408/2000 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2001 do 31.10.2012

408
ZÁKON
z 25. októbra 2000,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „z nich“.
2.
V § 2 písmeno a) znie:
„a)
regulovanou látkou poškodzujúcou ozónovú vrstvu Zeme (ďalej len „látka“) chlórfluorované uhľovodíky, ostatné chlórfluorované plnohalogénované uhľovodíky, halóny, tetrachlórmetán, 1,1,1-trichlóretán, metylbromid, brómfluorované neplnohalogénované uhľovodíky, brómchlórmetán a chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky, či existujú samostatne alebo v zmesi a či sú novovyrobené, zozbierané, recyklované alebo regenerované a ktoré sú uvedené v prílohe č. 1; za látku sa nepovažujú:
1.
látka, ktorá je vo výrobku inom ako nádoba používaná na prepravu alebo skladovanie látky,
2.
nevýznamné množstvá látky náhodne vznikajúcej počas výrobného procesu,
3.
nevýznamné množstvá látky z nezreagovanej suroviny,
4.
nevýznamné množstvá látky použitej ako procesné činidlo, ktoré je prítomné v chemických látkach ako stopové nečistoty,
5.
nevýznamné množstvá látky, ktoré sú emitované počas výroby látky alebo nakladania s látkou,“.
3.
V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktoré bolo vyrobené za použitia látky,“.
4.
§ 2 sa dopĺňa písmenami j) až zb), ktoré znejú:
„j)
chlórfluorovaným uhľovodíkom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine I vrátane jej izomérov,
k)
ostatným chlórfluorovaným plnohalogénovaným uhľovodíkom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine II vrátane jej izomérov,
l)
halónom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine III vrátane jej izomérov,
m)
tetrachlórmetánom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine IV,
n)
1,1,1-trichlóretánom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine V,
o)
metylbromidom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine VI,
p)
brómfluorovaným neplnohalogénovaným uhľovodíkom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine VII vrátane jej izomérov,
r)
brómchlórmetánom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine VIII,
s)
chlórfluorovaným neplnohalogénovaným uhľovodíkom látka uvedená v prílohe č. 1 skupine IX vrátane jej izomérov,
t)
surovinou látka, ktorá podlieha premene v procese, v ktorom dôjde k celkovej zmene jej pôvodného zloženia,
u)
procesným činidlom látka použitá ako chemické procesné činidlo v procesoch uvedených v prílohe č. 2 v zariadeniach jestvujúcich pred 1. septembrom 1997 a pri ktorých vznikajú nevýznamné množstvá emisií,
v)
potenciálom poškodzovania ozónu číslo uvedené v poslednom stĺpci prílohy č. 1 vyjadrujúce možný účinok látky na ozónovú vrstvu,
x)
vypočítanou úrovňou množstvo zistené vynásobením množstva každej látky jej potenciálom poškodzovania ozónu a ich spočítaním osobitne pre každú skupinu látok uvedených v prílohe č. 1,
y)
výrobou množstvo vyrobenej látky, od ktorého sa odpočíta množstvo zneškodnené technologickými procesmi, ktoré schválili strany medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme,2a) a množstvo celkovo použité ako surovina alebo procesné činidlo vo výrobe iných chemických látok; do výroby sa nezapočítava zozbierané, recyklované alebo regenerované množstvo látky,
z)
uvedením na trh dodávky alebo dostupnosť látok alebo výrobkov tretím osobám za úplatu alebo zadarmo v rámci ich distribúcie alebo použitia na trhu,
za) použitím použitie látok vo výrobe alebo pri údržbe výrobkov alebo zariadení, alebo pri iných procesoch okrem ich použitia ako surovín alebo procesných činidiel,
zb) reverzibilným klimatizačným tepelnočerpadlovým systémom kombinácia vnútorne spojených častí obsahujúcich chladivo, ktoré vytvárajú jeden uzavretý chladiaci okruh, v ktorom chladivo cirkuluje na účel získania a odvedenia tepla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
Bod 102 oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 53/1994 Z. z.“.
5.
V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pritom sa vykonajú preventívne opatrenia, aby sa zabránilo únikom
a)
látok používaných ako surovina alebo procesné činidlo pri výrobe chemických látok,
b)
látok, ktoré náhodne vznikajú pri výrobe iných chemických látok,
c)
látok z obchodných a priemyselných chladiarenských zariadení, mraziarenských zariadení a klimatizačných zariadení, z hasiacich systémov a zo zariadení obsahujúcich rozpúšťadlá v priebehu výroby, inštalácie, prevádzky, opravy a údržby,
d)
metylbromidu zo zadymovacích zariadení a z operácií, pri ktorých sa metylbromid používa.“.
6.
V § 3 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ročné kvóty vypočítanej úrovne spotreby látok môžu byť nižšie, ako sú ustanovené medzinárodnými zmluvami na ochranu ozónovej vrstvy Zeme, ktorými je Slovenská republika viazaná.4)“.
7.
V § 3 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Zoznam výrobkov, ktoré môžu obsahovať látky, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
8.
§ 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
V čase opravy a údržby, pred demontážou alebo zneškodnením chladiarenských zariadení, mraziarenských zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, zariadení obsahujúcich rozpúšťadlá, hasiacich prístrojov a stabilných a polostabilných hasiacich zariadení sa zo zariadenia musia odobrať na recykláciu, regeneráciu alebo zneškodnenie chlórfluorované uhľovodíky, ostatné chlórfluorované plnohalogénované uhľovodíky, halóny, tetrachlórmetán, 1,1,1-trichlóretán, brómfluorované neplnohalogénované uhľovodíky a chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky, ak je odobratie možné. Zneškodnenie možno vykonať len technológiami schválenými stranami medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme alebo inými zneškodňovacími technológiami, ktoré sú vhodné z hľadiska životného prostredia.
(6)
Na zneškodnenie tvrdých pien sa vzťahuje postup podľa odseku 5.“.
9.
V § 4 ods. 3 a v § 5 ods. 7 písm. c) sa slová „v prílohe č. 2“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 3“.
10.
V § 4 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vrátiť licenciu označenú odtlačkom pečiatky príslušného colného orgánu.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 5 ods. 8 písmeno c) znie:
„c)
doklad o preukázaní zhody, ak ide o určený výrobok.8)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
12.
V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „písm. b) až k)“.
13.
V § 10 ods. 1 písm. g) sa na konci pripája čiarka a dopĺňajú sa písmená h) a i), ktoré znejú:
„h)
zadymovanie a dezinsekciu s metylbromidom,
i)
výrobu, inštaláciu, opravy a údržbu zariadení obsahujúcich látky, ktoré slúžia ako rozpúšťadlo.“.
14.
§ 11 vrátane nadpisu znie:
㤠11
Zákaz
(1)
Zakazuje sa
a)
výroba, uvádzanie na trh, použitie, dovoz a vývoz chlórfluorovaných uhľovodíkov, ostatných chlórfluorovaných plnohalogénovaných uhľovodíkov, halónov, tetrachlórmetánu, 1,1,1-trichlóretánu, metylbromidu, brómfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov a brómchlórmetánu od 1. januára 2001,
b)
výroba chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov od 1. januára 2001,
c)
uvádzanie na trh, použitie, dovoz a vývoz chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov od 1. januára 2010,
d)
výroba, uvádzanie na trh, dovoz a vývoz výrobkov, ktoré obsahujú látky alebo na ktorých činnosť sa látky používajú, alebo ktoré boli vyrobené za použitia látok uvedených v písmene a), od 1. januára 2001.
(2)
Zakazuje sa z územia Slovenskej republiky vyvážať látky a výrobky na územie štátu, ktorý nie je signatárom medzinárodných zmlúv na ochranu ozónovej vrstvy Zeme, ktorými je Slovenská republika viazaná.4) Rovnako sa zakazuje dovážať a uvádzať na trh látky a výrobky z územia takého štátu na územie Slovenskej republiky. Výnimky z tohto zákazu môže v odôvodnených prípadoch4) povoliť ministerstvo, ak štát, ktorý nie je signatárom týchto zmlúv, plní z nich vyplývajúce povinnosti. K žiadosti o výnimku môže ministerstvo vyžadovať predloženie odborného posudku vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7.
(3)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
dovoz alebo vývoz použitých látok, ktoré sa dovezú alebo vyvezú na účely recyklácie látok alebo regenerácie látok,
b)
dovoz, uvádzanie na trh a vývoz recyklovaných alebo regenerovaných látok; tieto látky nemožno uviesť na trh bez označenia nápisom „Recyklovaná látka“ alebo „Regenerovaná látka“,
c)
dovoz chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov a metylbromidu určených do colného režimu
1.
uskladňovania v colných skladoch,
2.
aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme podmienečnom,
3.
prepracovania pod colným dohľadom,
4.
tranzitu,
d)
spätný vývoz z colných režimov uvedených v písmene c).
(4)
V osobitných prípadoch ministerstvo môže po vyžiadaní vyjadrenia príslušného ústredného orgánu štátnej správy výnimočne povoliť výrobu alebo uvádzanie látok alebo výrobkov na trh, dovoz alebo vývoz látok, dovoz alebo vývoz výrobkov aj po termíne ich zákazu, najmä
a)
ak je to potrebné z dôvodu ochrany zdravia, bezpečnosti alebo nedostupnosti technicky realizovateľných náhrad,
b)
na plnenie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení inštalovaných pred 1. januárom 2001,
c)
ak výroba a vývoz sú určené na uspokojenie základných vnútorných potrieb strán medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme alebo na uspokojenie nevyhnutného použitia alebo kritického použitia strán medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme a tieto strany o to požiadajú.
(5)
K žiadosti o výnimku ministerstvo môže vyžadovať predloženie odborného posudku vydaného odborne spôsobilou osobou ustanovenou podľa § 7.
(6)
Pri dovoze tovaru,13) o ktorom možno predpokladať, že je výrobkom podľa tohto zákona, predloží právnická osoba alebo fyzická osoba certifikát výrobku.5)
(7)
Podnikateľ musí požiadať ministerstvo aj o povolenie výroby alebo dovozu látok uvedených v odseku 1 písm. a) a b) na nevyhnutné použitie najneskôr 15 mesiacov pred začatím roka, na ktorý žiada výnimku. Takúto žiadosť ministerstvo po vyžiadaní vyjadrenia príslušného ústredného orgánu štátnej správy posúdi podľa kritérií uvedených v prílohe č. 4. Žiadosť, ktorá vyhovuje kritériám, postúpi ministerstvo orgánu príslušnému podľa medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme na odsúhlasenie nevyhnutného použitia. Na základe kladného rozhodnutia strán medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme ministerstvo povolí výrobu alebo dovoz látok uvedených v odseku 1 písm. a) a b) na nevyhnutné použitie.
(8)
Ministerstvo môže každý rok povoliť množstvá metylbromidu na kritické použitie, ak žiadateľ preukáže splnenie kritérií uvedených v prílohe č. 5. Kritické použitie ministerstvo povolí, ak neexistujú rovnocenné náhrady alebo ak nie je dostupný recyklovaný alebo regenerovaný metylbromid od ktorejkoľvek strany medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme.
(9)
Povolenie kritického použitia metylbromidu, ktoré kontinuálne pokračuje po termíne jeho vylúčenia, obsahuje:
a)
maximálne množstvo metylbromidu, ktoré sa použije, maximálnu dávku aplikácie, minimálny čas medzi dvomi zadymovaniami a preventívne opatrenia, ktoré sa musia vykonať, aby sa minimalizovali emisie,
b)
použitie, na ktoré sa povoľuje výnimka, vrátane plodín, pestovateľských metód, lokalít použitia a chorôb, na ktorých zničenie sa žiada použitie metylbromidu.
(10)
Povolenie podľa odseku 9 sa vydáva najviac na jeden rok s možnosťou predĺženia na základe novej žiadosti.
(11)
Zákaz podľa § 11 ods. 1 sa pri uvádzaní na trh a používaní látok neuplatňuje, ak
a)
sa látky zneškodňujú technológiami, ktoré sú uvedené v prílohe č. 6,
b)
sa látky použijú ako surovina alebo ako procesné činidlo,
c)
pre látky bola udelená výnimka na nevyhnutné použitie podľa § 11 ods. 4 a 7,
d)
ide o halóny v jestvujúcich stabilných a polostabilných hasiacich zariadeniach inštalovaných do 31. decembra 2003 alebo o halóny na kritické použitie uvedené v prílohe č. 5.“.
15.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠11a
Regulácia uvedenia na trh a použitia chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov
(1)
Vypočítaná úroveň chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov, ktoré podnikatelia vyrábajúci alebo dovážajúci látky uvedú na trh alebo použijú na vlastnú potrebu v období
a)
od 1. januára do 31. decembra 2001, nemôže prekročiť súčet 2,0 % vypočítanej úrovne chlórfluorovaných uhľovodíkov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uviedli na trh alebo použili na vlastnú potrebu v roku 1989, a vypočítanej úrovne chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov, ktoré výrobcovia a dovozcovia uviedli na trh alebo použili na vlastnú potrebu v roku 1989,
b)
od 1. januára do 31. decembra 2002, nemôže prekročiť 85 % úrovne vypočítanej podľa písmena a),
c)
od 1. januára do 31. decembra 2003, nemôže prekročiť 45 % úrovne vypočítanej podľa písmena a),
d)
od 1. januára do 31. decembra 2004 a v každom nasledujúcom 12-mesačnom období, nemôže prekročiť 30 % úrovne vypočítanej podľa písmena a),
e)
od 1. januára do 31. decembra 2008 a v každom nasledujúcom 12-mesačnom období, nemôže prekročiť 25 % úrovne vypočítanej podľa písmena a),
f)
po 31. decembri 2009 žiadny výrobca ani dovozca nemôže uviesť na trh ani použiť na vlastnú potrebu žiadne chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky.
(2)
Celkové ročné kvóty látok, ktoré podnikatelia vyrábajúci alebo dovážajúci látky môžu uviesť na trh a použiť na vlastnú potrebu, sú uvedené v prílohe č. 7.
(3)
Zakazuje sa použitie chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov
a)
v aerosóloch,
b)
ako rozpúšťadiel
1.
pri použití beznádržovom vrátane otvorených čističiek a otvorených odvodňovacích systémov bez chladiacich zón; pre lepidlá a uvoľňovacie prostriedky foriem, keď nie sú v uzavretom zariadení, a na drenážne čistenie v prípade, že chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky nie sú zbierané,
2.
vo všetkých druhoch rozpúšťadlového použitia od 1. januára 2003 s výnimkou precízneho čistenia elektronických a iných súčiastok v leteckom a raketovom priemysle,
c)
ako chladív
1.
v zariadeniach vyrobených po 1. januári 2001 na použitie
1.1 v neuzatvorených priamo sa vyparujúcich systémoch,
1.2. v domácich chladničkách a mrazničkách,
1.3. v klimatizačných systémoch motorových vozidiel, traktorov a necestných vozidiel alebo prívesov poháňaných akýmkoľvek zdrojom energie,
1.4. v klimatizácii cestnej verejnej dopravy a železničnej dopravy,
1.5. vo verejných a distribučných chladiacich skladoch a obchodných domoch pre zariadenia s chladiacim príkonom 150 kW a viac,
1.6. vo všetkých chladiacich a klimatizačných zariadeniach; v reverzibilných systémoch vyrobených po 31. decembri 2003 sa používanie zakazuje od 1. januára 2004,
2.
od 1. januára 2010, ak ide o nepoužité chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky pri oprave a údržbe chladiacich zariadení jestvujúcich k tomuto dátumu,
d)
na výrobu pien s výnimkou povlakových pien používaných v bezpečnostných aplikáciách a s výnimkou tvrdých izolačných pien, a to
1.
spojitých povlakových pien a polyetylénových pien od 1. januára 2001,
2.
vytláčaných polystyrénových pien okrem tých, ktoré sa používajú na izoláciu v doprave, od 1. januára 2002,
3.
polyuretánových pien pre domáce spotrebiče od 1. januára 2003; tento zákaz sa nevzťahuje na polyuretánové mäkké orientované laminované peny a polyuretánové sendvičové panely, ak sa používajú na izoláciu v doprave,
4.
všetkých pien od 1. januára 2004,
e)
ako nosného plynu na sterilizáciu látok v uzatvorených systémoch v zariadeniach vyrobených po 1. januári 2001,
f)
ako hasiacej látky od 1. januára 2004,
g)
vo všetkých ostatných prípadoch ich použitia od 1. januára 2001.
(4)
Zákaz podľa odsekov 1 a 3 sa nevzťahuje na použitie chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov
a)
na laboratórne a ostatné analytické účely vrátane výskumu a vývoja,
b)
ako surovín pri výrobe ostatných chemických látok,
c)
ako procesného činidla,
d)
pre ktoré bola udelená výnimka podľa § 11 ods. 4 a 7.
(5)
Obmedzenie použitia látok podľa odsekov 1 a 3 sa neuplatňuje na použitie chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov na výrobu výrobkov na vývoz do krajín, v ktorých je použitie chlórfluorovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov v takýchto výrobkoch dovolené.“.
16.
V § 17 písm. c) sa vypúšťajú slová „dováža zariadenia na recykláciu látok alebo regeneráciu látok, alebo“.
17.
V § 17 písmeno d) znie:
„d)
vykonáva bez súhlasu alebo vyjadrenia, alebo v rozpore s ním činnosť uvedenú v § 5 ods. 1 písm. a) a b) a § 5 ods. 2 a 4,“.
18.
V § 17 písmeno g) znie:
„g)
neuvedie označenie podľa § 8 ods. 4 v colnom vyhlásení pri dovoze alebo vývoze látok alebo výrobkov,“.
19.
V § 17 písm. j) sa za slovo „zákazu“ vkladajú slová „a obmedzeniam“ a na konci sa pripájajú slová „a podľa § 11a,“.
20.
V § 17 písm. k) sa vypúšťajú slová „napriek zákazu podľa § 11 ods. 1 a 2“.
21.
§ 17 sa dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r)
nevykoná preventívne opatrenie proti únikom látok podľa § 3 ods. 1.“.
22.
V § 18 ods. 2 písmeno d) znie:
„d)
do 1 000 000 Sk za správne delikty uvedené v § 17 písm. i), o) a r),“.
23.
Za § 23 sa vkladá § 23a, ktorý znie:
㤠23a
Dovoz a uvedenie na trh výrobkov obsahujúcich chlórfluorované neplnohalogénované uhľovodíky, pre ktoré obmedzenie použitia nadobudne účinnosť podľa § 11a, sa zakazujú odo dňa, v ktorom obmedzenie použitia nadobudlo účinnosť. Na výrobky, ktoré boli vyrobené pred týmto dňom, sa tento zákaz nevzťahuje.“.
24.
Slová „uvádzanie do obehu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „uvádzanie na trh“ v príslušnom tvare.
25.
Príloha č. 1 sa nahrádza novou prílohou č. 1, ktorá znie:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
ZOZNAM LÁTOK
Skupina Číselný znak Názov Chemický vzorec Označenie   ODP1)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> 
I 2903 41 00 trichlórfluórmetán CFCl3 (CFC-11) 1,0
  2903 42 00 dichlórdifluórmetán CF2Cl2 (CFC-12) 1,0
  2903 43 00 trichlórtrifluóretány C2F3Cl3 (CFC-11 3) 0,8
  2903 44 10 dichlórtetrafluóretány C2F4Cl2 (CFC-11 4) 1,0
  2903 44 90 chlórpentafluóretán C2F5Cl (CFC-11 5) 0,6
           
II 2903 45 10 chlórtrifluórmetán CF3Cl (CFC-13) 1,0
  2903 45 15 pentachlórfluóretán C2FCl5 (CFC-111) 1,0
  2903 45 20 tetrachlórdifluóretány C2F2Cl4 (CFC-11 2) 1,0
  2903 45 25 heptachlórfluórpropány C3FCl7 (CFC-211) 1,0
  2903 45 30 hexachlórdifluórpropány C3F2Cl6 (CFC-212) 1,0
  2903 45 35 pentachlórtrifluórpropány C3F3Cl5 (CFC-213) 1,0
  2903 45 40 tetrachlórtetrafluórpropány C3F4Cl4 (CFC-214) 1,0
  2903 45 45 trichlórpentafluórpropány C3F5Cl3 (CFC-215) 1,0
  2903 45 50 dichlórhexafluórpropány C3F6Cl2 (CFC-216) 1,0
  2903 45 55 chlórheptafluórpropány C3F7Cl (CFC-217) 1,0
           
III 2903 46 20 brómtrifluórmetán CF3Br (halón-1301) 3,0
  2903 46 90 dibrómtetrafluóretány C2F4Br2 (halón-2402) 10,0
  2903 46 10 brómchlórdifluórmetán CF2BrCl (halón-1211) 6,0
           
IV 2903 14 00 tetrachlórmetán CCl4   1,1
           
V 2903 19 10 1,1,1 -trichlóretán C2H3Cl3   0,1
           
VI 2903 30 33 metylbromid CH3Br   0,6
           
VII 2903 49 30 halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu
    dibrómfluórmetán CHFBr2   1,0
    brómdifluórmetán CHF2Br (HBFC-22B1) 0,74
    brómfluórmetán CH2FBr   0,73
    tetrabrómfluóretán C2HFBr4   0,8
    tribrómdifluóretán C2HF2Br3   1,8
    dibrómtrifluóretán C2HF3Br2   1,6
    brómtetrafluóretán C2HF4Br   1,2
    tribrómfluóretán C2H2FBr3   1,1
    dibrómdifluóretán C2H2F2Br2   1,5
    brómtrifluóretán C2H2F3Br   1,6
    dibrómfluóretán C2H3FBr2   1,7
    brómtrifluóretán C2H3F2Br   1,1
    brómfluóretán C2H4FBr   0,1
    hexabrómfluórpropán C3HFBr6   1,5
    pentabrómdifluórpropán C3HF2Br5   1,9
    tetrabrómtrifluórpropán C3HF3Br4   1,8
    tribrómtetrafluórpropán C3HF4Br3   2,2
    dibrómpentafluórpropán C3HF5Br2   2,0
    brómhexafluórpropán C3HF6Br   3,3
    pentabrómfluórpropán C3H2FBr5   1,9
    tetrabrómdifluórpropán C3H2F2Br4   2,1
    tribrómtrifluórpropán C3H2F3Br3   5,6
    dibrómtetrafluórpropán C3H2F4Br2   7,5
    brómpentafluórpropán C3H2F5Br   1,4
    tetrabrómfluórpropán C3H3FBr4   1,9
    tribrómdifluórpropán C3H3F2Br3   3,1
    dibrómtrifluórpropán C3H3F3Br2   2,5
    brómtetrafluórpropán C3H3F4Br   4,4
    tribrómfluórpropán C3H4FBr3   0,3
    dibrómdifluórpropán C3H4F2Br2   1,0
    brómtrifluórpropán C3H4F3Br   0,8
    dibrómfluórpropán C3H5FBr2   0,4
    brómdifluórpropán C3H5F2Br   0,8
    brómfluórpropán C3H6FBr   0,7
           
VIII 2903 49 80 brómchlórmetán CH2ClBr   0,12
           
IX 2903 49 10 halogénderiváty metánu, etánu alebo propánu
    dichlórfluórmetán CHFCl2 (HCFC-21) 0,040
    chlórdifluórmetán CHF2Cl (HCFC-22) 0,055
    chlórfluórmetán CH2FCl (HCFC-31) 0,020
    tetrachlórfluóretán C2HFCl4 (HCFC-121) 0,040
    trichlórdifluóretán C2HF2Cl3 (HCFC-122) 0,080
    dichlórtrifluóretán C2HF3Cl2 (HCFC-123) 0,020
    chlórtetrafluóretán C2HF4Cl (HCFC-124) 0,022
    trichlórfluóretán C2H2FCl3 (HCFC-131) 0,050
    dichlórdifluóretán C2H2F2Cl2 (HCFC-132) 0,050
    chlórtrifluóretán C2H2F3Cl (HCFC-133) 0,060
    dichlórfluóretán C2H3FCl2 (HCFC-141) 0,070
    dichlórfluóretán   (HCFC-141b) 0,110
    chlórdifluóretán C2H3F2Cl (HCFC-142) 0,070
    chlórdifluóretán   (HCFC-142b) 0,065
    chlórfluóretán C2H4FCl (HCFC-151) 0,005
    hexachlórfluórpropán C3HFCl6 (HCFC-221) 0,070
    pentachlórdifluórpropán C3HF2Cl5 (HCFC-222) 0,090
    tetrachlórtrifluórpropán C3HF3Cl4 (HCFC-223) 0,080
    trichlórtetrafluórpropán C3HF4Cl3 (HCFC-224) 0,090
    dichlórpentafluórpropán C3HF5Cl2 (HCFC-225) 0,070
    dichlórpentafluórpropán C3HF5Cl2 (HCFC-225ca) 0,025
    dichlórpentafluórpropán C3HF5Cl2 (HCFC-225cb) 0,033
    chlórhexafluórpropán C3HF6Cl (HCFC-226) 0,100
    pentachlórfluórpropán C3H2FCl5 (HCFC-231) 0,090
    tetrachlórdifluórpropán C3H2F2Cl4 (HCFC-232) 0,100
    trichlórtrifluórpropán C3H2F3Cl3 (HCFC-233) 0,230
    dichlórtetrafluórpropán C3H2F4Cl2 (HCFC-234) 0,280
    chlórpentafluórpropán C3H2F5Cl (HCFC-235) 0,520
    tetrachlórfluórpropán C3H3FCl4 (HCFC-241) 0,090
    trichlórdifluórpropán C3H3F2Cl3 (HCFC-242) 0,130
    dichlórtrifluórpropán C3H3F3Cl2 (HCFC-243) 0,120
    chlórtetrafluórpropán C3H3F4Cl (HCFC-244) 0,140
    trichlórfluórpropán C3H4FCl3 (HCFC-251) 0,010
    dichlórdifluórpropán C3H4F2Cl2 (HCFC-252) 0,040
    chlórtrifluórpropán C3H4F3Cl (HCFC-253) 0,030
    dichlórfluórpropán C3H5FCl2 (HCFC-261) 0,020
    chlórdifluórpropán C3H5F2Cl (HCFC-262) 0,020
    chlórfluórpropán C3H6FCl (HCFC-271) 0,030
  ex2) 3824 71 00 zmesi obsahujúce jednu látku alebo viac látok zaradených do podpoložiek 2903 41 00 až 2903 45 55 colného sadzobníka      
  ex 3824 79 00 zmesi obsahujúce jednu látku alebo viac látok zaradených do podpoložiek 2903 46 10 až 2903 46 90 colného sadzobníka      
  ex 3824 90 95 zmesi obsahujúce jednu látku alebo viac regulovaných látok patriacich pod položky 2903 14 00, 2903 19 10, 2903 30 33, 2903 49 10 alebo 2903 49 30 colného sadzobníka      
26. Za prílohu č. 1 sa vkladá nová príloha č. 2, ktorá znie:
„Príloha č. 2
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
PROCESY, V KTORÝCH SA LÁTKY POUŽÍVAJÚ AKO PROCESNÉ ČINIDLÁ
a) Použitie tetrachlórmetánu na vylúčenie chloridu dusitého NCl3 pri výrobe uhličitanu sodného (caustic soda),
b) použitie tetrachlórmetánu na záchyt chlóru v odplyne pri výrobe chlóru,
c) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe chlórovaného kaučuku,
d) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe pesticídov,
e) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe liečiv,
f) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe chlórsulfónovaných polyolefínov (CSM),
g) výroba polyfenyléntereftalátového amidu za pomoci tetrachlórmetánu v medziprodukte,
h) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe styrénbutadiénového kaučuku,
i) použitie tetrachlórmetánu vo výrobe chlórovaných parafínov,
j) použitie CFC-113 vo výrobe fluórpolymérových živíc,
k) použitie CFC-11 vo výrobe jemných syntetických vláknitých plachtových štruktúr.“.
Doterajšia príloha č. 2 sa označuje ako príloha č. 3.
27.
V novooznačenej prílohe č. 3 bod XI.5. znie:
„5.
opis látky, ktorý zahŕňa komerčný názov, chemický názov a číselný znak colného sadzobníka podľa prílohy č. 1, charakter látky (nepoužitá, použitá, recyklovaná alebo regenerovaná) a množstvo dovážanej alebo vyvážanej látky v kilogramoch,“.
28.
V novooznačenej prílohe č. 3 bod XI.8. sa slová „o pôvode látky“ nahrádzajú slovami „o charaktere látky (použitá, recyklovaná alebo regenerovaná) a súhlas s vývozom od kompetentného orgánu životného prostredia vyvážajúceho štátu“ a vypúšťajú sa slová „a vyhlásenie dodávateľa látky, že ide o recyklovanú látku alebo znečistenú látku,“.
29.
Za novooznačenú prílohu č. 3 sa dopĺňajú prílohy č. 4 až 7, ktoré znejú:
„Príloha č. 4
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
KRITÉRIÁ NA POSUDZOVANIE ŽIADOSTI O POVOLENIE VÝROBY A DOVOZU LÁTOK NA NEVYHNUTNÉ POUŽITIE
Pri posudzovaní žiadostí o povolenie výroby a dovozu látok po termíne ich zákazu sa použijú tieto kritériá:
a) použitie látok možno kvalifikovať ako nevyhnutné, len ak
1. ich použitie je nevyhnutné z hľadiska zdravia ľudí, bezpečnosti alebo ak je kritické z hľadiska fungovania spoločnosti vrátane kultúrnych a intelektuálnych aspektov a zároveň
2. nie sú dostupné technicky a ekonomicky možné alternatívy alebo náhrady prijateľné z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia ľudí,
b) povoliť výrobu a spotrebu látky na nevyhnutné použitie je možné, ak
1. sa podnikli všetky ekonomicky možné kroky na minimalizovanie nevyhnutného použitia a minimalizovali sa emisie látky a zároveň
2. látka nie je dostupná v dostatočnom množstve a kvalite z existujúcich zásob nepoužitej látky, recyklovanej alebo regenerovanej látky, berúc pritom do úvahy potreby látok v rozvojových krajinách,
c) výroba na nevyhnutné použitie je súčasne určená na uspokojenie základných vnútorných potrieb strán medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme pred vylúčením látok v týchto krajinách.
Príloha č. 5
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
KRITÉRIÁ NA POVOLENIE ROČNÉHO MNOŽSTVA METYLBROMIDU NA KRITICKÉ POUŽITIE A KRITICKÉ POUŽITIA HALÓNOV
1. Ročné množstvo metylbromidu na kritické použitie možno povoliť, ak sú splnené tieto kritériá:
a) použitie je nevyhnutné z hľadiska bezpečnosti potravín a dodávok plodín alebo je kritické z hľadiska správneho chodu určitých druhov výroby v poľnohospodárstve a záhradníctve (vrátane ekonomických aspektov),
b) nie sú dostupné technicky a ekonomicky možné alternatívy a náhrady, ktoré sú prijateľné z pohľadu ochrany životného prostredia a zdravia,
c) prebiehajú práce na výskume, hodnotení, testovaní, komerčnom využití, a ak je to nevyhnutné, na záväznom schválení alternatív a náhrad z pohľadu čo najskoršieho vylúčenia metylbromidu,
d) pri použití metylbromidu sa využijú najlepšie dostupné technológie s cieľom znížiť emisie,
e) metylbromid sa pravidelne používal v priebehu posledných piatich rokov ako integrálna súčasť zadymovacej operácie pri ošetrovaní plodín v príslušnej oblasti.
2. Za kritické použitie halónov sa považuje použitie
a) halónu 1301
1. v lietadlách na ochranu motorových priestorov, nákladných priestorov a suchých priestorov,
2. v priestoroch osádok vojenských vozidiel,
3. na inertizáciu priestorov, v ktorých sa zdržujú ľudia a kde sa môžu rozliať horľavé kvapaliny,
b) halónu 1211
1. v ručných hasiacich prístrojoch určených na paluby lietadiel,
2. vo vojenských a v policajných hasiacich prístrojoch pri hasení osôb.
Príloha č. 6
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
ZOZNAM ZNEŠKODŇOVACÍCH TECHNOLÓGIÍ
Zneškodňovacie technológie schválené stranami medzinárodnej zmluvy na ochranu ozónovej vrstvy Zeme sú:
1. technológie založené na termickej oxidácii:
a) kvapalné injekčné spaľovanie,
b) krakovacie reaktory,
c) oxidácia v plynnej/parnej fáze,
d) rotačné pece v spaľovniach,
e) cementárske pece,
f) spaľovne komunálnych odpadov pre peny obsahujúce látky;
2. technológia založená na zneškodňovaní v plazme – rádiofrekvenčná plazmatická deštrukčná technológia.
Príloha č. 7
k zákonu č. 76/1998 Z. z.
CELKOVÉ ROČNÉ KVÓTY NA UVEDENIE NA TRH A VLASTNÉ POUŽITIE PRE VÝROBCOV A DOVOZCOV
[vypočítaná úroveň vyjadrená v ODP tonách1)]
Látka obdobie Skupina I Skupina II Skupina III Skupina IV Skupina V Skupina VI Skupina VII Skupina VIII Skupina IX
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 42,3
2002                 36
2003                 19
2004                 12,7
2005                 12,7
2006                 12,7
2007                 12,7
2008                 10,6
2009                 10,6
2010                 0
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2001.
Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
1)
Skratka „ODP“ znamená potenciál poškodzovania ozónu.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
2)
Ex pred číselným znakom colného sadzobníka znamená, že do zoznamu látok patrí len látka, ktorej názov je uvedený v stĺpci s nadpisom „Názov“, zaradená do uvedeného číselného znaku colného sadzobníka.
1)
ODP tony sú metrické tony vynásobené potenciálom poškodzovania ozónu.