76/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1998 do 31.12.1999

76
ZÁKON
zo 6. februára 1998
o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Zákon upravuje povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré nakladajú s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme a výrobkami z nich, poplatky za nakladanie s nimi, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom s cieľom obmedziť možnosti úniku látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme do ovzdušia.
(2)
Na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme sa nevzťahujú osobitné predpisy upravujúce odpadové hospodárstvo1) s výnimkou ustanovení o zneškodňovaní látok alebo spätnom vývoze dovezených látok, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať, a o zneškodňovaní odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
látkou poškodzujúcou ozónovú vrstvu Zeme (ďalej len „látka“) látka uvedená v prílohe č. 1 vrátane jej izomérov, či už existuje samostatne, alebo v zmesi,
b)
výrobkom predmet alebo zariadenie, ktoré látku obsahuje alebo na ktorého činnosť sa látka použije,
c)
nakladaním s látkou akákoľvek činnosť, ktorej predmetom je látka, najmä jej výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie do obehu, odber, plnenie, zneškodňovanie,2) skladovanie, zber, recyklácia, regenerácia a použitie vo výrobnom procese,
d)
nakladaním s výrobkami ich výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie do obehu, inštalácia, prevádzka, údržba, oprava, revízia a zneškodňovanie,2)
e)
odberom látky jej odčerpanie z výrobku alebo z nádoby používanej na prepravu alebo skladovanie látok,
f)
zberom látky zhromažďovanie odobratej látky,
g)
skladovaním látky jej dočasné uloženie na prevádzkové, výrobné a obchodné účely, ako aj na účely recyklácie látky a regenerácie látky,
h)
recykláciou látky proces, pri ktorom sa z látky už použitej a následne odobratej získa po základnom čistiacom procese, najmä filtrovaní a sušení, recyklovaná látka; recyklovaná látka sa znovu vracia do zariadenia spravidla na mieste jej pôvodného použitia; recyklácia látky sa nepovažuje za jej výrobu,
i)
regeneráciou látky proces, pri ktorom sa použitá látka znovu spracúva a skvalitňuje postupmi, ktorými získa potrebné špecifické vlastnosti novovyrobenej látky, najmä destiláciou, chemickým spracovaním; regenerácia látky sa nepovažuje za jej výrobu.
§ 3
Základné ustanovenie
(1)
Nakladať s látkami alebo výrobkami možno iba tak, aby nedochádzalo k úniku látok nad rámec podmienok určených príslušným orgánom štátnej správy v súlade s možnosťami najlepších dostupných technológií a s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.
(2)
Nakladať s látkami alebo výrobkami, dovážať zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok a prepravovať látky cez územie Slovenskej republiky môžu len právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“),3) ak spĺňajú podmienky ustanovené týmto zákonom.
(3)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) určuje a vydáva vo svojom vestníku v súlade s medzinárodnými zmluvami na ochranu ozónovej vrstvy Zeme, ktorými je Slovenská republika viazaná,4) ročné kvóty vypočítanej úrovne spotreby látok, na základe ktorých sa reguluje výroba, dovoz a vývoz látok. Do takto určených kvót sa nezapočítava dovoz a vývoz recyklovaných látok alebo regenerovaných látok a dovoz a vývoz látok určených na regeneráciu.
(4)
V prípade pochybnosti, či ide o výrobky podľa tohto zákona, predloží podnikateľ certifikát výrobku.5)
DRUHÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
§ 4
Licencie
(1)
Dovoz a vývoz látok možno uskutočniť iba na základe, v rozsahu a za podmienok určených v úradnom povolení (ďalej len „licencia“), ktoré udeľuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) podľa osobitného predpisu.6) Ministerstvo hospodárstva pri udeľovaní licencie reguluje dovoz a vývoz látok tak, aby nedošlo k prekročeniu kvót určených podľa § 3 ods. 3 pre jednotlivé látky na príslušný kalendárny rok.
(2)
Podmienkou na udelenie licencie je vyjadrenie ministerstva k dovozu alebo vývozu látok vydané na príslušné obdobie. Pre vybraté látky uverejnené vo vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je podmienkou aj predloženie certifikátu o kvalite látky.5) Vyjadrenie ministerstva, prípadne certifikát o kvalite látky je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti o udelenie licencie.
(3)
Náležitosti žiadosti o vyjadrenie ministerstva sú uvedené v prílohe č. 2.
(4)
Ako podklad na vyjadrenie ministerstvo môže od žiadateľa o licenciu vyžadovať predloženie odborného posudku z hľadiska ochrany životného prostredia vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7.
(5)
Držiteľ licencie je povinný štvrťročne oznámiť ministerstvu hospodárstva realizovaný dovoz alebo vývoz látok.
(6)
Ministerstvo hospodárstva štvrťročne oznamuje ministerstvu údaje o vydaných licenciách a na ich základe realizovaných dovozoch a vývozoch látok.
§ 5
Súhlas a vyjadrenie
(1)
Ministerstvo dáva súhlas na
a)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu látok a regeneráciu látok,
b)
prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber látok,
c)
tranzitnú prepravu látok cez územie Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo dáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na
a)
výrobu látok,
b)
výrobu výrobkov,
c)
recykláciu látok a regeneráciu látok,
d)
odber látok,
e)
zneškodňovanie látok.
(3)
Ministerstvo dáva vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie látok.
(4)
Okresný úrad dáva
a)
súhlas na skladovanie látok od 1 000 kilogramov vrátane,
b)
vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie látok od 1 000 kilogramov vrátane.
(5)
O vyjadrenie podľa odseku 2 a odseku 4 písm. b) žiada žiadateľ pred konaním podľa stavebného zákona;7) pre toto konanie je vyjadrenie záväzným podkladom.
(6)
V konaní podľa stavebného zákona je dotknutým orgánom štátnej správy vo veciach podľa odseku 2, 3 a odseku 4 písm. b) okresný úrad.
(7)
Žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a)
meno (názov) a adresu žiadateľa (sídlo) a identifikačné číslo,
b)
druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c)
ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 2.
(8)
K žiadosti o súhlas alebo vyjadrenie podľa odseku 7 sa prikladá
a)
oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
b)
dokumentácia alebo popis technologického postupu na činnosti uvedené v odseku 1 a odseku 4 písm. a),
c)
rozhodnutie o schválení typu výrobku alebo certifikátu, ak výrobok podlieha výkonu štátneho skúšobníctva.8)
(9)
Ministerstvo alebo okresný úrad k žiadosti o súhlas alebo vyjadrenie môže od žiadateľa vyžadovať predloženie odborného posudku z hľadiska ochrany životného prostredia vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7 s výnimkou prípadov podľa odseku 1 písm. c).
(10)
Ministerstvo alebo okresný úrad určí v súhlase alebo vyjadrení účel a čas, na ktoré sa vydávajú; podľa potreby určí množstvo látky a výrobkov, povinnosti a osobitné technické podmienky činnosti v súlade s možnosťami najlepších dostupných zariadení a technológií s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku (§ 3 ods. 1).
§ 6
Zrušenie súhlasu
Ministerstvo alebo okresný úrad môže po predchádzajúcom písomnom upozornení zrušiť súhlas podľa § 5 ods. 1 alebo podľa § 5 ods. 4 písm. a) tomu, kto nedodržiava podmienky v ňom určené.
§ 7
Odborné posudky a odborná spôsobilosť
(1)
Odborný posudok v prípadoch ustanovených podľa tohto zákona vydávajú odborne spôsobilé právnické osoby alebo fyzické osoby zapísané ministerstvom v zozname osôb oprávnených vydávať odborné posudky (ďalej len „zoznam“). Ministerstvo uverejňuje zoznam vo svojom vestníku.
(2)
Vo výnimočných prípadoch možno povoliť vydanie odborného posudku aj osobe nezapísanej v zozname, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady.
(3)
Do zoznamu podľa odseku 1 sa na základe žiadosti zapíšu právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 5 ods. 1 až 4, s uvedením druhov látok a výrobkov pre odborný posudok v danom druhu činnosti na základe posúdenia komisiou ministerstva. Za zapísanie do zoznamu uchádzač zaplatí správny poplatok podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Náklady spojené s vydaním odborného posudku uhrádza žiadateľ.
(5)
Kvalifikačné predpoklady osôb oprávnených vydávať odborné posudky, postup pri posudzovaní a overovaní ich odbornej spôsobilosti a pri vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti, ako aj podrobnosti o vydávaní a uchovávaní odborných posudkov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 8
Povinnosti pri dovoze, vývoze a uvádzaní do obehu
(1)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža látky alebo výrobky, je povinný uviesť pri ich uvádzaní do obehu ako súčasť sprievodnej dokumentácie číslo licencie (§ 4 ods. 1) alebo číslo povolenia (§ 11 ods. 2 a 4).
(2)
Ak látky alebo výrobky uvádza do obehu iný podnikateľ ako uvedený v odseku 1, je povinný vyžiadať si ako súčasť sprievodnej dokumentácie číslo licencie podnikateľa uvedeného v odseku 1 (§ 4 ods. 1) alebo číslo jeho povolenia (§ 11 ods. 2 a 4).
(3)
Látku alebo výrobok nemožno uviesť do obehu bez označenia nápisom na viditeľnom mieste „Látka poškodzujúca ozónovú vrstvu Zeme“ alebo „Výrobok obsahuje látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu Zeme“.
(4)
Podnikateľ, ktorý dováža alebo vyváža látky alebo výrobky, je povinný v colnom vyhlásení10) uviesť označenie „Látka poškodzujúca ozónovú vrstvu Zeme“ alebo „Výrobok obsahuje látku poškodzujúcu ozónovú vrstvu Zeme“.
§ 9
Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)
Evidenciu o látkach a výrobkoch vedie podnikateľ, ktorý
a)
dováža alebo vyváža látky,
b)
vyrába látky alebo výrobky,
c)
skladuje látky,
d)
prevádzkuje zariadenie na recykláciu látok alebo regeneráciu látok,
e)
dováža alebo vyváža výrobky,
f)
vykonáva opravy a údržbu chladiarenských, mraziarenských, klimatizačných zariadení a tepelných čerpadiel s obsahom látky (ďalej len „chladiace zariadenie“),
g)
vykonáva opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov s obsahom látky,
h)
vykonáva inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
i)
spotrebúva látky pri svojej podnikateľskej činnosti,
j)
odoberá látky,
k)
zneškodňuje látky.
(2)
Evidencia sa vedie tak, aby z nej bolo zrejmé, kde a v akom množstve sa látky a výrobky nachádzajú a ako sa s nimi nakladá; príslušné doklady sa uchovávajú najmenej päť rokov.
(3)
Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) až k), oznamujú ministerstvu údaje o látkach a výrobkoch určené podľa odseku 4.
(4)
Podrobnosti o údajoch o látkach a výrobkoch a o ich oznamovaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 10
Odborná spôsobilosť na nakladanie s látkami
(1)
Vykonávať
a)
výrobu, inštaláciu a opravu chladiacich zariadení,
b)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov s obsahom látky,
c)
inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
d)
projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
e)
prevádzkovanie zariadení na recykláciu látok alebo regeneráciu látok,
f)
odber látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom látok,
g)
zneškodňovanie látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom látky
môže len fyzická osoba, ktorá získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami (ďalej len „odborná spôsobilosť na nakladanie“) alebo podnikateľ prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi takéhoto osvedčenia.11)
(2)
Odborná spôsobilosť na nakladanie je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí súčasného stavu techniky, všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem upravujúcich ochranu ozónovej vrstvy Zeme a možnosť použiť prostriedky a technické vybavenie na nakladanie s látkami, ktoré je potrebné na vyzvanie ministerstva preukázať.
(3)
Vykonávať zber látok a skladovanie látok môže len podnikateľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá získala odbornú spôsobilosť na nakladanie na niektorú činnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) až g).
(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie podľa odseku 1 sa vydáva osobe, ktorá má predpísanú kvalifikáciu a ktorá preukáže, že môže použiť prostriedky a technické vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti, a skúškou preukáže teoretické a praktické znalosti potrebné na bezpečné nakladanie s látkami.
(5)
Teoretickú a praktickú výučbu osôb podľa odseku 1 organizuje a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie vydáva organizácia poverená ministerstvom. Ministerstvo schvaľuje náplň učebných textov a skúšobných otázok.
(6)
Náklady spojené s absolvovaním teoretickej a praktickej výučby a so skladaním skúšky uhrádza žiadateľ o osvedčenie odbornej spôsobilosti na nakladanie.
(7)
Osobitné predpisy,12) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odseku 1 viazané na splnenie ďalších podmienok, nie sú týmto zákonom dotknuté.
(8)
Kvalifikačné predpoklady, požiadavky na technické vybavenie osôb na vykonávanie činností podľa odseku 1, postup pri posudzovaní a overovaní odbornej spôsobilosti na nakladanie a pri vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na nakladanie ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 11
Zákaz
(1)
Zakazuje sa
a)
výroba, uvádzanie do obehu, dovoz a vývoz látok uvedených v častiach I až IV a VI prílohy č. 1 dňom účinnosti zákona,
b)
výroba, uvádzanie do obehu, dovoz a vývoz látok uvedených v časti V prílohy č. 1 od 1. januára 2015,
c)
výroba, uvádzanie do obehu, dovoz a vývoz látok uvedených v časti VII prílohy č. 1 od 1. januára 2005,
d)
výroba, dovoz a uvádzanie do obehu výrobkov s obsahom látok uvedených v častiach I až IV a VI prílohy č. 1 dňom účinnosti zákona,
e)
výroba, dovoz a uvádzanie do obehu výrobkov s obsahom látok uvedených v časti V prílohy č. 1 od 1. januára 2003,
f)
výroba, dovoz a uvádzanie do obehu výrobkov s obsahom látok uvedených v časti VII prílohy č. 1 od 1. januára 2005.
(2)
Zakazuje sa z územia Slovenskej republiky vyvážať látky na územie štátu, ktorý nie je signatárom medzinárodných zmlúv na ochranu ozónovej vrstvy Zeme.4) Rovnako sa zakazuje dovážať látky z územia takéhoto štátu na územie Slovenskej republiky. Výnimky z tohto zákazu môže v odôvodnených prípadoch4) povoliť ministerstvo. K žiadosti o výnimku môže ministerstvo vyžadovať predloženie odborného posudku vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
dovoz alebo vývoz použitých látok, ktoré sa dovezú alebo vyvezú na účely recyklácie látok alebo regenerácie látok,
b)
dovoz a vývoz recyklovaných alebo regenerovaných látok.
(4)
V osobitných prípadoch ministerstvo môže po vyžiadaní vyjadrenia príslušného ústredného orgánu štátnej správy výnimočne povoliť výrobu alebo uvádzanie látok alebo výrobkov do obehu, dovoz alebo vývoz látok, alebo dovoz výrobkov aj po termíne ich zákazu, najmä
a)
ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia, bezpečnosti alebo nedostupnosti technicky realizovateľných náhrad,
b)
na plnenie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení inštalovaných pred dňom účinnosti tohto zákona.
(5)
K žiadosti o výnimku ministerstvo môže vyžadovať predloženie odborného posudku vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7.
(6)
Pri dovoze tovaru,13) o ktorom možno predpokladať, že je výrobkom podľa tohto zákona, predloží právnická osoba alebo fyzická osoba certifikát výrobku.5)
§ 12
Štátny dozor
(1)
Slovenská inšpekcia životného prostredia14) (ďalej len „inšpekcia“) je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme v súlade s osobitným predpisom o kontrole v štátnej správe.15)
(2)
Inšpekcia ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v rámci kontroly a kontroluje dodržiavanie nariadení.
(3)
Pri výkone štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce štátny dozor povinné preukázať sa písomným poverením orgánu, na pokyn ktorého vykonávajú dozor, alebo služobným preukazom.
(4)
Podnikateľ je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s látkami a výrobkami.
§ 13
Informovanie verejnosti
(1)
Verejné oznamovacie prostriedky16) pravidelne bezodplatne informujú verejnosť17) o stave ozónovej vrstvy Zeme a o hodnotách ultrafialového žiarenia dopadajúceho na územie Slovenskej republiky.
(2)
Podklady na informácie podľa odseku 1 poskytuje organizácia poverená ministerstvom.
TRETIA ČASŤ
POPLATKY ZA NAKLADANIE S LÁTKAMI A VÝROBKAMI
§ 14
Poplatková povinnosť
(1)
Poplatky za nakladanie s látkami a výrobkami (ďalej len „poplatok“) platia podnikatelia uvedení v odsekoch 2 až 4.
(2)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža látky uvedené v prílohe č. 1, platí poplatok vo výške 100 Sk za kilogram vyrobenej alebo dovezenej látky.
(3)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža chladiarenské a mraziarenské zariadenia s obsahom látky, platí poplatok vo výške
a)
40 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus
1.
chladiarenského zariadenia s objemom chladeného priestoru do 340 l vrátane,
2.
mraziarenského zariadenia s objemom mrazeného priestoru do 400 l vrátane,
b)
120 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus
1.
chladiarenského zariadenia s objemom chladeného priestoru nad 340 l do 900 l vrátane,
2.
mraziarenského zariadenia s objemom mrazeného priestoru nad 400 l do 900 l vrátane,
c)
200 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus chladiarenského alebo mraziarenského zariadenia s objemom chladeného alebo mrazeného priestoru nad 900 l.
(4)
Podnikateľ, ktorý vyrába alebo dováža klimatizačné zariadenia s obsahom látky, platí poplatok vo výške
a)
100 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus s chladiacim výkonom do 5 kW vrátane,
b)
200 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus s chladiacim výkonom nad 5 kW do 30 kW vrátane,
c)
1 000 Sk za každý vyrobený alebo dovezený kus s chladiacim výkonom nad 30 kW.
(5)
Poplatky podľa odsekov 2 až 4 sú príjmom fondu.18)
§ 15
Platenie a odvod poplatku
Podnikateľ uvedený v § 14 ods. 2 až 4 je povinný
a)
vypočítať výšku poplatku, pričom zodpovedá za správnosť výpočtu,
b)
odviesť štvrťročne do 15. dňa nasledujúceho mesiaca poplatok do fondu,
c)
umožniť fondu alebo inšpekcii na požiadanie nahliadnuť do podkladov slúžiacich na výpočet poplatku.
§ 16
Penále za omeškanie
(1)
Ak podnikateľ uvedený v § 14 ods. 2 až 4 nezaplatí poplatok včas a v plnej výške, je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,05 % zo sumy nezaplateného poplatku.
(2)
Penále za nezaplatený poplatok je príjmom fondu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
Správne delikty
§ 17
Podnikateľ sa dopustí správneho deliktu tým, že
a)
dováža alebo vyváža látky bez licencie ministerstva hospodárstva alebo v rozpore s ňou,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť o látkach alebo výrobkoch podľa § 4 ods. 5 a § 9 ods. 3,
c)
dováža zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok, alebo prepravuje látky cez územie Slovenskej republiky bez súhlasu ministerstva alebo v rozpore s ním,
d)
vykonáva bez súhlasu alebo vyjadrenia, alebo v rozpore s ním činnosť uvedenú v § 5 ods. 1 písm. b) a c), § 5 ods. 2 a 4,
e)
poruší pri uvádzaní látok alebo výrobkov do obehu povinnosti ustanovené v § 8 ods. 1 a 2,
f)
neoznačí látky alebo výrobky pri ich uvádzaní do obehu podľa § 8 ods. 3,
g)
neoznačí látky alebo výrobky v colnom vyhlásení pri dovoze alebo vývoze látok alebo výrobkov alebo pri vývoze látok podľa § 8 ods. 4,
h)
nevedie alebo neuchováva evidenciu o látkach alebo výrobkoch,
i)
vykonáva činnosť uvedenú v § 10 ods. 1 a § 23 ods. 1 bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie alebo v rozpore s ním,
j)
vyrába látky alebo výrobky, uvádza látky alebo výrobky do obehu napriek zákazu podľa § 11 ods. 1 a 2,
k)
vyrába látky alebo výrobky, uvádza látky alebo výrobky podliehajúce certifikácii do obehu bez platného certifikátu napriek zákazu podľa § 11 ods. 1 a 2,
l)
dováža alebo vyváža látky, alebo dováža výrobky napriek zákazu podľa § 11 ods. 1 a 2,
m)
nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 4,
n)
nesplní povinnosť podľa § 15 písm. c),
o)
vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 5 ods. 1 alebo § 5 ods. 4 písm. a) a nepožiada o vydanie súhlasu podľa § 23 ods. 1,
p)
porušuje pri nakladaní s látkami všeobecne záväzné právne predpisy vydané podľa tohto zákona alebo rozhodnutie inšpekcie o opatreniach na odstránenie nedostatkov (§ 12 ods. 2).
§ 18
(1)
Správne delikty podľa § 17 písm. b), d), e), f), h), i), j), k), m), n), o) a p) prejednáva inšpekcia.
(2)
Inšpekcia môže uložiť s prihliadnutím na závažnosť ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia pokutu
a)
do 10 000 Sk za správny delikt uvedený v § 17 písm. n),
b)
do 50 000 Sk za správny delikt uvedený v § 17 písm. e),
c)
do 200 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. b), f) a h),
d)
do 1 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. i) a o),
e)
do 3 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. d), j) a p).
(3)
Inšpekcia uloží s prihliadnutím na závažnosť ohrozenia zdravia ľudí a životného prostredia za správny delikt uvedený v § 17 písm. k) pokutu vo výške od 300 000 Sk do 3 000 000 Sk.
(4)
Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, možno mu uložiť ďalšiu pokutu až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice.
(5)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Ďalšiu pokutu podľa odseku 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 3 splniť.
(6)
Výnosy pokút uložených za správne delikty podľa odsekov 2 až 4 sú príjmom fondu.18)
§ 19
(1)
Správne delikty podľa § 17 písm. a), c), g) a l) prejednávajú colné orgány podľa osobitného právneho predpisu.19)
§ 20
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto porušuje tento zákon tým, že
a)
dováža zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok bez súhlasu,
b)
dováža alebo vyváža látky bez licencie,
c)
dováža výrobky bez súhlasu alebo licencie.
(2)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú colné orgány podľa osobitného právneho predpisu.20)
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 21
Všeobecné predpisy o správnom konaní21) sa nevzťahujú na konanie podľa § 3 ods. 3, § 4 ods. 2, § 5 ods. 2 a 3, § 5 ods. 4 písm. b), § 7 ods. 1 a 2 a § 10.
§ 22
Podrobnosti o spôsobe nakladania s látkou pri
a)
výrobe, oprave, inštalácii, prevádzke a údržbe chladiacich zariadení,
b)
oprave, plnení a revízii hasiacich prístrojov s obsahom látky,
c)
inštalovaní, oprave a revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
d)
odbere látok,
e)
zbere látok,
f)
recyklácii látok a regenerácii látok,
g)
skladovaní látok
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 23
Prechodné ustanovenia
(1)
Kto vykonáva ku dňu účinnosti tohto zákona činnosť, na ktorú sa vyžaduje súhlas podľa § 5 ods. 1 alebo § 5 ods. 4 písm. a), je povinný požiadať o jeho vydanie ministerstvo alebo okresný úrad v lehote do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona.
(2)
Ministerstvo alebo okresný úrad rozhodne o žiadosti podľa odseku 1 najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania žiadosti. Po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona nemožno uvedené činnosti vykonávať bez súhlasu vydaného podľa tohto zákona.
(3)
Osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 10 ods. 1 a 2, môžu tieto činnosti vykonávať do jedného roka od nadobudnutia účinnosti tohto zákona; po uplynutí tejto lehoty, len ak získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie podľa § 10 tohto zákona.
§ 24
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 4 ods. 4, § 5 ods. 3 a § 17 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.,
2.
ustanovenia o zaradení dichlórdifluórmetánu, tetrachlórmetánu, 1, 1, 1- trichlóretánu a trichlórfluórmetánu v časti A prílohy zákona Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. a zákona č. 288/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 202 v prvom stĺpci – Plnenie tlakových nádob na plyny sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
2.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 205 v prvom stĺpci – Výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
3.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 v prvom stĺpci – Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
4.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 v prvom stĺpci – Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
5.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 v prvom stĺpci – Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 1
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
ZOZNAM LÁTOK
Položka colného sadzobníka Názov Chemický vzorec Označenie
I. Halóny
2903 46 20 brómtrifluórmetán CF3Br (halón-1301)
2903 46 90 dibrómtetrafluóretán C2F4Br2 (halón-2402)
2903 46 10 brómchlórdifluómetán CF2BrCl (halón-1211)
II. Chlórfluórované plnohalogénované uhľovodíky
2903 41 00 trichlófluórmetán CFC13 (CFC-11)
2903 42 00 dichlórdifluórmetán CF2Cl2 (CFC-12)
2903 43 00 trichlórtrifluóretán C2F3C13 (CFC-113)
2903 44 10 dichlórtetrafluóretán C2F4Cl2 (CFC-114)
2903 44 90 chlórpentafluóretán C2F5Cl (CFC-115)
Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov perhalogénové
2903 45 10 chlórtrifluórmetán CF3C1 (CFC-13)
2903 45 15 pentachlórfluóretán C2FC15 (CFC-111)
2903 45 20 tetrachlórdifluóretán C2F2C14 (CFC-112)
2903 45 25 heptachlórfluórpropán C3FCl7 (CFC-211)
2903 45 30 hexachlórdifluórpropán C3F2C16 (CFC-212)
2903 45 35 pentachlórtrifluórpropán C3F3C15 (CFC-213)
2903 45 40 tetrachlórtetrafluórpropán C3F4C14 (CFC-214)
2903 45 45 trichlórpentafluórpropán C3F5C13 (CFC-215)
2903 45 50 dichlórhexafluórpropán C3F6C12 (CFC-216)
2903 45 55 chlórheptafluórpropán C3F7Cl (CFC-217)
2903 14 00 III. tetrachlórmetán CC14
2903 19 10 IV. 1,1,1- trichlóretán C2H3C13
V. Chlórfluórované neplnohalogénované uhľovodíky
2903 49 10 Halogénderiváty acyklických uhľovodíkov obsahujúcich
dva alebo viac odlišných halogénov halogénované iba fluó-
rom a chlórom, z nich halogénderiváty metánu, etánu
alebo propánu
dichlórfluórmetán CHFCl2 (HCFC-21)
chlórdifluórmetán CHF2Cl (HCFC-22)
chlórfluórmetán CH2FC1 (HCFC-31)
tetrachlórfluóretán C2HFC14 (HCFC-121)
trichlórdifluóretán C2HF2C13 (HCFC-122)
dichlórtrifluóretán C2HF3C12 (HCFC-123)
chlórtetrafluóretán C2HF Cl (HCFC-124)
trichlórfluóretán C2H2FC13 (HCFC-131)
dichlórdifluóretán C2H2F2C12 (HCFC-132)
chlórtrifluóretán C2H2F3Cl (HCFC-133)
dichlórfluóretán C2H3FCL2 (HCFC-141)
chlórdifluóretán C2H3F2C1 (HCFC-142)
chlórfluóretán C2H4FC1 (HCFC-151)
hexachlórfluórpropán C3HFC16 (HCFC-221)
pentachlórdifluórpropán C3HF2C15 (HCFC-222)
tetrachlórtrifluórpropán C3HF3C14 (HCFC-223)
trichlórtetrafluórpropán C3HF4C13 (HCFC-224)
dichlórpentafluórpropán C3HF5C12 (HCFC-225)
chlórhexafluórpropán C3HF6C1 (HCFC-226)

Príloha č. 2
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI
o súhlas alebo vyjadrenie
I. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu látok a regeneráciu látok [§ 5 ods. 1 písm. a) zákona]
1. druh látky, ktorá sa bude na zariadení recyklovať alebo regenerovať,
2. kapacita zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (t/rok/látka),
3. účinnosť zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (%).
II. Súhlas na prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber látok [§ 5 ods. 1 písm. b) zákona]
1. popis technológie,
2. špecifikácia prevádzkového zariadenia na odber látok.
III. Súhlas na tranzitnú prepravu látok cez územie Slovenskej republiky [§ 5 ods. 1 písm. c) zákona]
1. druh látky,
2. množstvo látky (t),
3. štát pôvodu,
4. štát určenia,
5. jednotlivý alebo opakovaný transport,
6. druh dopravy,
7. spôsob balenia,
8. údaj o tom, či sa náklad bude dopĺňať iným druhom tovaru, alebo či sa spolu s látkou vezie aj iný druh tovaru, ktorý sa bude vykladať na území Slovenskej republiky.
IV. Súhlas na skladovanie látok [§ 5 ods. 4 písm. a) zákona]
1. druh skladovaných látok,
2. maximálna skladovacia kapacita (t) podľa druhu látky,
3. predpokladané množstvo skladovaných látok (t) podľa ich druhu,
4. potvrdenie (doklad) o vhodnosti použitia skladu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.
V. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na výrobu látok alebo výrobu výrobkov [§ 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona]
1. plánované množstvo výroby látok (t/rok) a výrobkov (ks/rok),
2. druh látok pri výrobe látok,
3. druh a množstvo látok (t/rok) použitých pri výrobe výrobkov,
4. predpokladaný spôsob zneškodňovania výrobkov.
VI. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na recykláciu látok a regeneráciu látok [§ 5 ods. 2 písm. c) zákona]
1. druh látky, ktorá sa bude na zariadení recyklovať alebo regenerovať,
2. kapacita zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (t/rok/látka),
3. účinnosť zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (%).
VII. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na odber látok [§ 5 ods. 2 písm. d) zákona]
1. popis technológie,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia (ks/rok),
3. špecifikácia manipulácie so získanou látkou.
VIII. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na zneškodňovanie látok [§ 5 ods. 2 písm. e) zákona]
1. popis technológie zneškodňovania,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia,
3. špecifikácia manipulácie s látkou.
IX. Vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie látok [§ 5 ods. 3 zákona]
1. popis technológie zneškodňovania,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia,
3. špecifikácia manipulácie s látkou.
X. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na skladovanie látok [§ 5 ods. 3 písm. b) zákona]
1. druh skladovaných látok,
2. maximálna skladovacia kapacita (t) podľa druhu látky,
3. predpokladané množstvo skladovaných látok (t) podľa ich druhu,
4. potvrdenie (doklad) o vhodnosti použitia skladu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti,
XI. Vyjadrenie k dovozu alebo vývozu látok [§ 4 ods. 2 a 3 zákona]
1. meno (názov) a adresa žiadateľa (sídlo) a identifikačné číslo,
2. platné oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
3. spôsob dovozu alebo vývozu, popis postupu, druh dopravy a spôsob balenia,
4. spôsob skladovania, súhlas na skladovanie látok a doklad o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré budú s látkou nakladať,
5. druh a množstvo dovážanej alebo vyvážanej látky,
6. štát pôvodu a určenia,
7. certifikát o kvalite látky, v prípade regenerovanej látky aj vyhlásenie dodávateľa látky o tom, že ide o regenerovanú látku (len pre vybraté látky uverejnené vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo),
8. pri dovoze recyklovanej látky alebo znečistenej látky určenej na regeneráciu doklad o pôvode látky a o výsledkoch jej analytického rozboru a vyhlásenie dodávateľa látky, že ide o recyklovanú látku alebo znečistenú látku,
9. spôsob použitia látky, v prípade jej predaja aj platné zmluvy s odberateľom.
1)
Napríklad zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/1996 Z. z.
2)
4)
Napríklad Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (Viedeň 22. marca 1985), Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Montreal 16. septembra 1987), Dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Londýn 27.–29. júna 1990).
5)
§ 4 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov.
6)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb.
7)
Napríklad § 32, 54, 85 a § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
8)
Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskorších predpisov.
10)
§ 65 Colného zákona.
Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 167/1997 Z. z. o forme, obsahu a náležitostiach colného vyhlásenia a o spôsobe vedenia colnej štatistiky.
11)
§ 24 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).§ 30 ods. 2 Obchodného zákonníka.
12)
Napríklad zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1996 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1991 Zb., príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb., vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany.
14)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
16)
Napríklad § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii, § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.
18)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).