V § 43 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až k) sa označujú ako písmená a) až j).
36.
V § 43 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
mená kandidátov, ktorí boli zvolení do obecného (mestského) zastupiteľstva, názov politickej strany, ktorá ich navrhla, alebo údaj o tom, že sú nezávislými kandidátmi; v obciach podľa § 9 ods. 5 osobitne podľa národností,“.
37.
V § 43 ods. 2 písm. g) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „v obci podľa § 9 ods. 5 osobitne podľa národností,“.
38.
V § 43 ods. 2 písmeno i) znie:
„i)
meno zvoleného starostu obce (primátora), názov politickej strany, ktorá ho navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislým kandidátom,“.
39.
V § 43 ods. 2 písmeno j) znie:
„j)
prehľad uznesení, ktoré prijala, a ich stručné odôvodnenie.“.
40.
§ 44 vrátane nadpisu znie:
㤠44
Výsledky volieb
(1)
Za poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva sú zvolení kandidáti, ktorí získali najväčší počet hlasov.
(2)
Ak na poslednom mieste dvaja alebo viacerí kandidáti tej istej politickej strany získajú rovnaký počet hlasov, za poslanca je zvolený kandidát v poradí uvedenom na kandidátnej listine príslušnej politickej strany.
(3)
Ak nemožno zistiť, kto je zvolený za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva podľa odseku 2 preto, že ide o kandidátov rôznych politických strán alebo o nezávislých kandidátov, miestna volebná komisia určí z nich poslanca žrebom.
(4)
V obciach podľa § 9 ods. 5 sa zistenie podľa odsekov 1 až 3 vykoná osobitne pre každú národnosť.
(5)
Za starostu obce (primátora) je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov sa vykonajú nové voľby (§ 48).“.
41.
V § 46 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
počet zvolených poslancov do obecného (mestského) zastupiteľstva podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,“.
42.
V § 46 ods. 3 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
zoznam obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo podľa § 9 ods. 4 a 5,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
43.
V § 46 ods. 3 nové písmeno f) znie:
„f)
počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.“.
44.
V § 47 ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
celkový počet poslancov zvolených do obecných (mestských) zastupiteľstiev podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov,“.
45.
V § 47 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
počet obcí, v ktorých bolo zvolené obecné (mestské) zastupiteľstvo podľa § 9 ods. 4 a 5,“.
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).
46.
V § 47 ods. 3 nové písmeno f) znie:
„f)
počet zvolených starostov obcí (primátorov) podľa jednotlivých politických strán a nezávislých kandidátov.“.
47.
§ 48 vrátane nadpisu znie:
㤠48
Nové voľby
(1)
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlási nové voľby, ak
a)
sa v niektorej obci z akýchkoľvek dôvodov nevykonali voľby
podľa tohto zákona,
b)
ústavný súd vyhlási voľby za neplatné alebo zruší výsledok volieb,
c)
v prípade voľby starostu obce (primátora) kandidáti dostali rovnaký počet hlasov (§ 44 ods. 5),
d)
sa uprázdnil mandát v obecnom (mestskom) zastupiteľstve a na toto miesto nie je náhradník (§ 51 ods. 1) alebo ak sa uprázdnilo miesto starostu obce (primátora),
e)
vznikla nová obec.5b)
(2)
Ak nastala skutočnosť podľa odseku 1 písm. a), vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky nové voľby do 14 dní od uverejnenia výsledkov volieb Ústrednou volebnou komisiou.
(3)
Ak vznikne v priebehu volebného obdobia nová obec,5b) vykonajú sa nové voľby obecného (mestského) zastupiteľstva a starostu obce (primátora). Úlohy, ktoré tento zákon ukladá obci alebo starostovi obce (primátorovi), plní pre novovzniknutú obec alebo pre novovzniknuté obce obecné (mestské) zastupiteľstvo rozdeľovanej obce alebo obecné (mestské) zastupiteľstvá zlučovaných obcí.
(4)
Žiadosti o vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí podľa odseku 1 písm. d) predkladajú obce predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
(5)
Pre nové voľby sa ustanovenia o lehotách použijú primerane.
(6)
Nové voľby sa nevyhlásia v posledných šiestich mesiacoch funkčného obdobia5c) orgánov samosprávy obcí.1)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 5c znejú:
„5b)
§ 2 ods. 2 a 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
5c)
§ 11 ods. 1 a § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.“.
48.
V § 51 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „v obci podľa § 9 ods. 5 nastupuje za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov a má rovnakú národnosť ako poslanec, ktorého mandát sa uprázdnil.“.
49.
V § 51 sa vypúšťa odsek 3.
50.
§ 53 vrátane nadpisu znie:
㤠53
Spolupráca iných orgánov a osôb
Štátne orgány a obce sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.“.
51.
§ 58 sa vypúšťa.
52.
V § 61 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
určí náležitosti návrhov obcí na vyhlásenie nových volieb.“.
53.
Slová „Slovenská volebná komisia“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Ústredná volebná komisia“ a slová „Slovenský štatistický úrad“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Štatistický úrad Slovenskej republiky“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej, rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s
a)
funkciou starostu obce,
b)
funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo
c)
ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.10a)“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Funkcia starostu je nezlučiteľná s
a)
funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,
b)
funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo
c)
ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.10a)“.
Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.
3.
§ 13c znie:
㤠13c
(1)
Mandát starostu zaniká
a)
odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
b)
uplynutím funkčného obdobia (§ 13 ods. 1),
c)
vzdaním sa funkcie,
d)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
e)
pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
f)
zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách podľa § 22 ods. 8 aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
g)
zlúčením, rozdelením alebo zrušením obce,
h)
smrťou.
(2)
Vzdanie sa funkcie musí byť písomné a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť.
(3)
Súd oznamuje obci skutočnosti podľa odseku 1 písm. d) a e).“.
4.
V § 25 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zanikne aj v týchto prípadoch:
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
d)
ak zmení trvalý pobyt mimo územia obce; v mestách podľa § 22 ods. 8 aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,
e)
ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia obecného zastupiteľstva,
f)
ak počas jedného roku nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
g)
zlúčením alebo rozdelením obce po zvolení nového obecného zastupiteľstva alebo zrušením obce,
h)
smrťou.
(3)
Príslušný súd oznamuje obci skutočnosti podľa odseku 2 písm. b) a c).“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.
Čl. III
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. sa mení takto:
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. IV
Zákon č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z. a zákona č. 187/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 200f vrátane nadpisu znie:
㤠200f
Konanie vo veciach zoznamov voličov a zoznamov oprávnených osôb na hlasovanie v referende
(1)
Ak obec sama neodstráni chyby alebo nedostatky v zoznamoch voličov alebo v zoznamoch oprávnených osôb na hlasovanie v referende, môže sa občan tým dotknutý obrátiť na súd príslušný podľa volebného okrsku s návrhom na vydanie rozhodnutia o vykonaní opravy alebo o doplnení zoznamu.
(2)
Účastníkmi konania sú navrhovateľ a obec.
(3)
Súd rozhodne bez pojednávania uznesením do troch dní od podania návrhu. Rozhodnutie treba doručiť účastníkom v deň rozhodnutia.
(4)
Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.“.
2.
Za § 200g sa vkladá nový § 200ga, ktorý znie:
㤠200ga
Konanie vo veciach registrácie kandidátnych listín
(1)
Ak volebná komisia rozhodla o registrácii kandidáta alebo o nezaregistrovaní kandidáta pre voľby do orgánov samosprávy obcí, môže sa politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát do 24 hodín od doručenia rozhodnutia miestnej (mestskej) volebnej komisie obrátiť na súd s návrhom na vydanie rozhodnutia o zrušení registrácie kandidáta alebo s návrhom na vydanie rozhodnutia o zaregistrovaní kandidáta.
(2)
Účastníkmi konania sú politická strana, politické hnutie alebo nezávislý kandidát a miestna volebná komisia.
(3)
Súd rozhodne uznesením, a to do troch dní odo dňa podania návrhu.
(4)
Proti rozhodnutiu súdu nie je prípustný opravný prostriedok.“.
Čl. V
Zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania v znení zákona č. 597/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 212/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z., zákona č. 160/1997 Z. z. a zákona č. 283/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
„V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú slová „a zákonmi upravujúcimi pravidlá volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, orgánov územnej samosprávy, ako aj pravidlá spôsobu vykonania referenda.“.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha k zákonu č. 233/1998 Z. z.
Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva
Obec s počtom obyvateľov Počet podpisov voličov na petícii
do 100 10
101-500 20
501-2 000 50
2 001-10 000 100
10 001-20 000 200
20 001-30 000 300
za každých ďalších čo i len začatých 10 000 ďalších 100