389/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

389
ZÁKON
zo 16. decembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zlúčením obcí zanikajú zlučované obce a vzniká nová obec;5a) rozdelením obce zaniká rozdeľovaná obec a vznikajú nové obce.5b) Zlúčiť obce alebo rozdeliť obec možno len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
5b) § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
2.
V § 3 ods. 5 sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou „4“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13c ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
2.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.