68/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.10.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. januára 1996 bola v Belehrade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií.
Dohoda nadobudla platnosť dňom druhej notifikácie, t. j. 16. júla 1998, na základe článku 12 ods. 1.
Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 384 z 2. júla 1996 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 30. augusta 1996.
DOHODA
medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Zväzovej republiky Juhoslávie o podpore a vzájomnej ochrane investícií
Vláda Slovenskej republiky a Rada ministrov Srbska a Čiernej Hory (ďalej len „zmluvné strany”),
želajúc si zintenzívniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch štátov,
zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky na investície investorov jedného štátu na území druhého štátu a
uvedomujúc si, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto dohody podnieti obchodné aktivity v tejto oblasti,
dohodli sa takto:
Článok 1
Definície
Na účely tejto dohody:
1.
Pojem „investícia“ označuje všetky majetkové hodnoty investované investorom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom štátu druhej zmluvnej strany a zahŕňa najmä, ale nie výlučne
1)
hnuteľný a nehnuteľny majetok, ako aj ostatné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva a záruky,
2)
podiely, akcie a obligácie spoločností alebo akékoľvek iné formy účasti na spoločnosti,
3)
peňažné nároky alebo nároky na akúkoľvek činnosť majúcu hospodársku hodnotu,
4)
práva z oblasti duševného vlastníctva, ktoré okrem iného zahŕňajú práva vzťahujúce sa na autorské práva, obchodné známky, obchodné tajomstvá, obchodné mená, patenty, priemyselné vzory, know-how, goodwill, technické postupy a dôverné obchodné informácie spojené s investíciami,
5)
akékoľvek práva vyplývajúce zo zákona alebo zo zmluvy a akékoľvek licencie a povolenia vydané na základe zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo využívanie prírodných zdrojov.
Žiadna zmena právnej formy, v ktorej sa hodnoty investujú, nemá vplyv na ich hodnotenie ako investície.
2.
Pojem „investor“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu alebo právnickú osobu štátu jednej zmluvnej strany, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany.
1)
Pojem „fyzická osoba“ označuje akúkoľvek fyzickú osobu, ktorá má štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom.
2)
Pojem „právnická osoba“ označuje vo vzťahu ku každej zo zmluvných strán akúkoľvek právnickú osobu zaregistrovanú alebo zriadenú v súlade s jej právnym poriadkom a uznanú za právnickú osobu.
3.
Pojem „výnosy“ označuje sumy plynúce z investície a zahŕňa najmä, ale nie výlučne zisk, úroky, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky.
Článok 2
Podpora a ochrana investícií
1.
Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky pre investorov štátu druhej zmluvnej strany, aby investovali na jej území, a bude takéto investície umožňovať v súlade so svojím právnym poriadkom.
2.
Investície investorov štátu každej zmluvnej strany budú mať vždy zabezpečené riadne a spravodlivé zaobchádzanie a plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 3
Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod
1.
Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investíciám a výnosom investorov štátu druhej zmluvnej strany zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako to, ktoré poskytuje investíciám a výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
2.
Každá zmluvná strana poskytne na svojom území investorom štátu druhej zmluvnej strany, ak ide o riadenie, udržiavanie, užívanie alebo nakladanie s ich investíciami, zaobchádzanie, ktoré nie je menej priaznivé ako to, ktoré poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.
3.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno vykladať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, ktoré môže prvá zmluvná strana poskytovať na základe akejkoľvek medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia alebo akejkoľvek vnútornej legislatívy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.
4.
Ustanovenia o nediskriminácii, národnom zaobchádzaní a doložke najvyšších výhod v tejto dohode sa nebudú aplikovať na všetky súčasné alebo budúce výhody poskytnuté ktoroukoľvek stranou na základe členstva alebo asociácie v colnej, hospodárskej alebo menovej únii, spoločnom trhu alebo zóne voľného obchodu štátnym príslušníkom alebo svojim vlastným spoločnostiam, alebo štátnym príslušníkom a spoločnostiam členského štátu takejto únie, spoločného trhu, zóny voľného obchodu alebo akejkoľvek tretej krajine.
Článok 4
Náhrada strát
1.
Ak investície investorov štátu jednej zmluvnej strany utrpia škody následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, povstania, vzbury alebo iných podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, poskytne im táto zmluvná strana zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, náhradu škody, vyrovnanie alebo iné usporiadanie, nie menej priaznivé, než aké poskytuje táto zmluvná strana svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpia škody na území štátu druhej zmluvnej strany vyplývajúce zo
1)
zabrania ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany,
2)
zničenia ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami alebo nebolo vyvolané nevyhnutnosťou situácie,
sa poskytne spravodlivá a primeraná náhrada za škody spôsobené počas zabrania alebo v dôsledku zničenia majetku.
3.
Akékoľvek platby uskutočnené v súlade s ustanoveniami odsekov 1 a 2 budú vykonané bez prílišného meškania a voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.
Článok 5
Vyvlastnenie
1.
Investície investorov štátu žiadnej zo zmluvných strán nebudú znárodnené, vyvlastnené alebo podrobené opatreniam majúcim podobný účinok ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná na základe zákona, na nediskriminančnom základe za primeranú a účinnú náhradu. Takáto náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo predtým, ako sa vyvlastnenie stalo verejne známe, bude zahŕňať úrok podľa bežného obchodného kurzu odo dňa vyvlastnenia, vykoná sa bez meškania, bude účinne realizovateľná a voľne prevoditeľná vo voľne zameniteľnej mene.
2.
Dotknutý investor má právo požiadať o neodkladné preskúmanie svojho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi obsiahnutými v tomto článku.
Článok 6
Prevody
1.
Každá zmluvná strana po splnení všetkých právnych alebo iných záväzkov investorov štátu druhej zmluvnej strany zaručí voľný prevod platieb spojených s investíciami a výnosmi. Takéto prevody budú zahŕňať najmä, ale nie výlučne
1)
kapitál a dodatočné sumy na udržiavanie alebo zväčšenie investícií,
2)
výnosy,
3)
sumy na splácanie pôžičiek,
4)
výťažky z predaja alebo likvidácie investície,
5)
príjmy fyzických osôb podľa právneho poriadku štátu zmluvnej strany, na ktorého území sa investície uskutočnili,
6)
náhrady poskytované podľa článkov 4 a 5,
7)
akékoľvek platby uskutočnené v mene investora podľa článku 7 tejto dohody.
2.
Prevody budú vykonané bez prílišného meškania v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene podľa trhového výmenného kurzu platného v čase prevodu.
3.
Ustanovenia odsekov 1 a 2 tohto článku sa použijú bez ohľadu na opatrenia prijaté Európskou úniou.
Článok 7
Postúpenie práv
1.
Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou splnomocnená agentúra poskytne platbu svojim vlastným investorom na základe záruky, ktorú udelila v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná
1)
postúpenie práva alebo nároku investora štátu prvej zmluvnej strany alebo ňou splnomocnenej agentúry bez ohľadu na to, či k postúpeniu došlo na základe zákona alebo právneho rokovania, ako aj,
2)
že prvá zmluvná strana alebo ňou splnomocnená agentúra je z titulu postúpenia práva oprávnená uplatňovať práva a vznášať nároky investora a prevziať záväzky týkajúce sa investície.
2.
Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva ani nároky investora.
Článok 8
Riešenie investičných sporov medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany
1.
Akýkoľvek spor, ktorý môže vzniknúť medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciou na území štátu druhej zmluvnej strany, sa stane predmetom rokovaní medzi stranami v spore.
2.
Ak sa takýto spor medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nevyrieši do šiestich mesiacov odo dňa písomnej notifikácie nároku, investor je oprávnený predložiť spor buď
1)
miestne príslušnému súdu zmluvnej strany, ktorá je stranou sporu,
2)
Medzinárodnému stredisku pre riešenie investičných sporov (ICSID) zriadenému Dohovorom o riešení investičných sporov medzi štátmi a príslušníkmi iných štátov, otvorenému na podpis vo Washingtone, DC, 18. marca 1965, v prípade, že obe zmluvné strany sú stranami tejto dohody,
3)
medzinárodnému rozhodcovi alebo ad hoc Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému podľa Rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).
3.
Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.
Článok 9
Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami
1.
Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a použitia tejto dohody sa budú podľa možnosti riešiť konzultáciami alebo rokovaniami.
2.
Ak sa spor nevyrieši v lehote do šiestich mesiacov odo dňa, keď o konzultácie alebo rokovania požiadala jedna zo zmluvných strán, spor sa na žiadosť jednej zo zmluvných strán postúpi rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.
3.
Rozhodcovský súd sa zriadi pre každý jednotlivý prípad takto. Každá zmluvná strana vymenuje jedného člena súdu do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie. Títo dvaja členovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý po súhlase oboch zmluvných strán bude vymenovaný za predsedu súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania ostatných dvoch členov.
4.
Ak sa do niektorej z lehôt uvedených v odseku 3 nevykoná potrebné vymenovanie, môže sa požiadať o vykonanie vymenovania predseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je predseda občanom štátu niektorej zo zmluvných strán alebo z iného dôvodu nemôže vykonať vymenovanie, o vymenovanie sa požiada podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak je aj podpredseda občanom niektorej zo zmluvných strán alebo z iného dôvodu nemôže vykonať vymenovanie, bude o vymenovanie požiadaný najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom štátu ani jednej zo zmluvných strán.
5.
Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutie je záväzné. Každá zmluvná strana uhradí náklady svojho rozhodcu a za svoju účasť v rozhodcovskom konaní, náklady predsedu a ostatné náklady uhradia obe zmluvné strany rovnakým dielom. Rozhodcovský súd si určí vlastné pravidlá rokovania.
Článok 10
Použitie iných predpisov a osobitných záväzkov
1.
V prípade, že niektorú otázku rieši súčasne táto dohoda a iná medzinárodná zmluva, ktorej stranami sú obe zmluvné strany, nič v tejto dohode nebráni, aby jedna zo zmluvných strán alebo jej investori, ktorí vlastnia investície na území štátu druhej zmluvnej strany, využili predpis, ktorý je pre daný prípad výhodnejší.
2.
Ak zaobchádzanie poskytnuté jednou zo zmluvných strán investorom štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom alebo s inými osobitnými ustanoveniami zmlúv je priaznivejšie ako to, ktoré sa poskytuje na základe tejto dohody, použije sa priaznivejšie zaobchádzanie.
Článok 11
Uplatnenie tejto dohody
Ustanovenia tejto dohody sa budú vzťahovať na investície investorov štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím jej platnosti alebo aj po jej nadobudnutí, ale nebudú sa vzťahovať na žiaden spor týkajúci sa investícií, ktorý vznikol pred nadobudnutím jej platnosti.
Článok 12
Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie
1.
Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných náležitostí potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom druhej notifikácie.
2.
Táto dohoda zostane v platnosti počas desiatich rokov a jej platnosť sa bude predlžovať, ak jeden rok pred uplynutím počiatočného alebo ktoréhokoľvek z nasledujúcich päťročných období jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody.
3.
Pre investície uskutočnené pred skončením platnosti tejto dohody zostanú ustanovenia článkov 1 až 11 v platnosti počas desiatich rokov odo dňa skončenia jej platnosti.
Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.
Dané v Belehrade 30. januára 1996 v dvoch origináloch, každé v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu sa za rozhodujúci pokladá anglický text.
Za vládu Slovenskej republiky:
Vladimír Mečiar v. r.
Za Zväzovú vládu Zväzovej republiky Juhoslávie:
Radoje Kontič v. r.