114/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

114
ZÁKON
zo 16. marca 2000
o Slovenskej filharmónii
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenie
(1)
Slovenská filharmónia je štátna profesionálna, reprezentatívna národná ustanovizeň v oblasti hudobnej kultúry.
(2)
Sídlom Slovenskej filharmónie je hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
§ 2
Poslanie Slovenskej filharmónie
Slovenská filharmónia
a)
rozvíja národnú hudobnú kultúru, ktorú predstavuje v Slovenskej republike a v zahraničí,
b)
umelecky pripravuje a verejne predvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby,
c)
vykonáva sprostredkovateľskú, vydavateľskú a propagačnú činnosť,
d)
vyvíja ďalšie významné kultúrne aktivity.
Postavenie a organizácia Slovenskej filharmónie
§ 3
(1)
Slovenská filharmónia ako príspevková organizácia je právnická osoba štátu zapojená do štátneho rozpočtu príspevkom a odvodom.1)
(2)
Zriaďovateľskú funkciu k Slovenskej filharmónii vykonáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.2)
(3)
Slovenská filharmónia spravuje majetok vo vlastníctve Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.3)
§ 4
(1)
Slovenskú filharmóniu tvoria tieto umelecké telesá:
a)
symfonický orchester s názvom Slovenská filharmónia,
b)
spevácky zbor s názvom Slovenský filharmonický zbor,
c)
komorné telesá.
(2)
Štatutárnym orgánom Slovenskej filharmónie je generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky; vymenúva ho na základe výsledkov výberového konania alebo výberu uskutočneného priamym oslovením.
(3)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov; opätovné vymenovanie je možné.
(4)
Ak Slovenská filharmónia uzatvorila s hudobným umelcom pracovnú zmluvu, nemôže s ním na rovnaký predmet činnosti uzatvoriť aj zmluvu.4)
(5)
Podrobnosti o postavení a organizácii Slovenskej filharmónie upraví Štatút Slovenskej filharmónie, ktorý vydá minister kultúry Slovenskej republiky.
§ 4a
Na Slovenskú filharmóniu sa vzťahuje osobitný predpis,5) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 5
Prechodné ustanovenie
Slovenská filharmónia zriadená podľa doterajších predpisov sa považuje za Slovenskú filharmóniu zriadenú podľa tohto zákona.
§ 5a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júla 2014
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa podľa § 4 ods. 3 vymenovaného pred 1. júlom 2014 začína plynúť od 1. júla 2014.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 13/1949 Zb. SNR o Slovenskej filharmónii.
§ 7
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2000.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
§ 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
2)
§ 21 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z.
3)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
4)
§ 39 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).
5)
Zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.