72/1999 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1999

72
ZÁKON
z 30. marca 1999,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 1 znie:
„(1)
Tento zákon upravuje správu majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky (ďalej len „majetok štátu“) vo verejnoprospešnej a nepodnikateľskej sfére, ktorú vykonáva správca majetku štátu (ďalej len „správca“), a to
a)
štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia,1)
b)
štátny fond,2)
c)
verejnoprávna inštitúcia, ak na základe zákona3) spravuje majetok štátu,
d)
iná právnická osoba, ak na základe zákona3a) spravuje majetok štátu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 3 a 3a znejú:
„1)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
2)
§ 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.
3)
Napríklad § 53 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov, § 74 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní, § 50 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni.
3a)
Napríklad zákon č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej.“.
2.
V § 1 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
hospodárenie s peňažnými prostriedkami štátu, ktoré upravuje osobitný predpis,5a)“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „do správy“.
4.
V § 3 odsek 7 znie:
„(7)
Správca majetku štátu je povinný viesť o majetku štátu evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.9a) Okresný úrad, ktorý sa ujal správy majetku štátu podľa § 5, vedie aj osobitnú evidenciu, ktorá vždy obsahuje doklad preukazujúci vlastnícke právo štátu, dôvod nadobudnutia, zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov, odkaz na účtovný zápis a spôsob naloženia. Osobitnú evidenciu okresný úrad uschováva počas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom s takýmto majetkom naložil.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 3a sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
6.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Okresný úrad spravuje aj pozemok vo vlastníctve štátu, ktorý je záhradou12a) priľahlou k nehnuteľnému majetku štátu v správe okresného úradu podľa odsekov 1 a 2.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Príloha č. 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).“.
7.
V § 6 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6, 7 a 8 sa označujú ako odseky 5, 6 a 7.
8.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
(1)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak,13aa) správca pohľadávky štátu môže na písomné požiadanie dlžníka, ktorý nemôže svoj dlh riadne a včas plniť, uzavrieť s dlžníkom písomnú dohodu o splátkach alebo o odklade platenia za podmienok, že
a)
dlžníkom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom,
b)
dlžník svoj dlh písomne uznal alebo ide o pohľadávku štátu priznanú právoplatným rozhodnutím súdu,
c)
dlžník sa v dohode o splátkach alebo o odklade platenia zaviaže zaplatiť celý dlh naraz, ak nezaplatí niektorú splátku včas alebo ak sa zlepšia jeho sociálne pomery.
(2)
Pri povolení splátok alebo odkladu platenia neúčtuje správca pohľadávky štátu úroky z omeškania.
(3)
Správca môže za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) a b) dočasne upustiť od vymáhania pohľadávky štátu, ktorú prechodne nemožno vymáhať.
(4)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak,13aa) správca trvale upustí od vymáhania pohľadávky štátu od dlžníka len vtedy, ak sa pohľadávka štátu premlčala a dlžník vzniesol námietku premlčania. Správca môže trvale upustiť od vymáhania pohľadávky štátu, ak je zo všetkých okolností zrejmé, že ďalšie vymáhanie by bolo neúpešné alebo nehospodárne. Na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky štátu vyššej ako 10 000 Sk sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.
(5)
Pohľadávku štátu nie je možné započítať jednostranným právnym úkonom. Ak osobitný zákon neustanovuje inak,13aa) započítanie pohľadávky štátu je možné len písomnou dohodou za podmienok, že
a)
existuje pohľadávka dlžníka voči štátu a tomu zodpovedajúci záväzok štátu v správe tohto správcu,
b)
vzájomné pohľadávky štátu a dlžníka sú rovnakého druhu,
c)
pohľadávka dlžníka je splatná,
d)
pohľadávka dlžníka nie je premlčaná,
e)
správca má na to predchádzajúci súhlas zriaďovateľa.
(6)
Ak osobitný zákon neustanovuje inak,13aa) správca môže zo závažných dôvodov na písomné požiadanie dlžníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, celkom alebo čiastočne odpustiť dlh nepresahujúci 10 000 Sk za podmienok, že
a)
dlh nevznikol v súvislosti so spáchaním úmyselného trestného činu, za ktorý bol dlžník právoplatne odsúdený,
b)
dlžník nemá voči správcovi pohľadávku,
c)
má na to predchádzajúci súhlas zriaďovateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
„13aa)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.“.
9.
V § 8 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
na podnikateľské účely trhová cena, ktorou je cena, za ktorú sa v určitom čase a na určitom mieste obvykle predáva taká alebo porovnateľná nehnuteľnosť, najmenej však cena zistená podľa cenových predpisov13b) zvýšená o 100 %,“.
10.
V § 8 ods. 4 písm. b) sa na konci pripájajú slová „vrátane priľahlej zastavanej plochy a nádvoria12a) určeného na spoločné užívanie s touto stavbou,“.
11.
V § 8 ods. 4 písmeno d) znie:
„d)
majetku štátu na účely poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb13d) alebo v zdravotníckych zariadeniach13e) neziskovej organizácii13f) alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom,13g) ak preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytujú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb13d) alebo v zdravotníckych zariadeniach,13e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13d, 13e, 13f a 13g znejú:
„13d)
§ 18 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci.
13e)
§ 24 ods. 1 písm. a) až p) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
13f)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.
13g)
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.“.
12.
V § 8 ods. 4 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
rodinných domov vo vlastníctve štátu doterajšiemu nájomcovi alebo vypožičiavateľovi podľa § 11 ods. 2; to platí, aj keď je vo vlastníctve štátu pozemok zastavaný týmto rodinným domom a priľahlá zastavaná plocha a nádvorie12a) určené na spoločné užívanie s týmto rodinným domom,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
13.
V § 8 ods. 5 sa slová „charitatívneho alebo podobného humanitárneho charakteru“ nahrádzajú slovami „poskytovania sociálnych služieb alebo zdravotnej starostlivosti za podmienok uvedených v odseku 4 písm. d)“.
14.
§ 8a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ministerstvo financií alebo zriaďovateľ je oprávnený udeliť súhlas s nakladaním s majetkom štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak správca dodržal všetky podmienky ustanovené týmto zákonom a osobitnými zákonmi vzťahujúcimi sa na nakladanie s majetkom štátu.“.
15.
V § 9 ods. 2 prvá veta znie:
„Na platnosť zmluvy o prevode správy nehnuteľných vecí štátu sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa.“.
16.
V § 11 ods. 1 tretia a štvrtá veta znie:
„Dohodnutú cenu je nadobúdateľ povinný zaplatiť pred podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností; návrh na vklad vlastníctva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností je oprávnený podať len správca, a to až po zaplatení dohodnutej ceny. Ak nadobúdateľ nezaplatí dohodnutú cenu najneskôr v posledný deň dohodnutej doby splatnosti, je správca povinný odstúpiť od zmluvy.“.
17.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Rodinné domy vo vlastníctve štátu užívané na bývanie je správca pri prevode vlastníctva povinný prednostne ponúknuť doterajšiemu nájomcovi alebo vypožičiavateľovi; ak je vo vlastníctve štátu aj pozemok zastavaný týmto rodinným domom a priľahlá zastavaná plocha a nádvorie12a) určené na spoločné užívanie s týmto rodinným domom, vzťahuje sa táto povinnosť aj na tieto pozemky.“.
18.
V § 11 ods. 3 sa slová „charitatívneho alebo podobného humanitárneho charakteru“ nahrádzajú slovami „poskytovania sociálnych služieb alebo zdravotnej starostlivosti za podmienok uvedených v § 8 ods. 4 písm. d)“ a vypúšťa sa posledná veta.
19.
V § 11 odsek 4 znie:
„(4)
Pri prevode nehnuteľnej veci štátu za nižšiu cenu než primeranú podľa § 8 ods. 3 je kupujúci povinný dodržať účel dohodnutý podľa odseku 1 najmenej počas piatich rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva. Pri nedodržaní tohto účelu je kupujúci povinný doplatiť správcovi rozdiel medzi dohodnutou cenou a primeranou cenou podľa § 8 ods. 3 najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa zmeny účelu. Ak kupujúci v lehote šiestich mesiacov rozdiel medzi dohodnutou cenou a primeranou cenou podľa § 8 ods. 3 nezaplatí, kúpna zmluva sa stáva neplatnou17b) a správca je povinný podať návrh na záznam vlastníckeho práva štátu do katastra nehnuteľností.10) V prípade predaja alebo iného scudzenia nehnuteľnej veci štátu, nadobudnutej kupujúcim za nižšiu cenu než primeranú podľa § 8 ods. 3, pred uplynutím piatich rokov od jej nadobudnutia, má štát predkupné právo17c) na kúpu nehnuteľnej veci za cenu, za ktorú kupujúci nadobudol nehnuteľnú vec štátu od správcu; v prípade znehodnotenia sa cena primerane zníži; kupujúci môže požadovať finančnú náhradu toho, o čo sa zvýšila hodnota nehnuteľnej veci. Predkupné právo štátu na kúpu nehnuteľnej veci štátu je správca povinný dohodnúť v kúpnej zmluve ako časovo obmedzené vecné právo v trvaní päť rokov od nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17c znie:
„17c)
§ 602 a § 603 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka.“.
20.
V § 11 ods. 5 prvá veta znie:
„Na platnosť kúpnej zmluvy, ktorou sa prevádzajú nehnuteľné veci štátu, sa vyžaduje súhlas ministerstva financií.“.
21.
V § 11 odsek 7 znie:
„(7)
Správca môže so súhlasom zriaďovateľa darovať hnuteľné veci vo vlastníctve štátu na účely poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb13d) alebo v zdravotníckych zariadeniach13e) neziskovej organizácii13f) alebo inej právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom,13g) ak preukázateľne počas najmenej jedného roka poskytujú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb13d) alebo v zdravotníckych zariadeniach.13e) Správca môže so súhlasom zriaďovateľa darovať hnuteľné veci vo vlastníctve štátu aj právnickej osobe, ktorá nie je podnikateľom,13g) ak preukázateľne počas najmenej jedného roka vykonáva činnosť zameranú na predchádzanie vzniku vážnych ťažko liečiteľných chorôb a súvisiacu osvetovú činnosť a tieto hnuteľné veci jej budú slúžiť na uvedené účely. Darovaciu zmluvu o prevode vlastníctva hnuteľných vecí štátu, ktoré sa využívajú na vyučovací proces alebo na činnosť s ním súvisiacu, môže správca uzavrieť až po predchádzajúcom súhlase Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Darovaciu zmluvu o prevode vlastníctva hnuteľných kultúrnych pamiatok17a) môže správca uzavrieť až po predchádzajúcom súhlase Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na iné účely než na účely poskytovania starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb13d) alebo v zdravotníckych zariadeniach13e) sa môžu darovať hnuteľné veci štátu len v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom,18b) pričom sa na platnosť darovacej zmluvy nevyžaduje písomná forma ani súhlas zriaďovateľa.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b)
Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 27. februára 1996 č. 41/59/1996, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách (oznámenie č. 66/1996 Z. z.) v znení výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 24. júna 1997 č. 28145/1996/41 (oznámenie č. 194/1997 Z. z.).“.
22.
V § 11 ods. 8 prvá veta znie:
„Správca môže uzavrieť zámennú zmluvu, ktorou nadobudne do svojej správy veci, ktoré mu budú slúžiť na plnenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti s ním.“.
23.
V § 13 odsek 1 znie:
„(1)
Správca môže majetok štátu prenechať do nájmu nájomnou zmluvou20) len za peňažnú odplatu alebo prenechať bezodplatne do výpožičky zmluvou o výpožičke.21) Na platnosť nájomnej zmluvy sa vyžaduje súhlas ministerstva financií, keď správca prenecháva nehnuteľný majetok štátu do nájmu na neurčitý čas, na dlhší čas ako päť rokov alebo keď správca v nájomnej zmluve dohodol v prospech nájomcu právo opakovaného nájmu v súhrne na dlhší čas ako päť rokov; v ostatných prípadoch sa na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenecháva nehnuteľný majetok štátu, vyžaduje súhlas zriaďovateľa. Na platnosť nájomnej zmluvy, ktorou sa prenecháva do nájmu hnuteľný majetok štátu, sa vyžaduje súhlas zriaďovateľa, ak to zriaďovateľ určí svojim opatrením.“.
24.
V § 13 odsek 2 znie:
„(2)
Správca môže uzavrieť zmluvu o výpožičke nehnuteľných vecí štátu s inými osobami, než sú uvedené v § 1 ods. 1, na účely poskytovania sociálnych služieb alebo zdravotnej starostlivosti za podmienok uvedených v § 8 ods. 4 písm. d). Správca môže uzavrieť zmluvu o výpožičke nehnuteľných vecí štátu aj s inou právnickou osobou, ktorá nie je podnikateľom,13g) ak preukázateľne počas najmenej jedného roka vykonáva činnosť zameranú na predchádzanie vzniku vážnych ťažko liečiteľných chorôb a súvisiacu osvetovú činnosť a tieto nehnuteľné veci jej budú slúžiť na uvedené účely.“.
25.
V § 13 odsek 4 znie:
„(4)
Nájomca alebo vypožičiavateľ pozemku vo vlastníctve štátu je oprávnený zriadiť stavbu na tomto pozemku len vtedy, ak to ustanovuje osobitný predpis22) alebo ak ide o zriadenie stavby na potreby diplomatického zastúpenia cudzích štátov za predpokladu, že Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky potvrdí, že je zaručená vzájomnosť; ak je pozemok určený na obranu štátu, môže nájomca alebo vypožičiavateľ zriadiť na ňom stavbu až po predchádzajúcom súhlase Ministerstva obrany Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Napríklad § 3d ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 13 odsek 5 znie:
„(5)
Nájomca alebo vypožičiavateľ môže vec užívať len v rozsahu určenom nájomnou zmluvou alebo zmluvou o výpožičke. Nájomca ani vypožičiavateľ nie je oprávnený prenechať majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky. Ak nájomca alebo vypožičiavateľ prenechal majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky, je takáto zmluva neplatná. Nájomca alebo vypožičiavateľ môže požadovať úhradu nákladov spojených so zmenou na veci len v prípade, ak správca dal predchádzajúci písomný súhlas so zmenou a súčasne sa zaviazal uhradiť tieto náklady. Správca je povinný tieto náklady uhradiť a vyporiadať vzájomné vzťahy z nájomnej zmluvy alebo zo zmluvy o výpožičke pred ďalším nakladaním s vecou vo vlastníctve štátu. Nájomca ani vypožičiavateľ nemá prednostné právo na kúpu tejto veci s výnimkou uvedenou v § 11 ods. 2. Správca nie je oprávnený dohodnúť v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke zmluvnú pokutu v neprospech štátu ako vlastníka. Ak správca v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke povolí nájomcovi alebo vypožičiavateľovi prenechať majetok štátu do nájmu, podnájmu alebo výpožičky alebo dohodne v prospech nájomcu alebo vypožičiavateľa prednostné právo na kúpu tejto veci, alebo dohodne zmluvnú pokutu v neprospech štátu ako vlastníka, je zmluva neplatná.17b)“.
27.
V § 13 ods. 6 sa za slová „majetok štátu“ vkladajú slová „alebo tento majetok inak zaťažiť“.
28.
§ 13 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Hnuteľné veci alebo nehnuteľné veci vo vlastníctve štátu môže do majetku inej právnickej osoby vložiť len ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky a len so súhlasom ministerstva financií.23a)
(8)
Správca nemôže poskytnúť hnuteľné veci a nehnuteľné veci vo vlastníctve štátu na účely združenia podľa osobitného predpisu.23b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:
„23a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
23b)
§ 829 a nasl. Občianskeho zákonníka.“.
29.
Za nadpis tretej časti „Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia“ sa vkladá § 14a, ktorý znie:
㤠14a
(1)
Ministerstvo financií kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov pri správe majetku štátu vykonávanej správcami uvedenými v § 1 ods. 1, zriaďovateľmi pri udeľovaní súhlasu podľa tohto zákona a dodržiavanie ustanovení § 11 ods. 4 a § 13 ods. 4 až 6 fyzickými osobami alebo právnickými osobami.
(2)
V prípade zistenia porušenia ustanovení tohto zákona a osobitných zákonov môže ministerstvo financií podľa závažnosti porušenia uložiť pokutu
a)
správcovi až do výšky 200 000 Sk,
b)
zriaďovateľovi až do výšky 100 000 Sk,
c)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe až do výšky 500 000 Sk.
(3)
Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu a možno ju uložiť do troch rokov od zistenia porušenia. Pokutu nemožno uložiť po uplynutí piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom došlo k porušeniu.
(4)
Na konanie o pokutách podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
(5)
Pri kontrole podľa odseku 1 postupuje ministerstvo financií podľa osobitného predpisu.23c) Pôsobnosť orgánov kontroly upravená osobitnými predpismi10a) nie je týmto zákonom dotknutá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie:
„23c)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.“.
30.
Za § 18 sa vkladajú § 18a a 18b, ktoré znejú:
㤠18a
(1)
Na majetok štátu v správe správcu uvedeného v § 1 ods. 1 nemožno uskutočniť výkon rozhodnutia, konkurzné konanie a vyrovnacie konanie podľa osobitných predpisov.24a)
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výkon rozhodnutia prikázaním pohľadávky odpísaním z účtu v banke, na ktorý sa vzťahuje osobitný predpis.5a)
§ 18b
(1)
Pri schvaľovaní zmlúv sa zmluvy uzavreté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona posudzujú podľa doterajšieho zákona.
(2)
Nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke uzavreté do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sú účastníci zmluvy povinní dať do súladu s § 13 ods. 5 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; inak sú nájomné zmluvy a zmluvy o výpožičke po uplynutí tejto lehoty neplatné.
(3)
Opatrenia zriaďovateľov, ktorými sa upravujú dispozičné oprávnenia správcov v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pri nakladaní s majetkom štátu vydané do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sú zriaďovatelia povinní dať do súladu s týmto zákonom do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Pri nakladaní s pohľadávkami štátu, ktoré vznikli pred 1. januárom 1994, sa postupuje podľa predpisov platných do 1. januára 1994.
(5)
Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa pri prednostnej kúpe nehnuteľností podľa § 18 ods. 2 cena dohodne podľa § 8 ods. 3 písm. b).
(6)
Odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona musí byť výška jednotlivých splátok podľa § 18 ods. 2 dohodnutá tak, aby kupujúci cenu zaplatil najneskôr do piatich rokov odo dňa platnosti kúpnej zmluvy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a)
Napríklad zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 19 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2.
32.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý znie:
㤠21a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 306/1993 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu.“.
Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z. a zákona č. 80/1998 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
e)
podľa osobitného predpisu. 16aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:“.
16aa)
§ 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona č. 72/1999 Z. z.“.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 1999.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.