389/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.1999 do 30.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

389
ZÁKON
zo 16. decembra 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, mení zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a mení zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Zlúčením obcí zanikajú zlučované obce a vzniká nová obec;5a) rozdelením obce zaniká rozdeľovaná obec a vznikajú nové obce.5b) Zlúčiť obce alebo rozdeliť obec možno len s účinnosťou ku dňu konania všeobecných volieb.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 5b znejú:
„5a)
§ 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
5b) § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
2.
V § 3 ods. 5 sa číslovka „3“ nahrádza číslovkou „4“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13c ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
2.
V § 25 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z. a zákona č. 331/1998 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
2.
V § 48 ods. 3 sa vypúšťa prvá veta.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.