210/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2003 do 30.06.2004

210
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
zo 16. júna 2000
o meradlách a metrologickej kontrole
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 6, § 7 ods. 6, § 8 ods. 5, § 9 ods. 7, § 10 ods. 8, § 14 ods. 7, § 15 ods. 7 a 8,§ 18 ods. 4, § 23 ods. 4, § 26 ods. 4 a § 33 ods. 9 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vyhlásenie národného etalónu
(1)
Etalón možno vyhlásiť za národný etalón podľa § 6 zákona, ak
a)
jeho technická realizácia a technická realizácia etalónového zariadenia určeného na definovanie, uchovávanie a odovzdávanie hodnoty jednotky alebo stupnice hodnôt z národného etalónu na príslušné etalóny bola ukončená na zodpovedajúcej a medzinárodne akceptovateľnej úrovni a výsledky výskumu a vývoja spojeného s jeho realizáciou, funkčnosťou, metrologickými charakteristikami a používaním boli odborne posúdené a potvrdené,
b)
je úplne a jednoznačne určený, najmä jeho prístrojová zostava, určené sú podmienky používania a uchovávania a ak sú dokumentované jeho metrologické charakteristiky a technické charakteristiky, pričom tieto požiadavky musí spĺňať aj etalónové príslušenstvo, ktoré k nemu patrí a ktoré zabezpečuje prenos jednotky alebo stupnice na iné etalóny a meradlá,
c)
sa vykonali medzinárodné porovnávania etalónu alebo jeho priame nadviazanie na medzinárodný etalón alebo na uznávaný národný etalón iného štátu, ktoré dostatočne preukazujú jeho metrologické charakteristiky a medzinárodnú ekvivalenciu,
d)
je určená a na medzinárodnej úrovni potvrdená schopnosť merania a odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na ostatné meradlá,
e)
právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, má vytvorený, dokumentovaný a v súlade s medzinárodnými odporúčaniami preukázaný systém kvality, ktorý zabezpečuje trvalé zachovávanie metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu a schopnosť prenosu hodnôt na medzinárodne akceptovateľnej úrovni.
(2)
Návrh na schválenie národného etalónu, ktorý predkladá vlastník etalónu po ukončení výskumu a vývoja etalónu Slovenskému metrologickému ústavu (ďalej len „ústav“), obsahuje v súlade s medzinárodnými dohodami a odporúčaniami najmä
a)
dokumentáciu o technickej realizácii etalónu,
b)
špecifikáciu metrologických charakteristík a technických charakteristík etalónu vrátane schopnosti odovzdávania hodnoty príslušnej jednotky alebo stupnice na ostatné meradlá,
c)
špecifikáciu prístrojovej zostavy etalónu a etalónových zariadení patriacich k etalónu,
d)
pravidlá používania a uchovávania etalónu,
e)
doklady o medzinárodnom porovnaní etalónu alebo medzinárodnej ekvivalencii,
f)
doklady preukazujúce technické charakteristiky a metrologické charakteristiky etalónu, publikácie o základných metrologických charakteristikách etalónu a výsledkoch medzinárodných porovnaní.
(3)
Ak je vlastníkom etalónu iná právnická osoba ako ústav, k návrhu sa pripojí overená kópia zriaďovacej listiny, výpisu z obchodného registra a vyhlásenie štatutárneho zástupcu vlastníka etalónu o splnení podmienok podľa odseku 1.
(4)
Na základe výsledkov posúdenia návrhu ústav potvrdí alebo nepotvrdí splnenie požiadaviek na národný etalón. Ak je splnenie požiadaviek potvrdené, ústav ho schváli a predloží úradu návrh na vyhlásenie etalónu za národný etalón.
(5)
V návrhu ústavu na vyhlásenie etalónu za národný etalón sa uvedie najmä
a)
číslo návrhu,
b)
názov etalónu,
c)
názov a sídlo právnickej osoby, ktorá je vlastníkom etalónu,
d)
meno a podpis štatutárneho zástupcu ústavu,
e)
meno a podpis štatutárneho zástupcu vlastníka etalónu,
f)
meno a podpis osoby zodpovednej za etalón, ktorú určí vlastník,
g)
základné metrologické charakteristiky etalónu,
h)
prístrojová zostava etalónu a s ním spojeného etalónového zariadenia vrátane jednoznačnej identifikácie jednotlivých zariadení,
i)
miesto uchovávania a používania etalónu,
j)
dátum predloženia návrhu.
(6)
Vlastník etalónu oznámi ústavu všetky úpravy, doplnenia a zmeny etalónu, ktoré môžu mať vplyv na jeho technické charakteristiky a metrologické charakteristiky, alebo môžu ovplyvniť ustanovené podmienky uchovávania a používania etalónu.
§ 2
Príprava certifikovaného referenčného materiálu
(1)
Návrh na certifikáciu referenčného materiálu, ktorý predkladá žiadateľ ústavu, obsahuje
a)
súhrnnú správu o referenčnom materiáli (ďalej len „súhrnná správa“),
b)
návrh štítku,
c)
informáciu o systéme kvality výrobcu referenčného materiálu.
(2)
Súhrnná správa podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
opis referenčného materiálu,
b)
účel použitia certifikovaného referenčného materiálu,
c)
metódu prípravy referenčného materiálu,
d)
výsledky skúšok homogenity referenčného materiálu a závery z nich vyplývajúce,
e)
výsledky hodnotenia stability referenčného materiálu,
f)
názvy laboratórií zúčastnených na porovnávacích meraniach,
g)
časové obdobie, v ktorom sa merania vykonali,
h)
metódy merania, dosiahnuté výsledky a spôsob spracovania nameraných hodnôt vlastností, zdokumentovanie zabezpečenia nadväznosti výsledných hodnôt týchto vlastností a metódu odhadu príslušných štandardných neistôt,
i)
v prípade medzilaboratórnych porovnávacích meraní štatistickú charakteristiku hodnôt, ktoré majú byť certifikované,
j)
návrh času platnosti certifikátu,
k)
spôsob prepravy a skladovania,
l)
inštrukcie o správnom používaní certifikovaného referenčného materiálu,
m)
bezpečnostné požiadavky a iné pokyny alebo obmedzenia,
n)
deklaráciu systému kvality výrobcu referenčného materiálu.
(3)
Štítok podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
názov „Slovenský metrologický ústav“, označujúci certifikačný orgán,
b)
názov certifikovaného referenčného materiálu,
c)
identifikačné údaje o výrobcovi referenčného materiálu,
d)
kód certifikovaného referenčného materiálu a číslo várky,
e)
údaj o hmotnosti alebo objeme balenia,
f)
bezpečnostnú výstrahu (ak je to nevyhnutné).
(4)
Počas platnosti certifikátu sa jeden exemplár súhrnnej správy spolu so vzorom štítku archivuje v ústave.
(5)
Referenčný materiál možno certifikovať, ak hodnoty charakterizujúce vlastnosti referenčného materiálu, ktoré majú byť certifikované,
a)
sú uvedené v súhrnnej správe s príslušnou štandardnou neistotou získanou všeobecne uznávaným postupom a
b)
majú zabezpečenú a podľa medzinárodných odporúčaní preukázanú nadväznosť na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotky, v ktorej sú vyjadrené.
(6)
O výsledku posúdenia ústav spracúva protokol, ktorý obsahuje hodnotenie splnenia požiadaviek na certifikovaný referenčný materiál podľa odseku 5, identifikačné údaje výrobcu referenčného materiálu a identifikačné údaje ústavu.
(7)
Na základe výsledkov posúdenia návrhu na certifikáciu referenčného materiálu vyrobeného v Slovenskej republike ústav vydá alebo nevydá certifikát referenčného materiálu. V prípade vydania dostane žiadateľ o certifikáciu referenčného materiálu originál certifikátu a ústav počas platnosti archivuje jeho kópiu.
(8)
Certifikát obsahuje
a)
názov a adresu ústavu,
b)
jednoznačnú identifikáciu certifikátu,
c)
identifikačné údaje o výrobcovi certifikovaného referenčného materiálu,
d)
názov a kódové číslo certifikovaného referenčného materiálu a číslo várky,
e)
certifikované hodnoty s príslušnými štandardnými neistotami,
f)
vyhlásenie o nadväznosti certifikovaných hodnôt,
g)
metódu získania certifikovaných hodnôt, a ak sú hodnoty závislé od metódy merania, aj jej podrobnosti,
h)
necertifikované, informatívne hodnoty, ak existujú,
i)
údaje o hmotnosti alebo objeme balenia,
j)
ak to vyžaduje dosiahnutá úroveň homogenity vlastností, údaj o najmenšom použiteľnom množstve,
k)
mená a podpisy osôb konajúcich v mene ústavu,
l)
čas platnosti certifikátu,
m)
dátum certifikácie,
n)
opis certifikovaného referenčného materiálu, spôsob skladovania a návod na používanie,
o)
informácie o možných rizikách spojených s používaním certifikovaného referenčného materiálu.
(9)
Zahraničný referenčný materiál možno uznať ako certifikovaný referenčný materiál, ak bol certifikovaný
a)
príslušnou medzinárodnou organizáciou alebo certifikačným orgánom iného štátu a žiadateľ predloží ich výsledky, certifikát systému kvality výrobcu referenčného materiálu a ďalšie dokumenty preukazujúce splnenie požiadaviek podľa odseku 5 alebo
b)
iným zahraničným subjektom a žiadateľ predloží výsledky tejto certifikácie a dokumenty preukazujúce nadväznosť certifikovaných hodnôt referenčného materiálu na medzinárodne uznávanú realizáciu jednotiek, v ktorých sú vyjadrené hodnoty vlastností.
(10)
Na základe výsledkov posúdenia referenčného materiálu vyrobeného v zahraničí ústav vydá rozhodnutie o uznaní alebo neuznaní certifikátu referenčného materiálu, ktoré obsahuje identifikačné údaje zahraničného certifikátu, identifikačné údaje žiadateľa a ústavu a výsledky posúdenia.
§ 3
Druhy určených meradiel
(1)
Druhy určených meradiel, oblasti ich použitia, podrobnosti o spôsobe ich metrologickej kontroly alebo posúdenia zhody1) a čas platnosti overenia jednotlivých druhov určených meradiel sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
Čas platnosti overenia podľa odseku 1 platí, ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia.
(3)
Podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel sú uvedené v prílohách.
(4)
Ak podrobnosti o technických požiadavkách, metrologických požiadavkách, metódy technických skúšok a metódy skúšania pri overovaní na jednotlivé druhy určených meradiel nie sú uvedené v prílohách, vzťahujú sa na daný druh určeného meradla slovenské technické normy.1)
§ 4
Postup pri schvaľovaní typu určeného meradla
(1)
Žiadosť o schválenie typu určeného meradla (ďalej len „schválenie typu“) a súvisiace písomnosti sa vyhotovujú v štátnom jazyku. Žiadosť obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu vykonávajúcu podnikateľskú činnosť, alebo bydlisko žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu,
b)
obchodné meno a adresu výrobcu určeného meradla,
c)
druh určeného meradla a účel použitia,
d)
názov určeného meradla a jeho typové označenie, prípadne aj obchodné označenie,
e)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky určeného meradla,
f)
potvrdenie o zaplatení poplatku podľa osobitného predpisu.2)
(2)
K žiadosti sa prikladá dvojmo výkresová a technická dokumentácia obsahujúca
a)
opis
1.
konštrukcie a činnosti určeného meradla,
2.
spôsobu zabezpečenia správnej činnosti určeného meradla,
3.
prístrojov na ovládanie a nastavenie určeného meradla,
4.
spôsobu zabezpečenia určeného meradla pred nežiaducimi zásahmi na účely ovplyvňovania nameraných údajov, ktorým je umiestnenie overovacích, prípadne zabezpečovacích značiek,
b)
všeobecný výkres celkovej zostavy určeného meradla a v prípade potreby detailné výkresy dôležitých súčastí,
c)
schematický nákres znázorňujúci princíp činnosti určeného meradla, a ak je to potrebné, fotografiu určeného meradla.
(3)
K žiadosti sa prikladajú, ak je to potrebné, aj
a)
doklady o posúdení zhody podľa osobitného predpisu1) týkajúce sa najmä elektrickej bezpečnosti, zdravotnej neškodnosti, nevýbušnosti a elektromagnetickej kompatibility,
b)
dokumenty súvisiace so schválením typu vykonaným v zahraničí,
c)
podklady súvisiace s predošlým schválením typu, ak ide o úpravu alebo doplnenie typu meradla.
(4)
Ústav alebo Slovenská legálna metrológia podľa § 9 ods. 5 zákona
a)
posúdi výkresovú a technickú dokumentáciu a preverí, či predložená vzorka bola vyrobená podľa nej,
b)
vykoná alebo dá vykonať skúšky vzoriek meradla s cieľom zistiť, či meradlo spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky a zodpovedá výrobcom deklarovaným charakteristikám, pričom skúšky vykoná vo svojich laboratóriách, vo vybraných laboratóriách alebo u výrobcu, dovozcu alebo na mieste inštalácie určeného meradla; pri skúške vzoriek určeného meradla sa prekontroluje celková činnosť meradla v bežných podmienkach používania, pri ktorých meradlo musí zachovať požadované metrologické charakteristiky,
c)
môže skúšky uvedené v písmene b) vynechať, ak sú metrologické charakteristiky typu určeného meradla dostatočne známe,
d)
posúdi vhodnosť miest na umiestnenie overovacích značiek a zabezpečovacích značiek,
e)
posúdi na základe dokladov o posúdení zhody podľa osobitného predpisu,1) či určené meradlo nemôže ohroziť život alebo zdravie jeho používateľov alebo životné prostredie,
f)
určí špecifické požiadavky, ktoré určené meradlo musí spĺňať, ak je to potrebné,
g)
vyhotoví protokol o vykonanej skúške a posúdení.
(5)
Protokol o posúdení obsahuje najmä
a)
názov dokumentu a jeho jednoznačnú identifikáciu,
b)
názov a sídlo organizácie, ktorá správu vydala,
c)
údaje potrebné na identifikáciu žiadateľa,
d)
údaje potrebné na identifikáciu meradla a výrobcu meradla,
e)
technický opis meradla,
f)
základné technické charakteristiky a metrologické charakteristiky,
g)
podmienky vykonania skúšok technických charakteristík a metrologických charakteristík a výsledky skúšok,
h)
výsledky posúdenia splnenia požiadaviek na daný druh meradla,
i)
spôsob overenia meradla,
j)
čas platnosti overenia,
k)
určenie ďalších požiadaviek, ktoré musí meradlo splniť,
l)
podpisy a mená spracovateľov a osôb zodpovedných za posúdenie,
m)
dátum vydania.
§ 5
Označovanie schváleného typu meradla
(1)
Národnú značku schváleného typu tvoria písmená TSK doplnené identifikačnými údajmi o odbore merania, roku schválenia typu a poradí. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 1.
(2)
V prípade národného schválenia typu s obmedzením sa pred národnú značku schváleného typu umiestni písmeno „P“. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 2.
(3)
Národnú značku schváleného typu pre meradlá, ktoré nepodliehajú prvotnému overeniu, tvoria písmená TSK NM doplnené identifikačnými údajmi o odbore merania, roku schválenia typu a poradí. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 3.
(4)
Národnú osobitnú značku označujúcu meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvoria písmená NTSK. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 4.
(5)
Značku schváleného typu Európskych spoločenstiev tvorí štylizované písmeno „ε“, ktoré obsahuje
a)
v hornej časti veľké písmeno identifikujúce štát, ktorý typ meradla schválil – B pre Belgicko, D pre Spolkovú republiku Nemecko, DK pre Dánsko, E pre Španielsko, F pre Francúzsko, EL pre Grécko, I pre Taliansko, IRL pre Írsko, L pre Luxembursko, NL pre Holandsko, P pre Portugalsko, UK pre Veľkú Britániu, A pre Rakúsko, S pre Švédsko, FI pre Fínsko, a posledné dvojčíslo roka, v ktorom typ schválil,
b)
v dolnej časti označenie pridelené metrologickou službou, ktorá typ schválila (identifikačné číslo).
Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 5.
(6)
V prípade schválenia typu Európskych spoločenstiev s obmedzením sa pred značku schváleného typu Európskych spoločenstiev umiestni písmeno „P“ tej istej veľkosti ako štylizované písmeno „ε“. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 6.
(7)
Značka schváleného typu Európskych spoločenstiev pre meradlá, ktoré nepodliehajú prvotnému overeniu, je rovnaká ako značka schváleného typu Európskych spoločenstiev a je umiestnená v šesťuholníku. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 7.
(8)
Osobitnú značku Európskych spoločenstiev označujúcu meradlo, ktoré nepodlieha schváleniu typu, tvorí štylizované písmeno „ε“ symetricky otočené okolo zvislej osi a nemá žiadne ďalšie znaky. Grafické znázornenie značky je uvedené v prílohe č. 2 obrázok č. 8.
Postupy overovania určených meradiel
§ 6
Všeobecné ustanovenia
(1)
Objednávka na overenie určeného meradla (ďalej len „meradlo") sa podáva ústavu, Slovenskej legálnej metrológii alebo autorizovanej osobe podľa § 24 zákona (ďalej len „vykonávateľ overenia"). Objednávka musí obsahovať jednoznačnú špecifikáciu meradla.
(2)
Vykonávateľ overenia po predložení meradla na overenie zistí, či
a)
meradlo daného druhu podlieha schváleniu typu. Ak schváleniu nepodlieha, zistí, či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla,
b)
na meradlo bolo vydané rozhodnutie o schválení typu. Ak rozhodnutie bolo vydané, zistí, či sa zhoduje so schváleným typom a či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla platné ku dňu schválenia typu,
c)
na meradlo bolo vydané rozhodnutie, že schvaľovaniu typu nepodlieha. Ak áno, či spĺňa technické požiadavky a metrologické požiadavky na daný druh meradla.
(3)
Skúška pri overení sa vykoná podľa § 15 ods. 8 zákona a týka sa najmä
a)
metrologických charakteristík,
b)
najväčších dovolených chýb,
c)
konštrukcie, ak je táto zárukou, že za bežných podmienok používania nedôjde k výraznejšiemu zhoršeniu metrologických charakteristík,
d)
predpísaných nápisov a možnosti umiestnenia overovacích značiek.
(4)
Doklad o overení obsahuje najmä
a)
základné údaje o vykonávateľovi overenia,
b)
číslo dokladu,
c)
údaje potrebné na identifikáciu meradla,
d)
potvrdenie zhody s požiadavkami na daný druh meradla,
e)
údaj o neistote merania,
f)
čas platnosti overenia.
§ 7
Spôsob prvotného overenia meradla
(1)
Prvotné overenie meradla (ďalej len „prvotné overenie“) sa vykoná v jednej etape alebo vo viacerých etapách.
(2)
Prvotné overenie v jednej etape sa vykoná pri meradlách, ktoré sú úplne skompletizované už pri výstupe z výroby, a to pri meradlách, ktoré možno prepraviť na miesto inštalácie bez ich rozoberania.
(3)
Meradlá, ktoré sa overujú v jednej etape, sa overujú na mieste, ktoré určí vykonávateľ overenia.
(4)
Prvotné overenie v dvoch alebo vo viacerých etapách sa vykoná pri meradlách, ktorých správna činnosť závisí od podmienok, za ktorých sa budú inštalovať alebo používať.
(5)
Prvá etapa overenia musí potvrdiť, že meradlo zodpovedá schválenému typu, alebo v prípade, že schválenie typu sa nevyžaduje, že zodpovedá technickým požiadavkám a metrologickým požiadavkám na daný druh meradla.
(6)
Meradlá, ktoré sa overujú v dvoch alebo vo viacerých etapách, overuje ústav alebo Slovenská legálna metrológia. Posledná etapa overenia sa musí vykonať na mieste inštalácie. Pre ostatné etapy platí ustanovenie odseku 3.
(7)
V prípade prvotného overenia vo viacerých etapách sa meradlo spĺňajúce požiadavky po vykonaní čiastkových etáp overenia označí značkou čiastočného overenia. Značka čiastočného overenia sa umiestni na určenom mieste na meradle alebo jeho častiach, ktoré vyhoveli požiadavkám na čiastočné overenie. Značka konečného overenia sa umiestni na určené miesto na meradle po vykonaní poslednej etapy overenia.
§ 8
Spôsob následného overenia
(1)
Pre následné overenie meradiel platia primerane ustanovenia § 7.
(2)
Pri následnom overení určeného meradla, ktorého platnosť rozhodnutia o schválení typu uplynula, sa zisťuje, či sa zhoduje so schváleným typom a či spĺňa požiadavku najväčšej dovolenej chyby na daný druh meradla platnej ku dňu následného overenia.
§ 9
Druhy overovacích značiek
(1)
Národnými overovacími značkami sú
a)
overovacie značky ústavu a Slovenskej legálnej metrológie,
b)
overovacie značky autorizovaných osôb.
(2)
Overovacia značka ústavu a Slovenskej legálnej metrológie pozostáva z dvojkríža a troch vrcholov umiestnených v kruhu s evidenčným číslom:
0 - ústav,
1 - Slovenská legálna metrológia, metrologické pracovisko Bratislava,
2 - Slovenská legálna metrológia, metrologické pracovisko Banská Bystrica,
3 - Slovenská legálna metrológia, metrologické pracovisko Košice.
(3)
V prípade meradiel podliehajúcich následnému overovaniu sa táto značka dopĺňa posledným dvojčíslom roku, v ktorom bolo meradlo overené, umiestneným pod značkou alebo vedľa nej.
(4)
Overovacia značka autorizovanej osoby pozostáva z písmena M a evidenčného čísla autorizovanej osoby. V prípade meradiel podliehajúcich následnému overovaniu sa táto značka dopĺňa posledným dvojčíslom roku, v ktorom bolo meradlo overené, umiestneným pod značkou alebo vedľa nej. Evidenčné čísla autorizovaným osobám prideľuje úrad a zverejňuje ich vo vestníku, ak technické požiadavky na daný druh meradla neustanovujú inak.
(5)
Značku čiastočného overenia tvoria písmená SM doplnené evidenčným číslom vykonávateľa overenia. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka.
(6)
Overovacie značky možno doplniť ďalšími symbolmi, ako je číselný znak overujúceho pracoviska alebo číselný znak overujúceho zamestnanca, ktoré bližšie určujú vykonávateľa overenia.
(7)
Značka konečného prvotného overenia Európskych spoločenstiev pozostáva z dvoch častí:
a)
prvú časť predstavuje písmeno „e“ obsahujúce
1.
v hornej časti veľké písmeno identifikujúce štát, v ktorom bolo meradlo overené – B pre Belgicko, D pre Spolkovú republiku Nemecko, DK pre Dánsko, E pre Španielsko, F pre Francúzsko, EL pre Grécko, I pre Taliansko, IRL pre Írsko, L pre Luxembursko, NL pre Holandsko, P pre Portugalsko, UK pre Veľkú Britániu, A pre Rakúsko, S pre Švédsko, FI pre Fínsko, doplnené v prípade potreby jednou alebo dvoma číslicami identifikujúcimi územnú alebo administratívnu časť štátu,
2.
v dolnej časti identifikačné číslo orgánu, ktorý overenie vykonal,
b)
druhú časť predstavuje šesťuholník, v ktorom je umiestnené posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa overenie vykonalo,
ak technické požiadavky na daný druh meradla neustanovujú inak.
(8)
Značka čiastočného prvotného overenia Európskych spoločenstiev pozostáva len z prvej časti značky podľa odseku 7. Táto značka zároveň slúži ako zabezpečovacia značka.
(9)
Grafické znázornenie overovacích značiek podľa odsekov 2 až 5 a 7 je uvedené v prílohe č. 3. Rozmery národných overovacích značiek (priemer kružnice alebo dĺžka strany štvorca) sú 1,8 mm, 3,0 mm, 6,0 mm, 12,0 mm pre razidlá, 8,0 mm pre vložky do plombovacích klieští a 12,0 mm a 40,0 mm pre vypaľovadlá. Národné overovacie značky môžu byť vyhotovené ako samolepky, ako odtlačky razidiel, vložiek do plombovacích klieští alebo vypaľovadiel alebo môžu byť nanesené na meradle, ak sa na meradlo umiestňujú počas výroby. Rozmery samolepiek sa nepredpisujú. Číslice dvojčísla roku v overovacej značke ústavu a Slovenskej legálnej metrológie sú okrúhle a číslice dvojčísla roku v overovacej značke autorizovanej osoby sú hranaté. Udané rozmery značiek prvotného overenia Európskych spoločenstiev sú relatívnymi hodnotami a sú funkciou priemeru kružnice opísanej okolo značky. Skutočné priemery kružníc sú 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm a 12,5 mm.
(10)
Na používanie niektorých druhov určených meradiel v čase od skončenia ich opravy do ich overenia úrad pridelí zabezpečovaciu značku a identifikačné číslo podnikateľovi – opravárovi. Grafické znázornenie zabezpečovacej značky je uvedené v prílohe č. 4.
Autorizácia a registrácia
§ 10
Žiadosť o autorizáciu
(1)
Žiadosť o autorizáciu, ktorú predkladá úradu podnikateľ alebo iná právnická osoba (ďalej len „žiadateľ “), obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné číslo,
c)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a trvalý pobyt (ďalej len „osobné údaje“) osoby, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom autorizácie (ďalej len „zodpovedný zástupca“),
d)
predmet a rozsah autorizácie s uvedením technických špecifikácií,
e)
dátum podania žiadosti,
f)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu konania v mene žiadateľa, ich podpis a odtlačok pečiatky.
(2)
V žiadosti o autorizáciu na overovanie určených meradiel sa uvedie aj špecifikácia druhov meradiel a zoznam predpisov, podľa ktorých sa meradlá budú overovať.
(3)
V žiadosti o autorizáciu na výkon úradného merania sa uvedie aj špecifikácia druhov meraní, prípadne zoznam osobitných predpisov, na ktorých základe sa meranie vyžaduje.
(4)
K žiadosti o autorizáciu žiadateľ pripojí
a)
overenú kópiu zriaďovacej listiny,3) výpisu z obchodného registra4) alebo živnostenského oprávnenia,5)
b)
dokumentáciu, ktorá preukazuje splnenie podmienok autorizácie,
c)
čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 23 ods. 2 zákona a o tom, že odmeny zodpovedného zástupcu a ďalších fyzických osôb vykonávajúcich činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, nezávisia od výsledkov merania,
d)
poplatok podľa osobitného predpisu.2)
(5)
K žiadosti o autorizáciu pre zodpovedného zástupcu žiadateľ pripojí
a)
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad preukazujúci dĺžku odbornej praxe,
c)
doklad o príslušnej spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom.
(6)
K žiadosti o autorizáciu pre každú fyzickú osobu vykonávajúcu činnosť, ktorá je predmetom autorizácie, žiadateľ pripojí doklad o spôsobilosti na overovanie meradiel alebo na výkon úradného merania vydaný ústavom.
§ 11
Prihláška na registráciu
(1)
Prihláška na registráciu obsahuje
a)
obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo bydlisko, ak ide o fyzickú osobu,
b)
identifikačné číslo,
c)
osobné údaje osoby, ktorá zodpovedá za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom registrácie (ďalej len „zástupca“),
d)
predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom registrácie – špecifikáciu najmä druhov, tried presnosti a meracích rozsahov vyrábaných, opravovaných alebo montovaných určených meradiel alebo špecifikáciu druhov spotrebiteľských balení označených značkou „e“ a ich menovitých množstiev,
e)
dátum podania prihlášky,
f)
osobné údaje osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo jeho členmi, s uvedením spôsobu konania v mene podnikateľa a ich podpis a odtlačok pečiatky.
(2)
K prihláške na registráciu sa pripojí
a)
overená kópia zriaďovacej listiny,3) výpisu z obchodného registra4) alebo živnostenského oprávnenia,5)
b)
poplatok podľa osobitného predpisu.2)
(3)
K prihláške na registráciu pre zástupcu sa pripojí
a)
overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,
b)
doklad preukazujúci dĺžku odbornej praxe,
c)
doklad o príslušnej spôsobilosti v oblasti metrológie vydaný ústavom.
§ 12
Podrobnosti o výkone štátneho metrologického dozoru
(1)
Výsledkom metrologického dozoru je protokol o výkone štátneho metrologického dozoru (ďalej len „metrologický dozor“), ktorý vyhotovujú inšpektori podľa § 33 ods. 6 zákona. V protokole sa uvádzajú identifikačné údaje kontrolovanej osoby podľa § 33 ods. 3 zákona, predmet metrologického dozoru, identifikačné údaje inšpektorov, výsledky, prípadne uložené nápravné opatrenia.
(2)
Súčasťou protokolu je vyjadrenie zamestnanca kontrolovanej osoby k výsledkom metrologického dozoru. Protokol podpisujú inšpektori a zamestnanec kontrolovanej osoby, ktorý sa kontroly zúčastnil. Protokol sa považuje za prerokovaný aj vtedy, ak zamestnanec kontrolovanej osoby odmietne oboznámiť sa s protokolom, dať písomné vyjadrenie o protokole alebo podpísať protokol. Táto skutočnosť sa uvedie v protokole.
(3)
Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 33 ods. 3 písm. c) a f) zákona zistí porušenie povinnosti výrobcami a dovozcami určených meradiel alebo nedodržanie parametrov určených meradiel, orgán metrologického dozoru informuje o výsledku kontroly ústav.
(4)
Vzor preukazu inšpektora je v prílohe č. 5.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2000.
Dušan Podhorský v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
DRUHY URČENÝCH MERADIEL
DRUHY URČENÝCH MERADIEL
Položka Druh meradla - odbor merania Schválenie typu Prvotné overenie Čas platnosti overenia1) Príloha číslo
1. GEOMETRICKÉ VELIČINY
1.1 Dĺžka
1.1.1 Materializované dĺžkové miery2),3) 15
a) kovové áno áno 5 rokov
b) z iných materiálov áno áno 2 roky
1.1.2 Meracie zariadenia na meranie dĺžky navinuteľných materiálov (odvaľovacie, skladacie a navijaky)2) áno áno 2 roky 50
1.1.3 Dĺžkové meradlá na kontrolu dĺžky skladov skladacích meracích zariadení nie áno 5 rokov 50
1.1.4 Taxametre vozidiel taxislužby áno áno 2 roky 18
1.1.5 Počítadlá kilometrov v prenajímaných vozidlách požičovní automobilov nie áno 2 roky 18
1.1.6 Skúšobné sitá2),9) nie áno 2 roky 56
1.1.7 Automatické hladinomery2),3) nie áno 1 rok 68
1.2 Plošný obsah
1.2.1 Meracie zariadenia na meranie plošného obsahu usní2) áno áno 1 rok 39
1.3 Objem, prietok
1.3.1 Odmerné nádoby kovové2) áno áno 2 roky 47
1.3.2 Výčapné nádoby2) áno áno bez obmedzenia 27
1.3.3 Výčapné dávkovače2) áno áno 2 roky 28
1.3.4 Odmerné sklo (odmerné banky, byrety, pipety, odmerné valce triedy presnosti „A“)2),3) áno áno bez obmedzenia 55
1.3.5 Sedimentačné (Westergrenove) pipety3) áno áno bez obmedzenia 55
1.3.6 Prepravné sudy z nehrdzavejúcich materiálov tvarovo stále (KEG, KEG Plus,...)2) áno áno 10 rokov 34
1.3.7 Prepravné sudy s výnimkou sudov podľa bodu 1.3.62) áno áno 2 roky 34
1.3.8 Prepravné tanky na kvapaliny2)
a) cisterny áno áno 4 roky 34
b) odmerné nádrže na plavidlách nie áno 12 rokov 21
1.3.9 Stacionárne nádrže používané ako meradlá objemu2),3) 48
a) chladiace a uschovávacie nádrže na mlieko nie áno 4 roky
b) drevené sudy a nádrže nie áno 5 rokov
c) betónové a murované skladovacie nádrže nie áno bez obmedzenia
d) sudy a nádrže z ostatných materiálov nie áno 10 rokov
1.3.10 Dávkovacie objemové meradlá na kvapaliny2) áno áno 5 rokov 58
1.3.11 Objemové meradlá na lieh2),3),6) áno áno 3 roky 24
1.3.12 Objemové prietokové meradlá na kvapaliny okrem vody áno áno 2 roky 10, 11
1.3.13 Meracie zostavy 12
a) na kvapaliny okrem vody2) áno áno 2 roky
b) na skvapalnené plyny2) áno áno 1 rok
1.3.14 Hmotnostné prietokomery na kvapaliny2) áno áno 2 roky 65
1.3.15 Merače pretečeného množstva vody2)
a) na studenú vodu áno11) áno 6 rokov 8
b) na teplú vodu áno12) áno 4 roky 9
1.3.16 Prepočítavače množstva kvapalín vrátane pripojených prevodníkov:2) áno áno 2 roky 69
a) prevodníky prietoku áno áno 2 roky 10, 11, 12, 65
b) prevodníky teploty áno áno 2 roky 37
c) prevodníky tlaku áno áno 2 roky 33
d) prevodníky hustoty áno áno 2 roky 71
1.3.17 Plynomery membránové vrátane plynomerov s teplotnou korekciou2) 13
a) do veľkosti G6 vrátane pri priemernej ročnej spotrebe do 500 m3 áno áno 15 rokov
b) ostatné membránové plynomery áno áno 10 rokov
1.3.18 Plynomery rotačné a turbínové2) áno áno 5 rokov 13
1.3.19 Hmotnostné prietokomery na plyny2) áno áno 2 roky 66
1.3.21 Prepočítavače pretečeného množstva plynu vrátane pripojených prevodníkov2)
podliehajúcich pravidelnej skúške na mieste inštalácie jedenkrát za rok podľa
prílohy č. 35
áno áno 5 rokov 35
1.3.22 Meradlá pretečeného objemu vody s voľnou hladinou podľa prílohy č. 64 áno 2 roky 64
1.3.23 Obaly spotrebiteľsky balených výrobkov klasifikované ako odmerné nádoby8) nie nie - Vyhl. č. 207/2000 Z. z. v znení vyhl. č. 420/2001 Z. z.
2. MECHANICKÉ VELIČINY
2.1 Hmotnosť
Meradlá uvedené v položkách 2.1.1 až 2.1.4 podliehajú pred uvedením na trh alebo do používania posudzovaniu zhody podľa osobitného predpisu13) a počas používania následnému overovaniu. Po vykonanej oprave podliehajú prvotnému overeniu.
2.1.1 Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II, III a IIII okrem váh uvedených v položkách 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.42),3),7) - po vykonanej oprave14) 2 roky 15)
2.1.2 Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky3)        
a) cestné   po vykonanej oprave14) 1 rok 15)
b) koľajové   po vykonanej oprave14) 2 roky 15)
2.1.3 Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I a II na váženie drahých kovov, kameňov a cenných materiálov a používané v zdravotníctve2),3) - po vykonanej oprave14) 2 roky 15)
2.1.4 Váhy s neautomatickou činnosťou na počítanie kusov a na zisťovanie vlastností látok2),7) - po vykonanej oprave14) 2 roky 15)
2.1.5 Závažie 1., 2. a 3. triedy presnosti2),3) nie áno 1 rok 17
2.1.6 Závažie 4. triedy presnosti2),3) nie áno 2 roky 17
2.1.7 Závažie 5. triedy presnosti2),3) nie áno 2 roky 17
2.1.8 Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a22),3) áno áno 1 rok 30
2.1.9 Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 22),3) áno áno 2 roky 46
2.1.10 Váhy s automatickou činnosťou diskontinuálne sčítavacie triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 22) áno áno 2 roky 29
2.1.11 Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace2) áno áno 2 roky 26
2.1.12 Váhy s automatickou činnosťou kontrolné a triediace2) áno áno 2 roky 7
2.1.13 Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 0,5; 1 a 22) áno áno 2 roky 6
2.1.14 Obilné skúšače2) áno áno 2 roky 20
2.2 Mechanický pohyb
2.2.1 Cestné radarové rýchlomery používané políciou pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky3) áno áno 1 rok 31
2.2.2 Tachografy mechanické a elektronické pre cestné vozidlá2),3),5) áno áno 2 roky 62
2.3 Tlak
2.3.1 Meradlá tlaku krvi - tonometre4)
a) deformačné (mechanické)
b) ortuťové (kvapalinové)
áno áno 2 roky 40
2.3.2 Prevodníky tlaku používané v kafilérických zariadeniach3) áno áno 1 rok 33
2.3.3 Tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel používané na čerpacích staniciach pohonných látok, v autoservisoch, v pneuservisoch a v staniciach technickej kontroly áno áno 1 rok 19
2.4 Mechanické skúšky materiálu
2.4.1 Skúšobné trhacie stroje a lisy2),3) nie áno 2 roky 61
2.4.2 Kyvadlové kladivá na skúšky vrubovej a rázovej húževnatosti materiálov2),3) nie áno 2 roky 61
2.4.3 Stroje na skúšanie tečenia materiálu v ťahu2),3) 61
a) so zaťažovacím zariadením pákovým a s priamym zaťažením nie áno 5 rokov
b) so zaťažovacím zariadením pružinovým alebo iným nie áno 2 roky
2.4.4 Tvrdomery na betón3),10) nie áno 1 rok 63
2.4.5 Napínacie zariadenia na predpätý betón3) nie áno 1 rok 60
2.4.6 Momentové kľúče3) nie áno 1 rok 59
3. TEPELNOTECHNICKÉ VELIČINY
3.1 Teplota, teplo
3.1.1 Lekárske a zverolekárske teplomery4)
a) sklené áno áno bez obmedzenia 22
b) elektronické áno áno 2 roky 32
3.1.2 Meradlá používané na stanovenie spalného tepla pri bilančných meraniach2),3)
a) sklené teplomery áno áno 2 roky 38
b) elektrické snímače teplôt áno áno 2 roky 37
c) prevodníky teploty áno áno 2 roky 37
3.1.3 Teplomery používané v objemových meradlách na lieh2),3) áno áno 3 roky 38
3.1.4 Prevodníky teploty používané v kafilérických zariadeniach3) áno áno 1 rok 37
3.1.5 Merače tepla a ich členy2) 51
a) kompaktné merače tepla áno áno 4 roky 51
b) prietokomery áno áno 4 roky 53
c) odporové snímače teploty áno áno 4 roky 37
d) kalorimetrické počítadlá elektronické áno áno 4 roky 51
e) prevodníky tlaku áno áno 2 roky 33
f) prevodníky teploty áno áno 2 roky 37
3.1.6 Kombinované snímače teploty určené pre jadrové elektrárne typu VVER 440 áno áno 1 rok 54
4. ELEKTRICKÉ VELIČINY
4.1 Jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery (vrátane dvojtarifných) na priame meranie spotreby elektrickej energie2) áno áno 16 rokov 14
4.2 Jednofázové a viacfázové striedavé dynamické (indukčné) elektromery na nepriame meranie (pripojené cez meracie transformátory) spotreby elektrickej energie2) áno áno 12 rokov 14
4.3 Striedavé dynamické (indukčné) elektromery s mechanickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery áno áno 12 rokov 14
4.4 Jednofázové a viacfázové striedavé statické elektromery s elektronickým meracím systémom2) áno áno 12 rokov 14
4.5 Striedavé statické elektromery alebo striedavé dynamické (indukčné) elektromery s elektronickým prídavným zariadením na meranie nadspotreby, meranie maxima a viactarifné elektromery2) áno áno 5 rokov 14
4.6 Meracie transformátory prúdu a napätia používané v spojení s elektromermi2) áno áno bez obmedzenia 52
5. OPTICKÉ VELIČINY
5.1 Svetelné veličiny
5.1.1 Luxmetre s kremíkovým fotodetektorom3) nie áno 2 roky 57
5.1.2 Luxmetre so selénovým fotodetektorom3) nie áno 1 rok 57
6. VELIČINY ČASU, FREKVENCIE A AKUSTIKY
6.1 Akustický tlak
6.1.1 Zvukomery a integrujúce zvukomery3) áno áno 2 roky 42
6.1.2 Pásmové filtre3) áno áno 2 roky 42
6.1.3 Tónové audiometre4) áno áno 2 roky 44
6.1.4 Meracie mikrofóny3) áno áno 1 rok 49
6.1.5 Osobné zvukové expozimetre3) áno áno 2 roky 42
6.1.6 Akustické kalibrátory3),4) áno áno 1 rok 45
7. FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VELIČINY
7.1 Hustota
7.1.1 Laboratórne hustomery s hodnotou dielika < 1 kg . m-3 s výnimkou hustomerov na meranie zrnitosti zemín (Casagrande)2),3) áno áno bez obmedzenia 70
7.1.2 Laboratórne liehomery s hodnotou dielika ≤ 0,2 %2),3) áno áno bez obmedzenia 16
7.1.3 Laboratórne cukromery s hodnotou dielika 0,1 %2),3) áno áno bez obmedzenia 70
7.1.4 Laboratórne muštomery s hodnotou dielika 0,2 kg . hl-12),3) áno áno bez obmedzenia 70
7.1.5 Vibračné hustomery na kvapaliny a plyny2),3) áno áno 1 rok 71
7.2 Index lomu (Refraktometria)
7.2.1 Vizuálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-42),3) nie áno 2 roky 67
7.2.2 Vizuálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-52),3) nie áno 3 roky 67
7.2.3 Digitálne hranolové refraktometre s najväčšou dovolenou chybou indexu lomu v ráde 10-4 a 10-52),3) áno áno 2 roky 67
7.4 Vlhkosť pevných látok
7.4.1 Vlhkomery na obilniny a olejniny I. triedy presnosti2) áno áno 1 rok 36
7.5 Chemické zloženie
7.5.1 Analyzátory výfukových plynov motorových vozidiel so zážihovým motorom3) áno áno 1 rok 23
7.5.2 Analyzátory dychu3) áno áno 1 rok s výnimkou analyzátorov dychu pracujúcich na elektrochemickom princípe a uvedených na trh do 31. 12. 2000, kde je 6 mesiacov 25
8. VELIČINY ATÓMOVEJ A JADROVEJ FYZIKY
8.1 Meradlá na kontrolu dodržiavania prevádzkových limitov a na kontrolu referenčných úrovní aktivity a objemovej aktivity z vypustí jadrových zariadení, zo zariadení na ťažbu alebo úpravu rádioaktívnych surovín, spracovanie alebo aplikáciu rádioaktívnych materiálov a z úpravní rádioaktívneho odpadu a na stanovenie radiačnej záťaže z vypustí3) áno áno 2 roky 43
8.2 Meradlá aktivity diagnostických a terapeutických preparátov aplikovaných pacientom in vivo3),4) áno áno 1 rok 43
8.3 Meradlá používané na určenie terapeuticky absorbovaných dávok ionizujúceho žiarenia aplikovaných pacientom3),4) áno áno 1 rok 41
8.4 Meradlá vnútornej rádioaktívnej kontaminácie osôb3),4) nie áno 2 roky 43
8.5 Meradlá objemovej aktivity radónu 222 vo vzduchu a vo vode a ekvivalentnej objemovej aktivity radónu 222 vo vzduchu3) nie áno 1 rok 43
8.6 Zostavy na meranie dozimetrických veličín používané v osobnej dozimetrii3) áno áno 1 rok 41
8.7 Meradlá a zostavy na meranie veličín rádioaktívnej premeny a dozimetrických veličín používané na kontrolu dodržiavania limitov v oblasti radiačnej ochrany alebo radiačnej bezpečnosti a na dôkazové meranie v rámci radiačnej monitorovacej siete3) áno áno 2 roky 41 43
8.8 Priamo odčítacie osobné dozimetre a osobné dozimetre signalizujúce prekročenie vopred nastavenej úrovne dozimetrických veličín, ktoré sa nepoužívajú súčasne s určenými meradlami uvedenými v položke 8.63) áno áno 2 roky 41
8.9 Meradlá kvality zväzkov a zdrojov rôntgenového žiarenia3),4) áno áno 2 roky 41
8.10 Stacionárne meradlá používané na vyhľadávanie skrytej rádioaktivity v osobnej a nákladnej preprave nie áno 2 roky 43
Príloha č. 2 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZNAČIEK SCHVÁLENÉHO TYPU A OSOBITNÝCH ZNAČIEK
Príloha č. 3 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE OVEROVACÍCH ZNAČIEK
Príloha č. 4 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE ZABEZPEČOVACEJ ZNAČKY PODNIKATEĽA - OPRAVÁRA
Príloha č. 5
k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VZOR PREUKAZU INŠPEKTORA
Príloha č. 6 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
KONTINUÁLNE SČÍTAVACIE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU
Príloha č. 7 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
KONTROLNÉ A TRIEDIACE VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU
Príloha č. 8 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA STUDENEJ VODY
Príloha č. 9 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA TEPLEJ VODY
Príloha č. 10 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
OBJEMOVÉ PRIETOKOVÉ MERADLÁ NA KVAPALINY OKREM VODY
Príloha č. 11 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
PRÍDAVNÉ ZARIADENIA K PRIETOKOVÝM MERADLÁM OKREM VODY
Príloha č. 12 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERACIE ZOSTAVY NA KVAPALINY OKREM VODY
Príloha č. 13 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
LIEHOMERY A HUSTOMERY NA LIEH
Príloha č. 17 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
TLAKOMERY NA MERANIE TLAKU V PNEUMATIKÁCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL
Príloha č. 20 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 21 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
ODMERNÉ NÁDRŽE NA PLAVIDLÁCH
Príloha č. 22 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Lekárske sklené ortuťové teplomery s maximálnym zariadením
Príloha č. 23 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
ANALYZÁTORY VÝFUKOVÝCH PLYNOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL SO ZÁŽIHOVÝM MOTOROM
Príloha č. 24k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
OBJEMOVÉ MERADLÁ NA LIEH
Príloha č. 25
k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 26
k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU DÁVKOVACIE PLNIACE
Príloha č. 27k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 28k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VÝČAPNÉ DÁVKOVAČE
Príloha č. 29k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU DISKONTINUÁLNE SČÍTAVACIE
Príloha č. 30k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA VÁŽENIE CESTNÝCH VOZIDIEL ZA POHYBU
Príloha č. 31
k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
CESTNÉ RADAROVÉ RÝCHLOMERY
Príloha č. 32k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
LEKÁRSKE ELEKTRONICKÉ MAXIMÁLNE
Príloha č. 33k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 34k vyhláške 210/2000 Z. z.
PREPRAVNÉ SUDY A PREPRAVNÉ TANKY
Príloha č. 35k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
PREPOČÍTAVAČE PRETEČENÉHO MNOŽSTVA PLYNU
Príloha č. 36k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VLHKOMERY OBILNÍN A OLEJNÍN
Príloha č. 37k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
SNÍMAČE TEPLOTY A PREVODNÍKY TEPLOTY
Príloha č. 38k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 39k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE PLOŠNÉHO OBSAHU USNÍ
Príloha č. 40
k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERADLÁ TLAKU KRVI
Príloha č. 41 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERADLÁ DOZIMETRICKÝCH VELIČÍN IONIZUJÚCEHO ŽIARENIA
Príloha č. 42k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERADLÁ AKUSTICKÉHO TLAKU
Príloha č. 43k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERADLÁ AKTIVITY RÁDIONUKLIDOV
Príloha č. 44k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
TÓNOVÉ AUDIOMETRE
Príloha č. 45k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
AKUSTICKÉ KALIBRÁTORY
Príloha č. 46k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VÁHY S AUTOMATICKOU ČINNOSŤOU NA VÁŽENIE KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL
Príloha č. 47k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
ODMERNÉ NÁDOBY KOVOVÉ
Príloha č. 48k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
STACIONÁRNE NÁDRŽE
Príloha č. 49k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 50k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERACIE ZARIADENIA NA MERANIE DĹŽKY NAVINUTEĽNÝCH MATERIÁLOV A DĹŽKOVÉ MERADLÁ NA KONTROLU DĹŽKY SKLADOV SKLADACÍCH MERACÍCH ZARIADENÍ
Príloha č. 51k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 52k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERACIE TRANSFORMÁTORY PRÚDU A NAPÄTIA POUŽÍVANÉ V SPOJENÍ S ELEKTROMERMI
Príloha č. 53k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
PRIETOKOMERY AKO ČLENY MERAČOV TEPLA
Príloha č. 54k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
KOMBINOVANÉ SNÍMAČE TEPLOTY URČENÉ PRE JADROVÉ ELEKTRÁRNE TYPU VVER 440
Príloha č. 55k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 56
k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 57k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 58k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
DÁVKOVACIE OBJEMOVÉ MERADLÁ NA KVAPALINY
Príloha č. 59
k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MOMENTOVÉ KĽÚČE
Príloha č. 60k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
NAPÍNACIE ZARIADENIA NA PREDPÄTÝ BETÓN
Príloha č. 61k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
ZARIADENIA NA MECHANICKÉ SKÚŠKY MATERIÁLOV
Príloha č. 62k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 63k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
TVRDOMERY NA BETÓN
Príloha č. 64k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
MERAČE PRETEČENÉHO OBJEMU VODY S VOĽNOU HLADINOU
Príloha č. 65k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA KVAPALINY
Príloha č. 66k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
HMOTNOSTNÉ PRIETOKOMERY NA PLYNY
Príloha č. 67k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
Príloha č. 68k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
AUTOMATICKÉ HLADINOMERY
Príloha č. 69k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
PREPOČÍTAVAČE MNOŽSTVA KVAPALÍN
Príloha č. 70k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
LABORATÓRNE HUSTOMERY, CUKROMERY A MUŠTOMERY
Príloha č. 71k vyhláške č. 210/2000 Z. z.
VIBRAČNÉ HUSTOMERY NA KVAPALINY A PLYNY
1)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
3)
§ 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
1)
Ak pri schválení typu meradla alebo pri certifikácii typu meradla nebol určený iný čas platnosti overenia.
2)
Meradlá používané pri meraniach súvisiacich s platbami a/alebo pri príprave spotrebiteľsky balených výrobkov.
3)
Meradlá používané pri meraniach vyplývajúcich z osobitných predpisov, pri úradných meraniach, prípadne vyžadované štátnou správou.
4)
Meradlá používané pri diagnostike a plánovaní terapie, súvisiace s priamym ohrozením zdravia a života pacienta.
5)
Tachografy spĺňajúce požiadavky vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 108/1976 Zb. o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) v znení neskorších predpisov.
6)
Pri schvaľovaní typu meradiel sa vyžaduje vyjadrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky.
7)
Váhy triedy presnosti IIII sú určené na váženie piesku, kamenia, tuhého komunálneho odpadu, stavebnej sutiny a na váženie malty a betónu u výrobcov a prepravcov.
8)
Výroba a dovoz obalov podlieha metrologickému dozoru.
9)
STN ISO 3310-1, STN ISO 3310-2, STN ISO 3310-3.
10)
STN 73 1373.
11)
Len do menovitého prietoku Qn 400 m3 . h-1 vrátane.
12)
Len do menovitého prietoku Qn 200 m3 . h-1 vrátane.
13)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
14)
Len ak nedôjde k naplneniu § 9 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z.
15)
Overenie podľa bodu 8.2 STN EN 45501.