76/1998 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2004 do 31.12.2004

76
ZÁKON
zo 6. februára 1998
o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet zákona
(1)
Zákon upravuje povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré nakladajú s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme a výrobkami, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených právnym aktom Európskych spoločenstiev a Európskej únie1) (ďalej len „nariadenie") a týmto zákonom s cieľom obmedziť možnosti úniku látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu Zeme do ovzdušia.
(2)
Na nakladanie s látkami poškodzujúcimi ozónovú vrstvu Zeme sa nevzťahujú osobitné predpisy upravujúce odpadové hospodárstvo1a) s výnimkou ustanovení o zneškodňovaní látok alebo spätnom vývoze dovezených látok, ktoré nemožno recyklovať alebo regenerovať, a o zneškodňovaní odpadov vzniknutých z procesu recyklácie a regenerácie, ak nariadenie alebo tento zákon neustanovuje inak.
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona sa rozumie
b)
výrobkom predmet alebo zariadenie, ktoré látku obsahuje alebo na ktorého činnosť sa látka použije, alebo ktoré bolo vyrobené za použitia látky,
c)
nakladaním s látkou akákoľvek činnosť, ktorej predmetom je látka, najmä jej výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie na trh, odber, plnenie, zneškodňovanie,2) skladovanie, zber, recyklácia, regenerácia a použitie vo výrobnom procese,
d)
nakladaním s výrobkami ich výroba, dovoz, vývoz, uvádzanie na trh, inštalácia, prevádzka, údržba, oprava, revízia a zneškodňovanie,2)
e)
odberom látky jej odčerpanie z výrobku alebo z nádoby používanej na prepravu alebo skladovanie látok,
§ 3
Základné ustanovenie
Nakladať s látkami alebo výrobkami, dovážať zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok a prepravovať látky cez územie Slovenskej republiky môžu len právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“),3) ak spĺňajú podmienky ustanovené nariadením a týmto zákonom.
DRUHÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY A POVINNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB A FYZICKÝCH OSÔB
§ 5
Súhlas a vyjadrenie
(1)
Ministerstvo dáva súhlas na
a)
prevádzkovanie zariadenia na recykláciu látok a regeneráciu látok,
b)
prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber látok,
c)
tranzitnú prepravu látok cez územie Slovenskej republiky.
(2)
Ministerstvo dáva vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na
a)
výrobu látok,
b)
výrobu výrobkov,
c)
recykláciu látok a regeneráciu látok,
d)
odber látok,
e)
zneškodňovanie látok.
(3)
Ministerstvo dáva vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie látok.
(4)
Obvodný úrad životného prostredia dáva
a)
súhlas na skladovanie látok od 1 000 kilogramov vrátane,
b)
vyjadrenie k zriaďovaniu a zmene stavieb na skladovanie látok od 1 000 kilogramov vrátane.
(5)
O vyjadrenie podľa odseku 2 a odseku 4 písm. b) žiada žiadateľ pred konaním podľa stavebného zákona;7) pre toto konanie je vyjadrenie záväzným podkladom.
(6)
V konaní podľa stavebného zákona je dotknutým orgánom štátnej správy vo veciach podľa odseku 2, 3 a odseku 4 písm. b) obvodný úrad životného prostredia.
(7)
Žiadosť o súhlas alebo vyjadrenie obsahuje
a)
meno (názov) a adresu žiadateľa (sídlo) a identifikačné číslo,
b)
druh, účel, miesto a plánované začatie činnosti, na ktorú sa žiada súhlas alebo vyjadrenie,
c)
ďalšie údaje podľa jednotlivých činností uvedené v prílohe č. 3.
(8)
K žiadosti o súhlas alebo vyjadrenie podľa odseku 7 sa prikladá
a)
oprávnenie na podnikateľskú činnosť,
b)
dokumentácia alebo popis technologického postupu na činnosti uvedené v odseku 1 a odseku 4 písm. a),
c)
doklad o preukázaní zhody, ak ide o určený výrobok.8)
(9)
Ministerstvo alebo obvodný úrad životného prostredia k žiadosti o súhlas alebo vyjadrenie môže od žiadateľa vyžadovať predloženie odborného posudku z hľadiska ochrany životného prostredia vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7 s výnimkou prípadov podľa odseku 1 písm. c).
(10)
Ministerstvo alebo obvodný úrad životného prostredia určí v súhlase alebo vyjadrení účel a čas, na ktoré sa vydávajú; podľa potreby určí množstvo látky a výrobkov, povinnosti a osobitné technické podmienky činnosti v súlade s možnosťami najlepších dostupných zariadení a technológií s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku (§ 3 ods. 1).
§ 6
Zrušenie súhlasu
Ministerstvo alebo obvodný úrad životného prostredia môže po predchádzajúcom písomnom upozornení zrušiť súhlas podľa § 5 ods. 1 alebo podľa § 5 ods. 4 písm. a) tomu, kto nedodržiava podmienky v ňom určené.
§ 7
Odborné posudky a odborná spôsobilosť
(1)
Odborný posudok v prípadoch ustanovených podľa tohto zákona vydávajú odborne spôsobilé právnické osoby alebo fyzické osoby zapísané ministerstvom v zozname osôb oprávnených vydávať odborné posudky (ďalej len „zoznam“). Ministerstvo uverejňuje zoznam vo svojom vestníku.
(2)
Vo výnimočných prípadoch možno povoliť vydanie odborného posudku aj osobe nezapísanej v zozname, ak má na vydanie odborného posudku potrebné odborné predpoklady.
(3)
Do zoznamu podľa odseku 1 sa na základe žiadosti zapíšu právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré získali osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti podľa § 5 ods. 1 až 4, s uvedením druhov látok a výrobkov pre odborný posudok v danom druhu činnosti na základe posúdenia komisiou ministerstva. Za zapísanie do zoznamu uchádzač zaplatí správny poplatok podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Náklady spojené s vydaním odborného posudku uhrádza žiadateľ.
(5)
Kvalifikačné predpoklady osôb oprávnených vydávať odborné posudky, postup pri posudzovaní a overovaní ich odbornej spôsobilosti a pri vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti, ako aj podrobnosti o vydávaní a uchovávaní odborných posudkov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 8
Povinnosti pri prevádzke chladiarenských, mraziarenských, klimatizačných zariadení alebo tepelných čerpadiel s obsahom regulovanej látky
Ak podnikateľ prevádzkuje chladiarenské, mraziarenské, klimatizačné zariadenia alebo tepelné čerpadlá s obsahom regulovanej látky (ďalej len „chladiace zariadenie") nad 1 kg, zabezpečuje pravidelné kontroly technického stavu chladiacich zariadení s obsahom chlórfluórovaných plnohalogenovaných uhľovodíkov10) každých 6 mesiacov a s obsahom chlórfluórovaných neplnohalogenovaných10a) uhľovodíkov každých 12 mesiacov.
§ 9
Evidencia a oznamovacia povinnosť
(1)
Evidenciu o látkach a výrobkoch vedie podnikateľ, ktorý
a)
dováža alebo vyváža látky,
b)
vyrába látky alebo výrobky,
c)
skladuje látky,
d)
prevádzkuje zariadenie na recykláciu látok alebo regeneráciu látok,
e)
dováža alebo vyváža výrobky,
f)
vykonáva opravy a údržbu chladiacich zariadení,
g)
vykonáva opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov s obsahom látky,
h)
vykonáva inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
i)
spotrebúva látky pri svojej podnikateľskej činnosti,
j)
odoberá látky,
k)
zneškodňuje látky,
l)
uvádza na trh regulované látky alebo výrobky.
(2)
Ak ide o registrované lieky obsahujúce látky poškodzujúce ozónovú vrstvu Zeme, evidenciu o týchto látkach a liekoch vedie držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku.12a)
(3)
Evidencia sa vedie tak, aby z nej bolo zrejmé, kde a v akom množstve sa látky a výrobky nachádzajú a ako sa s nimi nakladá; príslušné doklady sa uchovávajú najmenej päť rokov.
(4)
Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosti podľa odseku 1, a držitelia rozhodnutia o registrácii lieku podľa odseku 2 oznamujú ministerstvu údaje o látkach a výrobkoch určené podľa odseku 5.
(5)
Podrobnosti o údajoch o látkach a výrobkoch a o ich oznamovaní ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 10
Odborná spôsobilosť na nakladanie s látkami
(1)
Vykonávať
a)
výrobu, inštaláciu a opravu chladiacich zariadení,
b)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov s obsahom látky,
c)
inštalovanie, opravy a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
d)
projektovanie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
e)
prevádzkovanie zariadení na recykláciu látok alebo regeneráciu látok,
f)
odber látok vrátane plnenia tlakových nádob na plyny s obsahom látok,
g)
zneškodňovanie látok vrátane podnikania v oblasti nakladania s odpadmi s obsahom látky,
h)
zadymovanie a dezinsekciu s metylbromidom,
i)
výrobu, inštaláciu, opravy a údržbu zariadení obsahujúcich látky, ktoré slúžia ako rozpúšťadlo,
môže len fyzická osoba, ktorá získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami (ďalej len „odborná spôsobilosť na nakladanie“) alebo podnikateľ prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sú držiteľmi takéhoto osvedčenia.11)
(2)
Odborná spôsobilosť na nakladanie je súhrn teoretických vedomostí, praktických skúseností a znalostí súčasného stavu techniky, všeobecne záväzných právnych predpisov a slovenských technických noriem upravujúcich ochranu ozónovej vrstvy Zeme a možnosť použiť prostriedky a technické vybavenie na nakladanie s látkami, ktoré je potrebné na vyzvanie ministerstva preukázať.
(3)
Vykonávať zber látok a skladovanie látok môže len podnikateľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá získala odbornú spôsobilosť na nakladanie na niektorú činnosť uvedenú v odseku 1 písm. a) až g).
(4)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie podľa odseku 1 sa vydáva osobe, ktorá má predpísanú kvalifikáciu a ktorá preukáže, že môže použiť prostriedky a technické vybavenie potrebné na vykonávanie činnosti, a skúškou preukáže teoretické a praktické znalosti potrebné na bezpečné nakladanie s látkami.
(5)
Teoretickú a praktickú výučbu osôb podľa odseku 1 organizuje a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie vydáva organizácia poverená ministerstvom. Ministerstvo schvaľuje náplň učebných textov a skúšobných otázok.
(6)
Náklady spojené s absolvovaním teoretickej a praktickej výučby a so skladaním skúšky uhrádza žiadateľ o osvedčenie odbornej spôsobilosti na nakladanie.
(7)
Osobitné predpisy,12) podľa ktorých je vykonávanie činností uvedených v odseku 1 viazané na splnenie ďalších podmienok, nie sú týmto zákonom dotknuté.
(8)
Kvalifikačné predpoklady, požiadavky na technické vybavenie osôb na vykonávanie činností podľa odseku 1, postup pri posudzovaní a overovaní odbornej spôsobilosti na nakladanie a pri vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na nakladanie ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 12
Štátny dozor
(1)
Slovenská inšpekcia životného prostredia14) (ďalej len „inšpekcia“) je odborný kontrolný orgán, ktorý vykonáva štátny dozor vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme v súlade s osobitným predpisom o kontrole v štátnej správe.15)
(2)
Inšpekcia ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov v rámci kontroly a kontroluje dodržiavanie nariadení.
(3)
Pri výkone štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce štátny dozor povinné preukázať sa písomným poverením orgánu, na pokyn ktorého vykonávajú dozor, alebo služobným preukazom.
(4)
Podnikateľ je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s látkami a výrobkami.
(5)
Osoby vykonávajúce štátny dozor sú oprávnené na náklady kontrolovaného subjektu odoberať vzorky regulovaných látok na účel ich analýzy.
§ 13
Informovanie verejnosti
(1)
Verejné oznamovacie prostriedky16) pravidelne bezodplatne informujú verejnosť17) o stave ozónovej vrstvy Zeme a o hodnotách ultrafialového žiarenia dopadajúceho na územie Slovenskej republiky.
(2)
Podklady na informácie podľa odseku 1 poskytuje organizácia poverená ministerstvom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINNOSTÍ
Správne delikty
§ 17
Podnikateľ sa dopustí správneho deliktu tým, že
a)
dováža alebo vyváža regulované látky bez licencie Európskej komisie17a) alebo v rozpore s ňou,
b)
nesplní oznamovaciu povinnosť o regulovaných látkach alebo výrobkoch podľa § 9 ods. 4 alebo nesplní oznamovaciu povinnosť voči Európskej komisii,17b)
c)
prepravuje látky cez územie Slovenskej republiky bez súhlasu ministerstva alebo v rozpore s ním,
d)
vykonáva bez súhlasu alebo vyjadrenia, alebo v rozpore s ním činnosť uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a b) a v § 5 ods. 2 a 4,
e)
poruší pri uvádzaní regulovaných látok na trh a pri ich používaní ustanovené povinnosti,17c)
f)
poruší pri používaní chlórfluórovaných neplnohalogenovaných uhľovodíkov ustanovené povinnosti,17d)
g)
nevedie alebo neuchováva evidenciu o regulovaných látkach alebo výrobkoch,
h)
vykonáva činnosť uvedenú v § 10 ods. 1 bez osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie alebo v rozpore s ním,
i)
vyrába regulované látky alebo výrobky, uvádza regulované látky alebo výrobky do obehu napriek zákazu a obmedzeniam,17e)
j)
poruší pri dovoze a vývoze regulovaných látok a výrobkov ustanovené povinnosti,17f)
k)
nesplní povinnosť podľa § 12 ods. 4 a 5,
l)
porušuje povinnosti ustanovené v § 8,
m)
porušuje pri nakladaní s regulovanými látkami všeobecne záväzné právne predpisy vydané podľa tohto zákona alebo nevykoná opatrenia uložené inšpekciou na odstránenie nedostatkov (§ 12 ods. 2),
n)
nevykoná preventívne opatrenie proti únikom regulovaných látok.17g)
§ 18
(1)
Správne delikty podľa § 17 písm. b), d) až i), l) až n) prejednáva inšpekcia.
(2)
Inšpekcia uloží s prihliadnutím na závažnosť ohrozenia životného prostredia a zdravia ľudí pokutu do
a)
200 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. b), g) a l),
b)
1 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. h), k), m) a n),
c)
3 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. d), e), f) a i).
(3)
Inšpekcia môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť povinnému, aby v určenej lehote vykonal opatrenia na nápravu. Ak povinný v určenej lehote tieto opatrenia nevykoná, uloží sa mu ďalšia pokuta až do výšky dvojnásobku príslušnej hornej hranice.
(4)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa inšpekcia dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Ďalšiu pokutu podľa odseku 3 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa mala povinnosť uložená v rozhodnutí podľa odseku 3 splniť.
(5)
Výnosy pokút uložených za správne delikty podľa odsekov 2 až 4 sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 19
Správne delikty podľa § 17 písm. a), c), a j) prejednávajú colné orgány podľa osobitného právneho predpisu.19)
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Spoločné ustanovenia
§ 21
Všeobecné predpisy o správnom konaní21) sa nevzťahujú na konanie podľa § 5 ods. 2 a 3, § 5 ods. 4 písm. b), § 7 ods. 1 a 2 a § 10.
§ 22
Podrobnosti o spôsobe nakladania s látkou pri
a)
výrobe, oprave, inštalácii, prevádzke a údržbe chladiacich zariadení,
b)
oprave, plnení a revízii hasiacich prístrojov s obsahom látky,
c)
inštalovaní, oprave a revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky,
d)
odbere látok,
e)
zbere látok,
f)
recyklácii látok a regenerácii látok,
g)
skladovaní látok
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 24
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
§ 4 ods. 4, § 5 ods. 3 a § 17 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z.,
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z. a zákona č. 288/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 202 v prvom stĺpci – Plnenie tlakových nádob na plyny sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
2.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 205 v prvom stĺpci – Výroba, inštalácia a opravy chladiarenských zariadení sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
3.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 v prvom stĺpci – Opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
4.
V prílohe č. 2 v SKUPINE 214 v prvom stĺpci – Projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií stabilných a polostabilných hasiacich zariadení sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
5.
V prílohe č. 3 v SKUPINE 314 v prvom stĺpci – Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi sa v druhom stĺpci dopĺňajú slová „Osvedčenie (§ 10 zákona č. 76/1998 Z. z.)“ a v treťom stĺpci sa dopĺňajú slová „vyžaduje sa len pre činnosti podľa zákona č. 76/1998 Z. z.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 1998.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r.
Príloha č. 3
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
NÁLEŽITOSTI ŽIADOSTI
o súhlas alebo vyjadrenie
I. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu látok a regeneráciu látok [§ 5 ods. 1 písm. a) zákona]
1. druh látky, ktorá sa bude na zariadení recyklovať alebo regenerovať,
2. kapacita zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (t/rok/látka),
3. účinnosť zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (%).
II. Súhlas na prevádzkovanie stabilného zariadenia na odber látok [§ 5 ods. 1 písm. b) zákona]
1. popis technológie,
2. špecifikácia prevádzkového zariadenia na odber látok.
III. Súhlas na tranzitnú prepravu látok cez územie Slovenskej republiky [§ 5 ods. 1 písm. c) zákona]
1. druh látky,
2. množstvo látky (t),
3. štát pôvodu,
4. štát určenia,
5. jednotlivý alebo opakovaný transport,
6. druh dopravy,
7. spôsob balenia,
8. údaj o tom, či sa náklad bude dopĺňať iným druhom tovaru, alebo či sa spolu s látkou vezie aj iný druh tovaru, ktorý sa bude vykladať na území Slovenskej republiky.
IV. Súhlas na skladovanie látok [§ 5 ods. 4 písm. a) zákona]
1. druh skladovaných látok,
2. maximálna skladovacia kapacita (t) podľa druhu látky,
3. predpokladané množstvo skladovaných látok (t) podľa ich druhu,
4. potvrdenie (doklad) o vhodnosti použitia skladu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti.
V. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na výrobu látok alebo výrobu výrobkov [§ 5 ods. 2 písm. a) a b) zákona]
1. plánované množstvo výroby látok (t/rok) a výrobkov (ks/rok),
2. druh látok pri výrobe látok,
3. druh a množstvo látok (t/rok) použitých pri výrobe výrobkov,
4. predpokladaný spôsob zneškodňovania výrobkov.
VI. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na recykláciu látok a regeneráciu látok [§ 5 ods. 2 písm. c) zákona]
1. druh látky, ktorá sa bude na zariadení recyklovať alebo regenerovať,
2. kapacita zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (t/rok/látka),
3. účinnosť zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok (%).
VII. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na odber látok [§ 5 ods. 2 písm. d) zákona]
1. popis technológie,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia (ks/rok),
3. špecifikácia manipulácie so získanou látkou.
VIII. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na zneškodňovanie látok [§ 5 ods. 2 písm. e) zákona]
1. popis technológie zneškodňovania,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia,
3. špecifikácia manipulácie s látkou.
IX. Vyjadrenie k prevádzkovaniu zariadenia na zneškodňovanie látok [§ 5 ods. 3 zákona]
1. popis technológie zneškodňovania,
2. projektovaná kapacita technologického zariadenia,
3. špecifikácia manipulácie s látkou.
X. Vyjadrenie k zriadeniu a zmene stavieb na skladovanie látok [§ 5 ods. 3 písm. b) zákona]
1. druh skladovaných látok,
2. maximálna skladovacia kapacita (t) podľa druhu látky,
3. predpokladané množstvo skladovaných látok (t) podľa ich druhu,
4. potvrdenie (doklad) o vhodnosti použitia skladu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti,
1)
Nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2037/2000 z 29. júna 2000 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 244, 29. 09. 2000) v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie").
1a)
Napríklad zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 327/1996 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 605/1992 Zb. o vedení evidencie odpadov, nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 190/1996 Z. z.
2)
4)
Napríklad Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (Viedeň 22. marca 1985), Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Montreal 16. septembra 1987), Dodatok k Montrealskému protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (Londýn 27.–29. júna 1990).
5)
§ 4 vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov.
6)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1995 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb.
6a)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov.
7)
Napríklad § 32, 54, 85 a § 88 ods. 1 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
8)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
Článok 2 piata a šiesta odrážka nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2037/2000.
10a)
Článok 2 jedenásta odrážka nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2037/2000.
11)
§ 24 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).§ 30 ods. 2 Obchodného zákonníka.
12)
Napríklad zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1996 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1991 Zb., príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb., vyhláška Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických zariadení a o odbornej spôsobilosti, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 83/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane týkajúce sa jednotiek požiarnej ochrany.
12a)
§ 20 a 23 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
14)
§ 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
16)
Napríklad § 4 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii, § 5 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.
17a)
Články 6 a 12 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2037/2000.
17b)
Článok 19 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2037/2000.
17c)
Články 4 a 16 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2037/2000.
17d)
Článok 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2037/2000.
17e)
Články 3 a 5 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2037/2000.
17f)
Články 8 až 11 a 14 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2037/2000.
17g)
Článok 17 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 2037/2000.
21)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).