175/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2013 do 06.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

175
ZÁKON
z 29. júna 1999
o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov potrebných na prípravu stavieb, ktoré sú významnou investíciou a postup orgánov štátnej správy pri vydávaní osvedčenia o významnej investícii.
(2)
Významná investícia je stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky (ďalej len „podnik“), ak
a)
finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 100 miliónov eur investičných nákladov,
b)
je národohospodársky významná alebo jej realizáciou alebo uskutočnením sa vytvorí najmenej 300 nových pracovných miest a
c)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
(3)
Významnou investíciou je aj stavba, ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 2 písm. a) a b), ak
a)
uskutočnenie tejto stavby je nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania činnosti vo významnej investícii podľa odseku 2, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí, a
b)
vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.
(4)
Ak investícia bude realizovaná na území okresu,1) v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti najmenej 15 % podľa údajov zverejňovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky k poslednému dňu kalendárneho polroka predchádzajúceho kalendárnemu polroku, v ktorom bola predložená žiadosť, suma uvedená v odseku 2 písm. a) sa znižuje na polovicu.
(5)
Investičnými nákladmi sú:
a)
dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia, ktorý sa nachádza na území Slovenskej republiky,
b)
dlhodobý nehmotný majetok do výšky 50 % hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol transferom technológií prostredníctvom nadobudnutia patentových práv, licencií, práv know-how alebo nepatentových technických poznatkov.
(6)
Začatím obstarávania dlhodobého hmotného majetku je začatie stavebných prác alebo začatie vyvlastňovacieho konania2) na podnikový pozemok.
(7)
Žiadosťou je žiadosť o vydanie osvedčenia o významnej investícii príslušným ministerstvom.
(8)
Osvedčením o významnej investícii je doklad držiteľa osvedčenia, že stavba je významnou investíciou.
(9)
Držiteľom osvedčenia je podnik, ktorý zabezpečuje významnú investíciu a ktorému bolo postupom podľa tohto zákona vydané príslušným ministerstvom osvedčenie o významnej investícii.
(10)
Skončením realizácie významnej investície je nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu.
§ 2
Podnikový pozemok
(1)
Zjednodušenie usporiadania vlastníckych vzťahov podľa tohto zákona sa týka iba pozemkov a stavieb na nich, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre podnik na uskutočnenie stavby vrátane súvisiacich a doplnkových stavieb a zariadení (ďalej len „podnikový pozemok“).
(2)
Súvisiacimi a doplnkovými stavbami a zariadeniami, ktoré sú jej súčasťou podľa odseku 1, sú najmä stavby a zariadenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na výstavbu a prevádzkovanie stavby a bezprostredne s ňou súvisia, najmä zariadenia na prípravu stavby, inžinierske siete, energetické zdroje, energetické rozvodné zariadenia, čistiarne odpadových vôd, kanalizácia, odlučovače emisií, podzemné a nadzemné technologické rozvody a regulačné a ovládacie zariadenia súvisiace so stavbou.
§ 2a
Pôsobnosť orgánov štátnej správy
Príslušné ministerstvo vykonáva pri predkladaní žiadosti podľa § 2b, vydávaní osvedčenia o významnej investícii podľa § 3, pri ukladaní sankcií podľa § 5a a výkone kontroly podľa § 5b pôsobnosť podľa osobitného predpisu.1a)
§ 2b
Žiadosť
(1)
Žiadosť podáva podnik na príslušné ministerstvo.
(2)
Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme žiadosť príslušnému ministerstvu, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje podniku,
b)
plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu významnej investície podľa § 1 ods. 2 písm. a) v členení na jednotlivé roky realizácie stavby,
c)
označenie katastrálneho územia, v ktorom bude stavba uskutočňovaná, a požadovanú celkovú plochu výstavby v m2,
d)
podnikateľský zámer významnej investície,
e)
informácie o začatí realizácie stavby a predpokladaný termín skončenia realizácie stavby.
§ 3
Osvedčenie o významnej investícii
(1)
Príslušné ministerstvo predloží vláde na schválenie návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na základe žiadosti podniku, ktorá spĺňa podmienku podľa § 1 ods. 2 písm. a), § 1 ods. 3 písm. a) do 60 dní od podania žiadosti, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 2b ods. 2.
(2)
Príslušné ministerstvo vydá osvedčenie o významnej investícii do 15 dní od schválenia návrhu na vydanie osvedčenia o významnej investícii vládou. Ak vláda návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii neschváli, príslušné ministerstvo žiadosť zamietne.
(3)
V osvedčení o významnej investícii sa uvádza
a)
údaj o tom, že ide o významnú investíciu,
b)
identifikačné údaje o držiteľovi osvedčenia,
c)
identifikačné údaje o podnikovom pozemku,
d)
opis stavby, ktorá má stáť na podnikovom pozemku,
e)
údaj o výške investičných nákladov.
(4)
Osvedčenie o významnej investícii je dokladom, ktorý podnik dokladá k návrhu na začatie územného konania,1b) k návrhu na začatie vyvlastňovacieho konania2) a k návrhu na začatie stavebného konania.1c)
§ 3a
Povinnosti držiteľa osvedčenia
(1)
Držiteľ osvedčenia je povinný najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia osvedčenia o významnej investícii začať obstarávanie dlhodobého hmotného majetku [§ 1 ods. 5 písm. a)].
(2)
Držiteľ osvedčenia je povinný splniť podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. a) do siedmich rokov od doručenia osvedčenia o významnej investícii.
(3)
Držiteľ osvedčenia je povinný písomne oznámiť príslušnému ministerstvu skončenie realizácie významnej investície do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia podľa § 1 ods. 10.
Prevod vlastníctva
§ 4
(1)
Ak bolo vydané podniku osvedčenie podľa § 3,
a)
správca podnikového pozemku, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky, je povinný podnikový pozemok odplatne previesť na podnik,
b)
Slovenský pozemkový fond je povinný odplatne previesť na podnik podnikový pozemok, s ktorým nakladá.3)
(2)
Zmluvy podľa odseku 1 treba uzavrieť do 30 dní odo dňa doručenia návrhu podniku na uzavretie zmluvy a predloženia osvedčenia podľa § 3, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
(3)
Podnikový pozemok sa prevedie podľa odseku 1 za cenu podľa osobitného predpisu.4)
§ 5
Dňom zapísania vlastníckeho práva podniku k podnikovému pozemku do katastra nehnuteľností zanikajú k nemu práva tretích osôb. Majetkové ujmy tretích osôb vyplývajúce zo zániku ich práv k podnikovému pozemku vyrovná podnik, ak zmluva, ktorou bol podnikový pozemok prevedený na podnik, neurčuje inak. Ak práva tretích osôb k podnikovému pozemku vznikli až po rozhodnutí vlády podľa § 1 ods. 2 písm. c) a bez súhlasu podniku, majetkové ujmy vyrovná ten, kto zriadil alebo umožnil zriadiť k podnikovému pozemku právo tretej osoby.
§ 5a
Správne delikty
(1)
Ak držiteľ osvedčenia nezačne obstarávať dlhodobý hmotný majetok podľa § 1 ods. 5 v súlade s § 1 ods. 6 najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia osvedčenia o významnej investícii, osvedčenie o významnej investícii stráca platnosť.
(2)
Príslušné ministerstvo uloží držiteľovi osvedčenia pokutu 15 % zo sumy investičných nákladov, ak držiteľ osvedčenia nevynaloží investičné náklady na uskutočnenie stavby v sume podľa § 1 ods. 2 písm. a) do siedmich rokov od doručenia osvedčenia o významnej investícii.
(3)
Príslušné ministerstvo uloží držiteľovi osvedčenia pokutu 15 % zo sumy investičných nákladov, ak držiteľ osvedčenia použije podnikový pozemok po jeho nadobudnutí do vlastníctva podniku na základe právoplatného povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na iný účel, ako je uvedený v osvedčení o významnej investícii.
§ 5b
Výkon kontroly
Kontrolu splnenia podmienok a povinností podľa tohto zákona vykonáva príslušné ministerstvo podľa osobitného predpisu.
§ 6
Prechodné ustanovenia
(1)
Významnou investíciou sú aj stavby, ktorých potreba uskutočnenia vyplýva zo zmluvy medzi vládou a právnickou osobou so sídlom v zahraničí uzavretej predo dňom účinnosti tohto zákona. Ak sú splnené podmienky podľa § 1 ods. 2 písm. a) a b), vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podniku na jeho žiadosť osvedčenie podľa § 3 do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Ak účastníkom zmluvy podľa odseku 1 je aj právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, vzťahujú sa na ňu povinnosti podľa § 4 a 5, ak zmluva podľa odseku 1 neurčuje inak. Ak je táto právnická osoba alebo jej právny nástupca v likvidácii alebo v konkurze, prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona povinnosti podľa § 4 a 5 na likvidátora alebo na správcu konkurznej podstaty.
§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2013
(1)
Osvedčenia vydané do 31. júla 2013 zostávajú v platnosti podľa doterajších predpisov.
(2)
Konania začaté a neskončené do 31. júla 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
Čl. II
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 108 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
uskutočnenie stavieb, ktoré sú významnou investíciou podľa osobitných predpisov.10ja)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ja znie:
„10ja)
§ 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.“.
2.
§ 111 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Náhrada, ktorú nemožno vyplatiť preto, lebo do dňa vykonateľnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia nebolo právoplatne skončené konanie o dedičstve, súdne konanie alebo nebola určená oprávnená osoba, sa odovzdá Slovenskému pozemkovému fondu, ktorý s ňou naloží ako s náhradou za vyvlastnenie pozemku, s ktorým nakladá.10ka)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10ka znie:
„10ka)
§ 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.“.
3.
V § 111b ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ak je možné majetkové vyrovnanie za vyvlastnený pozemok pridelením náhradného pozemku a vyvlastnený s tým súhlasí, tento spôsob vyrovnania má prednosť pred poskytnutím náhrady v peniazoch.“.
4.
Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý znie:
㤠113a
(1)
Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nemá v katastri nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo je predmetom konania o dedičstvo alebo súdneho konania, účastníkom vyvlastňovacieho konania
a)
je Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá,
b)
sú účastníci konania o dedičstvo a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom dedičského konania, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve,
c)
sú účastníci súdneho konania a Slovenský pozemkový fond, ak ide o stavbu alebo pozemok, ktorého vlastníctvo je predmetom súdneho konania, a to až do právoplatnosti súdneho rozhodnutia.
(2)
Ak vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok nebol vydaný podľa osobitných predpisov10m) z dôvodu, že nebolo rozhodnuté o oprávnenej osobe, je účastníkom vyvlastňovacieho konania povinná osoba a Slovenský pozemkový fond, a to až do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určila oprávnená osoba.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10m znie:
„10m)
Napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam.“.
Čl. III
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z. a zákona č. 72/1999 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
pozemok možno vo verejnom záujme vyvlastniť.10b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:
„10b)
§ 108 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 1999.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.
1a)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
1b)
§ 35 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 16 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
4)
Napríklad § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a zákona č. 72/1999 Z. z., § 18 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z. a zákona č. 80/1998 Z. z., vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 576/2003 Z. z.