393/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

393
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 16. decembra 1999,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. (ďalej len „zákon") a podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky nariaďuje:
§ 1
(1)
Týmto nariadením sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky príslušná smernica Európskych spoločenstiev.1)
(2)
Do skupiny určených výrobkov „spotrebiče plynných palív“ podľa § 9 ods. 1 zákona s výnimkou spotrebičov a vybavenia osobitne navrhnutých na priemyselné procesy uskutočňované v priemyselných objektoch patria
a)
spotrebiče, ktoré spaľujú plynné palivá a sú určené na prípravu pokrmov, vykurovanie, ohrev vody, chladenie alebo pranie, ak sa v nich používa voda s teplotou neprevyšujúcou 105 °C, alebo určené na svietenie, ďalej horáky s ventilátorom a zdroje tepla vybavené týmito horákmi (ďalej len "spotrebiče"),
b)
zabezpečovacie, riadiace alebo regulačné zariadenia a konštrukčné skupiny, ktoré sú samostatne uvádzané na trh a sú určené na zabudovanie do spotrebičov ako ich súčasť alebo na pripojenie k spotrebičom (ďalej len „vybavenie“).
(3)
Na účely tohto nariadenia sa plynným palivom rozumie akékoľvek palivo, ktoré je pri teplote 15 oC a tlaku 1 bar v plynnom stave.
(4)
Na účely tohto nariadenia sa spotrebiče plynných palív považujú za bežne používané, ak sa
a)
inštalujú a pravidelne udržiavajú podľa návodu výrobcu,
b)
používajú pri obvyklých odchýlkach kvality plynného paliva a kolísaní pripájacieho pretlaku plynného paliva,
c)
zároveň používajú v zhode so zamýšľaným účelom alebo spôsobom, ktorý možno rozumne predvídať.
§ 2
(1)
Podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče a vybavenie sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Ak sú technické požiadavky na spotrebiče a vybavenie konkretizované harmonizovanými slovenskými technickými normami podľa § 5 ods. 5 zákona alebo slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona a oznámenými Európskej komisii podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo § 8 ods. 3 písm. a) zákona a vlastnosti spotrebičov a vybavenia sú s nimi v súlade, považujú sa technické požiadavky podľa odseku 1 za splnené.
§ 3
(1)
Pri sériovo vyrábaných alebo dovážaných spotrebičoch a vybaveniach zabezpečí ich výrobca alebo splnomocnenec pred uvedením na trh posudzovanie zhody vzorky spotrebiča alebo vybavenia autorizovanou osobou podľa prílohy č. 2 bodu 1 (ďalej len „preskúšanie typu“) a ďalej si zvolí jeden z nasledujúcich postupov:
a)
overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa prílohy č. 2 bodu 2,
b)
posudzovanie systému kvality výroby podľa prílohy č. 2 bodu 3,
c)
posudzovanie zhody typu podľa prílohy č. 2 bodu 4,
d)
overovanie zhody podľa prílohy č. 2 bodu 5.
(2)
Pri kusovej alebo malosériovej výrobe alebo pri dovoze spotrebičov a vybavenia môže si ich výrobca alebo splnomocnenec zvoliť namiesto uvedených postupov overovanie zhody každého výrobku autorizovanou osobou podľa prílohy č. 2 bodu 6.
(3)
Výrobca alebo splnomocnenec zabezpečuje doklady o použitom spôsobe posudzovania zhody podľa § 12 zákona zahŕňajúce príslušnú dokumentáciu, dokumenty a certifikáty vydané pri posudzovaní zhody autorizovanou osobou.
(4)
Obsah konštrukčnej dokumentácie, ktorú výrobca alebo dovozca predkladá autorizovanej osobe, je uvedený v prílohe č. 3.
(5)
Výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí preklad do štátneho jazyka nevyhnutnej časti dokumentácie, ktorú na základe odôvodnenej žiadosti požaduje orgán dohľadu podľa § 13 ods. 3 zákona. Orgán dohľadu musí v žiadosti rešpektovať požiadavku primeranosti rozsahu požadovanej dokumentácie vo vzťahu k riziku, ktoré určený výrobok predstavuje.
§ 4
Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona obsahuje
a)
identifikačné údaje o výrobcovi alebo splnomocnencovi, ktorý vyhlásenie o zhode vydáva,
b)
identifikačné údaje o spotrebiči a vybavení, pri dovážaných výrobkoch aj identifikačné údaje o výrobcovi,
c)
opis a určenie spotrebiča alebo vybavenia, ostatné údaje o spotrebiči a vybavení; pri vybavení obsahuje vyhlásenie navyše informácie o spôsobe vstavania do spotrebiča alebo usporiadania, ktoré pomáhajú zabezpečiť splnenie technických požiadaviek,
d)
údaj o použitom spôsobe posudzovania zhody,
e)
zoznam technických predpisov a harmonizovaných slovenských technických noriem použitých pri posúdení zhody,
f)
ak sa uskutočnilo preskúšanie typu podľa prílohy č. 2 bodu 1, údaje o autorizovanej osobe, ktorá preskúšanie typu vykonala, číslo a dátum vydania certifikátu typu vrátane údaja o jeho platnosti,
g)
potvrdenie výrobcu alebo dovozcu o tom, že vlastnosti spotrebiča alebo vybavenia spĺňajú technické požiadavky podľa tohto nariadenia alebo požiadavky iných technických predpisov, že spotrebiče alebo vybavenie sú za podmienok obvyklého alebo výrobcom, alebo dovozcom určeného použitia bezpečné a že výrobca alebo dovozca prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých spotrebičov alebo vybavení uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a s technickými požiadavkami (vyhlásenie o opatrení podľa prílohy č. 2 bodov 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 a 5.5.1),
h)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno, priezvisko a funkciu zodpovednej osoby výrobcu alebo splnomocnenca a jej podpis.
§ 4a
Pri výrobkoch, ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, sa pod pojmom vyhlásenie o zhode rozumie ES vyhlásenie o zhode, skúška typu ES skúška typu, overenie zhody ES overenie zhody, dohľad nad systémom kvality ES dohľad nad systémom kvality, autorizovaná osoba notifikovaná osoba. Na tieto výrobky sa umiestňuje označenie CE podľa  § 21 zákona (príloha č. 4).
§ 5
(1)
Spotrebiče a vybavenia, ktoré budú uvedené na trh do 30. septembra 2000 po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, môžu spĺňať technické požiadavky podľa právnych predpisov platných pred 1. januárom 2000.
(2)
Výrobca alebo dovozca môže zabezpečiť posudzovanie zhody podľa prílohy č. 2 bodu 1 alebo 2 na spotrebiče a vybavenia, ktoré budú uvedené na trh do 30. septembra 2000.
(3)
Technickú dokumentáciu uvedenú v prílohe č. 3 o spotrebičoch a vybaveniach, ktoré budú uvedené na trh po 1. januári 2000, môže výrobca alebo dovozca doplniť dodatočne, najneskôr do 31. marca 2000.
§ 6
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 393/1999 Z. z.
PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA SPOTREBIČE A VYBAVENIE
1. Všeobecné požiadavky
1.1 Spotrebiče musia byť vyrobené tak, aby pri použití, ako je definované v § 1 ods. 3, fungovali bezpečne a neohrozovali zdravie, bezpečnosť ani majetok osôb, ani domáce zvieratá.
1.2 Pri uvádzaní spotrebiča na trh je nevyhnutné
a) priložiť návod pre zamestnanca vykonávajúceho inštaláciu spotrebiča,
b) priložiť návod na používanie a údržbu spotrebiča pre používateľa,
c) na spotrebiči aj na obale umiestniť vhodné výstražné pokyny.
Návody a výstražné pokyny musia byť v štátnom jazyku.
1.2.1 Návod pre zamestnanca vykonávajúceho inštaláciu spotrebiča musí obsahovať všetky údaje o montáži, zostavení a údržbe, ktoré sú potrebné na správne vykonanie týchto prác a na bezpečné používanie spotrebiča. Návod musí uvádzať najmä
a) používaný druh plynného paliva (ďalej len „palivo“),
b) pretlak privádzaného paliva,
c) požiadavky na prívod čerstvého vzduchu
1. na zásobovanie vzduchom potrebným na spaľovanie,
2. na vylúčenie tvorby zmesí s nebezpečnou koncentráciou nespáleného paliva pri spotrebičoch, ktoré nie sú vybavené zariadením podľa bodu 3.2.3,
d) podmienky na odvádzanie spalín,
e) pri plynových horákoch s ventilátorom a zdrojoch tepla nimi vybavenými
1. ich charakteristické vlastnosti,
2. požiadavky na montáž, ktoré prispejú na dosiahnutie zhody s technickými požiadavkami kladenými na spotrebiče,
3. prípadne zoznam kombinácií odporúčaných výrobcom.
1.2.2 Návod na používanie a údržbu pre používateľa musí obsahovať všetky údaje nevyhnutné na bezpečné používanie, najmä upozornenia na obmedzenia pri používaní spotrebiča.
1.2.3 Upozornenia na spotrebičoch a ich obaloch musia obsahovať jednoznačné údaje o druhu a pripájacom pretlaku paliva a obmedzenia pri použití, najmä to, že spotrebič musí byť inštalovaný len v priestoroch s dostatočným vetraním.
1.3 Vybavenie určené pre spotrebiče musí byť vyhotovené tak, aby spĺňalo presne svoj účel použitia, ak je zabudované podľa technických návodov výrobcu na inštaláciu. Návody na inštaláciu, zostavenie, prevádzku a údržbu vybavenia musia byť dodané spoločne s vybavením.
2. Materiály
2.1 Materiály musia byť vhodné na zamýšľané použitie a musia byť odolné proti mechanickému, chemickému a tepelnému namáhaniu, ktorému budú vystavené za predvídateľných podmienok.
2.2 Vlastnosti materiálov, ktoré sú dôležité pre bezpečnosť, musia byť zaručené výrobcom alebo ich dodávateľom.
3. Konštrukcia a výrobné vyhotovenie
3.1 Všeobecne
3.1.1 Spotrebič musí byť vyrobený tak, aby sa pri používaní predpísanom v návode nezhoršila stabilita, nevznikla deformácia alebo poškodenie spotrebiča, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť jeho bezpečnosť.
3.1.2 Výskyt kondenzátov pri uvádzaní do prevádzky alebo počas prevádzky nesmie ovplyvniť bezpečnú prevádzku spotrebiča.
3.1.3 Spotrebič musí byť zhotovený tak, aby sa riziko výbuchu pri styku s ohňom vonkajšieho pôvodu znížilo na najmenšiu mieru.
3.1.4 Spotrebič musí byť vyrobený tak, aby nemohlo dochádzať k prienikom vody a nežiaduceho vzduchu do častí, ktorými preteká palivo.
3.1.5 Pri bežnom kolísaní pomocnej energie musí spotrebič naďalej bezpečne fungovať.
3.1.6 Mimoriadne kolísanie alebo výpadok pomocnej energie alebo jej obnovený prívod nesmie zapríčiniť nebezpečnú situáciu.
3.1.7 Spotrebič musí byť vyrobený tak, aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom. Za splnenie tejto požiadavky sa považuje splnenie ustanovení všeobecne záväzného právneho predpisu.1)
3.1.8 Všetky časti spotrebiča namáhané pretlakom musia odolávať mechanickému a tepelnému namáhaniu tak, aby nedošlo k deformáciám ovplyvňujúcim bezpečnosť.
3.1.9 Spotrebič musí byť vyrobený tak, aby porucha zabezpečovacieho, riadiaceho alebo regulačného zariadenia nespôsobila nebezpečnú situáciu.
3.1.10 Ak je spotrebič vybavený zabezpečovacími a regulačnými zariadeniami, potom funkcie zabezpečovacích zariadení nemôže nepriaznivo ovplyvňovať činnosť regulačných zariadení.
3.1.11 Všetky časti spotrebiča, ktoré sú zostavené alebo nastavené v priebehu výroby a s ktorými nesmie manipulovať používateľ ani zamestnanec vykonávajúci inštaláciu, musia byť proti manipulácii vhodne zabezpečené.
3.1.12 Ručné ovládače a ostatné ovládacie a regulačné zariadenia musia byť jednoznačne označené a opatrené všetkými údajmi potrebnými na vylúčenie chýb pri obsluhe. Musia byť navrhnuté tak, aby nemohlo dôjsť k chybnej manipulácii.
3.2 Únik nespáleného paliva
3.2.1 Spotrebič musí byť vyrobený tak, aby prípadný únik paliva nespôsobil nebezpečenstvo.
3.2.2 Spotrebič musí byť vyrobený tak, aby bol obmedzený únik paliva počas zapaľovania, opakovaného zapaľovania a po uhasnutí plameňa a aby bolo vylúčené nebezpečné nahromadenie nespáleného paliva v spotrebiči.
3.2.3 Spotrebič, ktorý je určený na použitie vo vnútorných priestoroch a v miestnostiach, musí byť vybavený osobitnými zariadeniami, ktoré zabránia nebezpečnému nahromadeniu nespáleného paliva v týchto priestoroch alebo v miestnostiach. Spotrebič nevybavený takými zariadeniami môže byť určený iba na použitie v dostatočne vetraných priestoroch, aby sa zabránilo nebezpečnému nahromadeniu nespáleného paliva. Spotrebič pre veľkokuchyne a spotrebič spaľujúci palivo obsahujúce toxické látky musia byť vybavené uvedenými osobitnými zariadeniami vždy.
3.3 Zapaľovanie
Spotrebič musí byť vyrobený tak, aby pri bežnom použití bolo
a) zapaľovanie a opakované zapálenie plynulé,
b) zabezpečené zapálenie prešľahnutím plameňa.
3.4 Spaľovanie
3.4.1 Spotrebič musí byť vyrobený tak, aby bola pri bežnom použití zabezpečená stabilita plameňa a aby spaliny neobsahovali neprípustné koncentrácie látok škodlivých zdraviu.
3.4.2 Spotrebič musí byť vyrobený tak, aby pri bežnom použití nemohli neočakávane unikať spaliny.
3.4.3 Spotrebič pripájaný na odvod spalín musí byť vyrobený tak, aby pri mimoriadnych ťahových podmienkach neunikali spaliny do miestnosti v nebezpečnom množstve.
3.4.4 Lokálny spotrebič na vykurovanie pre domácnosť a prietokový ohrievač vody, ktoré nie sú pripojené na odvod spalín, nesmú v danom priestore vyvíjať koncentrácie oxidu uhoľnatého, ktoré by vzhľadom na predpokladaný čas pobytu v týchto priestoroch boli pre prítomné osoby zdraviu nebezpečné.
3.5 Racionálne využitie energie
Spotrebič musí byť vyrobený tak, aby bolo pri dodržaní všetkých bezpečnostných podmienok zaistené racionálne využitie energie, ktoré zodpovedá súčasnému stavu techniky.
3.6 Teploty
3.6.1 Časti spotrebiča, pri ktorých sa predpokladá umiestnenie v blízkosti podlahy alebo iných povrchov, nesmú dosiahnuť teplotu, ktorá by znamenala nebezpečenstvo pre okolie.
3.6.2 Povrchová teplota ovládacích prvkov a rukovätí určených na obsluhu spotrebiča nesmie dosahovať hodnotu nebezpečnú pre používateľa.
3.6.3 Povrchová teplota vonkajších častí spotrebiča pre domácnosť s výnimkou povrchu alebo častí slúžiacich na prenos tepla nesmie počas prevádzky dosahovať hodnoty nebezpečné pre používateľa, a najmä pre deti, u ktorých treba brať do úvahy primeraný reakčný čas.
3.7 Potraviny, pitná a úžitková voda
Materiály a súčasti používané na výrobu spotrebiča bez ohľadu na právne predpisy, ktoré sa na ne vzťahujú, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, pitnou alebo úžitkovou vodou, nesmú nepriaznivo ovplyvňovať ich kvalitu.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 393/1999 Z. z.
POSTUPY POSUDZOVANIA ZHODY
1. Preskúšanie typu podľa § 3 ods. 1
1.1 Preskúšanie typu je postup posudzovania zhody, pri ktorom autorizovaná osoba skúša a osvedčuje, že vzorka spotrebiča alebo vybavenia reprezentujúca zamýšľanú výrobu alebo dovoz spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ktoré sa na ňu vzťahujú.
1.2 Výrobca alebo splnomocnenec poskytuje autorizovanej osobe
1.2.1 a) meno a priezvisko, ak je fyzickou osobou, alebo obchodné meno, ak je právnickou osobou, a svoje sídlo,
b) písomné vyhlásenie, že zmluva o preskúšaní typu nebola uzavretá s inou autorizovanou osobou,
c) technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 3.
1.2.2 Vzorka spotrebiča alebo vybavenia predstavujúca zamýšľanú výrobu alebo dovoz (ďalej len „typ“). Autorizovaná osoba môže požadovať ďalšie vzorky tohto typu, ak sú potrebné na preskúšanie typu. Typ môže zahŕňať niekoľko variantov spotrebiča alebo vybavenia za predpokladu, že tieto varianty nemajú odlišné vlastnosti z hľadiska možných rizík.
1.3 Autorizovaná osoba
1.3.1 Posudzuje dokumentáciu a zisťuje, či bol typ podľa nej vyrobený, a identifikuje prvky, ktoré boli navrhnuté podľa požiadaviek technických predpisov, harmonizovaných slovenských technických noriem a iných technických požiadaviek.
1.3.2 Ak neboli použité harmonizované slovenské technické normy alebo ak také normy neexistujú, alebo nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na spotrebič alebo vybavenie vzťahujú, vykonáva, alebo dá vykonať potrebné skúšky alebo zistenia na účely posúdenia, či riešenie prijaté výrobcom spĺňa technické požiadavky.
1.3.3 Vykonáva potrebné skúšky alebo zistenia na účely posúdenia, či výrobca správne použil harmonizované slovenské technické normy na zaistenie zhody s technickými požiadavkami.
1.4 Ak typ spĺňa ustanovenia a požiadavky tohto nariadenia, autorizovaná osoba vystaví výrobcovi alebo dovozcovi certifikát typu. Certifikát typu musí obsahovať výsledky skúšok, prípadne podmienky jeho platnosti, ako aj nevyhnutné údaje o identifikácii certifikovaného typu a v prípade potreby aj opis jeho funkcie. K certifikátu typu musia byť pripojené príslušné technické podklady, napr. výkresy a diagramy.
1.5 Výrobca alebo splnomocnenec informuje autorizovanú osobu, ktorá vydala certifikát typu, o všetkých zmenách certifikovaného typu, ktoré by mohli ovplyvniť zhodu s technickými požiadavkami. Zmeny certifikovaného typu musí dodatočne schváliť autorizovaná osoba, ktorá vydala certifikát typu, ak tieto zmeny ovplyvňujú zhodu s technickými požiadavkami alebo predpísanými podmienkami na použitie spotrebiča alebo vybavenia. Toto dodatočné schválenie musí byť vydané ako dodatok k pôvodnému certifikátu o preskúšaní typu.
1.6 Autorizovaná osoba bezodkladne informuje iné autorizované osoby o vydaných certifikátoch typu. Tie sú oprávnené dostať rovnopis certifikátu typu alebo jeho doplnky. Rovnako sú na základe odôvodnenej žiadosti oprávnené dostať kópiu prílohy k certifikátu a protokoly o vykonaných skúškach.
1.7 Ak autorizovaná osoba odmietne vydať certifikát typu alebo ho odníme, musí o tom informovať úrad a tiež iné autorizované osoby s príslušným odôvodnením.
2. Overovanie zhody výrobku s certifikovaným typom podľa § 3 ods. 1 písm. a)
2.1 Overenie zhody výrobku s certifikovaným typom je postup, keď výrobca vyhlasuje, že spotrebič alebo vybavenie je v zhode s typom opísaným v certifikáte typu a spĺňa technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje písomné vyhlásenie o zhode, ktoré sa môže vzťahovať na jeden kus alebo viac kusov spotrebiča alebo vybavení a ktoré musí uchovávať výrobca. Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý spotrebič podľa § 4a a k označeniu pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za náhodné kontroly podľa bodu 2.3.
2.2 Výrobca alebo splnomocnenec vykoná všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby výrobný proces vrátane výstupnej kontroly a skúšok konečného výrobku zabezpečoval jednotnosť výroby a zhodu spotrebičov alebo vybavení s typom opísaným v certifikáte typu a s technickými požiadavkami, ktoré sú na neho aplikovateľné. Autorizovaná osoba, ktorú si zvolil výrobca alebo splnomocnenec, vykonáva náhodné kontroly spotrebičov alebo vybavení podľa bodu 2.3.
2.3 Kontroly spotrebičov alebo vybavení vykonávané na dohodnutom mieste musí vykonávať autorizovaná osoba náhodne v nepravidelných intervaloch minimálne jedenkrát za rok. Musí sa vyskúšať primeraný počet spotrebičov alebo vybavení a musia sa vykonať vhodné skúšky podľa harmonizovaných slovenských technických noriem alebo ekvivalentné skúšky na účely zistenia zhody s aplikovateľnými technickými požiadavkami. Autorizovaná osoba v každom prípade určí, či tieto skúšky treba vykonať úplne, alebo čiastočne. Ak jeden alebo viac spotrebičov, alebo vybavení nespĺňa technické požiadavky, autorizovaná osoba o tom vydá správu, ktorú odovzdáva výrobcovi alebo dovozcovi, aby sa zabránilo uvádzaniu chybných spotrebičov na trh.
3. Posudzovanie systému kvality výroby podľa § 3 ods. 1 písm. b)
3.1 Posudzovanie systému kvality výroby je postup, pri ktorom výrobca alebo splnomocnenec, ktorý spĺňa ustanovenia bodu 3.2, vyhlasuje, že spotrebič alebo vybavenie zodpovedá typu opísanému v certifikáte typu a že spĺňa technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo splnomocnenec vypracuje písomné vyhlásenie o zhode. Toto vyhlásenie platí pre jeden alebo viac spotrebičov alebo vybavení a musí ho uchovávať výrobca. Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý spotrebič podľa § 4a a k označeniu pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za dohľad nad systémom kvality.
3.2 Výrobca má zavedený systém kvality výroby, ktorý zaručuje zhodu spotrebičov s typom podľa certifikátu typu a s technickými požiadavkami, ktoré sú na ne aplikovateľné. Výrobca podlieha dohľadu podľa bodu 3.4.
3.3 Systém kvality
3.3.1 Výrobca alebo splnomocnenec poskytuje autorizovanej osobe
a) dokumentáciu k systému kvality,
b) prísľub plnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich zo schváleného systému kvality,
c) prísľub udržovania schváleného systému kvality, aby bola zabezpečená jeho trvalá vhodnosť a účinnosť,
d) dokumentáciu vzťahujúcu sa na certifikovaný typ a na kópiu certifikátu typu.
3.3.2 Všetky opatrenia prijaté výrobcom musia byť dokumentované systematickým a logickým spôsobom, najmä postupy a písomné pokyny. Táto dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a) cieľov kvality, organizačnej štruktúry a zodpovednosti štatutárnych orgánov a ich právomocí s ohľadom na kvalitu spotrebičov alebo vybavení,
b) výrobných postupov, použitých metód kontroly a zabezpečovania kvality a systematických opatrení,
c) skúšok a testov, ktoré sa budú vykonávať v predvýrobnej, výrobnej a konečnej fáze vrátane ich príslušnosti,
d) prostriedkov na kontrolu požadovanej kvality spotrebičov alebo vybavení a efektívneho využívania systému kvality.
3.3.3 Autorizovaná osoba preveruje a vyhodnocuje systém kvality s cieľom zistiť, či systém vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 3.3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený pri systémoch kvality, ktoré zodpovedajú harmonizovaným normám2). Ak autorizovaná osoba odoberie výrobcovi certifikát systému kvality, musí o tom informovať iné autorizované osoby s príslušným odôvodnením.
3.3.4 Výrobca informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o všetkých zmenách v tomto systéme, napr. v dôsledku nových technológií a koncepcie kvality. Autorizovaná osoba overuje prípadné zmeny a rozhoduje o tom, či zmenený systém kvality zodpovedá príslušným ustanoveniam alebo či je nevyhnutné nové hodnotenie. Svoje rozhodnutie oznamuje výrobcovi. Toto oznámenie obsahuje výsledky overení a jeho odôvodnené závery.
3.4 Dohľad nad systémom kvality
3.4.1 Cieľom dohľadu je zabezpečiť, aby výrobca náležite splnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
3.4.2 Výrobca umožní autorizovanej osobe na účely dohľadu prístup do priestorov výroby, inšpekcie, skúšania a skladovania spotrebičov plynných palív a poskytne jej všetky nevyhnutné podklady, najmä
a) dokumentáciu o systéme kvality,
b) podklady o kvalite, ako sú správy z previerok, skúšobné protokoly, kalibračné údaje, údaje o kvalifikácii pracovníkov a pod.
3.4.3 Autorizovaná osoba vykonáva dohľad najmenej raz za dva roky s cieľom presvedčiť sa, že výrobca dodržuje a používa schválený systém kvality, a odovzdá správu o výsledkoch dohľadu výrobcovi.
3.4.4 Autorizovaná osoba môže u výrobcu vykonávať neohlásený dohľad a kontrolu spotrebičov alebo vybavenia. Odovzdá výrobcovi správu o výsledkoch dohľadu, prípadne správu o skúškach.
3.4.5 Výrobca predloží na vyžiadanie správu autorizovanej osoby.
4. Posudzovanie zhody typu (zabezpečovanie kvality výrobkov) podľa § 3 ods. 1 písm. c)
4.1 Posudzovanie zhody typu je postup, pri ktorom výrobca alebo splnomocnenec, ktorý spĺňa ustanovenia bodu 4.2, vyhlasuje, že spotrebič alebo vybavenie zodpovedá typu opísanému v certifikáte typu a že spĺňa technické požiadavky, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje písomné vyhlásenie o zhode, ktoré sa môže vzťahovať na jeden alebo viac spotrebičov alebo vybavení a ktoré musí uchovávať výrobca. Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý spotrebič podľa § 4a a k označeniu pripojí identifikačný kód autorizovanej osoby zodpovednej za dohľad nad systémom kvality.
4.2 Výrobca používa schválený systém kvality podľa bodu 4.3 na výstupnú kontrolu a skúšky a podlieha dohľadu podľa bodu 4.4.
4.3 Systém kvality
4.3.1 Výrobca alebo splnomocnenec poskytuje autorizovanej osobe
a) dokumentáciu o systéme kvality,
b) prísľub plnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich zo schváleného systému kvality,
c) prísľub udržovania schváleného systému kvality, aby bola zaistená jeho trvalá vhodnosť a účinnosť,
d) dokumentáciu vzťahujúcu sa na certifikovaný typ a kópiu certifikátu typu.
4.3.2 V rámci systému kvality je skúšaný každý spotrebič alebo vybavenie podľa harmonizovaných slovenských technických noriem alebo sa musia vykonať príslušné skúšky na účely zistenia zhody s technickými požiadavkami. Všetky opatrenia prijaté výrobcom musia byť dokumentované systematickým a logickým spôsobom, najmä postupy a písomné pokyny. Táto dokumentácia systému kvality musí umožňovať jednotnú interpretáciu programov, plánov, príručiek a záznamov o kvalite. Dokumentácia obsahuje najmä primeraný opis
a) cieľov kvality, organizačnej štruktúry a zodpovednosti štatutárnych orgánov a ich právomocí s ohľadom na kvalitu spotrebičov,
b) kontrol a skúšok, ktoré sa vykonávajú na hotovom výrobku,
c) prostriedkov na kontrolu efektívneho využívania systému kvality.
4.3.3 Autorizovaná osoba preveruje a vyhodnocuje systém kvality s cieľom zistiť, či systém vyhovuje požiadavkám uvedeným v bode 4.3.2. Predpoklad zhody s týmito požiadavkami je splnený pri systémoch kvality, ktoré zodpovedajú harmonizovaným normám2). Ak autorizovaná osoba odoberie výrobcovi certifikát systému kvality, musí o tom informovať ostatné autorizované osoby s príslušným odôvodnením.
4.3.4 Výrobca informuje autorizovanú osobu, ktorá schválila systém kvality, o všetkých zmenách v tomto systéme, napr. v dôsledku nových technológií a koncepcie kvality. Autorizovaná osoba overuje prípadné zmeny a rozhoduje, či zmenený systém kvality zodpovedá príslušným ustanoveniam alebo či je nevyhnutné nové hodnotenie. Svoje rozhodnutie oznamuje výrobcovi. Toto oznámenie obsahuje výsledky overenia a jeho odôvodnené závery.
4.4 Dohľad nad systémom kvality
4.4.1 Cieľom dohľadu je zaistiť, aby výrobca splnil záväzky vyplývajúce zo schváleného systému kvality.
4.4.2 Výrobca umožní autorizovanej osobe na účely dohľadu prístup do priestorov výroby, inšpekcie, skúšania a skladovania spotrebičov a poskytne jej všetky nevyhnutné podklady, najmä
a) dokumentáciu o systéme kvality,
b) podklady o kvalite, ako sú správy z previerok, skúšobné protokoly, kalibračné údaje, údaje o kvalifikácii pracovníkov a pod.
4.4.3 Autorizovaná osoba vykonáva dohľad najmenej raz za dva roky, aby sa presvedčila, že výrobca dodržuje a používa schválený systém kvality, a odovzdá správu o výsledkoch dohľadu výrobcovi.
4.4.4 Autorizovaná osoba môže u výrobcu vykonávať neohlásený dohľad a kontrolu spotrebičov alebo vybavenia. Skúšky spotrebičov alebo vybavenia vykonáva sama alebo ich môže dať vykonať. Odovzdá výrobcovi správu o výsledkoch dohľadu, prípadne správu o skúškach.
4.4.5 Výrobca predloží na vyžiadanie správu autorizovanej osoby.
5. Overovanie zhody podľa § 3 ods. 1 písm. d)
5.1 Overovanie zhody je postup, pri ktorom výrobca alebo splnomocnenec zabezpečuje plnenie bodov 5.2 a 5.3 a vyhlasuje, že spotrebič alebo vybavenie zodpovedá typu opísanému v certifikáte typu a že zodpovedá technickým požiadavkám, ktoré sa naň vzťahujú.
5.2 Výrobca alebo splnomocnenec vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby pri výrobnom procese bola zaistená zhoda s typom spotrebiča alebo vybavenia, ktorý je opísaný v certifikáte typu, a s technickými požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo jeho splnomocnenec vypracuje a uchováva písomné vyhlásenie o zhode, ktoré sa môže vzťahovať na jeden alebo viac spotrebičov alebo vybavení. Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý spotrebič podľa § 4a.
5.3 Autorizovaná osoba vykoná príslušné zistenia a skúšky na overenie zhody spotrebiča alebo vybavenia s technickými požiadavkami, a to podľa voľby výrobcu alebo dovozcu podľa bodu 5.4 alebo 5.5.
5.4 Overovanie každého spotrebiča alebo vybavenia
5.4.1 Všetky spotrebiče alebo vybavenia musia byť jednotlivo posúdené a musia byť vykonané skúšky, ktoré sú ustanovené v príslušných harmonizovaných normách, alebo musia byť vykonané ekvivalentné skúšky tak, aby sa overila zhoda s certifikátom typu a technickými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú.
5.4.2 Autorizovaná osoba vypracuje písomný certifikát o zhode pre spotrebiče alebo vybavenia, ktoré vyhoveli vykonaným skúškam, a na každom spotrebiči alebo vybavení umiestni alebo zabezpečí umiestnenie svojho identifikačného kódu. Výrobca alebo jeho splnomocnenec každému na základe žiadosti poskytne certifikát zhody, ktorý vydala autorizovaná osoba. Certifikát zhody sa môže vzťahovať na jeden kus alebo viac kusov spotrebičov alebo vybavení.
5.5 Štatistické overovanie
5.5.1 Výrobca vykoná všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa pri výrobnom procese zabezpečila jednotnosť každej vyrobenej skupiny.
5.5.2 Spotrebiče alebo vybavenia podliehajú štatistickému overovaniu s ohľadom na ich vlastnosti. Musia byť zoskupené do jednotných skupín obsahujúcich spotrebiče alebo vybavenia jedného typu, vyrobených za rovnakých podmienok. Skupina sa overuje v nepravidelných intervaloch. Spotrebiče alebo vybavenia vybraté na náhodnú skúšku sa skúšajú jednotlivo a vykonávajú sa na nich skúšky, ktoré sú ustanovené v príslušných harmonizovaných normách, alebo príslušné skúšky na účely rozhodnutia o prijatí alebo odmietnutí skupiny. Používa sa systém odberu vzoriek s nasledujúcimi funkčnými charakteristikami:
a) normálna úroveň kvality skúšanej skupiny, zodpovedajúca pravdepodobnosti prijateľnosti 95 % s percentom nezhody medzi 0,5 a 1,5 %,
b) minimálna úroveň kvality skúšanej skupiny, zodpovedajúca pravdepodobnosti prijateľnosti 5 % s percentom nezhody medzi 5 a 10 %.
5.5.3 Ak je skupina prijatá, autorizovaná osoba vydá písomný certifikát o zhode spotrebičov alebo vybavení týkajúci sa vykonaných skúšok a umiestni alebo zabezpečí umiestnenie svojho identifikačného kódu na každý spotrebič s výnimkou tých, pri ktorých nebola zistená zhoda. Toto označenie môže výrobca so súhlasom autorizovanej osoby umiestniť na výrobky už v priebehu výroby. Ak je skupina odmietnutá, autorizovaná osoba o tom vydá správu, ktorú odovzdá výrobcovi alebo dovozcovi, aby sa zabránilo uvedeniu spotrebičov z tejto skupiny na trh. V prípade opakovaného odmietnutia skupín môže autorizovaná osoba zastaviť štatistické overovanie.
6. Overovanie zhody každého výrobku autorizovanou osobou
6.1 Overovanie zhody každého výrobku autorizovanou osobou je postup, pri ktorom výrobca alebo dovozca zabezpečuje a vyhlasuje, že spotrebič alebo vybavenie, na ktoré bol vydaný certifikát podľa bodu 6.2, zodpovedá technickým požiadavkám, ktoré sa naň vzťahujú. Výrobca alebo splnomocnenec vypracuje a uchováva písomné vyhlásenie o zhode. Výrobca alebo jeho splnomocnenec označí každý spotrebič podľa § 4a.
6.2 Autorizovaná osoba posúdi spotrebič alebo vybavenie a podrobí ho s prihliadnutím na technickú dokumentáciu potrebným skúškam s cieľom zistiť jeho zhodu s technickými požiadavkami. Autorizovaná osoba vydá certifikát o zhode spotrebiča alebo vybavenia, ak vyhovel vykonaným skúškam, a umiestni alebo zabezpečí umiestnenie svojho identifikačného kódu.
6.3 Technická dokumentácia uvedená v prílohe č. 3 musí byť dostupná autorizovanej osobe.
6.4 Ak to autorizovaná osoba považuje za nevyhnutné, vykoná kontrolu a preskúšanie po inštalácii spotrebiča alebo vybavenia.
6.5 Výrobca alebo jeho splnomocnenec každému na základe žiadosti poskytne certifikát zhody, ktorý vydala autorizovaná osoba.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 393/1999 Z. z.
OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE
1. Konštrukčná dokumentácia obsahuje
a) všeobecný opis spotrebiča alebo vybavenia,
b) konštrukčné a výrobné výkresy, schémy komponentov, konštrukčných skupín, schémy zapojení atď.,
c) opisy a vysvetlenia nevyhnutné na pochopenie týchto podkladov vrátane funkcie spotrebičov alebo vybavení,
d) zoznam technických predpisov a slovenských technických noriem použitých úplne alebo čiastočne a opisy riešení, ktoré boli prijaté na splnenie technických požiadaviek tam, kde neboli použité harmonizované slovenské technické normy alebo kde takéto normy neexistujú alebo nekonkretizujú všetky technické požiadavky, ktoré sa na spotrebič alebo vybavenie vzťahujú,
e) protokoly o skúškach,
f) návody na inštaláciu a použitie.
2. Ak je to potrebné, dokumentácia obsahuje tiež
a) vyhlásenie o zhode vzťahujúce sa na vybavenie zabudované do spotrebiča, ak bolo vydané,
b) správy a oznámenia autorizovanej osoby vzťahujúce sa na spotrebič alebo vybavenie, ak boli vydané,
c) iný dokument, ktorý umožní autorizovanej osobe zlepšiť posudzovanie.
Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 393/1999 Z. z.
ZNAČKA ZHODY - OZNAČENIE CE
Označenie CE sa skladá z písmen „CE" podľa § 21 zákona.
CE označenie musí byť doplnené identifikačným kódom autorizovanej osoby zahrnutej do fázy kontroly výroby.
Ak je označenie zmenšené alebo zväčšené, mierka rozmerov zostáva zachovaná.
Jednotlivé prvky označenia CE majú približne rovnaký vertikálny rozmer, ktorý je najmenej 5 mm.
Na výrobku alebo na štítku s údajmi musí byť označenie CE spolu s nasledujúcimi údajmi:
a) názov výrobcu alebo jeho identifikačná značka,
b) obchodný názov výrobku,
c) typ elektrického napájania, ak je použité,
d) kategória výrobku,
e) posledné dvojčíslie roka, v ktorom bolo označenie CE umiestnené.
Informácie potrebné na inštaláciu možno doplniť v závislosti od povahy zariadenia.
Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 393/1999 Z. z.
MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AUTORIZOVANÉ OSOBY
Autorizovaná osoba podľa § 11 zákona určená autorizujúcim orgánom spĺňa nasledujúce minimálne požiadavky:
1. disponuje dostatkom zamestnancov, nevyhnutnými prostriedkami a technickým vybavením,
2. je technicky spôsobilá a má stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou,
3. je nezávislá pri vykonávaní skúšok, príprave protokolov, vydávaní certifikátov a vykonávaní overovacej činnosti požadovanej týmto nariadením od zamestnancov a technických zamestnancov vo vzťahu ku všetkým kruhom, skupinám alebo osobám majúcim priamy alebo nepriamy záujem na príslušnom výrobku,
4. jej zamestnanci dodržiavajú obchodné tajomstvo,
5. má poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancami, ak táto zodpovednosť nie je pokrytá štátom v rámci platnej legislatívy.
Plnenie požiadaviek v bodoch 1 a 2 pravidelne kontroluje autorizujúci orgán.
Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 393/1999 Z. z.
ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC
Týmto nariadením sa úplne transponuje táto smernica:
1. Smernica Rady č. 90/396/EHS z 29. júna 1990 v znení smernice č. 93/68/EHS o vzájomnom prispôsobovaní právnych predpisov členských štátov platných pre plynové spotrebiče.
2. Preklad tejto smernice je v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.
1)
Smernica Rady č. 90/396/EHS z 29. júna 1990 v znení smernice č. 93/68/EHS o vzájomnom prispôsobovaní právnych predpisov členských štátov platných pre plynové spotrebiče.
1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 392/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia.
2)
STN EN ISO radu 9000.