345/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

345
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 27. júna 1989 bol v Madride prijatý Vykonávací predpis k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode.
Vykonávací predpis nadobudol platnosť 1. apríla 1996 na základe ustanovenia pravidla 40 ods. 1.
VYKONÁVACÍ PREDPIS k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok a k protokolu k tejto dohode
1. KAPITOLA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Pravidlo 1
Skrátené výrazy
Na účely tohto vykonávacieho predpisu výraz
(i)
„dohoda“ znamená Madridskú dohodu o medzinárodnom zápise ochranných známok zo 14. apríla 1891 revidovanú v Štokholme 14. júla 1967 a zmenenú 28. septembra 1979;
(ii)
„protokol“ znamená Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatý v Madride 27. júna 1989;
(iii)
„zmluvná strana“ znamená každú krajinu, ktorá je stranou dohody, alebo štát, alebo medzivládnu organizáciu, ktoré sú stranami protokolu;
(iv)
„zmluvný štát“ znamená zmluvnú stranu, ktorá je štátom;
(v)
„zmluvná organizácia“ znamená zmluvnú stranu, ktorá je medzivládnou organizáciou;
(vi)
„medzinárodný zápis“ znamená zápis ochrannej známky vykonaný podľa dohody, protokolu alebo podľa obidvoch zmlúv;
(vii)
„medzinárodná prihláška“ znamená prihlášku na medzinárodný zápis podanú podľa dohody, protokolu alebo podľa obidvoch zmlúv;
(viii)
„medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne dohode“ znamená medzinárodnú prihlášku, pričom úrad pôvodu je úradom
– štátu, ktorý je viazaný dohodou, ale nie protokolom, alebo
– štátu, ktorý je viazaný dohodou a zároveň protokolom, ak v medzinárodnej prihláške sú vyznačené len štáty a všetky tieto štáty sú viazané len dohodou a nie protokolom,
(ix)
„medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne protokolu“ znamená medzinárodnú prihlášku, pričom úrad pôvodu je úradom
– štátu, ktorý je viazaný protokolom, ale nie dohodou, alebo
– zmluvnej organizácie, alebo
– štátu, ktorý je viazaný dohodou a zároveň protokolom, ak v medzinárodnej prihláške nie je vyznačený ani jeden štát viazaný dohodou, ale nie protokolom,
(x)
„medzinárodná prihláška podliehajúca dohode a protokolu zároveň“ znamená medzinárodnú prihlášku, pričom úrad pôvodu je úradom štátu viazaného dohodou a zároveň aj protokolom a je založená na zápise a je v nej vyznačený
– aspoň jeden štát, ktorý je viazaný dohodou, ale nie protokolom, a
– aspoň jeden štát, ktorý je viazaný protokolom, bez ohľadu na to, či je tento štát viazaný aj dohodou, alebo aspoň jedna zmluvná organizácia,
(xi)
„prihlasovateľ“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, v ktorej mene sa podáva medzinárodná prihláška;
(xii)
„právnická osoba“ znamená spoločnosť, združenie alebo iné zoskupenie, alebo organizáciu, ktorá je oprávnená podľa právnych predpisov, ktoré sa na ňu vzťahujú, nadobúdať práva, brať na seba záväzky a byť stranou na súde;
(xiii)
„základná prihláška“ znamená prihlášku ochrannej známky podanú na úrade zmluvnej strany, ktorá je základom medzinárodnej prihlášky tejto ochrannej známky;
(xiv)
„základný zápis“ znamená zápis ochrannej známky, ktorý vykonal úrad zmluvnej strany a ktorý je základom medzinárodnej prihlášky tejto ochrannej známky;
(xv)
„vyznačenie“ znamená žiadosť o rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) podľa článku 3 ter(1) alebo (2) dohody alebo podľa článku 3 ter(1) alebo (2) protokolu; tento výraz znamená aj také rozšírenie ochrany, ktoré je už zapísané do medzinárodného registra;
(xvi)
„vyznačená zmluvná strana“ znamená zmluvnú stranu, pre ktorú sa žiadalo rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) podľa článku 3 ter(1) alebo (2) dohody alebo podľa článku 3 ter(1) alebo (2) protokolu, alebo pre ktorú bolo takéto rozšírenie zapísané do medzinárodného registra;
(xvii)
„zmluvná strana vyznačená podľa dohody“ znamená vyznačenú zmluvnú stranu, pre ktorú je rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) požadované podľa článku 3 ter(1) alebo (2) dohody,
(xviii)
„zmluvná strana vyznačená podľa protokolu“ znamená zmluvnú stranu, pre ktorú je rozšírenie ochrany („územné rozšírenie“) požadované podľa článku 3 ter(1) alebo (2) protokolu;
(xix)
„oznámenie o predbežnom odmietnutí“ znamená vyhlásenie úradu vyznačenej zmluvnej strany podľa článku 5(1) dohody alebo článku 5(1) protokolu;
(xixbis) „neplatnosť“ znamená rozhodnutie príslušného orgánu (administratívneho alebo súdneho) vyznačenej zmluvnej strany, ktorým sa odvolávajú alebo rušia účinky medzinárodného zápisu pre všetky výrobky alebo služby alebo len pre časť výrobkov alebo služieb obsiahnutých vo vyznačení pre uvedenú zmluvnú stranu;
(xx)
„Vestník“ znamená periodický vestník podľa pravidla 32;
(xxi)
„majiteľ“ znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, pre ktorú je medzinárodný zápis zapísaný do medzinárodného registra;
(xxii)
„Medzinárodné triedenie obrazových prvkov“ znamená triedenie stanovené Viedenským dohovorom ustanovujúcim medzinárodné triedenie obrazových prvkov ochranných známok z 12. júna 1973;
(xxiii)
„Medzinárodné triedenie výrobkov a služieb“ znamená triedenie stanovené Niceskou dohodou o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 revidovanou v Štokholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977;
(xxiv)
„medzinárodný register“ znamená úradný súbor údajov vedený medzinárodným úradom týkajúci sa medzinárodných zápisov uchovávaných na akýchkoľvek nosičoch údajov, ktorých zápis vyžaduje alebo na ich zaznamenávanie oprávňuje dohoda, protokol alebo tento vykonávací predpis;
(xxv)
„úrad“ znamená úrad zmluvnej strany poverený zápisom známok alebo spoločný úrad podľa článku 9 quater dohody alebo článku 9 quater protokolu alebo podľa oboch zmlúv;
(xxvi)
„úrad pôvodu“ znamená úrad krajiny pôvodu definovaný v článku 1(3) dohody alebo úrad pôvodu definovaný v článku 2(2) protokolu alebo v oboch zmluvách;
(xxvibis) „zmluvná strana majiteľa“ znamená
– zmluvnú stranu, ktorej úrad je úradom pôvodu, alebo
– ak bola zapísaná zmena majiteľa, alebo v prípade sukcesie štátu, zmluvnú stranu alebo jednu zo zmluvných strán, voči ktorej alebo voči ktorým majiteľ spĺňa náležitosti podľa článkov 1(2) a 2 dohody alebo článku 2 protokolu, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu;
(xxvii)
„úradný formulár“ znamená formulár stanovený medzinárodným úradom alebo akékoľvek iné tlačivo s rovnakým obsahom a formou;
(xxviii)
„predpísaný poplatok“ znamená poplatok uvedený v sadzobníku poplatkov;
(xxix)
„generálny riaditeľ“ je generálny riaditeľ Svetovej organizácie duševného vlastníctva;
(xxx)
„medzinárodný úrad“ znamená Medzinárodný úrad Svetovej organizácie duševného vlastníctva;
(xxxi)
„administratívne pokyny“ znamenajú administratívne pokyny uvedené v pravidle 41.
Pravidlo 1bis
Vyznačenia podliehajúce dohode a vyznačenia podliehajúce protokolu
(1)
Všeobecné princípy a výnimky
Vyznačenie zmluvnej strany podlieha dohode alebo protokolu v závislosti na tom, či zmluvná strana je vyznačená podľa dohody alebo protokolu. Avšak,
(i)
ak pre daný medzinárodný zápis sa prestala uplatňovať dohoda medzi zmluvnou stranou majiteľa a zmluvnou stranou, ktorej vyznačenie podlieha dohode, vyznačenie tejto zmluvnej strany bude podliehať protokolu, a to k dátumu skončenia platnosti dohody, čiže k dátumu, keď zmluvná strana majiteľa a vyznačená zmluvná strana sú zmluvnými stranami protokolu, a
(ii)
ak pre daný medzinárodný zápis sa prestal uplatňovať protokol medzi zmluvnou stranou majiteľa a zmluvnou stranou, ktorej vyznačenie podlieha protokolu, vyznačenie tejto zmluvnej strany bude podliehať dohode, a to k dátumu skončenia platnosti protokolu, čiže k dátumu, keď zmluvná strana majiteľa a vyznačená zmluvná strana sú zmluvnými stranami dohody.
(2)
Zápis
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra, ktorej zmluve podliehajú jednotlivé vyznačenia.
Pravidlo 2
Styk s medzinárodným úradom
Styk s medzinárodným úradom prebieha tak, ako je predpísané v administratívnych pokynoch.
Pravidlo 3
Zastupovanie pred medzinárodným úradom
(1)
Zástupca; počet zástupcov
(a)
Prihlasovateľ alebo majiteľ si môže ustanoviť zástupcu v konaní pred medzinárodným úradom.
(b)
Prihlasovateľ alebo majiteľ môže mať iba jedného zástupcu. Ak sú uvedení viacerí zástupcovia, považuje sa za zástupcu a ako zástupca je zapísaný ten, kto je uvedený na prvom mieste.
(c)
Ak je advokátska kancelária alebo patentová kancelária oznámená medzinárodnému úradu ako zástupca, považuje sa za jedného zástupcu.
(2)
Ustanovenie zástupcu
(a)
Ustanoviť zástupcu možno v medzinárodnej prihláške alebo v následnom vyznačení alebo v žiadosti podľa pravidla 25.
(b)
Ustanoviť zástupcu možno aj osobitným oznámením, ktoré sa môže týkať jednej medzinárodnej prihlášky alebo viacerých medzinárodných prihlášok, alebo jedného medzinárodného zápisu, prípadne viacerých medzinárodných zápisov toho istého prihlasovateľa alebo majiteľa. Toto oznámenie musí podať na medzinárodný úrad
(i)
prihlasovateľ, majiteľ alebo ustanovený zástupca, alebo
(ii)
úrad zmluvnej strany majiteľa.
Oznámenie musí podpísať prihlasovateľ alebo majiteľ, alebo úrad, ktorého prostredníctvom sa takéto oznámenie podáva.
(3)
Nesprávne ustanovenie
(a)
Ak medzinárodný úrad považuje ustanovenie zástupcu podľa odseku (2) za nesprávne, oznámi to prihlasovateľovi alebo majiteľovi, predpokladanému zástupcovi a ak ustanovenie zaslal alebo podal úrad, aj tomuto úradu.
(b)
Ak nie sú splnené náležitosti podľa odsekov (1)(b) a (2), medzinárodný úrad zasiela všetky príslušné oznámenia priamo prihlasovateľovi alebo majiteľovi.
(c)
Ak nie sú splnené náležitosti podľa odsekov (1)(b) a (2), medzinárodný úrad zasiela všetky príslušné oznámenia priamo prihlasovateľovi alebo majiteľovi.
(4)
Zápis a oznámenie o ustanovení zástupcu; dátum nadobudnutia účinnosti ustanovenia zástupcu
(a)
Ak medzinárodný úrad zistí, že ustanovenie zástupcu spĺňa stanovené náležitosti, zapíše do medzinárodného registra skutočnosť, že prihlasovateľ alebo majiteľ je zastúpený, ako aj meno a adresu zástupcu. V takom prípade ustanovenie zástupcu nadobúda účinky dňom, keď medzinárodný úrad dostal medzinárodnú prihlášku, následné vyznačenie, žiadosť alebo osobitné oznámenie, ktorým bol zástupca ustanovený.
(b)
Medzinárodný úrad oznámi zápis podľa písmena (a) zároveň prihlasovateľovi alebo majiteľovi, ako aj zástupcovi. Ak sa ustanovenie zástupcu uskutočnilo osobitným oznámením podaným prostredníctvom úradu, medzinárodný úrad oznámi zápis zástupcu aj tomuto úradu.
(5)
Účinky ustanovenia zástupcu
(a)
Ak nie je v tomto vykonávacom predpise výslovne stanovené inak, podpis zástupcu zapísaného podľa odseku (4)(a) nahrádza podpis prihlasovateľa alebo majiteľa.
(b)
Ak tento vykonávací predpis výslovne nevyžaduje, aby výzva, oznámenie alebo iný oznam bol zaslaný prihlasovateľovi alebo majiteľovi a zástupcovi zároveň, medzinárodný úrad zasiela zástupcovi zapísanému podľa odseku (4)(a) každú výzvu, oznámenie alebo iný oznam, ktorý by v prípade jeho neustanovenia musel byť zaslaný prihlasovateľovi alebo majiteľovi; každá výzva, oznámenie alebo iný oznam, ktorý bol takto zaslaný uvedenému zástupcovi, má rovnaké účinky, ako keby bol zaslaný prihlasovateľovi alebo majiteľovi.
(c)
Každý oznam zaslaný medzinárodnému úradu zástupcom zapísaným podľa odseku (4)(a) má rovnaký účinok, ako keby ho zaslal prihlasovateľ alebo majiteľ.
(6)
Výmaz zápisu; dátum nadobudnutia účinnosti výmazu
(a)
Každý zápis vykonaný podľa odseku (4)(a) sa vymaže, ak o výmaz sa žiada oznamom podpísaným prihlasovateľom, majiteľom alebo zástupcom. Medzinárodný úrad vymaže zápis z úradnej moci, ak bol ustanovený nový zástupca, alebo v prípade, ak bola zapísaná zmena majiteľa, pokiaľ nový majiteľ medzinárodného zápisu neustanoví zástupcu.
(b)
S výhradou písmena (c) výmaz nadobudne účinnosť ku dňu, keď medzinárodný úrad dostane príslušný oznam.
(c)
Ak o výmaz žiada zástupca, výmaz nadobúda účinnosť k tomu z nasledujúcich dní, ktorý nastane ako prvý:
(i)
ku dňu, keď medzinárodný úrad dostane oznam o ustanovení nového zástupcu,
(ii)
ku dňu uplynutia dvojmesačnej lehoty počítanej od prijatia oznamu, ktorým zástupca žiada výmaz zápisu.
Až do dňa nadobudnutia účinnosti výmazu medzinárodný úrad zasiela všetky oznamy podľa odseku (5)(b) prihlasovateľovi alebo majiteľovi a zástupcovi zároveň.
(d)
Ak Medzinárodný úrad dostane žiadosť o výmaz zástupcu, oznámi túto skutočnosť prihlasovateľovi alebo majiteľovi a pripojí kópie všetkých oznamov, ktoré boli zaslané zástupcovi alebo ktoré od zástupcu dostal počas šiestich mesiacov predchádzajúcich dátumu tohto oznámenia.
(e)
Len čo je deň nadobudnutia účinnosti výmazu známy, medzinárodný úrad oznámi výmaz a deň nadobudnutia jeho účinnosti zástupcovi, ktorého zápis bol vymazaný, prihlasovateľovi alebo majiteľovi, a ak bolo ustanovenie zástupcu podané prostredníctvom úradu, aj tomuto úradu.
Pravidlo 4
Počítanie lehôt
(1)
Lehoty vyjadrené v rokoch
Každá lehota vyjadrená v rokoch uplynie v nasledujúcom roku, v mesiaci, ktorý má rovnaký názov, a ku dňu číselne zhodným s dňom udalosti, od ktorého začala plynúť lehota; ak k udalosti došlo 29. februára a v nasledujúcom roku, ktorý prichádza do úvahy, má február iba 28 dní, lehota uplynie 28. februára.
(2)
Lehoty vyjadrené v mesiacoch
Každá lehota vyjadrená v mesiacoch uplynie v nasledujúcom mesiaci v rovnaký deň, ktorý sa číselne zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej začína plynúť lehota; ak takýto deň v nasledujúcom mesiaci nie je, koniec lehoty pripadne na jeho posledný deň.
(3)
Lehoty vyjadrené v dňoch
Každá lehota vyjadrená v dňoch začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti rozhodujúcej pre jej začiatok.
(4)
Uplynutie lehoty v deň, keď medzinárodný úrad alebo úrad nie je otvorený pre verejnosť
Ak lehota uplynie v deň, keď medzinárodný úrad alebo príslušný úrad nie je otvorený pre verejnosť, lehota uplynie napriek ustanoveniam odsekov (1) až (3) v prvý nasledujúci deň, keď medzinárodný úrad alebo príslušný úrad bude otvorený pre verejnosť.
(5)
Uvedenie dátumu uplynutia lehoty
Medzinárodný úrad uvedie vo všetkých prípadoch, v ktorých oznamuje lehoty, deň uplynutia týchto lehôt v súlade s odsekmi (1) až (3).
Pravidlo 5
Prekážky zapríčinené poštovou a doručovateľskou službou
(1)
Oznamy zasielané prostredníctvom poštovej služby
Ak zainteresovaná strana nesplní lehotu pre oznam adresovaný medzinárodnému úradu a ak oznam bol zaslaný poštou, lehota sa bude považovať za dodržanú, ak táto strana môže medzinárodnému úradu poskytnúť dostatočný dôkaz o tom, že
(i)
oznam bol odoslaný aspoň päť dní pred uplynutím lehoty alebo ak poštová služba bola počas desiatich dní predchádzajúcich uplynutiu lehoty prerušená pre vojnu, revolúciu, občianske nepokoje, štrajky, prírodnú katastrofu alebo iné podobné príčiny, strana je povinná preukázať, že oznam bol odoslaný nie neskôr ako päť dní odo dňa, keď bola poštová služba obnovená,
(ii)
oznam bol odoslaný doporučene alebo že údaje o odoslaní boli v čase odoslania poštovou službou zaznamenané a že
(iii)
v prípade, keď poštová zásielka akéhokoľvek druhu nebola doručená medzinárodnému úradu bežným spôsobom do dvoch dní od jej odoslania, strana preukáže, že oznam bol odoslaný zásielkou takého druhu, ktorá bežne býva doručovaná medzinárodnému úradu do dvoch dní od odoslania, alebo že bol oznam odoslaný letecky.
(2)
Oznamy zasielané prostredníctvom doručovateľskej služby
Ak zainteresovaná strana nesplní lehotu pre oznam adresovaný medzinárodnému úradu a ak oznam bol zaslaný doručovateľskou službou, lehota sa bude považovať za dodržanú, ak táto strana môže medzinárodnému úradu poskytnúť dostatočný dôkaz o tom, že
(i)
oznam bol odoslaný aspoň päť dní pred uplynutím lehoty alebo ak doručovateľská služba bola počas desiatich dní predchádzajúcich uplynutiu lehoty prerušená pre vojnu, revolúciu, občianske nepokoje, štrajky, prírodnú katastrofu alebo pre iné podobné príčiny, strana je povinná preukázať, že oznam bol odoslaný nie neskôr ako päť dní odo dňa, keď bola doručovateľská služba obnovená,
(ii)
podrobné údaje o zaslaní oznamu doručovateľskou službou boli v čase odosielania zaznamenané.
(3)
Obmedzenie odpustenia pri nedodržaní lehoty
Nedodržanie lehoty sa podľa tohto pravidla odpustí, iba ak medzinárodný úrad dostane dôkaz podľa odseku (1) alebo (2) a oznam alebo druhopis sa medzinárodnému úradu doručí najneskôr do šiestich mesiacov po uplynutí lehoty.
(4)
Medzinárodná prihláška a následné vyznačenie
Ak medzinárodný úrad dostane medzinárodnú prihlášku alebo následné vyznačenie po uplynutí dvojmesačnej lehoty podľa článku 3(4) dohody, článku 3(4) protokolu a pravidla 24(6)(b) a ak príslušný úrad uvedie, že oneskorené zaslanie zapríčinili okolnosti uvedené v odseku (1) alebo (2), bude postupovať podľa odseku (1) alebo (2) a odseku (3).
Pravidlo 6
Jazyky
(1)
Medzinárodná prihláška
Medzinárodná prihláška je v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku podľa toho, ktorý jazyk ustanoví úrad pôvodu, s tým, že úrad pôvodu umožní prihlasovateľovi vybrať si medzi anglickým, francúzskym a španielskym jazykom.
(2)
Oznamy, ktoré nie sú medzinárodnou prihláškou
Každý oznam týkajúci sa medzinárodnej prihlášky, ako aj oznam týkajúci sa medzinárodného zápisu musí byť s výhradou pravidla 17(2)(v) a (3)
(i)
v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, ak takýto oznam zasiela medzinárodnému úradu prihlasovateľ alebo majiteľ, alebo úrad,
(ii)
v jazyku podľa pravidla 7(2), ak je predmetom oznamu vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku, ktoré je pripojené k medzinárodnej prihláške podľa pravidla 9(5)(f) alebo k následnému vyznačeniu podľa pravidla 24(3)(b)(i),
(iii)
v jazyku medzinárodnej prihlášky, ak ide o oznam, ktorý zasiela medzinárodný úrad úradu, okrem prípadov, keď tento úrad oznámil medzinárodnému úradu, že všetky takéto oznámenia musia byť v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku; ak sa oznámenie zasielané medzinárodným úradom týka medzinárodného zápisu do medzinárodného registra, oznámenie musí obsahovať určenie jazyka, v ktorom bola príslušná medzinárodná prihláška doručená medzinárodnému úradu,
(iv)
v jazyku medzinárodnej prihlášky, ak ide o oznam, ktorý zasiela medzinárodný úrad prihlasovateľovi alebo majiteľovi, okrem prípadov, keď prihlasovateľ alebo majiteľ oznámil medzinárodnému úradu, že si praje dostávať takéto oznámenia v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku.
(3)
Zápis a zverejnenie
(a)
Zápis do medzinárodného registra a zverejnenie medzinárodného zápisu vo Vestníku a všetkých údajov týkajúcich sa zápisu, ktoré sú zároveň zapisované a zverejňované v zmysle tohto vykonávacieho predpisu, budú v anglickom, vo francúzskom a v španielskom jazyku. V zápise a vo zverejnení medzinárodného zápisu bude uvedený jazyk, v ktorom medzinárodný úrad dostal medzinárodnú prihlášku.
(b)
Keď je uskutočnené prvé následné vyznačenie týkajúce sa medzinárodného zápisu, ktorý bol podľa predchádzajúceho znenia tohto pravidla zverejnený len vo francúzskom jazyku alebo len vo francúzskom a v anglickom jazyku, medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku spolu s týmto následným vyznačením buď príslušný medzinárodný zápis v anglickom a v španielskom jazyku a súčasne s ním znovu aj vo francúzskom jazyku, alebo príslušný medzinárodný zápis v španielskom jazyku a súčasne s ním znovu aj v anglickom a vo francúzskom jazyku. Toto následné vyznačenie je potom zapísané do medzinárodného registra v anglickom, vo francúzskom a v španielskom jazyku.
(4)
Preklad
(a)
Preklady, ktoré sú potrebné v súvislosti s oznámeniami podľa odseku (2)(iii) a (iv), zápismi a zverejneniami podľa odseku (3), vykoná medzinárodný úrad. Prihlasovateľ alebo majiteľ môže pripojiť k medzinárodnej prihláške alebo k žiadosti o zápis následného vyznačenia alebo zmeny návrh prekladu ktorejkoľvek časti textu medzinárodnej prihlášky alebo žiadosti o zápis. Ak medzinárodný úrad nepovažuje navrhovaný preklad za správny, urobí jeho opravu po tom, ako vyzval prihlasovateľa alebo majiteľa, aby sa v lehote jedného mesiaca k navrhnutej oprave vyjadril.
(b)
Napriek ustanoveniu písmena (a) medzinárodný úrad nebude prekladať ochrannú známku. Ak v súlade s pravidlom 9(4)(b)(iii) alebo pravidlom 24(3)(c) prihlasovateľ alebo majiteľ predloží preklad alebo preklady ochrannej známky, medzinárodný úrad nebude kontrolovať správnosť týchto prekladov.
Pravidlo 7
Oznámenie určitých osobitných požiadaviek
(1)
(Zrušené)
(2)
Úmysel používať ochrannú známku
Ak zmluvná strana ako zmluvná strana vyznačená na základe protokolu požaduje vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku, oznámi túto požiadavku generálnemu riaditeľovi. Ak zmluvná strana požaduje, aby vyhlásenie podpísal sám prihlasovateľ a aby bolo na osobitnom úradnom formulári priloženom k medzinárodnej prihláške, oznámenie musí obsahovať takúto požiadavku a musí sa v ňom určiť presné znenie požadovaného vyhlásenia. Ak zmluvná strana navyše požaduje, aby bolo toto vyhlásenie v anglickom, vo francúzskom alebo v španielskom jazyku, musí v oznámení spresniť požadovaný jazyk.
(3)
Oznámenie
(a)
Každé oznámenie podľa odseku (2) možno uskutočniť v okamihu uloženia ratifikačných listín zmluvnou stranou, prijatia alebo schválenia, prípadne prístupu k protokolu, pričom oznámenie pre zmluvnú stranu nadobudne platnosť v deň nadobudnutia platnosti protokolu. Takéto oznámenie možno uskutočniť aj neskôr, v takom prípade nadobudne oznámenie účinnosť tri mesiace po tom, ako ho prijal generálny riaditeľ, alebo v ktorýkoľvek neskorší deň, ktorý je v ňom určený vo vzťahu ku každému medzinárodnému zápisu, ktorého dátum je zhodný alebo neskorší ako deň nadobudnutia platnosti oznámenia.
(b)
Každé oznámenie uskutočnené podľa odseku (2) môže byť kedykoľvek vzaté späť. Oznam o späťvzatí bude adresovaný generálnemu riaditeľovi. Späťvzatie nadobudne účinok dňom jeho prijatia generálnym riaditeľom alebo v neskoršom dátume uvedenom v tomto ozname.
2. KAPITOLA
MEDZINÁRODNÁ PRIHLÁŠKA
Pravidlo 8
Viacero prihlasovateľov
(1)
Viacero prihlasovateľov podávajúcich prihlášku podliehajúcu výlučne dohode alebo dohode a protokolu zároveň
Viacero prihlasovateľov môže spoločne podať medzinárodnú prihlášku podliehajúcu výlučne dohode alebo dohode a protokolu zároveň za predpokladu, ak sú spoločnými majiteľmi základného zápisu a ak krajina pôvodu podľa článku 1(3) dohody je rovnaká pre každého z nich.
(2)
Viacero prihlasovateľov podávajúcich prihlášku podliehajúcu výlučne protokolu
Viacero prihlasovateľov môže spoločne podať medzinárodnú prihlášku podliehajúcu výlučne protokolu, ak spoločne podali základnú prihlášku alebo ak sú spoločnými majiteľmi základného zápisu a každý z nich spĺňa ako zmluvná strana, ktorej úrad je úradom pôvodu, podmienky na podanie medzinárodnej prihlášky podľa článku 2(1) protokolu.
Pravidlo 9
Náležitosti medzinárodnej prihlášky
(1)
Podanie
Medzinárodná prihláška sa podáva medzinárodnému úradu prostredníctvom úradu pôvodu.
(2)
Tlačivo a podpis
(a)
Medzinárodná prihláška sa podáva na úradnom formulári v jednom vyhotovení.
(b)
Medzinárodnú prihlášku musí podpísať úrad pôvodu, a ak to úrad vyžaduje, aj prihlasovateľ. Ak úrad pôvodu nevyžaduje, aby prihlasovateľ podpísal medzinárodnú prihlášku, ale umožňuje, aby ju prihlasovateľ podpísal, prihlasovateľ tak môže urobiť.
(3)
Poplatky
Predpísané poplatky za medzinárodnú prihlášku sa platia v zmysle ustanovení pravidiel 10, 34 a 35.
(4)
Obsah medzinárodnej prihlášky
(a)
Medzinárodná prihláška musí obsahovať alebo uvádzať
(i)
meno prihlasovateľa uvedené v súlade s administratívnymi pokynmi,
(ii)
adresu prihlasovateľa uvedenú v súlade s administratívnymi pokynmi,
(iii)
meno a adresu prípadného zástupcu uvedené v súlade s administratívnymi pokynmi,
(iv)
ak si prihlasovateľ želá využiť právo prednosti zo skôr podanej prihlášky podľa Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva, vyhlásenie, ktorým si uplatňuje právo prednosti zo skôr podanej prihlášky, spolu s uvedením názvu úradu, kde sa táto prihláška podala, ako aj dátum, a ak je to možné, aj číslo tejto prihlášky, a ak skôr podaná prihláška neobsahuje všetky výrobky a služby vymenované v medzinárodnej prihláške, uvedenie výrobkov a služieb, ktoré sú uvedené v skôr podanej prihláške,
(v) vyhotovenie ochrannej známky, ktoré musí byť umiestnené v rámčeku na to určenom na úradnom formulári; toto vyhotovenie musí byť zreteľné a musí byť čiernobiele alebo farebné v závislosti od toho, či vyhotovenie v základnej prihláške alebo v základnom zápise je čiernobiele alebo farebné,
(vi)
ak si prihlasovateľ želá, aby sa ochranná známka považovala za ochrannú známku v bežnom písme, vyhlásenie o tejto skutočnosti,
(vii)
ak je nárokovaná farba v základnej prihláške alebo v základnom zápise ako rozlišovací prvok ochrannej známky alebo ak si prihlasovateľ želá nárokovať farbu ako rozlišovací prvok ochrannej známky a keď je ochranná známka v základnej prihláške alebo v základnom zápise farebná, údaj o tom, že sa farba nárokuje; okrem toho sa slovne uvedie nárokovaná farba alebo kombinácia farieb, a ak vyhotovenie dodané v prihláške podľa odseku (v) je čiernobiele, jedno vyhotovenie ochrannej známky vo farbe,
(viibis) ak sa ochranná známka, ktorá je predmetom základnej prihlášky alebo základného zápisu, skladá z jednej farby alebo kombinácie farieb ako takých, uvedenie tejto skutočnosti,
(viii)
ak sa základná prihláška alebo základný zápis týka trojrozmernej známky, poznámku „trojrozmerná známka“,
(ix)
ak sa základná prihláška alebo základný zápis týka zvukovej známky, poznámku „zvuková známka“,
(x) ak sa základná prihláška alebo základný zápis týka kolektívnej alebo certifikačnej, alebo garančnej ochrannej známky, poznámku o tejto skutočnosti,
(xi)
ak základná prihláška alebo základný zápis obsahuje slovný opis ochrannej známky a ak si prihlasovateľ želá opis zahrnúť alebo úrad pôvodu zahrnutie opisu vyžaduje, tento istý opis; ak je uvedený opis v inom jazyku, ako je jazyk medzinárodnej prihlášky, musí byť uvedený v jazyku medzinárodnej prihlášky,
(xii)
ak ochranná známka pozostáva úplne alebo čiastočne z iných písmen ako z písmen latinky alebo z čísel vyjadrených inými znakmi, ako sú arabské alebo rímske, prepis týchto písmen do latinky a prepis týchto čísel na arabské čísla; prepis do latinky sa bude zakladať na fonetike jazyka použitého v medzinárodnej prihláške,
(xiii)
názvy výrobkov a služieb, pre ktoré sa požaduje medzinárodný zápis ochrannej známky, zaradené do príslušných tried Medzinárodného triedenia výrobkov a služieb; pred každou skupinou sa uvedie číslo triedy a položky budú zaradené v poradí, v akom sú uvedené v tomto triedení; výrobky a služby sa musia uvádzať presne, pričom sa budú prednostne používať termíny obsiahnuté v slovnom zozname uvedeného triedenia; medzinárodná prihláška môže obsahovať obmedzenie zoznamu výrobkov a služieb vzťahujúce sa na jednu zmluvnú stranu alebo na viaceré vyznačené zmluvné strany; obmedzenia pre každú zmluvnú stranu môžu byť rozdielne,
(xiv)
sumu zaplatených poplatkov a spôsob platby alebo pokyn na výber požadovanej sumy z účtu vedeného pri medzinárodnom úrade a údaje o osobe, ktorá uskutočnila platbu alebo dala pokyn na platbu, a
(xv)
vyznačené zmluvné strany.
(b)
Medzinárodná prihláška môže obsahovať aj tieto údaje:
(i)
ak je prihlasovateľ fyzická osoba, určenie štátu, ktorého je fyzická osoba občanom,
(ii)
ak je prihlasovateľ právnická osoba, údaje týkajúce sa právnej formy tejto právnickej osoby a štát, prípadne územný celok v tom štáte, podľa právneho systému ktorého alebo ktorých bola právnická osoba založená,
(iii)
ak ochranná známka pozostáva úplne alebo čiastočne z jedného slova alebo z viacerých slov, ktoré možno preložiť, preklad tohto slova alebo slov do anglického, francúzskeho a španielskeho jazyka alebo do akéhokoľvek jedného alebo dvoch z týchto jazykov,
(iv)
ak si prihlasovateľ nárokuje farbu ako rozlišovací prvok ochrannej známky, slovný opis každej farby hlavných častí ochrannej známky, ktoré majú túto farbu,
(v) ak prihlasovateľ nepožaduje nárokovanie ochrany všetkých prvkov ochrannej známky, uvedenie tejto skutočnosti a prvku alebo prvkov, pre ktoré ochrana nie je nárokovaná.
(5)
Dodatočný obsah medzinárodnej prihlášky
(a)
medzinárodná prihláška, ktorá podlieha výlučne dohode alebo podlieha dohode a protokolu zároveň, musí obsahovať číslo a dátum základného zápisu a musí obsahovať jeden z týchto údajov:
(i)
údaj, že prihlasovateľ má skutočný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik na území zmluvného štátu, ktorého úrad je úradom pôvodu, alebo
(ii)
ak prihlasovateľ nemá takýto podnik na území zmluvného štátu viazaného dohodou, informáciu, že má bydlisko na území štátu, ktorého úrad je úradom pôvodu, alebo
(iii)
ak prihlasovateľ nemá ani takýto podnik a ani bydlisko na území zmluvného štátu viazaného dohodou, informáciu, že je občanom štátu, ktorého úrad je úradom pôvodu.
(b)
Medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne protokolu musí obsahovať číslo a dátum základnej prihlášky alebo základného zápisu a musí obsahovať jeden alebo viaceré z týchto údajov:
(i)
ak je zmluvnou stranou, ktorej úrad je úradom pôvodu, štát, údaj, že prihlasovateľ je občanom tohto štátu,
(ii)
ak je zmluvnou stranou, ktorej úrad je úradom pôvodu, organizácia, názov členského štátu tejto organizácie, ktorého prihlasovateľ je občanom,
(iii)
údaj, že prihlasovateľ má bydlisko na území zmluvnej strany, ktorej úrad je úradom pôvodu,
(iv)
údaj, že prihlasovateľ má skutočný a výkonný priemyselný alebo obchodný podnik na území zmluvnej strany, ktorej úrad je úradom pôvodu.
(c)
Ak adresa prihlasovateľa uvedená v súlade s odsekom (4)(a)(ii) nie je na území zmluvnej strany, ktorej úrad je úradom pôvodu, a ak v súlade s písmenom (a)(i) alebo (ii), alebo písmenom (b)(iii), alebo (iv) bolo uvedené, že prihlasovateľ má bydlisko alebo podnik na území tejto zmluvnej strany, uvedené bydlisko alebo adresa daného podniku musí byť uvedená v medzinárodnej prihláške.
(d)
Medzinárodná prihláška musí obsahovať vyhlásenie úradu pôvodu potvrdzujúce
(i)
dátum, kedy úrad pôvodu žiadosť dostal, alebo, ako stanovuje pravidlo 11(1), dátum, ktorý sa považuje za prijatie žiadosti prihlasovateľa o podanie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu,
(ii)
že prihlasovateľ uvedený v medzinárodnej prihláške a prihlasovateľ uvedený v základnej prihláške alebo majiteľ uvedený v základnom zápise je tá istá osoba,
(iii)
že všetky údaje uvedené v odseku (4)(a)(viibis) až (xi), ktoré sa nachádzajú v medzinárodnej prihláške, sú rovnako uvedené v základnej prihláške alebo v základnom zápise,
(iv)
že ochranná známka, ktorá je predmetom medzinárodnej prihlášky, je rovnaká ako v základnej prihláške alebo v základnom zápise,
(v) že ak je farba nárokovaná ako rozlišujúci prvok ochrannej známky v základnej prihláške alebo v základnom zápise, rovnaké nárokovanie je uvedené v medzinárodnej prihláške, alebo že ak je farba nárokovaná ako rozlišovací prvok ochrannej známky len v medzinárodnej prihláške bez jej uvedenia v základnej prihláške alebo v základnom zápise, je ochranná známka v základnej prihláške alebo v základnom zápise skutočne v nárokovanej farbe alebo kombinácii farieb, a
(vi)
že výrobky a služby uvedené v medzinárodnej prihláške sú obsiahnuté v zozname výrobkov a služieb základnej prihlášky alebo základného zápisu.
(e)
Ak medzinárodná prihláška je založená na viacerých základných prihláškach alebo základných zápisoch, vyhlásenie podľa písmena (d) sa bude vzťahovať na všetky tieto základné prihlášky a základné zápisy.
(f)
Ak medzinárodná prihláška obsahuje vyznačenie zmluvnej strany, ktorá uskutočnila oznámenie podľa pravidla 7(2), medzinárodná prihláška musí tiež obsahovať vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku na území tejto zmluvnej strany; vyhlásenie sa bude považovať za súčasť vyznačenia zmluvnej strany, ktorá ho vyžaduje, a bude podľa vyznačenia touto zmluvnou stranou
(i)
vlastnoručne podpísané prihlasovateľom a bude na samostatnom úradnom formulári pripojenom k medzinárodnej prihláške, alebo
(ii)
bude súčasťou medzinárodnej prihlášky.
g)
Keď medzinárodná prihláška obsahuje vyznačenie zmluvnej organizácie, môže obsahovať aj tieto údaje:
(i)
ak si prihlasovateľ želá vyznačiť v súlade s legislatívou tejto zmluvnej organizácie senioritu z jednej alebo z niekoľkých starších ochranných známok zapísaných v členskom štáte alebo pre členský štát tejto organizácie, vyhlásenie o tejto skutočnosti s údajmi o členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých alebo pre ktoré staršia ochranná známka je zapísaná, dátum, od ktorého je tento zápis účinný, číslo predmetného zápisu, výrobky a služby, pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná. Tieto údaje musia byť podané na úradnom formulári, ktorý je prílohou k medzinárodnej prihláške,
(ii)
ak, podľa legislatívy tejto zmluvnej organizácie, je prihlasovateľ povinný označiť druhý jazyk konania pred úradom tejto zmluvnej organizácie, tak okrem jazyka medzinárodnej prihlášky aj označenie tohto druhého jazyka.
Pravidlo 10
Poplatky za medzinárodnú prihlášku
(1)
Medzinárodné prihlášky podliehajúce výlučne dohode
Medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne dohode podlieha platbe základných poplatkov, dodatkových poplatkov a prípadne doplnkových poplatkov určených v položke 1 sadzobníka poplatkov. Poplatky sú splatné v dvoch splátkach, každá na obdobie desiatich rokov. Na platbu druhej splátky sa vzťahuje pravidlo 30.
(2)
Medzinárodné prihlášky podliehajúce výlučne protokolu
Medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne protokolu podlieha platbe základných poplatkov, dodatkových poplatkov a/alebo individuálnych poplatkov, prípadne doplnkových poplatkov určených v položke 2 sadzobníka poplatkov. Tieto poplatky sa platia na obdobie desiatich rokov.
(3)
Medzinárodné prihlášky podliehajúce dohode a protokolu zároveň
Medzinárodná prihláška podliehajúca dohode a protokolu zároveň podlieha platbe základných poplatkov, dodatkových poplatkov, prípadne individuálnych poplatkov a doplnkových poplatkov určených v položke 3 sadzobníka poplatkov. V prípade zmluvných strán vyznačených podľa dohody platí odsek (1). V prípade zmluvných strán vyznačených podľa protokolu platí odsek (2).
Pravidlo 11
Iné nedostatky než tie, ktoré sa týkajú zatriedenia výrobkov a služieb alebo ich označenia
(1)
Predčasne podaná žiadosť na úrade pôvodu
(a)
Ak úrad pôvodu dostane žiadosť o podanie medzinárodnej prihlášky podliehajúcej výlučne dohode medzinárodnému úradu ešte predtým, ako ochranná známka, ktorej sa žiadosť týka, bola zapísaná do registra úradu pôvodu, táto medzinárodná prihláška sa bude považovať za prijatú na účely článku 3(4) dohody v deň, keď bola známka zapísaná do registra úradu pôvodu.
(b)
Ak úrad pôvodu dostane žiadosť o podanie medzinárodnej prihlášky podliehajúcej dohode a protokolu zároveň medzinárodnému úradu ešte predtým, ako ochranná známka, ktorej sa žiadosť týka, bola zapísaná do registra úradu pôvodu, táto medzinárodná prihláška sa bude považovať za medzinárodnú prihlášku podanú výlučne podľa protokolu a úrad pôvodu zruší vyznačenie každej zmluvnej strany viazanej dohodou, ale nie protokolom, ak písmeno (c) neustanovuje inak.
(c)
Ak je k žiadosti podľa písmena (b) priložená výslovná požiadavka, aby sa prihláška považovala za medzinárodnú prihlášku podliehajúcu dohode a protokolu zároveň v okamihu zápisu ochrannej známky do registra úradu pôvodu, tento úrad nezruší vyznačenie každej zmluvnej strany viazanej dohodou, ale nie protokolom. Žiadosť o podanie prihlášky sa bude považovať za prijatú úradom na účely článku 3(4) dohody a článku 3(4) protokolu v deň, keď bola známka zapísaná do registra úradu pôvodu.
(2)
Nedostatky, ktorých oprava prislúcha prihlasovateľovi
(a)
Ak medzinárodný úrad zistí, že medzinárodná prihláška obsahuje iné nedostatky ako tie, ktoré sú uvedené v odsekoch (3), (4) a (6) a v pravidlách 12 a 13, oznámi tieto nedostatky prihlasovateľovi a zároveň o nich informuje úrad pôvodu.
(b)
Takéto nedostatky môže prihlasovateľ odstrániť v trojmesačnej lehote odo dňa oznámenia medzinárodným úradom. Ak nedostatky nie sú opravené v trojmesačnej lehote počítanej odo dňa oznámenia medzinárodným úradom, medzinárodná prihláška sa bude považovať za vzatú späť a medzinárodný úrad bude v tomto zmysle informovať úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa.
(3)
Nedostatky, ktorých oprava prislúcha prihlasovateľovi alebo úradu pôvodu
(a)
Ak napriek ustanoveniam odseku (2) poplatky, ktoré musia byť zaplatené podľa pravidla 10, boli zaplatené medzinárodnému úradu úradom pôvodu a ak medzinárodný úrad považuje zaplatenú sumu za nižšiu, ako sa požadovala, informuje o tom úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa. Oznámenie upresňuje chýbajúcu sumu.
(b)
Chýbajúcu sumu môže zaplatiť buď úrad pôvodu, alebo prihlasovateľ v lehote troch mesiacov od dátumu oznámenia medzinárodným úradom. Ak sa chýbajúca suma nezaplatí v lehote troch mesiacov od dátumu oznámenia medzinárodným úradom, medzinárodná prihláška sa bude považovať za vzatú späť a medzinárodný úrad bude v tomto zmysle informovať úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa.
(4)
Nedostatky, ktorých oprava prislúcha úradu pôvodu
(a)
Ak medzinárodný úrad
(i)
zistí, že medzinárodná prihláška nespĺňa náležitosti podľa pravidla 2 alebo nebola podaná na úradnom formulári predpísanom pravidlom 9(2)(a),
(ii)
zistí, že medzinárodná prihláška obsahuje nedostatky uvedené v pravidle 15(1),
(iii)
je toho názoru, že medzinárodná prihláška obsahuje nedostatky týkajúce sa práva prihlasovateľa podať medzinárodnú prihlášku,
(iv)
je toho názoru, že medzinárodná prihláška obsahuje nedostatky týkajúce sa vyhlásenia úradu podľa pravidla 9(5)(d),
(v) [zrušené],
(vi)
zistí, že medzinárodná prihláška nie je podpísaná úradom pôvodu, alebo
(vii)
zistí, že medzinárodná prihláška neobsahuje dátum a číslo základnej prihlášky alebo základného zápisu,
oznámi túto skutočnosť úradu pôvodu a zároveň aj prihlasovateľovi.
(b)
Takéto nedostatky môže odstrániť úrad pôvodu v lehote troch mesiacov od dátumu oznámenia medzinárodným úradom. Ak nedostatky nie sú opravené v trojmesačnej lehote počítanej odo dňa oznámenia medzinárodným úradom, medzinárodná prihláška sa bude považovať za vzatú späť a medzinárodný úrad bude v tomto zmysle informovať úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa.
(5)
Vrátenie poplatkov
Ak sa podľa odsekov (2)(b), (3) alebo (4)(b) medzinárodná prihláška považuje za vzatú späť, medzinárodný úrad vráti všetky poplatky zaplatené v súvislosti s touto prihláškou po odpočítaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položkách 1.1.1, 2.1.1 alebo 3.1.1 sadzobníka poplatkov strane, ktorá poplatky zaplatila.
(6)
Iné nedostatky týkajúce sa vyznačenia zmluvnej strany podľa protokolu
(a)
Ak v súlade s článkom 3(4) protokolu medzinárodný úrad dostane medzinárodnú prihlášku v lehote dvoch mesiacov odo dňa prijatia medzinárodnej prihlášky úradom pôvodu a ak medzinárodný úrad je toho názoru, že je potrebné vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku podľa pravidla 9(5)(f), ale ak toto vyhlásenie chýba alebo nespĺňa stanovené náležitosti, medzinárodný úrad informuje o tom bezodkladne úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa.
(b)
Vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku sa bude považovať za doručené medzinárodnému úradu spolu s medzinárodnou prihláškou, ak medzinárodný úrad dostane chýbajúce alebo opravené vyhlásenie v dvojmesačnej lehote uvedenej v písmene (a).
(c)
V prípade, ak medzinárodný úrad dostane chýbajúce alebo opravené vyhlásenie po lehote dvoch mesiacov podľa písmena (b), platí, že medzinárodná prihláška neobsahuje vyznačenie zmluvnej strany, pre ktorú je potrebné doložiť vyhlásenie úmyslu používať ochrannú známku. Medzinárodný úrad informuje úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa, vráti všetky poplatky za vyznačenie, ktoré už boli zaplatené vo vzťahu k tejto zmluvnej strane, a oznámi, že vyznačenie danej zmluvnej strany sa môže uskutočniť ako následné vyznačenie podľa pravidla 24 za predpokladu, že takéto požadované vyhlásenie je súčasťou vyznačenia.
(7)
Medzinárodná prihláška, ktorá sa za medzinárodnú prihlášku nepovažuje
Ak medzinárodnú prihlášku podáva medzinárodnému úradu priamo prihlasovateľ alebo ak prihláška nespĺňa náležitosti podľa pravidla 6(1), platí, že medzinárodná prihláška nebola vôbec podaná, a vráti sa odosielateľovi.
Pravidlo 12
Nedostatky zatriedenia výrobkov a služieb
(1)
Návrh na zatriedenie
(a)
Ak medzinárodný úrad je toho názoru, že nie sú splnené náležitosti podľa pravidla 9(4)(a)(xii), vypracuje vlastný návrh na zatriedenie a zoskupenie do tried a zašle oznámenie o tomto návrhu úradu pôvodu a zároveň bude o tom informovať prihlasovateľa.
(b)
V oznámení sa uvedie výška prípadných poplatkov, ktoré treba zaplatiť za návrh na zatriedenie a zoskupenie do tried.
(2)
Vyjadrenie líšiace sa od návrhu
Úrad pôvodu môže oznámiť medzinárodnému úradu vyjadrenie k navrhovanému zatriedeniu a zoskupeniu do tried v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia návrhu.
(3)
Upomienka k návrhu
Ak v rámci dvojmesačnej lehoty od dátumu oznámenia podľa odseku (1)(a) úrad pôvodu neoznámi vyjadrenie k navrhovanému zatriedeniu a zoskupeniu do tried, medzinárodný úrad zašle úradu pôvodu a prihlasovateľovi nové oznámenie s pôvodným návrhom. Zaslanie takejto správy nemá vplyv na trojmesačnú lehotu podľa odseku (2).
(4)
Späťvzatie návrhu
Ak na základe vyjadrenia zaslaného podľa odseku (2) medzinárodný úrad vezme svoj návrh späť, bude o tom informovať úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa.
(5)
Úprava návrhu
Ak na základe vyjadrenia zaslaného podľa odseku (2) medzinárodný úrad upraví svoj návrh, bude o tejto úprave a o všetkých z toho vyplývajúcich zmenách týkajúcich sa poplatkov podľa odseku (1)(b) informovať úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa.
(6)
Potvrdenie návrhu
Ak napriek vyjadreniu podľa odseku (2) medzinárodný úrad potvrdí svoj návrh, bude o tom informovať úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa.
(7)
Poplatky
(a)
Ak medzinárodný úrad nedostal žiadne vyjadrenie podľa odseku (2), suma podľa odseku (1)(b) je splatná v lehote štyroch mesiacov od dátumu oznámenia podľa odseku (1)(a). Ak sa tak nestane, medzinárodný úrad bude považovať medzinárodnú prihlášku za vzatú späť a oznámi túto skutočnosť úradu pôvodu a zároveň aj prihlasovateľovi.
(b)
Ak medzinárodný úrad dostal vyjadrenie podľa odseku (2), suma podľa odseku (1)(b), prípadne odseku (5) je splatná v lehote troch mesiacov od dátumu oznámenia medzinárodného úradu o zmene, prípadne o potvrdení návrhu podľa odseku (5) alebo (6). Ak sa tak nestane, medzinárodný úrad bude považovať medzinárodnú prihlášku za vzatú späť a oznámi túto skutočnosť úradu pôvodu a zároveň aj prihlasovateľovi.
(c)
Ak medzinárodný úrad dostal vyjadrenie podľa odseku (2) a ak na základe tohto vyjadrenia medzinárodný úrad vezme svoj návrh späť v súlade s odsekom (4), suma podľa odseku (1)(b) nie je splatná.
(8)
Vrátenie poplatkov
Ak sa v súlade s odsekom (7) medzinárodná prihláška považuje za vzatú späť, medzinárodný úrad vráti všetky poplatky súvisiace so zaplatením tejto prihlášky po odrátaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položkách 1.1.1, 2.1.1 alebo 3.1.1 sadzobníka poplatkov strane, ktorá poplatky zaplatila.
(9)
Zápis ochrannej známky a zatriedenie výrobkov a služieb
Ak je medzinárodná prihláška v súlade s ďalšími predpísanými náležitosťami, ochranná známka sa zapíše so zatriedením a zoskupením do tried, ktoré medzinárodný úrad považuje za správne.
Pravidlo 13
Nedostatky označenia výrobkov a služieb
(1)
Oznámenie nedostatkov medzinárodným úradom úradu pôvodu
Ak medzinárodný úrad je toho názoru, že niektorý z výrobkov alebo služieb je v medzinárodnej prihláške označený termínom, ktorý je na účely zatriedenia veľmi neurčitý alebo nezrozumiteľný, prípadne nesprávny z jazykového hľadiska, bude o tom informovať úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa. V tomto oznámení môže medzinárodný úrad navrhnúť náhradný termín alebo jeho vypustenie.
(2)
Lehota na odstránenie nedostatkov
(a)
Úrad pôvodu môže odstrániť nedostatky do troch mesiacov od dátumu oznámenia uvedeného v odseku (1).
(b)
Ak úrad pôvodu neuskutočnil žiaden úkon na odstránenie nedostatkov, ktorý by medzinárodný úrad mohol akceptovať, v lehote určenej v odseku (2)(a), medzinárodný úrad zahrnie do medzinárodného zápisu termín, ktorý je uvedený v medzinárodnej prihláške, za predpokladu, že úrad pôvodu určil triedu na zaradenie tohto termínu; medzinárodný zápis bude obsahovať údaj o tom, že podľa názoru medzinárodného úradu je uvedený termín na účely zatriedenia veľmi neurčitý alebo nezrozumiteľný, prípadne nesprávny z jazykového hľadiska. V prípade, ak úrad pôvodu neurčil žiadnu triedu na zaradenie termínu, medzinárodný úrad vylúči tento termín z úradnej moci a bude o tom informovať úrad pôvodu a zároveň aj prihlasovateľa.
3. KAPITOLA
MEDZINÁRODNÝ ZÁPIS
Pravidlo 14
Zápis ochrannej známky do medzinárodného registra
(1)
Zápis ochrannej známky do medzinárodného registra
Ak medzinárodný úrad zistí, že medzinárodná prihláška spĺňa predpísané náležitosti, zapíše ochrannú známku do medzinárodného registra, oznámi zápis úradu pôvodu, ako aj úradom vyznačených zmluvných strán. Medzinárodný úrad zároveň zašle majiteľovi osvedčenie o zápise. Ak to úrad pôvodu požaduje a ak o tejto skutočnosti informoval medzinárodný úrad, osvedčenie zasiela majiteľovi prostredníctvom úradu pôvodu.
(2)
Obsah zápisu
Medzinárodný zápis obsahuje
(i)
všetky údaje uvedené v medzinárodnej prihláške okrem požiadavky na uznanie práva prednosti podľa pravidla 9(4)(a)(iv) v prípade, ak dátum skoršej prihlášky je viac ako šesť mesiacov pred dátumom medzinárodného zápisu,
(ii)
dátum medzinárodného zápisu,
(iii)
číslo medzinárodného zápisu,
(iv)
ak známku možno zatriediť podľa Medzinárodného triedenia obrazových prvkov a medzinárodná prihláška neobsahuje vyhlásenie so želaním prihlasovateľa, aby sa známka považovala za známku v štandardnom type písma, príslušné údaje tohto medzinárodného triedenia určené medzinárodným úradom,
(v)
pri každej z vyznačených zmluvných strán údaj, či ide o zmluvnú stranu vyznačenú podľa dohody alebo o zmluvnú stranu vyznačenú podľa protokolu,
(vi)
údaje pripojené k medzinárodnej prihláške, v súlade s pravidlom 9 (5)(g)(i), týkajúce sa členského štátu alebo členských štátov, v ktorých alebo pre ktoré je staršia ochranná známka, z ktorej je nárokovaná seniorita, zapísaná, dátum, od ktorého je zápis tejto staršej ochrannej známky účinný, a číslo príslušného zápisu.
Pravidlo 15
Dátum medzinárodného zápisu
(1)
Nedostatky, ktoré majú vplyv na dátum medzinárodného zápisu
(a)
V prípade, ak medzinárodná prihláška doručená medzinárodnému úradu neobsahuje tieto údaje:
(i)
údaje umožňujúce identifikovať prihlasovateľa, jeho kontaktné údaje alebo kontaktné údaje jeho zástupcu,
(ii)
vyznačené zmluvné strany,
(iii)
vyobrazenie ochrannej známky,
(iv)
označenie výrobkov a služieb, pre ktoré sa zápis požaduje,
medzinárodný zápis sa označí dátumom, keď bol posledný z chýbajúcich prvkov doručený medzinárodnému úradu; pritom platí, že ak bude posledný chýbajúci prvok zaslaný medzinárodnému úradu v dvojmesačnej lehote podľa článku 3(4) dohody a článku 3(4) protokolu, medzinárodný zápis sa označí dátumom, keď bola neúplná medzinárodná prihláška prijatá, alebo v súlade s pravidlom 11(1) sa bude považovať za prijatú úradom pôvodu.
(2)
Dátum medzinárodného zápisu v ostatných prípadoch
Vo všetkých ostatných prípadoch je dátum medzinárodného zápisu určený podľa článku 3(4) dohody a článku 3(4) protokolu.
4. KAPITOLA
SKUTOČNOSTI TÝKAJÚCE SA ZMLUVNÝCH STRÁN OVPLYVŇUJÚCE MEDZINÁRODNÉ ZÁPISY
Pravidlo 16
Možnosť oznámenia predbežného odmietnutia v prípade námietok podľa článku 5(2)(c) Protokolu
(1)
Informácie o prípadných námietkach a lehote na oznámenie predbežného odmietnutia v prípade námietok
(a)
S výhradou článku 9sexies(1)(b) Protokolu, ak zmluvná strana urobila vyhlásenie podľa článku 5(2)(b) a (c) prvej vety Protokolu, úrad zmluvnej strany bude informovať medzinárodný úrad o čísle a mene majiteľa medzinárodného zápisu, ak je pri danom medzinárodnom zápise vyznačujúcom túto zmluvnú stranu zrejmé, že lehota na podanie námietky uplynie príliš neskoro na to, aby predbežné odmietnutie založené na námietkach bolo oznámené medzinárodnému úradu v 18-mesačnej lehote uvedenej v článku 5(2)(b).
(b)
Ak v čase oznámenia podľa písmena (a) sú známe dátumy začiatku a konca lehoty na podanie námietok, tieto dátumy treba uviesť v oznámení. Ak tieto dátumy nie sú v danom čase známe, oznámia sa medzinárodnému úradu hneď, ako budú známe.
(c)
Ak sa postupuje podľa písmena (a) a úrad uvedený v tomto odseku informoval medzinárodný úrad pred uplynutím 18-mesačnej lehoty uvedenej v tom istom odseku, že lehota na podanie námietok uplynie do 30 dní pred uplynutím 18-mesačnej lehoty, ako aj o možnosti podávania námietok počas týchto 30 dní, predbežné odmietnutie založené na námietkach podaných počas týchto 30 dní možno oznámiť medzinárodnému úradu v lehote jedného mesiaca od dátumu podania námietok.
(2)
Zápis a oznámenie informácií
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra informácie, ktoré dostal podľa odseku (1), a oznámi ich majiteľovi.
Pravidlo 17
Predbežné odmietnutie
(1)
Oznámenie o predbežnom odmietnutí
(a)
Oznámenie o predbežnom odmietnutí môže obsahovať vyhlásenie s uvedením dôvodov, pre ktoré sa oznamujúci úrad domnieva, že ochrana nemôže byť v danej zmluvnej strane poskytnutá (predbežné odmietnutie z úradnej moci), alebo vyhlásenie, že ochrana nemôže byť v danej zmluvnej strane poskytnutá, pretože boli podané námietky, alebo obe tieto vyhlásenia.
(b)
Oznámenie o predbežnom odmietnutí sa musí vzťahovať len na jediný medzinárodný zápis, musí byť označené dátumom a podpísané úradom, ktorý oznámenie vydal.
(2)
Obsah oznámenia
Oznámenie o predbežnom odmietnutí musí obsahovať alebo uvádzať
(i)
úrad, ktorý oznámenie vydal,
(ii)
číslo medzinárodného zápisu, pokiaľ možno spoločne s inými údajmi, ktoré umožňujú potvrdenie totožnosti medzinárodného zápisu, ako napríklad slovné prvky známky alebo číslo základnej prihlášky, alebo číslo základného zápisu,
(iii)
[zrušené],
(iv)
všetky dôvody, na ktorých je predbežné odmietnutie založené, spolu s odkazom na príslušné ustanovenia zákona,
(v)
ak sa dôvody, na ktorých je založené predbežné odmietnutie, vzťahujú k známke, ktorá je predmetom prihlášky alebo zápisu, a tá sa dostala do kolízie so známkou, ktorá je predmetom medzinárodnej prihlášky, dátum podania a číslo prihlášky, dátum prednosti (ak existuje), dátum a číslo zápisu (ak sú k dispozícii), meno a adresu majiteľa a kópiu pôvodnej ochrannej známky spolu so zoznamom príslušných výrobkov a služieb uvedených v prihláške alebo v zápise pôvodnej ochrannej známky s tým, že tento zoznam môže byť v jazyku, v ktorom bola vyhotovená prihláška alebo zápis,
(vi)
buď údaj, že dôvody, na ktorých je predbežné odmietnutie založené, sa týkajú všetkých výrobkov a služieb, alebo vymenovanie výrobkov a služieb, ktorých sa predbežné odmietnutie týka, alebo naopak netýka,
(vii)
primeranú lehotu na podanie opravného prostriedku alebo odvolania proti predbežnému odmietnutiu z úradnej moci alebo odmietnutiu založenému na námietkach, prípadne na podanie vyjadrenia k námietkam, pokiaľ možno s uvedením dátumu posledného dňa lehoty, a príslušný orgán, ktorému sa takýto opravný prostriedok alebo odvolanie, prípadne vyjadrenie podáva, prípadne s údajom, že opravný prostriedok, odvolanie, prípadne vyjadrenie k námietkam musí byť podané prostredníctvom zástupcu, ktorý má adresu na území zmluvnej strany, ktorej úrad oznámenie o odmietnutí vydal.
(3)
Ďalšie náležitosti oznámenia predbežného odmietnutia založeného na námietkach
Ak je predbežné odmietnutie ochrany založené na námietkach alebo na námietkach a iných dôvodoch, oznámenie o odmietnutí musí okrem náležitostí podľa odseku (2) uvádzať, že ide o námietky, ako aj meno a adresu osoby, ktorá podala námietky; bez ohľadu na odsek (2)(v) musí však úrad, ktorý odmietnutie oznamuje, v prípade, ak sa námietky zakladajú na prihlásenej alebo zapísanej ochrannej známke, oznámiť zoznam výrobkov a služieb, ktorých sa námietky týkajú, a okrem toho môže oznámiť aj úplný zoznam výrobkov a služieb tejto staršej prihlášky alebo staršieho zápisu s tým, že tieto zoznamy môžu byť v jazyku, v ktorom bola vyhotovená staršia prihláška alebo starší zápis.
(4)
Zápis; zasielanie kópií oznámení
Medzinárodný úrad zapíše predbežné odmietnutie do medzinárodného registra spolu s údajmi uvedenými v oznámení s vyznačením dátumu, ku ktorému bolo oznámenie o odmietnutí zaslané medzinárodnému úradu, alebo dátumu, ktorý sa podľa pravidla 18(1)(d) považuje za dátum, keď bolo odmietnutie medzinárodnému úradu odoslané, a zašle kópiu úradu pôvodu, ak tento úrad informoval medzinárodný úrad o svojej požiadavke takéto kópie prijímať, a zároveň aj majiteľovi.
(5)
Vyhlásenia týkajúce sa možnosti preskúmania
(d)
Úrad zmluvnej strany môže vo vyhlásení oznámiť generálnemu riaditeľovi, že v súlade s právnymi predpismi uvedenej zmluvnej strany
(i)
každé predbežné odmietnutie oznámené medzinárodnému úradu podlieha preskúmaniu uvedeným úradom, či už je alebo nie je takéto preskúmanie majiteľom žiadané, a
(ii)
rozhodnutie prijaté na základe uvedeného preskúmania môže byť predmetom nového preskúmania alebo opravného prostriedku pred úradom.
Ak sa toto vyhlásenie uplatní a úrad nemá možnosť oznámiť uvedené rozhodnutie priamo majiteľovi medzinárodného zápisu, musí úrad zaslať medzinárodnému úradu, aj napriek tomu, že všetky konania pred uvedeným úradom o ochrane ochrannej známky neboli ešte ukončené, vyhlásenie podľa pravidla 18ter(2) alebo (3) bezprostredne po tomto rozhodnutí. Každé nové rozhodnutie, ktoré má vplyv na ochranu ochrannej známky, musí byť zaslané medzinárodnému úradu v súlade s pravidlom 18ter(4).
(e)
Úrad zmluvnej strany môže vo vyhlásení oznámiť generálnemu riaditeľovi, že v súlade s právnymi predpismi uvedenej zmluvnej strany predbežné odmietnutie z úradnej moci oznámené medzinárodnému úradu nepodlieha preskúmaniu pred týmto úradom. Ak sa toto vyhlásenie uplatní, každé oznámenie o predbežnom odmietnutí z úradnej moci zo strany tohto úradu sa považuje za vyhlásenie v súlade s pravidlom 18ter(2)(ii) alebo (3).
(6)
Vyhlásenie o poskytnutí ochrany
(a)
Úrad, ktorý nepodal oznámenie o predbežnom odmietnutí, môže v lehote podľa článku 5(2) dohody alebo článku 5(2)(a) alebo (b) protokolu zaslať medzinárodnému úradu jedno z týchto vyhlásení:
(i)
vyhlásenie, že všetky úkony pred úradom sa skončili a že úrad rozhodol o poskytnutí ochrany ochrannej známke, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu,
(ii)
vyhlásenie, že prieskum z úradnej moci sa skončil a úrad nezistil žiaden dôvod na odmietnutie, ale že ochrana ochrannej známky môže ešte byť predmetom námietok alebo pripomienok tretích osôb; úrad uvedie dátum, do ktorého môžu byť námietky podané,
(iii)
ak bolo vyhlásenie podľa pododseku ii) zaslané, nové vyhlásenie uvádzajúce, že lehota na podanie námietok uplynula bez toho, že by boli námietky alebo pripomienky podané a že úrad preto rozhodol o poskytnutí ochrany ochrannej známke, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu.
(b)
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra každé vyhlásenie, ktoré prijal podľa písmena (a) a kópiu zašle majiteľovi.
Pravidlo 18
Chybné oznámenia o predbežnom odmietnutí
(1)
Zmluvná strana vyznačená podľa dohody
(a)
Oznámenie o predbežnom odmietnutí podané úradom zmluvnej strany vyznačenej podľa dohody sa nebude medzinárodným úradom považovať za oznámenie o predbežnom odmietnutí,
(i)
ak neobsahuje žiadne číslo medzinárodného zápisu, iba ak by iné údaje obsiahnuté v oznámení umožnili identifikovať medzinárodný zápis, ktorého sa predbežné odmietnutie týka,
(ii)
ak neobsahuje žiaden dôvod odmietnutia alebo
(iii)
ak bolo zaslané medzinárodnému úradu oneskorene, čo znamená, že bolo zaslané po uplynutí lehoty jedného roka od dátumu vykonania medzinárodného zápisu alebo od dátumu následného vyznačenia k medzinárodnému zápisu s tým, že uvedený dátum je rovnaký ako dátum odoslania oznámenia o medzinárodnom zápise alebo o následnom vyznačení.
(b)
Ak sa postupuje podľa odseku (1)(a), medzinárodný úrad aj tak zašle jednu kópiu oznámenia o odmietnutí majiteľovi a zároveň informuje majiteľa a úrad, ktorý oznámenie o predbežnom odmietnutí odoslal, že toto oznámenie nie je za takéto medzinárodným úradom považované a uvedie dôvody.
(c)
Ak oznámenie
(i)
nie je podpísané v mene úradu, ktorý ho odoslal, alebo nespĺňa náležitosti uvedené v pravidle 2 alebo náležitosti podľa pravidla 6(2),
(ii)
neobsahuje, ak je to potrebné, podrobné údaje o známke, s ktorou je známka, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu, v kolízii [pravidlo 17(2)(v) a (3)],
(iii)
nespĺňa náležitosti podľa pravidla 17(2)(vi),
(iv)
nespĺňa náležitosti podľa pravidla 17(2)(vii) alebo
(v) zrušené,
(vi)
neobsahuje, ak je to potrebné, meno a adresu namietateľa a označenie výrobkov a služieb, na ktorých sa námietka zakladá [pravidlo 17(3)],
medzinárodný úrad aj tak zapíše predbežné odmietnutie s výnimkou použitia písmena (d) do medzinárodného registra. Medzinárodný úrad vyzve úrad, ktorý zaslal oznámenie o predbežnom odmietnutí na zaslanie opraveného oznámenie do dvoch mesiacov odo dňa vyzvania, a zašle majiteľovi kópie opraveného oznámenia o predbežnom odmietnutí a výzvy zaslanej úradu.
(d)
Ak oznámenie nespĺňa náležitosti uvedené v pravidle 17(2)(vii), predbežné odmietnutie sa do medzinárodného registra nezapíše. Ak je však opravené oznámenie odoslané v lehote uvedenej v písmene (c), bude sa naň na účely článku 5 dohody prihliadať, ako keby bolo medzinárodnému úradu odoslané ku dňu, ku ktorému bolo chybné oznámenie odoslané. Ak sa oznámenie neopraví v tejto lehote, nebude sa považovať za oznámenie o predbežnom odmietnutí. V tomto poslednom prípade informuje medzinárodný úrad majiteľa a zároveň aj úrad, ktorý oznámenie odoslal, že na oznámenie o predbežnom odmietnutí ako na také medzinárodný úrad neprihliada a uvedie dôvody.
(e)
Každé opravené oznámenie musí uvádzať, ak to pripúšťajú príslušné právne predpisy, novú lehotu primeranú okolnostiam na podanie žiadosti o preskúmanie alebo opravný prostriedok proti predbežnému odmietnutiu z úradnej moci alebo na predbežné odmietnutie založené na námietkach a prípadne na podanie vyjadrenia k námietkam, najvýhodnejšie aj s uvedením dátumu, ku ktorému lehota uplynie.
(f)
Medzinárodný úrad zašle kópiu opraveného oznámenia majiteľovi.
(2)
Zmluvná strana vyznačená podľa protokolu
(a)
Odsek (1) sa rovnako použije v prípade oznámenia o predbežnom odmietnutí, ktoré oznámil úrad zmluvnej strany vyznačenej podľa protokolu, s tým, že lehotou podľa odseku (1)(a)(iii) sa rozumie lehota podľa článku 5(2)(a) alebo s výhradou článku 9sexies(1)(b) protokolu podľa článku 5(2)(b) alebo (c)(ii) protokolu.
(b)
Odsek (1) sa použije pri vyznačení, či sa dodržala lehota, pred ktorej uplynutím úrad zmluvnej strany je povinný poskytnúť medzinárodnému úradu informácie podľa článku 5(2)(c)(i) protokolu. Ak sa takáto informácia poskytne po uplynutí tejto lehoty, platí, že sa neposkytla, a medzinárodný úrad o tom bude informovať úrad.
(c)
Ak je oznámenie o predbežnom odmietnutí založenom na námietkach vykonané podľa článku 5(2)(c)(ii) protokolu tak, že nemá náležitosti požadované v článku 5(2)(c)(i) protokolu, nepovažuje sa za oznámenie o predbežnom odmietnutí. V takomto prípade medzinárodný úrad aj tak zašle kópiu oznámenia majiteľovi, informuje majiteľa a zároveň aj úrad, ktorý oznámenie odoslal, že oznámenie predbežnom odmietnutí nie je za takéto medzinárodným úradom považované a uvedie dôvody.
Pravidlo 18bis
Dočasný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany
(1)
Trvajúca možnosť námietok alebo pripomienok tretích osôb po skončení prieskumu z úradnej moci
a)
Úrad, ktorý nepodal oznámenie o predbežnom odmietnutí, môže v lehote podľa článku 5(2) dohody alebo článku 5(2)(a) alebo (b) Protokolu zaslať medzinárodnému úradu vyhlásenie, že prieskum z úradnej moci sa skončil a úrad nezistil žiaden dôvod na odmietnutie, ale že ochrana ochrannej známky ešte môže byť predmetom námietok alebo pripomienok tretích osôb; úrad pritom uvedie dátum, do ktorého môžu byť námietky alebo pripomienky podané.
b)
Úrad, ktorý podal oznámenie o predbežnom odmietnutí, môže zaslať medzinárodnému úradu vyhlásenie, že prieskum z úradnej moci sa skončil, ale že ochrana ochrannej známky ešte môže byť predmetom námietok alebo pripomienok tretích osôb; úrad pritom uvedie dátum, do ktorého môžu byť námietky alebo pripomienky podané.
(2)
Zápis, informovanie majiteľa a zasielanie kópií
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra každé vyhlásenie, ktoré prijal podľa tohto pravidla, informuje o tom majiteľa, a keď bolo podané vyhlásenie vo forme určitého dokumentu alebo je možné ho takto reprodukovať, zašle majiteľovi kópiu tohto dokumentu.
Pravidlo 18ter
Konečný stav ochrannej známky na území vyznačenej zmluvnej strany
(1)
Vyhlásenie o poskytnutí ochrany, ak nebolo podané oznámenie o predbežnom odmietnutí
Ak pred uplynutím lehoty podľa článku 5(2) dohody alebo článku 5(2)(a), (b) alebo (c) Protokolu bolo konanie pred úradom ukončené a úrad nezistil dôvod na odmietnutie ochrany, bezprostredne a ešte pred uplynutím tejto lehoty úrad oznámi medzinárodnému úradu skutočnosť, že je poskytnutá ochrana ochrannej známke, ktorá je predmetom medzinárodného zápisu v danej zmluvnej strane.
(2)
Vyhlásenie o poskytnutí ochrany následne po predbežnom odmietnutí
S výnimkou prípadu, keď je zaslané vyhlásenie podľa odseku (3), úrad, ktorý podal oznámenie o predbežnom odmietnutí, zašle medzinárodnému úradu po skončení konania k dotknutej ochrannej známke
(i)
vyhlásenie o späťvzatí predbežného odmietnutia a o poskytnutí ochrany v danej zmluvnej strane pre všetky výrobky a služby, pre ktoré bola ochrana požadovaná, alebo
(ii)
vyhlásenie s uvedením výrobkov a služieb, pre ktoré je ochrana ochrannej známke poskytnutá v danej zmluvnej strane.
(3)
Potvrdenie úplného predbežného odmietnutia
Úrad, ktorý zaslal medzinárodnému úradu oznámenie o úplnom predbežnom odmietnutí, zašle bezprostredne po ukončení konania o ochrannej známke pred uvedeným úradom, a keď sa úrad rozhodol potvrdiť odmietnutie ochrany ochrannej známke pre dotknutú zmluvnú stranu pre všetky výrobky a služby, medzinárodnému úradu o tomto vyhlásenie.
(4)
Nové rozhodnutie
Ak po zaslaní vyhlásenia vykonanom v súlade s odsekom (2) alebo odsekom (3) má nové rozhodnutie vplyv na ochranu ochrannej známky, úrad, ak si je vedomý tohto rozhodnutia, zašle medzinárodnému úradu ďalšie vyhlásenie uvádzajúce výrobky a služby, pre ktoré je ochranná známka v danej zmluvnej strane chránená.
(5)
Zápis, informovanie majiteľa a zasielanie kópií
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra každé vyhlásenie, ktoré prijal podľa tohto pravidla, informuje o tom majiteľa, a keď bolo podané vyhlásenie vo forme určitého dokumentu alebo je možné ho takto reprodukovať, zašle majiteľovi kópiu tohto dokumentu.
Pravidlo 19
Neplatnosti vo vyznačených zmluvných stranách
(1)
Obsah oznámenia o neplatnosti
Ak je medzinárodný zápis vyhlásený za neplatný na území vyznačenej zmluvnej strany podľa článku 5(6) dohody alebo článku 5(6) protokolu a ak vo veci neplatnosti zápisu už nemožno podať opravný prostriedok, úrad zmluvnej strany, ktorej príslušný orgán rozhodol o neplatnosti zápisu, je povinný o tejto skutočnosti informovať medzinárodný úrad. Oznámenie musí obsahovať
(i)
orgán, ktorý rozhodol o neplatnosti zápisu,
(ii)
skutočnosť, že proti rozhodnutiu o neplatnosti zápisu sa už nemožno odvolať,
(iii)
číslo medzinárodného zápisu,
(iv)
meno majiteľa,
(v)
ak sa rozhodnutie o neplatnosti zápisu netýka všetkých výrobkov a služieb, tie výrobky a služby, ktorých sa rozhodnutie týka, alebo tie, na ktoré sa vyhlásenie nevzťahuje, a
(vi)
dátum, keď sa rozhodlo o neplatnosti zápisu, a ak možno aj dátum, keď vyhlásenie nadobudlo účinnosť.
(2)
Záznam o neplatnosti a informovanie dotknutého úradu a majiteľa
(a)
Medzinárodný úrad zaznamená neplatnosť do medzinárodného registra spolu s údajmi obsiahnutými v oznámení o neplatnosti a oboznámi o tom majiteľa. Medzinárodný úrad informuje tiež úrad, ktorý zaslal oznámenie o neplatnosti, o dátume, ku ktorému bola neplatnosť zaznamenaná v medzinárodnom registri, ak dotknutý úrad žiadal o dodávanie takýchto informácií.
(b)
Medzinárodný úrad zaznamená neplatnosť ku dňu doručenia oznamu o neplatnosti pod podmienkou, že oznámenie spĺňa stanovené náležitosti.
Pravidlo 20
Obmedzenie práva majiteľa disponovať medzinárodným zápisom
(1)
Oznam informácie
(a)
Majiteľ medzinárodného zápisu alebo úrad zmluvnej strany majiteľa môže informovať medzinárodný úrad o tom, že právo majiteľa disponovať s medzinárodným zápisom bolo obmedzené a ak je to vhodné, uviesť zmluvné strany, ktoré sú týmto dotknuté.
(b)
Úrad vyznačenej zmluvnej strany môže informovať medzinárodný úrad o tom, že právo majiteľa disponovať s medzinárodným zápisom bolo obmedzené na území tejto zmluvnej strany.
(c)
Informácie podľa s písmena (a) alebo (b) musia obsahovať súhrn hlavných údajov, ktoré sa obmedzenia týkajú.
(2)
Čiastočné alebo úplné späťvzatie obmedzenia
Ak bol medzinárodný úrad informovaný o obmedzení dispozičných práv majiteľa v súlade s odsekom (1), strana, ktorá zaslala oznámenie, je povinná informovať medzinárodný úrad o každom čiastočnom alebo úplnom späťvzatí tohto obmedzenia.
(3)
Záznam
(a)
Medzinárodný úrad zaznamená do medzinárodného registra údaje oznámené podľa odsekov (1) a (2) a vhodným spôsobom o tom informuje majiteľa, úrad zmluvnej strany majiteľa a úrady vyznačených dotknutých zmluvných strán.
(b)
Údaje zaslané podľa odsekov (1) a (2) zaznamená medzinárodný úrad ku dňu ich doručenia pod podmienkou, že oznámenie o neplatnosti spĺňa stanovené náležitosti.
Pravidlo 20bis
Licencie
(1)
Žiadosť o zápis licencie
(a)
Žiadosť o zápis licencie podáva medzinárodnému úradu na príslušnom úradnom formulári majiteľ alebo ak úrad takéto podanie pripúšťa, tak aj úrad zmluvnej strany majiteľa alebo úrad zmluvnej strany, pre ktorú je licencia udelená.
(b)
Žiadosť obsahuje
(i)
číslo medzinárodného zápisu, ktorého sa licencia týka,
(ii)
meno majiteľa,
(iii)
meno a adresu nadobúdateľa licencie uvedené v súlade s administratívnymi pokynmi,
(iv)
vyznačené zmluvné strany, pre ktoré je licencia poskytnutá,
(v)
skutočnosť, že licencia je poskytnutá pre všetky výrobky a služby uvedené v medzinárodnom zápise alebo výrobky a služby, pre ktoré je licencia poskytnutá, zaradené podľa príslušných tried medzinárodného triedenia výrobkov a služieb,
(c)
Žiadosť môže tiež obsahovať,
(i)
ak je nadobúdateľom licencie fyzická osoba, názov štátu, ktorého je nadobúdateľ licencie občanom,
(ii)
ak je nadobúdateľom licencie právnická osoba, jej právnu formu, štát a prípadne územnú jednotku štátu, podľa právnych predpisov ktorého je uvedená právnická osoba zriadená,
(iii)
skutočnosť, že licencia sa týka len časti územia špecifikovanej zmluvnej strany,
(iv)
ak má nadobúdateľ licencie zástupcu, meno a adresu zástupcu uvedené v súlade s administratívnymi pokynmi,
(v)
skutočnosť, že je licencia sólo-licenciou alebo licenciou výlučnou,
(vi)
prípadne dobu trvania licencie.
(d)
Žiadosť musí byť podpísaná majiteľom alebo úradom, ktorého prostredníctvom sa podáva.
(2)
Chybná žiadosť
(a)
Ak žiadosť o zápis licencie nespĺňa náležitosti podľa odseku (1)(a), (b) a (d), medzinárodný úrad oznámi túto skutočnosť majiteľovi, a ak bola žiadosť podaná úradom, aj tomuto úradu.
(b)
Ak žiadosť, ktorá nespĺňa náležitosti, nie je opravená do troch mesiacov odo dňa oznámenia chyby medzinárodným úradom, považuje sa za vzatú späť a medzinárodný úrad o tom informuje majiteľa a ak žiadosť podal úrad, zároveň aj tento úrad, a vráti zaplatené poplatky po odpočítaní sumy, ktorá sa rovná polovici príslušných poplatkov uvedených v položke 7 sadzobníka poplatkov, strane, ktorá tieto poplatky zaplatila.
(3)
Zápis a oznámenie
(a)
Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa odseku (1)(a), (b) a (d), medzinárodný úrad zapíše licenciu do medzinárodného registra spolu s informáciami uvedenými v žiadosti, oznámi túto skutočnosť úradom vyznačených zmluvných strán, pre ktoré je licencia poskytnutá, a zároveň informuje majiteľa a, ak bola žiadosť podaná úradom, aj tento úrad.
(b)
Medzinárodný úrad zapíše licenciu ku dňu doručenia žiadosti pod podmienkou, že žiadosť spĺňa stanovené náležitosti.
(4)
Zmena alebo výmaz zápisu licencie
Odseky (1) až (3) sa použijú po vykonaní potrebných zmien v žiadosti o zmenu alebo výmaz zápisu licencie.
(5)
Vyhlásenie o neúčinnosti zápisu licencie
(a)
Úrad vyznačenej zmluvnej strany, ktorému je medzinárodným úradom oznámený zápis licencie pre túto zmluvnú stranu, môže vyhlásiť, že zápis je na území tejto zmluvnej strany neúčinný.
(b)
Vyhlásenie podľa písmena (a) musí obsahovať
(i)
dôvody, pre ktoré je zápis licencie neúčinný,
(ii)
ak sa vyhlásenie netýka všetkých výrobkov a služieb, na ktoré sa licencia vzťahuje, tie výrobky a služby, ktorých sa vyhlásenie týka, alebo tie, ktorých sa vyhlásenie netýka,
(iii)
príslušné zákonné ustanovenia a
(iv)
či toto vyhlásenie môže byť predmetom preskúmania alebo opravného prostriedku.
(c)
Vyhlásenie podľa písmena (a) sa musí zaslať medzinárodnému úradu pred uplynutím 18-tich mesiacov odo dňa, keď bolo oznámenie uvedené v odseku (3) zaslané úradu.
(d)
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra vyhlásenie vykonané v súlade s písmenom (c) a oznámi to majiteľovi alebo úradu, ktorý žiadosť o zápis licencie podal. Medzinárodný úrad zaznamená vyhlásenie ku dňu doručenia oznámenia pod podmienkou, že oznámenie spĺňa stanovené náležitosti.
(e)
Konečné rozhodnutie týkajúce sa vyhlásenia vykonaného v súlade s písmenom (c) sa musí oznámiť medzinárodnému úradu, ktorý ho zapíše do medzinárodného registra a zároveň to oznámi majiteľovi alebo úradu, ktorý žiadosť o zápis licencie podal.
(6)
Vyhlásenie o tom, že zápis licencií do medzinárodného registra nie je v zmluvnej strane účinný
(a)
Úrad zmluvnej strany, ktorej právne predpisy neupravujú zápis licencií ochranných známok, môže oznámiť generálnemu riaditeľovi, že zápis licencií do medzinárodného registra je pre túto zmluvnú stranu neúčinný.
(b)
Úrad zmluvnej strany, ktorej právne predpisy upravujú zápis licencií ochranných známok, môže pred dátumom dňa vstupu tohto pravidla do platnosti alebo v deň, od ktorého začne byť uvedená zmluvná strana viazaná dohodou alebo protokolom, oznámiť generálnemu riaditeľovi, že zápis licencií do medzinárodného registra je pre túto zmluvnú stranu neúčinný. Takéto oznámenie môže byť kedykoľvek vzaté späť.
Pravidlo 21
Nahradenie národného alebo regionálneho zápisu medzinárodným zápisom
(1)
Oznámenie
Ak v súlade s článkom 4bis(2) dohody alebo článkom 4bis(2) protokolu úrad vyznačenej zmluvnej strany zaznamená do svojho registra na základe žiadosti majiteľa adresovanej tomuto úradu skutočnosť, že národný alebo regionálny zápis sa nahradil medzinárodným zápisom, tento úrad oznámi túto skutočnosť medzinárodnému úradu. Toto oznámenie musí obsahovať
(i)
číslo príslušného medzinárodného zápisu,
(ii)
ak sa nahradenie týka iba niektorých výrobkov a služieb zapísaných do medzinárodného registra, zoznam týchto výrobkov a služieb,
(iii)
dátum podania prihlášky a jej číslo, dátum a číslo zápisu, prípadne aj dátum práva prednosti národného alebo regionálneho zápisu nahradeného medzinárodným zápisom.
Oznámenie môže obsahovať informácie o iných právach nadobudnutých v dôsledku tohto národného alebo regionálneho zápisu spôsobom dohodnutým medzi medzinárodným úradom a dotknutým úradom.
(2)
Zápis
(a)
Medzinárodný úrad zapíše údaje oznámené podľa odseku (1) do medzinárodného registra a informuje o tejto skutočnosti majiteľa.
(b)
Údaje oznámené podľa odseku (1) zapíše Medzinárodný úrad ku dňu doručenia oznámenia pod podmienkou, že oznámenie spĺňa stanovené náležitosti.
Pravidlo 21bis
Ostatné skutočnosti týkajúce sa nárokovania seniority
(1)
Definitívne odmietnutie nároku seniority
Keď bol do medzinárodného registra zapísaný nárok na senioritu vo vzťahu k vyznačenej zmluvnej organizácii, úrad tejto organizácie oznámi medzinárodnému úradu každé definitívne rozhodnutie o úplnom alebo čiastočnom odmietnutí tohto nároku.
(2)
Nárokovaná seniorita následne po medzinárodnom zápise
Keď si majiteľ medzinárodného zápisu, ktorý vyznačil zmluvnú organizáciu, priamo na úrade tejto zmluvnej organizácie a v súlade s jej legislatívou nárokoval senioritu z jednej alebo niekoľkých starších ochranných známok v jednom štáte alebo pre jeden štát tejto organizácie a keď požiadavka seniority bola príslušným úradom uznaná, oznámi tento úrad túto skutočnosť medzinárodnému úradu. Oznámenie bude obsahovať:
(i)
číslo príslušného medzinárodného zápisu a
(ii)
členský štát alebo členské štáty, v ktorých alebo pre ktoré je staršia ochranná známka zapísaná, ako aj dátum, od ktorého je zápis tejto staršej ochrannej známky účinný, a číslo príslušného zápisu.
(3)
Ostatné rozhodnutia týkajúce sa nárokovania seniority
Úrad zmluvnej organizácie oznámi medzinárodnému úradu každé definitívne rozhodnutie týkajúce sa nárokovanej seniority zapísanej v medzinárodnom registri vrátane jej späťvzatia alebo výmazu.
(4)
Zápis do medzinárodného registra
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra všetky oznámenia podľa odsekov 1 až 3.
Pravidlo 22
Zánik účinkov základnej prihlášky, zápisu z nej vzniknutého alebo základného zápisu
(1)
Oznámenie o zániku účinkov základnej prihlášky, zápisu z nej vzniknutého alebo základného zápisu
(a)
Pri uplatňovaní článkov (3) a (4) dohody alebo článkov 6(3) a (4) protokolu, alebo oboch úrad pôvodu oznámi túto skutočnosť medzinárodnému úradu a zároveň uvedie
(i)
číslo medzinárodného zápisu,
(ii)
meno majiteľa,
(iii)
skutočnosti a rozhodnutia, ktoré majú dopad na základný zápis, alebo ak sa tento medzinárodný zápis zakladá na základnej prihláške, ktorá ešte nie je zapísaná, skutočnosti a rozhodnutia, ktoré majú dopad na základnú prihlášku, alebo ak sa medzinárodný zápis zakladá na základnej prihláške, ktorá už je zapísaná, skutočnosti a rozhodnutia, ktoré majú dopad na zápis, ako aj dátum nadobudnutia účinnosti týchto skutočností a rozhodnutí, a
(iv)
ak tieto skutočnosti a rozhodnutia majú dopad na medzinárodný zápis iba vo vzťahu k niektorým tovarom a službám, tie výrobky a služby, na ktoré tieto údaje a rozhodnutia majú dopad, alebo tie výrobky a služby, na ktoré tieto údaje a rozhodnutia nemajú dopad.
(b)
Ak sa súdne konanie podľa článku 6(4) dohody alebo konanie podľa článku 6(3)(i),(ii) alebo (iii) protokolu začalo pred uplynutím päťročnej lehoty, ale neskončilo sa konečným rozhodnutím podľa článku 6(4) dohody alebo konečným rozhodnutím podľa druhej vety článku 6(3) protokolu, alebo späťvzatím či vzdaním sa práva podľa tretej vety článku 6(3) protokolu pred uplynutím tejto lehoty, oznámi úrad túto skutočnosť medzinárodnému úradu bezprostredne po jej zistení po uplynutí uvedenej lehoty.
(c)
Po tom, ako sa súdne konanie alebo konanie uvedené v odseku (1)(b) skončí konečným rozhodnutím podľa článku 6(4) dohody alebo podľa druhej vety článku 6(3) protokolu, alebo späťvzatím, či vzdaním sa práva podľa tretej vety článku 6(3) protokolu, úrad oznámi tieto skutočnosti bezodkladne po ich zistení medzinárodnému úradu, pričom uvedie údaje podľa odsekov (a)(i) až (iv).
(2)
Zápis a zaslanie oznámenia; výmaz medzinárodného zápisu
(a)
Medzinárodný úrad zapíše oznámenie podľa odseku (1) do medzinárodného registra a zašle kópiu oznámenia úradom vyznačených zmluvných strán a majiteľovi.
(b)
Ak sa v oznámení podľa odseku (1)(a) alebo (c) požaduje výmaz medzinárodného zápisu a ak zodpovedá požiadavkám tohto odseku, medzinárodný úrad vymaže medzinárodný zápis z medzinárodného registra v primeranom rozsahu.
(c)
V prípade výmazu medzinárodného zápisu z medzinárodného registra v súlade s písmenom (b) medzinárodný úrad oznámi úradom vyznačených zmluvných strán a majiteľovi tieto skutočnosti:
(i)
dátum výmazu medzinárodného zápisu z medzinárodného registra,
(ii)
v prípade, že sa výmaz týka všetkých výrobkov a služieb, skutočnosť, že ide o všetky výrobky a služby,
(iii)
v prípade, že sa výmaz týka iba niektorých výrobkov a služieb, výrobky a služby podľa odseku (1)(a)(iv).
Pravidlo 23
Rozdelenie alebo zlúčenie základných prihlášok, zápisov z nich vzniknutých alebo základných zápisov
(1)
Oznámenie o rozdelení základnej prihlášky alebo o zlúčení základných prihlášok
Ak sa počas päťročnej lehoty uvedenej v článku 6(3) protokolu základná prihláška rozdelí na viac prihlášok alebo ak sa viac prihlášok zlúči do jednej prihlášky, úrad pôvodu oznámi túto skutočnosť medzinárodnému úradu a uvedie
(i)
číslo medzinárodného zápisu alebo ak sa medzinárodný zápis ešte neuskutočnil, číslo základnej prihlášky,
(ii)
meno majiteľa alebo prihlasovateľa,
(iii)
číslo každej prihlášky vzniknutej rozdelením alebo číslo prihlášky vytvorenej zlúčením.
(2)
Zápis a oznámenie medzinárodným úradom
Medzinárodný úrad zapíše údaje obsiahnuté v oznámení podľa odseku (1) do medzinárodného registra a oznámi túto skutočnosť úradom vyznačených zmluvných strán a zároveň aj majiteľovi.
(3)
Rozdelenie alebo zlúčenie zápisov vzniknutých zo základných prihlášok alebo základných zápisov
Odseky (1) a (2) sa uplatňujú po vykonaní potrebných zmien pri rozdelení zápisu vzniknutého zo základnej prihlášky alebo pri zlúčení zápisov vzniknutých zo základných prihlášok v priebehu piatich rokov podľa článku 6(3) protokolu a pri rozdelení základného zápisu alebo pri zlúčení základných zápisov v priebehu piatich rokov podľa článku 6(3) dohody a článku 6(3) protokolu.
5. KAPITOLA
NÁSLEDNÉ VYZNAČENIA; ZMENY
Pravidlo 24
Následné vyznačenie po medzinárodnom zápise
(1)
Spôsobilosť
(a)
Zmluvná strana môže byť vyznačená následne po medzinárodnom zápise (ďalej len „následné vyznačenie“), ak majiteľ v okamihu vyznačenia spĺňa náležitosti podľa článkov 1(2) a 2 dohody alebo článku 2 protokolu, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu.
(b)
Ak je zmluvná strana majiteľa viazaná dohodou, môže majiteľ vyznačiť v súlade s dohodou zmluvnú stranu, ktorá je dohodou viazaná, s podmienkou, že uvedené zmluvné strany nie sú viazané tiež protokolom.
(c)
Ak je zmluvná strana majiteľa viazaná protokolom, môže majiteľ vyznačiť v súlade s protokolom zmluvnú stranu, ktorá je viazaná protokolom, bez ohľadu na to, či sú, alebo nie sú obidve strany tiež viazané dohodou.
(2)
Podanie; formulár a podpis
(a)
Následné vyznačenie musí na medzinárodný úrad podať majiteľ alebo úrad zmluvnej strany majiteľa, ale
(i)
[zrušené]
(ii)
ak je niektorá zo zmluvných strán vyznačená podľa dohody, následné vyznačenie musí podať úrad zmluvnej strany majiteľa,
(iii)
ak sa postupuje podľa odseku (7), následné vyznačenie vyplývajúce z premeny musí podať úrad zmluvnej organizácie.
(b)
Následné vyznačenie treba podať na úradnom formulári v jednom vyhotovení. V prípade, že podanie uskutočňuje majiteľ, musí ho aj podpísať. V prípade, že podanie uskutočňuje úrad, podpíše ho úrad, a ak to úrad vyžaduje, aj majiteľ. V prípade, že podanie uskutočňuje úrad, ktorý nevyžaduje, no pripúšťa, aby majiteľ podanie podpísal, majiteľ toto podanie môže podpísať.
(3)
Obsah
(a)
V súlade s odsekom 7(b) následné vyznačenie musí obsahovať alebo uvádzať
(i)
číslo príslušného medzinárodného zápisu,
(ii)
meno a adresu majiteľa,
(iii)
zmluvnú stranu, ktorá je predmetom vyznačenia,
(iv)
ak sa následné vyznačenie týka všetkých výrobkov a služieb uvedených v príslušnom medzinárodnom zápise, skutočnosť, že ide o všetky výrobky a služby, alebo ak sa následné vyznačenie týka iba časti výrobkov a služieb uvedených v príslušnom medzinárodnom zápise, tieto výrobky a služby,
(v)
sumu poplatkov na zaplatenie a spôsob platby alebo pokyn na zaťaženie účtu vedeného v medzinárodnom úrade sumou rovnajúcou sa požadovanej výške poplatkov spolu s identifikačnými údajmi strany, ktorá uskutočnila platbu alebo dala pokyn na platbu, a
(vi)
v prípade, že následné vyznačenie podáva úrad, dátum, v ktorom úrad prijal žiadosť na podanie.
(b)
Ak sa následné vyznačenie týka zmluvnej strany, ktorá zaslala oznámenie podľa pravidla 7(2), následné vyznačenie musí okrem iného obsahovať aj vyhlásenie o úmysle používať ochrannú známku na území tejto zmluvnej strany; vyhlásenie musí byť podľa požiadavky tejto zmluvnej strany
(i)
podpísané majiteľom a musí byť vyhotovené na zvláštnom úradnom formulári priloženom k podaniu,
(ii)
súčasťou podania následného vyznačenia.
(c)
Následné vyznačenie môže tiež obsahovať
(i)
údaje a preklad, prípadne preklady podľa pravidla 9(4)(b),
(ii)
žiadosť, aby následné vyznačenie nadobudlo účinnosť po zápise zmeny alebo výmazu týkajúceho sa príslušného medzinárodného zápisu alebo po zápise obnovy medzinárodného zápisu,
(iii)
ak sa následné vyznačenie týka zmluvnej organizácie, údaje v zmysle pravidla 9(5)(g)(i), ktoré budú na osobitnom formulári pripojenom k následnému vyznačeniu, a údaje v zmysle pravidla 9(5)(g)(ii).
(d)
Ak je medzinárodný zápis založený na základnej prihláške, následné vyznačenie vykonané podľa dohody bude doložené vyhlásením podpísaným úradom pôvodu potvrdzujúcim, že táto prihláška vyústila do zápisu, a uvádzajúcim dátum a číslo tohto zápisu, ak toto vyhlásenie už nebolo prijaté medzinárodným úradom.
(4)
Poplatky
Následné vyznačenie bude podliehať platbe poplatkov uvedených v položke 5 sadzobníka poplatkov.
(5)
Nedostatky podania
(a)
Ak následné vyznačenie nespĺňa predpísané náležitosti s výnimkou ustanovenia odseku (10), medzinárodný úrad oznámi túto skutočnosť majiteľovi, a ak následné vyznačenie podal úrad, aj tomuto úradu.
(b)
Ak sa nedostatky neodstránia do troch mesiacov od dátumu ich oznámenia medzinárodným úradom, platí, že následné vyznačenie sa vzalo späť. Medzinárodný úrad túto skutočnosť oznámi majiteľovi, a ak následné vyznačenie podal úrad, aj tomuto úradu. Okrem toho je medzinárodný úrad povinný po odpočítaní sumy zodpovedajúcej polovici základného poplatku uvedeného v položke 5.1 sadzobníka poplatkov vrátiť poplatky strane, ktorá ich zaplatila.
(c)
Napriek ustanoveniam písmen (a) a (b), ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 1(b) alebo (c) vo vzťahu k jednej alebo viacerým vyznačeným zmluvným stranám, považuje sa následné vyznačenie za také, ktoré neobsahuje vyznačenie týchto zmluvných strán, a všetky doplnkové alebo individuálne poplatky už zaplatené v prospech týchto zmluvných strán sa vrátia. Ak nie sú splnené podmienky podľa odseku (1)(b) alebo (c) vo vzťahu k žiadnej z vyznačených zmluvných strán, postupuje sa podľa písmena (b).
(6)
Dátum následného vyznačenia
(a)
Následné vyznačenie podané medzinárodnému úradu priamo majiteľom bude s výhradou písmena (c)(i) označené dátumom, v ktorom bolo podanie doručené medzinárodnému úradu.
(b)
Následné vyznačenie podané medzinárodnému úradu úradom bude s výhradou písmen (c)(i), (d) a (e) označené dátumom, v ktorom bolo podanie doručené úradu. Platí to za predpokladu, že medzinárodný úrad prijal uvedené vyznačenie do dvoch mesiacov od tohto dátumu. V opačnom prípade bude následné vyznačenie s výhradou písmen (c)(i), (d) a (e) označené dátumom jeho doručenia medzinárodnému úradu.
(c)
Ak následné vyznačenie nespĺňa predpísané náležitosti a ak sa nedostatky odstránia do troch mesiacov od dátumu oznámenia podľa odseku (5)(a),
(i)
ak sa nedostatky týkajú niektorej z požiadaviek stanovených v odseku (3)(a)(i), (iii), (iv) a (b)(i), následné vyznačenie bude označené dátumom, v ktorom sa nedostatky odstránili. Neplatí to v prípade, že následné vyznačenie sa podalo medzinárodnému úradu úradom a nedostatky sa odstránili v rámci dvojmesačnej lehoty uvedenej v písmene (b); v tom prípade sa následné vyznačenie označí dátumom, v ktorom bolo doručené úradu,
(ii)
dátum podľa písmena (a) alebo (b) neovplyvňujú nedostatky nesúvisiace s požiadavkami uvedenými v odseku (3)(a)(i)(iii) a (iv) a (b)(i).
(d)
Napriek ustanoveniam písmen (a), (b) a (c), ak následné vyznačenie obsahuje požiadavku podľa odseku (3)(c)(ii), má neskorší dátum, ako je dátum vyplývajúci z ustanovení písmen (a), (b) alebo (c).
(e)
Ak je následné vyznačenie dôsledkom premeny v súlade s odsekom (7), toto následné vyznačenie bude označené dátumom zápisu vyznačenia zmluvnej organizácie do medzinárodného registra.
(7)
Následné vyznačenie vyplývajúce z premeny
(a)
Keď bola v medzinárodnom registri vyznačená zmluvná organizácia a keď bolo toto vyznačenie vzaté späť, odmietnuté alebo prestalo mať účinok podľa legislatívy tejto zmluvnej organizácie, majiteľ medzinárodného zápisu môže požiadať, aby vyznačenie uvedenej zmluvnej organizácie bolo premenené na vyznačenie ktoréhokoľvek členského štátu tejto organizácie, ktorý je členom dohody a/alebo protokolu.
(b)
Žiadosť o premenu podľa písmena (a) musí obsahovať prvky podľa odseku 3(a)(i) až (iii) a (v), ako aj
(i)
zmluvnú organizáciu, ktorej vyznačenie bude premenené, a
(ii)
skutočnosť, že následné vyznačenie členského štátu vyplývajúce z premeny sa týka všetkých výrobkov a služieb uvedených vo vyznačení zmluvnej organizácie, alebo ak následné vyznačenie tohto štátu sa týka len časti výrobkov a služieb, treba uviesť tieto výrobky a služby.
(8)
Zápis a oznámenie
Ak medzinárodný úrad zistí, že následné vyznačenie spĺňa predpísané náležitosti, zapíše ho do medzinárodného registra a oznámi túto skutočnosť úradu zmluvnej strany označenej v následnom vyznačení. Zároveň bude medzinárodný úrad informovať aj majiteľa a v prípade, že následné vyznačenie podal úrad, aj tento úrad.
(9)
Odmietnutie
Pre odmietnutie platia pravidlá 16 až 18ter mutatis mutandis.
(10)
Následné vyznačenie, ktoré sa nepovažuje za následné vyznačenie
Ak náležitosti podľa odseku (2)(a) nie sú splnené, následné vyznačenie sa bude považovať za neprijaté a medzinárodný úrad bude o tom informovať odosielateľa.
Pravidlo 25
Žiadosť o zápis zmeny; žiadosť o zápis výmazu
(1)
Podanie žiadosti
(a)
Žiadosť o zápis zmeny sa podáva medzinárodnému úradu na príslušnom úradnom formulári v jednom vyhotovení za predpokladu, že sa žiadosť týka
(i)
zmeny majiteľa medzinárodného zápisu vo vzťahu ku všetkým alebo k niektorým výrobkom a službám a ku všetkým alebo k niektorým vyznačeným zmluvným stranám,
(ii)
obmedzenia zoznamu výrobkov a služieb vo vzťahu k všetkým alebo k niektorým vyznačeným zmluvným stranám,
(iii)
vzdania sa vo vzťahu k niektorej z vyznačených zmluvných strán pre všetky výrobky a služby,
(iv)
zmeny v mene alebo adrese majiteľa,
(v)
výmazu medzinárodného zápisu pre všetky vyznačené zmluvné strany, pre všetky alebo niektoré výrobky a služby.
(b)
S výhradou písmena (c) žiadosť musí podať majiteľ alebo úrad zmluvnej strany majiteľa; ale žiadosť o zápis zmeny majiteľa môže podať úrad zmluvnej strany alebo jednej zo zmluvných strán uvedených v tejto žiadosti podľa odseku (2)(a)(iv).
(c)
Žiadosť o zápis vzdania sa alebo výmazu nemôže podať priamo majiteľ, ak sa vzdanie alebo výmaz týka zmluvnej strany, ktorá je k dátumu doručenia žiadosti medzinárodnému úradom vyznačená podľa dohody.
(d)
Ak žiadosť podáva majiteľ, musí ju aj podpísať. V prípade, že žiadosť podáva úrad, žiadosť podpíše úrad, a ak to úrad vyžaduje, aj majiteľ. V prípade, že žiadosť podáva úrad, ktorý nevyžaduje, no pripúšťa, aby ju majiteľ podpísal, majiteľ môže túto žiadosť podpísať.
(2)
Obsah žiadosti
(a)
Žiadosť o zápis zmeny alebo žiadosť o zápis výmazu musí okrem požadovanej zmeny alebo výmazu obsahovať alebo uvádzať
(i)
číslo príslušného medzinárodného zápisu,
(ii)
meno majiteľa okrem prípadu, keď sa zmena týka mena alebo adresy zástupcu,
(iii)
v prípade zmeny majiteľa medzinárodného zápisu, meno a adresu fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvedenej v súlade s administratívnymi pokynmi, ktorá je v žiadosti uvedená ako nový majiteľ medzinárodného zápisu (ďalej len „nový majiteľ“),
(iv)
v prípade zmeny majiteľa medzinárodného zápisu, zmluvnú stranu alebo zmluvné strany, pre ktoré spĺňa nový majiteľ náležitosti podľa článku 1(2) a 2 dohody alebo článku 2(1) protokolu tak, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu,
(v)
v prípade zmeny majiteľa medzinárodného zápisu, ak adresa nového majiteľa uvedená v súlade s bodom (iii) nie je na území zmluvnej strany alebo jednej zo zmluvných strán uvedených podľa bodu (iv) a ak nový majiteľ neuviedol, že je občanom zmluvného štátu alebo členského štátu zmluvnej organizácie, adresu podniku alebo bydlisko nového majiteľa na území zmluvnej strany alebo niektorej zo zmluvných strán, pre ktoré nový majiteľ spĺňa podmienky na to, aby mohol byť majiteľom medzinárodného zápisu,
(vi)
v prípade zmeny majiteľa medzinárodného zápisu, ktorá sa netýka všetkých výrobkov a služieb a ani všetkých vyznačených zmluvných strán, výrobky a služby a vyznačené zmluvné strany, ktorých sa zmena majiteľa týka, a
(vii)
výšku platených poplatkov a spôsob platby alebo pokyn na prevod z účtu vedeného pri medzinárodnom úrade, ako aj údaje o osobe, ktorá uskutočňuje platbu alebo dáva pokyn na platbu.
(b)
Žiadosť o zápis zmeny majiteľa medzinárodného zápisu môže obsahovať aj tieto skutočnosti:
(i)
v prípade nového majiteľa, ktorý je fyzickou osobou, údaje o jeho štátnej príslušnosti,
(ii)
v prípade nového majiteľa, ktorý je právnickou osobou, údaje týkajúce sa právnej povahy tejto právnickej osoby a štátu alebo územnej jednotky v rámci štátu, podľa ktorej zákonov bola táto právnická osoba zriadená.
(c)
Žiadosť o zápis zmeny alebo žiadosť o zápis výmazu môže tiež obsahovať žiadosť, aby bol taký zápis uskutočnený pred zápisom alebo po zápise inej zmeny alebo výmazu, alebo následného vyznačenia týkajúceho sa príslušného medzinárodného zápisu, alebo po obnove medzinárodného zápisu.
(3)
Neprípustnosť žiadosti
Zmenu majiteľa medzinárodného zápisu nemožno zapísať vo vzťahu k vyznačenej zmluvnej strane, ak je táto strana
(i)
viazaná dohodou, ale nie protokolom, a v prípade, že zmluvná strana podľa odseku (2)(a)(iv) nie je viazaná dohodou, alebo ak žiadna zo zmluvných strán uvedených v tomto odseku nie je viazaná dohodou,
(ii)
viazaná protokolom, ale nie dohodou, a v prípade, že zmluvná strana podľa odseku (2)(a)(iv) nie je viazaná protokolom, alebo ak žiadna zo zmluvných strán uvedených v tomto odseku nie je viazaná protokolom.
(4)
Viacero nových majiteľov
Ak je v žiadosti o zápis zmeny majiteľa medzinárodného zápisu uvedených viacero nových majiteľov, táto zmena sa nemôže zapísať voči vyznačenej zmluvnej strane, ak niektorý z nových majiteľov nespĺňa podmienky na to, aby sa stal majiteľom medzinárodného zápisu vo vzťahu k tejto zmluvnej strane.
Pravidlo 26
Nedostatky v žiadostiach o zápis zmeny alebo výmazu
(1)
Nedostatky v žiadosti
Ak žiadosť o zápis zmeny alebo žiadosť o zápis výmazu podľa pravidla 25(1)(a) nespĺňa predpísané náležitosti okrem odseku (3), medzinárodný úrad oznámi túto skutočnosť majiteľovi, a ak žiadosť podal úrad, oznámenie sa zašle aj tomuto úradu.
(2)
Lehota na odstránenie nedostatkov
Nedostatky možno odstrániť do troch mesiacov odo dňa ich oznámenia medzinárodným úradom. Ak sa nedostatky neodstránia do troch mesiacov odo dňa oznámenia medzinárodným úradom, žiadosť sa bude považovať za vzatú späť a medzinárodný úrad bude o tom informovať majiteľa, a ak žiadosť o zápis zmeny alebo výmazu podal úrad, potom aj tento úrad. Medzinárodný úrad vráti všetky zaplatené poplatky po odpočítaní sumy, ktorá sa rovná polovici príslušných poplatkov uvedených v položke 7 sadzobníka poplatkov, strane, ktorá tieto poplatky zaplatila.
(3)
Žiadosť, ktorá sa za žiadosť nepovažuje
Ak náležitosti podľa pravidla 25(1)(b) alebo (c) nie sú splnené, taká žiadosť sa nepovažuje za žiadosť samu osebe a medzinárodný úrad o tom informuje odosielateľa.
Pravidlo 27
Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu; zlúčenie medzinárodných zápisov; vyhlásenie o neúčinnosti zmeny majiteľa alebo obmedzenia zoznamu
(1)
Zápis a oznámenie zmeny alebo výmazu
(a)
Za predpokladu splnenia požiadavky podľa pravidla 25(1)(a) medzinárodný úrad bezodkladne zapíše zmenu alebo výmaz do medzinárodného registra a informuje o tejto skutočnosti úrady na území vyznačených zmluvných strán, ktorých sa zmena týka, alebo v prípade výmazu úrady všetkých vyznačených zmluvných strán a informuje zároveň majiteľa, a ak žiadosť podal úrad, potom aj tento úrad. Ak sa zápis týka zmeny majiteľa a ak ide o úplnú zmenu majiteľa, medzinárodný úrad informuje taktiež bývalého majiteľa a majiteľa časti medzinárodného zápisu, ktorá bola postúpená alebo inak prevedená, v prípade čiastočnej zmeny majiteľa. Ak žiadosť o zápis výmazu podal majiteľ alebo iný úrad ako úrad pôvodu v priebehu piatich rokov podľa článku 6(3) dohody a článku 6(3) protokolu, medzinárodný úrad informuje aj úrad pôvodu.
(b)
Zmena alebo výmaz sa zapíšu odo dňa doručenia žiadosti spĺňajúcej predpísané náležitosti medzinárodnému úradu okrem prípadu, ak žiadosť bola vykonaná v súlade s pravidlom 25(2)(c), vtedy môže byť zapísaná od neskoršieho dátumu.
(2)
Zrušené
(3)
Zápis zlúčenia medzinárodných zápisov
Ak tá istá fyzická osoba alebo právnická osoba bola zapísaná ako majiteľ dvoch alebo viacerých medzinárodných zápisov vzniknutých z čiastočnej zmeny majiteľa, tieto zápisy sa zlúčia na žiadosť tejto osoby, podanej priamo alebo prostredníctvom úradu zmluvnej strany majiteľa. Medzinárodný úrad zároveň oznámi túto skutočnosť úradom vyznačených zmluvných strán, ktorých sa zmena týka, a zároveň informuje majiteľa, a ak žiadosť podá úrad, aj tento úrad.
(4)
Vyhlásenie o neúčinnosti zmeny majiteľa
(a)
Ak medzinárodný úrad oznámi úradu vyznačenej zmluvnej strany, že sa vykonala zmena majiteľa týkajúca sa tejto zmluvnej strany, úrad môže vyhlásiť, že táto zmena nie je účinná na území tejto vyznačenej zmluvnej strany. Vyhlásenie spôsobí, že pre danú vyznačenú zmluvnú stranu zostane medzinárodný zápis na meno pôvodného majiteľa.
(b)
Vyhlásenie podľa písmena (a) musí obsahovať
(i)
dôvody, pre ktoré zmena majiteľa nie je účinná,
(ii)
príslušné ustanovenia zákona a
(iii)
poučenie, či toto vyhlásenie môže byť predmetom opravného prostriedku.
(c)
Vyhlásenie podľa písmena (a) sa zasiela medzinárodnému úradu pred uplynutím osemnásťmesačnej lehoty odo dňa odoslania oznámenia podľa písmena (a) príslušnému úradu.
(d)
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra každé vyhlásenie vykonané podľa písmena (c), prípadne zapíše ako zvláštny medzinárodný zápis tú časť medzinárodného zápisu, ktorá je predmetom uvedeného vyhlásenia, a zároveň informuje o tejto skutočnosti majiteľa alebo úrad, ktorí podali žiadosť o zápis zmeny majiteľa, ako aj nového majiteľa.
(e)
Konečné rozhodnutie týkajúce sa vyhlásenia podľa písmena (c) sa oznámi medzinárodnému úradu, ktorý ho zapíše do medzinárodného registra, prípadne v dôsledku toho zmení medzinárodný zápis, a zároveň to oznámi majiteľovi alebo úradu, ktorí podali žiadosť o zápis zmeny majiteľa, ako aj nového majiteľa.
(5)
Vyhlásenie o neúčinnosti obmedzenia zoznamu
(a)
Úrad vyznačenej zmluvnej strany, ktorú medzinárodný úrad informuje o obmedzení zoznamu výrobkov a služieb, ktoré sa týka tejto zmluvnej strany, môže vyhlásiť, že obmedzenie je pre uvedenú zmluvnú stranu neúčinné. Výsledkom takého vyhlásenia bude, že pre uvedenú zmluvnú stranu sa nebude obmedzenie zoznamu vzťahovať na výrobky a služby, ktoré sú vo vyhlásení uvedené.
(b)
Vyhlásenie podľa písmena (a) musí obsahovať
(i)
dôvody, pre ktoré obmedzenie nie je účinné,
(ii)
ak sa vyhlásenie netýka všetkých výrobkov a služieb, na ktoré sa obmedzenie vzťahuje, výrobky a služby, ktorých sa vyhlásenie týka alebo ktorých sa vyhlásenie netýka,
(iii)
príslušné ustanovenia zákona a
(iv)
či takéto vyhlásenie môže byť predmetom preskúmania alebo opravného prostriedku.
(c)
Vyhlásenie podľa písmena (a) sa zašle medzinárodnému úradu pred uplynutím osemnásťmesačnej lehoty odo dňa, keď bolo oznámenie uvedené podľa písmena (a) zaslané príslušnému úradu.
(d)
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra vyhlásenie vykonané podľa písmena (c) a oznámi to majiteľovi alebo úradu, ktorí podali žiadosť o zápis obmedzenia zoznamu.
(e)
Konečné rozhodnutie vzťahujúce sa na vyhlásenie podľa písmena c) sa oznámi medzinárodnému úradu, ktorý ho zapíše do medzinárodného registra, a zároveň to oznámi majiteľovi alebo úradu, ktorí podali žiadosť o zápis obmedzenia zoznamu.
Pravidlo 28
Opravy v medzinárodnom registri
(1)
Oprava
Ak medzinárodný úrad konajúci z úradnej moci alebo na žiadosť majiteľa alebo úradu zistí, že v medzinárodnom registri je chyba týkajúca sa medzinárodného zápisu, vykoná opravu v registri.
(2)
Oznámenie
Medzinárodný úrad je povinný opravu oznámiť majiteľovi aj úradom vyznačených zmluvných strán, na ktorých území má oprava účinky. Navyše, ak úrad, ktorý o opravu žiadal, nie je úradom vyznačenej zmluvnej strany, kde má oprava účinky, Medzinárodný úrad informuje aj tento úrad.
(3)
Odmietnutie opravy
Úrad podľa odseku (2) má právo vyhlásiť v oznámení o predbežnom odmietnutí adresovanom medzinárodnému úradu, že opravenému medzinárodnému zápisu sa nemôže, prípadne sa už ďalej nemôže poskytovať ochrana. Článok 5 dohody alebo článok 5 Protokolu a pravidlá 16 až 18ter sa použijú mutatis mutandis s tým, že lehota na zaslanie uvedeného oznámenia sa počíta odo dňa odoslania oznámenia o oprave príslušnému úradu.
(4)
Lehota na podanie žiadosti o opravu
Bez ohľadu na odsek (1) chyba, ktorú zavinil úrad a ktorej oprava by mala vplyv na práva vyplývajúce z medzinárodného zápisu, môže byť opravená len v prípade, že medzinárodný úrad dostane žiadosť o opravu do deviatich mesiacov odo dňa zaznamenania zápisu, ktorý je predmetom opravy, do medzinárodného registra.
6. KAPITOLA
OBNOVY
Pravidlo 29
Neoficiálny oznam o uplynutí ochrannej doby
Skutočnosť, že niektorá strana nedostala neoficiálne oznámenie uvedené v článku 7(4) dohody a článku 7(3) protokolu, nepredstavuje dôvod na odpustenie zmeškania niektorej z lehôt uvedených v pravidle 30.
Pravidlo 30
Podrobnosti týkajúce sa obnovy
(1)
Poplatky
(a)
Medzinárodný zápis sa obnoví po zaplatení poplatkov, najneskôr v deň, keď sa má vykonať obnova medzinárodného zápisu, a to
(i)
základného poplatku,
(ii)
prípadne dodatkového poplatku a
(iii)
doplnkového poplatku, prípadne individuálneho poplatku pre každú vyznačenú zmluvnú stranu, voči ktorej nebolo do medzinárodného registra zaznamenané žiadne odmietnutie alebo neplatnosť účinkov zápisu vo vzťahu k všetkým uvedeným výrobkom a službám podľa položky 6 sadzobníka poplatkov. Platba sa však môže uskutočniť v lehote šiestich mesiacov od dátumu, keď sa má medzinárodný zápis obnoviť, za predpokladu, že sa zároveň zaplatí aj príplatok podľa položky 6.5 sadzobníka poplatkov.
(b)
Ak medzinárodný úrad prijme platbu za obnovu zápisu skôr ako tri mesiace pred dátumom, keď sa má obnova medzinárodného zápisu vykonať, bude platiť, že platba bola prijatá tri mesiace pred dátumom, keď sa má obnova medzinárodného zápisu uskutočniť.
(2)
Ďalšie údaje
(a)
Ak si majiteľ neželá obnoviť medzinárodný zápis pre vyznačenú zmluvnú stranu, pre ktorú nebolo do medzinárodného registra zapísané žiadne odmietnutie vzhľadom na všetky dotknuté výrobky a služby, platba požadovaných poplatkov sa doplní vyhlásením o tom, že obnova medzinárodného zápisu sa nemá do medzinárodného registra zapisovať vo vzťahu k tejto zmluvnej strane.
(b)
Ak si majiteľ želá obnoviť medzinárodný zápis pre vyznačenú zmluvnú stranu bez ohľadu na skutočnosť, že pre túto zmluvnú stranu bolo zapísané odmietnutie vo vzťahu ku všetkým dotknutým výrobkom a službám, platba požadovaných poplatkov vrátane prípadných doplňujúcich a individuálnych poplatkov týkajúcich sa tejto zmluvnej strany sa doplní vyhlásením, že obnova medzinárodného zápisu sa má zapísať do medzinárodného registra vo vzťahu k tejto zmluvnej strane.
(c)
Medzinárodný zápis sa nesmie obnoviť voči tej zmluvnej strane, vo vzťahu ku ktorej sa zapísala neplatnosť zápisu pre všetky výrobky a služby podľa pravidla 19(2) alebo zaznamenalo vzdanie sa zápisu podľa pravidla 27(1)(a). Medzinárodný zápis nemôže byť obnovený voči vyznačenej zmluvnej strane pre tie výrobky a služby, pre ktoré sa zapísala neplatnosť medzinárodného zápisu na území zmluvnej strany podľa pravidla 19(2) alebo pre ktoré bolo zapísané obmedzenie podľa pravidla 27(1)(a).
(d)
Skutočnosť, že medzinárodný zápis sa neobnovil voči všetkým vyznačeným zmluvným stranám, sa nepokladá za zmenu podľa článku 7(2) dohody alebo článku 7(2) protokolu.
(3)
Neúplná platba
(a)
Ak je suma zaplatených poplatkov nižšia, ako je suma požadovaná na účely obnovy, medzinárodný úrad o tom bezodkladne upovedomí majiteľa aj jeho zástupcu, ak bol ustanovený. V oznámení sa uvedie chýbajúca suma.
(b)
Ak je po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku (1)(a) výška zaplatených poplatkov nižšia ako suma podľa odseku (1), medzinárodný úrad okrem písmena (c) obnovu nezapíše a vráti prijatú sumu osobe, ktorá ju zaplatila. Okrem toho medzinárodný úrad upovedomí o tejto skutočnosti majiteľa a zástupcu, ak bol ustanovený.
(c)
Ak sa oznámenie podľa písmena (a) zaslalo v priebehu troch mesiacov, ktoré predchádzali uplynutiu šesťmesačnej lehoty podľa odseku (1)(a), a ak je výška zaplatených poplatkov po uplynutí tejto lehoty nižšia, ako je suma požadovaná podľa odseku (1), ale dosahuje aspoň 70 % tejto sumy, medzinárodný úrad bude postupovať podľa ustanovení pravidla 31(1) a (3). Ak nie je požadovaná suma úplne zaplatená v trojmesačnej lehote od dátumu oznámenia, medzinárodný úrad zruší obnovu a upovedomí o tom majiteľa, zástupcu, ak bol ustanovený, a úrad, ktorý bol informovaný o obnove. Zároveň medzinárodný úrad vráti prijatú sumu osobe, ktorá ju zaplatila.
(4)
Obdobie, za ktoré sa platia poplatky za obnovu zápisu
Poplatky za každú obnovu sa platia na obdobie desiatich rokov bez ohľadu na to, či medzinárodný zápis obsahuje v zozname vyznačených zmluvných strán iba zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha dohode, alebo iba zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha protokolu, alebo zmluvné strany, ktorých vyznačenie podlieha dohode a protokolu zároveň. Ak ide o platby podľa dohody, platba na obdobie desiatich rokov sa bude považovať za desaťročnú splátku.
Pravidlo 31
Zápis obnovy; oznámenie a osvedčenie
(1)
Zápis a dátum účinnosti obnovy
Obnova sa zapíše do medzinárodného registra s dátumom, keď sa mala obnova vykonať, aj v prípade, že poplatky za obnovu boli zaplatené počas povoleného odkladu podľa článku 7(5) dohody a podľa článku 7(4) protokolu.
(2)
Dátum obnovy zápisu v prípade následného vyznačenia
Dátum účinnosti obnovy bude rovnaký pre všetky vyznačenia obsiahnuté v medzinárodnom zápise bez ohľadu na deň, keď sa tieto vyznačenia zapísali do medzinárodného registra.
(3)
Oznámenie o obnove zápisu a osvedčenie
Medzinárodný úrad bude informovať úrady všetkých vyznačených zmluvných strán, ktorých sa obnova týka, a zašle majiteľovi osvedčenie o obnove zápisu.
(4)
Oznámenie v prípade neobnovenia zápisu
(a)
Ak nie je medzinárodný zápis obnovený, medzinárodný úrad bude o tom informovať úrady všetkých zmluvných strán vyznačených v tomto medzinárodnom zápise.
(b)
Ak nie je medzinárodný zápis obnovený voči niektorej z vyznačených zmluvných strán, medzinárodný úrad bude o tom informovať úrad tejto zmluvnej strany.
7. KAPITOLA
VESTNÍK A BÁZA DÁT
Pravidlo 32
Vestník
(1)
Informácie o medzinárodných zápisoch
(a)
Medzinárodný úrad zverejní vo Vestníku príslušné údaje, ktoré sa týkajú
(i)
medzinárodného zápisu vykonaného podľa pravidla 14,
(ii)
informácií oznámených podľa pravidla 16(1),
(iii)
predbežných odmietnutí zapísaných podľa pravidla 17(4) s uvedením, či sa odmietnutie týka všetkých výrobkov a služieb alebo len niektorých z nich, ale bez ich uvedenia a bez uvedenia dôvodov odmietnutia a bez vyhlásení a bez informácií zaznamenaných podľa pravidiel 18bis(2) a 18ter(5);
(iv)
obnov zapísaných podľa pravidla 31(1),
(v)
následných vyznačení zapísaných podľa pravidla 24(8),
(vi)
pokračovania účinkov medzinárodných zápisov podľa pravidla 39,
(vii)
zmien majiteľa, obmedzenia, vzdania sa a zmien mena alebo adresy majiteľa zapísaných podľa pravidla 27,
(viii)
výmazov vykonaných podľa pravidla 22(2) alebo zapísaných podľa pravidla 27(1), alebo pravidla 34(3)(d),
(ix)
opráv vykonaných podľa pravidla 28,
(x)
neplatností zapísaných podľa pravidla 19(2),
(xi)
informácií zapísaných podľa pravidiel 20, 20bis, 21, 21bis, 22(2)(a), 23, 27(3) a (4) a 40(3),
(xii)
medzinárodných zápisov, ktoré sa neobnovili.
(b)
Vyhotovenie známky sa zverejní vo forme, ktorá je uvedená v medzinárodnej prihláške. Ak prihlasovateľ urobil vyhlásenie podľa pravidla 9(4)(a)(vi), táto skutočnosť sa zverejní vo Vestníku.
(c)
Ak prihlasovateľ poskytne farebné vyhotovenie známky podľa pravidla 9(4)(a)(v) alebo (vii), Vestník bude obsahovať čiernobiele, ako aj farebné vyhotovenie známky.
(2)
Informácie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek a vyhlásení zmluvných strán, ako aj iné všeobecné informácie
Medzinárodný úrad vo Vestníku zverejňuje
(i)
každé oznámenie vykonané podľa pravidla 7 alebo pravidla 20bis(6) a každé vyhlásenie vykonané podľa pravidla 17(5)(d) alebo (e),
(ii)
každé vyhlásenie vykonané podľa článku 5(2)(b) alebo článku 5(2)(b) a (c) prvej vety protokolu,
(iii)
každé vyhlásenie vykonané podľa článku 8(7) protokolu,
(iv)
každé oznámenie vykonané podľa pravidla 34(2)(b) alebo (3)(a),
(v)
zoznam dní, počas ktorých nie je medzinárodný úrad v danom a v nasledujúcom kalendárnom roku otvorený pre verejnosť.
(3)
Počet výtlačkov pre úrady zmluvných strán
(a)
Medzinárodný úrad zašle úradom každej zo zmluvných strán výtlačky Vestníka. Každý úrad má právo na dva výtlačky zadarmo. Ak počas daného kalendárneho roka počet vyznačení zapísaných vo vzťahu k tejto zmluvnej strany prevýši 2 000 (dvetisíc), v nasledujúcom roku má úrad nárok na 3 výtlačky zadarmo a na ďalší výtlačok zadarmo za každých ďalších 1 000 (tisíc) zápisov. Každá zmluvná strana má právo zakúpiť každý rok za polovičnú cenu rovnaký počet výtlačkov, ako je počet, na ktorý má nárok zadarmo.
(b)
Ak je Vestník k dispozícii vo viacerých formách, každý úrad si môže vybrať formu, v akej si želá dostávať výtlačky Vestníka, na ktoré má oprávnenie.
Pravidlo 33
Elektronická báza dát
(1)
Obsah bázy dát
Údaje, ktoré sú zapísané do medzinárodného registra a zverejňované vo Vestníku podľa pravidla 32, sa zapíšu do elektronickej bázy dát.
(2)
Údaje týkajúce sa medzinárodných žiadostí a následných vyznačení, ktoré sú v konaní
Ak medzinárodná prihláška alebo vyznačenie podľa pravidla 24 nie sú zapísané do medzinárodného registra do troch pracovných dní po prijatí medzinárodnej prihlášky alebo od podania s následným vyznačením, medzinárodný úrad zapíše do elektronickej bázy dát všetky údaje obsiahnuté v medzinárodnej prihláške alebo vyznačení napriek všetkým nedostatkom, ktoré môže medzinárodná prihláška alebo vyznačenie obsahovať pri ich prijatí.
(3)
Prístup k elektronickej báze dát
Elektronická báza dát je prístupná úradom zmluvných strán a po zaplatení prípadného predpísaného poplatku aj verejnosti prostredníctvom priameho spojenia a iným vhodným spôsobom stanoveným medzinárodným úradom. Náklady za prístup hradí užívateľ. K údajom zapísaným podľa odseku (2) sa musí doplniť upozornenie, že medzinárodný úrad ešte neprijal konečné rozhodnutie vo veci medzinárodnej prihlášky alebo vyznačenia podľa pravidla 24.
8. KAPITOLA
POPLATKY
Pravidlo 34
Výška a platba poplatkov
(1)
Výška poplatkov
Výška poplatkov určená podľa dohody, protokolu alebo platného vykonávacieho predpisu, okrem individuálnych poplatkov, je uvedená v sadzobníku poplatkov, ktorý je pripojený k tomuto vykonávaciemu predpisu a je jeho nedeliteľnou súčasťou.
(2)
Platba
(a)
Poplatky uvedené v sadzobníku poplatkov môže zaplatiť medzinárodnému úradu prihlasovateľ alebo majiteľ, alebo úrad zmluvnej strany majiteľa, ak tento úrad prijíma a odovzdáva tieto poplatky a ak si to prihlasovateľ alebo majiteľ želá.
(b)
Každá zmluvná strana, ktorej úrad súhlasí s prijímaním a platbou poplatkov, je povinná informovať o tejto skutočnosti generálneho riaditeľa.
(3)
Splatnosť individuálneho poplatku v dvoch častiach
(a)
Zmluvná strana, ktorá vykonala vyhlásenie podľa článku 8(7) protokolu, môže oznámiť generálnemu riaditeľovi, že individuálny poplatok, ktorý sa má zaplatiť, vzhľadom na vyznačenie tejto zmluvnej strany sa skladá z dvoch častí. Prvá časť sa musí zaplatiť súčasne s podaním medzinárodnej prihlášky alebo následného vyznačenia tejto zmluvnej strany a druhá časť sa musí zaplatiť najneskôr v deň určeným právnymi predpismi tejto zmluvnej strany.
(b)
Ak sa použije písmeno (a), odkazy na individuálne poplatky v bodoch 2, 3 a 5 sadzobníka poplatkov sa považujú za odkazy na prvú časť individuálnych poplatkov.
(c)
Ak sa použije písmeno (a), úrad dotknutej vyznačenej zmluvnej strany oznámi medzinárodnému úradu dátum splatnosti druhej časti poplatku. Oznámenie musí obsahovať
(i)
číslo medzinárodného zápisu, ktorého sa platba týka,
(ii)
meno majiteľa,
(iii)
dátum splatnosti druhej časti individuálneho poplatku,
(iv)
ak výška platby druhej časti závisí od počtu tried výrobkov a služieb, pre ktoré je ochranná známka chránená v dotknutej vyznačenej zmluvnej strany, počet týchto tried.
(d)
Medzinárodný úrad zašle oznámenie majiteľovi. Ak je druhá časť individuálneho poplatku zaplatená v stanovenej lehote, medzinárodný úrad zapíše platbu do medzinárodného registra a oznámi túto skutočnosť úradu dotknutej zmluvnej strany. Ak druhá časť individuálneho poplatku nie je zaplatená v stanovenej lehote, medzinárodný úrad oznámi túto skutočnosť úradu dotknutej zmluvnej strany, vymaže medzinárodný zápis z medzinárodného registra pre dotknutú zmluvnú stranu a oznámi to majiteľovi.
(4)
Spôsoby platby poplatkov medzinárodnému úradu
Poplatky sa platia medzinárodnému úradu spôsobom určeným v administratívnych pokynoch.
(5)
Platobné údaje
Pri platbe akýchkoľvek poplatkov medzinárodnému úradu treba uviesť tieto údaje:
(i) pred uskutočnením medzinárodného zápisu meno prihlasovateľa, známku, ktorej sa platba týka, a účel platby,
(ii) po uskutočnení medzinárodného zápisu, meno majiteľa, číslo medzinárodného zápisu, ktorého sa platba týka, a účel platby.
(6)
Dátum platby
(a)
S výnimkou podľa pravidla 30(1)(b) a písmena (b) sa všetky poplatky budú považovať za zaplatené medzinárodnému úradu v deň, keď medzinárodný úrad prijme požadovanú sumu.
(b)
V prípade, že požadovaná suma je k dispozícii na účte vedenom pri medzinárodnom úrade a tento úrad dostal pokyny od majiteľa účtu na prevod tejto sumy, poplatky sa budú považovať za zaplatené medzinárodnému úradu v deň, keď medzinárodný úrad prijme medzinárodnú prihlášku, následné vyznačenie, žiadosť o zápis zmeny alebo pokyn na obnovu medzinárodného zápisu.
(7)
Zmena vo výške poplatkov
(a)
Ak sa výška poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť v súvislosti s podaním medzinárodnej prihlášky, zmení počas obdobia, ktoré uplynulo medzi dňom, keď úrad pôvodu prijme žiadosť o podanie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu alebo keď sa prihláška považuje za prijatú podľa pravidla 11(1)(a) alebo (c), a dňom, keď medzinárodný úrad prijme medzinárodnú prihlášku, platí výška poplatkov stanovená v období prijatia prihlášky úradom pôvodu.
(b)
V prípade, že úrad zmluvnej strany majiteľa podá vyznačenie podľa pravidla 24 a výška poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť za také vyznačenie, sa zmení počas obdobia, ktoré uplynulo medzi dňom, keď úrad prijal žiadosť o podanie vyznačenia od majiteľa, a dňom, keď medzinárodný úrad toto podanie prijme, platí výška poplatkov stanovená v období prijatia podania úradom.
(c)
V prípade použitia odseku (3)(a) výška druhej časti individuálneho poplatku splatného k neskoršiemu dátumu sa stanoví podľa uvedeného odseku.
(d)
Ak sa výška poplatkov, ktoré sa majú zaplatiť v súvislosti s obnovou medzinárodného zápisu, zmení počas obdobia, ktoré uplynulo medzi dňom platby a dátumom, keď sa má uskutočniť obnova, platí poplatok, ktorý sa stanovil v deň platby alebo v deň, ktorý sa má považovať za deň platby podľa pravidla 30(1)(b). Ak sa platba uskutoční po dátume splatnosti, platí výška poplatku stanovená v deň splatnosti.
(e)
V prípade zmeny poplatkov, ktoré nie sú uvedené v písmenách (a), (b), (c) a (d), platí výška poplatkov, ktorá sa stanovila v deň, keď medzinárodný úrad prijal platbu.
Pravidlo 35
Mena platby
(1)
Povinnosť platby v švajčiarskej mene
Všetky platby medzinárodnému úradu podľa tohto vykonávacieho predpisu sa vykonávajú v švajčiarskej mene bez ohľadu na skutočnosť, že ak sa poplatky úradom zaplatili, tento ich mohol prijať aj v inej mene.
(2)
Určenie výšky individuálnych poplatkov v švajčiarskej mene
(a)
Ak zmluvná strana urobí vyhlásenie podľa článku 8(7)(a) protokolu o individuálnom poplatku, výška tohto poplatku, ktorý zmluvná strana oznámi medzinárodnému úradu, sa vyjadrí v mene, ktorú používa tento úrad.
(b)
Ak sú poplatky určené vo vyhlásení podľa písmena (a) v inej ako švajčiarskej mene, generálny riaditeľ po konzultácii s úradom príslušnej zmluvnej strany stanoví výšku individuálnych poplatkov v švajčiarskej mene na základe oficiálneho výmenného kurzu Organizácie Spojených národov.
(c)
Ak sa počas obdobia dlhšieho ako tri po sebe nasledujúce mesiace oficiálny výmenný kurz Organizácie Spojených národov medzi švajčiarskou menou a inou menou, v ktorej zmluvná strana určila individuálny poplatok, zvýši alebo zníži najmenej o 5 % oproti poslednému oficiálnemu kurzu, ktorý sa použil pri určení výšky individuálneho poplatku v švajčiarskej mene, úrad príslušnej zmluvnej strany môže požiadať generálneho riaditeľa o určenie novej výšky individuálneho poplatku v švajčiarskej mene podľa oficiálneho výmenného kurzu Organizácie Spojených národov, ktorý platil v deň predchádzajúci dňu, keď sa žiadosť podala. Generálny riaditeľ bude postupovať podľa tejto žiadosti. Nová výška poplatku bude platiť odo dňa, ktorý určí generálny riaditeľ, za predpokladu, že tento dátum nenastane skôr ako mesiac a neskôr ako dva mesiace od dátumu uverejnenia tejto sumy vo Vestníku.
(d)
Ak sa počas obdobia dlhšieho ako tri po sebe nasledujúce mesiace oficiálny výmenný kurz Organizácie Spojených národov medzi švajčiarskou menou a inou menou, v ktorej zmluvná strana určila individuálny poplatok, zníži najmenej o 10 % oproti poslednému oficiálnemu kurzu, ktorý sa použil pri určení výšky individuálneho poplatku v švajčiarskej mene, generálny riaditeľ stanoví novú výšku individuálneho poplatku v švajčiarskej mene podľa oficiálneho výmenného kurzu Organizácie Spojených národov. Nová výška poplatku bude platiť odo dňa, ktorý určí generálny riaditeľ, za predpokladu, že tento dátum nenastane skôr ako mesiac a neskôr ako dva mesiace od dátumu uverejnenia tejto sumy vo Vestníku.
Pravidlo 36
Oslobodenie od poplatkov
Oslobodenie od poplatkov sa vzťahuje na zápis týchto skutočností:
(i)
ustanovenie zástupcu, zmeny týkajúcej sa zástupcu a výmaz zástupcu,
(ii)
zmeny týkajúce sa telefónneho a faxového čísla majiteľa,
(iii)
výmazu medzinárodného zápisu,
(iv)
každé vzdanie sa podľa pravidla 25(1)(a)(iii),
(v)
obmedzenia vykonaného v samej medzinárodnej prihláške podľa pravidla 9(4)(a)(xiii) alebo v následnom vyznačení podľa pravidla 24(3)(a)(iv),
(vii)
existencie súdneho konania alebo konečného rozhodnutia, ktoré ovplyvňuje základnú prihlášku, zápis z nej vzniknutý alebo základný zápis,
(viii)
každé odmietnutie podľa pravidla 17, pravidla 24(9) alebo pravidla 28(3) alebo každé vyhlásenie podľa pravidiel 18bis alebo 18ter, pravidla 20bis(5) alebo pravidla 27(4) alebo (5),
(ix)
neplatnosť medzinárodného zápisu,
(x)
údajov poskytnutých podľa pravidla 20,
(xi)
oznámenia podľa pravidla 21 alebo pravidla 23,
(xii)
opravy do medzinárodného registra.
Pravidlo 37
Rozdelenie dodatkových a doplnkových poplatkov
(1)
– pre zmluvné strany, ktoré uskutočňujú prieskum výlučne na zistenie absolútnych dôvodov na odmietnutie .................................................... dva,
– pre zmluvné strany, ktoré tiež uskutočňujú prieskum na zistenie prioritných práv,
(a)
ak prieskum nasleduje po námietke tretej strany ............................................................ tri,
(b)
na prieskum z úradnej moci ................................................................ štyri.
(2)
Koeficient 4 sa uplatní aj v prípade zmluvnej strany, ktorá uskutočňuje prieskum z úradnej moci na zistenie prioritných práv s uvedením najvýznamnejších prioritných práv.
Pravidlo 38
Pripísanie individuálnych poplatkov v prospech príslušných zmluvných strán
Každý individuálny poplatok zaplatený medzinárodnému úradu pre zmluvnú stranu, ktorá urobila vyhlásenie podľa článku 8(7)(a) protokolu, sa pripíše na účet tejto zmluvnej strany na medzinárodnom úrade do jedného mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zaznamenal medzinárodný zápis, následné vyznačenie alebo obnova, za ktoré bol poplatok v predpísanej výške zaplatený alebo v ktorom sa zaznamenala platba druhej časti individuálneho poplatku.
9. KAPITOLA
OSTATNÉ USTANOVENIA
Pravidlo 39
Pokračovanie účinkov medzinárodného zápisu v niektorých nástupníckych štátoch
(1)
Ak niektorá nástupnícka krajina, ktorej územie bolo pred získaním nezávislosti súčasťou územia zmluvnej strany, uložila u generálneho riaditeľa vyhlásenie o kontinuite, v ktorého dôsledku dohoda, protokol, alebo dohoda a protokol zároveň platia aj v nástupníckej krajine, účinky medzinárodného zápisu, ktorý obsahuje v územnom vyznačení pôvodnú zmluvnú stranu a ktorý nadobudol účinnosť od dátumu, ktorý predchádza dátumu určenému v odseku (2), sú podmienené týmito úkonmi:
(i)
podaním žiadosti medzinárodnému úradu do šiestich mesiacov od dátumu, keď medzinárodný úrad oznámil túto skutočnosť majiteľovi príslušného medzinárodného zápisu, aby taký medzinárodný zápis zostal v platnosti v nástupníckom štáte,
(ii)
zaplatením poplatku na účet medzinárodného úradu v rovnakej lehote vo výške 41 švajčiarskych frankov, ktoré medzinárodný úrad prevedie úradu v nástupníckej krajine, a poplatku vo výške 23 švajčiarskych frankov určených medzinárodnému úradu.
(2)
Dátum uvedený v odseku (1) je zhodný s dátumom, ktorý oznámila nástupnícka krajina medzinárodnému úradu na účely tohto pravidla, pričom tento dátum nemôže byť skorší, ako je dátum získania nezávislosti nástupníckej krajiny.
(3)
Medzinárodný úrad je povinný po prijatí žiadosti a poplatku uvedených v odseku (1) upovedomiť úrad nástupníckej krajiny a vykonať príslušný záznam do medzinárodného registra.
(4)
Ak v prípade medzinárodného zápisu prijal úrad nástupníckej krajiny oznámenie podľa odseku (3), tento úrad môže odmietnuť ochranu iba vtedy, ak uplatniteľná lehota podľa článku 5(2) dohody alebo článku 5(2)(a), (b) alebo (c) protokolu týkajúca sa vyznačenia ochrany v pôvodnej zmluvnej strane neuplynula a ak medzinárodný úrad prijal oznámenie o odmietnutí pred uplynutím tejto lehoty.
(5)
Toto pravidlo sa nevzťahuje na Ruskú federáciu ani na štáty, ktoré zaslali generálnemu riaditeľovi vyhlásenie o pokračovaní ich právnej subjektivity zmluvnej strany.
Pravidlo 40
Nadobudnutie platnosti; prechodné ustanovenia
(1)
Nadobudnutie platnosti
Tento vykonávací predpis nadobúda platnosť 1. apríla 1996 a v tento deň stráca platnosť vykonávací predpis podľa dohody platný do 31. marca 1996 (ďalej len „vykonávací predpis podľa dohody“).
(2)
Všeobecné prechodné ustanovenia
(a)
Napriek ustanoveniu odseku (1) platí, že
(i)
ak bola žiadosť o podanie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu prijatá úradom pôvodu alebo sa pokladá za prijatú podľa pravidla 11(1)(a) alebo (c) pred 1. aprílom 1996, platí, že táto prihláška spĺňa predpísané náležitosti na účely pravidla 14 do tej miery, do akej spĺňa náležitosti vykonávacieho predpisu podľa dohody,
(ii)
žiadosť o zápis zmeny podľa pravidla 20 vykonávacieho predpisu podľa dohody, ktorú úrad pôvodu alebo iný úrad zaslal medzinárodnému úradu pred 1. aprílom 1996 alebo pred týmto dňom úrad pôvodu alebo iný úrad prijal žiadosť o podanie zmien medzinárodnému úradu, platí, že táto žiadosť spĺňa predpísané náležitosti podľa pravidla 24(7) alebo pravidla 27 do tej miery, do akej spĺňa náležitosti vykonávacieho predpisu podľa dohody,
(iii)
medzinárodná prihláška alebo žiadosť o zápis zmeny podľa pravidla 20 vykonávacieho predpisu podľa dohody, ktorá bola pred 1. aprílom 1996 predmetom úkonov medzinárodného úradu podľa pravidiel 11, 12, 13 alebo podľa pravidla 21 vykonávacieho predpisu podľa dohody, bude i naďalej spracúvaná podľa tohto vykonávacieho predpisu. Dátum výsledného medzinárodného zápisu alebo záznamu do medzinárodného registra sa bude riadiť pravidlom 15 alebo 22 vykonávacieho predpisu podľa dohody,
(iv)
ak oznámenie o odmietnutí alebo oznámenie o neúčinnosti zápisu zaslal úrad vyznačenej zmluvnej strany pred 1. aprílom 1996, platí, že toto oznámenie spĺňa predpísané náležitosti podľa pravidla 17(4) a (5) alebo pravidla 19(2) do tej miery, v ktorej spĺňa náležitosti vykonávacieho predpisu podľa dohody.
(b)
Na účely pravidla 34(7) sa poplatky platné v ktorýkoľvek deň predchádzajúci 1. aprílu 1996 považujú za poplatky predpísané pravidlom 32 vykonávacieho predpisu podľa dohody.
(c)
Napriek pravidlu 10(1), ak sú v súlade s pravidlom 34(7)(a) zaplatené poplatky, ktoré sa týkajú podania medzinárodnej prihlášky, a ide o poplatky na obdobie 20 rokov podľa pravidla 32 vykonávacieho predpisu podľa dohody, druhá splátka sa už nepožaduje.
(d)
Ak sa v súlade s pravidlom 34(7)(b) zaplatili poplatky za následné vyznačenie a ide o poplatky predpísané pravidlom 32 vykonávacieho predpisu podľa dohody, odsek (3) sa neuplatňuje.
(3)
Prechodné ustanovenia týkajúce sa medzinárodných zápisov, pri ktorých sa zaplatili poplatky na 20 rokov.
(a)
Ak je medzinárodný zápis, pre ktorý sa predpísané poplatky zaplatili na obdobie 20 rokov, predmetom následného vyznačenia podľa pravidla 24 a ak aktuálna lehota na ochranu medzinárodného zápisu uplynie po viac ako desiatich rokoch po dni nadobudnutia účinnosti následného zápisu podľa pravidla 24(6), neplatia ustanovenia písmen (b) a (c).
(b)
Šesť mesiacov pred uplynutím prvej časti desaťročnej aktuálnej lehoty na ochranu medzinárodného zápisu medzinárodný úrad zašle majiteľovi a jeho zástupcovi, ak bol ustanovený, oznámenie určujúce presný dátum uplynutia prvého desaťročného obdobia a zmluvné strany, ktoré boli predmetom následného vyznačenia uvedeného v písmene (a). Pravidlo 29 platí po vykonaní potrebných zmien.
(c)
V druhej časti desaťročného obdobia sa bude požadovať platba doplňujúcich a individuálnych poplatkov zodpovedajúcich poplatkom uvedeným v pravidle 30(1)(iii) s ohľadom na následné vyznačenia podľa písmena (a). Pravidlo 30(1) a (3) platí po vykonaní potrebných zmien.
(d)
Medzinárodný úrad zapíše do medzinárodného registra skutočnosť, že platba týkajúca sa druhej časti desaťročného obdobia sa uskutočnila. Dátum zápisu bude zhodný s dátumom uplynutia prvej časti desaťročného obdobia aj v prípade, že požadované poplatky sa zaplatili v povolenej odkladnej lehote podľa článku 7(5) dohody a článku 7(4) protokolu.
(e)
Medzinárodný úrad oznámi registračným úradom príslušných vyznačených zmluvných strán skutočnosť, že platba týkajúca sa druhej časti desaťročného obdobia sa uskutočnila, prípadne že sa neuskutočnila. Zároveň bude medzinárodný úrad informovať aj majiteľa.
(4)
Prechodné ustanovenia týkajúce sa jazykov.
(a)
Pravidlo 6 v znení platnom pred 1. aprílom 2004 sa použije na všetky medzinárodné prihlášky podané pred uvedeným dátumom a na medzinárodné prihlášky podliehajúce výlučne dohode, podané v čase od uvedeného dátumu do 31. augusta 2008 vrátane, na každú s tým súvisiacu korešpondenciu a na akúkoľvek korešpondenciu, na zápis do medzinárodného registra alebo zverejnenie vo Vestníku vyplývajúce z medzinárodného zápisu, ak
(i)
medzinárodný zápis bol predmetom následného vyznačenia podľa protokolu v období medzi 1. aprílom 2004 a 31. augustom 2008 alebo
(ii)
medzinárodný zápis je predmetom následného vyznačenia k 1. septembru 2008 alebo po tomto dátume a
(iii)
následné vyznačenie je zapísané v medzinárodnom registri.
(b)
Na účely tohto odseku je medzinárodná prihláška považovaná za podanú k dátumu, keď je žiadosť o predloženie medzinárodnej prihlášky medzinárodnému úradu doručená alebo považovaná za doručenú úradom pôvodu podľa pravidla 11(1)(a) alebo (c) a medzinárodný zápis je považovaný za predmet následného vyznačenia k dátumu, keď bolo následné vyznačenie podané medzinárodnému úradu, ak je podané priamo majiteľom, alebo k dátumu, keď bola žiadosť na predloženie následného vyznačenia prijatá úradom zmluvnej strany majiteľa, ak je podaná týmto úradom.
(5)
[zrušené]
Pravidlo 41
Administratívne pokyny
(1)
Ustanovenie administratívnych pokynov a ich predmet úpravy
(a)
Administratívne pokyny ustanovuje generálny riaditeľ. Meniť ich môže len generálny riaditeľ. Pred ustanovením alebo zmenou administratívnych pokynov ich generálny riaditeľ konzultuje s úradmi, ktorých sa tieto administratívne pokyny alebo navrhované zmeny priamo týkajú.
(b)
Administratívne pokyny upravujú otázky, na ktoré tento vykonávací predpis výslovne odkazuje, t. j. na konkrétne pojmy a podrobnosti, ktoré sa vzťahujú na použitie tohto vykonávacieho predpisu.
(2)
Kontrola vykonávaná zhromaždením
Zhromaždenie môže vyzvať generálneho riaditeľa na zmenu ktoréhokoľvek ustanovenia administratívnych pokynov a generálny riaditeľ bude podľa toho postupovať.
(3)
Zverejnenie a účinnosť
(a)
Administratívne pokyny a akékoľvek vykonané zmeny sa zverejňujú vo Vestníku.
(b)
Každé zverejnenie výslovne uvedie dátum účinnosti zverejnených ustanovení. Rôzne ustanovenia môžu mať rôzne dátumy účinnosti s podmienkou, že žiadne opatrenie nemôže byť účinné pred jeho zverejnením vo Vestníku.
(4)
Rozpor medzi administratívnymi pokynmi a dohodou, protokolom alebo týmto vykonávacím predpisom
V prípade rozporu medzi ustanoveniami administratívnych pokynov na jednej strane a ustanoveniami dohody, protokolu alebo tohto vykonávacieho predpisu na druhej strane majú posledné menované ustanovenia prednosť.
SADZOBNÍK POPLATKOV
(platný od 1. septembra 2008)
      švajčiarske franky
1. Medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne dohode  
  Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie desiatich rokov:  
  1.1 Základný poplatok [článok 8(2)(a) dohody]*  
    1.1.1 ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe
1.1.2 ak niektoré z vyhotovení známky je vo farbe
653
903
1.2 Dodatkový poplatok za každú triedu výrobkov a služieb presahujúcu tri triedy [článok 8(2)(b) dohody] 100
1.3 Doplnkový poplatok za vyznačenie každej zmluvnej krajiny [článok 8(2)(c) dohody] 100
2. Medzinárodná prihláška podliehajúca výlučne Protokolu  
  Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie desiatich rokov:  
  2.1 Základný poplatok [článok 8(2)(i) Protokolu]*  
    2.1.1 ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe 653
    2.1.2 ak niektoré z vyhotovení známky je vo farbe 903
2.2 Dodatkový poplatok za každú triedu výrobkov a služieb presahujúcu tri triedy [článok 8(2)(ii) protokolu] okrem prípadu, keď sú vyznačené výlučne zmluvné strany, za ktoré sa platia individuálne poplatky [pozri článok 8(7)(a)(i) protokolu] 100
2.3 Doplnkový poplatok za vyznačenie každej zmluvnej strany [článok 8(2)(iii) protokolu] okrem prípadu, ak je vyznačená zmluvná strana, za ktorú sa platí individuálny poplatok (pozri bod 2.4) [pozri článok 8(7)(a)(ii) protokolu] 100
2.4 Individuálny poplatok za vyznačenie každej zmluvnej strany, za ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok) [pozri článok 8(7)(a) protokolu], s výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana je štátom podliehajúcim (tiež) dohode a úrad pôvodu je úradom štátu podliehajúcim (tiež) dohode (za takúto zmluvnú stranu sa platí doplnkový poplatok): výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana
3. Medzinárodná prihláška podliehajúca dohode a Protokolu  
  Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie desiatich rokov:  
  3.1 Základný poplatok*  
    3.1.1 ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe 653
    3.1.2 ak niektoré z vyhotovení známky je vo farbe 903
3.2 Dodatkový poplatok pre každú triedu výrobkov a služieb presahujúcu tri triedy 100
3.3 Doplnkové poplatky za vyznačenie každej zmluvnej strany, za ktorú sa neplatí individuálny poplatok (pozri bod 3.4)  
3.4 Individuálny poplatok za vyznačenie každej zmluvnej strany, za ktorú sa platí individuálny poplatok [pozri článok 8(7)(a) protokolu], okrem prípadu, ak je vyznačená zmluvná strana viazaná (tiež) dohodou a úrad pôvodu je úradom krajiny, ktorá je viazaná (tiež) dohodou (za takúto zmluvnú stranu sa platí doplnkový poplatok): výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana
4. Nedostatky týkajúce sa zatriedenia výrobkov a služieb
Platia sa nasledujúce poplatky [pravidlo 12(1)(b)]:
4.1 Ak nie sú výrobky a služby zaradené do tried 77 plus 4 za každý ďalší termín presahujúci 20 termínov
4.2 Ak je zatriedenie, uvedené v prihláške pre jeden alebo viac termínov, nesprávne 20 plus 4 za nesprávne zaradený termín,
pričom platí, že ak bude celkový poplatok splatný v rámci tejto položky a poplatok týkajúci sa medzinárodnej prihlášky bude nižší ako 150 švajčiarskych frankov, poplatky sa odpúšťajú.
5. Vyznačenie nasledujúce po medzinárodnom zápise
Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie odo dňa nadobudnutia účinnosti vyznačenia do dňa uplynutia aktuálnej lehoty stanovenej pre medzinárodný zápis:
5.1 Základný poplatok 300
5.2 Doplnkový poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán uvedených v tej istej žiadosti, pričom za takúto zmluvnú stranu sa neplatí individuálny poplatok (pozri bod 5.3) 100
5.3 Individuálny poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán, za ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok) [pozri článok 8(7)(a)protokolu] s výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana je štátom podliehajúcim (tiež) dohode a úrad pôvodu je úradom štátu podliehajúcim (tiež) dohode (za takúto zmluvnú stranu sa platí doplnkový poplatok): výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana
6. Obnova
Platia sa nasledujúce poplatky na obdobie desiatich rokov:
6.1 Základný poplatok 653
6.2 Dodatkový poplatok okrem prípadov, ak by sa obnova uskutočnila výlučne pre vyznačenú zmluvnú stranu, za ktorú sa platia individuálne poplatky (pozri bod 6.4) 100
6.3 Doplnkový poplatok za každú z vyznačených zmluvných strán, za ktorú sa neplatí individuálny poplatok (pozri bod 6.4) 100
6.4 Individuálny poplatok za vyznačenie každej z vyznačených zmluvných strán, za ktorú sa platí individuálny poplatok (a nie doplnkový poplatok) [pozri článok 8(7)(a) protokolu] s výnimkou, ak vyznačená zmluvná strana je štátom podliehajúcim (tiež) dohode a úrad pôvodu je úradom štátu podliehajúcim (tiež) dohode (za takúto zmluvnú stranu sa platí doplnkový poplatok): výšku individuálneho poplatku si určí každá dotknutá zmluvná strana
6.5 Príplatok za využitie odkladnej lehoty 50 % z výšky poplatkupodľa položky 6.1
7. Iné záznamy
7.1 Úplný prevod medzinárodného zápisu 177
7.2 Čiastočný prevod (iba ohľadne niektorých výrobkov a služieb alebo niektorých zmluvných strán) medzinárodného zápisu 177
7.3 Obmedzenie zoznamu výrobkov a služieb požadované majiteľom následne po medzinárodnom zápise za predpokladu, že ak sa obmedzenie týka viac ako jednej zmluvnej strany, je rovnaké pre všetky zmluvné strany 177
7.4 Zmena mena a/alebo adresy majiteľa jedného zápisu alebo viacerých medzinárodných zápisov, pre ktoré sa požaduje zápis rovnakej zmeny v jednej žiadosti 150
7.5 Zápis licencie, ktorá sa týka medzinárodného zápisu 177
8. Informácie tykajúce sa medzinárodného zápisu
8.1 Vyhotovenie overeného výpisu z medzinárodného registra pozostávajúceho z analýzy stavu medzinárodného zápisu (detailný overený výpis) menej ako tri strany 155
za každú stranu navyše 10
8.2 Vyhotovenie overeného výpisu z medzinárodného registra pozostávajúceho z kópie všetkých zverejnení a všetkých oznámení o odmietnutí, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s medzinárodným zápisom (jednoduchý overený výpis) menej ako tri strany 77
za každú stranu navyše 2
8.3 Jednoduché potvrdenie alebo písomná informácia týkajúca sa jediného medzinárodného zápisu 77
pre každý ďalší medzinárodný zápis, ak sú v tej istej žiadosti požadované rovnaké informácie 10
8.4 Výtlačok alebo fotokópia zverejnenia medzinárodného zápisu, cena za stranu 5
9. Špeciálne služby
Medzinárodný úrad je oprávnený inkasovať poplatky, ktorých výšku stanoví sám v prípade naliehavýchúkonov a v prípade služieb, ktoré nie sú uvedené v tomto sadzobníku poplatkov.
*) Pre medzinárodné prihlášky podané prihlasovateľmi, ktorých krajinou pôvodu je najmenej rozvinutá krajina, v zmysle zoznamu OSN, je základný poplatok znížený na hodnotu 10 % predpísanej sumy (zaokrúhlené na najbližšie celé číslo). V tom prípade je výška základného poplatku 65 švajčiarskych frankov (ak žiadne vyhotovenie známky nie je vo farbe) alebo 90 švajčiarskych frankov (ak niektoré z vyhotovení známky je vo farbe).