397/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.2011 do 18.10.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

397
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 22. decembra 1999,
ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Určené výrobky
(1)
Do skupiny určených výrobkov strelné zbrane a strelivo podľa § 9 ods. 1 zákona na účely tohto nariadenia patria
a)
ručné palné zbrane, ktorých primárnym zdrojom energie je výmetová náplň, a to
1.
brokové zbrane s hladkým vývrtom alebo s čiastočne drážkovaným vývrtom,
2.
krátke guľové zbrane s hladkým vývrtom so strelivom typu Flobert,
3.
krátke guľové zbrane s drážkovaným alebo polygonálnym vývrtom,
4.
dlhé guľové zbrane s hladkým vývrtom so strelivom typu Flobert,
5.
dlhé guľové zbrane s drážkovaným alebo polygonálnym vývrtom,
6.
dlhé kombinované (guľobrokové) zbrane,
7.
zbrane s obmedzenou kinetickou energiou strely,
8.
zbrane na jednorazové použitie,
9.
historické zbrane, ktoré sú určené na streľbu,
10.
repliky a funkčné napodobeniny historických zbraní,
11.
narkotizačné zbrane,
12.
signálne zbrane, z ktorých vystreľované strely obsahujú efektové zlože,
13.
expanzné akustické zbrane, ktorými sú poplašné a štartovacie zbrane,
14.
expanzné zbrane – plynovky na rozptyl dráždivej a paralyzujúcej látky,
15.
expanzné zbrane na granule, ktorých nábojky obsahujú výmetnú náplň a granule,
16.
balistické zbrane na určenie balistických hodnôt streliva, napríklad tlaku prachových plynov, rýchlosti striel, kinetickej energie nábojok, rozptylových charakteristík,
17.
zbrane strieľajúce dávkou,1)
b)
plynové zbrane, ktorých zdrojom energie je stlačený vzduch, CO2 alebo iný plyn, a to
1.
vzduchovky,
2.
vetrovky,
3.
terčové zbrane na CO2,
4.
paintbalové zbrane,
5.
plynové narkotizačné zbrane,
6.
plynové expanzné prístroje,
7.
airsoftové zbrane,
c)
hlavné časti strelných zbraní, a to
1.
hlavne,
2.
vložné hlavne,
3.
vložné nábojové komory,
4.
revolverové valce,
5.
puzdrá strelných zbraní (puzdrá hlavní, lôžka, telá a rámy zbraní),
6.
závery zbraní,
7.
dnové skrutky zbraní nabíjaných ústím hlavne,
d)
strelné mechanické zbrane a strely do týchto zbraní,
e)
strelivo do palných zbraní, a to
1.
vyrábané alebo prebíjané brokové náboje,
2.
vyrábané alebo prebíjané guľové náboje,
3.
jednotné alebo hromadné inertné strely,
4.
strely s obsahom efektových pyrotechnických zloží,
5.
nábojnice na stredový alebo okrajový zápal,
6.
priemyselne vyrábané zápalky na zalisovanie do nábojníc,
7.
bezdymový prach do brokového a guľového streliva,
8.
čierny prach do zbraní nabíjaných ústím,
9.
zápalky do perkusných zbraní,
f)
strelivo do narkotizačných zbraní, a to
1.
narkotizačné strely,
2.
nábojky na výmet narkotizačných striel,
g)
strelivo do signálnych zbraní, a to
1.
signálne náboje (jednotné strelivo),
2.
signálne strely so svetelným, zvukovým, dymovým alebo kombinovaným efektom,
3.
nábojky na výmet signálnych striel,
h)
strelivo do expanzných zbraní, a to
1.
akustické nábojky,
2.
pracovné nábojky,
3.
nábojky s granulami,
4.
plynové nábojky,
i)
strelivo do plynových zbraní, a to
1.
strely z pevných materiálov,
2.
značkovacie paintbalové strelivo,
3.
narkotizačné strely do plynových zbraní,
j)
výmetné náplne použité v strelive, a to
1.
čierne prachy,
2.
drobnozrnné bezdymové nitrocelulózové a nitroglycerínové prachy,
3.
zápalkové zlože,
k)
ostatné časti streliva, a to
1.
uzatváracie diely, najmä krytky, vložky, podložky, upchávky,
2.
vynášacie diely, najmä kontajnery, vynášacie puzdrá, vynášacie piesty,
3.
efektové náplne, najmä efektové tablety, efektové puzdrá,
4.
ostatné diely, najmä stabilizátory, spojovacie diely, padáky.
(2)
Určeným výrobkom podľa odseku 1 je aj prototyp strelnej zbrane – strelná zbraň, ktorá svojimi vlastnosťami spĺňa ustanovené technické požiadavky na strelné zbrane a ktorá sa má vyrábať.
§ 2
Do skupiny určených výrobkov strelné zbrane a strelivo podľa § 1 nepatria
a)
strelné zbrane a strelivo dovezené na účely výskumu, vývoja a skúšania,
b)
strelné zbrane a strelivo určené iba na vojenské alebo bezpečnostné účely, zavedené do výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, ozbrojených zborov a do výzbroje Slovenskej informačnej služby a Národného bezpečnostného úradu,
c)
strelné zbrane a strelivo zavedené do výzbroja ozbrojených síl iných štátov, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky alebo ktorých prevoz cez územie Slovenskej republiky sa uskutočňuje na základe medzinárodných dohovorov, ktorými je Slovenská republika viazaná,
d)
skúšobné strelivo zhotovené pre potreby overovania strelných zbraní autorizovanou osobou a pokusné strelivo určené na trh,
e)
strelné nástražné zariadenia,
f)
strelivo do strelných zbraní, ktoré pre vlastnú potrebu zhotovili na to oprávnené osoby a ktoré bolo zhotovené z častí streliva spĺňajúcich ustanovené technické požiadavky,
g)
strelné zbrane a strelivo na muzeálne alebo zberateľské účely, ktoré nie sú určené ani sa nepoužívajú na streľbu,
h)
výmetné a výstrelné systémy pyrotechnických výrobkov,
i)
špeciálne skúšobné zbrane, najmä na streľbu normalizovaných črepín, na skúšky drobivosti trhavín, na skúšky korozívnosti zápalkových zloží,
j)
expanzné prístroje podľa osobitného predpisu.1a)
§ 3
Podrobnosti o technických požiadavkách na strelné zbrane a strelivo
(1)
Ak strelné zbrane a strelivo spĺňajú ustanovené technické požiadavky konkretizované slovenskými technickými normami vhodnými na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona alebo technickými predpismi podľa § 4 zákona a ak pri ich uvádzaní na trh, ale aj počas používania majú vlastnosti umožňujúce plniť ich funkciu bez toho, aby pri bežných a predvídateľných podmienkach ohrozili život, zdravie alebo majetok osôb, alebo životné prostredie, považujú sa technické požiadavky podľa § 7 zákona za splnené.
(2)
Podrobnosti o technických požiadavkách na strelné zbrane a strelivo podľa § 1 sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Výrobca alebo dovozca (ďalej len „predkladateľ“) určených výrobkov uvedených v § 1 vyhotovuje technickú dokumentáciu v štátnom jazyku, ktorá obsahuje najmä
a)
všeobecný opis zbrane a streliva,
b)
konštrukčné a výrobné výkresy, schémy,
c)
opis a vysvetľujúci komentár na porozumenie funkcie zložitejších systémov,
d)
upozornenia na možné riziká pri používaní, preprave a skladovaní,
e)
návod na montáž a demontáž a návod na používanie,
f)
návod na prebíjanie častí streliva samostatne dodávaných na trh,
g)
návod na ničenie vadného alebo zlyhaného streliva alebo zvyškov strelivín.
(4)
Predkladateľ strelnej zbrane označí túto zbraň na hlavni a revolverovom valci obchodným menom alebo ochrannou známkou, výrobným číslom a označením kalibra použitého streliva, a to na každej hlavni a revolverovom valci, ak ide o hlavne rozdielneho kalibru alebo o valce rozdielneho kalibru.
§ 4
Posudzovanie zhody vlastností strelných zbraní a streliva
(1)
Posudzovanie zhody vlastností strelných zbraní a streliva vykonáva autorizovaná osoba podľa § 11 zákona, uvedená v prílohe č. 2 bode 1.9, ktorá určí počty a termíny, v ktorých sa budú určené výrobky predkladať na posudzovanie zhody, a miesto, kde sa posudzovanie zhody vykonáva.
(2)
Posudzovaniu zhody vlastností nepodliehajú dovážané strelné zbrane a strelivo samostatne dodávané na trh, ak sú označené zahraničnými overovacími značkami uvedenými v prílohe č. 2.
§ 5
Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody vlastností strelných zbraní
(1)
Posudzovanie zhody vzorky typu (prototypu) zbrane – typová skúška strelných zbraní je postup, pri ktorom sa zisťuje zhoda vlastností prototypu strelnej zbrane s technickými požiadavkami. Ak sú technické požiadavky splnené, vydá autorizovaná osoba predkladateľovi certifikát o typovej skúške zbrane.
(2)
Homologizácia strelnej zbrane a expanznej zbrane (ďalej len „homologizácia“) je postup, pri ktorom autorizovaná osoba po overení dvoch kusov z každého typu zbrane vydá certifikát o homologizácii a poverí predkladateľa označením zbrane homologizačnou značkou.
(3)
Predkladateľ môže požiadať autorizovanú osobu v prípade posudzovania zhody o homologizáciu
a)
ručných strelných zbraní s nábojovou komorou s priemerom do 5 mm vrátane a s dĺžkou nábojovej komory do 15 mm vrátane,
b)
ručných strelných zbraní s nábojovou komorou s priemerom a dĺžkou do 6 mm vrátane, pričom zápalková zlož je jedinou hnacou náplňou udeľujúcou strele energiu do 7,5 J vrátane,
c)
expanzných zbraní so strelivom s okrajovým zápalom do kalibra 6 mm vrátane a s dĺžkou nábojnice do 7 mm vrátane,
d)
plynových zbraní, ktorých kinetická energia strely je do 10 J vrátane.
(4)
Pri homologizácii zbrane autorizovaná osoba pred uplynutím dvoch rokov po vydaní certifikátu o homologizácii na piatich kusoch z každého homologizovaného typu strelnej zbrane formou kusového overenia podľa odseku 5 overuje, či vlastnosti strelnej zbrane naďalej zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám. Ak autorizovaná osoba pri overení zistí, že ustanovené technické požiadavky nie sú splnené, zruší platnosť pôvodne vydaného certifikátu o homologizácii.
(5)
Kusové overenie strelnej zbrane (ďalej len „kusové overenie“) je postup, pri ktorom autorizovaná osoba overuje splnenie technických požiadaviek každej strelnej zbrane okrem homologizovanej zbrane. Autorizovaná osoba vydá predkladateľovi alebo osobe, ktorá požiadala o kusové overenie, protokol o kusovom overení a zbraň označí príslušnou overovacou značkou.
(6)
Autorizovaná osoba po vykonaní nového kusového overenia strelnej zbrane (ďalej len „nové kusové overenie“) podľa § 10 vydá predkladateľovi alebo osobe, ktorá požiadala o nové kusové overenie, protokol o novom kusovom overení alebo túto zbraň označí overovacou značkou podľa prílohy č. 2.
§ 6
Typová skúška strelných zbraní
Typová skúška strelných zbraní je postup, ktorým predkladateľ posudzuje, či prototypy strelných zbraní spĺňajú ustanovené technické požiadavky, ktoré sa na ne vzťahujú.
§ 7
Homologizácia strelných zbraní
(1)
Predkladateľ predkladá na homologizáciu dve zbrane označené podľa § 3 ods. 4.
(2)
Pri strelných zbraniach, ktoré podliehajú homologizácii a sú vyrábané sériovo, vykonáva autorizovaná osoba homologizáciu. Ak nejde o sériovú výrobu, vykonáva autorizovaná osoba kusové overenie.
(3)
Pri homologizácii strelných zbraní autorizovaná osoba vykonáva overenie
a)
zhody podstatných rozmerov s výkresmi výrobcu a s ustanovenými technickými požiadavkami,
b)
typového označenia na strelných zbraniach,
c)
bezpečnej funkcie pri streľbe,
d)
odolnosti materiálu pri streľbe v normálnych, ale aj v sťažených klimatických podmienkach,
e)
správnosti a úplnosti technickej a sprievodnej dokumentácie.
(4)
Typ predkladanej strelnej zbrane môže zahŕňať niekoľko variantov za predpokladu, že tieto varianty nemajú odlišné vlastnosti z hľadiska možného nebezpečia či z hľadiska ustanovených technických požiadaviek, sú rovnakého určenia a vyrobené rovnakým výrobcom.
(5)
Pri homologizácii autorizovaná osoba ďalej kontroluje, či predkladateľ má k dispozícii potrebné kalibrované meradlá, vypracované kontrolné postupy, potrebné priestory a či má zabezpečené technické prostriedky, prístrojové vybavenie a zamestnancov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie kontrol zhodnosti všetkých výrobkov s homologizovaným typom (ďalej len „systém kontroly“), a vedie o tom záznamy.
(6)
Dovozca, ktorý nemôže doložiť údaje o systéme kontroly dovážaných strelných zbraní zahraničnej výroby, zabezpečí v spolupráci s autorizovanou osobou preverenie systému kontroly na svoje náklady.
(6)
Autorizovaná osoba po vykonaní homologizácie vydá protokol a certifikát o homologizácii. Predkladateľ dostane jeden výtlačok protokolu a certifikátu.
(7)
Autorizovaná osoba prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky zašle Stálej medzinárodnej komisii pre skúšky ručných strelných zbraní2) kópiu certifikátu o homologizácii. Obdobne postupuje pri zrušení certifikátu o homologizácii alebo odmietnutí vydať certifikát o homologizácii.
(8)
Po vykonaní homologizácie sa jeden exemplár typu homologizovaného určeného výrobku uloží v sídle autorizovanej osoby. Druhý exemplár označený homologizačnou značkou sa vráti predkladateľovi.
§ 8
Podrobnosti o technických požiadavkách na typovú skúšku a homologizáciu strelných zbraní
(1)
Strelné zbrane a ich časti musia spĺňať tieto požiadavky:
a)
rozmery nábojovej komory, vývrtu hlavne a uzamykacej vôle sú v súlade s rozhodnutiami Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných strelných zbraní,
b)
použité materiály a dimenzovanie strelných zbraní alebo ich častí zaručujú pevnosť proti namáhaniu pri streľbe skúšobnými nábojmi,
c)
pri streľbe strelivom určeným na trh je zabezpečená spoľahlivá funkcia strelnej zbrane.
(2)
Ustanovené technické požiadavky a ďalšie požiadavky a podmienky uplatňované pri typovej skúške a homologizácii strelných zbraní podľa konkrétneho určenia strelných zbraní, ktoré uvádzajú slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody, sú tieto:
a)
vzhľad a vyhotovenie strelnej zbrane,
b)
nastreliteľnosť strelnej zbrane,
c)
krytie a rozptyl zásahov strelnej zbrane,
d)
rýchlosť a energia striel vystrelených zo strelnej zbrane,
e)
odolnosť strelnej zbrane proti sťaženým klimatickým podmienkam, napríklad zvýšenej teplote alebo zníženej teplote, dažďu, prachu, prípadne iným kombinovaným podmienkam.
(3)
Predkladateľ strelných zbraní
a)
má vybudovaný účinný systém kontroly,
b)
prikladá ku každému typu strelnej zbrane technickú a sprievodnú dokumentáciu,
c)
má zabezpečený záručný a pozáručný servis,
d)
používa na kontrolu rozmerov nábojovej komory, vývrtu hlavne a uzamykacej vôle iba meradlá, ktoré sú v súlade s rozhodnutiami Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných strelných zbraní.
§ 9
Kusové overenie
(1)
Predkladateľ alebo osoba, ktorá požiadala o kusové overenie, predkladá na kusové overenie každú strelnú zbraň. Ak autorizovaná osoba neurčí inak, každá hlaveň určená výhradne na použitie čierneho prachu sa označí tak, aby bolo jednoznačné, že hlaveň je určená len na použitie čierneho prachu. Akustické zbrane musia byť konštruované tak, aby z nich nebolo možné vystreliť strelu z náboja príslušného kalibru. Zbraň určená na používanie brokových nábojov s oceľovými brokmi vysokého výkonu musí byť konštruovaná tak, aby zahrdlenie brokovej hlavne nebolo väčšie ako 0,5 mm pre kaliber 12 a 10/89 pri použití oceľových brokov s priemerom väčším ako 4 mm a pre kaliber 20 pri použití oceľových brokov s priemerom väčším ako 3,25 mm.
(2)
Pri kusovom overení autorizovaná osoba vykonáva
a)
prehliadku pred skúšobnou streľbou,
b)
skúšobnú streľbu,
c)
prehliadku po skúšobnej streľbe.
(3)
Pri prehliadke pred skúšobnou streľbou odmietne autorizovaná osoba strelnú zbraň, ktorá nespĺňa technické požiadavky, a takú, ktorej označenie nezodpovedá požiadavkám podľa odseku 1, ktoré sa na ňu vzťahujú.
(4)
Autorizovaná osoba neoverí strelnú zbraň, ktorá je viditeľne poškodená skúšobnou streľbou, a strelnú zbraň, ktorá vykazuje vady alebo neopraviteľné vady uvedené v prílohe č. 1.
(5)
Ak vznikne podozrenie zo zníženia tlaku skúšobného náboja, autorizovaná osoba uskutoční doplnkovú streľbu nad rámec predpísaného počtu skúšobných výstrelov. V prípade pochybností o pevnosti strelnej zbrane po skúšobnej streľbe alebo pochybností o existencii poškodenia alebo inej vady strelnej zbrane, alebo v prípade výskytu vady nábojnice skúšobného náboja autorizovaná osoba takisto vykoná doplnkovú streľbu skúšobnými nábojmi.
(6)
Ak dôjde pri streľbe skúšobnými nábojmi k vadnej funkcii skúšanej strelnej zbrane, autorizovaná osoba vykoná overenie funkcie doplnkovou streľbou nábojmi určenými na trh, dodanými predkladateľom alebo osobou, ktorá požiadala o kusové overenie, a to minimálne dvoma výstrelmi z každej nábojovej komory.
(7)
Poloha a veľkosť mäkkého miesta na určených častiach strelnej zbrane umožní vyrazenie overovacej značky a ďalších údajov.
(8)
Na žiadosť predkladateľa alebo osoby, ktorá požiadala o kusové overenie, sa môže overenie brokovnice doplniť alebo nahradiť skúškou s vyšším tlakom (vyššia skúška) alebo skúškou s použitím oceľových brokov.
(9)
Ak má strelná zbraň s viacerými hlavňami neopraviteľnú vadu len na niektorej z hlavní, navrhne autorizovaná osoba predkladateľovi alebo osobe, ktorá požiadala o kusové overenie, odborné znehodnotenie vadnej hlavne, ktoré znemožní streľbu z tejto hlavne. Ak predkladateľ alebo osoba, ktorá požiadala o kusové overenie, nesúhlasí s týmto návrhom, autorizovaná osoba odmietne strelnú zbraň označiť.
(10)
Na žiadosť vlastníka strelnej zbrane možno kusovo overiť a označiť kusovou overovacou značkou historickú zbraň, ak sa má použiť na streľbu a ak spĺňa ustanovené technické požiadavky.
(11)
Kusové overenie sa nevzťahuje na strelné zbrane zmontované bez akéhokoľvek prispôsobenia z častí už kusovo overených.
(12)
Pri kusovom overení strelných zbraní dovezených z krajín, ktorých overovacie značky nie sú v Slovenskej republike uznávané na základe medzinárodnej dohody a ktoré majú sklopné hlavne, sa naviac zisťuje
a)
dĺžka hlavní s presnosťou na 1 mm,
b)
priemer vývrtu brokových hlavní s presnosťou na 0,1 mm a priemer vývrtu guľových hlavní v poliach s presnosťou na 0,01 mm,
c)
hmotnosť hlavne bez predpažbia s presnosťou na 1 g,
d)
pevnosť materiálu hlavní skúškou tvrdosti, na základe ktorej sa určí, či je hrúbka hlavne vyhovujúca, ak autorizovanej osobe nie je pevnosť materiálu známa inak.
§ 10
Nové kusové overenie
Nové kusové overenie sa vykonáva rovnako ako kusové overenie s prihliadaním na opotrebenie neznižujúce bezpečnosť zbraní.
§ 11
Podrobnosti o technických požiadavkách uplatňovaných pri kusovom overení a pri novom kusovom overení
(1)
Strelná zbraň nesmie vykazovať pred skúšobnou streľbou stopy korózie, nesmie mať poškodenú pažbu a jej označenie musí zodpovedať rozhodnutiam Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných strelných zbraní.
(2)
Strelná zbraň podľa odseku 1 nesmie mať pri predložení na kusové overenie najmä
a)
výrobné vady vo vývrte a v nábojovej komore, napríklad preliačiny, ryhy, prelomeniny a iné vady viditeľné voľným okom,
b)
nedostatočne vyleštený vývrt hlavne a povrch nábojovej komory, a tým sťažené odhalenie prípadných vád vzniknutých skúšobnou streľbou; v prípade pochybností sa kontroluje dodržanie prípustnej drsnosti povrchu Ra, ktorá smie byť najviac 1 µm vo vývrte hlavne a 1,8 µm v nábojovej komore,
c)
ohnutú hlaveň alebo hlaveň s náznakmi vydutia a iných deformácií,
d)
vtrúseniny, praskliny, porézne a dodatočne zavarované miesta na hlavných častiach zbrane,
e)
nesprávne nastavené alebo spájkované hlavne, háky a lišty, vady spôsobené mechanickými a tepelnými výrobnými operáciami, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na pevnosť a funkciu zbrane,
f)
záver alebo dnovú skrutku, ktorých rozmery a materiály nezodpovedajú účelu zbrane.
(3)
Dôležité rozmery strelných zbraní z hľadiska bezpečnosti uzamykacej vôle a hrúbky stien hlavní musia zodpovedať hodnotám ustanoveným rozhodnutiami Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky strelných zbraní alebo uvedeným v slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody, alebo hodnotám určeným autorizovanou osobou. Strelné zbrane nabíjané ústím hlavne musia mať priemer prešľahového kanálika zodpovedajúci hodnotám ustanoveným v slovenskej technickej norme vhodnej na posudzovanie zhody.
(4)
Strelné zbrane nesmú mať pri streľbe
a)
nesprávnu funkciu záverového, spúšťového, bicieho, poistného, výstražného, zásobovacieho a vyťahovacieho alebo vyhadzovacieho mechanizmu (pri zbraniach nabíjaných zozadu),
b)
nesprávnu funkciu a chod revolverového valca,
c)
nesprávnu funkciu zapaľovacieho mechanizmu (pri zbraniach nabíjaných ústím hlavne),
d)
nízky odpor spúšte (mimo terčových zbraní a zbraní s napínačikom) nezodpovedajúci hodnotám predpísaným v slovenskej technickej norme vhodnej na posudzovanie zhody,
e)
vady vo vyhotovení, v opracovaní a v chode úderníka a zápalníka,
f)
nedostatočné držanie kohúta alebo podobného bicieho prvku v jeho záchyte.
(5)
Strelné zbrane nesmú vykazovať po skúšobnej streľbe žiadnu z vád uvedených v prílohe č. 1.
§ 12
Podrobnosti o postupoch posudzovania zhody vlastností streliva a streliviny
(1)
Typová kontrola vlastností streliva je postup, pri ktorom sa overuje a dokladá vydaním certifikátu o typovej kontrole streliva, že
a)
vlastnosti typu streliva spĺňajú technické požiadavky a že technická dokumentácia je v súlade s rozhodnutiami Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných strelných zbraní, a že je úplná,
b)
predkladateľ má zavedený účinný systém technickej kontroly zabezpečujúci sústavné dodržiavanie požadovanej kvality výrobkov. Autorizovaná osoba poveruje predkladateľa označovaním streliva, ktorého vlastnosti spĺňajú technické požiadavky, overovacou značkou „kontrola streliva“.
(2)
Inšpekcia vlastností streliva je postup, pri ktorom sa overuje, či vlastnosti streliva naďalej spĺňajú technické požiadavky, podľa ktorých bol vydaný certifikát o typovej kontrole streliva. Platnosť certifikátu o typovej kontrole streliva skončí dňom uvedeným v certifikáte, najneskoršie však po uplynutí troch rokov od jeho vydania, ak predkladateľ nepožiada pred skončením platnosti certifikátu o vykonanie inšpekcie. Ak sa pri tejto kontrole zistí nesúlad vlastností streliva s technickými požiadavkami, autorizovaná osoba platnosť certifikátu zruší. Ak inšpekcia potvrdí splnenie ustanovených technických požiadaviek, platnosť certifikátu sa predĺži najviac o tri roky.
(3)
Typová kontrola vlastností streliviny je postup, pri ktorom sa overuje a dokladá vydaním certifikátu o typovej kontrole streliviny, že vlastnosti streliviny, ktorá má byť samostatne uvádzaná na trh, spĺňajú ustanovené technické požiadavky. Autorizovaná osoba poveruje predkladateľa označovaním streliviny spĺňajúcej ustanovené technické požiadavky overovacou značkou „kontrola streliviny“.
§ 13
Typová kontrola streliva alebo streliviny
(1)
Určené výrobky strelivo alebo strelivina sa predkladajú na typovú kontrolu určeného streliva alebo streliviny (ďalej len „typová kontrola“) označené obchodným menom predkladateľa alebo jeho ochrannou známkou a údajmi umožňujúcimi identifikáciu typu výrobku, t. j. druhom, značkou alebo kalibrom. Na najmenšom spotrebiteľskom obale uvedie predkladateľ okrem označenia predkladateľa aj číslo série a počet kusov streliva v obale alebo druhu a hmotnosti streliviny v obale.
(2)
Overenie vlastností streliva alebo streliviny vykonáva autorizovaná osoba. Pri overení zisťuje, či
a)
predkladateľ vlastní a používa kalibrované alebo overené meracie prístroje a zariadenia na meranie rozmerov, funkcie a ďalších charakteristík, tlakov alebo iných hodnôt pokladaných za rovnocenné pre daný typ výrobku a či má personálne a technické predpoklady na vykonávanie výrobnej kontroly, najmä
1.
zhodnosť rozmerov príslušných balistických zbraní s ustanovenými technickými požiadavkami,
2.
zavedený systém merania tlakov prachových plynov overený referenčnými snímačmi,
3.
meradlá určené na rozmerovú kontrolu vrátane platnosti ich metrologického overenia,
4.
strelné zbrane určené na kontrolu funkčnej bezpečnosti,
b)
predkladateľ má zavedený účinný systém výrobnej kontroly a vedie evidenčnú knihu o výsledkoch kontrol jednotlivých výrobných sérií určeného výrobku. Tieto záznamy musí viesť postupom schváleným autorizovanou osobou a musí jej ich kedykoľvek poskytnúť,
c)
typová kontrola preukázala, že výrobky zodpovedajú technickým požiadavkám, najmä ak ide o
1.
prítomnosť predpísaných údajov na najmenšom spotrebiteľskom obale,
2.
vzhľad a prítomnosť údajov a rozlišovacích znakov na každom náboji,
3.
zhodnosť rozmerových charakteristík s technickými požiadavkami,
4.
tlak plynov streliva alebo hodnoty považované za ekvivalentné v prípade zvláštneho streliva,
5.
prepravnú, manipulačnú a funkčnú bezpečnosť,
6.
odolnosť v sťažených klimatických podmienkach,
7.
splnenie ďalších balistických charakteristík (rozptyl rýchlostí, tlakov, rozptylové charakteristiky na terči, krytie a podobne),
8.
určené fyzikálne, chemické a balistické vlastnosti streliviny (napríklad fyzikálnu a chemickú stabilitu, energetickú hodnotu, charakteristiku horenia).
(3)
Autorizovaná osoba po vykonaní typovej kontroly vydá protokol a certifikát o typovej kontrole. Predkladateľ dostane po jednom výtlačku týchto dokumentov.
(4)
Autorizovaná osoba zašle prostredníctvom Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Stálej medzinárodnej komisii pre skúšky ručných strelných zbraní kópiu certifikátu o typovej kontrole. Obdobne postupuje pri zrušení alebo zániku platnosti certifikátu o typovej kontrole.
(5)
Typ predkladaného streliva alebo streliviny môže zahŕňať niekoľko variantov za predpokladu, že tieto varianty nemajú odlišné vlastnosti z hľadiska možného nebezpečenstva a z hľadiska ustanovených technických požiadaviek.
(6)
Ak je autorizovanej osobe predložené na overovanie strelivo, na ktorého kaliber ešte nie sú ustanovené technické požiadavky, autorizovaná osoba vykoná typovú kontrolu na základe údajov dodaných výrobcom. Po vykonaní typovej kontroly oznámi jej vykonanie Stálej medzinárodnej komisii pre skúšky ručných strelných zbraní súčasne s údajom o maximálnom prípustnom tlaku, nameranej strednej hodnote maximálneho tlaku a všetkými údajmi oznámenými výrobcom, ktoré sú riadne overené.
(7)
Pri novom kalibri (type, druhu) streliva alebo streliviny s vysokým výkonom sa typová kontrola nevykonáva v prípade, že toto strelivo možno nabiť a vystreliť z nábojovej komory strelnej zbrane na strelivo kalibru už typovo kontrolovaného a zaradeného do ustanovených technických požiadaviek, ktoré má identické alebo podobné rozmery a prípustný maximálny tlak nižší, ako je tlak tohto nového streliva.
(8)
Ak predkladateľ nie je spôsobilý vykonávať výrobnú kontrolu, vykonáva túto činnosť autorizovaná osoba tak, že overí každú vyrobenú alebo dovezenú sériu streliva.
§ 14
Inšpekcia streliva
(1)
Pri inšpekcii streliva autorizovaná osoba vykoná
a)
u predkladateľa, ktorému bol vydaný certifikát o typovej kontrole, najmenej jedenkrát v priebehu troch rokov
1.
kontrolu výrobného a skúšobného zariadenia,
2.
overenie vykonávaných výrobných kontrol,
3.
kontrolu streliva v rozsahu typovej kontroly,
b)
u predkladateľa streliva, ktorý nemá zodpovedajúci systém kontroly, najmenej jedenkrát ročne
1.
overenie vykonávaných výrobných kontrol vyžiadaním záznamov a protokolov o výrobnej kontrole,
2.
kontrolu streliva v rozsahu typovej kontroly.
(2)
Ak v priebehu inšpekcie autorizovaná osoba zistí, že predkladateľ nedodržuje ustanovené technické požiadavky a podmienky, za ktorých bol vydaný certifikát, autorizovaná osoba určí lehotu na odstránenie nedostatkov alebo rozhodne o ďalšom nakladaní so strelivom.
(3)
Autorizovaná osoba po vykonaní inšpekcie vydá protokol o inšpekcii, pričom predkladateľ dostane jeden výtlačok.
§ 15
Označovanie strelných zbraní a streliva
(1)
Po vydaní certifikátu o homologizácii označuje predkladateľ všetky určené výrobky overovacou značkou, ktorou označovať ho poverí autorizovaná osoba. Značka môže byť razená, gravírovaná alebo inak zreteľne vyhotovená.
(2)
Po vydaní certifikátu o typovej kontrole označuje predkladateľ spotrebné obaly streliva overovacou značkou uvedenou v certifikáte formou pretlače alebo nálepky.
(3)
Predkladateľ označuje spotrebný obal streliviny samostatne uvádzanej na trh, ak mu autorizovaná osoba vydala certifikát o typovej kontrole streliviny pretlačou alebo nálepkou.
(4)
Predkladateľ zabezpečuje na hlavných častiach zbraní mäkké (vyžíhané) miesta na vyrazenie príslušných značiek a ďalších údajov podľa tohto nariadenia.
(5)
Zbrane, ktoré vyhoveli pri kusovom overení, označia sa príslušnou overovacou značkou a dvojčíslom roka, v ktorom bolo overenie vykonané. Overovacia značka sa vyráža na každú hlaveň, lôžko, rám, dôležitú časť záveru, prípadne na dnovú skrutku. Na revolveroch sa značky vyrážajú na hlaveň, valec a rám strelnej zbrane. Strelné zbrane, ktorých nábojová komora nie je súčasťou hlavne, sa označia na hlavni a na nábojovej komore aj na ďalších dôležitých častiach zbrane. Autorizovaná osoba môže poveriť predkladateľa alebo osobu, ktorá požiadala o kusové overenie, označením zbrane príslušnými overovacími značkami podľa prílohy č. 2. Zbraň, na ktorej bola vykonaná skúška na oceľové broky, sa označí overovacími značkami podľa prílohy č. 2 bodov 1.8 a 1.9.
(6)
Pri novom kusovom overení s viacerými hlavňami sa overovacie značky vyrážajú na každú hlaveň iba v prípade, že tým nemôže dôjsť k zníženiu bezpečnosti zbrane.
(7)
Ak sa pri kusovom overení alebo novom kusovom overení vyskytne neopraviteľná vada, autorizovaná osoba vráti zbraň predkladateľovi alebo osobe, ktorá požiadala o kusové overenie alebo o nové kusové overenie, s vyrazeným identifikačným kódom autorizovanej osoby, pričom sa posledná platná značka prerazí písmenom X.
(8)
Na žiadosť predkladateľa alebo osoby, ktorá požiadala o kusové overenie, možno strelné zbrane v odôvodnených prípadoch označiť na skrytých miestach (napríklad vzácne historické zbrane).
§ 16
Predkladanie strelných zbraní a streliva na posúdenie zhody
(1)
Predkladateľ alebo osoba, ktorá požiadala o kusové overenie, predloží autorizovanej osobe každú vyrobenú zbraň podliehajúcu kusovému overeniu podľa § 9 a 11.
(2)
Predkladateľ predloží autorizovanej osobe zbrane, ktoré podliehajú homologizácii podľa § 7 a 8.
(3)
Predkladateľ streliva alebo streliviny predloží autorizovanej osobe strelivo alebo strelivinu na typovú kontrolu v množstve určenom autorizovanou osobou, zabezpečujúcom požadovaný rozsah kontroly podľa § 13.
(4)
Predkladateľ alebo osoba, ktorá požiadala o nové kusové overenie zbraní predloží autorizovanej osobe strelnú zbraň na nové kusové overenie, ak boli vymenené hlavné častí zbraní a ak bola na strelnej zbrani vykonaná operácia, ktorá by mohla mať vplyv na zhoršenie jej bezpečnosti.
(5)
Na nové kusové overenie môže držiteľ strelnej zbrane predložiť strelnú zbraň autorizovanej osobe aj za predpokladu, že používaním alebo iným spôsobom došlo k ovplyvneniu jej bezpečnosti.
§ 17
Dokumenty vydávané autorizovanou osobou
(1)
Autorizovaná osoba podľa § 11 ods. 10 písm. b) zákona vydá na základe technických zistení pri skúškach a kontrolách určených výrobkov tieto dokumenty
a)
protokol o typovej skúške zbrane,
b)
protokol o homologizácii,
c)
certifikát o typovej skúške zbrane,
d)
certifikát o homologizácii,
e)
protokol o kusovom overení alebo o novom kusovom overení,
f)
protokol o inšpekcii streliva alebo streliviny,
g)
certifikát o typovej kontrole streliva alebo streliviny,
h)
potvrdenie zhody.
(2)
Protokol o typovej skúške zbrane a protokol o homologizácii zbrane obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o predkladateľovi,
b)
typové označenie, model, výrobné číslo výrobku,
c)
podrobný opis a určenie výrobku,
d)
použité skúšobné metodiky – technické predpisy, normy,
e)
opis posudzovania zhody,
f)
výsledok posudzovania zhody.
(3)
Certifikát o typovej skúške zbrane obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o predkladateľovi,
b)
typové označenie, model zbrane,
c)
stručný opis, určenie a technické charakteristiky zbrane,
d)
použité skúšobné metodiky – technické predpisy, normy,
e)
výsledok posudzovania zhody s odvolaním sa na protokol o typovej skúške.
(4)
Certifikát o homologizácii obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o predkladateľovi,
b)
typové označenie, model výrobku,
c)
použiteľné strelivo,
d)
stručný opis, určenie a technické charakteristiky výrobku,
e)
výsledok posudzovania zhody s odvolaním sa na protokol o homologizácii,
f)
údaje označujúce vhodnosť technickej dokumentácie na výrobu a skúšanie,
g)
údaje označujúce zavedenie účinného systému technickej kontroly,
h)
druh a veľkosť overovacej značky a určenie miesta označovania,
i)
určenie subjektu, ktorý má právo homologizované výrobky označovať,
j)
obmedzenie platnosti homologizácie na čas, prípadne počty kusov alebo sérií,
k)
poučenie o vykonávaní kusového overenia homologizovaného výrobku podľa § 5 ods. 4.
(5)
Protokol o kusovom overení alebo novom kusovom overení obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje predkladateľa zbrane alebo osoby, ktorá požiadala o kusové overenie alebo o nové kusové overenie,
b)
typové označenie, model, kaliber, výrobné číslo zbrane,
c)
výrobcu zbrane,
d)
použité skúšobné metodiky – technické predpisy, normy, výsledky kontroly a skúšobnej streľby,
e)
údaj o označení zbrane overovacou značkou a ďalšími údajmi,
f)
údaj o označení vadnej zbrane identifikačnou značkou skúšobne a prerazením poslednej platnej značky písmenom X, ako aj uvedením v protokole, že zbraň nebola označená overovacou značkou a že sa nesmie použiť na streľbu.
(6)
Protokol o inšpekcii streliva alebo streliviny obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o predkladateľovi,
b)
typové označenie výrobku,
c)
podrobný opis, určenie a technické charakteristiky výrobku,
d)
použité skúšobné metodiky – technické predpisy, normy,
e)
opis posudzovania zhody,
f)
výsledok posudzovania zhody.
(7)
Certifikát o typovej kontrole streliva alebo streliviny obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje o predkladateľovi,
b)
typové označenie výrobku, varianty,
c)
stručný opis, určenie a technické charakteristiky výrobku,
d)
použité skúšobné metodiky – technické predpisy, normy,
e)
výsledok posudzovania zhody s odvolaním sa na protokol o typovej kontrole,
f)
poverenie na vykonávanie výrobnej kontroly a na označovanie spotrebného balenia príslušnou kontrolnou značkou,
g)
poučenie o vykonávaní inšpekcií.
(8)
Potvrdenie zhody obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje osoby, ktorá požiadala o vykonanie posúdenia zhody,
b)
typové označenie strelnej zbrane, varianty strelnej zbrane,
c)
stručný opis strelnej zbrane,
d)
výsledok posudzovania zhody.
(9)
Protokoly a certifikáty ďalej obsahujú
a)
poradové čísla, pod ktorými ich autorizovaná osoba vydáva,
b)
dátumy a miesta vykonávania kontrol a skúšok,
c)
dátum vydania dokumentu,
d)
odtlačok pečiatky so štátnym znakom a podpis splnomocnenej osoby.
(10)
Potvrdenie zhody sa vydáva s platnosťou najviac tri roky.
§ 18
Obsah vyhlásenia o zhode
Vyhlásenie o zhode podľa § 13 zákona sa vypracúva v štátnom jazyku a obsahuje
a)
identifikačné údaje o predkladateľovi, ktorý vyhlásenie o zhode vydáva,
b)
identifikačné údaje o výrobku, pri dovážaných výrobkoch tiež identifikačné údaje o výrobcovi,
c)
opis a určenie výrobku, ostatné údaje o výrobku; pri častiach strelných zbraní aj informácie o spôsobe montáže do strelnej zbrane alebo o spôsobe usporiadania, čím sa zabezpečí splnenie ustanovených technických požiadaviek,
d)
zoznam technických predpisov, slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody, prípadne ďalších technických predpisov použitých pri posudzovaní zhody,
e)
údaj o použitom spôsobe posúdenia zhody,
f)
údaj o autorizovanej osobe, poradové číslo, dátum vydania dokladu o spôsobe a výsledku posúdenia zhody vlastností určeného výrobku s technickými požiadavkami,
g)
potvrdenie predkladateľa o tom, že vlastnosti zbrane alebo vlastnosti streliva spĺňajú ustanovené technické požiadavky,
h)
vyhlásenie, že zbraň alebo strelivo sú za podmienok obvyklého alebo predkladateľom určeného použitia pre užívateľa bezpečné a že predkladateľ prijal opatrenia, ktorými zabezpečuje zhodu všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou a s technickými požiadavkami na určený výrobok,
i)
dátum a miesto vydania vyhlásenia o zhode, meno, priezvisko a funkcia zodpovednej osoby, jej podpis a odtlačok pečiatky.
§ 18a
Toto nariadenie vlády bolo prijaté v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem a technických predpisov.3)
§ 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 104/1984 Zb. o overovaní zbraní a kontrole streliva pre civilnú potrebu v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 92/1995 Z. z.
§ 20
Účinnosť
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2000.
Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 397/1999 Z. z.
PODROBNOSTI O TECHNICKÝCH POŽIADAVKÁCH NA STRELNÉ ZBRANE A STRELIVO
Mechanické zbrane
1. Mechanické zbrane sú podľa kinetickej energie strely alebo priemernej výmetovej sily kategorizované takto:
a) zbrane s kinetickou energiou strely vyššou ako 0,08 J pre pevné strely a s kinetickou energiou strely vyššou ako 0,5 J pre pružné strely, ale s priemernou výmetovou silou najviac 100 N,
b) zbrane s priemernou výmetovou silou nad 100 N.
2. Strednou výmetovou silou sa rozumie sila vypočítaná z počiatočnej kinetickej energie strely a z dráhy mechanického výstrelného prvku z polohy naakumulovanej energie do pokojovej polohy.
3. Počiatočná energia sa zisťuje výpočtom z nameranej počiatočnej rýchlosti strely (pri opúšťaní zbrane) a zo zistenej letovej hmotnosti strely.
4. Mechanické zbrane musia spoľahlivo držať mechanické výstrelné prvky v naakumulovanej polohe v záchyte tak, aby pri bežnej manipulácii nedošlo k nežiaducemu výstrelu.
Plynové zbrane
Plynové zbrane sú podľa kinetickej energie strely kategorizované takto:
a) zbrane s kinetickou energiou strely vyššou ako 0,08 J pre pevné strely a s kinetickou energiou strely vyššou ako 0,5 J pre pružné strely, ale s energiou najviac 7,5 J vrátane,
b) zbrane s počiatočnou kinetickou energiou strely nad 7,5 J, najviac však 10 J pri počiatočnej rýchlosti strely do 200 ms-1 vrátane,
c) zbrane s kinetickou energiou nad 10 J a s počiatočnou rýchlosťou nad 200 ms-1.
Podrobnosti o podmienkach skúšobnej streľby
1. Skúšobná streľba sa vykonáva úplne dokončenými strelnými zbraňami pred streleckou skúškou vykonávanou výrobcom. Za úplne dokončené sa tiež považujú strelné zbrane, na ktorých ešte bude vyhotovená rytina alebo povrchová úprava čiernením alebo iným spôsobom. Autorizovaná osoba určí, či bude overovať strelné zbrane s povrchovou úpravou alebo bez tejto úpravy. Strelné zbrane nabíjané ústím hlavne sú vybavené zažíhacím ústrojenstvom a ich samostatne dodávané hlavne majú prešľahový kanálik a definitívnu dnovú skrutku.
2. Skúšobná streľba sa vykonáva skúšobnými nábojmi, ktoré svojím vyhotovením, tlakmi, prípadne energiami strely zodpovedajú rozhodnutiam Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných strelných zbraní, ktoré sú uvedené v slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody, nielen menovitými hodnotami, ale aj štatistickými odchýlkami. Hodnoty tlakov a energií jednotlivých typov streliva uvádzajú slovenské technické normy vhodné na posudzovanie zhody. Skúšobné náboje na overovanie brokovníc navyše spĺňajú určený priemer a hmotnosť náplne brokov obsiahnutých v náboji. Skúšobné náboje sa používajú pri teplote ovzdušia 15 – 25 oC.
3. Tlaky skúšobných nábojov sa merajú tlakomernými valčekmi (crusher) alebo piezoelektrickými snímačmi pri teplote náplne 20 ± 2 oC. Ak je namiesto hodnoty tlaku udaná energia strely, meria sa úsťová rýchlosť strely a zisťuje sa jej hmotnosť, z ktorých sa vypočíta úsťová energia. Vlastnosti meracích zariadení, ako aj metodiky merania, spôsob kalibrovania a vyhodnocovania výsledkov merania sú ustanovené v slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody.
4. Použité tlakomerné hlavne svojimi rozmermi, konštrukciou a vlastnosťami spĺňajú požiadavky ustanovené v slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody.
5. Jednotlivé druhy strelných zbraní a ich samostatne dodávané časti sa podrobia streľbe skúšobnými nábojmi takto:
a) brokové hlavne nabíjané zozadu s dĺžkou nábojovej komory menšou ako 73 mm s určenými brokovými nábojmi sa skúšajú dvoma výstrelmi z každej hlavne skúšobnými nábojmi s olovenými brokmi alebo tromi nábojmi s oceľovými brokmi. Rozmery a tvrdosť brokov a hmotnosť brokovej náplne uvádzajú predpisy Stálej medzinárodnej komisie pre skúšky ručných strelných zbraní. Tieto brokové náboje musia spĺňať predpísané tlaky (alebo tlaky vyššie) na predpísaných miestach hlavne. Po overení funkcie opakovacej alebo samonabíjacej strelnej zbrane sa navyše vystrelí najmenej jeden náboj určený na trh z každej hlavne. Predpísané tlaky v MPa (rozumie sa stredná hodnota maximálneho tlaku zisťovaná piezoelektrickými snímačmi) a predpísané miesta merania sú uvedené v nasledujúcej tabuľke a poznámkach:
Tlak na tlakomeri (v MPa) č.:
Kaliber 1 2 1 2
Pri skúške
bežnej vyššej
14 a väčší 93 50 132 50
16 98 50 132 50
20 a menší 104 50 132 50
12/70 – oceľové broky hybnosť ≤ 13,5 Ns 132 50
hybnosť ≥15 Ns
12/73 a 12/76 – oceľové broky hybnosť ≤ 15 Ns 132 50
hybnosť ≥ 17,5 Ns
12/89 – oceľové broky hybnosť ≤ 19 Ns 132 50
hybnosť ≥ 22 Ns
10/89 – oceľové broky hybnosť ≤ 22 Ns 132 50
hybnosť ≥ 22 Ns
16/70 – oceľové broky hybnosť ≤ 9,5 Ns
20/70 – oceľové broky hybnosť ≤ 11 Ns 132 50
hybnosť ≥ 12,5 Ns
20/76 – oceľové broky hybnosť ≤ 12 Ns 132 50
hybnosť ≥ 14 Ns
Poznámky k tabuľke
1. Tlakomerom č. 1 sa rozumie snímač tlaku umiestnený v meracom mieste vzdialenom 17 ± 1 mm od dna lôžka záveru. Tlakomerom č. 2 sa rozumie snímač tlaku umiestnený v meracom mieste vzdialenom 162 ± 0,5 mm od tohto dna.
2. Vyššia skúška sa uplatňuje, ak sa majú v skúšanej strelnej zbrani použiť náboje určené na trh, ktorých stredná hodnota maximálneho tlaku pri meraní piezoelektrickými snímačmi
a) presiahne 74 MPa pri kalibri 14 a väčšom,
78 MPa pri kalibri 16,
83 MPa pri kalibri 20 a menšom,
b) dosiahne tlak až 105 MPa,
c) dĺžka nábojovej komory je väčšia ako 73 mm.
b) zbrane s guľovými hlavňami (guľovnice, malokalibrovky, pištole a revolvery) nabíjané zozadu sa skúšajú skúšobnými nábojmi, ktoré vyvíjajú na predpísaných miestach predpísané tlaky, prípadne na overenie funkcie opakovacej alebo samonabíjacej zbrane sa skúša najmenej jedným nábojom určeným na trh z každej nábojovej komory navyše. Skúšobné náboje vyvíjajú maximálny tlak, ktorého stredná hodnota je najmenej o 30 % vyššia, ako je prípustná stredná hodnota maximálneho tlaku náboja určeného na trh daného kalibra. Hodnotami prevádzkových tlakov sa rozumejú stredné hodnoty maximálnych tlakov zisťované piezoelektrickými snímačmi. Predpísané miesta merania sú uvedené v slovenských technických normách vhodných na posudzovanie zhody. Počet skúšobných nábojov je:
1. 2 náboje na každú hlaveň pri dlhých zbraniach s prevádzkovým tlakom 180 MPa a viac,
2. 1 náboj na každú hlaveň pri dlhých zbraniach s prevádzkovým tlakom menším ako 180 MPa,
3. 2 náboje na každú hlaveň pri pištoliach bez ohľadu na výšku ich prevádzkového tlaku,
4. 1 náboj na každú nábojovú komoru, ak je od hlavne oddelená (napr. pri revolveroch), bez ohľadu na veľkosť prevádzkového tlaku,
c) expanzné zbrane, a osobitné zbrane alebo ich časti sa podrobia streľbe skúšobnými nábojkami, ktoré majú o 30 % vyšší tlak, ako je prevádzkový tlak najsilnejšej nábojky určenej na trh, alebo o 10 % vyššiu energiu, ako je prípustná stredná hodnota energie ustanovená pre najsilnejšiu nábojku určenú na trh daného kalibru,
d) expanzné zbrane sa overujú vystrelením
1. 5 skúšobných nábojok z každej hlavne pri expanzných zbraniach s jednou nábojovou komorou,
2. 2 skúšobných nábojok z každej nábojovej komory pri expanzných zbraniach s dvoma a viacerými nábojovými komorami,
e) osobitné zbrane vymedzené príslušnou slovenskou technickou normou vhodnou na posudzovanie zhody sa overujú vystrelením 2 skúšobných nábojov alebo 5 najsilnejších nábojov určených na trh,
f) napodobeniny historických zbraní určených výhradne na použitie čierneho prachu sa skúšajú dvoma výstrelmi so skúšobnou náplňou na každú hlaveň, ak je nábojová komora súčasťou hlavne, a najmenej jedným výstrelom so skúšobnou náplňou na každú nábojovú komoru, ak je táto komora oddelená od hlavne (napr. pri revolveroch). Skúšobnú náplň tvorí strela a prach v množstve predpísanom slovenskou technickou normou vhodnou na posudzovanie zhody daného kalibru a druhu zbrane,
g) historické zbrane nabíjané ústím hlavne, určené výhradne na použitie čierneho prachu a vybavené na každej hlavni zapaľovacím mechanizmom, sa skúšajú dvoma výstrelmi so zníženou skúšobnou náplňou čierneho prachu z každej hlavne. Skúšobná náplň je predpísaná v slovenskej technickej norme vhodnej na posudzovanie zhody,
h) guľobrokové zbrane sa skúšajú tak, že každá hlaveň sa podrobí zodpovedajúcemu počtu výstrelov,
i) balistické zbrane sa skúšajú ako im zodpovedajúce druhy zbraní, pričom sa prihliada na to, že skúšobné náboje na overovanie zbraní sa môžu v balistických zbraniach na overovanie balistických charakteristík používať ako náboje určené na trh,
j) samostatne dodávané hlavne, nábojové komory, ak nie sú súčasťou hlavne (napr. revolverové valce), závery a dnové skrutky sa skúšajú ako im zodpovedajúci druh zbrane. Ak je záver určený pre viac rôznych kalibrov, skúša sa najviac namáhajúcimi skúšobnými nábojmi (kritériom namáhania je sila pôsobiaca na záver),
k) plynové zbrane sa skúšajú zvýšením úsťovej rýchlosti o 10 % nad odporúčanie výrobcu,
l) výmenné hlavne, vložné hlavne a vložné nábojové komory sa skúšajú pomocou vlastného záveru spôsobom, ktorý zodpovedá danému druhu zbrane (nevzťahuje sa na vložné hlavne a vložné nábojové komory homologizované ako typ),
m) športové zbrane zhotovené a používané výlučne na športovú streľbu podľa pravidiel medzinárodných športových zväzov biatlonu a športovej streľby (združených v ISSF – medzinárodnej športovej streleckej federácii) sa skúšajú bežnými nábojmi určenými na trh.
6. Skúšobné streľby sa vykonávajú pomocou lafiet, ktoré bezpečne chránia obsluhu a v ktorých sú zbrane upnuté tak, aby čo najviac zodpovedali podmienkam ich použitia. Pri krátkych zbraniach sa pripúšťa streľba s ochrannou rukavicou a s ochranným štítom. Skúšobná streľba sa vykonáva pri viachlavňových zbraniach postupne, t. j. hlaveň po hlavni.
7. Ak vznikne podozrenie, že tlak skúšobného náboja nedosiahol požadovanú hodnotu (napr. únikom plynov), autorizovaná osoba uskutoční doplnkovú streľbu nad rámec predpísaného počtu skúšobných výstrelov.
8. V prípade pochybnosti o pevnosti zbrane podrobenej skúšobnej streľbe alebo pri pochybnostiach o poškodení alebo vade zbrane, alebo v prípade výskytu vady nábojnice skúšobného náboja autorizovaná osoba takisto uskutoční doplnkovú streľbu skúšobnými nábojmi.
9. Ak vznikne pochybnosť o funkčnosti skúšanej zbrane, autorizovaná osoba overí jej funkciu doplnkovou streľbou nábojmi určenými na trh.
Vady strelných zbraní pri skúšobnej streľbe a po nej
Za vadné sa považujú strelné zbrane, ktoré skúšobná streľba viditeľne poškodí, a strelné zbrane, ktoré majú niektorú z týchto vád:
a) zlyhanie odpaľovania,
b) nežiaduci výstrel pri nabíjaní zbrane,
c) nežiaduci výstrel viacerých nábojov naraz,
d) ťažké vytiahnutie nábojnice z nábojovej komory,
e) prerazenie zápalky náboja vinou zbrane,
f) akákoľvek deformácia hlavne a nábojovej komory, ktorá by mohla znížiť bezpečnosť zbrane,
g) akékoľvek roztiahnutie hlavne vrátane vlnovitého roztiahnutia v najslabších miestach hlavne,
h) porušené spojenie hákov a líšt,
i) zväčšenie uzamykacej vôle nad dovolenú hranicu,
j) poškodenie alebo deformácia dôležitých častí záveru alebo dnovej skrutky,
k) trhliny zvonka aj znútra hlavne a nábojovej komory a na dôležitých častiach záveru,
l) trhliny zvonka hlavne a dnovej skrutky pri zbraniach nabíjaných ústím hlavne,
m) zrejmá porucha vo funkcii zbrane alebo nespoľahlivá funkcia zbrane,
n) oddelenie niektorej časti zapaľovacieho mechanizmu pri zbraniach nabíjaných ústím hlavne.
Neopraviteľné vady strelných zbraní
Neopraviteľné vady sú:
a) prasknuté a v nebezpečných miestach zvárané hlavne a závery,
b) hlavne s poréznymi miestami a neucelenými plochami a hlavne celkovo alebo miestne zoslabené,
c) hlavne deformované s výnimkou drobných deformácií povolených na základe požiadaviek a podmienok skúšok,
d) guľové hlavne s príliš zväčšeným alebo tesným vývrtom,
e) neprípustné úpravy podľa tejto prílohy,
f) iné závažné vady, pri ktorých v záujme bezpečnosti autorizovaná osoba rozhodne, že sa nemôžu odstrániť opravou.
Opravy, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť strelných zbraní, a neprípustné úpravy
1. Opravami, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť strelných zbraní, sú:
a) výmena namáhanej časti, pri ktorej sa vykonalo prispôsobenie,
b) oprava, pri ktorej došlo k zmene rozmerov dôležitých z hľadiska bezpečnosti strelnej zbrane,
c) oprava, ktorá môže vyvolať zníženie odolnosti strelnej zbrane proti namáhaniu tlakom pri výstrele (mechanické úpravy, zváranie, spájkovanie, kovanie a pod.).
2. Neprípustnými úpravami strelných zbraní sú:
a) vyhotovenie vložkovanej nábojovej komory brokovej hlavne,
b) zhotovenie nesamonosných vložiek nábojovej komory guľovej hlavne alebo nesamonosných vložných hlavní,
c) prestavby, pri ktorých
1. nový kaliber strelnej zbrane namáha záver väčšou spätnou silou ako pôvodný kaliber, pričom v jeho pevnosti nie je dostatočná rezerva overená autorizovanou osobou,
2. nový kaliber strelnej zbrane namáha hlaveň vyšším tlakom ako pôvodný kaliber, pričom v jej pevnosti nie je dostatočná rezerva overená autorizovanou osobou,
3. vývrt hlavne nezodpovedá svojimi rozmermi novému kalibru nábojovej komory.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 397/1999 Z. z.
OVEROVACIE ZNAČKY STRELNÝCH ZBRANÍ A STRELIVA
1)
§ 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.
1a)
§ 8 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia.
2)
Vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 70/1975 Zb. o Dohovore o vzájomnom uznávaní skúšobných značiek ručných palných zbraní C. I. P (Commission Internationale Permanente – Stála medzinárodná komisia pre skúšky ručných palných zbraní).
3)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 20) v platnom znení.